Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TAHUN LIMA

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

i. Menjelaskan kepentingan cara I. Melakonkan cara memberi


a. Disiplin diri mendisiplinkan diri. maklum balas.positif secara
1 1. Sayangi Diri - Budi pekerti ii. Mengurus diri dan masa secara lisan dan perlakuan
Akt. 1 A m/surat 3 bertanggungjawab. II. Membuat jadual belajar.
iii. Berdisiplin dan mempunyai Integriti diri. III. Mengulangkaji pelajaran.

i. Menjelaskan kepentingan I. Berkongsi maklumat tentang


cara mendisiplinkan diri. disiplin diri dengan sahabat
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam pena.
a. Disiplin diri aktiviti di rumah dan di sekolah. II. Simulasi semasa berkunjung
2
1. Sayangi Diri - Adab iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti ke rumah jiran.
Akt. 1 B m/surat 4 diri. III. Menyenaraikan adab-adab
semasa berkunjung ke rumah
jiran, sahabat, keluarga dan
lain-lain.

i. Menjelaskan kepentingan cara I. Menyenaraikan peraturan-


mendisiplinkan diri. peraturan di sekolah dan
ii. Mengurus diri dan masa secara dalam kelas.
a. Disiplin diri
bertanggungjawab. II. Melakonkan aktiviti murid-
- Peraturan
1. Sayangi Diri iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti murid semasa membeli
3 Akt. 1 D m/surat 7
diri. makanan di kantin.
III. Membuat peta minda
( mematuhi peraturan)

4 1. Sayangi Diri b. Pengurusan masa i. Menghuraikan kepentingan dan I. Bersoal-jawab tentang


- Di rumah menguruskan masa. kepentingan mengahargai
ii. Mengurus diri dan masa secara masa.
bertanggungjawab. II. Membuat jadual harian
Akt. 2 A m/surat 12
iii. Menghargai diri. sendiri.

i. Menjelaskan kepentingan cara I. Mengenalpasti pernyataan


mendisiplinkan diri. yag sesuai berkaitan dengan
b. Pengurusan masa ii. Melibatkan diri secara aktif dalam diri.
5 1. Sayangi Diri - Di sekolah aktiviti di rumah dan di sekolah. II. Main peranan (* menghadiri
Akt. 2 C m/ surat 15 iii. Menghargai masa satu temuduga)
III. Menyusun atur perlakuan
mengikut urutan yang betul.

i . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab I. Menulis senarai aktiviti


a. Peranan dan anggota keluarga asas harian ibu dan bapa serta
tanggungjawab ii . Mengamalkan tatasusila dalam hubungan membincangkan peranan
6 2. Sayangi Keluarga
anggota keluarga asas dengan anggota keluarga dan tanggungjawab mereka.
Akt. 3 A m/ surat 22 iii. Menghormati dan menghargai ibu bapa
dan anggota keluarga.

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Membincangkan hubungan


hubungan baik dengan anggota keluarga yang sihat antara ibu, bapa
a. Peranan dan
asas dan anak.
tanggungjawab
7 2. Sayangi Keluarga ii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan II. Menyenaraikan peraturan
anggota keluarga asas
dengan anggota keluarga asas untuk menjaga keselamatan
Akt. 3 B m/ surat 24
iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab di rumah.
sebagai anggota keluarga

8 2 . Sayangi Keluarga b . Hubungan keluarga


kembangan i . Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Menghasilkan peta minda
Akt. 4 A m/surat 34 hubungan baik dengan anggota keluarga cara menjaga warga tua/
kembangan kurang berupaya dalam
ii . Menjalinkan hubungan yang erat dengan keluarga.
anggota keluarga kembangan
iii .Menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai anggota keluarga

9 UJIAN BULAN MAC

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Memainkan peranan


hubungan baik dengan anggota keluarga tentang konflik dalam
b. Hubungan keluarga kembangan keluarga dan cara
10
2 .. Sayangi Keluarga kembangan ii . Menghormati dan menghargai ibu bapa dan mengatasi konflik tersebut.
Akt. 4 D m/surat 39 anggota keluarga kembangan
iii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan
dengan anggota keluarga kembangan

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER I

i. Menjelaskan kepentingan semangat I. Menyenaraikan langkah untuk


a. Semangat kejiranan kejiranan dipupuk dikalangan anggota mendapatkan bantuan ketika
masyarakat . berlaku keselamatan di
3. Hidup Bersama Di - Hidup berharmoni ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat kawasan tempat tinggal
11 Sekolah Dan dengan jiran iii. Menghormati jiran tetangga II. Melibatkan diri dalam projek
Masyarakat - Mengenali keluarga gotong-royong di tempat
Jiran ibadat, rekreasi dan kawasan
Akt. 5 B m/ surat 45 tempat tinggal
III. Menghasilkan pelan
kawasan tempat tinggal.

a. Semangat kejiranan i. Menghuraikan faedah, aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam projek,
pada masyarakat dan Negara gotong-royong di tempat ibadat,
3. Hidup Bersama Di -Memahami cara hidup ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk rekreasi dan kawasan tempat
12
Sekolah Dan jiran menjaga imej masyarakat . tinggal.
Masyarakat - Menghormati agama iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh ii. Mencadangkan aktiviti hari
dan budaya jiran menjejaskan kesejahteraan masyarakat keluarga di kawasan tempat
Akt. 5 D m/ surat 47 tinggal
i. Menjelaskan kepentingan semangat i. Menyenaraikan langkah untuk
kejiranan dipupuk dikalangan anggota mendapatkan bantuan ketika
a. Semangat kejiranan masyarakat berlaku kecemasan di kawasan
3. Hidup Bersama Di ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk tempat tinggal
13 Sekolah Dan - Menganggap jiran menjaga imej masyarakat ii. Melibatkan diri dalam projek
Masyarakat seperti keluarga sendiri iii. Menghormati jiran tetangga gotong-royong di tempat ibadat,
rekreasi dan kawasan tempat
Akt. 5 E m/surat 48 tinggal.
iii. Menghasilkan pelan tempat
tinggal

ii. Melibatkan diri dalam projek


i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan gotong-royong di tempat
b. Aktiviti kejiranan
3. Hidup Bersama Di pada masyarakat dan Negara ibadat, rekreasi dan kawasan
14 Sekolah Dan ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat tempat tinggal.
- Gotong-royong
Masyarakat iii. Menghormati jiran tetangga
Akt. 6 A m /surat 51

i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam aktiviti


3. Hidup Bersama Di b. Aktiviti kejiranan
pada masyarakat dan Negara. rumah terbuka
15 Sekolah Dan
ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk ii. Menyenaraikan langkah-
Masyarakat - Rumah terbuka
menjaga imej masyarakat langkah sebagai persiapan
Akt. 6 B m/surat 52
iii. Menghormati jiran tetangga membuat rumah terbuka

b. Aktiviti kejiranan i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam aktiviti
3. Hidup Bersama Di pada masyarakat dan Negara sukaneka di kawasan tempat
16 Sekolah Dan - Sukaneka ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat tinggal
Masyarakat Akt. 6 C m/ surat 53 iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh ii. Menyenaraikan ahli
- Riadah menjejaskan kesejahteraan masyarakat. jawatankuasa bagi
Akt. 6 D m/surat 54 merealisasikan aktiviti sukaneka

17 4. Kenali Budaya a. Kenali dan apresiasi i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan peta asal usul
Malaysia kekayaan pelbagai budaya masyarakat. seni tari dan alat muzik mengikut
warisan budaya malaysia ii. Mengamalkan adab sosial warisan negeri.
budaya. ii. Mempelajari dan mengadakan
iii. Menerima dan menghormati amalan persembahan tarian pelbagai
- Seni tari
budaya kaum lain. kaum.
Akt. 7 A m/ surat 58
iii. Memainkan lagu dengan
menggunakan alat muzik
- muzik
pelbagai kaum.
Akt. 7 B m/surat 59

i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan peta asal-usul


a. Kenali dan apresiasi budaya masyarakat. bahasa dan dialek mengikut
18 kekayaan pelbagai ii. Mengamalkan adab sosial warisan kaum.
4. Kenali Budaya
warisan budaya malaysia budaya. ii. Melakonkan adab sosial
Malaysia
iii. Menerima dan menghormati pelbagai kaum.
- Bahasa dan dialek amalan budaya kaum lain.
Akt. 7 D m/surat 62

19 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA

i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan rekaan bentuk


b. Kenali dan apresiasi budaya masyarakat. pakaian
adab sosial warisan ii. Mengamalkan adab sosial warisan mengikut suku kaum.
budaya Malaysia budaya. ii. Melakonkan adab sosial
20 4. Kenali Budaya iii. Menerima dan menghormati amalan pelbagai
Malaysia - Adab berpakaian budaya kaum lain. kaum.
Akt 8 A m/ surat 67
i. Menjelaskan adab-adab sosial i. Menunjukkan gambr-gambar
warisan budaya dan kepentingannya. yang
b. Kenali dan apresiasi
ii. Mengamalkan adab sosial warisan menggambarkan budaya
adab sosial warisan
budaya. ziarah
budaya Malaysia
iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan menziarahi.
21 4. Kenali Budaya
- Adab menziarahi.
kekayaan warisan budaya Malaysia. ii. Mempelajari dan mengadakan
Malaysia simulasi rumah terbuka.
Akt. 8 C m/s 71
Akt 8 D m/s 73
Akt 8 E m/s 76

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab i. Membuat carta organisasi


a. Kenali sistem warganegara tentang menteri- menteri dalam
pemerintahan kerajaan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai kabinet Malaysia.
Malaysia warganegara ii. Melukis bendera Malaysia
iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia sebagai salah satu identiti utama
22 5. Malaysia Negaraku
- Maksud kerajaan kepada raja dan Negara Negara
Akt. 9 A m/surat 79

a. Kenali sistem i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Melukis artikel kepada akhbar
pemerintahan kerajan Malaysia. untuk melahirkan rasa bangga /
23 5. Malaysia Negaraku Malaysia ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai memberi cadangan untuk
warganegara. meningkatkan kualiti hidup
- Peranan kerajaan iii. Menghargai peranan kerajaan dalam seperti mengucapkan terima
Akt. 9 C m/surat 84 pembangunan Negara kasih kepada pemimpin
i.Menjalankan simulasi jenis –
i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab jenis pekerjaan yang memberi
a. Kenali sistem warganegara. sumbangan kepada kerajaan
pemerintahan kerajaan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
Malaysia Negara. > sebagai Petani, Nelayan
iii. Menghargai peranan kerajaan dalam > sebagai Pendidik
> Peranan rakyat sebagai pembangunan Negara. > sebagai anggota Polis,
24 5. Malaysia Negaraku warganegara Tentera, Bomba
Akt 9 B m/surat 81 > sebagai Doktor
> Dsb

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Memaparkan gambar – gambar
pemimpin Negara dan Malaysia. DYMM Seri Paduka Baginda
tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai ii. Membuat carta organisasi
warganegara tentang sistem pemerintahan
25 > DYMM Seri Paduka iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat kerajaan Malaysia.
5. Malaysia Negaraku Baginda Yang di-Pertuan setia kepada raja dan Negara.
Agong
Akt. 9 D m/surat 86

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Menyanyikan lagu kebangsaan
pemimpin Negara dan Malaysia. dan lagu negeri
tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai ii. Menyenaraikan negeri – negeri
> Sultan / Raja / Yang warganegara. yang ditadbir oleh Raja / Sultan
26 5. Malaysia Negaraku Dipertuan Besar / Tuan iii. Menghormati pemimpin Negara. dan Yang di – Pertua Negeri
Yang Terutama
Akt. 10 A m/surat 91

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Membuat carta organisasi
pemimpin Negara dan Malaysia. tentang Menteri – Menteri dalam
tempatan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan kabinet Malaysia.
27
> Perdana Menteri Negara.
5. Malaysia Negaraku
> Ketua Menteri iii. Menghargai peranan kerajaan dalam
Akt. 10 C m/surat 94 pembangunan Negara.
28
UJIAN BULAN JULAI

i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab i. Membuat carta organisasi


warganegara tentang Wakil Rakyat, Penghulu /
b. Kenali dan hormati
ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan Ketua Masyarakat.
pemimpin Negara dan
Negara. ii. Menjalankan simulasi proses
tempatan
iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat pemilihan Ketua Kampung.
setia kepada raja dan Negara. > Penamaan Calon
> Wakil rakyat
> Kempen
29 5. Malaysia Negaraku
> Penghulu / Ketua
> Mengundi
Masyarakat
> Mengira Undi
Akt. 10 E m/ surat 97
> Pengumunan Pemenang
> Ucapan calon yang menang.

b. Kenali dan hormati - Menjelaskan 8ystem pemerintahan - Menyanyikan lagu


pemimpin Negara dan kerajaan Malaysia. kebangsaan dan lagu
tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai negeri
warganegara. ii. Menyenaraikan negeri – negeri
30 > Sultan / Raja / Yang iii. Menghormati pemimpin Negara. yang ditadbir oleh Raja / Sultan
5. Malaysia Negaraku Dipertuan Besar / Tuan dan Yang di – Pertua Negeri
Yang Terutama
Akt. 10 A m/ surat 91

i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji i.Mempamerkan / menayangkan


ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk gambar-gambar tempat
kejayaan diri. beribadat.
a.Ciri-ciri peribadi terpuji iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi ii.Murid mencatat adab-adab
- Kerohanian dan terpuji ketika beribadat berdasarkan
31 keimanan gambar dan maklumat yang
6. Sedia Hadapi
Akt. 11 A m/surat 102 disediakan.
Cabaran
iii. Wakil kumpulan
membentangkan hasil kerja.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

32
UJIAN PRA UPSR

33
PEPERIKSAAN UPSR

i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji i. Melakonkan aktiviti konflik


ii: Membentuk sahsiah dan emosi yang positif. dengan rakan
a.Ciri-ciri peribadi terpuji
iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi ii. Wakil kumpulan membuat
-Pertuturan dan tingkah
34 terpuji. pembetulan pertuturan yang
6.Sedia Hadapi laku yang mulia
tidak sopan.
Cabaran Akt. 11 B m/surat 104
iii.Memadankan perkataan sopan
dengan gambar yang disediakan.
i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. i. Melakonkan aktiviti
a.Ciri-ciri peribadi terpuji. ii: Membina ketahanan diri untuk menghadapi penyelesaian masalah
35 - Ketahanan diri cabaran. berdasarkan kad gambar:
- Kecerdasan emosi (EQ) iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi - konflik dengan rakan
6. Sedia Hadapi
dan intelek (IQ) terpuji. - masalah pembelajaran
Cabaran
Akt. 11 C m/ surat 106 - takut menghadapi cabaran
- tekanan keluarga
i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. i. Menghasilkan peta minda
a. Ciri-ciri peribadi terpuji ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk wawasan diri ( kajian masa
37 - Usaha meneruskan kejayaan diri. depan )
6. Sedia Hadapi kecemerlangan iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi ii. Penerangan peta minda oleh
Cabaran Akt. 11 D m/ surat 108 terpuji. wakil kumpulan.
iii. Pameran peta minda.
i)Berbangga memiliki peribadi terpuji i)Membina pohon bestari
b.Tokoh dan pesanan
6. Sedia Hadapi AKT. 11 E
38 Cabaran Muka surat 110
39 PROJEK KEWARGANEGARAAN

40 PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR

41
PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT

42 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN