1 1

JENIS JENIS- -JENIS JENIS
PERALATAN PERALATAN
PENYAMBUNGAN PAIP PENYAMBUNGAN PAIP
2 2
PENGENALAN PENGENALAN
Terdapat pelbagai jenis peralatan Terdapat pelbagai jenis peralatan
penyambungan paip yang digunakan mengikut penyambungan paip yang digunakan mengikut
jenis paip iaitu paip jenis besi bergalvani, paip jenis paip iaitu paip jenis besi bergalvani, paip
PVC dan yang terbaru iaitu paip poli. PVC dan yang terbaru iaitu paip poli.
Peralatan penyambungan paip ini digunakan Peralatan penyambungan paip ini digunakan
untuk mencantumkan batang paip dan alat untuk mencantumkan batang paip dan alat
kelengkapan perpaipan seperti pili,alat mandian kelengkapan perpaipan seperti pili,alat mandian
hujan serta kepala pemercik air. hujan serta kepala pemercik air.
3 3
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambung Menyambung
batang paip dan batang paip dan
alat kelengkapan alat kelengkapan
perpaipan yang perpaipan yang
sama diameternya. sama diameternya.
2. 2. Bersaiz 13 mm Bersaiz 13 mm
hingga 50 mm. hingga 50 mm.
Soket sama Soket sama

Contoh penyambungan soket Contoh penyambungan soket
sama: sama:
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ
5 5
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambung Menyambung
batang paip dan batang paip dan
alat perpaipan alat perpaipan
yang tidak sama yang tidak sama
diameternya. diameternya.
2. 2. Saiz 13 mm x 20 Saiz 13 mm x 20
mm, 13 mm x 25 mm, 13 mm x 25
mm dan 20 mm x mm dan 20 mm x
25 mm. 25 mm.
Soket pengecil Soket pengecil

Contoh penyambungan soket Contoh penyambungan soket
pengecil : pengecil :
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ

JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Membuat Membuat
sambungan sambungan
bercabang yang bercabang yang
sama sama
diameternya pada diameternya pada
sudut 90 sudut 90°°..
2. 2. Saiz 15 mm Saiz 15 mm
hingga 50 mm. hingga 50 mm.
Tee sama Tee sama

Contoh penyambungan tee sama : Contoh penyambungan tee sama :
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ
9 9
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG PAÌP JENÌS PENYAMBUNG PAÌP FUNGSÌ FUNGSÌ
PENYAMBUNG PAÌP PENYAMBUNG PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambungkan Menyambungkan
paip yang sama paip yang sama
diameternya diameternya
tanpa tanpa
memusingkan memusingkan
paip yang sedia paip yang sedia
ada. ada.
Soket penjodoh Soket penjodoh
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
10 10
Contoh penyambungan soket Contoh penyambungan soket
penjodoh : penjodoh :
Soket penjodoh
11 11
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Membuat Membuat
sambungan sambungan
bercabang yang bercabang yang
berlainan berlainan
diameternya. diameternya.
2. 2. Saiz 13 mm x 20 Saiz 13 mm x 20
mm, 13 mm x 25 mm, 13 mm x 25
mm dan 20 mm x mm dan 20 mm x
25 mm. 25 mm.
Tee pengecil Tee pengecil
12 12
Contoh penyambungan tee Contoh penyambungan tee
pengecil : pengecil :
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ
13 13
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Digunakan untuk Digunakan untuk
mengubah arah mengubah arah
sambungan sambungan
batang paip yang batang paip yang
sama diameternya sama diameternya
pada sudut 90 pada sudut 90°°..
2. 2. Saiz 13 mm Saiz 13 mm ÷ ÷ 50 50
mm. mm.
Soket 90 Soket 90°° sama sama
1 1
Contoh penyambungan soket 90 Contoh penyambungan soket 90°°
sama : sama :
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ
15 15
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Mengubah arah Mengubah arah
sambungan sambungan
batang paip yang batang paip yang
tidak sama tidak sama
diameternya pada diameternya pada
sudut 90 sudut 90°°..
2. 2. Bersaiz 13 mm x Bersaiz 13 mm x
20 mm, 13 mm x 20 mm, 13 mm x
25 mm, dan 20 25 mm, dan 20
mm x 25 mm. mm x 25 mm.
Soket 90 Soket 90°° pengecil pengecil
1 1
Contoh penyambungan soket Contoh penyambungan soket
90 90°° pengecil : pengecil :
BG BG PVC PVC POLÌ POLÌ
1 1
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambung paip Menyambung paip
PVC kepada alat PVC kepada alat
kelengkapan paip kelengkapan paip
dan menyambung dan menyambung
paip yang paip yang
berlainan jenis berlainan jenis
seperti PVC seperti PVC
kepada BG. kepada BG.
2. 2. Bersaiz 13 mm Bersaiz 13 mm ÷ ÷
50 mm. 50 mm.
Penyuai soket PT Penyuai soket PT
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
1 1
Contoh penyambungan penyuai Contoh penyambungan penyuai
soket PT : soket PT :
Penyuai soket PT
PVC PVC
19 19
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ PENYAMBUNG FUNGSÌ PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambung paip Menyambung paip
yang berlainan yang berlainan
jenis seperti paip jenis seperti paip
BG kepada paip BG kepada paip
PVC. PVC.
2. 2. Saiz 13 mm Saiz 13 mm ÷ ÷ 50 50
mm. mm.
Penyuai soket injap Penyuai soket injap
20 20
Contoh penyambungan penyuai Contoh penyambungan penyuai
soket injap : soket injap :
Poli BG/PVC
Penyuai soket injap
Paip BG
Soket sama BG
Poli
21 21
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ FUNGSÌ
PENYAMBUNG PAÌP PENYAMBUNG PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Mengetatkan Mengetatkan
sambungan paip sambungan paip
seperti pada seperti pada
sambungan sambungan
tangki dan tangki tangki dan tangki
simbah. simbah.
2. 2. Saiz 13 mm Saiz 13 mm ÷ ÷ 25 25
mm. mm.
Nat pengunci Nat pengunci
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
22 22
Contoh penyambungan nat Contoh penyambungan nat
pengunci : pengunci :
Tangki
Nat pengunci
23 23
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ FUNGSÌ
PENYAMBUNG PAÌP PENYAMBUNG PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menyambung Menyambung
dua jenis dua jenis
penyambung penyambung
atau alat atau alat
kelengkapan kelengkapan
yang berdekatan yang berdekatan
yang sama yang sama
diameternya. diameternya.
2. 2. Saiz 13 mm x 50 Saiz 13 mm x 50
mm. mm.
Puting heksagon Puting heksagon
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
2 2
Contoh penyambungan puting Contoh penyambungan puting
heksagon : heksagon :
Puting heksagon
BG / Poli
25 25
JENÌS JENÌS- -JENÌS PENYAMBUNG JENÌS PENYAMBUNG
PAÌP PAÌP
FUNGSÌ FUNGSÌ
PENYAMBUNG PAÌP PENYAMBUNG PAÌP
BG BG PVC PVC Poli Poli 1. 1. Menutup hujung Menutup hujung
paip atau hujung paip atau hujung
tee yang tidak tee yang tidak
digunakan. digunakan.
2. 2. Saiz 13 mm Saiz 13 mm ÷ ÷ 50 50
mm. mm.
Palam Palam
Tiada Tiada
jenis ini jenis ini
2 2
Contoh penyambungan palam : Contoh penyambungan palam :
Palam
2 2
BAHAN BAHAN- -BAHAN BAHAN
PENYAMBUNGAN PAÌP PENYAMBUNGAN PAÌP
1. 1. Bahan penyambungan paip digunakan Bahan penyambungan paip digunakan
sebagai bahan tambahan pada sebagai bahan tambahan pada
penyambung supaya pemasangan penyambung supaya pemasangan
menjadi kukuh dan tidak bocor. menjadi kukuh dan tidak bocor.
2. 2. Jenis bahan penyambungan yang Jenis bahan penyambungan yang
digunakan ialah pita PTFE ( Poly Tetra digunakan ialah pita PTFE ( Poly Tetra
Fluoro Ethylene) dan glu paip PVC (PVC Fluoro Ethylene) dan glu paip PVC (PVC
cement solvent) cement solvent)
2 2
3. 3. Pita PTFE digunakan untuk Pita PTFE digunakan untuk
penyambungan paip BG. Pita ini lembut penyambungan paip BG. Pita ini lembut
dan berwarna putih. Pita PTFE dililit dan berwarna putih. Pita PTFE dililit
pada ulir mengikut arah pusingan jam pada ulir mengikut arah pusingan jam
sebelum bahan penyambung dipasang. sebelum bahan penyambung dipasang.
. . Glu paip PVC disapu pada bahagian Glu paip PVC disapu pada bahagian
sambungan supaya sambungan menjadi sambungan supaya sambungan menjadi
lebih kukuh dan tidak mudah bocor. lebih kukuh dan tidak mudah bocor.
29 29
Gambar simen pelarut Gambar simen pelarut
30 30
Gambar Pita PTFE