PENTAKSIRAN LINUS

Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening)
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
1

LATAR BELAKANG 

Satu daripada National Key Result Area (NKRA) ³semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012´. Lembaga Peperiksaan Malaysia menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
2 

REKA BENTUK INSTRUMEN SARINGAN 

Berdasarkan 12 konstruk (perkara) asas literasi dan numerasi yang merangkumi definisi literasi dan numerasi Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi. Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas khas murid bermasalah pembelajaran.
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 3  

PENGENDALIAN INSTRUMEN SARINGAN
‡ Tiga saringan mulai tahun 2010 ‡ Saringan 1 Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010 ‡ Saringan 2 Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010 ‡ Saringan 3 Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 ± September 2010 ‡ Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian MKPI.
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
4

KAEDAH PENTADBIRAN 

Saringan 1 (penulisan dan lisan), Saringan 2 dan Saringan 3 mesti ditadbir dengan bantuan guru sepenuhnya Saringan lisan boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil Masa pentadbiran : Tidak lebih daripada 30 minit untuk setiap instrumen
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
2 

INSTRUMEN SARINGAN 

Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. 

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
3

Pentaksiran
Definisi Pentaksiran Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

Proses - langkah/tindakan yang digunakan untuk mendapat hasil yang dikehendaki Maklumat - evidens tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir Penghakiman - proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar Produk - merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi oleh pelajar semasa proses pembelajaran
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH  

Rukun pentaksiran 
 

 

Instrumen ± soalan ujian saringan Kumpulan yang ditaksir ± semua murid Thn 1 (saringan 1) Respons ± jawapan murid Kumpulan yang mentaksir ± guru Matematik Thn 1 Skor ± pencapaian murid
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

NUMERASI

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Ensaiklopedia Kebolehan berfikir dan menyatakan sesuatu secara kuantitatif Kemahiran bermain dengan nombor Kebolehan bekerja dengan nombor

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Definisi Numerasi

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mengenal pra nombor dan angka membilang memahami nilai nombor membuat seriasi mengenal mata wang Malaysia menyatakan waktu mengendalikan operasi asas

Keupayaan

mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Konstruk 1 

Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH -

Mengenal pra nombor pengetahuan asas kebolehan numerasi menggunakan deria dan menyatakan sesuatu di persekitaran secara kuantitatif Mengenal angka (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) secara lisan penulisan

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Contoh Item : Pra Nombor
ARAHAN : TANDA ( D ) PADA KUMPULAN YANG BANYAK

Contoh Item : 1. Sebutkan angka berikut:

5

2. Guru menyebut angka di bawah dan murid menuliskan angka itu dalam petak yang disediakan. ³Lapan´
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 2 

Keupayaan membilang

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

-

menyatakan bilangan objek (sama ada secara tersusun atau rawak) lisan penulisan ± menunjukkan kefahaman

Contoh item 1. Bilang objek. Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek itu ke dalam petak disediakan.

1

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

2. Bilang objek dan tulis bilangan objekobjek itu ke dalam petak disediakan.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 3 

Keupayaan memahami nilai nombor

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

keupayaan menunjukkan perwakilan nombor, susunan nombor mengikut urutan tertib, sama ada secara menaik atau menurun. Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi atau sebaliknya.

Contoh Item : Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul.

3 5
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 4 

Keupayaan membuat seriasi

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut. banyak ke sedikit kecil ke besar pendek ke panjang rendah ke tinggi nipis ke tebal dan sebaliknya
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Contoh Item : Tandakan pada mata wang Malaysia dan X pada bukan mata wang Malaysia dalam petak yang disediakan.

CONTOH

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 6 

Keupayaan menyatakan waktu

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan menyatakan pagi, tengah hari, petang dan malam berdasarkan situasi yang diberi. Menyatakan hari dalam seminggu Menyatakan nama bulan dalam setahun
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Item contoh Tandakan pada petak yang menunjukkan waktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.

Pagi

Malam

Pagi

Malam

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 7 

Keupayaan mengendalikan operasi asas

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Pada peringkat asas, tidak melibatkan pengumpulan semula. 

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Contoh Item: Tuliskan hasil tambah ke dalam petak yang disediakan.

+

=

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 8 

Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10. Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkan

Contoh Item : Tandakan jika jumlah nilai duit syiling adalah betul di dalam petak yang disediakan.

+

=
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 9 

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD Contoh unit yang digunakan ialah jengkal dan langkah Membuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu 

Contoh Item : Ukur panjang meja guru dengan unit jengkal dan tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Jawapan : ___________ jengkal

Konstruk 10 

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 

Menerangkan operasi tambah dan tolak - menggunakan bahasa harian - menggunakan simbol atau grafik Menulis ayat matematik dengan simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol sama (=)

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Contoh Item : Padankan rajah di bawah.

5- 2=3

4- 2=2

Konstruk 11 

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat 

Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkrit Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Contoh Item: Tulis (+) atau (±) ke dalam petak.

5

3=2

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Konstruk 12 

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

50 sen

Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

AKTIVITI DALAM KUMPULAN 
 Peserta dibahagi kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan menyediakan dua item bagi setiap konstruk yang diarahkan (10 minit) Item yang dibina mestilah adalah berbeza daripada contoh item yang telah dibina oleh LPM Pembentangan setiap kumpulan (3 minit) Perbincangan

PENUTUP 

Makluman/Perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga - ujian-ujian saringan (Mac, Jun, Sept) Aplikasikan 12 konstruk yang terlibat dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah Guru perlu berusaha supaya murid dapat menguasai konsep asas numerasi dan memahami idea matematik yang mudah. Murid yang tidak melepasi ujian saringan akan mengikuti program LINUS/Pendidikan Khas - Bimbingan  

SEKIAN, TERIMA KASIH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH