Ruj.

 Kami :  Tarikh  :     7   Februari 2007 

Semua Ketua Setiausaha Kementerian  Semua Ketua Jabatan Persekutuan  Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri  Semua Ketua Pengurusan Badan Berkanun  Semua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan 

Tuan,  SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN  GRED N17  Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. 

2. 

Sukacita dimaklumkan bahawa Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai 

Khidmat  Pelanggan  (PKP)  Gred  N17 bagi  tujuan  pengesahan dalam  perkhidmatan  telah diluluskan. Sukatan berkenaan adalah seperti di lampiran. 

3. 

Sebagai  latar  belakang,  Skim  Perkhidmatan  PKP  Gred  N17  mula 

berkuatkuasa  pada  1  Januari  2005  mengikut  Pekeliling  Perkhidmatan  Bilangan  7  Tahun  2005.  Sejak  pelaksanaan  skim  perkhidmatan  ini,  PKP  Gred  N17  telah  mengambil  peperiksaan  perkhidmatan  Subjek  Utama  Jabatan  bagi  Kumpulan  Sokongan  Gred  17  hingga  26  yang  dijalankan  oleh  Jabatan  Perkhidmatan  Awam  untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatan. Mulai tahun 2007 semua PKP Gred  N17 perlu mengambil peperiksaan perkhidmatan ini untuk tujuan pengesahan dalam  perkhidmatan. 1 

  Sukatan peperiksaan perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2007. 2  .  7.  kerjasama  tuan  dipohon  untuk  memaklumkan  perkara ini  kepada semua pegawai yang berkenaan.  pegawai  yang  telah  lulus  Peperiksaan  Perkhidmatan  Subjek  Utama  Bagi  Kumpulan  Sokongan  Yang  setaraf  dengan Gred 17 hingga Gred 26 atau Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir  (Perkeranian/Operasi)  Gred  N17  sebelum  berkuatkuasa  sukatan  ini  adalah  dikecualikan  daripada  menduduki  peperiksaan  perkhidmatan  PKP  bagi  tujuan  pengesahan dalam perkhidmatan.  Sehubungan  dengan  itu.  Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu  Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17  Lulus Bahagian II  Lulus Bahagian III  Bahagian  I dan II  Bahagian I dan III  Semua Bahagian  6.  Lulus Peperiksaan Perkhidmatan  Subjek Utama Bagi Kumpulan  Sokongan Yang setaraf dengan Gred 17  hingga Gred 26  2.4.  5.  Butir­butir  lanjut  mengenai  pengecualian  daripada  menduduki  peperiksaan  perkhidmatan PKP adalah seperti berikut:  Bil  Jenis Peperiksaan  Pengecualian  1.  Berikutan  daripada  pelaksanaan  sukatan  PKP  ini.

7 Jalan Tasik. Telefon  : 03­8946 4500 / 4547 / 4548 / 4574  No.my  Sekian.8. terima kasih.  Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh disalurkan kepada:  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam  Jabatan Perkhidmatan Awam  Bahagian Perkhidmatan  Cawangan Pengurusan Kompetensi  Aras 5 ­ 6. 3  . Faks  : 03­8946 4541 / 8945 0211  Emel  : peperiksaan@jpa.  “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  Saya yang menurut perintah.gov. Sapura @ Mines  No. The Mines Resort City  43300 Seri Kembangan  SELANGOR DARUL EHSAN  No.

  Matlamat Sukatan  :  Bagi  membolehkan  Pegawai  Khidmat  Pelanggan  mengetahui  pengetahuan  asas  mengenai  Perintah­perintah  dan  Arahan­arahan  yang  berkaitan  dengan  pentadbiran  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan  kerja­  kerja pegawai berkenaan.  4.  Sukatan Peperiksaan  :  Pengetahuan  asas  mengenai  Perintah­  perintah  dan  Arahan­arahan  yang  berkaitan  dengan  pentadbiran  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan  kerja­kerja  pegawai  berkenaan.  Bahagian I  –  KEMAHIRAN ASAS KOMPUTER  Calon­calon  adalah  dikehendaki  lulus  ujian  IT  Skill  Assessment  and  Certification  (ISAC) yang dikendalikan oleh Institut Tadbiran Awam Malaysia (INTAN).  5.  2.  3. 4  .  Pegawai Yang Layak  Mengambil Peperiksaan Ini  :  Pegawai  Khidmat  Pelanggan  yang  masih        belum         disahkan      dalam  perkhidmatan.LAMPIRAN  SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN  (PKP) GRED N17  1.  Tujuan Peperiksaan  :  Untuk mengesahkan dalam perkhidmatan  bagi  Pegawai  Perkhidmatan  Pelanggan  yang dilantik.  Tarikh Sukatan Peperiksaan  Dikuatkuasakan Oleh  Jabatan Perkhidmatan Awam  :  1 Januari 2007.

  vi.  ii.  Arahan Keselamatan  i.  ix.  iii.Bahagian II  –  ARAHAN PERKHIDMATAN.  Keselamatan Peribadi.  Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.  ii.  v.  ii.  iii.  vii.  40 (Aneka Pilihan)  1 jam Soalan  Masa  :  :  5  .  Arahan Perkhidmatan  i. Nilai dan Etika.  Keterampilan Diri / Kecemerlangan Diri  i.  viii.  iv.  Perkara­perkara Perkhidmatan.  Keselamatan Fizikal.  Mewujudkan  Pejabat  Perkhidmatan  Pelanggan  di  Agensi  Kerajaan.  Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan.  Piagam Pelanggan.  C.  Strategi­strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam.  Fail Memail.  iii.  Bab 8  B.  Lain­lain Perkara Jabatan.  iv.  Penggunaan Internet dan Elektronik Mel di Agensi Kerajaan.  Memelihara  dan  Menyimpan  Rekod­rekod  Kerajaan.  vi.  iv.  Surat Menyurat.  Pengendalian Pengaduan Awam.  Keselamatan Dokumen. Ancaman dan Tanggungjawab.  v.  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam  i.  Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon.  Kemudahan­kemudahan Perhubungan.  D.  Kelengkapan Pejabat.  Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter.  Bab 7  viii.  Bab 1  Bab 2  Bab 3  Bab 4  Bab 5  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  Jabatan dan Orang Ramai.  Bab 6  vii.  Protokol.  Pendahuluan. ARAHAN  KESELAMATAN DAN PEKELILING KEMAJUAN  PENTADBIRAN AWAM (PKPA) DAN  KETERAMPILAN DIRI  Soalan­soalan  yang  akan  ditanya  kepada  calon­calon  adalah  berdasarkan  kepada  perkara­perkara  berikut:  A.

  Waktu Bekerja dan Lebih Masa.Calon­calon  adalah  dibenarkan  merujuk  kepada  Arahan  Perkhidmatan.  Perubatan.  Peraturan­peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993  Peraturan­peraturan Pegawai  Awam (Pelantikan.  ­  ­  ­  ­  ­  Elaun­elaun Dalam Perkhidmatan.  Peraturan­peraturan  Pegawai  Awam  (Kelakuan  dan  Tatatertib)  1993. 6  .  Rumah dan Bangunan Pejabat.  Arahan  Keselamatan.  Bahagian III  ­  PERINTAH­PERINTAH  AM  DAN  PERATURAN­  PERATURAN PEGAWAI AWAM  Soalan­soalan  yang  akan  ditanya  kepada  calon­calon  adalah  berdasarkan  kepada  perkara­perkara berikut :  A.  Pekeliling  Kemajuan  Pentadbiran  Awam  dan  Keterampilan  Diri  semasa peperiksaan.  C. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 semasa  peperiksaan. Kenaikan  Pangkat dan  Penamatan Perkhidmatan) 2005  Soalan  Masa  :  :  40 (Aneka Pilihan)  1 jam  Calon­calon  adalah  dibenarkan  merujuk  kepada  Perintah  Am.  Cuti.  Perintah Am  Bab B  Bab C  Bab E  Bab F  Bab G  B.  Peraturan­peraturan  Pegawai  Awam (Pelantikan.

  ii.  Jabatan Perkhidmatan Awam.  Awam.  Jabatan  Perkhidmatan  Malaysia.  Bahagian I ­  Urus Setia Peperiksaan. II & III ­  Panel Peperiksaan.  ii.  Kekerapan Peperiksaan  13.  Bahasa (Soalan & Jawapan)  10.  Bahagian I ­  Urus Setia Peperiksaan.  Tarikh Akhir  Mengemukakan  Permohonan :  2 kali setahun.  Bahagian II & III ­  Urus Setia Peperiksaan. Malaysia.  12.  7.6.  Jabatan  Perkhidmatan  Malaysia.  Pengecualian  :  Calon­calon  yang  telah  lulus  mana­mana  Bahagian  adalah  dikecualikan  daripada  mengambil bahagian tersebut. II & III ­  1 ½ bulan sebelum tarikh peperiksaan.  :  Bahasa Melayu.  11.  Awam.  Pusat Peperiksaan  Akan Ditetapkan Oleh  :  i.  Permohonan Dikemukakan  Kepada  :  i.  Kementerian/Jabatan Yang  Berkenaan.  8.  :  Lulus/Kandas.  Bahagian II & III ­  Urus Setia Peperiksaan.  Keputusan  Pemeriksa Dilantik Oleh  9.  :  Bahagian I.  Kementerian/Jabatan Yang  Berkenaan.  :  Bahagian I.  7  .

  x.  Bahagian III  i.  xi.  Perintah Am – Bab B. 4/91 – Garis Panduan Mengenai Strategi­strategi Peningkatan  Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam.  ix. Kenaikan Pangkat dan  Penamatan Perkhidmatan) 2005.  PKPA Bil.  PKPA  Bil. 10/91 – Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan  Kaunter. F dan G.  Arahan Perkhidmatan.  Peraturan­peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3/93 – Panduan Mengenai Piagam Pelanggan.  8/91  –  Panduan  Mengenai  Manual  Prosedur  Kerja  dan  Fail  Meja.  viii.  Peraturan­peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.  vi.  Surat  Pekeliling  Perkhidmatan.  ii.  Arahan Keselamatan. 1/91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan  Telefon.  1/2003  –  Panduan  Mengenai  Tatacara  Penggunaan  Internet  dan Mel Elektronik di Agensi Kerajaan.  PKPA Bil.  vii.  PKPA  Bil.  iii. 4/92 – Pengendalian Pengaduan Awam. C. E.  v.  Protokol dan Etiket Dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis – INTAN.  PKPA Bil.  PKPA Bil.  iv.  2/91  –  Panduan  Pengurusan  Mesyuarat  Dan  Urusan  Jawatankuasa Kerajaan.Bahan rujukan:  Bahagian II  i.  iii.  PKPA Bil.  xii.  PKPA  Bil.  PKPA  Bil.  *  Pekeliling  Perkhidmatan.  Perintah­perintah  dan  Arahan­arahan lain yang berkaitan yang dikeluarkan dari masa ke masa.  ii. 8  .  1/2005  –  Panduan  Bagi  Mewujudkan  Pejabat  Perkhidmatan  Pelanggan di Agensi kerajaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful