Anda di halaman 1dari 15

CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

1.0 PENGENALAN

Perguruan adalah satu profesion yang bermatlamatkan pembentukan

insan dan ihsan manusia yang sempurna agar manusia itu memahami tentang

peranan dan tanggungjawab guru terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam

sekeliling yang mereka diami serta terhadap keesaan Yang Maha Pencipta. Dari

segi konsep, profesionalisme didefinisikan sebagai kepakaran tinggi dalam

pekerjaan seseorang. Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti

keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab.

Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan

dari beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan

mempengaruhi minat, sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat

menerusi keberkesanan dalam penggunaan sumber pengajaran secukupnya

yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta pencapaian

pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang

akan menentukan iklim pembelajaran pelajar.

Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan yang sangat

pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian

tertentu. Ini dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya

korporat dan pengurusan bisnes di mana ia mementingkan kawalan mutu

menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah mewujudkan

keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect.

1
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

Antara faktor utama yang yang menentukan perubahan dalam sistem

pendidikan hari ini ialah impak globalisasi dan usaha sama antarabangsa

terutama sekali di bidang ekonomi dan politik. Globalisasi meninggalkan pelbagai

kesan dalam kehidupan warga Malaysia secara langsung dan tidak langsung. Ini

dapat dibuktikan apabila stail hidup, sistem nilai dan amalan hidup yang berubah

dengan ketara. Antara yang dapat dilihat adalah ciri – ciri individualisma yang

semakin menular di mana kekayaan material sangat penting malah keutamaan

tujuan hidup bermasyarakat adalah kejayaan hidup seseorang yang dilihat dari

segi kekayaan yang diperolehi.

Dalam bidang pendidikan, impak globalisasi meninggalkan kesan – kesan

seperti berikut :

a) Pengajaran sains dan teknologi menjadi semakin penting

b) Perubahan merupakan prasyarat kemajuan

c) Inovasi dan kreativiti penting di peringkat pelaksanaan dan konsep

pendidikan mahupun di peringkat output atau pengeluaran

pendidikan

d) Kurikulum sekolah perlu mengambil kira perkembangan yang

berlaku di persekitaran. Subjek – subjek seperti kajian alam sekitar,

sains dan politik, serta bahasa – bahasa asing seperti Bahasa

Inggeris, Jepun dan Perancis juga penting untuk diajar oleh

pendidik.

2
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

2.0 CABARAN – CABARAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Malaysia boleh berbangga kerana sistem pendidikan pada hari ini

mempunyai falsafahnya sendiri. Tujuan utama adalah untuk menyediakan

peluang – peluang pendidikan kepada semua warga dan memupuk potensi

setiap murid. Sistem pendidikan negara kita mempunyai matlamat dalam jangka

masa pendek iaitu 5 tahun mahupun dalam jangka masa panjang iaitu untuk 20

tahun akan datang. Ini jelas termaktub dalam dokumen – dokumen rasmi

kerajaan seperti dalam Rancangan Malaysia Ketujuh. Namun begitu, pendidikan

di Malaysia masih menghadapi banyak cabaran untuk dihadapi. Ini termasuklah :

1. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar – pelajar

di institusi pendidikan

2. Pengekalan kualiti sistem pendidikan

3. Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan

belajar

4. Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik

5. Orientasi dan tujuan pendidikan yang dijalani

Kesemua cabaran - cabaran ini diperincikan bagi memberi gambaran yang jelas

kepada golongan yang terlibat dengan pendidikan khususnya sistem pendidikan

di negara kita.

3
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

2.1. Cabaran penambahan bilangan murid – murid terutama pelajar –

pelajar di institusi pendidikan

Hal ini dapat dilihat melalui bilangan murid atau pelajar sudah pasti

bertambah selari dengan pertabahan atau populasi negara. Dari segi

demografi, tidak salah jika dikatakan bahawa masyarakat di Malaysia hari

ini lebih cenderung digelar sebagai masyarakat muda. Lebih ramai

penduduk terdiri daripada golongan muda daripada golongan tua, iaitu

boleh dikatakan berumur 40 tahun ke atas.

Bilangan murid semakin besar jika kita menerima cadangan

bahawa pendidikan pra sekolah harus diberi kepada semua warga tanpa

mengira latar belakang keluarga dan tempat kediaman. Bilangan pelajar

membesar lagi sekiranya mod atau saluran pendidikan secara jarak jauh,

luar kampus atau program – program kembar (francais) diambil kira.

Berasaskan penekanan yang diberi oleh kerajaan bahawa masyarakat

harus belajar seumur hidup serta menjadikan umur bukan kriteria penentu

untuk seseorang itu terus belajar, maka isu kuantiti pendidikan menjadi

semakin runcing. Pelbagai aspek harus diberi perhatian sewajarnya

seperti ruang, alat – alat dan tempat pendidikan.

2.2 Pengekalan kualiti sistem pendidikan

Cabaran kedua melibatkan usaha membaiki selisihan yang wujud

dalam sistem pendidikan sama ada pada peringkat makro mahupun pada

peringkat mikro. Selisihan makro mencakupi ketidakseimbangan pada

4
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

peruntukan kewangan,infrastruktur dan guna tenaga pada peringkat

negeri, daerah, jenis sekolah, peringkat pendidikan (rendah, menengah,

tertiar) dan pada peringkat perancangan (bagi matlamat sosial dan

ekonomi). Selisihan mikro pula merangkumi komponen lembut sistem

pendidikan seperti kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.

Hal ini meliputi aspek peningkatan prestasi, nilai, sikap, motivasi terhadap

pelajaran pada pelajar, terhadap pengajaran pada guru serta terhadap

keberkesanan organisasi pada kakitangan pengurusan.

Kedua – dua jenis selisihan ini perlu dihalusi martabatnya. Kajian

dan analisis harus dijalankan bagi mengesan kelas dan tahap

ketidakimbangan dalam sistem pendidikan agar langkah diimbangi semula

dan alternatif dapat dirumuskan serta dilaksanakan sebaik mungkin.

Secara terperincinya, istilah kualiti atau mutu pendidikan tidak asing

lagi bagi kita. Ia merangkumi standard atau taraf pembelajaran,

keberkesanan pengajaran, kelicinan pengurusan, kepuasan kerja di

kalangan guru – guru dan murid – murid, kesesuaian dan kebergunaan ilmu

dan kemahiran yang diperolehi daripada sekolah dan institusi – institusi

pengajian tinggi, perasaan yakin diri untuk bertanding, perasaan banggakan

negara, bangsa dan budaya, megahkan pencapaian negara termasuk

pengiktirafan yang diperolehi oleh pemimpin – pemimpin negara dan

sebagainya. Pendek kata aspek kuantiti perlulah selari dengan

pembangunan dari segi kualiti pendidikan.

5
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

2.3 Keperluan model atau mod – mod baru dalam sistem mengajar dan

belajar

Sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem

pendidikan yang boleh mengadaptasi dan merubah perjalanan sistem

pengajaran dan pembelajarannya. Inovasi, reka cipta atau kreativiti bukan

lagi merupakan istilah janggal dalam proses mengajar dan belajar.

Jangkaan hidup pada zaman moden, kepesatan perkembangan

teknologi dan perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang memerlukan

formulasi falsafah, matlamat, objektif dan prosedur yang baru supaya

kesemua ini dapat memperkukuhkan lagi apa yang sudah terasas.

Merevolusasikan seluruh sistem pendidikan; bukan sebahagian kecil

sahaja selepas sesuatu tempoh jangka masa panjang amat perlu bagi

membasmi seluruh penyakit dan kelemahan yang wujud dan

mencengkam sistem itu.

Pembaharuan perlu melibatkan komponen struktur, infrastruktur,

agihan tenaga kerja, prosedur, proses dan penekanan agar dapat

melahirkan satu sistem baru yang mampu bertahan dalam sesuatu

tempoh jangka masa panjang yang akan datang. Keengganan

membaharui atau kadangkala melihat keperluan bagi membuat

pembaharuan merupakan satu sikap ortodoks yang merugikan.

Pembaharuan penting supaya sistem menjadi relevan dan tidak

lapuk, serta ketinggalan zaman. Inovasi juga adalah sinonim dengan

globalisasi. Jika dianalisis secara rapi, semua aspek sistem pendidikan,

6
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

semua aspek sistem pendidikan perlu dubah atau diinovasikan. Aspek –

aspek ini termasuklah sistem disiplin murid, kepimpinan guru besar,

bahan alat mengajar, corak pengukuran dan penilaian serta cara

pemikiran dan pemerhatian guru, murid dan pihak pengurusan.

Perubahan paradigma dan ‘mind set’ guru dan pihak pentadbir amatlah

diperlukan kerana ia merupakan penggerak utama sesuatu idea baru dan

inovasi tersebut. Guru – guru dan pihak pentadbir/pengurus perlu bersikap

lebih terbuka, bersedia mendengar dan berganding bahu untuk cuba

keluar daripada amalan atau garis bertindak paradigma yang lama.

Awal tahun 1997, Kementerian Pendidikan Malaysia (sekarang

dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia) telah mempopularkan

konsep sekolah bestari atau ‘smart school’ iaitu satu konsep persekolahan

yang inovatif. Ini selari dengan perkembangan di negara – negara maju

yang lain. Namun begitu, konsep ini kekal tercatat di dalam dokumen –

dokumen rasmi jika ia tidak dioperasikan. Tanpa pelaksanaan dan

perubahan amalan, ia tidak dapat memberi sebarang kesan positif serta

tidak menimbulkan apa – apa perubahan kepada sistem pendidikan di

Malaysia.

2.4 Imej dan usaha gigih guru – guru dan pengajar atau pendidik

Guru – guru merupakan tonggak kejayaan murid – murid dan para

pensyarah di institusi – institusi pengajian tinggi serta berpengaruh dalam

melahirkan golongan intelektual dan profesional yang diperlukan oleh

7
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

negara. Namun, status dan penghormatan masyarakat terhadap golongan

pendidik tidak mencerminkan kepentingan peranan yang mereka

mainkan. Ini dapat dilihat apabila guru dianggap berada di hirarki

pekerjaan yang paling rendah, sedangkan pensyarah di institusi – institusi

pengajian tinggi pula, terutama bagi bidang – bidang kritikal seperti bidang

perubaan dan kejuruteraan, rata – rata merasakan khidmat mereka tidak

dinilai setimpal dengan penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh

pihak swasta.

Faktor masa persekolahan harian merupakan faktor utama yang

mendesak penglibatan murid – murid dan guru. Penampalan superficial ke

atas sebahagian kecil daripada sistem, misalnya kepada komponen

lembut seperti kurikulum sahaja, tidak akan memberikan ganjaran yang

diharapkan kerana sebahagian besar daripada sistem itu masih pada

bentuk dan identiti yang lain.

Amalan persekolahan dua sesi, sesi pagi dan petang, yang telah

berjalan sejak lebih daripada 25 tahun yang lalu, sememangnya

memendekkan masa persekolahan harian. Akibatnya murid – murid dan

guru terlalu sedar akan kesuntukan masa belajar atau berinteraksi dalam

bilik darjah dan sekolah. Keberatan masalah ini ditambah oleh skop

bidang pelajaran yang luas. Fenomena kekangan masa dan sindrom

exam – oriented merupakan antara sebab utama kekakuan dalam

pembelajaran murid – murid dalam pengajaran guru serta dalam

perancangan skop bidang pelajaran.

8
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

Sindrom exam – oriented menekan murid – murid dalam proses

pembelajaran kerana mereka belajar untuk mendapatkan kredit yang baik

dalam peperiksaan. Akibatnya murid – murid tidak mempunyai semangat

‘belajar untuk menimba ilmu dan menjadi orang yang terdidik’.

Seterusnya, murid – murid kurang motivasi, minat, dedikasi dan inovasi

semasa mereka belajar di sekolah. Pelajaran dipelajari secara hafalan

dan sikap positif dalam mencari ilmu seperti sikap suka membaca kian

pupus mengikut masa di mana semakin lama mereka bersekolah semakin

lemah keyakinan mereka terhadap matlamat pembelajaran dan

persekolahan.

Selain daripada ganjaran material, kepuasan dan motivasi kerja di

kalangan guru juga tidak berada di tahap optimum atau maksimum.

Ramai guru yang berasa kecewa dengan berleluasanya gejala sosial di

kalangan remaja dan yang menyedihkan sebahagian daripada mereka

masih berada di bangku sekolah lagi. Mereka lebih tertekan apabila

masyarakat menudung jari dan mempersalahkan para guru yang silap

memberi didikan formal kepada anak – anak muda zaman sekarang.

Sungguhpun begitu, para guru harus berfikir sejauh mana mereka akan

terus kekal berkidmat cemerlang dan penuh iltizam serta dedikasi di

bidang perguruan seandainya status dan imej mereka dipertingkatkan.

9
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

2.5 Orientasi dan objektif / tujuan pendidikan yang dijalani

Secara umumnya, masyarakat yang pesat membangun adalah

masyarakat yang produktif dan cemerlang. Dalam proses pendidikan,

produktiviti dan kecemerlangan ini diukur melalui mutu dan bilangan murid

yang dihasilkan oleh sistem persekolahan. Ukuran ini hanyalah ukuran

sementara dan kurang tepat. Ukuran terakhir sesuatu hasil pendidikan

adalah perubahan dan pembentukan sahsiah, pesonaliti dan identiti

individu.

Seperti yang diketahui umum, semua murid mempunyai potensi

dan bakat keindividuan yang perlu digalak serta dipupuk Secara unggul.

Hasil dari didikan di sekolah, murid – murid menjadi individu yang bukan

sahaja berkembang mindanya dan terasah kemahiran vokasinya,

malahan turut yakin pada diri, tahu berfikir secara rasional melihat alam

sekeliling secara positif dan optimis serta bangga dengan warisan yang

dipusakai. Inilah ujian yang paling getir bagi sistem pendidikan di

Malaysia.

Dengan banyaknya gejala anti disiplin dalam tingkah laku, tindakan

tidak bermoral, gejala punk, tidak bersopan santun dan sebagainya,

matlamat pendidikan negara terus dipersoalkan. Cabaran ini menjadi

penting untuk dihadapi kerana ia menyentuh isu tamadun dan jati diri atau

maruah bangsa. Oleh itu, sistem pendidikan negara perlu dikaji semula

10
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

selaras dengan perkembangan sosial dan ekonomi semasa. Antara isu

yang sering dibangkitkan diringkaskan seperti berikut :

 Permintaan sosial yang tinggi terhadap sistem pendidikan

negara

 Fenomena pengangguran siswazah yang meruncing akibat

kemelesetan ekonomi dunia dan negara

 Perkembangan teknologi moden yang memerlukan tenaga

kerja profesional dalam bidang teknologi tinggi, khususnya

dalam bidang perindustrian

 Aspirasi masyarakat untuk melahirkan siswa siswi generasi

akan datang yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga

terdidik dalam soal – soal estetika, moral, agama dan

kemasyarakatan.

11
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

3.0 KESIMPULAN

Dalam era globalisasi, pembangunan sistem pendidikan bergantung

kepada pembangunan barisan pengurusnya. Mereka inilah yang

bertanggungjawab menggubal, melaksana, merubah dan mengubahsuai dasar

pendidikan. Pentadbir yang memahami sepenuhnya matlamat wawasan negara,

bersikap proaktif dan terbuka sahaja yang boleh menentukan sistem pendidikan

ini tidak ketinggalan zaman. Strategi – strategi utama termasuklah

menstrukturkan semula sistem pengurusan di semua tahap kerja, memupuk

budaya kerja moden, memperbanyakkan program latihan dan meluaskan kajian

di bidang yang berkenaan.

Dalam hal ini, peranan dan keberkesanan pendidikan adalah persoalan

utama di kalangan ibu bapa dan masyarakat. Oleh kerana terdapat pertalian

antara pembangunan baik dari sektor ekonomi, politik dan sosial dengan institusi

pendidikan, maka tumpuan diberi terhadap usaha – usaha untuk menilai semula,

mengadaptasi dan menginovasi sistem serta proses pendidikan. Tujuan utama

usaha – usaha ini ialah untuk menentukan agar sistem pendidikan itu relevan

dengan kehendak semasa, bekesan dan licin, cemerlang serta berupaya

menimbulkan pembaharuan. Langkah – langkah untuk menangani yang

12
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

diterapkan pula menentukan inovasi dan adaptasi dalam gaya pengurusan,

pendekatan pengajaran serta penilaian sistem pendidikan.

Justeru itu, sistem pendidikan negara memikul satu tanggungjawab yang

amat berat, iaitu membangunkan dan memajukan masyarakat dalam pelbagai

bidang kehidupan bersesuaian dengan peredaran zaman dan perkembangan

ilmu. Untuk itu, pelaburan dalam bidang pendidikan perlu mengambil prioriti

paling utama walaupun kadar pulangan hasil jangka pendeknya tidak jelas.

Perancangan dan penilaian kolektif harus dipergiatkan bagi memperkemas dan

mempertingkat keberkesanan fungsi setiap komponen dalam sistem pendidikan

negara.

13
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

4.0 RUJUKAN

Mok Soon Sang. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI – Sekolah Rendah

(Komponen 1 & 2). Subang Jaya, Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.

Bhd.

Mok Soon Sang. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3). Subang

Jaya, Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mohd. Saleh Lebar. 1988. Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia.

Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1979. Laporan Kabinet Mengkaji Semula

Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Penyata Jawatan-Kuasa Pelajaran. 1956. Kuala Lumpur : Caxton Press Ltd.

14
CABARAN – CABARAN UTAMA DALAM PROFESIONALISME KEGURUAN

Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin. 1991. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum

Bersepadu Sekolah Menengah : Isu dan Cabaran”. Dalam Idris Jauzi (Ed.)

Reformasi Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin. 1993. Wawasan Pendidikan Agenda

Pengisian. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Abd. Rahim Selamat. 2000. Pengurusan Sekolah Bestari. Johor Bahru : Badan

Cemerlang Sdn Bhd.

Cooper, P. 1995. Communication for the Classroom Teacher. Arizona : Gorsuc

Scarisbrick.

Chang, R.Y. & Kelly, P.K. 1993. Step – By – Step Problem Solving. London :

Kogan Page

15

Anda mungkin juga menyukai