Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Orked
Bilangan Murid : 32 orang
Tema : Pencemaran Alam Sekitar
Tajuk : Pencemaran Udara
Tarikh : 24 Februari 2010
Masa : 60 minit

Objektif :
Pada akhir pelajaran murid dapat;
i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya
pencemaran udara ini secara lisan.
ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran udara
yang berlaku .
iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan
menggunakan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang
sesuai.
Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan
pada intonansi berdasarkan tanda baca.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
Fokus Sampingan:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
dan memahami petikan yang dibaca.
Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar
dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.


Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan
dan intonansi.
Ilmu : Bahasa Melayu, Alam sekitar
Nilai : Kebersihan, menghayati, menghormati dan
menghargai.
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan
kemahiran mengkategori.
Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
emosi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan
pengalaman mereka mengenai gejala pencemaran alam sekitar dengan cara berdialog
dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.
Bahan Bantu Mengajar : Power point, buku
LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
/ MASA DAN PEMBELAJARAN
Set Murid i)murid diminta untuk KB : menghubungkait,
ditayangkan melihat paparan inferens
induksi
power point yang power point dan BCB: menonton
( 5 minit ) berkaitan dengan menghayatinya. dengan
jenis-jenis ii)murid diminta untuk aktif
pencemaran. membezakan jenisjenis BBB : power point
pencemaran dan
menyatakan
pengalaman mereka
sendiri..
iii)guru menjelaskan tujuan
aktiviti dan
tajuk pengajaran yang
akan diajari pada
hari itu.
Langkah 1 Guru memberi i)murid dikehendaki KB : membuat
( 15 minit ) teks cerita yang untuk mengelik inferens
berkaitan dengan salah satu pautan yang BCB : i) membaca
Pencemaran disediakan. dengan
Udara melalui ii)murid diminta intonansi yang betul.
power point. membaca petikan itu ii) mendengar
secara individu dengan dengan aktif.
kuat dan BBB : teks cerita,
mengikut intonansi serta power
gaya yang betul. Point
iii)murid-murid yang lain
dikehendaki
mendengar dan meneliti
teks sambil
memahami petikan
tersebut.
iv)kemudian guru
menanyakan soalan
kepada murid berkaitan
dengan petikan
tersebut.
Langkah 2 Guru i)murid dibahagikan KB :
( 15 minit ) mengadakan kepada beberapa menghubungkaitkan
perbincangan kumpulan. menjana idea
kumpulan antara ii)murid diminta untuk BCB : memproses
murid-murid dan berada dalam maklumat dan
melakukan kumpulan dan membuat melaporkan
pembentangan perbincangan. maklumat.
melalui power iii)murid dikehendaki KP : verbal
point. membentangkan isiisi linguistik,visual,
penting mengenai intrapersonal,
pencemaran udara interpersonal
dan bandingkan dengan Nilai : kerjasama,
pengetahuan hormatmenghormati
dan pengalaman BBB : power point
mereka.
iv)guru menanyakan
soalan yang
berkaitan dengan tajuk
dan pengetahuan
sedia ada mereka.
Langkah 3 Guru memberi i)guru terlebih dahulu KB : menjana idea,
( 20 minit ) latihan kepada menanyakan menghubungkaitkan
murid-murid. kepada murid sekiranya ,
mereka masih membuat inferens.
Aktiviti tidak memahami tajuk BCB : mengumpul,
Pengayaan: pengajaran pada memproses,
Menulis karangan hari tersebut. mencatat dan
pendek ii)guru memberi latihan melaporkan
berdasarkan kepada murid maklumat.
tajuk yang diberi. iaitu membuat karangan KP :
pendek intrapersonal;interpe
Aktiviti mengenai perbezaan rsonal,
Pemulihan: pencemaran udara visual, verbal-
Menyudahkan dengan mengambil isi-isi linguistik.
petikan yang penting Nilai : bekerjasama,
diberikan dengan daripada petikan. menghargai,.
mengisi tempat iii)guru membimbing BBB : kertas latihan.
kosong. kumpulan murid
yang memerlukan
pemulihan dengan
menyediakan latihan
yang perlu
dilengkapkan dengan
mengisi tempat
kosong.
Penutup Guru membuat i)murid digalakkan
( 5 minit ) rumusan supaya mengumpul
mengenai maklumat tambahan
pengajaran yang daripada bahanbahan
telah diajar dan yang lain bagi
menanyakan menambanhkan
soalan kepada pengetahuan mereka.
murid akan apa ii)murid juga
yang mereka menyatakan nilai-nilai
telah pelajari. murni
yang telah dipelajari
Guru juga pada hari tersebut.
menayakan nilainilai
murni yang Nilai-nilai murni :
terdapat semasa -Menghargai
sesi pengajaran -Bersyukur
dan -Menghormati
pembelajaran. -bekerjasama