KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

Ing Panggung pagelaran wayang. Setya tuhu marang janji e. 7. Menda e. Suka amblenjangi janji b. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. Pandhudewanata d.. Anthawacana d. Destarasthra b. a. Semar c. Mahabarata c. a. Basudewa c. Yen Arjuna minta wurunge perang. Petruk e. Gareng d. Kalebu ewoning satriya kang sedya c. Parta c. Kresna e. Peksi b. Cempala b. Baratayuda b. Esthi 5. Ramayana d. Balakandha e. iku ateges …. Blencong 2 . Kelir c. Bisma e.. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. a. a.. Ada . 8. Janaka b. Ulam d. Janaka b. Wanara c. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Anoman Duta.ada e.. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. Pandhuputra d. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4. Sugriwa Subali. klebu pethikan crita …. a. a. 9. a. kajawi …. Setya lan bekti marang ratu d. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. 6. 10.

a... Pentas b. Skenario b. Wayang e. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. Setting 13. Stage manager c. Srandul b. Drama 17. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani …. Ana costume d. Watak e. Tandhakan/Parikan b. a. Naskah sing awujud pacelathon 15. Jaipongan d. a. Gerongan e. Besutan c. Kendhangan 3 .. Ana paragane c. Kang dadi ciri khas drama. drama. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. a. Casting e. Tema c. Setting 12. Watak e. Ludruk d. a. a. Sutradar 16. Improvisasi d. Kethoprak c. Skenario b. Tema c. Alur/plot d. Ana panggunge b. Alur/plot d. Naskah sing awujud tumindak e.. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. Skenario b. film apa dene sinetron diarani …. Rantaman lakon sandiwara.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. a. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Setting 14. Watak e. yaiku …. Tema c. Alur/plot d.

. Kothekan Lesung b. Pradangga gamelan karo sinden 4 . Pak Mus Mulyadi b. Angling Darma 24. Mahabarata e. Ramayana d. Deglung 22. kajaba …. Pak Anom Suroto d. Jaipongan e. Parikan c. a. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. a. Ande ande lumut d. Kethoprak b. Wayangan c. Kethoprak Lesung e. kajaba . Sunda d. Geguritan d. Batak e. Besutan b. a. Besutan c. Kethoprak Gamelan c. Surabayanan c. Warsa warsi b. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku . Ludruk c. Srandul 19.… a. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. Kethoprak Panggung d. a. Melayu 21. Ki Narto Sabdo 20. Srandil 23. Pak Raden c. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak.… a. Pak Sakera e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Tandhakan d. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. a. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Tandhakan b. Ranggalawe e. jenenge yaiku …. Bandungan b.. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Reog e.

a. a. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Hiburan d. Kapinteran e. Gatra kalmia 9i d. Gatra pungkasan 11a 5 . Pinter d. Sangu Urip 27. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Kethoprak Jangkep b. Olah raga b. Kethoprak Gamelan e. Sehat b. Kethoprak Lesung c.. Sekolah c. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra. Ala pikirane 28. Gatra kapitu 8a e. Gatra kapisan 10a b. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Minder e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Tembung landhep pikire tegese …. Kethoprak Ora Jangkep d. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Bodho c. Gatra katelu 9a c. a.

karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. a. Eksposisi d. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. kajaba ……. selebaran. Deduktif b. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Induktif c. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. a. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b.… a. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. Argumentasi c. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. Deskripsi e. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Deduktif – Induktif e. Tanpa ukara baku 6 . Deskripsi e. Persuasi 31. Ineratif d. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d..Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Persuasi 32. Propaganda (ngajak-ajak). ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. Argumentasi c. iklan. ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. Narasi b. Narasi b. a. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Eksposisi d.

a. Benteran. dhahar 37. Kang dikarepake balewisma yaiku …. Tembang 34. Pangkat. Manungsa lan manungsa e. Kang dikarepake horizontal ing dhuwur. dhaharan c. bandha c. nedhi b. Ngenggoni omah 36. Katresnan. a. horizontal. Ngunjuk. nedhi d.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. Sing golek wong tuwa 35. eyang putri aturana . Bobot. a...… a. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . Wangsalan c. Gawe omah b. Manungsa lan kewan d. Nginum.. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra.. Cangkriman b. Ngunjuk. Omah –omah d. karo . Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Rupa. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical.. bibit. rupa e. lan integral jumbuh karo bebrayane. Manungsa lan tetuwuhan c. dhahar e. Parikan d. Manungsa lan gusti 7 . Unjukan. bandha d. Manungsa lan alam b. Ndandani omah e. Tuku omah c. Geguritan e. bebet b. yaiku sambung rapete ing antarane …..… a. Nduk. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku .

Kringete dleweran ing pipine. kesLmetTn\ d. kewir=zn\ e. Muga –muga lakumu tansah nemoni . Mbok. Dodi nyang ngendi.… a. tegen lan mugen.) ”Duka.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi . kfigfyn\ c. Matur karo gedheg. langsung ngglethak. Bapak mesthi duka ki.24. rigenTegenLnM|gen\ b. ora sengaja nyenggol gelas.” Mbuh. Sepi. Ati –ati yen ngenani sikil. . bu.[f[smeB/ b. rigen\[tgenLnM|[gn\ e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38. mangsabodhowa mengko.AgusÒ|s\ II. . Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur.… a. timbang mumet.. Dodi arep njupuk serbet.) : (Kondur saka pasar. ri[g[nTgenLnM|gen\ d. .18. Swarane banter banget. rigen\tegenLnM|gen\ c. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. resikana pecahan gelas iki.) : ”Lha .” : “Wah. yen ditulis aksara jawa .22. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko. Raine pucet.. kesugihan\ b.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik.[f[smBe/ d. a.) ”Mbok.[f[smBe/ c. ke[satTan\ 39.23. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40.22. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi. Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. Dina ibu dipengeti saben tanggal …. Ah. Rigen. turu.AgusÒ|s\ e. Sing ono mung Dodi. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung. wong gelas klangenane je! Tulung. becike aku turu bae. bu.” : ”Nggih. . pecah. Wau dereng pecah kok Bu.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare. Dodi : (Plonga –plongo. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1. .

Menawi badhe dipun ukum. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. Menawi Bapak badhe ndukani. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti. ya awakmu dhewe. iki sing Bapak tunggu –tunggu. rada duka.” : ”Lho. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa.” : (Lenggah ing kursi goyang. Dodi. ngaten ta. Aku kudu blaka karo Bapak. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. Gelasku endi?” : ”Anu. wong aku nyang pasar. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani. buktine d. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya. Alur c.) ”Anu. Kula badhe matur. wis.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran.) ”Ana apa. Ngerti?” : (Sajak isin. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik.” : ”Arep matur apa. Pak. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah.” : ”Siap. ora tau gujengan. pak. ateges kucing sing tlanyakan.) ”Bu. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Ngger cah bagus. Saomah ora ana sing mecahke. Dod?” : (Mlaku alon –alon. Aku siyap nampa akibate.) ”Aku kudu matur Bapak. Dodi dirangkul. Aku sing mecahke.” : (Swarane banter. gelasku kok kaya ngene.” : (Mung mesem. karo ndhungkluk.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula. pecah. Pak.) ”O.) ” He. Mbok tumi nyang warung. Awit kowe nglindur saben bengi.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. Aku sing mecahke. sejatosipun kula. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Papan panggonan e. sebutna lan jlentrehna ! 9 . kok sajak wigati?” : ”Badhe matur. Tema b. kula mboten badhe mbantah. Amanat 2. Pak. Paraga lan watake. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu.) ”Dhuh. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a. nyedhaki Bapake. Pasuryane katon sedhih.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. kula nggih purun nampi.

B 33.000 . C 6. D 20. B 31. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. A II. B 8. D 30. C 36. C 26. B 2. E 29. D 3. A 22. ESSAY 10 . E 15.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. D 9. C 34. C 17. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. D 38.. D 16. C 28. A 18. PILIHAN GANDA 1. B 12. A 35. C 7.. E 32. E 11. B 21. A 19. . A 27.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. E 25. A 4. B 24.. A 5. C 39. B 10. 4. C 13. A 14. E 37. E 23. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. B 40.

Wangsulan : Kawicaksanan Guru. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4. A. Wau dereng pecah kok Bu. c. yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Tema : Kajujuran B. Blocking. kula nggih purun nampi.” -Mbok Tumi . tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu.Sabar . Aku siyap nampa akibate. b. 3. Menawi badhe dipun ukum.Jujur. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a. iki sing Bapak tunggu –tunggu.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5.Lugu. Mbok.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. Bapak mesthi duka ki. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. wong gelas klangenane je! Tulung. Paraga Watak -Pak Darmo . urip lan ora mboseni. resikana pecahan gelas iki. Dodi. apa anane -”Duka.”Aku kudu matur Bapak.” 2. kula mboten badhe mbantah. sejatosipun kula. disiplin Bukti . Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. Alur : Maju C. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. bu. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Ati –ati yen ngenani sikil. yaiku solah bawa.“Wah. Satriya . Menawi Bapak badhe ndukani.” -Bu Darmo . Kula wau kesah warung tumbas gendhis. 11 .Wangsulan : ttk]m ttk]m. Acting.” -Dodi .Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1.” -”Badhe matur. Vocal. Aku kudu blaka karo Bapak.” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata.wicaksana.”Dhuh. Ngger cah bagus.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful