P. 1
Bhs Jawa

Bhs Jawa

|Views: 960|Likes:
Dipublikasikan oleh masesa1

More info:

Published by: masesa1 on Mar 29, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

kajawi …. Semar c. Janaka b. Bisma e. Petruk e. Anoman Duta. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. Gareng d. Blencong 2 .. Peksi b. 10.. a. Kalebu ewoning satriya kang sedya c. Suka amblenjangi janji b. Anthawacana d.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4.. Destarasthra b. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. 7.ada e.. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Janaka b. Ada . a. Setya lan bekti marang ratu d. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. Menda e. Basudewa c. a. 8. a. Pandhuputra d. Balakandha e. Kelir c. Cempala b. Baratayuda b. Ing Panggung pagelaran wayang. Sugriwa Subali. Mahabarata c. Yen Arjuna minta wurunge perang. 6. iku ateges …. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. Pandhudewanata d. Setya tuhu marang janji e. a. Ramayana d. Parta c. Ulam d. a. 9. a. klebu pethikan crita …. Wanara c. Esthi 5. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. Kresna e.

a. Gerongan e. a. a. Skenario b. Kethoprak c. Tema c. a. Wayang e.. Alur/plot d.. Watak e. Kang dadi ciri khas drama. drama. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Stage manager c. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani ….. Sutradar 16. film apa dene sinetron diarani …. Drama 17. Ludruk d.. Improvisasi d. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. a. Watak e. a. Setting 12. Tema c. Ana costume d. Skenario b. Tema c. Srandul b. Watak e. Setting 14. Skenario b. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. yaiku …. Alur/plot d. Ana panggunge b. Besutan c. Alur/plot d. Casting e. Kendhangan 3 . Pentas b. a. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Tandhakan/Parikan b. Jaipongan d.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. Rantaman lakon sandiwara. Naskah sing awujud pacelathon 15. Setting 13. Naskah sing awujud tumindak e. Ana paragane c.

a. Pak Mus Mulyadi b.… a. Besutan b. Kothekan Lesung b. Parikan c. Ranggalawe e. Pak Raden c. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. jenenge yaiku …. a. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku . Srandil 23. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Wayangan c. Mahabarata e. a. Ludruk c. Pak Sakera e. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak. a. Ande ande lumut d. Angling Darma 24. Kethoprak b. Melayu 21. Tandhakan d. Kethoprak Panggung d. Reog e.. Pak Anom Suroto d. Deglung 22. Kethoprak Lesung e. Batak e. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku ….… a. Ramayana d. Sunda d. kajaba . Besutan c. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. Kethoprak Gamelan c. Geguritan d. a. Surabayanan c. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku ….Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Bandungan b.. Jaipongan e. kajaba …. Srandul 19. Pradangga gamelan karo sinden 4 . Warsa warsi b. Ki Narto Sabdo 20. Tandhakan b.

. Gatra kalmia 9i d. Bodho c. Gatra pungkasan 11a 5 . Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Kapinteran e. Gatra kapisan 10a b. Sehat b. Gatra kapitu 8a e. Sangu Urip 27. Sekolah c. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Kethoprak Jangkep b.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. a. Gatra katelu 9a c. Minder e. Olah raga b. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Ala pikirane 28. Kethoprak Lesung c. a. Kethoprak Gamelan e. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Pinter d. Kethoprak Ora Jangkep d. a. Hiburan d. Tembung landhep pikire tegese …. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra.

a. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. iklan.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Propaganda (ngajak-ajak). Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . selebaran. Deduktif b. Argumentasi c. Eksposisi d. Induktif c. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. Narasi b. Persuasi 32. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d. Argumentasi c. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. Ineratif d. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Narasi b.… a. kajaba ……. Persuasi 31. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Tanpa ukara baku 6 . Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru.karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. Deskripsi e. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur.. Deduktif – Induktif e. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Eksposisi d. Deskripsi e. a. a. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final.

dhahar 37. Nduk. Parikan d. Kang dikarepake horizontal ing dhuwur.. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku . Tuku omah c. Tembang 34. bandha d. Ngenggoni omah 36. Sing golek wong tuwa 35. Manungsa lan gusti 7 . Manungsa lan manungsa e. Manungsa lan alam b. dhahar e. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra.. Ngunjuk. yaiku sambung rapete ing antarane …. Ngunjuk.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. Pangkat. Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Unjukan. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . rupa e. nedhi d. nedhi b.… a. bibit. Geguritan e. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical. eyang putri aturana . Cangkriman b. lan integral jumbuh karo bebrayane. a. a. karo .. Omah –omah d. dhaharan c.. horizontal. bebet b. Benteran.. Rupa. Manungsa lan kewan d.… a.. Ndandani omah e. Nginum. Gawe omah b. bandha c. Katresnan. Bobot. Wangsalan c. a. Manungsa lan tetuwuhan c. Kang dikarepake balewisma yaiku ….

” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi . Kringete dleweran ing pipine. yen ditulis aksara jawa . Muga –muga lakumu tansah nemoni .24. ora sengaja nyenggol gelas.) ”Mbok. . timbang mumet.. . Wau dereng pecah kok Bu.” : ”Nggih.23.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik.) : (Kondur saka pasar. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi. Mbok. kesugihan\ b. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40.) ”Duka. turu. Dina ibu dipengeti saben tanggal ….18. rigenTegenLnM|gen\ b. Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. kfigfyn\ c. wong gelas klangenane je! Tulung. ke[satTan\ 39. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1. ri[g[nTgenLnM|gen\ d. Sepi. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur. tegen lan mugen. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon. becike aku turu bae.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko.[f[smBe/ c. Ati –ati yen ngenani sikil. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung. .AgusÒ|s\ e. Rigen.[f[smeB/ b.. Matur karo gedheg. Dodi arep njupuk serbet. langsung ngglethak. . Raine pucet.AgusÒ|s\ II. Swarane banter banget. Dodi : (Plonga –plongo. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. Ah. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. a.22.[f[smBe/ d. mangsabodhowa mengko. Dodi nyang ngendi.… a. kewir=zn\ e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38.” Mbuh. resikana pecahan gelas iki. . Bapak mesthi duka ki.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare. Sing ono mung Dodi. bu.) : ”Lha .” : “Wah. pecah.… a.22. bu. kesLmetTn\ d. rigen\tegenLnM|gen\ c.

sejatosipun kula. Dodi. pecah. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken. Aku siyap nampa akibate. karo ndhungkluk.” : ”Arep matur apa. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur. Menawi badhe dipun ukum.) ”O. wis.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja.” : (Mung mesem. ya awakmu dhewe. ngaten ta. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula.” : (Swarane banter.” : (Lenggah ing kursi goyang. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a. rada duka. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. ateges kucing sing tlanyakan. sebutna lan jlentrehna ! 9 . sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani. Pak.” : ”Lho.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Amanat 2. Saomah ora ana sing mecahke. Ngger cah bagus. Aku kudu blaka karo Bapak.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah.) ”Bu. Papan panggonan e. Gelasku endi?” : ”Anu.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. Alur c.” : ”Siap.) ”Ana apa. Dodi dirangkul. Kula badhe matur. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti. buktine d.) ” He. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. gelasku kok kaya ngene. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Paraga lan watake. Ngerti?” : (Sajak isin.) ”Dhuh. ora tau gujengan. Mbok tumi nyang warung. Aku sing mecahke. wong aku nyang pasar. Aku sing mecahke. Pasuryane katon sedhih. kula nggih purun nampi. pak. kula mboten badhe mbantah. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa. Pak.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Pak. Dod?” : (Mlaku alon –alon.) ”Aku kudu matur Bapak. Tema b.) ”Anu. Menawi Bapak badhe ndukani. Awit kowe nglindur saben bengi. nyedhaki Bapake.

4. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. A II. E 11. E 29. E 37. B 21. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. B 2. B 33. C 7.. A 5. A 27. A 35. E 15. ESSAY 10 . C 17. A 4. B 40. E 23. A 14.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. D 3. B 24. E 32. B 8. E 25. A 19. . B 12.000 . awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. C 26. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I.. D 20. D 16. C 28. PILIHAN GANDA 1. D 38. D 30. B 31. C 39. C 6. D 9.. A 18. C 13. B 10. A 22. C 36. C 34.

Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a. yaiku solah bawa. Mbok.” -Mbok Tumi . Acting. 11 .”Aku kudu matur Bapak.“Wah. urip lan ora mboseni.” -Dodi .” -”Badhe matur.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5. Ati –ati yen ngenani sikil.wicaksana. 3. yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata. kula mboten badhe mbantah. Satriya . c. iki sing Bapak tunggu –tunggu.Lugu. Dodi. b. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak.” 2. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Tema : Kajujuran B. kula nggih purun nampi. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake. Ngger cah bagus.” -Bu Darmo . wong gelas klangenane je! Tulung. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. Vocal. Blocking. disiplin Bukti . resikana pecahan gelas iki.Jujur. Paraga Watak -Pak Darmo . yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake.Sabar . A.” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Aku siyap nampa akibate. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Menawi Bapak badhe ndukani. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. apa anane -”Duka.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4.Wangsulan : Kawicaksanan Guru. Menawi badhe dipun ukum. Aku kudu blaka karo Bapak. bu. sejatosipun kula.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1. Bapak mesthi duka ki. Wau dereng pecah kok Bu.Wangsulan : ttk]m ttk]m.”Dhuh. Alur : Maju C.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->