KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

Pandhuputra d. Ulam d. Ramayana d. Ing Panggung pagelaran wayang. Yen Arjuna minta wurunge perang. a. Cempala b. Janaka b. Janaka b. Petruk e. Wanara c.. Anthawacana d. kajawi ….ada e. Destarasthra b.. Gareng d. klebu pethikan crita …. a. Menda e. a. Ada . 6. Pandhudewanata d. 8. iku ateges ….. Balakandha e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. a. 7. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. Peksi b. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. 10.. a. Bisma e. Setya tuhu marang janji e. Kresna e. a. Kalebu ewoning satriya kang sedya c. Sugriwa Subali. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. 9. Mahabarata c. Blencong 2 . Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Parta c. Setya lan bekti marang ratu d. Baratayuda b. Esthi 5. Anoman Duta. a. Semar c. Basudewa c. Suka amblenjangi janji b. Kelir c.

Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. film apa dene sinetron diarani …. a. Ana panggunge b. a. Tema c. Skenario b. Besutan c. Sutradar 16. Naskah sing awujud tumindak e. a. Skenario b. Kang dadi ciri khas drama. Kendhangan 3 . Watak e. Rantaman lakon sandiwara. yaiku …. Setting 12.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. Stage manager c. Improvisasi d. Casting e. Ana paragane c. Kethoprak c. Jaipongan d. Alur/plot d. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. a. Gerongan e. a. Pentas b. Setting 13. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Skenario b. a. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku ….. drama. Wayang e. Alur/plot d. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani ….. Tandhakan/Parikan b. Srandul b.. Alur/plot d. Drama 17. Tema c. Ana costume d. Watak e. Setting 14. a. Naskah sing awujud pacelathon 15. Tema c. Ludruk d. Watak e..

Geguritan d. Besutan c. Kethoprak Panggung d. Ranggalawe e. Warsa warsi b. Mahabarata e. Melayu 21. Parikan c.. Pak Anom Suroto d. a. a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Pradangga gamelan karo sinden 4 .. jenenge yaiku …. Srandil 23. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku . Tandhakan d. Sunda d. Wayangan c. Ramayana d. Deglung 22. kajaba .… a. Jaipongan e. a. Reog e. a. Besutan b. Kethoprak Gamelan c. Kothekan Lesung b. kajaba …. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. a. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Pak Sakera e. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. Batak e. Pak Raden c. Ki Narto Sabdo 20. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. Ande ande lumut d. Kethoprak b.… a. Ludruk c. Surabayanan c. Tandhakan b. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak. Angling Darma 24. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Bandungan b. Kethoprak Lesung e. Srandul 19. Pak Mus Mulyadi b.

Kethoprak Gamelan e. Gatra pungkasan 11a 5 . Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Kapinteran e. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Sehat b. Hiburan d. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra. a. Gatra katelu 9a c. Bodho c. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Kethoprak Jangkep b. a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Olah raga b. Kethoprak Lesung c. Ala pikirane 28. Minder e. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Gatra kapitu 8a e. a.. Pinter d. Gatra kalmia 9i d. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Kethoprak Ora Jangkep d. Gatra kapisan 10a b. Tembung landhep pikire tegese …. Sekolah c. Sangu Urip 27.

ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Argumentasi c. a. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30.karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Persuasi 31. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. a. Induktif c. selebaran. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. Deduktif b. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. iklan. Eksposisi d. a. Narasi b.. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. kajaba ……. Eksposisi d. Propaganda (ngajak-ajak). Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. Deduktif – Induktif e.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Deskripsi e. Persuasi 32. Tanpa ukara baku 6 . Argumentasi c. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010.… a. Ineratif d. Deskripsi e. Narasi b. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b.

Unjukan.… a. bibit. a. bandha d. Nduk. Parikan d. Sing golek wong tuwa 35. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical. Pangkat. Manungsa lan gusti 7 . eyang putri aturana . Benteran. Ngunjuk. karo . Ngunjuk. dhahar 37. Nginum.. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra. Wangsalan c.. bebet b. dhahar e. nedhi d.. bandha c.… a. nedhi b. Tembang 34. rupa e. Kang dikarepake horizontal ing dhuwur. Manungsa lan kewan d. a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. Kang dikarepake balewisma yaiku ….. Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Manungsa lan tetuwuhan c. Omah –omah d. Manungsa lan manungsa e. Tuku omah c. Cangkriman b. horizontal. lan integral jumbuh karo bebrayane. a. Ndandani omah e. Rupa. Gawe omah b. Manungsa lan alam b. yaiku sambung rapete ing antarane …. Katresnan. Bobot.. Ngenggoni omah 36. Geguritan e. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . dhaharan c.. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku .

” : ”Nggih. . Raine pucet.23. timbang mumet. bu.22.” : “Wah. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur.AgusÒ|s\ e.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik. Rigen. Dodi arep njupuk serbet. .. Mbok. kesLmetTn\ d.AgusÒ|s\ II.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38. mangsabodhowa mengko. Sing ono mung Dodi. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi.) : (Kondur saka pasar. yen ditulis aksara jawa . . bu. ora sengaja nyenggol gelas. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung. rigen\tegenLnM|gen\ c. Sepi. Dina ibu dipengeti saben tanggal …. wong gelas klangenane je! Tulung. Matur karo gedheg.) ”Duka..… a. ke[satTan\ 39. Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1. langsung ngglethak. kesugihan\ b. Ati –ati yen ngenani sikil.[f[smBe/ c.) : ”Lha . . Kringete dleweran ing pipine. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon.” Mbuh.) ”Mbok. tegen lan mugen. kewir=zn\ e. becike aku turu bae. a.24. resikana pecahan gelas iki.[f[smBe/ d. kfigfyn\ c. turu. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40. Bapak mesthi duka ki. Wau dereng pecah kok Bu. Muga –muga lakumu tansah nemoni . ri[g[nTgenLnM|gen\ d.… a.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi .18. Dodi : (Plonga –plongo. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. Dodi nyang ngendi. pecah.22. . Ah. Swarane banter banget.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare.[f[smeB/ b. rigenTegenLnM|gen\ b.

Paraga lan watake. Aku sing mecahke.) ”Anu. ateges kucing sing tlanyakan.” : (Mung mesem. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Menawi Bapak badhe ndukani. Ngerti?” : (Sajak isin. Dodi. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur. Amanat 2. Alur c. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Saomah ora ana sing mecahke. Aku kudu blaka karo Bapak. Pak.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken. wong aku nyang pasar.) ”Aku kudu matur Bapak. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. Kula badhe matur.) ” He.) ”O. Ngger cah bagus.” : (Swarane banter. Papan panggonan e. sebutna lan jlentrehna ! 9 . Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani.” : ”Lho. ora tau gujengan. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. wis. karo ndhungkluk. Awit kowe nglindur saben bengi. Pak. Dodi dirangkul. kula mboten badhe mbantah. pak. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Gelasku endi?” : ”Anu. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a. Aku sing mecahke. sejatosipun kula. ya awakmu dhewe. kula nggih purun nampi. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula. buktine d. Tema b.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben.” : (Lenggah ing kursi goyang. Pak. ngaten ta. rada duka.) ”Bu. Menawi badhe dipun ukum. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Mbok tumi nyang warung. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa. Pasuryane katon sedhih.” : ”Arep matur apa.) ”Ana apa. pecah. Dod?” : (Mlaku alon –alon.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya.) ”Dhuh. Aku siyap nampa akibate. nyedhaki Bapake.” : ”Siap. gelasku kok kaya ngene.

4. D 3. B 24. E 15. C 6.. B 40. B 8. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. A 14. A II. E 37. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. D 38. E 32. A 5. C 13. C 7. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. A 4. B 2. C 28. A 18. B 10. PILIHAN GANDA 1. B 33.. E 29. C 17. D 16. D 30. E 23. E 11.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. . B 12. B 31. D 20. ESSAY 10 . C 39.000 . A 35. A 27. C 34. A 19. B 21. A 22. C 36. C 26. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. D 9.. E 25.

Blocking.Jujur. Menawi badhe dipun ukum.” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. b. A.Wangsulan : Kawicaksanan Guru. Acting.Lugu. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas.wicaksana. Vocal. resikana pecahan gelas iki. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Tema : Kajujuran B.Wangsulan : ttk]m ttk]m. Ati –ati yen ngenani sikil.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4. Dodi. Bapak mesthi duka ki.” 2. Menawi Bapak badhe ndukani. Aku kudu blaka karo Bapak. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. 3.” -Dodi .”Aku kudu matur Bapak. kula nggih purun nampi. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. kula mboten badhe mbantah. Alur : Maju C. c.”Dhuh. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Mbok. yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake.“Wah. bu. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. Paraga Watak -Pak Darmo . yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata.” -Mbok Tumi . wong gelas klangenane je! Tulung.” -”Badhe matur. Satriya .Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1.Sabar . sejatosipun kula.” -Bu Darmo . yaiku solah bawa. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a. disiplin Bukti . Kula wau kesah warung tumbas gendhis. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. apa anane -”Duka. Wau dereng pecah kok Bu. Ngger cah bagus. 11 . menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. urip lan ora mboseni. Aku siyap nampa akibate.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful