Bhs Jawa

KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

. a. a. Parta c. Cempala b. Janaka b. a. Petruk e. Kelir c.. 9. a. Kresna e.ada e. Destarasthra b. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. 7. 8. Esthi 5. Wanara c. Blencong 2 . a. Balakandha e. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. Suka amblenjangi janji b. 10. Mahabarata c. Anoman Duta. Baratayuda b. Menda e. Sugriwa Subali. klebu pethikan crita …. a.. Yen Arjuna minta wurunge perang. Peksi b. 6. Setya tuhu marang janji e. Ing Panggung pagelaran wayang. Ramayana d. Gareng d. Ulam d. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. a. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. iku ateges …. Basudewa c. Anthawacana d. kajawi …. Semar c. Ada . Bisma e.. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Janaka b. Setya lan bekti marang ratu d. Pandhuputra d. Pandhudewanata d. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. Kalebu ewoning satriya kang sedya c.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4.

a. a. drama. Sutradar 16. Kendhangan 3 . Ana panggunge b.. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani …. a. Setting 14. Rantaman lakon sandiwara. Improvisasi d. Alur/plot d. Skenario b. Setting 12.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. a.. Watak e. Skenario b. Jaipongan d. yaiku …. Tema c. Drama 17.. Tema c. Gerongan e. Watak e. Stage manager c. Ludruk d. Ana costume d. Setting 13.. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. film apa dene sinetron diarani …. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Naskah sing awujud pacelathon 15. a. Casting e. Naskah sing awujud tumindak e. Pentas b. Tandhakan/Parikan b. a. Besutan c. Watak e. Ana paragane c. Kang dadi ciri khas drama. a. Alur/plot d. Skenario b. Srandul b. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. Kethoprak c. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Tema c. Wayang e. Alur/plot d.

Ande ande lumut d. Ki Narto Sabdo 20. Surabayanan c. Srandul 19. Parikan c. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak.. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. Besutan b. Ludruk c. Geguritan d.. Deglung 22. Wayangan c. kajaba . Sunda d. Tandhakan b. Tandhakan d. a.… a. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Besutan c. Warsa warsi b. jenenge yaiku ….… a. Pradangga gamelan karo sinden 4 . Pak Sakera e. Kethoprak b. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku . Kethoprak Panggung d. Mahabarata e. Ranggalawe e. Pak Anom Suroto d. Melayu 21. a. Batak e. Kethoprak Gamelan c. Jaipongan e. Pak Mus Mulyadi b. a. Kethoprak Lesung e. Pak Raden c. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Angling Darma 24. Srandil 23. a. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku ….Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Kothekan Lesung b. kajaba …. Ramayana d. Bandungan b. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. a. Reog e.

Sangu Urip 27. Sehat b. Gatra katelu 9a c. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Kethoprak Jangkep b. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra.. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Gatra pungkasan 11a 5 . Gatra kalmia 9i d. Sekolah c.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Olah raga b. a. Gatra kapitu 8a e. Kapinteran e. Kethoprak Ora Jangkep d. Kethoprak Lesung c. Ala pikirane 28. Pinter d. Tembung landhep pikire tegese …. a. a. Bodho c. Minder e. Hiburan d. Kethoprak Gamelan e. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Gatra kapisan 10a b.

a. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010.… a. selebaran. a. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010.karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Eksposisi d. Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. Persuasi 31. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. Deskripsi e. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b. Ineratif d. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . iklan. Argumentasi c. a. Narasi b. Deduktif b. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. Tanpa ukara baku 6 . ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Persuasi 32. Propaganda (ngajak-ajak). amarga dislametake dening Zulkifli Syukur.. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. Induktif c. Deduktif – Induktif e. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. Narasi b. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d. Deskripsi e. kajaba ……. Argumentasi c. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. Eksposisi d.

Kang dikarepake horizontal ing dhuwur.. bandha c. Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Ngunjuk. Tuku omah c. a. Benteran.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. horizontal. Nginum. Ndandani omah e. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . bebet b. eyang putri aturana . Geguritan e. a. Kang dikarepake balewisma yaiku …. nedhi b. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical. dhahar 37. dhahar e. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra. rupa e. lan integral jumbuh karo bebrayane.. Parikan d. Omah –omah d. yaiku sambung rapete ing antarane …. Wangsalan c. Gawe omah b. Ngunjuk. Sing golek wong tuwa 35. Manungsa lan kewan d. Ngenggoni omah 36. Manungsa lan tetuwuhan c.… a. Bobot.. Tembang 34. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku . nedhi d. Rupa. Unjukan. karo .… a. a. dhaharan c. bandha d.. Pangkat. Nduk. Manungsa lan gusti 7 ... bibit. Manungsa lan alam b. Katresnan. Cangkriman b. Manungsa lan manungsa e.

Sepi.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1.) ”Duka. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi.[f[smBe/ c.24. Ati –ati yen ngenani sikil. bu. yen ditulis aksara jawa . ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40.AgusÒ|s\ e. .) : (Kondur saka pasar. turu.22. becike aku turu bae. tegen lan mugen. Dodi arep njupuk serbet. Kringete dleweran ing pipine. kfigfyn\ c. a. pecah.” : “Wah. Bapak mesthi duka ki. resikana pecahan gelas iki. kesLmetTn\ d. Matur karo gedheg.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38.22.” Mbuh. Ah.18. . Dodi nyang ngendi. .AgusÒ|s\ II.[f[smeB/ b. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur. rigen\tegenLnM|gen\ c. Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung. Muga –muga lakumu tansah nemoni . Sing ono mung Dodi. bu.23.… a. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. timbang mumet. kewir=zn\ e.. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon. kesugihan\ b. . mangsabodhowa mengko..… a.” : ”Nggih. Dodi : (Plonga –plongo. Wau dereng pecah kok Bu. Mbok. langsung ngglethak. ke[satTan\ 39.) : ”Lha . ora sengaja nyenggol gelas. Rigen.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi . Swarane banter banget.) ”Mbok.[f[smBe/ d. Raine pucet. . Kula wau kesah warung tumbas gendhis. wong gelas klangenane je! Tulung. ri[g[nTgenLnM|gen\ d. rigenTegenLnM|gen\ b. Dina ibu dipengeti saben tanggal ….

iki sing Bapak tunggu –tunggu. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. karo ndhungkluk. Alur c.) ”Ana apa. buktine d. Ngger cah bagus.) ”Aku kudu matur Bapak. wong aku nyang pasar.) ”Anu. Paraga lan watake. Gelasku endi?” : ”Anu. Papan panggonan e.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. Menawi Bapak badhe ndukani. pak. Aku sing mecahke.” : ”Arep matur apa. Amanat 2. Menawi badhe dipun ukum. Tema b. Kula badhe matur. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken. Aku sing mecahke. Dodi.” : ”Siap.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Awit kowe nglindur saben bengi. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. wis.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Pak. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Aku kudu blaka karo Bapak. gelasku kok kaya ngene.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah. Dodi dirangkul.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya. ngaten ta. rada duka. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. nyedhaki Bapake.) ”O.” : (Mung mesem.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. Dod?” : (Mlaku alon –alon.” : ”Lho. Pasuryane katon sedhih.” : (Swarane banter. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a. Ngerti?” : (Sajak isin. Aku siyap nampa akibate.) ”Dhuh. ateges kucing sing tlanyakan. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. ya awakmu dhewe. Saomah ora ana sing mecahke. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik.) ” He. sejatosipun kula. Pak.” : (Lenggah ing kursi goyang. Mbok tumi nyang warung. kula mboten badhe mbantah. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. ora tau gujengan.) ”Bu. sebutna lan jlentrehna ! 9 . kula nggih purun nampi. pecah. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur. Pak.

B 8. E 29. E 11. B 24. A 5. C 28. E 25. B 31.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. D 38.. B 10. PILIHAN GANDA 1. C 7. D 20. D 30. A 27.. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. A 22. B 2. A 35. E 32. B 21. C 17. D 16. . B 12.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I. C 26. B 33. D 9. B 40.000 . C 6. E 23. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. A 19. C 34. A 18. C 36. C 39. E 15. D 3.. C 13. ESSAY 10 . E 37. A 4. A II. A 14. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. 4.

” -Dodi .awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5.”Dhuh.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1. iki sing Bapak tunggu –tunggu. yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake. 3. A. Mbok.“Wah.Sabar . polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake. kula nggih purun nampi.” -Mbok Tumi .Jujur.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=.” -Bu Darmo . Alur : Maju C. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. kula mboten badhe mbantah. Bapak mesthi duka ki. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. c.” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. Tema : Kajujuran B. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. Ati –ati yen ngenani sikil.Lugu. yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata. Menawi badhe dipun ukum.”Aku kudu matur Bapak. Menawi Bapak badhe ndukani. Aku siyap nampa akibate. Ngger cah bagus. disiplin Bukti . Vocal. apa anane -”Duka.” -”Badhe matur. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4. Dodi. urip lan ora mboseni. sejatosipun kula. 11 . Wau dereng pecah kok Bu. Paraga Watak -Pak Darmo . resikana pecahan gelas iki. wong gelas klangenane je! Tulung.” 2. yaiku solah bawa.wicaksana. Aku kudu blaka karo Bapak. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Blocking. Satriya . Acting.Wangsulan : ttk]m ttk]m.Wangsulan : Kawicaksanan Guru. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. bu. b. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful