KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

kajawi …. Kelir c. Baratayuda b. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu …. Janaka b. 9. Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. Kresna e. Esthi 5. Gareng d. Ramayana d. Yen Arjuna minta wurunge perang. Ada . Parta c. 7. Semar c. Blencong 2 . a. iku ateges …. Balakandha e. Mahabarata c. Anoman Duta. Peksi b. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. Petruk e. 10.. Basudewa c. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. Cempala b. Ing Panggung pagelaran wayang. Pandhuputra d. Setya lan bekti marang ratu d. a. Anthawacana d. Bisma e. Suka amblenjangi janji b. Wanara c. Ulam d. a. Sugriwa Subali. Menda e. a. 6. a. Janaka b. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4. klebu pethikan crita …. Pandhudewanata d. Kalebu ewoning satriya kang sedya c.ada e. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani ….. Setya tuhu marang janji e... 8. Destarasthra b. a.

Casting e. Kendhangan 3 . Gerongan e. Drama 17. yaiku …. drama. Setting 13. Watak e. a. Tema c. Kang dadi ciri khas drama. Improvisasi d.. Ludruk d. Setting 14. Ana paragane c. a. Tandhakan/Parikan b. Ana panggunge b. Alur/plot d. a.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. Ana costume d. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani ….. Alur/plot d. Stage manager c. Skenario b. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani …. Watak e. Naskah sing awujud pacelathon 15. Skenario b. Skenario b. Tema c. Watak e. Pentas b. film apa dene sinetron diarani …. a. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. Tema c. Setting 12. Wayang e. a. a. Naskah sing awujud tumindak e. Sutradar 16. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Srandul b. Alur/plot d. Kethoprak c.. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Jaipongan d. Rantaman lakon sandiwara. a.. Besutan c.

Pradangga gamelan karo sinden 4 . Batak e. Angling Darma 24. a. Reog e. Ande ande lumut d. Kethoprak b. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku .Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18. Besutan c. Surabayanan c. Jaipongan e. Srandil 23. Ramayana d. Sunda d. Parikan c. Ludruk c. Ranggalawe e. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. Pak Anom Suroto d.. Besutan b. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak. a. Wayangan c. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat. Geguritan d. a. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. a. Kethoprak Gamelan c.… a. Pak Raden c. Kothekan Lesung b. jenenge yaiku …. a.. kajaba …. Pak Mus Mulyadi b. kajaba . Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. Tandhakan b. Deglung 22. Mahabarata e. Tandhakan d. Kethoprak Lesung e. Kethoprak Panggung d. Pak Sakera e. Bandungan b. Warsa warsi b. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Srandul 19. Melayu 21. Ki Narto Sabdo 20.… a.

Gatra pungkasan 11a 5 . Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Olah raga b. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. a. Kethoprak Lesung c. Kethoprak Jangkep b. Minder e. Sehat b.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Sangu Urip 27. Hiburan d. Pinter d. Ala pikirane 28. Gatra kalmia 9i d. Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Kapinteran e. Tembung landhep pikire tegese …. Gatra katelu 9a c. Gatra kapitu 8a e. Gatra kapisan 10a b. a. a. Bodho c. Kethoprak Ora Jangkep d. Sekolah c. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. Kethoprak Gamelan e..

iklan. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Ineratif d. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru. Induktif c. a. Deskripsi e. a. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Deduktif b. ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil.… a. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. Propaganda (ngajak-ajak). Persuasi 31. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf …. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Narasi b. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur. kajaba ……. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. Narasi b. a. Argumentasi c. Argumentasi c. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. Deskripsi e. Eksposisi d. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. selebaran.. Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. Persuasi 32. Deduktif – Induktif e. Tanpa ukara baku 6 . Eksposisi d. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana .karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur.

Omah –omah d. Geguritan e. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical. Bobot.. Ngunjuk. Ngunjuk. bibit. Ndandani omah e. Gawe omah b. Tuku omah c. Nginum. Pangkat. Cangkriman b.… a.… a. Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Benteran. karo . Kang dikarepake horizontal ing dhuwur. Katresnan. Manungsa lan gusti 7 .. Nduk. Manungsa lan kewan d. dhaharan c. horizontal. bandha c.. Unjukan. a. rupa e. Manungsa lan alam b. dhahar 37.. a. Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . eyang putri aturana . dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku . bandha d.. Manungsa lan tetuwuhan c. dhahar e. Parikan d.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. bebet b. Manungsa lan manungsa e. Rupa. yaiku sambung rapete ing antarane …. nedhi d. nedhi b. Tembang 34. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra. Ngenggoni omah 36. a. Sing golek wong tuwa 35. Wangsalan c.. Kang dikarepake balewisma yaiku …. lan integral jumbuh karo bebrayane.

22. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. Dodi arep njupuk serbet. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung.) : (Kondur saka pasar. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1.” : “Wah.24. bu.18.[f[smBe/ d. . Dina ibu dipengeti saben tanggal …. kesugihan\ b. tegen lan mugen. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi .” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare.” Mbuh.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur. Dodi : (Plonga –plongo. rigen\tegenLnM|gen\ c. Muga –muga lakumu tansah nemoni . Dodi nyang ngendi. rigenTegenLnM|gen\ b. Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. yen ditulis aksara jawa . ri[g[nTgenLnM|gen\ d. Sing ono mung Dodi. ora sengaja nyenggol gelas. Swarane banter banget. kfigfyn\ c. bu. resikana pecahan gelas iki. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. Ati –ati yen ngenani sikil. kewir=zn\ e.” : ”Nggih. a. mangsabodhowa mengko.AgusÒ|s\ e.) ”Mbok.AgusÒ|s\ II. langsung ngglethak.) ”Duka. ke[satTan\ 39. . Raine pucet. . Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi. Sepi. kesLmetTn\ d..) : ”Lha . .. Kringete dleweran ing pipine. Rigen. Ah.… a. wong gelas klangenane je! Tulung. turu. becike aku turu bae. timbang mumet. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon.… a. Wau dereng pecah kok Bu.[f[smBe/ c. Bapak mesthi duka ki. Matur karo gedheg. Mbok.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik.23. pecah.22.[f[smeB/ b.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38. .

pecah. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Dod?” : (Mlaku alon –alon. ora tau gujengan.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani. karo ndhungkluk. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a.” : ”Lho.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. Tema b. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken. Pasuryane katon sedhih. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti.) ”O.) ”Aku kudu matur Bapak. sebutna lan jlentrehna ! 9 . Papan panggonan e. Aku siyap nampa akibate. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur. wis.” : (Swarane banter. Dodi dirangkul. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa. ngaten ta. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Amanat 2.” : ”Arep matur apa. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik. Aku kudu blaka karo Bapak. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak.) ”Bu. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. pak. Dodi. Pak. nyedhaki Bapake.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. sejatosipun kula.” : (Mung mesem. kula nggih purun nampi.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya. Saomah ora ana sing mecahke. Pak. buktine d. Alur c. Menawi badhe dipun ukum. Menawi Bapak badhe ndukani.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula. Ngger cah bagus.) ”Dhuh. Aku sing mecahke. gelasku kok kaya ngene. ya awakmu dhewe.” : ”Siap. rada duka.) ” He. Mbok tumi nyang warung. ateges kucing sing tlanyakan. Pak. kula mboten badhe mbantah. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae. Ngerti?” : (Sajak isin.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem. Kula badhe matur.) ”Ana apa. Awit kowe nglindur saben bengi.) ”Anu. wong aku nyang pasar. Aku sing mecahke.” : (Lenggah ing kursi goyang. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. Paraga lan watake. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Gelasku endi?” : ”Anu.

C 26. A 14. C 6. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. E 32. A 4. D 3. B 10. A 22. B 33. B 31. D 9. E 25. A 27. E 29. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. E 15. PILIHAN GANDA 1. D 38. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. E 23.000 . C 13. A 5. E 37.. C 39. C 28. A II.. B 8. B 2. E 11. C 17. B 24. C 7. A 35. B 12.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. D 20. A 19. D 16. 4. C 34. B 40.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3. C 36. B 21. D 30. . ESSAY 10 . A 18..

Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. A. Acting. yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake. Bapak mesthi duka ki.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. Menawi badhe dipun ukum. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4. Blocking.Wangsulan : Kawicaksanan Guru. yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata. urip lan ora mboseni.” -Bu Darmo . menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak.” -Dodi .” 2. Paraga Watak -Pak Darmo . Ngger cah bagus. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1. yaiku solah bawa. Ati –ati yen ngenani sikil. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Vocal. kula mboten badhe mbantah.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5. resikana pecahan gelas iki. Aku kudu blaka karo Bapak. Wau dereng pecah kok Bu.” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. Mbok. kula nggih purun nampi. Menawi Bapak badhe ndukani.wicaksana. bu. wong gelas klangenane je! Tulung. apa anane -”Duka.” -”Badhe matur.” -Mbok Tumi . Satriya .”Dhuh. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a. disiplin Bukti . Kula wau kesah warung tumbas gendhis.Wangsulan : ttk]m ttk]m.“Wah.Lugu. 11 . tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. sejatosipun kula. 3. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. b. Aku siyap nampa akibate.”Aku kudu matur Bapak. Alur : Maju C. Dodi.Sabar . c. Tema : Kajujuran B. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake.Jujur.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful