KEMENTERIAN AGAMA

UJIAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa KELAS/PROGRAM HARI/TANGGAL

UTAMA

: Sabtu, 12 Maret 2011 : 10.00 - 11.30 (90 menit)

: XII / IA, IS, Bhs, Agama JAM

PERHATIAN : a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia! b. Nama dan Nomor test ditulis pada sudut kanan atas! c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

I.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha ping ( X ) ana ing aksara a,b,c,d utawa e ana ing lembar jawab ! Wacanen kanthi premati wacana ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 5 ! Baratayuda Perang Ngudi Adil lan Bener ………………………………………………………………………………………………… ………………… Sri Bathara Kresna kang banget kejot ing panggalih sigra paring sabda : “Yayi Arjuna, lamun sira darbe sedya amurungake Perang Baratayuda iki, tegese selak marang wajibing satriyaning praja. Awit satriya kudu darbe darma 3 werna yaiku : Siji rumeksa lan setya marang bumi kelahirane sarta prajane, kapindo setya tuhu marang janji, angandhemi wacana kang kawedhar, katelu tumindak ing bebener lan lelandhesan sipat adil, mungguh ing kasusilan, utawa kabudayan ing bebrayan agung. Baratayuda Jayabinangun wis katetapake dumadine. Sira kang kudu setya lan bekti marang ratu lan kadang wredha mesti kudu nyengkuyung melu andhadha lan mikul. Lamun sira minta wurunge perang iki, sira kalebu ewoning satriya tan angandhemi wacana kang wus kawedhar lan suka amblenjangi janji. 1. Pethikan crita ing dhuwur saka lakon ..... a. Ramayana b. Mahabarata c. Arjuna Wiwaha d. Balakandha e. Arjuna Wiwaha Baratayuda iku perang ngudi adil lan bener, Baratayuda iku perange ..... a. Ngastina karo Mandura b. Ngamarta karo Ngalengka c. Wiratha karo Dwarawati d. Pandhawa karo Kurawa e. Kurawa karo Punakawan Sri Bathara Kresna punika nata ing ..... a. Dwarawati b. Mandura c. Ngamarta d. Ngastina e. Wiratha

2.

3.

. Basudewa c. Arjuna Wiwaha Abdine Pandhawa sing nduweni dasanama Bathara Narada utawa Bathara Ismaya yaiku …. Setya tuhu marang janji e. Janaka b. Esthi 5. Menda e. Pandhudewanata d. Petruk e.. 9. 8. Setya lan bekti marang ratu d. klebu pethikan crita …. Kelir c.. Ing Panggung pagelaran wayang. a. Ulam d. iku ateges …. 7. Destarasthra b. Mahabarata c. Anthawacana d. Bagong Ing ngandhap punika dasanamanipun Arjuna. Peksi b. Kresna e. a. Blencong 2 . Wisanggeni Lakon Sintha Ilang. a. kajawi …. a. Ada . Bisma e. Sugriwa Subali. Cempala b.ada e.. Pandhuputra d. Parta c. a. a. Semar c. Balakandha e. Gareng d. Baratayuda b. Kalebu ewoning satriya kang sedya c. Ramayana d. Baratayuda Jayabinangun Pandhawa iku katurunane Prabu ….Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 4. Suka amblenjangi janji b. 6. Janaka b. Yen Arjuna minta wurunge perang. 10. a. Wanara c. Dananjaya Anoman punika salah satunggaling sato kewan …. ana diyan kanggo madhangi wayang kang diarani …. Anoman Duta.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 11. Kethoprak c. Ana paragane c. Skenario b. Ana costume d. Watak e. Sing dadi Underane crita ( ide pokok ) diarani ….. Naskah sing awujud pacelathon 15. Wayang e. Srandul b. Besutan c. Casting e. Bakuning crita wiwit lekas nganti pungkasan diarani …. Skenario b. Stage manager c. Tema c. Setting 13. Ana panggunge b. yaiku …. Skenario b. Setting 12. a. Pentas b. a. Kendhangan 3 . a. Tema c. Watak e. Rantaman lakon sandiwara. Kang dadi bebukaning ludruk yaiku …. Sutradar 16. film apa dene sinetron diarani …. Tandhakan/Parikan b. a. Alur/plot d. a. Drama 17. Watak e. a. drama. Gerongan e. Setting 14.. Naskah sing awujud tumindak e. a. Nemtokake paraga lan watak dilakoni lewat …. Kang dadi ciri khas drama.. Salah sawijining seni panggung kang asale saka Jawa Wetan yaiku …. Improvisasi d.. Tema c. Jaipongan d. Ludruk d. Alur/plot d. Alur/plot d.

jenenge yaiku …. Geguritan d. Surabayanan c. Tandhakan d. Mula bukane ludruk saka kesenian rakyat.. Wayangan c. Ramayana d. Besutan c. a. Bandungan b. Kethoprak Gamelan c. Pak Anom Suroto d. Kang ngiringi irama gamelan kethoprak yaiku …. Warsa warsi b.… a. Kethoprak Lesung e. Salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah yaiku …. Melayu 21. Ludruk c. Sunda d. Kothekan Lesung b.… a. Jaipongan e. Pak Mus Mulyadi b. Batak e. a. Srandul 19. Ing ngisor iki klebu jenising kethoprak. kajaba …. Ranggalawe e. Dhialek kang dienggo ing pacelathon ludruk yaiku .. Tandhakan b. Pradangga gamelan karo sinden 4 . Reog e. Ki Narto Sabdo 20. Pak Sakera e. a. Srandil 23. Ing ngisor iki kalebu cerita kang dipagelarake kethoprak. Angling Darma 24. Parikan c. Deglung 22. Besutan b. Ande ande lumut d. kajaba . a. Mahabarata e. Kethoprak Panggung d. Salah sijining tokoh protagonis ludruk kang dadi jagowane wong Madura yaiku …. a. Kethoprak b. Pak Raden c.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 18.

Olah raga b. Bodho c. Gatra kapitu 8a e. Kethoprak Ora Jangkep d. Kethoprak Gamelan e. Tembung landhep pikire tegese …. Tembang macapat ing dhuwur temane yaiku …. Kethoprak Lesung c. guru lagu lan guru wilangan yaiku …. a. Ala pikirane 28. Ing ngisor iki kang jumbuh karo gatra.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 25. Kethoprak Panggung Sinom Ayo kanca olah raga Mrih sehat badan jasmani Temah landhep badan ira Penting tumrap siswa siswi Kang lagi ngudi ngilmi Kanggo gaman sarta sangu Urip tentrem raharja Gemah ripah loh jinawi Tebih saking lara godha rencana 26. Sekolah c. Gatra kalmia 9i d. Hiburan d. Kethoprak kang crito lan basane ora nganggo paugeran baku kasebut …… a. Sangu Urip 27. Kethoprak Jangkep b. Gatra pungkasan 11a 5 . a. Pinter d. Sehat b.. Wong iku yen sehat jasmani lan rokhani bakal landhep pikire. Kapinteran e. Minder e. a. Gatra katelu 9a c. Gatra kapisan 10a b.

Deduktif b. Ukara ing ngisor iki kang jumbuh karo wacana ing dhuwur. Deskripsi e.… a. TIMNAS Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0. Salah sijine yaiku lomba bola Voli kang digelar ing MTsN Karanganyar 23 Desember 2010. Induktif c. amarga dislametake dening Zulkifli Syukur. Argumentasi c.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 29. selebaran. Untung wae pemain kelairan Makasar 3 Mei 1984 mau ana ing ngarep gawang lan bisa nylametake bal kanthi sampurna. Markus Maulana kelairan Makasar 3 Mei 1984 e. Gawang Indonesia bias dislametake dening Zulkifli Syukur d. Semi final piala AFF kang digelar ing Gelora Bung Karno Jakarta 19 Desember 2010. Eksposisi d. Miturut isine wacana ing dhuwur kalebu jinising wacana . Pak Oni minangka pemain andalan MAN Karanganyar. a. Propaganda (ngajak-ajak). Filipina ora kasil nyetak gol kanthi pungkasaning wektu c. a. minangka Juara yaiku MAN Karanganyar kang kasil ngalahake MI Sroyo 2 set langsung ing babak final. Deskripsi e. Indonesia bisa ngalahake Filipina kanthi biji 1 – 0 b. kajaba ……. Zulkifli Syukur saka pemain kleb AREMA 30. Eksposisi d. ing Karanganyar dianakake maneka warna lomba. Paragraf ing dhuwur kalebu jenise paragraf ….karyawan MAN Karanganyar kanthi semangat lan pengarep-arep dhuwur. iklan. Argumentasi c. a. Wektu iku kipper Indonesia Markus Maulana maju adoh saka ngarep gawang saperlu nangkep bal ananging ora kasil.. Narasi b. Tanpa ukara baku 6 . Deduktif – Induktif e. Narasi b. kampanye lesan mujudaken tuladha wacana …. Pemain AREMA iku kanthi patitis nyendhul bal saenggo Filipina gagal nyetak gol. Persuasi 31. Kanggo Mahargya dina HAB DEPAG 2010. ing menit kaping 73 Filipina arep madakake biji ananging ora kasil. Persuasi 32. Ineratif d. Kabeh mau bisa kasil amarga panyengkuyung para pemain lan supporter guru.

Ing ngisor iki dhasar sing digunakake wong Jawa yen arep jejodohan yaiku . Omah –omah d. Sing golek wong tuwa 35. Ndandani omah e. dhahar e. Parikan d. a. Nduk. yaiku sambung rapete ing antarane …. Katresnan. Ngunjuk. karo . Tuku omah c. dhaharan c. Benteran. Gawe omah b. Ngunjuk. Geguritan e.. Manungsa lan tetuwuhan c. Sak peteng – petenge guwa lawa Isih peteng guwa lele Sak seneng – senenge pilahan wong tuwa Isih seneng pilihane dhewe Unen – unen kasebut arane …. Tembang 34. Kang dikarepake balewisma yaiku ….. Manungsa lan alam b. bandha c. Cangkriman b. Ngenggoni omah 36. Nginum.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 33. bandha d.. lan integral jumbuh karo bebrayane. Manungsa lan manungsa e... bebet b. a. bibit. Mungguh lakuning budaya Jawa iku vertical. Pangkat. Unjukan. eyang putri aturana . dhahar 37. Rupa.… a. Manungsa lan gusti 7 . Manungsa lan kewan d. Kang dikarepake horizontal ing dhuwur.. rupa e. Wangsalan c. dhisik ! Tembung kang trep kanggo ngisi cecek –cecek ing dhuwur yaiku . a. nedhi b. nedhi d.… a. horizontal. Bobot. Mas Raharja kalian Mbak Murti anggenipun balewisma sampun 10 taun nanging dereng dipun paringi putra.

Matur karo gedheg.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 38. Sing ono mung Dodi. Raine pucet. kesugihan\ b.” (Dodi nggremeng karo mlaku mlebu kamare. ri[g[nTgenLnM|gen\ d. turu. mangsabodhowa mengko. wong gelas klangenane je! Tulung. kfigfyn\ c. Wau dereng pecah kok Bu. Ati –ati yen ngenani sikil. Dodi nyang ngendi. Sepi.” 8 Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi Bu Darmo Mbok Tumi . Nyekeli sirahe banjur diusek –usek. ora sengaja nyenggol gelas. Muga –muga lakumu tansah nemoni . .[f[smBe/ d.) “Wah cilaka ki! Piye anggonku matur Bapak mengko. becike aku turu bae. pecah. rigen\tegenLnM|gen\ c.) ”Mbok. Gathekna pethikan crita drama ing ngiso iki ! Panggung : Pawon utawa dhapur. Dodi arep njupuk serbet.22. Mbok?” : (Tetep nyapu gelas pecah) “Tilem menawi. Mbok. Ah.” (Mbok Tumi banjur njupuk sapu duk lan engkrak plastik.) : ”Lha .18.. bu.[f[smBe/ c. Dina ibu dipengeti saben tanggal ….) ”Duka. kesLmetTn\ d. ke[satTan\ 39. a. Kula wau kesah warung tumbas gendhis. ri[gn\tegenLnM|[gn\ 40. Swarane banter banget. . bu. kewir=zn\ e. kaget pirsa ana gelas pecah pating slebar ing pawon.. sapa sing mecahke gelase Bapak?” : (Sing lagi mulih saka warung.” : ”Nggih.AgusÒ|s\ II.” Mbuh. Rigen. timbang mumet.… a.” : “Wah. rigen\[tgenLnM|[gn\ e. . langsung ngglethak. Bapak mesthi duka ki. Dodi : (Plonga –plongo. . .) : (Kondur saka pasar. Kringete dleweran ing pipine. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1.24. rigenTegenLnM|gen\ b.AgusÒ|s\ e. resikana pecahan gelas iki.22. yen ditulis aksara jawa .[f[smeB/ b.23.… a. tegen lan mugen.

” : ”Lho.” : ”Siap. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Aku sing mecahke. buktine d. sebutna lan jlentrehna ! 9 . ateges kucing sing tlanyakan.) ”O.) ”Anu.” : ”Awakmu apa mecahke gelase Bapak?” : (Glagepan) ”Sanes kula.” : (Rumangsa salah weruh Bapake ora kaya adat saben. ya awakmu dhewe.) ” He. nyedhaki Bapake. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Awit kowe nglindur saben bengi. kok sajak wigati?” : ”Badhe matur.) ”Ana apa.” : (Nimbali putrane) ”Dodi!” : (Mara karo atine dheg –dhegan) ”Dalem.” : (Karo getem –getem mireng wangsulane Dodi) ”Ya.” : ”Arep matur apa. Dod?” : (Mlaku alon –alon. kula mboten badhe mbantah. Mbok tumi nyang warung. Aku sing mecahke.” : (Mung mesem. sejatosipun kula.” : ” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. Wedang wis cumepak ing dhuwur meja. Pak. Menawi badhe dipun ukum. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak. wong aku nyang pasar. ya? Mengko yen wis rampung terus nglencer bareng. Ngger cah bagus. Menawi Bapak badhe ndukani.) ”Dhuh. Ngerti?” : (Sajak isin. Kula badhe matur.” : (Swarane banter. Aku siyap nampa akibate. Gelasku endi?” : ”Anu. Dodi. Amanat 2. kok Bapak pirsa menawi kula ingkang mecahaken.) ”Bu. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. kula nggih purun nampi. sinten ingkang nyanjangi Bapak?” : ”Sing ngandhani. Papan panggonan e. Pasuryane katon sedhih. Pak. rada duka. pak. piye? Pecah! Sapa sing mecahke?” : ”Ora ngerti. Aku kudu blaka karo Bapak. karo ndhungkluk. Apa kang diarani sandiwara ? menawa nyemak sandiwara kudu nggatekake bab –bab apa wae.” : (Lenggah ing kursi goyang.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Bu Darmo Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi : (Bubar siram banjur leyeh –leyeh neng kursi teras sinambi maca koran. Paraga lan watake. ngaten ta. Alur c. gelasku kok kaya ngene. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas.) ”Aku kudu matur Bapak. Saomah ora ana sing mecahke. wis. Pak. Pirsa Dodi nyedhaki banjur mundhut pirsa. Bos!” (Dodi ngumbah motor karo nyanyi rengeng –rengeng) Kumpulan Naskah Juara Lomba Mengarang Cerkak Berbahasa Jawa Pak Darmo Dodi Pak Darmo Dodi Pak Darmo Pak Darmo Dodi Pethikan crita ing dhuwur golekana unsure intrinsike ! a.” : (Unjal ambegan amarga bombong manahe) ”Gandheng awakmu wis ngakoni salah. Tema b. Dodi dirangkul. pecah. tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. saiki tak ukum ngumbah motor sing resik. ora tau gujengan.

D 20. PILIHAN GANDA 1.. B 21. B 24. A 27. C 7. C 36.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 3.- KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS XII UJIAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 I.000 . C 26. E 15. awit manungsa iku kudu sopan anggone ngendikan lan santun tindak tandukipun. B 2. C 6. B 31. B 33.. E 32. A 4.. E 25. D 9. A 14. . B 12. A 22. ESSAY 10 . D 16. D 38. C 34. E 29. C 17. Gawea paragraph deduktif nggunakake basa karma inggil ! 5. B 10. 4. E 23. C 39. A II. A 35. B 8. A 19. C 28. D 30. Sebutna watak lan ciri –cirine punakawan catur ! Tulisen aksara jawa kalimat ing ngisor iki ! Tata karma. E 37. B 40. A 5. D 3. tata susila lan subasita wigati tumraping bebrayan agung. A 18. C 13. E 11.

Aku siyap nampa akibate. Kula wau kesah warung tumbas gendhis.Wangsulan : ttk]m ttk]m.” -Bu Darmo .” -” Saiki aku wis bungah krungu pengakuanmu. kula mboten badhe mbantah.wicaksana. Wangsulan : -Semar -Gareng -Petruk -Bagong 4. Ati –ati yen ngenani sikil. Wau dereng pecah kok Bu.Sabar . 11 . bu. c. Ngger cah bagus. Sejatine Bapak wis pirsa yen sing mecahke gelas iku kowe. Paribasan luwih becik kelangan sewu gelas. Kula salah lan dosa kaliyan Bapak. Satriya . Dodi. yaiku ucapane paraga kang mesthi bae kudu keprungu dening kabeh penonton lan jumbuh karo karakter tokoh sing diparagakake. Menawi Bapak badhe ndukani. wong gelas klangenane je! Tulung. Vocal. Acting.awitMnu=s aikukufu [sopnH=[go[nzenFiknLnSnÒ|nTinFkTnF|kipun¿ 5. Wangsulan : Sandiwara yaiku piwulang kang diandharake kanthi sinandi utawa balk-blakan. kula nggih purun nampi.” -”Badhe matur. Aku kudu blaka karo Bapak. polatan (mimik) paraga jroning ngayati tokoh sing diparagakake.Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 1. yaiku solah bawa. disiplin Bukti . Menawi badhe dipun ukum.“Wah. Babagan kang perlu digatekake nalika nyemak sandiwara: a.Jujur.”Aku kudu matur Bapak. apa anane -”Duka. Paraga Watak -Pak Darmo . Bapak mesthi duka ki. Alur : Maju C.Wangsulan : Kawicaksanan Guru.”Dhuh. b.Lugu. Tema : Kajujuran B.” 2.ttsusillnSu bsit wigtitum]p=ibeb]ynAgu=. sejatosipun kula. resikana pecahan gelas iki.” -Mbok Tumi . tinimbang kelangan watak satriya lan watak jujurmu. Blocking. menawi ingkang mecahaken gelasipun Bapak.” -Dodi . yaiku aturan pindhah papan tumrap paraga supaya sandiwara ing panggung bias luwih tumata. iki sing Bapak tunggu –tunggu. Mbok. urip lan ora mboseni. A. 3.

Bhs Jawa/ XII/ Ujian Madrasah/ 2010-2011 12 .