Anda di halaman 1dari 27

PERANCANGAN STRATEGIK

PERANCANGAN TAKTIKAL
PERANCANGAN OPERASI
SMK BELURAN BESTARI 2011-2015
PERINGKAT PENGURUSAN: KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2011

1
SMK BELURAN BESTARI 2011-2015
PERANCANGAN STRATEGIK
PERINGKAT PENGURUSAN : KURIKULUM-PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

KAJIAN SWOT

VISI : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011

MISI : 1. Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa meningkat dan cemerlang.


2. Memupuk sahsiah dan nilai-nilai murni dalam jiwa.
3. Mewujudkan sifat berilmu ICT merentas sekolah.
4. Mewujudkan minat terhadap subjek Pendidikan seni visual dalam diri setiap pelajar.

KEKUATAN KESEMPATAN/ANCAMAN
• pelajar suka mata pelajaran Pendidikan seni visual • ada ibu bapa yang prihatin
• pelajar minat melukis • ada perpustakaan daerah
• guru rela mengadakan kelas tambahan • ada agensi-agensi kerajaan yang rela kerjasama
• ada guru yang mahir • ada sokongan pihak pentadbir sekolah, PPD & PPG
• guru rela bekerjasama • ada persekitaran yang luas di kawasan sekolah
• guru banyak memberi latihan • sekolah dilengkapi dengan kemudahan komputer
• guru mengajar dalam suasana yang ceria
• keadaan sekolah yang selesa dan kondusif
• pelajar berdisiplin

KELEMAHAN ANCAMAN
• pelajar tidak menguasai kemahiran melukis • ibu bapa yang kurang prihatin
• pelajar tidak minat belajar • pelajar dari latar belakang sosio-ekonomi yang rendah
• pelajar malas menyiapkan latihan • budaya kurang membaca dalam keluarga
• pelajar tidak minat melakar • pelajar lebih minat kepada hiburan
• pelajar tidak memberi perhatian dalam kelas • pelajar tidak ada buku-buku rujukan dan latihan
• pelajar lemah membuat kajian dalam seni visual • pelajar tidak mempunyai komputer di rumah
• pelajar tidak mempunyai kemahiran berbincang • pelajar tiada motivasi diri
• pelajar pasif dalam kelas • pelajar mudah terpengaruh dengan gejala sosial
• guru kurang pengalaman mengajar
• guru kurang mahir tentang skema pemarkahan
• guru kurang mempelbagaikan bentuk P&P
• guru tidak diberi kursus meningkatkan profesionalisme

2
SMK BELURAN BESTARI 2011-2015
PERANCANGAN STRATEGIK (PERANCANGAN 5 TAHUN)

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR

BIL STRATEGI (PENCAPAIAN) 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pelajar kurang berminat dengan mata pelajaran


Pendidikan Seni Visual 94% 95% 96% 98% 99%

2 Pelajar kurang menghasilkan karya seni


94% 96% 97% 98% 99%

3 Pelajar kurang berkemahiran dalam aktiviti


penghasilan karya seni (lukisan) serta teori 94% 95% 97% 98% 99%

4 Guru kurang pendedahan dan pengalaman 94% 96% 97% 98% 99%

3
SMK BELURAN BESTARI 2011-2015
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN STRATEGIK 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR

BIL ISU / CABARAN KRA STRATEGI / PROGRAM KPI (SMART) MASA CATATAN
PELAKSANAAN

1 Pelajar kurang berminat Memantapkan mata Mengadakan Minggu Sains Penglibatan pelajar 1x setahun
dengan mata pelajaran pelajaran Pendidikan sosial dan kemanusiaan melebihi 80% bagi
Pendidikan Seni Visual Seni Visual setiap tingkatan

Mengadakan pertandingan Kualiti lukisan Dalam sesi


melukis memenuhi kretiria P &P yang
unsur seni dan prinsip sesuai
rekaan yang
ditetapkan
Mengadakan pertandingan Menghasilkan arca 1x setahun
penghasilan arca berlandaskan tajuk
diberikan

Mengadakan pertandingan Menetapkan penanda 1x setahun


penghasilan model papan aras berdasarkan
iklan / produk papan iklan yang
berkualiti
Memperkenal dan Menyediakan 1x setahun
melakukan demontrasi kemudahan yang
berkaitan : sesuai bagi aktiviti
a) Penghasilan batik demontrasi tersebut
b) Multimedia
c) Cetakan sutera
saring

BIL ISU / CABARAN KRA STRATEGI / PROGRAM KPI (SMART) MASA CATATAN
4
PELAKSANAAN

2 Pelajar kurang Meningkatkan kualiti Mewujud dan Sentiasa memantau Sepanjang tahun
menghasilkan karya seni serta mengemaskini Sudut kekemasan sudut PSV
memperbanyakkan Pendidikan Seni Visual bagi
memaparkan karya pelajar
hasil karya Seni
Visual pelajar
Menggunakan pelbagai Menambahbaik ABM Dalam sesi
ABM dalam membantu dalam P &P yang
pelajar meningkatkan mempertingkatkan sesuai
penghasilan karya pelajar minat pelajar dalam
p&p

Menjemput artis Menyediakan 1x setahun


berkemahiran tinggi bagi peralatan yang sesuai
meningkatkan minat dalam
penghasilan karya seni

Mengadakan kursus Menyediakan bahan 6x setahun


berkaitan multimedia dalam yang berkualiti
mempelbagaikan media
dalam penghasilan karya
seni

Menghasilkan modul latihan Memilih modul latihan Sepanjang tahun


dalam penghasilan karya yang bersesuaian
seni yang dipantau oleh
guru

5
BIL ISU / CABARAN KRA STRATEGI / PROGRAM KPI (SMART) MASA CATATAN
PELAKSANAAN

3 Pelajar kurang Meningkatkan Latih tubi dalam Memilih latih tubi yang 10x setahun
berkemahiran dalam kemahiran berkarya mempertingkatkan teknik berkualiti
aktiviti penghasilan karya (melukis) dan teori di penghasilan karya seni
serta pemahaman pelajar
seni (lukisan) serta teori kalangan pelajar
dalam seni visual

Bengkel/Seminar Menjemput individu 4x setahun


Kemahiran Menjawab yang berkemahiran
Soalan/melukis

Kelas Tambahan Menyelaraskan masa Mengikut


Kecemerlangan yang sesuai keperluan

Mendedahkan pelajar Meningkatkan daya Sepanjang tahun


dengan pertandingan luar & kreativiti pelajar
dalam sekolah

Melibatkan pelajar dengan Mewujudkan suasana Sepanjang tahun


program keceriaan sekolah sekolah yang ceria

6
BIL ISU / CABARAN KRA STRATEGI / PROGRAM KPI (SMART) MASA CATATAN
PELAKSANAAN

4 Guru kurang pendedahan Meningkatkan kualiti/ Mengikuti kursus anjuran Menghantar guru – Mengikut
dan pengalaman tahap jabatan atau agensi luar guru baru bagi keperluan
profesionalisme guru meningkatkan
kemahiran dan
pengetahuan

Kajian Tindakan Menilai dan Sepanjang tahun


memahami setiap
permasalahan

Program Membaca Jurnal Menajamkan minda 1x setahun

Pemantauan secara berkala Memastikan setiap 1x sebulan


daripada guru yang lebih orang guru memenuhi
berpengalaman KPI sekolah

Pemberian anugerah Menggalakan Setiap bulan


kecemerlangan bulanan persaingan sihat
dalam panitia PSV

Penghasilan karya seni Menjadikan guru 2x setahun


secara individu dan sebagai role model
berkelompok

7
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN TAKTIKAL 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

1.0 Memantapkan
mata pelajaran
Pendidikan Seni
Visual

1.1 Minggu Sains


Sosial dan
Kemanusiaan

1.2 Pertandingan
Melukis
(mencorak,
Melakar)

1.3 Pertandingan
Penghasilan Arca

1.4 Mengadakan
pertandingan
penghasilan
model papan
iklan / produk

1.5 Memperkenalkan
dan melakukan
demontrasi
berkaitan :
1)Penghasilan
batik
2)Multimedia
8
3)Cetakan sutera
saring.

2.0 Pelajar kurang


menghasilkan
karya seni

2.1 Mewujud dan


mengemaskini
Sudut Pendidikan
Seni Visual bagi
memaparkan
karya pelajar

2.2 Menggunakan
pelbagai ABM
dalam membantu
pelajar
meningkatkan
penghasilan
karya pelajar

2.3 Menjemput artis


berkemahiran
tinggi bagi
meningkatkan
minat dalam
penghasilan
karya seni

2.4 Mengadakan
kursus berkaitan
multimedia
dalam
mempelbagaikan
media dalam
penghasilan
karya seni

9
2.5 Menghasilkan
modul latihan
dalam
penghasilan
karya seni yang
dipantau oleh
guru

3.0 Pelajar kurang


berkemahiran
dalam aktiviti
penghasilan
karya seni
(lukisan) serta
teori

3.1 Latih tubi dalam


mempertingkatka
n teknik
penghasilan
karya seni serta
pemahaman
pelajar dalam
seni visual

3.2 Bengkel/Seminar
Kemahiran
Menjawab
Soalan/melukis

3.3 Kelas Tambahan


Kecemerlangan

3.4 Mendedahkan
pelajar dengan
pertandingan luar
& dalam sekolah.

10
3.5 Melibatkan
pelajar dengan
program
keceriaan
sekolah

4.0 Guru kurang


pendedahan
dan pengalaman
4.1 Mengikuti kursus
anjuran jabatan
atau agensi luar

4.2 Kajian Tindakan

4.3 Program
Membaca Jurnal

4.4 Pemantauan
secara berkala
daripada guru
yang lebih
berpengalaman

4.5 Pemberian
anugerah
kecemerlangan
bulanan dalam
panitia PSV

4.6 Penghasilan
karya seni
secara
individu dan
berkelompok
11
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : MINGGU SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pelaksanaan
Minggu Sains
Sosial dan
Kemanusiaan
4 Pemillihan
Pemenang

5 Penyampaian
Hadiah
(semasa Hari
Perhimpunan)

12
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : PERTANDINGAN MELUKIS (MENCORAK, MELAKAR)

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pelaksanaan
pertandingan
melukis

4 Pemillihan
Pemenang

5 Penyampaian
Hadiah
(semasa Hari
Perhimpunan)

13
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : PERTANDINGAN PENGHASILAN ARCA

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pelaksanaan
pertandingan
penghasilan arca

4 Pemillihan
Pemenang

5 Penyampaian
Hadiah
(semasa Hari
Perhimpunan)

14
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : PERTANDINGAN PENGHASILAN MODEL PAPAN IKLAN / PRODUK

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pelaksanaan
pertandingan
penghasilan
model papan
iklan / produk
4 Pemillihan
Pemenang

5 Penyampaian
Hadiah
(semasa Hari
Perhimpunan)

15
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : MEMPERKENALKAN DAN MENGADAKAN DEMONTRASI BERKAITAN PENGHASILAN BATIK / MULTIMEDIA DAN
CETAKAN SUTERA SARING

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pelaksanaan
demontrasi

4 Laporan/review
program
demontrasi (post
mortem)
5 Perlaksanaan
aktiviti
berdasarkan
program
demontrasi

16
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : SUDUT PENDIDIKAN SENI VISUAL

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
Pelaksana

2 Menyediakan
kertas kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Memaklumkan
kepada pelajar
agar
menyediakan
sudut Pendidikan
Seni Visual
4 Mengumpul
bahan bacaan
dan visual untuk
Sudut Pendidikan
Seni Visual

5 Penyediaan
Sudut Pendidikan
Seni Visual
setiap kelas

17
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : PENGGUNAAN PELBAGAI ABM

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan topik
bersesuaian
dengan bahan
ABM
4 Pelaksanaan
program

5 Penilaian
keberkesanan
ABM/maklum
balas pelajar

18
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : MENJEMPUT PELUKIS-PELUKIS BERPENGALAMAN

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan
pelukis-pelukis
yang bakal
dijemput
4 Pelaksanaan
program

5 Review/maklum
balas pelajar

19
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : MENGADAKAN KURSUS MULTIMEDIA

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan bahan
– bahan kursus

4 Pelaksanaan
program

5 Review/maklum
balas pelajar

20
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : LATIH TUBI (TEORI & PRAKTIKAL)

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan topik-
topik ’spot
questions’

4 Pembinaan
modul

5 Pelaksanaan latih
tubi

21
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : BENGKEL/SEMINAR KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN / MELUKIS

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemberitahuan
pihak-pihak
terlibat melalui
surat/
dokumentasi

4 Pelaksanaan
bengkel/seminar

5 Review/maklum
balas pelajar

22
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : KELAS TAMBAHAN KECEMERLANGAN

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan
pelajar-pelajar
SPM

4 Pelaksanaan
kelas tambahan

5 Review/maklum
balas pelajar

23
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : MENDEDAHKAN PELAJAR – PELAJAR DENGAN PERTANDINGAN LUAR DAN DALAM SEKOLAH

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
3 Pemilihan
pertandingan

4 Pelaksanaan
program

5 Review/maklum
balas pelajar

24
SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : KURSUS ANJURAN JABATAN ATAU AGENSI LUAR

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Penghantaran
nama guru ke
JPNS
2 Menghubungi
pihak JPNS
untuk maklum
balas
3 Mengikuti kursus
yang diadakan

4 ’In house training’

5 Review/maklum
balas guru

SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)


25
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : KAJIAN TINDAKAN

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Pemilihan
isu/topik kajian
tindakan

3 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
4 Pelaksanaan
Kajian Tindakan

5 Review

SMK BELURAN BESTARI (2011-2015)


26
PERANCANGAN 2011 - 2015
PERANCANGAN OPERASI 2011

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


MATLAMAT (VISI) : SMK BELURAN BESTARI MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2011
MISI : MEWUJUDKAN MINAT TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM DIRI SETIAP PELAJAR
PROGRAM/AKTIVITI : PROGRAM MEMBACA JURNAL

BIL LANGKAH/ JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
STRATEGI
1 Pemilihan dan
agihan tugas AJK
dan Pelaksana
2 Pemilihan jurnal
yang bersesuaian

3 Menyediakan
Kertas Kerja
(Pelan Operasi)
dan bahan-bahan
yang diperlukan
4 Pelaksanaan
program

5 Review

27