Anda di halaman 1dari 17

MINGGU BIDANG/TAJUKRANCANGAN

HASIL TAHUNAN
OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI
AKTIVITI/ STRATEGI
/ KEGIATAN PEMBELAJARAN
VISUAL TAHUN 5
1 Menggambar Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan :
i. Mengaplikasi pembelajaran murid 1. Berbual tentang -kertas lukisan
Tajuk : elemen asas seni dapat: sawah padi. -Warna air
Pemandangan reka yang sesuai -berus
sawah padi dalam i Mengetahui 2. Melakar
menggambar. dan mengguna pemandangan di Alat:
Kegiatan: bahan yang sawah padi. -
Membuat Aras 2: sesuai untuk
gambar dengan i Menggambarkan menghasilkan
teknik catan berdasarkan idea lukisan. 3. Mencampur dan Rujukan:
yang diperolehi mengolah warna -Buku sumber PSV
dari pemerhatian ii Menggunakan yang dperlukan -HSP m/s 33&34
dan penerokaan pelbagai teknik mengikut -Buku modul PSV
alat, bahan dan secara kreatif suasana gambar.
teknik. dalam Nilai:
penghasilan 4. Mewarna gambar. Kreativiti
Aras 3: lukisan. Ketelitian
i. Menggambar Menghargai alam
dengan Strategi P&P:
menggunakan KBKK – kritis
gabungan - Kreatif BBM:
pelbagai alat, BCB Keratan akhbar/
bahan dan teknik Kontekstual Majalah
yang lebih kreatif Konstruktivisme Contoh-contoh
dan kemas. TKP - naturalis pengkarya

MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI


/ KEGIATAN PEMBELAJARAN

2. Membuat Corak Aras 1: Di akhir pembelajaran Aktiviti: Bahan :


dan rekaan i Menghasilkan murid dapat: 1. Lakarkan gambar -kertas lukisan
corak dengan di atas kertas -Warna air
Tajuk : mrnggunakan i Menghasilkan lukisan. -berus
Corak Batik motif, bahan dan corak dengan
teknik tertentu. menggunakan 2. memilih bahan Alat:
Kegiatan: teknik resis. kalis air seperti -
MINGGU BIDANG/TAJUK HASL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/
/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUKAN

Membentuk dan Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


membuat binaan i Mengetahui pembelajaran murid 1. Mengumpul -kertas warna
kewujudan binaan dapat: bahan-bahan -kertas majalah
Tajuk: yang berfungsi di untuk dijadikan -gunting
Rantai leher persekitaran. i Menggunakan hiasan diri. -gam
kreativiti untuk 2. Berbincang -tali halus/benang
Kegiatan: Aras 2: melakarkan tentang motif,
Membuat ranai i Membuat lakaran reka bentuk bentuk dan Rujukan:
3 leher sebagai reka bentuk hiasan diri. kegunaan hiasan -Buku sumber PSV
bahan perhiasan binaan yang diri. -HSP m/s 35&36
diri. berbantukan ii Menghasilkan 3. Membuat lakaran -Buku modul PSV
computer. hiasan diri berdasarkan ciri- -buku aktiviti PSV KBSR
dengan cara ciri jenis bahan, tahun 5
Aras 3: ikatan, bentuk, ukuran
ii Membentuk dan guntingan, dan fungsi Nilai:
membuat binaan tebukan, 4. Menghasilkan Inovatif
yang kompleks lipatan dang hiasan diri Menhargai kraf
dan berfungsi am. dengan cara tradisional
dengan ikatan, guntingan,
menggunakan tebuka, lipatan
pelbagai bahan, dan gam.
teknik, struktur BBM:
dan hiasan. Strategi P&P: Contoh hasil kerja orang
-BCB lain
-konstekstual
-Pembelajaran masteri.
-TKP- kinestetik
- verbal linguistic
-KBKK-kreatif
-kritis
MINGGU BIDANG/TAJUK HASL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/
/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUKAN

Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


Kaf tangan i. Mengetahui pembelajaran murid 1. Menunjukkan -ICT
istilah-istilah dapat: kepelbagaian -daun pandan
Tajuk: dalam kraf corak anyaman -daun mengkuang
Tikar tradisional. i. Menggunakan dengan -gambar kelarai
ii. Menghasilkan computer -bantuan -gunting
Kegiatan: kraf tradisional sebgai alat maklumat ICT
Membuat dengan bantu -hasil sebenar
4 anyaman tikar menggunakan dalam Rujukan:
menggunakan bahan proses 2. Mebincangan -Buku sumber PSV
bahan sebenar. sebenar. penghasila bahan dan teknik -HSP m/s 39&40
n yang sesuai untuk -Buku modul PSV
ii. Menghasilkan menghasilkan
Aras 2: seni anyaman yang
i. Menggunakan anyaman dilihat. Nilai:
computer dengan Menghargai kraf
sebgai alat mengguna 3. Menghasilkan tradisional
bantu dalam kan bahan anyaman tika
proses sebenar menggunakan
penghasilan bahan sebenar.
BBM:
Aras 3:
i. Menghasilkan 4. Mempamerkan
kraf tangan hasil seni.
yang lebih
kompleks dari Strategi P&P:
segi betuk dan -BCB
motif -konstekstual
-Pembelajaran masteri.
-TKP- kinestetik
- verbal linguistic
-KBKK-kreatif
-kritis

MINGGU BIDANG/TAJUK HASL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/


/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUKAN

Mengambar Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


i. Mengetahui dan pembelajaran murid 1. Membuat -krayon
Tajuk: menggunakan dapat: pemerhatian -benda tajam
Pemandangan di bahan seni mengenai objek -kertas lukisan
tepi pantai visual(istilah) i. Menhasilakan yang ada di
yang mudah gambar persekitaran.
untuk melalui 2. Mewarna lukisan Rujukan:
Kegiatan: berinteraksi teknik dengan krayon -Buku sumber PSV
5 Menhasilkan gurisan. secara berlapis- -HSP m/s 35&36
gambar Aras 2: lapis. -Buku modul PSV
menggunakan ii. Menggambar ii. Menggunakan 3. Warna dimulai -buku aktiviti PSV KBSR
teknik gurisan berdasarkan teknik dengan warna tahun 5
idea yang mewarna terang dahulu
diperolehi dari sebelum sebelum dilapisi Nilai:
pemerhatian membuat dengan beberapa Inovatif
dan gurisan. warna lain. Menhargai kraf
penerokaan 4. Warna terakhir tradisional
alat, bahan yang dlapiskan
dan teknik. ialah warna
hitam.
Aras 3: 5. Membuat gurisan BBM:
i. Menggambar di atas lapisan
dengan warna tersebut
menggunakan membuat
gabungan pemandangan
pelbagai alat, ditepi pantai.
bahan dan
teknik lebih Strategi P&P:
kreatif dan -TKP-visual ruang
kemas. -naturalis
ii. Menyatakan -KBKK-kreatif
secara lisan -kritis
tentang hasil -konstruktivisme
kerja sendiri -kontekstual
dan rakan.
MINGGU BIDANG/TAJUK/ HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/ ALAT/BAHAN/
KEGIATAN PEMBELAJARAN STRATEGI RUJUKAN

Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


6. Membuat corak dan i. Menghasilkan pembelajaran murid 1. Membuat -berus
rekaan corak dapat: percubaan -warna air
dengan untuk -kertas lukisan
Tajuk: corak terancang menggunaka i. Menggunkan mendapatkan
n motif, warna pelbagai Rujukan:
Kegiatan: bahan dan asas bentuk garisan -buku sumber PSV
Mebuat corak teknik dalam grid -HSP m/s 35&36
menggunakan teknik tertentu. menghasil 2. Menghasilkan -buku modul PSV
lukisan grid kan corak corak
Aras2: yang menggunakan
ii. Mengenal menarik. teknik garisan Nilai:
pelbagai gris Inovatif
jenis grid ii. Menghasilkan 3. Memilih warna Menhargai kraf
untuk corak yang sesuai tradisional
membuat lukisan untuk corak
corak. grid. yang dicipta
iii. Menyusun motif 4. Mempamerka
mengikut n hasil kerja BBM:
grid 5. Membuat Keratan akhbar
apresiasi ke Persembhan
Aras 3 atas corak powerpoint
i. Menghasilkan yang
gubahan dihasilkan
corak
menggunaka Strategi P&P:
n garisan -TKP- visual ruang
grid yang -visual naturalis
sesuai. -KBKK-kreatif
ii. Membuat -kritis
penyataan -konstruktivisme
secara lisan -kontekstual
tentang hasil
kerja sendiri
dan rakan.
MINGGU BIDANG/TAJUK HASL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/
/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUKAN

Membentuk dan Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


membuat binaan i. Mengetahui pembelajaran murid 1. Memerhatikan -kotak
kewujudan dapat: model kenderaan -penutup botol
Tajuk: binaan yang yang terdapat di -gam
Kereta idaman berfungsi di i. Menghasikan persekitaran -gunting
persekitaran. model murid dari segi -tali
Kegiatan: kenderaan bentuk dan fungsi
7. Membuat model Aras 2: dari bahan
kereta dari ii. Membuat lakaran yang 2. Memelih bahan Rujukan:
bahan terbuang reka bentuk dipilih. yang sesuai untuk -Buku sumber PSV
binaan yang ii. Memperlihatka membuat model -HSP m/s 37&38
berbantukan n kreativiti kenderaan spt -Buku modul PSV
computer. dalam kotak, tutup botol
penghasila dan tali.
Aras 3: n binaan. Nilai:
iii. Membentuk dan 3. Menghasilkan Kreatif
membuat model kenderaan Inovasi
binaan yang secara kreatif dan kerjasama
kompleks dan mengikut
berfungsi kreastiviti
dengan tersendiri
menggunakan BBM:
pelbagai 4. Mepamerkan dan
bahan, teknik, membincang.
struktur dan
hiasan.
Strategi P&P:
-BCB
-konstekstual
-Pembelajaran masteri.
-TKP- kinestetik
- verbal linguistic
-KBKK-kreatif
-kritis
MINGGU BIDANG/TAJUK HASL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/
/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUKAN

Kraf tradisional Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan:


i.mengetahui pembelajaran murid 1. Apresiasi dari -kain atau tisu
Tajuk: istilah-istilah dapat: contoh batik -pewarna batik
Sapu tangan dalam kraf yang sebenar dari
tradisional. i. Menghasilkan segi bahan,
Kegitan: ii. menghasilkan batik warna , kesan Rujukan:
Menghasilkan kraftangan melalui warna -Buku sumber PSV
saputangan dengan teknik -HSP
8. mengunakan menggunakan pewarnaan 2. Menyediakan alat -Buku modul PSV
teknik ikat dan bahan sebenar. yang betul. dan bahan yang
celup diperlukan
ii. Memilih warna Nilai:
Aras 2: yang Kerjasama
i. Menghasilkan sesuai 3. Membuat ikatan Ketelitian
asas seni reka untuk dan mencelupkan kesabaran
dalam kesan ke dalam warna
penhasilan yang
kraf menarik. 4. Penyataan hasil
kerja sendiri BBM:
Aras 3: Contoh karya
i. Membuat Strategi P&P:
penyataan -BCB
tentang -konstekstual
hasil kerja -Pembelajaran masteri.
tangan -TKP- kinestetik
sendiri dan - verbal linguistic
rakan -KBKK-kreatif
-kritis
MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/
/ KEGIATAN PEMBELAJARAN STRATEGI

Membuat corak Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan :


dan rekaan i. Menghasilkan pembelajaran murid 1. Memasukkan -cat kilat
motif dapat: air ke dalam - air
berdasarkan besen -besen
penerokaan i. Mengha 2. Meletakkan -kertas
Tajuk: objek alam silkan dan cat minyak ke -reben
Penanda buku dan objek menyusun dalam besen -gam
buatan gubahan corak yang Manila kad
manusia. melalui olahan mengandungi
motif. air tersebut
Kegiatan: Aras 2: 3. Mencelupkan Rujukan:
Menghasilkan i. Mengenal i Menggunting kertas -Buku sumber PSV
penanda buku pelbagai jenis kertas bercorak kedalam -HSP
26 melalui teknik grid untuk menjadikan warna -Buku modul PSV
pualaman membuat penanda buku. tersebut untuk
corak. menghasilkan Nilai:
corak -kreativiti
ii. Menyusun motif 4. Menggunting -kesabaran
mengikut grid kertas
bercorak BBM:
Aras 3: menjadi -risalah
i. Menghasilkan penanda -majalah
gubahan
corak Strategi P&P:
menggunakan KBKK – kritis
garisan grid - Kreatif
yang sesuai. BCB
Kontekstual
Konstruktivisme
TKP -kinestetik
MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/
/ KEGIATAN PEMBELAJARAN STRATEGI

Membentuk dan Di akhir Aktiviti: Bahan :


membuat Aras 1: pembelajaran murid 1. Berbincang -sarung tangan atau sarung
binaan i Mengetahui dapat: ciri-ciri kaki
kewujudan binaan penghasilan -aksesori hiasan
Tajuk: yang berfungsi di i. Mengha boneka dari segi -gam
persekitaran. silkan boneka bahan,bentuk dan
Boneka tangan dan membuat watak
MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/
/ KEGIATAN PEMBELAJARAN STRATEGI

Menggambar Aras 1: Di akhir Aktiviti: Bahan :


i. Mengetahu pembelajaran murid 1. Memilih bahan -krayon
Tajuk : i dan dapat: yang sesuai -kertas lukisan
Gambar bunga menggunakan dalam -benda tajam
bahan seni 1. Menghasilkan menggambar
Kegiatan: visual(istilah) yang gambar dengan teknik
Menghasilkan mudah untuk dengan teknik gurisan
gambar bunga berinteraksi gurisan
menggunakan Aras 2: 2. Mewarna Rujukan:
teknik gurisan i. Menggamb 2. Meningkatkan kertas -Buku sumber PSV
ar berdasarkan kemahiran menggunakan -HSP
idea yang dalam krayon. -Buku modul PSV
diperolehi dari penghasilan
pemerhatian dan kerja Nilai:
29 penerokaan 3. Membuat
alat,bahan dan lakaran gurisan -kekemasan
teknik. objek yang dipilih -kreativiti
menggunakan -kesabaran
Aras 3: benda tajam.
i. Menggamb
ar dengan 4. Mempamerka BBM:
menggunakan n hasil kerja. -contoh pengkarya
gabungan -majalah
pelbagai
alat,bahan dan Strategi P&P:
teknik yang lebih KBKK – kritis
kreatif dan kemas. - Kreatif
Kontekstual
Konstruktivisme
TKP - kinestetik

MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/


/ KEGIATAN PEMBELAJARAN STRATEGI

Membuat Corak Aras 1: Di akhir pembelajaran Aktiviti: Bahan :


dan rekaan i.Menghasilkan motif murid dapat: 1. Memilih -tali rafia
berdasarkan beberapa jenis -benang kasar
MINGG BIDANG/ HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/
U TAJUK/KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUK
Kraf Tradisional Aras 1: Di akhir Aktviti : Bahan:
pembelajaran
i.menghasilkan kraf murid dapat: 1.membuat pemerhatian dan perbincangan -ICT
Tajuk: tradisional dengan mengenai tembikar dari segi bahan,bentuk,hiasan -gambar
menggunakan dan fungsi. -tembikar
Bekas telur bahan sebenar. i.memahami -tanah
cara-cara untuk 2.melakar pelbagai bentuk tembikar liat
menghasilkan
Aras 2: tembikar 3.menyediakan tanah liat untuk membentuk Rujukan:
Kegiatan: tembikar
i.mengaplikasikan -Buku
Membuat bekas Asas Seni Reka ii.menyatakan 4.memproses bentuk tembikar sumber
telur melalui teknik dalam penghasilan jenis tembikar secara lingkaran dan picitan PSV
picitan dan kraf dan ragamhias -HSP
lingkaran 5.membuat hiasan pada tembikar -buku
menggunakan modul
tanah liat Aras 3: iii.membentuk PSV
dan Strategi P&P:
i.menghasilkan kraf menghasilkan Nilai:
tradisional yang pelbagai bentuk -TKP-kinestetik
lebih kompleks dari tembikar -KBKK-kreatif -teliti
segi bentuk dan -kritis -kreativiti
motif Konstruktivisme -
kontekstual kesabara
n

BBM:
-buku
-risalah

MINGG BIDANG/TAJUK/ HASIL OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/BAHAN/


U KEGIATAN PEMBELAJARAN RUJUK
Menggambar Aras 1: Di akhir Aktviti : Bahan:
pembelajaran
i.mengetahui dan murid dapat: 1.melawat persekitaran kawasan sekolah dan -kertas lukisan
Tajuk: menggunakan memerhatikan perbezaan sifat-sifat objek di -berus
bahan seni persekitaran -warna
Pemandangan di visual(istilah)yang i.menghasilkan -tanah liat
kawasan sekolah mudah untuk lukisan hasil 2.membuat lakaran pemandangan kawasan
berinteraksi daripada sekolah mengikut saiz dan kedudukan sebenar
lawatan yang sesuatu objek Rujukan:
Aras 2: dibuat
Kegiatan: 3.mewarnakan lukisan berdasarkan warna sebenar -Buku sumber
i.menggunakan hasil daripada lawatan yang dibuat. PSV
Membuat gambar computer sebagai -HSP
melalui lawatan alat bantu dalam -buku modul
sekitar kawasan kegiatan 4.mempamer hasil kerja PSV
sekolah menggambar
Aras 3: Strategi P&P: Nilai:
33 -kreativiti
i.mengumpul dan -TKP-visual ruang -imaginasi
merakam maklumat naturalis -ketekunan
serta pengalaman -KBKK-kreatif
pembelajaran untuk -kritis BBM:
menghasilkan Konstruktivisme -power point
portfolio kontekstual