Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4

)
Kementerian Sumber Manusia
1

KEMENTER¡AN 8UMBER MANU8¡A KEMENTER¡AN 8UMBER MANU8¡A KEMENTER¡AN 8UMBER MANU8¡A KEMENTER¡AN 8UMBER MANU8¡A
MALAY8¡A MALAY8¡A MALAY8¡A MALAY8¡A
8UKATAN
PEN¡LA¡AN TAHAP KECEKAPAN {PTK}


PEMER¡K8A K¡LANG DAN JENTERA PEMER¡K8A K¡LANG DAN JENTERA PEMER¡K8A K¡LANG DAN JENTERA PEMER¡K8A K¡LANG DAN JENTERA
GRED J48 GRED J48 GRED J48 GRED J48

TAHAP KECEKAPAN 4
{TK 4}D¡LULU8KAN OLEH
LEMBAGA PEN¡LA¡AN KOMPETEN8¡ KEMENTER¡AN
PADA 16 JUN 2005

http://www.mohr.gov.my

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
2


PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
SISTEM SARAAN MALAYSIA
PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J48

A) Profail Tugas Dan Kompetensi
Pemeriksa Kilang Dan Jentera

GRED

TEMPOH
(TAHUN)

FUNGSI DESKRIPSI TUGAS
J41 5
Pengetahuan dan
Kefahaman

Melaksanakan tugas-tugas yang
berkaitan dengan fungsi jawatan
yang disandang merangkumi
penguatkuasaan Perundangan
berkaitan dengan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan.

J44 6-10
Menyumbang
(Aplikasi)

Mengetuai satu unit kecil dan
mengaplikasi pengetahuan dalam
melaksanakan fungsi tugas
jawatan yang disandang.

J48 11-15
Membimbing
(Analisis)

Mengetuai dan membimbing unit-
unit kecil atau pejabat-pejabat
negeri dan membuat analisis serta
menjadi sumber rujukan dalam
bidang tugas untuk mencapai
fungsi cawangan.

J52 16-20
Membimbing dan
Memimpin
(Sintesis)

Menggembeling (memimpin dan
membimbing) beberapa pasukan
kerja atau bahagian atau pejabat
negeri dan mensintesis beberapa
bidang tugas untuk mencapai
fungsi bahagian atau pejabat
negeri.

J54 21-25
Memimpin
(Penilaian)

Memimpin satu Bahagian /
Pejabat negeri dalam mencapai
misi, visi dan objektif Bahagian
atau Organisasi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
3B) Profail Am Tugas Dan Kompetensi Pemeriksa Kilang dan Jentera


GRED


TAHUN


FUNGSI


DESKRIPSI TUGAS


J48

11-15

Guiding (analisis)

Mengetuai dan membimbing
unit-unit kecil atau pejabat-
pejabat negeri dan membuat
analisis serta menjadi sumber
rujukan dalam bidang tugas
untuk mencapai fungsi
cawangan.
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
4KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 (TK 4) BAGI
PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA (PKJ) GRED J48

A. MATLAMAT:

Menilai kebolehan dan keupayaan pegawai membuat analisis dalam
bidang tugasnya serta membimbing pegawai-pegawai di bawah bidang
kawalannya.

B. TUJUAN:

Menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat untuk
dipertimbangkan sama ada Anjakan Gaji atau Kenaikan Pangkat atau
Kedua-duanya.

C. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS:

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 yang memegang jawatan secara
hakiki.

D. KOMPETENSI:

a. Kebolehan berfikir secara strategik;

b. Mempunyai kemahiran interpersonal;

c. Mempunyai daya keterampilan diri yang tinggi;

d. Kebolehan mengurus sumber di bawah kawalan;

e. Kebolehan membimbing dan mengetuai pasukan;

f. Kebolehan mengurus konflik dan menyelesai masalah;

g. Kebolehan merancang dan melaksanakan strategi / program /
aktiviti;

h. Kebolehan mengurus perbicaraan kes dengan cekap dan
berkesan;

i. Kebolehan berunding di peringkat jabatan dan antara jabatan serta
peringkat industri;

j. Berkebolehan menjalankan penguatkuasaan, siasatan, menulis
laporan dan kertas kerja;
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
5

k. Kebolehan membuat penyampaian, ceramah dengan berkesan
kepada individu dan kumpulan;

l. Berupaya untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai positif dan
menunjukkan integriti yang tinggi; dan

m. Menjadi pakar rujuk dalam bidang tugas terutamanya dalam
menguatkuasakan undang-undang keselamatan dan kesihatan
pekerjaan serta peraturan-peraturan.

E. MODUL KURSUS:

a. KEMAHIRAN UMUM

1. Pengurusan Konflik;

2. Pengurusan Kewangan;

3. Tatacara dan Kaedah Pendakwaan.

4. Integriti dalam Perkhidmatan Aawam;

5. Kepimpinan Berkesan (Effective Leadership);

6. Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills); dan

7. Pengurusan Organisasi (Organizational Management);

b. KEMAHIRAN KHUSUS

Kemahiran khusus tidak dimasukkan dalam program kursus tetapi
akan dinilai dalam ujian kursus dan lain-lain kaedah penilaian.

F. PENDEKATAN KURSUS:

a. Ceramah

b. Persembahan Individu

c. Kertas Tugasan Individu

d. Pengucapan Awam

e. Ujian KursusPemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
6

G. PENILAIAN KURSUS:

a. Penilaian adalah berasaskan kepada ujian dan penilaian semasa
kursus. Penilaian berasaskan ujian merangkumi kompetensi umum
dan khusus. Manakala penilaian semasa kursus merangkumi
kertas tugasan individu, kemahiran persembahan (presentation
skills), komunikasi dan penilaian personaliti.

b. Bagi tujuan penilaian, pegawai diwajibkan untuk menghadiri kuliah
yang kandungannya boleh membantu pegawai dalam menghadapi
ujian dan penilaian. Tajuk-tajuk kuliah adalah seperti para E di atas.

c. Komponen penilaian adalah meliputi komponen berikut:1. Ujian Bertulis : 40%
2. Penilaian : 60%

I. Tugasan Individu
i. Kertas Individu : 20%
ii. Persembahan Individu : 10%
iii. Persembahan Kumpulan : 5%
iv. Pengucapan Awam (BM) : 7.5%
v. Pengucapan Awam (BI) : 7.5%

II. Personaliti / Sikap Peserta
i. Panel Penilai : 5%
ii. Fasilitator : 5%
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
7

1) Ujian Bertulis
Markah keseluruhan : 40 %

Ujian Bertulis adalah seperti berikut:

I. KOMPETENSI UMUM

i. Kepimpinan Berkesan

- Pengenalan kepada Konsep
Kepimpinan
- Teori-teori Kepimpinan
- Jenis-jenis Kepimpinan
- Ciri-ciri Kepimpinan yang Berkesan
- High Profile Leaders-Case Study

ii. Kemahiran Perundingan

- Pengenalan kepada Konsep
Perundingan
- Teknik-teknik Perundingan
- Objektif, Matlamat dan Kepentingan
Perundingan
- Proses-proses Perundingan
- Mengapa Rundingan Gagal
- Kajian Kes

iii. Integriti Dalam Perkhidmatan Awam

- Overview Pelan Integriti Nasional (PIN)
- Konsep Integriti
- Peranan Institut Integriti Malaysia
- Implikasi PIN kepada negara dan sektor
awam

iv. Pengurusan Konflik

- Pengenalan kepada Pengurusan Konflik
- Konflik dalam organisasi
- Proses konflik
- Kesan-kesan konflik
- Teknik-teknik resolusi dan pengurusan
konflik
- Strategi dan teknik-teknik penyelesaian
konflik


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
8

v. Pengurusan Organisasi

- Pengenalan kepada Konsep
Pengurusan organisasi
- Sistem organisasi
- Kepimpinan dalam organisasi dan
kemahiran pengurusan
- Cabaran dan penambahbaikan kepada
organisasi
- Kajian kes dan rumusan

vi. Pengurusan Kewangan

- Pengurusan kewangan awam negara
- Sistem Belanjawan Negara
- Konsep kawalan dan akauntabiliti awam
- Pengurusan perolehan dan E-perolehan

vii. Tatacara dan Kaedah Pendakwaan

- Pengenalan
- Prosedur-prosedur pendakwaan
- Tanggungjawab pegawai pendakwa
- Penyediaan kertas siasatan
- Kanun Prosedur Jenayah dan Akta
Keterangan

II. KOMPETENSI KHUSUS

Merangkumi 8 bidang pengkhususan PKJ iaitu;

i. Penguatkuasaan dan Perundangan

- AKKP 1994, AKJ 1967 dan Peraturan-
peraturan dibawahnya.
- Akta Keselamatan Petroleum dan
Peraturannya.
- Garis panduan, Tata amalan dan
Pekeliling Ketua Pengarah

ii. OSH Management

- Pengenalan
- Hubungan sistem Pengurusan KKP
dengan pematuhan kepada Akta dan
Peraturan.
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
9
- Perbandingan dengan pelbagai sistem
Pengurusan KKP
- Elemen dalam sistem Pengurusan KKP
- Pelaksanaan sistem Pengurusan KKP
- Pemantauan keberkesanan
pelaksanaan
- Penambah baikan

iii. Pengurusan Keselamatan Kimia

- Pengenalan
- Hubungan Sistem Pengurusan
Keselamatan Kimia dengan pematuhan
kepada akta dan peraturan
- Elemen dalam Sistem Pengurusan
Kimia
- Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kimia
- Pemantauan Keberkesanan
Pelaksanaan
- Penambahbaikan

iv. Industrial Higien / Ergonomik

- Pengenalan
- Identification of risk
- Evaluation of risk
- Kawalan

v. Accident Investigation

- Pengenalan
- Loss causation model
- Pre-investigation planning
- Investigation technic
- Evidence and causation analysis
- Investigation report writing

vi. Industrial Safety

- Introduction
- Hazard identification and risk
assessment
- Machinery guarding

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
10


vii. Pemeriksaan Berkanun Jentera
Berperakuan

- Inspection procedures of Steam Boiler,
Unfired pressure vessel, hoisting
machinery
- Design, fittings, code requirement.
- Mode of failures
- Repair procedures
- Ujian-ujian yang berkaitan, HT, NDT
dan sebagainya

viii. Major Hazard

- Introduction
- Major hazard installation
- Emergency Response Plan
- Prosedur Kerja Selamat dan
dokumentasi
- Perkiraan organisasi
- Teknik mengenalpasti bahaya; what if,
Fault Tree, Failure Mode Analysis,
Hazop.
- Pendekatan Mengurus Bahaya

III. PELAKSANAAN UJIAN

i. Soalan Ujian adalah:

- Kompetensi Umum :
Jawab 2 daripada 7 soalan

- Kompetensi Khusus :
Jawab 3 daripada 8 soalan

ii. Ujian akan dilaksanakan semasa kursus.


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
11

2) Penilaian
Markah Keseluruhan : 60%

I. TUGASAN INDIVIDU : 50%

i. Kertas Individu : 25%

- Kertas tugasan individu adalah
mengenai bidang pengkhususan
Pemeriksa Kilang dan Jentera. Kertas
yang komprehensif tersebut hendaklah
disediakan oleh pegawai berdasarkan
kepada tajuk-tajuk yang disediakan oleh
penganjur dan perlu mengesahkan
ketulenannya.

Kertas tugasan individu hendaklah
disediakan seperti berikut:

• Panjang - 20 - 25 m.s
(double - spacing)
• Font - Arial
• Size - 12

ii. Persembahan Individu : 10%

- Pegawai akan diminta untuk membuat
persembahan kertas tugasan di atas di
hadapan Panel Penilaian secara
individu dalam tempoh 15 – 20 minit.

iii. Persembahan Kumpulan : 5%

- Penilaian akan dibuat semasa kumpulan
mempersembahkan tugasan mereka
berasaskan tajuk yang disediakan

iv. Pengucapan Awam (BM) : 7.5%

- Pegawai dikehendaki membuat
pengucapan awam di hadapan panel
penilai dalam Bahasa Melayu (dalam
tempoh 10 minit) berdasarkan tajuk-
tajuk yang disediakan oleh pihak
penganjur.


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
12

v. Pengucapan Awam (BI) : 7.5%

- Pegawai dikehendaki membuat
pengucapan awam di hadapan panel
penilai dalam Bahasa Inggeris (dalam
tempoh 10 minit) berdasarkan tajuk-
tajuk yang disediakan oleh pihak
penganjur.

II. PERSONALITI / SIKAP PESERTA : 10%

i. Panel Penilai : 5%
ii. Fasilitator : 5%

- Penilaian personaliti dilaksanakan
bertujuan untuk menilai ciri-ciri
penampilan diri, tatakelakuan, potensi
kepimpinan, kematangan
berkomunikasi, kematangan idea,
penggerak kumpulan dan keyakinan diri.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
13

H. TEMPOH KURSUS : Tujuh (7) hari

I. MASA UJIAN : Esei

Bahagian I

Kompetensi Umum : 3 jam

Bahagian II

Kompetensi Khusus : 3 jam

J. TAHAP KESUKARAN SOALAN : Analisis

K. KEPUTUSAN : Aras IV - (Lulus/Melepasi
Tahap Kompetensi Pada
Aras Kecemerlangan)

Aras III - (Lulus/Melepasi
Tahap Kompetensi)

Aras II - (Lulus Bersyarat)

Aras I - (Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)

L. PEMERIKSA DILANTIK OLEH : Pengerusi Panel Penilaian Tahap
Kecekapan (PTK)
Kementerian Sumber Manusia.

M. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
a. Soalan : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris
b. Jawapan : Bahasa Nelayu / Bahasa !nggeris

N. PERMOHONAN : Urusetia Peperiksaan PTK
DIKEMUKAKAN KEPADA Kementerian Sumber Manusia

O. PUSAT KURSUS AKAN : Urusetia Panel PTK
DITETAPKAN OLEH Kementerian Sumber Manusia

P. KEKERAPAN KURSUS : Ditentukan oleh Urusetia PTK
Kementerian Sumber Manusia

Q. TARIKH AKHIR : Ditentukan oleh Urusetia PTK
MENGEMUKAKAN Kementerian Sumber Manusia
PERMOHONAN

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
14

R. BAHAN RUJUKAN:

a. KOMPETENSI UMUM

Antara senarai bahan rujukan adalah seperti berikut:

I. Arahan Perbendaharaan

II. Citra Karya (Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan
Awam), INTAN

III. Pekeliling dan Surat Pekeliling
Perkhidmatan/Perbendaharaan

IV. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)

V. Pelan Integriti Nasional

VI. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam

b. KOMPETENSI KHUSUS

Antara senarai bahan rujukan adalah seperti berikut:

I. Akta kilang dan Jentera 1967 serta peraturan-peraturannya

II. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta
peraturan- peraturannya

III. Bahan-bahan rujukan lain.

IV. Ergonomic for Beginners

• Nota-nota asas ceramah dan yang berkaitan akan disediakan oleh
pihak penganjur.

• Buku-buku yang disyorkan oleh penceramah


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
15

S. JADUAL KURSUS

Jadual kursus TK4 bagi PKJ Gred J48 adalah seperti berikut:

Hari 8.30 pagi – 10.30 pagi 11.00 pagi – 1.00 t/hari 2.30 ptg – 4.30 ptg
1
Rabu
Pendaftaran/ Taklimat Orientasi dan Suaikenal
Kuliah 1 :
Effective Leadership
2
Khamis

Kuliah 2 :
Kemahiran
Perundingan

Kuliah 3 :
Integriti dalam
Perkhidmatan Awam
Kuliah 4 :
Pengurusan Konflik
3
Jumaat

Kuliah 5 :
Pengurusan Organisasi

Kuliah 6 :
Pengurusan Kewangan
Kuliah 7 :
Tatacara dan Kaedah
Pendakwaan
4
Isnin
Ujian:

Bahagian I

Kompetensi Umum : 3 jam

Bahagian II

Kompetensi Khusus : 3 jam

5
Selasa
Pengucapan Awam
Persembahan
Individu
6
Rabu
Pengucapan Awam
Persembahan
Individu
7
Khamis
Persembahan Individu

Nota : Jadual kursus adalah bergantung kepada perubahan terkini yang akan
dimaklumkan oleh pihak urusetiaPemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
16PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Kepimpinan Berkesan (Effective Leadership)

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk membentuk dan menjana
kepimpinan yang berkesan.

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini , pegawai diharap akan dapat:

a) memahami konsep dan prinsip kepimpinan
berkesan; dan

b) meningkatkan kemampuannya dalam memimpin
organisasi.


MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 Jam Ceramah/
Perbincangan/
Kajian kesa. Pengenalan kepada konsep kepimpinan

b. Teori-teori kepimpinan

c. Jenis-jenis kepimpinan

d. Ciri-ciri Kepimpinan yang berkesan

e. High Profile Leaders – Case Study

f. Rumusan


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
17

PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Kemahiran Perundingan

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan
menilai pengetahuan dan kemahiran pegawai
mengenai perundingan yang berkesan

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini , pegawai diharap akan dapat:

a) memahami konsep, prinsip dan matlamat
perundingan berkesan; dan

b) meningkatkan kemampuannya untuk
menjalankan perundingan secara berkesan.

MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 Jam Ceramah/
Perbincangan/
Kajian kes

a. Pengenalan kepada konsep perundingan

b. Teknik-teknik perundingan:

i. BATNA

c. Objektif, matlamat dan kepentingan
perundingan

d. Proses-proses perundingan

e. Mengapa rundingan gagal?

f. Kajian Kes

g. Rumusan
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
18

PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48
Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Integriti Dalam Perkhidmatan Awam

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman serta
kesedaran tentang pentingnya integriti dalam
perkhidmatan awam

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini, peserta diharap akan dapat
menghayati serta mengamal tugas dan
tanggungjawab mereka dengan lebih berintegriti.

MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 jam Ceramah/
Perbincangan/

Kajian kes


a. Overview Pelan Integriti Nasional (PIN)

b. Konsep Integriti

c. Peranan Institut Integriti Malaysia

d. Peranan penjawat awam dalam
merealisasikan PIN

e. Implikasi PIN kepada negara dan sektor awam

f. RumusanPemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
19
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Pengurusan Konflik

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan
menilai pengetahuan dan kemahiran pegawai
menguruskan konflik

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini , pegawai diharap akan dapat:

a) memahami konsep dan prinsip konflik; dan

b) meningkatkan kemampuan untuk
menyelesaikankonflik dalam organisasi.


MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 Jam a. Pengenalan kepada pengurusan konflik:
-Definasi, teori dan konsep

Ceramah/
Perbincangan/
Kajian kes
b. Konsep dalam organisasi


c. Proses konflik


d. Kesan-kesan konflik


e. Teknik-teknik resolusi

f. Strategi dan teknik-teknik penyelesaian
konflik


g. Kajian kes


h. Rumusan


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
20
PELAN PEMBELAJARAN


Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Pengurusan Organisasi

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan
menilai pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-
aspek pengurusan organisasi.

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini , pegawai diharap akan dapat:

a) memahami konsep dan prinsip pengurusan
organisasi; dan

b) meningkatkan kemampuan menguruskan
organisasi.MASA

RANGKA SESI PENDEKATAN KEMUDAHAN
2 jam
a. Pengenalan kepada Pengurusan
Organisasi
Ceramah dan
Perbincangan

Kemudahan ICT

b. Sistem Organisasi:
- Struktur
- Komponen
- Budaya
- Komunikasi
- Birokrasi
Kajian kes Nota

c. Kepimpinan dalam Pengurusan
Organisasi:
- Kemahiran Konseptual
- Kemahiran Kemanusiaan
- Kemahiran Teknikal
- Kemahiran Pengurusan Masa
- Kaitan antara Kemahiran dengan
Peringkat Pengurusan
Persembahan
Kumpulan
Bahan rujukan

d. Cabaran dan penambahbaikan
kepada organisasie. Kajian Kes / Persembahanf. Rumusan
Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
21
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Pengurusan Kewangan

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan
menilai pengetahuan dan kemahiran mengenai
aspek-aspek pengurusan kewangan dalam
organisasi

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini, pegawai diharap akan dapat:

a) memahami konsep dan prinsip pengurusan
kewangan; dan

b) meningkatkan kemampuannya
menguruskan perbelanjaan dalam organisasi.

MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 jam Ceramah/
Pebincangan/
Kajian kes
a. Pengenalan kepada Pengurusan Kewangan
Negara

b. Sistem Belanjawan Negara

c. Konsep kawalan dan akauntabiliti awam

d. Pengurusan perolehan dan E-perolehan

e. Modified Budgeting System

f. Kajian kes

g. Rumusan

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4)
Kementerian Sumber Manusia
22
PELAN PEMBELAJARAN

Skim : Pemeriksa Kilang dan Jentera

Gred : J48

Tahap Kecekapan : TK 4

Tajuk : Tatacara Dan Kaedah Pendakwaan

Objektif Umum : Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan
pengetahuan tentang tatacara dan kaedah
pendakwaan.

Objektif Khusus : Di akhir sesi ini , pegawai diharap akan dapat:

a) memahami tatacara pendakwaan; dan

b) dapat menjalankan pendakwaan dengan
berkesan.


MASA SUBJEK/TOPIK KAEDAH

2 JAM Ceramah/
Perbincangan/
Kajian kes
a. Pengenalan

b. Tanggung jawab pegawai pendakwa

c. Penyediaan kertas siasatan

d. Kanun Prosedur Jenayah

e. Akta Keterangan

f. Pertuduhan dan fakta kes

g. Rumusan


Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SISTEM SARAAN MALAYSIA PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J48 A) Profail Tugas Dan Kompetensi Pemeriksa Kilang Dan Jentera TEMPOH (TAHUN)

GRED

FUNGSI

DESKRIPSI TUGAS Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi jawatan dan yang disandang merangkumi penguatkuasaan Perundangan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Mengetuai satu unit kecil dan mengaplikasi pengetahuan dalam melaksanakan fungsi tugas jawatan yang disandang. Mengetuai dan membimbing unitunit kecil atau pejabat-pejabat negeri dan membuat analisis serta menjadi sumber rujukan dalam bidang tugas untuk mencapai fungsi cawangan. Menggembeling (memimpin dan membimbing) beberapa pasukan dan kerja atau bahagian atau pejabat negeri dan mensintesis beberapa bidang tugas untuk mencapai fungsi bahagian atau pejabat negeri. Memimpin satu Bahagian / Pejabat negeri dalam mencapai misi, visi dan objektif Bahagian atau Organisasi.

J41

5

Pengetahuan Kefahaman

J44

6-10

Menyumbang (Aplikasi)

J48

11-15

Membimbing (Analisis)

J52

16-20

Membimbing Memimpin (Sintesis)

J54

21-25

Memimpin (Penilaian)

2

Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia B) Profail Am Tugas Dan Kompetensi Pemeriksa Kilang dan Jentera FUNGSI Guiding (analisis) DESKRIPSI TUGAS Mengetuai dan membimbing unit-unit kecil atau pejabatpejabat negeri dan membuat analisis serta menjadi sumber rujukan dalam bidang tugas untuk mencapai fungsi cawangan. GRED TAHUN J48 11-15 3 .

4 . siasatan. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS: Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 yang memegang jawatan secara hakiki. h. Mempunyai daya keterampilan diri yang tinggi. TUJUAN: Menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan sama ada Anjakan Gaji atau Kenaikan Pangkat atau Kedua-duanya. e. Kebolehan berkesan. d. Kebolehan mengurus sumber di bawah kawalan. MATLAMAT: Menilai kebolehan dan keupayaan pegawai membuat analisis dalam bidang tugasnya serta membimbing pegawai-pegawai di bawah bidang kawalannya. B. D. Kebolehan membimbing dan mengetuai pasukan. Kebolehan merancang dan melaksanakan strategi / program / aktiviti. C. Berkebolehan menjalankan penguatkuasaan. menulis laporan dan kertas kerja. g.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 (TK 4) BAGI PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA (PKJ) GRED J48 A. Mempunyai kemahiran interpersonal. b. f. Kebolehan berfikir secara strategik. mengurus perbicaraan kes dengan cekap dan Kebolehan berunding di peringkat jabatan dan antara jabatan serta peringkat industri. c. i. Kebolehan mengurus konflik dan menyelesai masalah. j. KOMPETENSI: a.

Integriti dalam Perkhidmatan Aawam. Ceramah Persembahan Individu Kertas Tugasan Individu Pengucapan Awam Ujian Kursus 5 . m.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia k. ceramah dengan berkesan kepada individu dan kumpulan. dan Pengurusan Organisasi (Organizational Management). Tatacara dan Kaedah Pendakwaan. b. b. KEMAHIRAN UMUM 1. PENDEKATAN KURSUS: a. MODUL KURSUS: a. c. Berupaya untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai positif dan menunjukkan integriti yang tinggi. E. 6. Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills). Kebolehan membuat penyampaian. 7. 3. 2. 4. Kepimpinan Berkesan (Effective Leadership). d. l. Pengurusan Konflik. Pengurusan Kewangan. e. F. KEMAHIRAN KHUSUS Kemahiran khusus tidak dimasukkan dalam program kursus tetapi akan dinilai dalam ujian kursus dan lain-lain kaedah penilaian. 5. dan Menjadi pakar rujuk dalam bidang tugas terutamanya dalam menguatkuasakan undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta peraturan-peraturan.

Tajuk-tajuk kuliah adalah seperti para E di atas. Penilaian adalah berasaskan kepada ujian dan penilaian semasa kursus. Penilaian berasaskan ujian merangkumi kompetensi umum dan khusus. Pengucapan Awam (BI) Personaliti / Sikap Peserta i.5% 5% 5% b. kemahiran persembahan (presentation skills). Komponen penilaian adalah meliputi komponen berikut: 1. 6 .5% 7. Ujian Bertulis Penilaian I. II. Persembahan Kumpulan iv. Pengucapan Awam (BM) v. Tugasan Individu i. Persembahan Individu iii. pegawai diwajibkan untuk menghadiri kuliah yang kandungannya boleh membantu pegawai dalam menghadapi ujian dan penilaian. Kertas Individu ii. komunikasi dan penilaian personaliti.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia G. Manakala penilaian semasa kursus merangkumi kertas tugasan individu. Panel Penilai ii. c. PENILAIAN KURSUS: a. Bagi tujuan penilaian. 2. Fasilitator : : : : : : : : : 40% 60% 20% 10% 5% 7.

Matlamat dan Kepentingan Perundingan Proses-proses Perundingan Mengapa Rundingan Gagal Kajian Kes iii. : 40 % Pengenalan kepada Konsep Kepimpinan Teori-teori Kepimpinan Jenis-jenis Kepimpinan Ciri-ciri Kepimpinan yang Berkesan High Profile Leaders-Case Study Kemahiran Perundingan Pengenalan kepada Konsep Perundingan Teknik-teknik Perundingan Objektif. Integriti Dalam Perkhidmatan Awam Overview Pelan Integriti Nasional (PIN) Konsep Integriti Peranan Institut Integriti Malaysia Implikasi PIN kepada negara dan sektor awam iv.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia 1) Ujian Bertulis Markah keseluruhan Ujian Bertulis adalah seperti berikut: I. Pengurusan Konflik Pengenalan kepada Pengurusan Konflik Konflik dalam organisasi Proses konflik Kesan-kesan konflik Teknik-teknik resolusi dan pengurusan konflik Strategi dan teknik-teknik penyelesaian konflik 7 . Kepimpinan Berkesan ii. KOMPETENSI UMUM i.

8 . AKJ 1967 dan Peraturanperaturan dibawahnya. Pengurusan Kewangan Pengurusan kewangan awam negara Sistem Belanjawan Negara Konsep kawalan dan akauntabiliti awam Pengurusan perolehan dan E-perolehan vii. Tatacara dan Kaedah Pendakwaan Pengenalan Prosedur-prosedur pendakwaan Tanggungjawab pegawai pendakwa Penyediaan kertas siasatan Kanun Prosedur Jenayah dan Akta Keterangan II. Pengurusan Organisasi Pengenalan kepada Konsep Pengurusan organisasi Sistem organisasi Kepimpinan dalam organisasi dan kemahiran pengurusan Cabaran dan penambahbaikan kepada organisasi Kajian kes dan rumusan vi. Penguatkuasaan dan Perundangan ii. KOMPETENSI KHUSUS Merangkumi 8 bidang pengkhususan PKJ iaitu. Tata amalan dan Pekeliling Ketua Pengarah OSH Management Pengenalan Hubungan sistem Pengurusan KKP dengan pematuhan kepada Akta dan Peraturan.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia v. Akta Keselamatan Petroleum dan Peraturannya. AKKP 1994. i. Garis panduan.

Accident Investigation Pengenalan Loss causation model Pre-investigation planning Investigation technic Evidence and causation analysis Investigation report writing vi.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia iii. Industrial Safety Introduction Hazard identification assessment Machinery guarding and risk 9 . Perbandingan dengan pelbagai sistem Pengurusan KKP Elemen dalam sistem Pengurusan KKP Pelaksanaan sistem Pengurusan KKP Pemantauan keberkesanan pelaksanaan Penambah baikan Pengurusan Keselamatan Kimia Pengenalan Hubungan Sistem Pengurusan Keselamatan Kimia dengan pematuhan kepada akta dan peraturan Elemen dalam Sistem Pengurusan Kimia Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kimia Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan Penambahbaikan iv. Industrial Higien / Ergonomik Pengenalan Identification of risk Evaluation of risk Kawalan v.

Mode of failures Repair procedures Ujian-ujian yang berkaitan. Kompetensi Umum : Jawab 2 daripada 7 soalan Kompetensi Khusus : Jawab 3 daripada 8 soalan Ujian akan dilaksanakan semasa kursus. 10 . Unfired pressure vessel. Soalan Ujian adalah: ii.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia vii. Fault Tree. PELAKSANAAN UJIAN i. what if. Pemeriksaan Berperakuan - Berkanun Jentera Inspection procedures of Steam Boiler. HT. Pendekatan Mengurus Bahaya III. hoisting machinery Design. code requirement. Major Hazard Introduction Major hazard installation Emergency Response Plan Prosedur Kerja Selamat dan dokumentasi Perkiraan organisasi Teknik mengenalpasti bahaya. NDT dan sebagainya viii. Hazop. fittings. Failure Mode Analysis.

TUGASAN INDIVIDU i.Arial .spacing) . iii.12 : 10% ii.25 m.s (double . Persembahan Individu - Pegawai akan diminta untuk membuat persembahan kertas tugasan di atas di hadapan Panel Penilaian secara individu dalam tempoh 15 – 20 minit. Kertas Individu - : 60% : 50% : 25% Kertas tugasan individu adalah bidang pengkhususan mengenai Pemeriksa Kilang dan Jentera.5% Pegawai dikehendaki membuat pengucapan awam di hadapan panel penilai dalam Bahasa Melayu (dalam tempoh 10 minit) berdasarkan tajuktajuk yang disediakan oleh pihak penganjur. Kertas tugasan individu disediakan seperti berikut: • • • Panjang Font Size hendaklah . Kertas yang komprehensif tersebut hendaklah disediakan oleh pegawai berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang disediakan oleh penganjur dan perlu mengesahkan ketulenannya.20 . Persembahan Kumpulan : 5% Penilaian akan dibuat semasa kumpulan mempersembahkan tugasan mereka berasaskan tajuk yang disediakan iv. Pengucapan Awam (BM) : 7.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia 2) Penilaian Markah Keseluruhan I. 11 .

kematangan idea. potensi kepimpinan.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia v. : 10% II. PERSONALITI / SIKAP PESERTA i. tatakelakuan. Panel Penilai Fasilitator : 5% : 5% Penilaian personaliti dilaksanakan bertujuan untuk menilai ciri-ciri penampilan diri. 12 . ii. kematangan berkomunikasi. penggerak kumpulan dan keyakinan diri.5% Pegawai dikehendaki membuat pengucapan awam di hadapan panel penilai dalam Bahasa Inggeris (dalam tempoh 10 minit) berdasarkan tajuktajuk yang disediakan oleh pihak penganjur. Pengucapan Awam (BI) : 7.

Soalan : PERMOHONAN DIKEMUKAKAN KEPADA PUSAT KURSUS AKAN DITETAPKAN OLEH KEKERAPAN KURSUS TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN : : : : N. Q. TEMPOH KURSUS MASA UJIAN : : Tujuh (7) hari Esei Bahagian I Kompetensi Umum : 3 jam Bahagian II Kompetensi Khusus : 3 jam J. Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Urusetia Peperiksaan PTK Kementerian Sumber Manusia Urusetia Panel PTK Kementerian Sumber Manusia Ditentukan oleh Urusetia PTK Kementerian Sumber Manusia M. P. O. I. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN) a. TAHAP KESUKARAN SOALAN : KEPUTUSAN : Analisis Aras IV (Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan) (Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi) (Lulus Bersyarat) (Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) Aras III Aras II Aras I L.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia H. Ditentukan oleh Urusetia PTK Kementerian Sumber Manusia 13 . K. PEMERIKSA DILANTIK OLEH : - Pengerusi Panel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kementerian Sumber Manusia.

II. • • Akta kilang dan Jentera 1967 serta peraturan-peraturannya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta peraturan. III.peraturannya Bahan-bahan rujukan lain. III. b. KOMPETENSI UMUM Antara senarai bahan rujukan adalah seperti berikut: I. II. BAHAN RUJUKAN: a. VI.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia R. Arahan Perbendaharaan Citra Karya (Falsafah. IV. Ergonomic for Beginners Nota-nota asas ceramah dan yang berkaitan akan disediakan oleh pihak penganjur. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam). IV. V. Buku-buku yang disyorkan oleh penceramah 14 . INTAN Pekeliling dan Perkhidmatan/Perbendaharaan Surat Pekeliling Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Pelan Integriti Nasional Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam KOMPETENSI KHUSUS Antara senarai bahan rujukan adalah seperti berikut: I.

00 t/hari Orientasi dan Suaikenal Kuliah 3 : Integriti dalam Perkhidmatan Awam Kuliah 6 : Pengurusan Kewangan 2.00 pagi – 1.30 pagi Pendaftaran/ Taklimat Kuliah 2 : Kemahiran Perundingan Kuliah 5 : Pengurusan Organisasi Ujian: Bahagian I 11.30 pagi – 10.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia S.30 ptg Kuliah 1 : Effective Leadership Rabu Khamis 2 Kuliah 4 : Pengurusan Konflik Kuliah 7 : Tatacara dan Kaedah Pendakwaan Jumaat 3 Isnin 4 Kompetensi Umum : 3 jam Bahagian II Kompetensi Khusus : 3 jam Selasa 5 6 7 Pengucapan Awam Pengucapan Awam Persembahan Individu : Persembahan Individu Persembahan Individu Rabu Khamis Nota Jadual kursus adalah bergantung kepada perubahan terkini yang akan dimaklumkan oleh pihak urusetia 15 .30 ptg – 4. JADUAL KURSUS Jadual kursus TK4 bagi PKJ Gred J48 adalah seperti berikut: Hari 1 8.

pegawai diharap akan dapat: a) memahami konsep dan prinsip kepimpinan berkesan. Rumusan KAEDAH Ceramah/ Perbincangan/ Kajian kes 16 .Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum Objektif Khusus : : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Kepimpinan Berkesan (Effective Leadership) Sesi ini bertujuan untuk membentuk dan menjana kepimpinan yang berkesan. Teori-teori kepimpinan c. dan b) meningkatkan kemampuannya dalam memimpin organisasi. MASA 2 Jam SUBJEK/TOPIK a. Pengenalan kepada konsep kepimpinan b. Jenis-jenis kepimpinan d. High Profile Leaders – Case Study f. Ciri-ciri Kepimpinan yang berkesan e. Di akhir sesi ini .

Kajian Kes g. Proses-proses perundingan e. Teknik-teknik perundingan: i. Rumusan 17 . matlamat dan kepentingan perundingan d. BATNA KAEDAH Ceramah/ Perbincangan/ Kajian kes c. MASA 2 Jam SUBJEK/TOPIK a. Objektif. Mengapa rundingan gagal? f. Pengenalan kepada konsep perundingan b. prinsip perundingan berkesan.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Kemahiran Perundingan Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan menilai pengetahuan dan kemahiran pegawai mengenai perundingan yang berkesan Di akhir sesi ini . pegawai diharap akan dapat: a) memahami konsep. dan dan matlamat Objektif Khusus : b) meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan perundingan secara berkesan.

Konsep Integriti c. SUBJEK/TOPIK a. peserta diharap akan dapat menghayati serta mengamal tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berintegriti. Overview Pelan Integriti Nasional (PIN) b.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Integriti Dalam Perkhidmatan Awam Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman serta kesedaran tentang pentingnya integriti dalam perkhidmatan awam Di akhir sesi ini. Peranan Institut Integriti Malaysia d. Implikasi PIN kepada negara dan sektor awam f. Rumusan KAEDAH Ceramah/ Perbincangan/ Kajian kes Objektif Khusus : MASA 2 jam 18 . Peranan penjawat awam dalam merealisasikan PIN e.

Kajian kes h.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Pengurusan Konflik Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan menilai pengetahuan dan kemahiran pegawai menguruskan konflik Di akhir sesi ini . untuk Objektif Khusus : MASA 2 Jam SUBJEK/TOPIK a. Pengenalan kepada pengurusan konflik: -Definasi. Strategi dan teknik-teknik penyelesaian konflik g. Rumusan KAEDAH Ceramah/ Perbincangan/ Kajian kes 19 . Kesan-kesan konflik e. Teknik-teknik resolusi f. pegawai diharap akan dapat: a) memahami konsep dan prinsip konflik. dan b) meningkatkan kemampuan menyelesaikankonflik dalam organisasi. Konsep dalam organisasi c. Proses konflik d. teori dan konsep b.

MASA 2 jam a.Komunikasi . Di akhir sesi ini .Kemahiran Pengurusan Masa .Birokrasi Kepimpinan dalam Pengurusan Organisasi: .Kemahiran Kemanusiaan . 20 . pegawai diharap akan dapat: a) memahami konsep dan prinsip pengurusan organisasi.Budaya . Persembahan Kumpulan Bahan rujukan d.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Pengurusan Organisasi Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan menilai pengetahuan dan kemahiran mengenai aspekaspek pengurusan organisasi. e. b.Struktur .Komponen .Kemahiran Konseptual . f. dan b) meningkatkan kemampuan menguruskan organisasi.Kaitan antara Kemahiran dengan Peringkat Pengurusan Cabaran dan penambahbaikan kepada organisasi Kajian Kes / Persembahan Rumusan PENDEKATAN Ceramah dan Perbincangan Kajian kes KEMUDAHAN Kemudahan ICT Nota c. Objektif Khusus : RANGKA SESI Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi Sistem Organisasi: .Kemahiran Teknikal .

MASA 2 jam a. Rumusan 21 . SUBJEK/TOPIK Pengenalan kepada Pengurusan Kewangan Negara Sistem Belanjawan Negara Konsep kawalan dan akauntabiliti awam Pengurusan perolehan dan E-perolehan KAEDAH Ceramah/ Pebincangan/ Kajian kes Objektif Khusus : e. Modified Budgeting System f. pegawai diharap akan dapat: a) memahami konsep dan prinsip pengurusan kewangan. dan b) meningkatkan kemampuannya menguruskan perbelanjaan dalam organisasi. c. Kajian kes g. d.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Pengurusan Kewangan Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan menilai pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek pengurusan kewangan dalam organisasi Di akhir sesi ini. b.

Kanun Prosedur Jenayah e. Tanggung jawab pegawai pendakwa c. Pertuduhan dan fakta kes g. Pengenalan SUBJEK/TOPIK KAEDAH Ceramah/ Perbincangan/ Kajian kes b. Akta Keterangan f.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J48 (TK 4) Kementerian Sumber Manusia PELAN PEMBELAJARAN Skim Gred Tahap Kecekapan Tajuk Objektif Umum : : : : : Pemeriksa Kilang dan Jentera J48 TK 4 Tatacara Dan Kaedah Pendakwaan Sesi ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan tentang tatacara dan kaedah pendakwaan. Di akhir sesi ini . pendakwaan dengan Objektif Khusus : MASA 2 JAM a. pegawai diharap akan dapat: a) b) memahami tatacara pendakwaan. Penyediaan kertas siasatan d. Rumusan 22 . dan dapat menjalankan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful