Anda di halaman 1dari 19

E5124 / UNIT 4 / 1

UNIT 4 : MODEM

OBJEKTIF

Objektif Am : Mengetahui dan memahami konsep


asas Modem.

Objektif khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya


dapat :-

menerangkan kepentingan modem.


menerangkan jenis – jenis modulasi analog.
menerangkan jenis – jenis modulasi digit.
E5124 / UNIT 4 / 2

INPUT

4.0 Modem

Modem ialah ringkasan dari Modulator dan Demodulator. Kedua-dua fungsi


pemodulatan dan penyahmodulatan terdapat dalam modem. Ketika mod penghantar, modem
menerima data digital dan menukarkan kepada analog untuk memodulatkan isyarat
pembawa. Dibahagian penerima pembawa dinyahmodulatkan untuk mendapatkan isyarat
asal.

Rajah 4.1 : Gambarajah Penghantaran Dalam Modem


E5124 / UNIT 4 / 3

4.1 Mod operasi Modem

Secara umumnya mod operasi bagi modem terdiri daripada 3 jenis iaitu Simpleks,
Separuh Dupleks dan Dupleks Penuh.

4.1.1 Simplex

a) Penghantaran data adalah dalam bentuk satu hala sahaja


b) Tiada pengisyaratan diterima dari penerima
c) Kos adalah murah tetapi penggunaan adalah terhad
d) Tiada pembetulan ralat atau permintaan hantar balik disediakan

4.1.2 Separuh Duplex

a) Perpindahan data adalah dua hala tetapi tidak secara serentak (rajah 4.2).
b) Hanya perlu satu saluran penghantaran dwi hala
c) Halaju dikurangkan kerana perkongsian laluan

4.1.3 Dupleks Penuh

a) Penghantaran dua hala adalah serentak (rajah 4.3)


b) Hanya dua laluan diperlukan ( dua litar, dua dawai atau satu litar, empat
dawai ) untuk penghantaran dan penerimaan.
E5124 / UNIT 4 / 4

Direction of data at
time 1

Direction of data at
time 2
TERMINAL 1 TERMINAL 2

Rajah 4.2 : Separuh Duplex

Direction of data all the


time

TERMINAL 1 TERMINAL 2

Rajah 4.3 : Duplex Penuh

4.2 Penghantaran Data Oleh Modem

Secara umumnya penghantaran data oleh modem terbahagi kepada dua iaitu :

4.2.1 Penghantaran selari

a) Untuk jarak dekat sahaja kerana kos tinggi.


b) Kadar penghantaran data yang tinggi.
c) Sukar melakukan penyenggaraan
E5124 / UNIT 4 / 5

4.2.2 Penghantaran siri

a) Untuk penghantaran jarak jauh.


b) Kadar penghantaran data kurang berbanding dengan bentuk penghantaran
selari.
c) Maklumat ‘overhead’ seperti bit mula, bit henti dan bit pariti digunakan untuk
menjamin kejituan dan ketulinan data.

4.3 Kepentingan Modem

1. Membolehkan komputer – komputer berhubung antar satu dengan lain dalam


pelbagai ragam duplex.

2. Membolehkan komputer berhubung dengan sejenis atau sepadan dengannya


dari segi perkakasan, perisian dan sistem pengoperasian.

3. Perhubungan boleh dilakukan melalui media penghantaran jenis dawai, kabel,


gentian optik atau ruang bebas.

4. Modem menukarkan data berdigis dari satu komputer atau terminal kepada
frekuensi suara supaya sesuai dipancarkan melalui talian telefon. Modem
penerima akan menyahmodulat isyarat yang diterima dan menukarkan isyarat
analog yang diterima kepada bentuk digital.
E5124 / UNIT 4 / 6

AKTIVITI 4A

Ok, sekarang uji kefahaman anda dengan mencuba soalan berikut dan semak
jawapan atau maklumbalas di halaman berikutnya.
Selamat Mencuba

SOALAN

4.1 Berikan pengertian bagi MODEM.

4.2 Apakah fungsi modem dalam talian penghantaran ?

4.3 Nyatakan Mod Penghantaran boleh diperolehi dari suatu Modem.

4.4 Berikan penerangan ringkas mengenai kepentingan Modem dalam


Komunikasi Data.
E5124 / UNIT 4 / 7

INPUT

Binaan Modem

Secaranya asasnya modem terdiri daripada beberapa kombinasi seperti


UART, Litar Mod/Demod, Turas penerima/pemancar,buffer dan pengesan
pembawa seperti rajah 4.5.

KOMPUTER UART

LITAR
MOD / DEMOD B
U
PENGESAN F
PEMBAWA F KE
TURAS TURAS E
TALIAN
PENERIMA PEMANCAR R
TELEFON

Rajah 4.5 : Gambarajah Blok Modem Asas

4.4.1 Fungsi Binaan Modem

1. UART
a) Data selari dari komputer dituikar ke data siri semasa
pemancaran dan penghantaran.
b) Data siri dan litar mod/demod di tukar ke data asas semasa
penerimaan.
2. Litar MOD/DEMOD
a) Memodulatkan data yang hendak dihantar dengan
menukarkannya
ke isyarat telefon semasa penghantaran.
b) Menukar isyarat telefon yang diterima ke data digit.
E5124 / UNIT 4 / 8

3. Turas pemancar / penerima

a) menuras isyarat semasa pancaran/penerimaan.

4. Buffer (PENIMBAL)

a) Menetapkan paras isyarat penghantaran dan impedans supaya


sepadan dengan system telefon.
b) Melakukan proses sebaliknya semasa penelitian.

5. Pengesan Pembawa

a) Mengesan isyarat pembawa data dan maklumkan kepada


komputer.

4.5 Jenis Modem

Unit Perkhidmatan Saluran (Channel Service Unit/CSU @ DSU). Modem ini


digunakan untuk Iitar komunikasi dalam perkhidmatan penghantaran digit (DTS).
Perkhidmatan ini merupakan sejenis perkhidmatan komunikasi data terbaru yang
direka khas untuk mengendali penghantaran isyarat-isyarat berdigit.

1. Modem gentian Optik yang menukar, isyarat elektrik yang diterima


daripada terminal kepada isyarat-isyarat berbentuk denyut cahaya
untuk dihantar melalui gentian optik.

2. Modem jarak pendek yang digunakan untuk perhubungan berjarak


dekat yang lazimnya dalam kawasan yang sama tetapi dalam bangunan
yang berlainan (15 meter).
E5124 / UNIT 4 / 9

3. Modem Pengganding Akustik yang dipasang kepada terminal dengan


mendail dan meletakkan set cakap/dengar telefon. Terminal tersebut
boleh dihubungkan ke komputer jauh.

4.5.1 Modem tidak diperlukan pada

1. Perhubungan antara komputer-komputer dengan terminal-terminal


dalam tempat pemasangan yang sama dengan menggunakan kabel
yang jarak maksima 15 meter. Jarak boleh ditingkatkan lagi dengan
menambah peranti Pengganding Talian

2. Penghantaran data yang menggunakan DTS bagi komunikasi data dari


satu tempat ke tempat yang lain.

4.6 Pemodulatan

Pemodulatan adalah satu teknik menukar bentuk isyarat elektrik (pembawa)


agar isyarat tersebut membawa isyarat yang bermakna seperti penambahan dan
pengurangan elektrik kepada isyarat termodulat yang bolehi dihantar melalui litar
komunikasi. Ianya mengubah bentuk gelombang pembawa bagi membolehkan
penghantanan bit ‘1’ dan ‘0’.

4.6.1 Pemodulatan Analog

4.6.1.1 Permodulatan Amplitud

Pemodulatan ini menyebabkan amplitud isyarat


pembawa berubah mengikut amplitud isyarat maklumat dengan
frekuensi tetap. Bit ‘1’ menyebabkan amplitud isyarat
pembawa tinggi dan bit ‘0’ menyebabkan amplitud isyarat
E5124 / UNIT 4 / 10

pembawa menjadi rendah. Pemodulatan ini kurang digunakan


kerana ianya mudah dipengaruhi oleh gangguan bunyi dan
menimbulkan ralat penghantaran. Kelajuan modem 1200 bps
dengan masa perubahan amplitud = 833s

4.6.1.2 Pemodulatan frekuensi

Pemodulatan ini melibatkan perubahan bilangan kitar


per saat (1Hz) dan frekuensi isyarat pembawa dengan
amplitudnya berada pada paras yang tetap berdasarkan
perubahan amplitud isyarat maklumat. Masa perubahan
frekuensi = 833 s

Proses permodulatan frekuensi boleh dijelaskan menerusi berikut :

1. aliran data dari komputer diwakili sebagai +5 volt elektrik untuk bit 1,
-5 volt untuk bit 0 dan 0 volt untuk isyarat rujukan.

2. modulatan modem atau perubahan voltan yang berbeza kepada 3


nada frekuensi yang berlainan
a) + 1270 Hz @ 2225 Hz untuk hit 1
b) + 1070 Hz @ + 2025 Hz untuk bit 0
c) + 1170 Hz @ + 2125 Hz untuk isyarat rujukan

Kaedah yang digunakan dalam pemodulatan frekuensi adalah dikenali sebagai


FSK di mana nada dipicu tinggi mewakili perduaan ‘1’ dan nada dipicu
rendah diwakili perduan ‘0’.

4.6.1.3 Permodulatan fasa

Pasa denyutan akan berubah bagi membezakan hahagian


E5124 / UNIT 4 / 11

perubahan
isyarat data ‘1’ dan ‘0’. Perubahan fasa berlaku sama ada 0,
90, 180, 270 dan 360.

4.6.2 Pemodulatan Denyut

Pemodulatan digis dilakukan secara terus melalui talian komunikasi.


lsyarat digis elektrik boleh dihantar terus melalui kabel atau litar jarak jauh
tanpa perlu ditukar ke bentuk analog. Ia dilaksanakan menggunakan ,
modulatan denyut dan memerlukan penggunaan modem khas bagi menukar
isyarat analog ke bentuk digit.

1. PAM (Modulatan Amplitud Denyut)


Menggunakan ketinggian denyutan digit yang berbeza bagi setiap
kekuatan elektrik.

2. PDM (Modulatan Tempoh Denyut)


Menggunakan denyutan bermasa yang lebih panjang bagi digit ‘1’ dan
denyutan bermasa yang pendek bagi digit ‘0’.

3. PCM (Modulatan Kod Denyut)


Digunakan bagi penghantaran denyut perduaan secara bersiri melalui
Iitar komunikasi.

4. PPM (Modulalan Kedudukan denyut)


Menggunakan kedudukan banyak denyut dalam satu unit masa bagi
menandakan bit ‘1’ dan, kedudukan yang kurang denyut mewakili bit
‘0’.
E5124 / UNIT 4 / 12

4.6.3 Pemodulatan Digis

1. Kekunci Anjakan Frekuensi (FSK)


Bit ‘1’mengajak frekuensi menjadi rendah dan bit ‘0 menganjak
frekuensi menjadi tinggi.

2. Kekunci Anjakan Amplitud (ASK)


Bit ‘I’ menganjak amplitud menjadi tinggi dan bit ‘0’ menganjak
amplitud menjadi sifat.

3. DPSK
Fasa gelombang pembawa sinus dianjak antara dua nilai yang berbeza
bagi mewakili isyarat data digital. Fasa dianjak 180 pada picuan ‘0’
dan tidak berubah pada bit ‘1.

4. QAM
Percampuran modulatan AM dan FM membentuk quadbit = 24 =16
kornbinasi berbeza.

4.7 Masalah Teknik Pemodulatan

Teknik ini amat sensitif pada saluran komunikasi yang mempunyai lebar jalur
kecil di mana ia menghadkan jumlah maklumat yang boleh dihantar berbanding lebih
2400 bps menyebabkan :

1. Herotan lengahan sampul (envelope delay distortion)


Ianya disebabkan oleli penyerakan oIeh komponen frekuensi yang berbeza
dalam
satu talian gelombang dengan kelajuan berlainan.
E5124 / UNIT 4 / 13

2. Herotan sisihan amplilud (amplitude deviation distortion) terdapat pelemahan


amplitud yang tidak wajar menyebabkan perubahan yang besar

Hal ini menyebabkan ralat penghantaran kerana modem penerimaan tidak


dapat mentaksirkan isyarat yang dihantar dengan betul. Masalah ini dapat
diatasi dengan mengguna teknik penyama (equalizer) iaitu dengan kaedah
pampasan dengan:

a) Penyama kompromi
Dengan mensetkan nilai halaju kepada halaju sederhana atau purata
berasaskan kepada sifat-sifat dan kelakuan talian komunikasi yang
terlibat.
b) Penyama penyesuai
Menggunakan pemproses yang mempunyai aturcara penyama dengan
beroperasi rnengesan isyarat secara berterusan dan menyesuai operasi bagi
mendapat kualiti penghantaran terbaik.

4.8 Pemilihan Modem

1. Kadar bit yang diperlukan (lebih tinggi kadar, lebih mahal)


2. Ekonomi

Selain dari komponen perkakasan komunikasi data seperti terminal, komputer rumah
dan modem, terdapat komponen lain yang digunakan untuk :

1. Menyelesaikan sistem komputer dengan ciri talian atau terminal.


2. Menambah kecekapan.
3. Mengurangkan kos operasi.
4. Meningkatkan prestasi.
E5124 / UNIT 4 / 14

AKTIVITI 4B

Ok, sekarang uji kefahaman anda dengan mencuba soalan berikut dan semak
jawapan atau maklumbalas di halaman berikutnya.
Selamat Mencuba.

SOALAN

4.5 Apakah yang dimaksudkan dengan UART dan nyatakan fungsinya ?

4.6 Lukiskan gambarajah blok bagi suatu modem asas .

4.7 Apakah fungsi penimbal yang terdapat dalam modem ?

4.8 Pemodulatan adalah satu teknik menukar bentuk isyarat elektrik kepada isyarat yang
lain supaya proses penghantaran boleh berlaku.Nyatakan jenis-jenis pemodulatan yang
terdapat bagi operasi suatu modem.
E5124 / UNIT 4 / 15

MAKLUM BALAS 4A
DAN 4B

JAWAPAN

4.1 Modem adalah singkatan bagi Modulator dan Demodulataor iaitu Pemodulat dan
Penyahmodulat.

4.2 Fungsi modem adalah menukarkan isyarat digital yang diperolehi dari komputer
dan menukarkannya kepada isyarat analog untuk diguanakn dalam talian
telekomunikasi dan ditukarkan semula isyarat tersbut untuk mendapat maklumat
yang asal.

4.3 Mod penghantaran modem terdapat tiga iaitu simpleks, separuh duplek dan
dupleks penuh.

4.4 i. Membolehkan komputer – komputer berhubung antar satu dengan lain


dalam pelbagai ragam duplex

ii. Membolehkan komputer berhubung dengan sejenis atau sepadan


dengannya dari segi perkakasan, perisian dan sistem pengoperasian.

iii. Perhubungan boleh dilakukan melalui media penghantaran jenis dawai,


kabel, gentian optik atau ruang bebas.

iv. Modem menukarkan data berdigis dari satu komputer atau terminal
kepada frekuensi suara supaya sesuai dipancarkan melalui talian telefon.
Modem penerima akan menyahmodulat isyarat yang diterima dan
menukarkan isyarat analog yang diterima kepada bentuk digital.
E5124 / UNIT 4 / 16

UART adalah perkakasan yang digunakan untuk menukarkan data dalam benntuk
selari ke siri manakala sebaliknya pada bahagian penerima.

4.6
KOMPUTER UART

LITAR
MOD / DEMOD B
U
PENGESAN F
PEMBAWA F KE
TURAS TURAS E
TALIAN
PENERIMA PEMANCAR R
TELEFON

4.7 Fungsi penimbal adalah menetapkan paras isyarat penghantaran dan impeden supaya
sepadan dengan sistem telefon.

4.8 Jenis-jenis pemodulatan :


i. Pemodulatan Analog
ii. Pemodulatan Digis
iii. Pemodulatan Denyut
E5124 / UNIT 4 / 17

PENILAIAN KENDIRI

Untuk memahirkan diri anda lagi mengenai unit ini, anda bolehlah
mencuba menjawab soalan kendiri yang telah disediakan. Selamat Mencuba.

SOALAN

4.9 Berikan keterangan ringkas perbezaan antara ASK,FSK dan PSK.

4.10 Apakah maksud simplex, separuh duplex dan dupleks penuh.


E5124 / UNIT 4 / 18

MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI

JAWAPAN

4.9 1. Kekunci Anjakan Frekuensi (FSK)


Bit ‘1’mengajak frekuensi menjadi rendah dan bit ‘0 menganjak
frekuensi menjadi tinggi.

2. Kekunci Anjakan Amplitud (ASK)


Bit ‘I’ menganjak amplitud menjadi tinggi dan bit ‘0’ menganjak
amplitud menjadi sifat.

3. DPSK
Fasa gelombang pembawa sinus dianjak antara dua nilai yang berbeza
bagi
mewakili isyarat data digital. Fasa dianjak 180 pada picuan ‘0’ dan
tidak berubah pada bit ‘1.

4.10 1. Simplex

a) Penghantaran data adalah dalam bentuk satu hala sahaja


b) Tiada pengisyaratan diterima dari penerima
c) Kos adalah murah tetapi penggunaan adalah terhad
d) Tiada pembetulan ralat atau permintaan hantar balik disediakan
E5124 / UNIT 4 / 19

2. Separuh Duplex

a) Perpindahan data adalah dua hala tetapi tidak secara serentak.


b) Hanya perlu satu saluran penghantaran dwi hala
c) Halaju dikurangkan kerana perkongsian laluan

3. Dupleks Penuh

a) Penghantaran dua hala adalah serentak


b) Hanya dua laluan diperlukan ( dua litar, dua dawai atau satu
litar, empat dawai ) untuk penghantaran dan penerimaan.

Ok, adakah anda sudah mencuba dahulu ?


Jika ‘Ya’, tahniah diucapkan dan anda boleh menyemak
jawapan yang diperolehi dengan merujuk kepada
pensyarah anda.
Teruskan usaha anda dengan pergi ke Unit 5.
Selamat Maju Jaya.