Anda di halaman 1dari 78

Drs.

Asep Saepul Rochim


Linlin Nurbaniah

Fiqih lbadah
Madrasah lbtidaiyah
Kelas 2


PENERBIT PT Petvta.;:IloSDArz'PYABANDUNG
..t\a:'-'1i1

RR.PJ.4031'01-06

Fiqih lbadah
[,4adrasah lbiidaiyah
Kelas 2
Drc. Asep Saepul Rochim
Linlin Nurbaniah
Editor Drs. Nuru] Falah
De6ain Sampul Guyun Es
Toto Riyanto dan Rochman Suryana
KhalArab Sa dl Faiah

Dilerbitkan oleh I'I PEMAJA ROSD,AxenyA, Bandung


Anggoia IKAPI
Cetakan pertama, Februad 2006
Hak Cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis.
Dilalang mengllip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi b!ku ni
ianpa izln tertulis dad Penelbit.

tsBN 979-692-61$4

Dicetak oleh Remaja Rosdakarya Offset-Bandung


Dengan menyebui nama Allah
Yang l\,4aha Pengasih tagi l\y'aha penyayang
Keputusan pemerintah memberlakukan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi
(KBK) dalam implementasinya di lapangan memeriukan berbagai sarana kegiatan
belajar mengajaryang relevan dengan kurikulum baru tersebut. Salah satu s-arafa
kegiatan Belajar l\,4engajar (KBM) adalah buku pelajaran untuk peserta didik yang
sesuai dengan karakteristik dan tuntutan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensr.
Buku pelajaran Fiqih lbadah l\,4adrasah lbtidayah (l\ll)dalam penyusunannya
merujuk kepada kurikulum l\y'adrasah lbtidayah ([,4]) Standar Kompetensi ya|g
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama lslam DepartemenAgama
Republik lndonesia.
Tulisan Arab Latin kami berpedoman kepada Keputusan Bersama Menten
Agama Rl dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor i 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543 b/u 1987 tentang pembakuan pedoman Transliterasi Latin.
Penyajian dan penampilan buku ini rnemuat Kompetensi Dasar, lndikaror,
uraian materi, ringkasan, tugas dan ujikompetensi serta diengkapidengan gambar-
gambar yang menarik. Semoga kehadiran buku ini merupakan bagian patisipasi
kami dalam mengatasi buku pelajaran untuk peserta dldik.
Buku Fiqih lbadah Madrasah tbtidayah (Mt) ini, terdiri dari enam jitid :
Jllld'l untuk Kelas I Semester i dan 2
Jilid 2 untuk Kelas 2 Semester 1 dan 2
Jilid 3 untuk Kelas 3 Semester 1 dan 2
Jilid 4 untuk Kelas 4 Semester 1 dan 2
J lid 5 untuk Kelas 5 Semester 1 dan 2
Jilid 6 untuk Kelas 6 Semeste. 1 dan 2
Penyusun sangat menyadari bahwa substansi dan bentuk penyajian buku tni
masih banyak kelemahan dan kekurangan, sesuai dengan keterbatasan yang ada
pada kami. Sehubungan dengan hal tersebut karnl sangat menantikan koreksi dari
para pembaca untuk perbaikan pada penerbitan beikutnya.
Kepada penerbit Rosda Karya, kami mengucapkan banyak terimakasih yarg
telah bersedia menerbrtkan buku ini. Akhirnya hanya kepada Alah iualah kita
merohon ampun. taut.q da. hioayal--Nya. Amin

Bandung, Januari 2006

Penyusun
Kata Pengantar t

Daftar lsi
Bab 1 Tata Cara Salat Fardu 1
A. Niat Salat Fardu 1

B. Bacaan Salat Fardu 3


C. Gerakan Salat Fardu 12
D. Keserasian antara Bacaan dan Gerakan Salat
Fardu ................. 17
E. Membiasakan Salai Fardu 28
F. Ringkasan 29
Tugas 29
uji Kemampuan 30
Bab 2 Ketentuan Salat Fardu 33
A. Syarat Wajib Salat 34
B. Syarat Sah Salat 34
C. Rukun Salat 34
D Sunat Salat
E. Hal-hal yang Membatalkan Salat 35
F. Ringkasan 36
G. Tugas 36
Uji Kemampuan 36
Latihan Ulangan Umum Semester I 39

Bab 3 Azan dan lqamah 44


A. Azan 44
B. lqamah 46
C. Ringkasan 48
D. Tugas 48
Uji Kemampuan 48

o.
.:,
Bab 4 Kunut dalam Salat 51
A. Lafal Doa Kunut. 51
B. Praktik Doa Kunut 53
C. Ringkasan 54
D. Tugas 55
Uji Kemampuan
Bab 5 Zikir dan Doa 57
A. Bezikir Setelah Salat 57
B. Berdoa Setelah Salat 60
C. Pembiasaan 60
D. Tugas 61
Uji Kemampuan 61
Latihan Ulangan Umum Semester ll 64
Daftar Pustaka 69
9ab i
Tata Cara Salat Fardu

Menj. skai hk c€ peraksman eat

. iten!. sk.l Oeakaidercai batan


. Merak$mran sa aitu'!u deiFn

Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram


dan diakhiri dengan salam. Salat adalah rukun lslam yang kedua.
Kaum muslim iniwajib mengerjakan salat lima waktu dalam sehari
semalam. Salat lima waktu disebut juga salat fardu. Sebelum
melaksanakan salat, kita wajib berniat.

{, A. .."Niat Salat Fardu


' Niai artinya menyengaja sesuatu di dalam hati dengan
ikhlas. Niat ini ada yang diucapkan dengan terang dan ada juga
yang tidak diucapkan dengan terang, tetapi ditetapkan di dalam
hati bahwa kita akan melaksanakan salat fardu. Niat yang
d iucapkan adalah sebagai berikut:

Fk,h /','airasah ierdarJ,al (ai3s 2


1. Niat Salat Zuhur

e(:t'€J4)tGj",yl
Usalli fardazzuhri arba'a raka'atin mustakbilal kiblati lillahi
ta'ala.

Artinya: "Saya niat salat fardu Zuhur empat rakaat


menghadap kiblat karena Allah."

2. Niat Salat Asar

J,6h:{E$l
Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

Aftinya: "Saya niat salat fardu Asar empat rakaat menghadap


kiblat karena Allah."

3. Niat Salat Magrib

2e$sw-.._;:16j:)-r
Usalli fardal magribi salasa raka'atin mustakbilal kiblati Iillahi
ta'ala.

Arlinya: "Saya niat salat fardu Magrib tiga rakaat menghadap


kiblat karena Allah."

4. Niat Salat lsya


'J t3r b. iLiri (Jrt*,tt$'er1 $,) t
6j i#t
Usalli fardal lsya'i arba'a raka'alin mustakbilal kiblati lillahi
Artinya: 'Saya nlat salat fardu lsya empat rakaat menghadap
kiblat karena Allah."

5. Niat Salat Subuh

'Jt1;A,'*15t
usalli fardas Subhi rak'ataini mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

Ariinya: "Saya niat salat fardu Subuh dua rakaat menghadap


kiblat karena Allah."

Bacaan Salat Fardu


Salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan oleh setiap
orang Islam yang telah balig. Berdosa bagi orang yang tidak
melaksanakan salat fardu. Bacaan salat fardu adalah sebagai
berikut.

1. Takbiratul lhram
Disebut takbiratul ihram karena setelah mengucapkan takbir
tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain, selain pekerjaan salat.
Mengucapkan takbiratul ihram bersamaan dengan
mengangkat kedua belah tangan atau setelah mengangkat kedua
belah tangan. Cara mengangkat tangan adalah tangan diangkat
sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua daun
telinga.
,r, '1t'.i
-Ai:=l <"D I

Allahuakbar

Arliny a: "Al I a h M a ha besar. "

Flqih t\leCtasah lbiittailah Kela3 2


2. Doa lftitah
Doa iftitah, artinya doa permulaan ketika sedang salat. Dibaca
pada awal rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum
membaca Surat Al Fatihah. Banyak bacaan doa iftitah yang
dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw, kita boleh memilih
sesuai dengan hadis yang sahih, di antaranya sebagai berikut:

!;\rli'lqlgri iyi,r l}qj zs;,s$t oie,j


Subhanaka allahumma wabihamdika watabarakasmuka
wata'ala jadduka wala ilaha gairuka.

Arlinya."Mahasuci Engkau ya Allah, Maha Berkah asma-Mu,


dan Mahatinggi keagungan-Mu, dan ttada lagi Tuhan selain
Engkau."

Atau membaca:

,llv 6itt5 rat ?vtg


Allahumma ba'id baini wa baina khataydya kama ba'adta
bainal masyriki wal magribi. Alldhumma naqqin min khatayaya
kama yunaqqats tsaubul abyadu minad danas. Allahummag silni
min khatayaya bil mai wats tsalji wal baradi.

Arlinya: "Ya Allah, jauhkanlah antaraku dengan kesalahan-


kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara
Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah,
bersihkanlah aku dari kesalahan dengan air, saliu, dan embun."
Atau membaca:

q; 6jli *tSitJr36 & iJ:.',A; Ag. t


i{Z 3' eS,;'ut . t{.Ni'u,(t y S qi
'J (4i,1.'J,\4a1,t"h.-p, ,wi eW:
'? t ryi I (i. ) 22 ,,,1, .
c#P\-Y. u' 9,)/ ..:4.-u :

Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam


muslimaw wama ana minal musyrikin. lnna salati wanusuki
wamahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. La syarikalahu wa
bizalika umirtu wa ana minal muslimin.

Artinya:'Aku hadapkan muka ke hadirat Tuhan yang telah


menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan untuk
menyerahkan diri, dan aku bukan dari golongan musyrik.
Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. adalah bagi
Allah Penguasa seluruh alam. Tiada syarikat bagi-Nya, dan untuk
itulah aku diperintahkan, dan aku dari golongan muslim."

3. Taawuz
Taawuz ialah kalimat memohon perlindungan kepada Allah
Swt dari godaan setan. Taawuz dibaca setelah doa iftitah pada
rakaat pertama sebelum membaca Surat Al Fatihah, membacanya
dengan tidak d ikeraskan.

f.r ,o,

Auzu billahi minasy syaitani rajim.


Arlinya:"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang
terkutuk."

l:\.
Frlh[,/'.d 'r slde rah I aai 2 '"-1,/
4. Surat Al Fatihah
Membaca Surat Al Fatihah pada setiap rakaat, adalah
wa.jib. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Surat
Al Fatihah. Bacaan Surat Al Fatihah adalah sebagai berikut:

-od_3;J5i 6 b.u,fr o 6:)\ #4\ i,t (A


j(*",;'fi La;],Xy';p,,,,,,,,,,,,,,,yo'fj.)tlFlt
[5*" o'&g 5:;s' ( ; @'i:;* r

'-\); ->-.?;"!Jt * /bJ;- 6L3!';- t'


s3llit6j
BismillAhir rahmanir rahiim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin.
ArrahmAnir rahiim. MAllki yaumid din. lyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. lhdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim
gairil magdubi'alaihim waladdalin.

Arlinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih


lagi Maha Penyayang. Segala puji bagiAllah Tuhan seluruh alam.
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang merajai Hari
Kiamat. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya
kepada Engkau kami memohon pertalongan. Tunjukkanlah
kepada kamijalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah
Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang
dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat."
Apabila salat dilakukan dengan berjamaah, setelah imam
membaca "waladdallin" maka makmum mengucapkan:

9*rl
Amin
Arlinya: "Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami."
5. Surat atau Ayat Al Quran
Disunatkan membaca surat atau ayat Al Quran yang hafal,
pada rakaat pertama dan kedua. Di antara surat-surat pendek
dalam Al Quran adalah sebagai berikut:

fr';;1'6to -'
t 4r, ,t',r '

\ 3 @ j ;3,,;;i V ;9, * O,t j:44, L$i.


a6
@ ;5'r3ti Lti6 l,s o';, Tj
6:r!**,
%r!.-t!&;;g:@"iIV():/+?;i<!-r
Bismillahirrahmanirrahim
Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu Na ta'budun. Wala angtum
'abiduna ma a'bud. Wala ana'abidum ma'abattum. Wala angtum
'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liyaddin.

Arlinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah


lagi Maha Penyayang. Katakanlah 'Hai orang-orang kafir'. Aku
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan
penyembah yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, dan bagi
aku agamaku." (Q.S. Al-Kafirun, 109: 1-6).

Atau membaca:

$tr;StAt"Jt"
d;ft:*{o"s 4ii')u:a'6
'kt6li3t'"xt$$
46":1,2Jt'lt'
6M(;K'trK,Ji
Bismillahirrahmanirrahim
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Wa lam
yuulad. Wa lam yaqull lahu kufuwan ahad.

Frqrh l,laoEsah /birCaryah (eias 2


Atlinya "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah adalah tempat makhluk sekalian bergantung. Dia tidak
beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun
yang menyamainya ' (Q S Al-lkhlas, 112: 1-4).

6. Ruku
Setelah membaca suraUayat tersebut kemudian mengangkat
kedua belah tangan seperti dalam takbir pertama, dilanjutkan
dengan ruku serta membaca takbir, dengan meluruskan punggung
sejajar sama tinggi dengan leher, kedua belah tangan memegang/
mencengkeram kedua belah lutui. Bacaan ruku adalah sebagai
berikut:

A6i ivit aJW ib4i'Av 3It3


':l;'ltt{5'lt4
Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag
firli.
Arlinya'. "Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji
kepada Engkau, Ya Allah aku mohon ampun."

atau membaca:
.rY ,('
;ba13.J6tt&
/
Subhana rabbiyal 'azim. 3x

Arltnya'. Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung 3x

7. Bangkil dari Ruku dan I'tidal


Setelah ruku kemudian mengangkat kepala, serta
mengangkat kedua belah tangan, sambil membaca:

l8t
Y .:.
Sami allahu liman hamidah.
J/ /r/r)t t. /
o-yerl.-4 €
Artinya:'semoga Allah mendengar orang yang memuii-
Nya."

Kemudian berdiri tegak untuk i'tidal. Setelah berdiri tegak


dari ruku atau i'tidal membaca doa:

-s*)t.z\V,s
1a 7t1 'z 'zzz

Rabbana lakal hamdu.


Artinya: "Ya Tuhanku, bagi Engkau segala puii."

Diriwayatkan apabila Nabi Saw membaca Sami'allahu liman


hamidah dilanjutkan dengan membaca doa ra bbana lakal hamdu,
atau ketika berdiri tegak setelah ruku/i'tidal beliau membaca
rabbana lakal hamdu.

8. Doa Sujud
Setelah i'tidal teruskan dengan sujud, ketika sujud kita
membaca doa berikut:

t"t;,t'fit'A gA.jWJ A alu r

Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag


firli.
Arlinya'. "Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memuii
kepada Engkau ya Allah aku memohon ampun "
Atau membaca

t'J;{iU'lve,'
Subhana rabbiyyal a'la. 3 x
FqFttaatasah lhldairah febs 2
Aftinya: "Mahasuci Allah Yang Mahatinggi."

Kemudian bangkit dari sujud, serta mengucapkan takbir,


untuk menuju duduk di antara dua sujud.

9. Doa Duduk di antara Dua Sujud

'1.. ?- ' -/ 'l a. 1t,-t2


It ctrf -.
-e,,,+
Rabbig fidi rabbig firli.

Artinya:"Tuhanku, ampunilah aku,Tuhanku ampunilah aku."

atau membaca:

'//:*ASV9.Zo5'6;3't5'J,;;J.tgi(
Allahummag firli warhamni wajburni wahdini warzuqni.

Arlinya."Ya Allah, ampunilah aku, kasihantlah aku,


cukupkanlah aku, tunjukkanlah aku dan berilah aku rezeki.,'

10. Doa Tasyahud


Tasyahud terbagi dua, ada tasyahud awal dan tasyahud
akhir. Tasyahud awal dikerjakan pada saat kita salat Zuhur, Asar,
Magrib dan lsya. Dilaksanakan setelah sujud kedua pada rakaat
kedua. Tasyahud akhirdikerjakan pada semua salat setelah sujud
kedua pada rakaat terakhir. Bacaan doa tasyahud adalah sebagai
berikut:

aJi,jiLA, LWS arg6 x,./o6h1


',*Sf#;bt-gf :isG;;.'t1xh=r3',A,W
16i5tii,ttr r Ar1 lX')Af ',tr").rAi ry,re.
,j,, os r./
:l<Jj^gJ e7 //)../,
J,.9 rl,a\-t!'
b I

@
'E_

1,,;v t ;*, & !rl'r'el! J) * i pU t


> e,".'.)t,*e'@_,r
:,*'-^).iU ):'->.,
''' S''
, .\fa, (A 'z ir'l
f,::rfI Itj, C rl^r'
Attahiyyatuli lah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika
ayyu han nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalarn u-'alaina
wa'ala ibadillahis salihin. Asyhadu alla rlaha illallah wa asyhadu
anna muhammadan 'abduhu warasuluh. Allahumma salli 'ala
muhammad wa 'ala ali muhammad. Kama saliaita'ala lbrahim
wa aii ibrahlm wa barik'ala Muhammad wa 'ala ali muhammad
kama barakta'ala lbrahim wa'ala ali ibrahim fil 'alamina innaka
hamidum majid.

Artinya: 'Segaia keharmatan, kebahagiaan dan kebagusan


adalah kepunyaan Allah. Segala keselamatan bagi Engkau ya Nabi
Muhammad, beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-
mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian. dan hamba-hamba
Allah yang saleh. Aku bersaksitidak ada tuhan selain Allah. dan aku
bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya.
YaAllah. limpahkan kemurahan-Mu kepada Nabi Muhammad
beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan
kepada Nabi lbrahim dan keluarganya. Berkahilah Nabi
Muhammad dengan keluarganya, sebagaimana telah Engkau
berkahi Nabi lbrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji dan Mahamulia."

Selesai membaca tasyahud akhir disunatkan membaca doa-


doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw seperti berikut ini:
,(,/ t , /- // tl ,. .t t- tt. t. /r\?.
-/'x )w 9'a& J4)*r Jl
e,J". ;4/l'
"t3t 5z;5-VA'ivoai'fr1;. t .&'

. t t. r. tt ri'ti/.': i
Allahumma inni 'auzu bika min 'azabi jahannama. Wa min
'azabil qobriwa min fitnatil mahya wal mamatiwa min syarrifitnatil
masihid da.ljal.

Arlinya: "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka


jahanam, dari siksa kubur, dan dari bencana kehidupan dan
kematian, dan dari bencana si penipu (clajjal) "

11 . Salam
lbadah salat diakhiri dengan ucapan salam seraya
memalingkan wajah ke arah kanan dan kiri. Apabila Rasulullah
Saw salam, terlihatlah putih pipi beliau oleh makmum yang berada
di belakangnya. Bacaan salam adalah sebagai berikut:

'rj t$j!"ttt:,,-t5"KS,li,-tt
Asslamua'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Arlinya:'Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah


untuk kamu sekalian."

C. Gerakan Salat Fardu


Cara mengerjakan salat harus mengikuti contoh salatnya
Rasulullah Saw. Sabda Nabi lVuhammad Saw:

'$/tU,j:{6z+fu
Sallu kama raaitumuni usalli.

Arlinya: "Salatlah kamu sekalian seperti kamu metihat aku


salat."
Adapun mengerjakan salat yang dicontohkan oleh
Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:
1. Berdiri Tegak

Berd tega k menghadap


iri
kiblat dalam keadaan siap, pan-
dangan tepat ke tempai sulud, dan
kedua kaki direnggangkan sejajar
bahu dengan jari-.jari menghadap
kiblat.

2. Niat
Berniat di dalam hati dengan ikhlas untuk melaksanakan salat
fardu. Hal itu dilaksanakan apabila berniat di dalam hati. Apabila
niai diucapkan dengan terang, ucapkanlah lafal niat untuk
melaksanakan salat fardu.

3. Takbiratul lhram
Takbiratul ihram adala h
mengangkat kedua tangan sejajar
bahu. Telapak tangan lerbuka
menghadap kiblat dengan ja ri-jari
rapat. Ujung jari tangan sejajar
dengan daun telinga (bawah )
sambil membaca Allahu akbar.

4. Membaca Doa iftitah


Pada rakaat pertama kita membaca doa iftitah.

5. Membaca Taawuz
Taawuz dibaca sebelum membaca Surat Al Fatihah.

6. Membaca Surat Al Fatihah


Surat Al Fatihah dibaca pada setiap rakaat salat.

fqhlla r..rh bl4 trrlchs 2


i13l
7. Membaca Amin
Selesai membaca Surat AI Fatihah membaca amin. Apabila
imam mengucapkan waladdallin, makmum serentak mengucap-
kan amin secara nyaring.

8. Membaca Salah Satu Surat atau Ayat Al Quran


Pada rakaat pertama dan kedua, setelah membaca Surat Al
Fatihah, dilanjutkan membaca salah satu surat atau ayat Al Quran
yang hafal.

9. Mengangkat tangan
Selesai membaca surat atau
ayal-ayal yang hafal, kemudian
mengangkat kedua tangan seperti
takbiratul ihram untuk melaksana-
kan ruku.

10. Ruku
Meluruskan pinggang sejajar
sama tinggi dengan leher, kedua
tangan memegang/mencengkram
lutut, dengan siku agak direng-
gangkan.

11 . I'tidal
Bangkit dari ruku, dengan mengangkat tangan seperti
takbiratul ihram sambil membaca sami allahu liman hamidah.
Kemudian kembali tegak sambil membaca doa i'tidal.

., 14 ::
12. Sujud
Bangk t Car ruku meletakkan
kedua tangan masing-m as ing
pada paha a^a^ oan kiri.
t
kemudlan menekan kedua lutut
pada lantai, me etak-kan kedua
telapak tangan pada lantai (seperti
posisi takbiratul ihram). meletak-
kan dah dan hidung, serta jari kaki
d itekuk menghaclap kiblat.

13. Duduk antara Dua Sujud


Bangk t dari sujud me etak-
kan dua telapak tangan pada paha
kanan dar k ri oerga- jari-ja.i
dirapatkan, ujung jari lurus dengan
ujung lutut, kak kiri diladikan
tempat duduk. dan kakl kanan
legah berdi'i de'tgan jari-jari
diteku k nrenghadap kib at.

iirrx Llid.ar.N rlr.!,r:i irr""s I


Y
14. Sujud yang Kedua
Caranya sama seperti sujud yang pertama.

15. Bangkit dari Sujud


Bangkit dari sujud mengang-
kat kepala terlebih dahulu, seraya
meletakkan kedua tangan pada
paha kanan dan kiri kemudian
berdiri tegak untuk melanjutkan
rakaat kedua.

16. Duduk Tasyahud Awal


Setelah selesai sujud kedua, duduk seperti duduk iftirasy,
jari telunjuk tangan kanan diangkat (mulai dari awal iftirasy), ibu
jari dan jari tengah membentuk lingkaran, dan jari manis serta
kelingking d ilipat.

17. Bangkit dari Tasyahud Awal


Langsung berdiri, iangan diangkat seperti takbiratul ihram
kemudian meletakkan tangan kanan antara pusar dan dada untuk
melanjutkan rakaat ketiga.
18. Duduk Tasyahud Akhir
Bangkit dari sujud kedua pada rakaat akhir, lantai menjadi
tempat duduk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan yang
berdiri tegak dengan ujung jari ditekuk menghadap kiblat, sama
seperti pada tasyahud awal yakni jari telunjuk tangan kanan
dia ngkat.

19. Salam
Mengucapkan salam, sambil memalingkan wajah ke arah
kanan terlebih dahulu kemudian ke arah kiri.

r1 D. :Keserasian antara Bacaan dan Gerakan Salat Fardu


Dalam sehari semalam kita melaksanakan salat fardu lima
kali, dan jumlahnya tujuh belas rakaat. Salat Subuh dua rakaat,
Zuhur empal rakaat, Asar empat rakaat, Magrib tiga rakaat, dan
lsya empat rakaat. Keserasian gerakan dan bacaan dalam salat
sebagai berikut:

1. Gerakan dan Bacaan Salat Subuh


a. Rakaat pertama
1. Menghadap ke arah kiblat.
Berniat dalam hati dengan ikhlas untuk mengerjakan salat
Su buh. Bagi yang niatnya dinyaringkan membaca doa niat sebagai
berikut:

'tr1: xl ;tiSrJJd:l,i,e{: e;*: t,l{;'& t

usalli fardal subhi rak'ataini mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.

2. Takbiratul ihram.
Berdiri tegak menghadap kiblat dalam keadaan siap,
pandangan tepat ke tempat sujud, kedua kaki direnggangkan

Ftqih l"latasah lbtdaqah l.etes 2


sejajar bahu dengan jari-jari menghadap kiblat, dengan
mengucapkan Allahu akbar. Meletakkan kedua belah tangan di
sekitar dada. Tangan kanan di atas tangan kiri.

3. Membaca doa iftitah.

1Jr9 Afii 'lvJa; ;y:t'$(ij 4:4 3 a1 ilt<,l


Subhanaka allahumma wabihamdika watabarakasmuka
wataala jadduka wala ilaha gairuka.

Atau membaca:

5. axu,rS 3-UtyL'.* t',A{.'rrv A:l


G e-C-ttt'u,ff; A:f z#:U LAI.

Ar. 6 c ffi$i 6.jut'6i


ist

"i-"i:*t t5 rAl.,3-6L1
Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta
bainal masyriki wal magribi. Allahumma naqqini min khatayaya
kama yunaqqats tsaubul abyadu minad danas. Allahummag silni
min khatayaya bil mai wats tsalji wal baraz.

Atau membaca:

tL# 6jt; -b1r56 Qi\. (g s tg,


1{Z 3' q;6'ut, if.}'Ai',> rtt YS tl,i
d /4;A*'.6J6\,5 h.-2U:t3 qW:
(jolAi__j..,.(t j ej A.'.r. 3
ffi:
}f
Wajjahtu wahhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam
nuslimaw wama ana minal musyrikin. lnna salati wanusuki
wamahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. La syarikalahu wa
bizalika umirtu wa ana minal muslimin.

4. lMembaca laawuz.

A uzu billahi minasy syaitani rajim.

Membaca Surat Al Fatihah.

@3\rA6;
Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin.
Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. lyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. lhdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim
gairil magdubi'alaihim waladdalin.

Dilanjuikan dengan membaca


/t 4
c^rl
Amin

Fiqih t,la.lft,ah lbtka,lah l<clas 2


b. Membaca salah satu surat atau ayat Al Quran.

F)\il)'b"-;),
'{i a t t r'."' , .a
i^::j Y \ ijj4a' [c/5,:6
J, t*' C t

@15:)3\5 \)L6z{ s s'iJ Y e;r4 {l


Viljl&rg@K.aYG*Af.{s
Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu na ta'budun. Wala angtum
'abiduna ma a'bud. Wala ana'abidum ma'abattum. Wala angtum
'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liyaddin.

7. Ruku.
Meluruskan pinggang sejajarsama tinggi dengan leher, kedua
tangan memegang/mencengkram lutut, dengan siku agak direng-
gangkan. Setelah tumaninah membaca:

t,/ ./t//u/./t\U, /(t /' j


U.lrtprNr'.ts PJ u:! j,*ur ,.Eu hc-*
Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahummag
firli.
atau membaca:
1,.t,- zr..t J
\-2..t a)\>.:;'r
t

Subhana rabbiyal'azim.

8. l'tidal.
Bangkit dari ruku, dengan mengangkat tangan sepertl
takbiratul ihram sambil membaca:
J( ./2,tst,,.,
oJ.^.>0J2Jref
Sami'allahu liman hamidah

Kemudian ketika berdiri tegak dan tumaninah setelah ruku,


membaca doa:
) ' ,.'t, ,.(,1",'
J,.iJ !r{J u-,.,
I

Rabbana lakal hamdu

9. Sujud pertama
l\,4eletakkan kedua tangan masing-masing pada paha kanan
dan kiri, kemudian menekan kedua lutut pada lantai, meletakkan
kedua telapak tangan pada lantai (seperti posisi takbrratul ihram),
meletakkan dahi dan hidung pada lantai serta, jari kaki ditekuk
menghadap kiblat, seraya mengucapkan:
tt t-t- ,..t\1,1'
.tt*tkul X):^39'fr116$t3.
Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika a lahummag
firli.

Atau membaca:

^Y'Jili!'ltt&
Subhana rabbiyyal a'la.

10. Duduk di antara dua sujud (iftirasy).


Bangkit dari sujud meletakkan dua telapak tangan pada paha
kanan dan kiri dengan jari-jari dirapatkan, ujung jari lurus dengan
ujung lutut, kaki kiri dijadikan tempat duduk, dan kaki kanan tegak
berdiri dengan jari-jari ditekuk menghadap kiblat.
,l'-?,.,,
,\),,J+t\J.t -.J4L1 y5.J

Rabbig firli rabbig firli

Frq rr lla diasal is liiJaia h (era i 2


atau membaca:

Fi;V:;5,;'}e+gii::; jJ.i;i;iSr
Allahummag firli warhamni walburni wahdini warzuqni.

11. Sujud yang kedua.


Cara dan bacaan sujud kedua sama dengan sujud pertama,
kemudian bangkit dari sujud mengangkat kepala terlebih dahulu,
seraya meletakkan kedua tangan pada paha kanan dan kiri
kemudian berdiri tegak untuk melanjutkan rakaat kedua.

b. Rakaat kedua
Pada rakaat kedua melakukan gerakan dan bacaan yang
sama dengan rakaat pertama.
1. lVlembaca SuratAl Fatihah seperti pada rakaat yang pertama.
2. Membaca Surat Al lkhlas atau surat pendek lainnya.
3.)tffSt]:t"*q
f-)'YJ,^'
dlJi:*lotzsA@txb6&
6*:trjK,lK,fi
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

3. Ruku seperti pada rakaat yang pertama.


4. ltjdal seperti pada rakaat yang pertama.
5. Sujud pertama pada rakaat kedua gerakan dan bacaanya
seperti pada rakaat yang pertama.
6. Duduk di antara dua sujud seperti pada rakaat yang pertama.
7. Sujud kedua pada rakaat kedua gerakan dan bacaanya
seperti pada rakaat yang pertama.
8. Duduk tasyahud akhir.
Telapak kaki kiri dimajukan, sedangkan telapak kaki kanan
ditegakkan. Tangan kanan diletakkan diatas paha dan lutut kanan
sedangkan tangan kiri di atas paha dan luiut kiri, jari-jari tangan
kanan digenggamkan kecuali jari telunjuk yang ditunjukkan.
Pandangan mata ditujukan ke arah jari telunjuk tangan kanan
dimulai sejak tasyahud sampai selesai. Ketika duduk tasyahud
membaca:

e'#i\fr L(#g'!,'tfut 3
,

',,$q;/ri\Ai!isG;1t1t'h:f;'$,W
^."atL11
WrolASvAtq lX '16 . '&);gst ttt ,.Q,
'li:i5L'*1")i,-4'bl
&- &\K'gJ J\ Jv t )La,*.F A,
1, .;vt ;g,b !,F s.eU t J,ru;'efr :
'L'$::. )i
J,j,* 5 * .i:,uK)gt
t
qn glzt$g,Jvtt
,<./ , -,?,
-4 \L -vj i;e 9 te V, 4.' ;et A',
'
tCA* U ctAi 3tft)i' )33-.b3 j6i t

441t\t*-A't
Attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika
ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina
wa'ala'ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna muhammadan'abduhu warasuluh. Allahumma salli 'ala
muhammad wa'ala ali muhammad kama sallaita'ala ibrahim wa
'ala ali ibrahim. Wa barik'ala muhammad wa'ala ali muhammad
kama barakta'ala ibrahlm wa'ala ali ibrahim fil 'alamina innaka

ratyaot t tLr,r.t: t!r)


Y'
hamidum majid. Allahumma inni 'auzu bika mjn 'azabijahannama
wa min'azabil qobri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min
syarri fitnatil masihid dajjal.

9. Mengucapkan salam.
Memalingkan wajah ke arah sebelah kanan terlebih dahulu
kemudian ke arah sebelah kiri, sambil membaca:

'i:rgjj)ttl't;;i j"#l,tLfi
Asslamua'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

2. Gerakan dan Bacaan Salat Magrib


a. Rakaat pertama
1. Menghadap ke arah kiblat.
Niat dalam hati mengerjakan salat magrib tiga rakaat atau
membaca doa niat.

J6 h;{git'$3 eKi 6iE,_,_,;Xi J4 t}9,


Usallifardal magribi salasa raka'aiin mustakbilal kiblati adaan
lillahi ia'ala. Allahu akbar.

2. Takbiratul ihram.
3. Membaca doa iftitah.
4. Membaca ta'awuz.
5. Membaca Sural Al Fatihah.
6. Membaca salah satu surat dalam Al Quran.
7. Ruku seraya membaca doa ruku.
8. ltidal seraya membaca doa itidal.
9. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
10. Bangkit dari sujud.
11. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
12. Su.lud kedua seraya membaca doa sujud.
13. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua.

b. Rakaat kedua
1. Takbir.
2. Membaca Surat Al Fatihah
3. l\,4embaca salah satu surat dalam Al Quran.
4. Ruku seraya membaca doa ruku,
5, ltidal seraya membaca doa i'tidaL.
6, Sujud pertama seraya membaca doa sujud,
7, Bangkit dari sujud.
8. Duduk di antara dua sujud seraya mernbaca doa duduk di
antara dua sujud.
9. Sujud kedua seraya membaca doa sulud,
10. Bangkit dari sujud untuk mengeriakan tasyahud awal.
Cara duduk tasyahud awal adalah telapak kaki kiri diduduki.
Keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Lafaltasyahud awal pada
salat Magrib adalah sebagai berikut:

-4&ii4J. l"(#g'tW,S )\'.ae\L\i


',X3(4;/,>tra(ft igj:i)r,$ui',#,W
W,;ilttr y
A v*l':&it,';;-a.tAsr +(o,
'ljSiLlZrxgtr
^,

Attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu'alaika


ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina
wa'ala 'ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna muhammadan'abduhu warasuluh,
c. Rakaat ketiga
1. Takbir
2. Membaca Surat Al Fatihah.
3. Ruku seraya membaca doa ruku.
4. I'tidal seraya membaca doa i'tidal.
5. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
6. Bangkit dari sujud.
7. Duduk di anlara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
8. Sujud kedua seraya membaca doa sujud.
9. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan tasyahud akhir.
Cara duduk tasyahud akhir adalah telapak kaki kiri diduduki
keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Bacaan tasyahud
akhir pada salat Magrib sama dengan bacaan tasyahud ketika
salat Su buh
10. Mengucapkan salam seraya membaca doa salam.

3. Gerakan dan Bacaan Salat Zuhur, Asar, dan lsya


a. Rakaat pertama
1. l\,4enghada p arah kiblat.
Niat daiam hati mengerjakan salat Zuhur atau Asar atau lsya
empat rakaat atau membaca doa niat.

",? 4.,, /.< -e, t


J,a.:Jl Pt.-'bsJJl
ict k'*i,,'JyJ,
Usalli farda zuhrilasri/isyai arba'a raka'atin mustakbilal kiblati
lillahi ta'ala.
5. Takbiratul ihram.
6. lVembaca doa iftitah.
7. l\,4embaca ta'awuz.
8. Membaca Surat Al Fatihah.
9. lVembaca salah satu surat Al Quran.
'10. Ruku seraya membaca doa ruku.
11. l'tidal seraya membaca doa I'tidal.
12. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
13. Bangkit dari sujud.
14. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
15. Sujud kedua seraya membaca doa sujud.
16. Bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat kedua.

b. Rakaat kedua
1. Takbir.
2. l\,4embaca Surat Al Fatihah.
3. l\,4embaca salah satu surat dalam Al Quran.
4. RLiku seraya membaca doa ruku.
5. l'tidal seraya membaca doa itidal.
6. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
7. Bangkit dari sujud.
8. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
L Su.jud kedua seraya membaca doa sujud.
10. Bangkit dari su.jud untuk mengerjakan tasyahud awal.
'11. Duduk tasyahud awal seraya membaca doa/lafal tasyahud
awal.

c. Rakaat ketiga
1. Takbir
2. Membaca Surat Al Fatlhah.
3. Ruku seraya membaca doa ruku.
4. ltidal seraya membaca doa itidal.
5. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
6. Bangkit dari sujud.

Fqh Ildatatat lbl)da )at KPla:2


7. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
8. Sujud kedua seraya membaca doa sujud.
9. Bangkit dari sulud untuk mengerjakan rakaat keempat.

d. Rakaat keempat
1. Takbir.
2. Membaca Surat Al Fatihah.
3. Ruku seraya membaca doa ruku.
4. I'tidal seraya membaca doa i'tidal.
5. Sujud pertama seraya membaca doa sujud.
6. Bangkit dari sujud.
7. Duduk di antara dua sujud seraya membaca doa duduk di
antara dua sujud.
8. Sujud kedua seraya membaca doa sujud.
L Bangkit dari sujud untuk mengerjakan tasyahud akhir.
Bacaan lasyahud akhir pada salat Zuhur, Asar, dan lsya sama
dengan bacaan tasyahud ketika salat Subuh dan salat
Magrib.

10. Mengucapkan salam seraya membaca doa salam.

E. Membiasakan Salat Fardu


Biasakan salat fardu di rumah, dt sekolah, atau di mana
saja kamu berada. Jangan menunda-nunda pelaksanaan salat
fardu. Usahakanlah salat fardu dilaksanakan dengan berjamaah.

@ iar3ca/as:rarFamr
Y
Berilah tanda 1i pada tabel di bawah ini sebagai salah satu
cara pembiasaan dalam melaksanakan salat fardu!

Kadang- Tidak
No. Pernyataan Ya
kadang pernah

1 Saya suka melaksanakan


sa lat
2 Saya suka membaca niat
sebelum salat
3 Saya sudah hafal bacaan
salat
4 Saya sudah bisa
melaksanakan salat
5 Saya senang
melaksanakan salat
6 Saya suka ikut salat
berjamaah

l, F. Ringkasan
Salat fardu adalah ibadah pokok yang dimulai dengan
takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pelaksanaannya harus
sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

u. rugas
Hafalkan gerakan salat fardu !
Hafalkan bacaan salat fardu !
Biasakanlah melaksanakan salat fardu tepat waktul

Finih tladta3ah tbtaattan xetas 2


l. Pilihlah jawaban yang benarl
1. Melaksanakan salat lima waktu, hukumnya .. ..
a. wajib b. sunat c. mubah
2. Takbiratul ihram itu ....
a. allahu akbar
b. alhamdullllah
c. subhanallah
3. Sejak tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama
panjang itu waktu salat .. ..
a. zuhur b. magrib c. subu h

4. Subhana rabbtyal ala. itu bacaan ....


a. i'tidal b. ruku c. sujud
5. Doa ruku itu ....
a. subhana rabbiyal azim
b. sami allahu liman hamidah
c. rabbana lakal hamdu
6. Kalimat memohon perlindungan kepada Allah dari godaan
setan itu adalah bacaan ....
a. takbir h. taawuz c. tahmid
7. Bangkit dari ruku itu namanya ....
a. iftiras b. sujud c. i'tidal
8. SubhAna rabbiyal a'la, itu adalah bacaan ....
a. ruku b. sujud c. tasyahud
9. Bangkit dari ruku, membaca ....
a. subhana rabbiyal azim
b. sami 'allahu liman hamidah
c. rabbana lakal hamdu
'10. Bacaan terakhir dalam salat itu ....
a. taawuz
b. takbiratul ihram
c. salam

ll. lsilah titik-titik dengan benar!


1. Salat dilakukan menghadap ke arah ....
2. Ucapan takbiratul ihram adalah ....
3. Bacaan taawuz adalah ....
4. Bacaan i'tidal adalah . . ..
5. Bacaan ruku adalah....
6. Waktu salat Subuh itu ....
7. Melaksanakan salat fardu secara....
8. Bangkit dari ruku itu namanya . . ..
9. Bangkit dari ruku hendaklah membaca doa .. ..
10. Niat salat lsya adalah ....

il1. Jodohkan kata-kata yang ada di sebelah kana dengan


yang ada di sebelah kiril
1. ... Bacaan takbiratul ihram. a. Ucapan
2. ... Menyengaja dalam hatinya b. Bacaan akhir
dengan ikhlas. c. faawuz
Allahu akbar
3. f-.1 Ooa permulaan salat. d.

4. l-l Attahu akbar. e. Niat


5. Assalamu'alaikum f. lftitah
warahmatullahi wabarakatuh.

Fkrh lladnsan lbldaFh Keias 2


lV. Jawablah soal di bawah ini dengan benarl
1. Apa yang disebut salat?
2. Kapan waktu mengerjakan salat Asarl
3. Tulislah bacaan Al Fatihah dengan huruf Latin!
4, Bagaimana cara mengerjakan ruku?
5. Bagaimana cara mengerjakan sujud?

@ Tata ca.satatratdu
Bab 2

Ketentuan Salat Fardu

. Monyobutk n ayaEt wajlb sa.l


. . . M€nyobulkqn eyacl eah 6alFt
a.l' . [r€nylbutkgi rukun ..lrt
. Msnyobqlk6n sunat sdLal.
. lloiy.butt{n hol.ha yrng
.i

Mengerjakan salat itu termasuk ibadah khusus. Tata cara


ibadah salat harus mencontoh kepada salat Nabi Muhammad Saw.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

']/ri;-ffiValfi
Sallu kama raaitumuni usalli

Artinya: 'Sa/atlah kamu sekalian seperti kamu melihat aku


salat."

Mengerjakan ibadah salat harus mengikuti ketentuan salat


fardu. Ketentuan-ketentuan salat fardu itu adalah syarat wajib
salat, syarat sah salat, rukun salat, sunat salat, dan hal yang
membatalkan salat.

./ti'
Fhth Madtasah tbtidatah Kehs 2
^v
.;,
'.., R. )syarat Wajib Salat
Syarat wajib salat ada empat, yaitu:
1. lslam, yaitu seseorang yang telah mengikrarkan dua kalimat
syahadat.
2. Balig, yaitu adalah orang yang telah mencapai umurtertentu.
3. Berakalsehat, yaitu tidak gila, tidak mabuk, atau tjdak pingsan.
4. Tidak sedang haid atau tidak nifas bagi perempuan.

I B. ,'Syarat Sah Salat


' Salat akan sah jika memenuhi lima bagian, yaitu:
1. Suci dari hadas besar dan kecil.
2. Badan, pakaian, dan tempat salat suci dari najis.
3. Menutup aurat, yaitu bagi laki-laki antara pusar dan lutut, bagi
perempuan seluruh bagian kecuali muka dan telapak tangan.
4. Sudah tiba waktu salat.
5. Menghadap ke arah kiblat.

i,-.C. ,Rukun Salat


Rukun salat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan
pada salat, jika tidak dikerjakan, salatnya tidak sah. Rukun salat
ada tiga belas, yaitu:
1. Niat.
2. Berdiri menghadap kiolat bagi yanq mampu.
3. Takbiratul ikhram
4. Membaca Surat Al Fatihah setiap rakaat.
5. Ruku.
6. l'tidal.
7. Sujud dua kali.
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Duduk tawaruk.
10. Bacaan tasyahud akhir.

[, re]e,rraaedi,Fd..u
Yl
11 . l\,4embaca salawat kepada Nabi l\,4uhammad Saw.
12. Mengucapkan salam pertama
13. Tertib, yaitu mengerjakan gerakan maupun bacaan salat
secara berurutan sesuai dengan rukun yang tersebut di atas.

{ o.' fsunat satat


Sunat salat adalah pekerjaan yang jika dilakukan akan
mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Sunat
salat ada tiga belas yaitu:
1. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ikhram.
2. Meletakkan dua tangan pada dada keiika sedang berdiri.
3. Membaca doa iftitah pada rakaat pertama.
4. Membaca doa taawuz.
5. Membaca amin setelah membaca Surat Al Fatihah.
6. Membaca salah satu Surat atau ayat Al Quran pada rakaat
pertama dan kedua.
7. l\,4enyaringkan bacaan SuratAl Fatihah dan surat lainnya pada
salat Subuh, Magrib, dan lsya.
8. Mengucapkan pada takbir seliap pindah gerakan salat.
9. Membaca doa ketika itidal.
10. Membaca tasbih setiap ruku dan sujud.
11 . IMeletakkan dua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud
dan duduk di antara dua sujud.
12. Ketika tasyahud awal dan akhir, ibu jari dan jari tengah tangan
kanan dibuat melingkar seperti cincin dan jari telunjuk
ditunjukkan.
13. Mengucapkan salam kedua.

{ E. :Hal-hal yang Membatalkan Salat


Yang membatalkan salat ada enam, yaitu:
1. Berbicara atau tertawa yang disengaja.
2. Keluar hadas kecil atau besar.
3. Terbuka aural. ketika sedang salat.
l^-_
JI
!
4. Bergerak disengaja yang tidak ada hubungannya dengan
salat.
5. dan minum ketika salat.
l\,4akan
6. Sengaja pindah tempat.

. F. HtngKasan
Ketentuan salat fardu terdiri atas syarat wajib, syarat sah,
rukun, sunat, dan hal-hal yang membatalkan salat.

r, G. ,Tugas
Hafalkan rukun salat seorang-seorang secara bergantianl

l. Pilihlah jawaban yang benarl


1. Syarat wajib salat ada ... macam.
a. tiga b. empat c. lima
2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil termasuk... salat.
a. syarat sah b.syarat wajib c.ruku n salat

3. Rukun salat ada ....


a. dua belas b. tiga belas c. empat belas
4. Duduk tawaruk termasuk ... salat.
a. rukun b. subah c. batal

5. lslam termasuk... salat.


a. syarat wajib b.
syarat sah c. rukun

6. Sunat salat semuanya ada .,. macam.


a. dua belas b.
tiga belas c. empat belas
7. Apabila kita mengerjakan pekerjaaan akan mendapat pahala,
.. tapi kalau ditinggalkan tidak akan berdosa, itu adalah ....
\ro,l
^P'.r',ansaiziFl,
a. wajib b. rukun c. sunat
8. Segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada salat fardu
disebut....
a. rukun salat
b. sunal salat
c. syarat sah salat
9. Yang termasuk syarat wajib salat adalah ...
a. Balig b. Haram c. Wajib
10. Aurat laki-laki adalah ....
a. semua badan
b. antara pusar dan lutut
c. semua badan kecuali muka dan tangan

ll. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1. Syarat wajib salat ada ....
2. [,4enutup aurat termasuk ....
3. Rukun salat adalah ....
4. Rukun salat ada ....
5. Sunat salat adalah ....
6. lslam adalah...
7. Balig adalah....
8. Tedib adalah ....
9. Yang membatalkan salat ada ....
10. Duduk tawaruk setelah ....

Ill. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah Kanan


dengan yang ada di sebelah Kiril
Orang yang telah a. Syarat sah
mencapai umur lertentu. salat
Z. I Suci dari hadas besar b. Yang membatalkan
dan kecil. sa Iat

Freih \adt asah lblidai|3h ketas 2

:
J.
tr Membaca surat AI Fatihah. c. Balig
4.
tr ayat
Membaca salah
Al Qur'an.
satu d.
e.
Rukun salat
Sunat salat
5. fl Terbuka aurat sedang salat.

lV. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benarl


1. Ada berapa syarat sah salat?
2. Ada berapa syarat wajib salat?
3. Berapa rukun salat?
4. Sebutkan arti rukun salat!
5. Apa yang disebut balig?

@ te,enlaasaatFadl
Y
A"
FS I alilriirr Uli;tr(riirr Ilrrrtrrn liemester I

I. Pilihlah jawaban a, b, dan c dengan menggunakan tanda


silang (x) dengan benarl
1. Rukun lsiam kedua ....
a. syahadat b. salat c. zakat
2. Salat lima waktu, hukumnya ....
a. wajib b.
su nat c. mubah
3. Sebelum salat kita wajib ....
a. berwudu b. berdoa c. berzikir
4. Salat dimulai dengan ....
a. takbir b. tahmid c. tahlil
5. Salat diakhiri dengan ....
a. ruku b. sujud c. salam
6, ... sebelum salat.
a. niat b. zikir c. doa
7. Bacaan takbir adalah ....
a. Subhanallah
b. Alhamdulullah
c. Allahu akbar
8. Doa permulaan salat itu....
a. fatihah b. iftitah c. aihamdutiltah
9. Kalimat taawuz itu ....
a. bismillahir rahmanir rahim
b. auzubillah i minasy syaitanirajim
c. astagfirullah a al azim

10. Sebelum membaca Al Fatihah kita membaca ....


a. takbir b. taawrz c. iawaruk

Fiain Madasah lbtrjaiah Nehs 2


'11 . Selesai membaca Al Fatihah mengucapkan
a. allahu akbar b. Alhamdulillah c amtn

12. Usalli fardassubhi adalah niat salat ....


a. subuh b. zuhur c asar

13. Setelah bangkit dari ruku kita . ..


a. sujud b. itidal c. tawaruk
'14. Ketika i'tidal membaca ....
a. sami allahuliman hamidah
b. auzu billah iminas syaitanirajim
c. astagfirullah a al azim
15. Ketika sujud membaca ....
a, sami allahuliman hamidah
b. auzubillahi minasysyaitanirajim
c. astagfirullaha al azim
16. Doa iftitah diucapkan pada rakaat....
a. pertama b. kedua c, ketiga

17. Membaca salawat ketika ....


a. sujud b. ruku c. attahiyat

18. Salam pertama kita menoleh ke ....


a. kanan b. kiri c. belakang

19. Doa sujud itu....


a. subhana rabbiYal a'la
b. subhanarabial azim
c. amin

20. Setiap rakaat ... kali sujud


a. satu b. dua c. tiga

21 . Sehari semalam kita salat ... kali.


a. tiga b. empat c. lima

@
'Y
22. Sehari semalam salat... rakaat.
a. lima belas b. enam belas c. tujuh belas
23. Mengerjakan salat itu termasuk ... khusus.
a. ibadah b. ketentuan c. amanat
24. Salat Subuh sebanyak ... rakaat.
a. dua b. tiga c. empat
25. Syarat wajib salat ada ....
a. empat b. lima c. tiga belas
26. Balig termasuk ... salat.
a. syarat wajib b.
syarat sah c. rukun
27. Menghadap kiblat termasuk ... salat.
a. syarat wajib b. syarat sah c. rukun
28. Rukun salat ada ....
a. sebelas b. dua belas c. tiga belas
29. Jumlah rakaat salat Isya ada....
a. dua b. tiga c. empat
30. Sunat salat ada ...
a. sebelas b. dua belas c. tiga belas
31. Ruku termasuk ... salat.
a. sunat b. wajib c. rukun
32. Hal yang membatalkan salat ada ....
a. tiga b. enam c. sembilan
33. Yang termasuk membatalkan salat ...
a. senga.ja pindah kiblat
b. membaca salam kedua
c. membaca iftitah
34. Yang termasuk sunat salat yaitu ....

Fixin Madrc3ah lLtl(iattah K.las 2


a. membaca taawuz
b. berbicara sengaja
c. terbuka aurat
35. Buang air kecil termasuk ....
a, sunat salat
b. yang membatalkan salat
c. rukun salat

36. ltidal termasuk....


a. sunat salat b. rukun salat c. wajib salat

37. Suci dari hadas besar termasuk ....


a. rukun salat
b. syarat sah salat
c. wajib salat
38. Salam termasuk ....
a. sunat salat b. wajib salat c. rukun salat

39. Membaca tasyahud akhir ketika ....


a. ruku
b. itidal
c. duduk tawaruk
40. Tertib termasuk ....
a. wajib salat b. rukun salat c. sunat salat

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1. lbadah yang dimulai dengan takbiratul ihram 'dan diakhiri
dengan salam disebut ....
2. Sebelum salat kita harus ... dalam hati dengan ikhlas.
3. Setelah membaca doa iftitah kita wajib membaca surat .
4. Lafal takbiralul ikhram itu ....
5. Doa permulaan ketika sedang salatyang dibaca pada rakaat
pedama d isebut ....
Bacaan taawuz adalah ....
7. Bacaan ruku adalah ....
8. Bacaan terakhir dalam salat itu . . ..
9. Rukun salat ada ....
10. Menutup aurat termasuk ... salat.

ilt. Jawablah soal di bawah ini dengan benarl


1. Kapan membaca salawat dalam salatl
2. Berapakah rakaat salat Subuh?
3. Ada berapa syarat wajib salat? Sebutkan!
4. Apa arti balig?
5. Ada berapa yang membatalkan salat?

Fiqiht/latiatah lblklaryah Kelas 2


Puan dan lqamah

' r.j.i!:i..rl:.3:i:z3r.3r r:trlrl

Sehari semalam kita mengerjakan salat wajib lima waktu.


Salat walib itu telah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Waktu
salat fardu di pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, dan
malam hari. Apabila waktu salat telah tiba. tiap{lap masl d menyeru
kaum muslimin untuk melaksanakan sa at fardu dengan
mengumandangkan azan.

A. Azan
Azan adalah pernberitahuan kepada kaum muslimin bahwa
waktu salat telah tiba. Maksudnya mengaiak kaum muslimin untuk
melaksanakan salat fardu. Biasanya azan dilakukan di masjld-
masjid atau tempaftempat lain yang dipakai untuk mengeriakan
salat berjamaah. Orang yang azan disebut muazin. Sebaiknya
iluazin mengumandangkan latal azan dalam keadaan sucl, dan
menyerukan dengan suara lantang dan keras.
1. Lafal Azan
,\ 'i-;l*?jg/;rt
* lxr'gtl)r163a:7
,r )x'!;6rig"6'&t1
xrif,gtlE- 7l
,v
4iili3eg
ji31&fAgtxl
,\

"tAt9tlsyi
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu ala illaha ilallah. Asyhadu ala ilaaha ilallah. Asyhadu
anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar
rasulullah. Hayya'alas salah. Hayya'alas salah. Hayya 'alal falah.
Hayya'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lailaha ilallah.

Artinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Allah


Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan
Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya muhammad itu utusan
Allah. Marikita salat. Marikita salat. Marikita menuju kemenangan.
Mari kita menuju kemenangan. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.
Tiada Tuhan selain Allah."

2. Menjawab Azan
Apabila kita mendengar azan, disunatkan untuk
mendengarkan seraya menjawabnya. Caranya dengan menirukan
seperti apa yang diucapkan muazin, kecuali ketika muazin
mengucapkan lalaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, yang
mendengarkan azan menjawab dengan mengucapkan:

F ttih ltadt.\ah lbtida\!r rera" I


'S:N;t'V1t8!$'li1
Lahaula wala quwwata illa billahil 'ali yil 'azim
Artinya: "Tiada daya dan upaya melainkan dengan
pertolongan Allah Yang Mahaluhur dan Yang Mahaagung.

3. Doa Sesudah Azan


Selesai azan, muazin dan orang-orang yang mendengarkan
azan disunatkan membaca doa selesai azan, yaitu:

fu.\1J;ir9til,3X$t;;i!," jLEAi
t./ 1/ / ,,:\
4:rl9j gri
AllAhumma rabba hd zihid da'watit tammah, wassalatul
qaimah, ati muhammadanil wasilata wal fadiilah wab'atsi maqd
man mahmu danil lazi wa'adtah.

Artinya: "Ya Allah Tuhan kami, tuhan yang mempunyai


panggilan yang sempurna ini, dan memiliki salat yang akan
dilakukan, berilah Nabi Muhammad deraiat yang tinggi dan
pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuii yang
telah Engkau janjikan kepadanya."

,. B. lqamah
' lqamah adalah ajakan kepada lamaah agar segera berdiri
untuk melaksanakan salatfardu. Apabila ada yang mqngucapkan
iqamah, segeralah jamaah berdiri untuk memulai salat.

1 . Lalal lqamah
.,t t,."<tl.( t,,r/, tlf
rJ'srt4Jt
a -_|gt 4)t
u6,
Y
,t,tFit)lv{6/:&t
,t)attj!.iKi'jgt{i
,t E$,At;)i,-1j
,t -:A(,'E : i
\- v \---.ii-

^t
'tfi.9)t,i.6'fi
\ t,. ti)Ll t/t. 4)t"'
x rjls=rl .{Xl -_A!= 1 4.!

4r9r,.tli
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu ala i aha ilallah. Asyhadu
anna muhammadar rasulullah. Hayya'alas salah. Hayya'alal
falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Al ahu akbar. Allahu
akbar. Lailaha illallah.
Arlinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa
sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mari kita menuju
kemenangan. Segeralah mendirikan salat. Segeralah mendirikan
salat. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain
A ah.'

2. Menjawab lqamah
Bagi orang-orang yang mendengar iqamah disunatkan
menjawabnya sama dengan seperti apa yang diucapkan oleh
orang yang mengucapkan iqamah, kecuali pada kalimat qad
qamatis salah. mengucapkan lafal:

ejrJe,+t\i4br
Aqamahallahu wa adamaha.

Artinya:"Semoga Allah mendirikan salat itu dan


mengekalkannya."

Fiqih t'ladftsah lbti,taiFh kelas 2


C. Ringkasan
" Azan adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa
waktu salat telah tiba.
lqamah adalah ajakan kepada jamaah agar segera berdiri
untuk melaksanakan salat fard u.

L'. lugas
Hafalkan lafal azanl
Hafalkan lafal iqamah, kemudian praktikkanlah di tempat
kalianl

l. Lingkarilah jawaban yang benarl


1. Pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat
lelah tiba disebut....
a. azan b. iqamah c. tasyahud
2. Azan biasanya dilaksanakan di ....
a. lapangan b.
masjid c. sekolah

3. Salah satu lafal azan....


a. allahu ahad
b. hayya alas salah
c. qad qamatis salah
4. Hayya 'alas salah terjemahannya adalah ....
a. mari kila selamalkan
b. mari kita salat
c. mari kita berdiri
5. Ajakan kepada jamaah untuk segera berdiri disebut ....
a. azan b. takbir c. iqamah
6. Hayya'alal falah adalah bacaan dalam ..,.
a, shalawat b. iqamah c. Salat
7. Kalimat azan ke empat adalah ...,
a. hayya'alal falah
b. hayya 'alas salah
c. la ilaha ilallah
8, Ketika suara azan terdengar, hendaknya kita segera
melaksanakan....
a. wudu b. iqamah c, salat
9. Orang yang mengumandangkan azan disebut....
a. mualaf b. muazin c,
munfarid
10. Selesai azan kita disunatkan membaca,,..
a. bezikir
b. berdoa
c. membaca Al Quran

il. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1. Sebelum salat fardu muazin mengumandangkan ....
2. Orang yang azan, disebut....
J. Muazin adalah ....
4. Tambahan lalal azan subuh itu ....
5. Asyhadu anna muhammadan ....
b. Hayya 'alal falah termasuk lafal ....
7. Qad qamatis sa/ah termasuk lafal ....
8. Pemberitahuan waktu salat telah tiba disebut ....
9. Ajakan kepada jamaah untuk segera melaksanakan salat
disebut,,..
10. l\4ari kita salat arti dari hayya'alas ....

.qrVao.a,arluiOaTanferas: -@
Y
ilt. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah kanan dengan
yang ada di sebelah kiril
1.
tr Al16hu akbar. a. Kalimat tahlil
2.
tr Hayya 'alas salah. b. Mari menuju
kemenangan
3.
tr Hayya 'alal'allafaldh. c. Dua kalimat syahadat
4.
tr Asyhadu
illallah waasyhadu
ilaha d.
e.
kita salat
l\,4ari
Kalimat takbir
anna muhammdar
ras u lu lla h.
5. E La itaha iilailah.

lV. Keriakanlah soaFsoal di bawah inil


1. Apakah afti azan?
2. Apakah arti iqamah?
3. Tulislah la'fal azanl.
4. Tulislah lafal iqamah!
5. Apa afti qad qamatis salah?

s.t
Kunut dalam Salat

Kunut artinya berdiri dan berdoa ketika sa at, doa kunut


biasanya dibaca sesudah i'tidal pada rakaat terakhir dalam salat
Subuh. Kunut dibaca pada rakaat kedua sa at Subuh sete ah ruku
dengan cara mengangkat kedua tangan sepert berdoa. Selain
itu doa kunut dibaca pada akhir salat Witir setelah salat Tarawih.
Pelaksanaannya pada bulan Ramadan mulaitanggal 2'1 Ramadan
sampai malam terakhir bulan Ramadan. Doa kunut juga d baca
lika dalam keadaan bahaya, bencana, aiau urnat lslam teraniaya.
Doa kunut yang dibaca pada saat bahaya d sebut kunut nazllah.

A. )Lafal Doa Kunut


/. .<
| / . / . .- , . .-t. . /.// t.r... 2 ..t\..
d-/9 t&
J,.19. J#\rJ,. g"J*IA ;!..:i9 d-, +.6 r.;,+I
7....2.1.t.,|'t. al tt t/, //t/:.,..., i,:.
,f;. g :r'l* L.+.+ -:l-:\?-;. *1;.1 ; j4.. C9 ;
art rr lll3.iaserr i!iir-1i3rr ilarai 2
5t
'rJ,\j,

*,;Viill, :.tr6 -:i:{ t"1


'r$91;53v
"s:fi, 3;'t 3',jt J"l Llj ; r; .

/l
p,. ;,. ; *i." : i;' rt J =j/5
Allahummahdini fiman hada t wa afini fiman 'afaii. Wa
tawallani fiman tawallait wabarikli fima a'atait wa qinni syarrama
qadait. Fainnaka taqdi wala yuqda 'alaik. Wa innahu la yazrllu
mawwa lait. Wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait.
Falakal hamdu 'ala ma qadait astagfiruka wa atubu ilaik. Wa
sallallahu'ala sayyidina muhamma dininnabiyyil ummiyyi wa'ala
alihi wa sahbihi wa sallam.

petunjuk sebagaimana
Afld'inya. "Ya Allah, berikanlah hamba
orang yang telah Engkau tunjiLkkan, dan sehatkanlah hamba
sebagaimana orang yang telah Engkau sehatkan, dan berilah
perlindungan kepada hamba sebagaimana arang yang telah
Engkau beri perlindungan, dan berikanlah berkah kepada hamba
dalam rezeki yang telah Engkau berikan. Dan jagalah hamba dari
kejelekan yang menentukan dan bukan yang ditentukan.
Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri
pertolongan dan tidak akan mulia arang yang Engkau musuhi.
Maha Pemberi Berkah Engkau Tuhan hamba. Semoga Allah
mengaruniai rahrnat kepada Nabi Muhammad, Nabi ya Ummi
(tidak pandai membaca dan menults) dan kepada segenap
keluarga serta sahabat beltau, dan semoga Allah memberikan
keselamatan."
Membaca doa kunut dalam salal termasuk sunat. Sunal
adalah pekerjaan yang apabjla dikerjakan mendapat pahala tidak
dikerjakan tidak apa-apa. Doa kunut dilaksanakan bisa ketika
salat berjamaah bisa juga ketika salat sendiri.Apabila salat sendiri,
doa kunut dapat dibaca sendiri dari awal hingga akhir; apabila
salat berjamaah dan imam membaca kunut, makmum
mengucapkan 'amin', artinya perkenankanlah permohonan kami
"

ya Allah."

{ e. ;,Prattik Doa Kunut


' Doa kunut biasanya dibaca pada rakaat kedua salat Subuh
setelah i'tidal. Praktik membaca doa kunut saat salat sendiri yaitu,
pada rakaat kedua, setelah ruku bangkit tegak dengan
mengangkat tangan sejajar tinggi telinga seraya membaca:

/'xr";iJ/,ixt
61
sami 'allahu man hamidah.

Selanjutnya mengangkat kedua tangan seraya membaca doa


kunut berikut:

$tL:*j,,#Yj. 6i.'a'J*,A &, A1


w; 4[a w. J, 3,$, 4s3 ti*.,A_] :
'"11j ,,1&,#_,{i :r,;X agg , t gty,fr,
6: ri, *r;Vje"ll, *1G -:i:'J x.1
llj,;fri,'.::815, tlA":3 t'il', 413 j ($

iUS +*r;; Li&,j.::Xi


F a\t.tad,d\ah 1lrciUih I lh,2 q'
Allahummahdini fiman hadait wa afini fiman 'afait. Wa
tawallani fiman tawallait wabarikli fima a'atait wa qinni syarrama
qadait. Fainnaka taqdi wala yuqda'alaik. Wa innahu la yazillu
mawwa lait. Wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait.
Falakal hamdu 'ala ma qadait astagfiruka wa atubu ilaik. Wa
sallallahu'ala sayyidina muhamma dininnabiyyil ummiyyi wa'aia
alihi wa sahbihi wa sallam.

Arlinya:"Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk sebagaimana


orang yang telah Engkau tunjukkan, dan sehatkanlah hamba
sebagaimana orang yang telah Engkau sehatkan. dan berilah
perlindungan kepada hamba sebagaimana orang yang telah
Engkau beri perlindungan, dan berikanlah berkah kepada hamba
dalam rezeki yang telah Engkau berikan. Dan jagalah aku dari
kejelekan yang menentukan dan bukan yang ditentukan.
Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri
pertolongan dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi.
Maha Pemberi Berkah Engkau Tuhan hamba. Semoga Allah
mengaruniai rahmat kepada Nabi Muhammad, Nabi ya Ummi
(tidak pandai membaca dan menulis) dan kepada segenap
keluarga serta sahabat beliau. dan semoga Allah memberikan
keselamatan."

Apabila kita mengikuti salat berjamaah, makmun


mengangkat tangan sambil membaca amin. Selanjutnya, selesai
membaca doa kunut dilanjutkan dengan sulud sebagaimana kita
salat.

. Ringkasan
Kunut adalah doa khusus, biasanya dibaca sesudah i'tidal
pada rakaat terakhir dalam salat terteniu, seperti dalam salat
Subuh. Kunut bisa luga dilaksanakan pada akhir salat Witir di
bulan Ramadan atau pada saat ada bahaya.

.$' r*,,.,.n"s.',r
i u.,
'
lugas
Bacalah doa kunut di atas beru lang-u lang!
Hafalkan doa kunut dengan benarl

. LJjii(()tir€intlr{,irlt

t. Lingkarilah jawaban yang benarl


1. Doa kunut di baca pada salat ....
a. subuh b.
zuh ur

2. Doa kunut dibaca pada rakaat ....


a. pertama b. kedua c. ketiga
Membaca doa kunut, hukumnya....
a. haram b.
su nat c. wajib
4. Membaca kunut dilaksanakan ketika salat berjamaah dan
munfarid. Munfarid, artinya salat ....
a. berdua b.
send irian bertiqa c.
5. Doa kunut pada saat ada bahaya disebut ....
a. kunut nazilah
b. kunut.lamaah
c. kunut munfarid

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!


1 . Ketika salat Subuh disunatkan membaca doa .. ..
2. Doa kunut yang dibaca pada saat bahaya disebut ....
3. Doa kunut diucapkan pada salat ....
4. Membaca kunut itu hukumnya ....
5. lmam sedang membaca doa kunut, makmum mengangkat
dua tangan sambil membaca ....

F 0,rr r.,rrd.a:arr rr oa , ;n r erp- 2 \5 5J


:.
ilr. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah kanan dengan
yang ada di sebelah kiril
1. Berdiri dan berdoa a. Subuh
ketika salat.
2. E Salat yang disunatkan b. Kedua
membaca doa kunut. c. Kunut nazilah
3. E Rakaat untuk membaca
doa kunut. d, Mengucapkan
amln
4. [l Membaca doa kunut apabila
ada bahaya. Kunut
S. [ll Mendengarkan bacaan doa
kunut yang di baca imam.

lV. Jawablah soal di bawah ini dengan benarl


1. Apakah arti ru kun?
2. Pada saat salat apa kita melaksanakan kunut?
3. Pada rakaat ke berapa doa kunut dilaksanakan?
4. Selain salat Subuh, pada salat apalagi kita membaca doa
kunut?
5. Apa arti kunut nazilah?
5

Zikir dan Doa

' a.arbacaa. nDlar, usb rr {arrold

Sesudah salat biasanya kita melaksanakan zikir.


Melaksanakan zikir hukumnya sunah. Dengan banyak berzikir
hati kita akan tenteram dan damai. Dengan banyak berzikir dosa
kita juga akan dihapuskan oleh Allah. Nabi bersabda: "Barang-
siapa menyebut 'subhanallah' 33 kali, menyebut 'alhamdulillah'
33 kali, dan'Allahu akbar'33 kali di akhir tiap-tiap salat, jumlah
seluruhnya menjadi 99 kali, dan untuk mencukupi seratus dengan
menyebut 'La ilAha illallahu wahdahu lA syarikalah, lahul mulku
wa lahul hamdu wa huwa al6 kulli syaiin qadir'niscaya diampuni
dosanya walaupun sebanyak buih di laut."

ezikir Setelah Salat


Zikir artinya mengingat. Maksud zikir adalah meng ingat
Allah Swt. l\,4engingat Allah dapat sambil berdiri, duduk, dan

Fiqih Ma.na3ah lbtida\an letas 2


157 )

':
berbaring. Zikir itu dapat dilakukan dengan perbualan atau ucapan.
Apabila kita telah selesai melaksanakan salat dianjurkan untuk
berzikir dan berdoa. Lafal zikir setelah salat yang dicontohkan
Rasulullah adalah sebagai berikut:

1 .
Membaca lstig{ar
lstigfar artinya memohon ampun kepada Allah atas segala
dosa yang telah diperbuat. Membaca istigfartiga kali. Lafal istigfar
adalah sebagai berikut:
2.1 't'-r.. . 2/ t./
;]irjldJl'ili:...-l
\' ,
astagfirullah hal'azim. 3x

Arlinya. "Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung."

Dilanjutkan membaca:

2la$;Siq\iY-i3Ji'.i4ln$ jiArqtuti
Allahuma antas salam waminkas salam tabarakta yazaljalali
wal ikram.

Ariinya:"Ya Allah, Engkaulah yang sejahtera, dan dari


Engkaulah datangnya kesejahteraan. Maha Mulia Engkau ya
Allah yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan."

2. Membaca Tasbih
Tasbih artinya menyucikan nama Allah karena Allah Maha
Suci. Tasbih di baca 33 kali. Lafal tasbih adalah sebagai berikut:

Aa<?;
Subhanallah 33X

Arlinya'. "Maha suci Allah."

,@
'Y
3. Membaca Tahmid
Tahmid artinya memuji kepadaAllah karenaAllah Maha Terpuji.
Tahmid dibaca 33 kali. Lafal tahmid adalah sebagai berikut:
\t t , '.11
lN.L.rtJl
Alhamdulillah.33X

Artinya: 'Sega/a puji bagi Allah."

4. Membaca Takbir
Takbir artinya Allah Mahabesar. Takbir dibaca 33 kali. Lafal
takbir sebagai berikut:
tr, tit\e(
_^j-l 4!r
Allahu akbar. 33X
Arliny a. "Al I ah M a h a besar. "

5. Membaca Tahlil
Tahlil sebagai penutup dalam berzikir. Tahlil dibaca satu kali.
Lafal tahlil sebagai berikut:

!-3j'ag1'J :J 4;,Al 5 gj'a&t,!r4


1-,"u, 9..$ r tA f, ()i3l; "t"a't
.

Lailaha illallah wah dahu la syari kalah lahul mulku walahul


hamdu wahua'ala kulli syaiin qadir.

Arlinya: "Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan, dan
Dialah yang memiliki sekalian pujian dan sangat kuasa afas sega/a
sesuatu."

Fiqih Madfttah lbli.taiyah Kelas 2


!B..]Berdoa Setelah Salat
' Doa artinya permohonan. Maksud doa adalah memohon
kepada Allah dengan mengikutl cara-cara yang ditentukan oleh
Allah dan Rasul-Nya. Doa-doa yang biasa dibaca setelah salat
adalah sebagai berikut:

1. Mendoakan orang tua


r*ri )3lKtffir i g g li ;gr g,
U. i).

Rabbig firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani

Artinya: "Ya Tuhanku ampunilah hamba dan kedua orang


tua hamba dan sayangilah mereka sebagaimana mereka
memelihara hamba pada waktu kecil."

2. Doa kebahagiaan dunia dan akhirat

l5;1z*Z6;r)iOjzt%$gto,QtW
,)i oj',treV!. \t e.Y.tTg
'Mr,i,:i;
Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah
waqina aza bannar.

Arlinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada Kami kebaikan


di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksa
neraka."

.Pembiasaan
{C..
'1r-
Apabila telah selesai melaksanakan salat, biasakanlah
berzikir dan berdoa.

llE'
r
Berilah tanda ( r/ ) pada kolom "ya", "kadang-kadang" atau
"tidak" sesuai dengan pilihan kamu.

No Jenis Kegiatan Ya Kd Tdk


1 Saya suka melaksanakan salat
fardu lima waktu

2 Saya suka membaca


astagfiru llahal 'azim selesai salat

3 Saya suka membaca subhanallah


selesai salat

4 Saya suka membaca allahu akbar


selesai salat

5 Saya suka membaca "lailaha


illallah" selesai salat

6 Saya suka membaca doa untuk


orang tua selesai salat

{. D.,}Tugas
- Hafalkan bacaa n zikir setelah salatl
Hafalkan bacaan doa setelah salat!

l. Lingkarilah iawaban yang benarl


1. Zikir adalah ....
a. mengingat b.
memohon c. memulr
2. Zikrullah artinya ....

Flqih Madtasah lt)tidailah Ketas 2


a. mengingat Allah
b. mengingat Rasul
c. mengingat malaikat
3. Lafal istigfar yaitu ....
a. subhanallah b. Allahu akbar c. astaofirullah

4. Subhanallah itu lafal ....


a. takbir b. tahmid c. istigfar

5. Lafal tahlil yaitu ....


a. Allahuma antas salam
b. la ilaha illallah
c. alhamdulillah
6. Doa adalah ....
a. peringatan b. permohonan c. pujran

7. Selesai salat disunatkan ...


a. berdoa
b. membaca Al Quran
c. bersuci
8.
a. waliwalidayya b. ilallah c. hasanah

9. I\,4embaca subhanallah sebanyak ... kali.


a. tiga
b. tiga puluh tiga
c. tiga belas
10. Banyak mengingat Allah Swt itu akan menenteramkan ....
a. hati
b. pikiran
c. perkataan

.a
ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl
1. Zikir artinya ....
2. Mengingat Allah sambil ....
3. Lafal istigfar adalah ....
4. Allahuma antas salam ....
5. La ilaha....
6. Doa artinya....
7. Mengingat Allah akan menenteramkan .. ..
8. La ilaha illallah artinya....
9. Subhanallahartinya....
10. Alhamdulillah artinya ....

lll. Jodohkanlah kata-kata yang ada di sebelah kanan dengan


yang ada di sebelah kiril
1.
tr La ilaha illallah. a. Subhanallah
2.
tr Bacaan tasbih. b. Bacaan tahlil
4,
tr Astagfirullahal'azim . c. Bacaan istigfar
5.
tr Allahumagfirli waliwalidayya. d. Bacaan takbir
6.
[l Allahu akbar. e. Doa orang tua

lV. Jawablah soal di bawah ini dengan benarl


1. Berapa kali membaca tasbih setelah salat?
2. Apakah arli zikir?
3. Apakah arti doa?
4. Tulis lafal doa untuk orang tua?
5. Tulis lafal doa kebahagiaan dunia akhirat?

Fiqih ldadnsah lbndairah l<etas 2 {gJ,


Y
:
t. Pilihlah jawaban a, b, dan c dengan menggunakan tanda
silang (x) dengan benarl
1. Azan adalah ....
a. pemberitahuan waktu salat telah tiba
b. ajakan pada jamaah untuk segera salat
c. orang yang mendengarkan azan
2. Orang yang mengumandangkan azan disebut ...
a. dai b. muazin c.mubalig

3. Allahu akbar artinya ....


a. Allah Mahabesar
b. mari kita salat
c. mari menuju kemenangan

4. Asyhadu alla ilaha ....


a. illallah
b. muhammadarrasulullah
c. akbar
5. Asyhadu anna muhammadar ..".
a. illallah b.
rasulullah c. akbar

b. Hayya'alas....
a. salah b. falah c. akbar

7. Azan dikumandangkan dari ....


a. masjld b.
sekolah c. rumah

8. Hayya 'alal falah, artinya . . ..


a. marilah menuju keindahan
b. marilah menuju kesenangan
c. marilah menuju kemenangan
9. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad....
a. utusan Allah b.kemenangan c kekuatan

{!}
r ,r, *n oo"
10. lqamah adalah ....
a. pemberitahuan waktu salat lelah tiba
b. ajakan pada jamaah untuk segera salat
c. orang yang mendengarkan azan
11. Qad qamatis ....
a. f alah b. salah c. akbar
12. Hayya 'alas salah. adinya ....
a. mari kita salat
b. mari kila azan
c. mari menuju kebahagiaan
'1
3. Zikrullah artinya . . ..
a. mengingat Allah
b. mengingat rasul
c. mengingat malaikat
14. As salatu khairam minan....
a. azim b. naum c. quwata

15. Sadaqta wa ....


a. bararta b. lahaula c. khairan
to. lsi doa khusus adalah ....
a. azan b. iqamah c. ku nut

17 . Doa kunut biasanya dibaca pada saat salat....


a. subuh zuh ur b.
18. Doa kunut dibaca setelah ....
a. ruku b. sujud c. itidal
'19. l\,4embaca doa kunut itu hukumnya ....
a. haram b. sunat c. wajib

20. Doa kunut pada saat ada bahaya disebut....


a. kunut nazilah
b. kunut jamaah
c. kunut munfarid
liqi t'ladtasah lbLideilah Kelas 2
21. Ketika ada bencana kita disunatkan membaca doa ....
a. kunut
b. kebaikan
c. tolak bahaya
22. Pada bulan Ramadan doa kunut biasanya dibaca pada saat
salat . ...
a. witir b. tarawih c. fardu

23. Ketika salat berjamaah imam membaca doa kunut, makmum


harus....
a. mengucapkan amin
b. mengikuti bacaan
c. berdiam diri
24. Ke|ika mendengarkan doa kunut, kita sambil ....
a. mengangkat kedua tangan
b. mendengarkan
c. berdiam diri
25. Ziki arlinya . ...
a. mengingat
b. memikirkan
c. merenungkan
26. Berziki bisa dilaksanakan sambil berdiri, duduk, dan ....
a. berbaring b. tertawa c. ngantuk
27. lstigfar yaitu berzikir dengan ....
a. ucapan
b. perbuatan
c. tingkah laku
28. Astagfirullah . ...
a. huakbar b. hal azim c. allah
29. Astagfirullah, artinya aku memohon ....
a. ampunan b. syafaat c. ha rta

At zt danDaa
30. Berzikir setelah salat, hukumnya ....
a. wajib b. sunat c. mubah
31. Subhanallah artinya ....
a.
l\ilahasuci Allah
b.
segala puji bagi Allah
c.
Allah Mahabesar
JZ. Alhamdulillah artinya ....
a. Mahasuci Allah
b. segala puji bagi Allah
c. Allah Mahabesar
JJ. Allahu akbar artinya ....
a. Mahasuci Allah
b. segala puji bagi Allah
c. Allah l\,4ahabesar
34. Bacaan istigfar setelah salat diucapkan sebanyak ....
a.
tiga kali
b.
tiga belas kali
c.
tiga puluh tiga kali
35. Bacaan Tahmid setelah salat diucapkan sebanyak ....
a.
tiga kali
b.
tiga belas kali
c.
tiga puluh tiga kali
.Jtt. Bacaan takbir setelah salat diucapkan sebanyak ....
a. tiga kali
b. tiga belas kali
c. tiga puluh tiga kali
31. Bacaan tahlil setelah salat diucapkan sebanyak ....
a.
tiga kali
b.
tiga belas kali
c.
tiga puluh tiga kali

Fiqih Matlftsah lblidai@h Kelas 2


38. Lafal takbir itu ....
a. Allahu akbar b. alhamdulillah c. su b hana lla h
20 Lafal tahlil itu ....
a. Allahu akbar b. alhamdulillah c. subhanallah
40. Lafal tahmid itu ....
a.
Allahu akbar b. alhamdulillah c. subhanallah

ll. Jawablah pertanyaan ini dengan benarl


1. Tulislah lafal doa untuk kedua orang tual
2. Apakah arti kunut?
3. Apakah arti kunut nazilah?
4. Apakah afti ziki?
5. Selain salat Subuh, salat apa yang disunatkan membaca
kun ut?

lll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1 . Sebelum salat fardu kita disunatkan mengumandangkan .. ..
2. Orang yar^g azan disebut....
3. Lafal istigfar itu adalah ....
4. Pemberitahuan waktu salat tiba disebut ....
5. Berdiri dan berdoa setelah i'tidal ketika salat Subuh disebut
6. Doa kunut biasanya dilakukan pada salat ....
7. Doa kunut yang dibaca saat bahaya disebut . .. .

8. Doa kunut biasanya dilakukan pada rakaat ....


9. Zikn artinya ....
1 0. Alhamdulillah artinya . . ..
l'trslalur

Fadilah, R. Muhammad. 2005. Fikih Ml Kls 1-6 Kurikulum 2004.


Band u ng: Armico.

A. Zuzaman & Abdur Shobur. 2004. Fikih Ml Kelas 1-O Kurikulum


2004. Karya Toha Putra: Semarang.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SD 1-O Kurikulum
7994. Bandung: Bina Siswa.
Wahyudin, Udin. '1994. Pendidikan Agama lslam SMP 1-3
Kurikulum 7994. Bandung: Bina Siswa.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama lslam SMA 1-3
Kurikulum 7994. Bandung: Bina Siswa.
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa lndonesia. Jakarta: Depdikbud.
Hasan, A. 1975. Pengajaran Sa/af. Bandung: Diponegoro.
Shahih Bukhari. 1968. Alih Bahasa Zaenudin Hamidi. Jakarta:
Wijaya.
Ash Shidiq, Harbi. 1984. Pedoman Sa/af. Jakarta: Bulan Bintang.
Direktorat Kelembagaan Agama lslam. 2003. Kurikulum 2004/
Mata Pelajaran Fiqih Ml. Jakarta: Departemen Agama.
Departemen Agama. 2004. Al Quran dan Terjemahannya. Jakarla:
Naladana.

Fiqih ri,rd alr /bridai dhrerJ I \*7


z
7
z

F q h sebagai hLrkLrm lslam dan hasil ijiihad (has I pen-rikiran) para mujtahld,
menjad sangat penting dalanr rnenjawab dan menyelesa kan berbagar
perrnasalahan yang terus beTmunculan d tengah rnasyarakat, seperti
masalah jual bel, p nlarn dan sewa ketentuan upah, dsb.

Buklr Pelalaiilf Fiqih lbadah Madrasah lbtidaiyah fM, ini menyalkan


bahan peLalaran Fiqih daam lngkup Fiqih lbadah dan Fqh l\,4uama ah
Penyusunan materi dan pendekatannya rneruluk kepada Kurkuum
N,4adrasah lbtidaiyah (Nill) Slandar Kornpetensi Direktorat Jenderal
Ke embagaan Agana ls am Departernan Agama Fepub k ndones a Tahun
2AO4.

Penyajian dan penampilan buku ini memuat kompetens dasar, lndrkaior.


uTaian mater, ringkasan, tugas, dan uj kernampuan serta diengkapl
dengan gambar'gambar yang rnenarik

l,4eaLr buku ini sebagai sarana pen'rbe alaran, t!luan !ntuk memaham
pokok-pokok hukLrrn lslam secara teTpeT nc dan menyeluruh,
menjadlkannya pedornan dalarn kehidupan prbad dan sosral, dail
mengamalkan kelentuan hukum lslam dengan benar, kiranya atas izrn
Allah dapat terwujud.