Anda di halaman 1dari 74

Drs.

Asep Saepul Rochim


Linlin Nurbaniah

Fiqih lbadah
Madrasah lbtidaiyah
Kelas 3

rl+
- ROSDTKARYA BANDUNG
PENERBIT PT REMAJA
RR.PJ.4032 01 06

Fiqih Ibadah
[4adrasah lbuda]yah

Drs. Asep Saepui Rochim


L nlin Nurbaniah
Editor : Drc. Nurul Fa ah
Desain Sampul : Guvun Es.
llustrator : Toto R., Rochman S., dan Doc. RR
Khat Arab : Sa di Fatah
Perwajahan Div-UA 7 tuerrc

Diierbtkan oleh PT REvtAJe RosD,lJ<AR].A, Bandunq


Anggota IKAPI
Cetakan pedama, Februari 2006
Hak C pia yang di ndungi undang-undang pada Penulis.
Diaranq mengutip atau memperbanyak sebagian atau se uruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbli.

rsBN s79-692-6'17-2

Dceiak oleh Remaja Rosdakarya Otrset-Bandung


t( aii Pengantai
Dengan l\lenyebut Nama Allah
Yang Maha Pengasih agi lvlaha Penyayang

Kuriku um 2004 Berbasis Kompetensi (KBK) dalam impernentasinya di


lapangan memerlukan berbagai sarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang
relevan dengan kuriku urn baru 2004. Salah satu sarana KBM yang paling pentlng
adalah buku pelajaran untuk peserta didik yang sesuai dengan tuntulan kurikulum
di lVadrasah.
Kami tim penyusun buku pe ajaran Fiqih lbadah untuk lMadrasah lbtidayah
(Nll) kurikulum tahun 2004, alhamdulillah telah selesai menyusun buku tersebut.
Buku pelajaran Fiqih lbadah Madrasah lbtidayah (Ml) lni penyusunan rnatei dan
pendekatannya kami merujuk kepada kurikulurr l\ladrasah lbtidayah (N,41) Standar
Kompetensi, yanq diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama lslam
Departemen Agama Republlk Indonesia tahun 2004.
Tulisan Arab Latin kami berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri
Aqama Rl dan l\.4enter Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor: 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543 b/u 1987 tentang pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Lat n.
Penyajian dan penampilan buku ini rnemuat Kor.petens Dasar, lndikator,
uraian materi, rinqkasan, tuqas dan uii kompetensi serta dilengkapi dengan gambar-
gambar yang menark. Semoga dengan kehadiran buku inl merupakan bagian
patisipasl kaml da am mengatasj buku pelajaran untuk peseda didik di lingkungan
madrasah.
Buku Fiqih lbadah Madrasah lbtidayah (Ml) ini, terdiri darl enam jilid:
J id 1 untuk Kelas 1 Semester 1 dan 2
Jilid 2 untuk Kelas 2 Sernester 1 dan 2
Jilid 3 untuk Ke as 3 Semester 1 dan 2
Jilid 4 untuk Ke as 4 Semester 1 dan 2
Jilid 5 untuk Kelas 5 Semester 1 dan 2
Jilid 6 untuk Kelas 6 Semester 1 dan 2

Penyusun sangat menyadari bahwa subsiansi dan teknik penyalian buku ini
masih ada kelemahan dan kekurangan, sesuai dengan keteabatasan yang ada
pada kan'r . Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat menantikan koreksi dan
masukan dari para pembaca untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya.
Kepada pene.bit Rosda Karya, kami mengucapkan banyak ter makasih yang
telah bersedia menerb tkan buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah kita
r.emohon ampun, taufiq dan h dayah-Nya. Amin.

Bandung, Januari 2006

Penyusun
Bab 3 Salat bagi Orang yang Sakit 22
A. Cara Salat sambil Duduk.................. 23
B. Cara Salat sambil Berbaring....... . ... 24
C. Ringkasan..... 25
zt)

q
Bab 4 Salat Sunat Rawatib 33
A. Niat Salat Sunat Rawatib 33
B. Waktu Salat Sunat Rawatib........... 35
C, Bilangan Rakaat Salat Sunat Rawatib
D. Keutamaan Salat Sunat Rawatib 36
E. Pembiasaan Salat Sunal Rawatib 38
39

Uji Kemampuan 'lo


Salat Berjamaah

M.:kn ri.r n drre.l.m.xl

Sa at berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama


sama, paling sedikit dua orang. Leblh banyak anggctanya lebih baik.
Salat berjamaah dipimpln oleh seorang imam dan d kut peng kutnya
yang disebut makmum. Salat berjamaah dapal d aksanakan di masjid,
musala, rumah, surau, langgar, atau ien'rpal{en.rpat ain yang suci,
bersih, dan panias digunakan untuk salat.
Hukum me aksanakan salat berjamaah itu sunat muakad, artinya
lebih utama jika salat berjamaah di aksanakan. Pahala salat berjamaah
lebih besar daripada pahala salat send r.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

a$,;6,+;At ; >ts ;c'Jiit' {6:, "a>t2


[*t: Url],rt.r, .t\$i
A.ftinya: "Salat berjamaah itu lebih ulama danjada sal,it sendin.
sebanyal^ dua puluh tujuh derajat. " (H.R. Bukhari dan Muslim).

irqrr ,\lar.as-.i rbro! r",! {era: :


lAriSVarat Sah Menjadi lmam dan Makmum
' Di dalam salat berjamaah ada yang menjadi irnam dan makmum.
lmam adalah orang yang memimpin salat. lmam sa at b asanya
diangkat oleh pengurus masjid atau dipilih oleh n1aknrum yang ada
secara mendadak. Yang berhak menjadi imam ada ah orang yang telah
memenuhi syarat sah sebaga imam. Syaratsah rnerjadi mamadalah:
1. Orang yang paling fasih membaca dan menghafal A'Q!fan.
2. Orang yang paling pandai ilmu pengetahuan agamanya, terutama
di bidang hukum lslarn.
3. Kalau di antara jamaah salat kemampuan memiraca A -Quaannya
sama, maka pilih orang yang paling tua usianya.

Sebagai pem mp n salat, imam bertugas untuk:


1.l\,4emperhat kan saf makmum sebelum meffruia salat.
lmam hendaknya memperhatikan makmurn, kemudian menyuruh
makmum untuk me uruskan saf dan merapatkan barisannya.
2, lMemperhatikan keadaan makmum.
Jika makmumnya banyak dan bermacam-macam, ada ysng 1r",
muda, dan mas h anak-anak, sernentara kemampuan mereka t dak
sama, ada yang kuat ada juga yang emah. imam salat iu hendaklah
bijaksana dalam menentukan bacaan agar dapat diikuti oleh semua
makmum.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

!."
teU)J, Lf";t
r
A;tlt
p"'t>, .'1t.
r\iV
Atlinya. "Apabila seo!'ang di antara kamu salat menjadi imam bagi
orang banyak, hendaklah ia ringankan bacaannya karena di antara
nereka ada yang lemah, sakit, atau tua. Tetapi apabila salat sendi an,
boleh ia panjangkan sekehendaknya': (H.R. Nlus im).
lvlakmurn adalah pengikut saiat dalam berjamaah. Makmum
berdiri di belakang imam, berbaris rapat dengan tertib meluruskan
safnya. Agar salat berjamaahnya sempurna, makmum mempunyai
syarat-syarar sah sebagai ber kut:
'1. Berniat dengan ikh as untuk mengikuti salat berjanraah. llerniat
dalam beribadah sangat penting.
2. Meng ikuti apa yang dikerlakan imam dari awa sampa akhirsalat.
Da am mengikuti gerakan imarn, n'rakmum tidak boleh rnenyama
gerakan imam apalagi mendahuluinya, ariinya makmum
membaca takbiratui ihram setelah imam mengucapkan takbiratul
ihram, makmum ruku setelah iman ruku, dan seterusnya.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

'JJ^ Aaj .t&'&tv


113t, :tgi J6
*,r
t
!l{6$95rffi .;,g' iti * n A iot',
Artinya: 'Sesungguhnya imam itu dijadikan pentmpin salat agal
diikuti pekerjaannya, apabila imam takbiL hendaklah naknum takbir dan
apabila ruku, hendaklah makmum ruku pula." (11.R. BLrkhan llus im).

3. N,,lendahulu gerakan imam bagi makmum sa:lgai ci arang.


[,4akmum tidak boleh mendahu u gerakan iman'].
Sabda Nabi Muhammad Saw:

* ; $:tV'o::;42 !6:(4.r5v3.v 3 is' 6:


ft ' a\iai$ 3 i,At"$i2vitsi t#,au
Atlinya: "Hai manusia! aku ini imam kamu, maka langanlah kamu
mendahului aku ruku, sujud, berdiri, duduk, dan jangan pula
mendahului ketika mengucapkan sa/am."(H.R. Ahmad dan Mus m).

4. Apabila imam membaca ayat atau salah satu surat da am Al Quran


dengan dikeraskan, makmum hendak ah mendengarkannya, yaitu
ketika imam membaca Al Fatihah, surat atau ayat a n pada rakaat
pertama dan kedua pada salat Subuh, N.4agr b, dan lsya. Begitu
juga pada salat Jumat, Tarawih, ldul Adha dan iciul Fitri.

1
: rljr jrr.rJ ,,r rcj
5. Kedudukan berdirinya makmurn tidak boeh sejajar atau ebih
depan dari pada imam.
6. Laki-laki tidak sah berlmam kepada perempLlan, karena
perempuan hanya boleh menjadi imam yang makmumnya
perempuan.
7. Ketika imam membaca waladda n makmum membaca dmln. Bagi
makmum laki-laki membacanya d keraskan. sedangkan bagi
makmum perempuan tidak dlkeraskan. tetapi cukup didengar oleh
dirinya sendiri.
8. Ketika imam membaca sami allahu linan hanidah, makmum
membaca rabbane lakal hamdu.
q Makmum yang paham dan hafa membaca Al-Qur'an. hendak ah
berdiri pada saf penama d be akang mam. lvlaksudnyajka mam
lupa atau salah membaca, makmum tersebut dapat angsung
memberitah ukan nya.
10. Apabila imam upa bacaan, kurang atau lebih dalam rakaat, iugas
makmum mengingatkan dengan mengucapkan subhenallahbagi
makmum laki-laki, dan tepuk tangan dengan punggung tangan
bagi makmum perempuan.

'i. B. Cara Memberi Tahu lmam yang Salah


imam salat iiu manusia biasa. Kemungk nan salah, Lupa bacaan,
atau lupa jumlah rakaal, dapat lerjadi. Untuk iiu, Rasulul ah
menganjurkan agar makmum yang pa jng hafai bacaanNya rnengambil
tempat pada barisan pertama di belakang imam. J ka terjadi kesa ahan
atau keliru dalarn bacaan, maka dapat langsung menegur imam. Cara
menegur imam yang upa bacaan, makmunr dapat angsung
mengucapkan pembetulannya. Tetapi, jika mam upa dalam gerakan
salat atau lupa jumlah rakaat salat, makmum lak -iaki menegur imam
dengan ucapan subhenallah, sedangkan makmum perempuan dengan
cara tepuk tangan tetapi di akukan oleh pu nggu ng tangannya dengan
tidak terlalu keras.

C. Praktik Salat Berjamaah


Sebelum salat dimulai, imam hendaklah memberitahu kepada
makmum agar saf atau barisannya diluruskan dan dirapatkan. Begitu
(
\ ^\
l"/ i rr E, i,iJil
pula makmum dengan sendirinya mengerjakan seperti itu. Jika saf
salal tidak tertib dan tidak rapat, akan ditempati setan yang akan mudah
menggoda ibadah salat kita.
Barisan makmum dapat berbeda dan berubah lempatnya. Hal ini
berganlung pada jumlah dan tingkatan makmum yang hadir. Namun
yang harus tetap makmum laki-laki ada di belakang imam dan makmum
perempuan ada di belakang makmum laki-laki. Posisi makmum
seorang berbeda degan posisi makmum lebih dari seorang, berbeda
pula dengan makmum hanya seorang laki-laki atau seorang yang
perempuan. Perhalikan ketenluan posisi makmum berikut ini:

1. Makmum hanya seorang


Andi dan Budi akan melaksanakan salat Zuhur berjamaah. Andi
menjadi imam dan Budi menjadi makmum, Andi berdiri di depan dan
Budi berdiri di sebelah kanan Andi agak ke belakang sedikit. Budi
mengu rnandangkan lqamah. Andi takbiratul ihram mengucapkan
allahu akbar, Budi mengikutinya.

Ftqih Madr$ah lbtidailah Kel^ 3


2. Makmum lebih dari seorang
Ketika Andi dan Budi sedang salat, Deni datang ingin ikut
berjamaah. Deni lalu menepuk pundak Budi perlahan agar mundur
sejajar dengannya di belakang Andi.

Selanjutnya, datang Firman mau mengikuti salat berjamaah pula.


Firman mengambil tempal di sebelah kanan Budi. Gambar 3

Lalu datang lagi Edi hendak salat berjamaah. lvlaka Edi mengambil
posisi di sebelah Firman. Lihat gambar 4
Baris perlama sudah penuh, padahal lrfan mau ikut salat
berjamaah, lrfan hendaknya menepuk bahu Budi agar pindah ke
belakang menemani ldan di baris kedua. Maka bentuk salat berjamaah
itu menjadi seperti gambar 5. Begitu selanjutnya.

3. Makmum laki-laki dan perempuan


Waktu Asar telah tiba. Budi, Andi, dan Lina akan salat berjamaah
di musala. Andi menjadi imam, Budi dan Lina menjadi makmum
Tempat Andi sebagai imam berada di depan. Budi berada di sebelah
kanan agak ke belakang sedikit, Lina berada di belakang sedikit jauh
dari Budi. Perhatikan gambar di bawah ini.

A
Ftqh ddd#^ l{tidaiyah^eta5 ) '|r
\J,t
Kemudian datang Firman hendak mengikuti salat berjamaah.
Firman menepuk pundak Budi agar mundur menemani Firman.
Sehingga posisi Andi di depan, di belakang ada Firman dan Budi, dan
di belakang sekali ada Lina. Perhatikan gambar berikut.

Tak lama kemudian, datang Tati he ndak mengikuti salat


berjamaah. Tati mengambil lempat di sebelah kiri Lina. Perhatikan
tempat Taii.

4. Makmum campur
Waktu Magrib telah liba. Biasanya masjid dipenuhi oleh orang-
orang yang hendak melaksanakan salat berjamaah. Agar tertib imam
harus mengatur posisi saf jamaah. Laki-laki dewasa menempali saf di
belakang imam, anak lakilakidi belakang laki-laki dewasa. Diteruskan
oleh saf anak perempuan di belakang anak laki-laki dan sal paling
belakang adalah saf ibu-ibu atau perempuan dewasa. Perhatikan
gambar berikut ini.

ILA s,r,ra",p',,r
.:'
( D.) Keutamaan Salat Berjamaah
Salat berjamaah memiliki beberapa keutamaan, antara lain:
1. Memakmurkan masjid, apabila salat berjamaah dilakukan di
masjid.
2. I/endapat pahala yang bedipat dibandingkan salat sendiri, yaitu
dua puluh tujuh derajat.
3. Mempererat persaudaraan dengan sesama umat lslam,
khususnya yang berdekatan dengan rumah kita.
4. Menambah ilmu pengetahuan dan bisa tukar-menukar informasi
di antara sesama jamaah.
5. Membiasakan hidup disiplin dan teratur karena salat berjamaah
senantiasa dilaksanakan dengan cara disiplin dan lepat waklu.

{t."
v
}eemoiasaan salat Berjamaah
Salat berlamaah dapat dilaksanakan di mana saja asal tempatnya
suci dan bersih. Sebaiknya setiap siswa kelas tiga [,4] selalu
membiasakan salat berjamaah.

Ftqih Madtasah lbtidaiyah Kelas 3


Skala sikap

i
1. Saya melaksanakan salat
lima waktu
2. Saya melaksanakan salat
wajib tepat waktu
Saya melaksanakan salat
wajib berjamaah
4. Saya melaksanakan salat
barjamaah di masjid
Saya melaksanakan salat
sunat rawatib di masjid

{ r. }ningt<asan
" Salal berjamaah adalah salal yang dikerjakan secara bersama-
sama, paling sedikit dua orang. lmam adalah pemimpin salat. Makmum
adalah pengikut salat dalam berjamaah.

{" G. }Tugas
l"'/ Praktikkanlah tata cara salat berjamaahl
Biasakanlah melaksanakan salat lardu secara berjamaahl

Menilai kemampuan salat berjamaah siswa dengan cara praktik


atau lisan dan tertulis.
A. Paktik atau lisan
Menilai kemampuan siswa dalam maleri salat berjamaah pada
kegiatan beLajar mengajar di kelas atau pada ulangan harian atau
ulangan umum.

B. Te rtu lis

t. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda


silang (x) pada hurul a, b, atau cl
1. Salat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut....
a. sa at sendir
b. sa at m u nfarid
c. sa at berjamaah
2. Salat berjamaah paling sedikit dilaksanakan ... orang.
a. dua b. tiga c.empat
3. Mengerjakan salat berjamaah itu hukumnya .. ..
a. sunai b. mubah c. makruh
4. Pahala sa at berjamaah itu sebesar ....
a. dua pu Lrh derajat
b. dua pu ur
ma derajat
c. dua pu uh tujLrh derajat
Terlambai mengikuti saLat berjamaah, disebut ....
a. mam b.
makmum c.masbuk
6. orang yang memimpin salai dlsebut ....
a. mam b. makmum c. masbuk
7. Orang yang meng kuti dalam salat berjamaah d sebut ....
a. imam b. makmum c. masbuk
8. Yang berhak menjadi imam salat adalah ....
a. orang yang fasih membaca Al-Qulan
b. orang yang kaya
c. orang yang pandai
9. Syarat makmum yang pertama adalah ....
a. berniat
b. mengikuti imam
c. tidak mendahului imam

F,qr adra.ahbi.rr4aa[erd.. (,
Y'
10. Laki-laki tidak boleh berimam kepada ....
a. laki-laki b.perempuan c. anak-anak
11. Ketika imam membaca sami allahu liman hamidah. makmum
membaca ....
a. alhamdulillah
b. rabbana lakal hamdu
c. allahu akbar
12. Apabila imam melakukan kesalahan, makmum laki-laki dapat
menegur dengan ucapan ....
a.
subhenallah
b.
lepuk tangan
c.
allahuakbar
13. Ketika imam membaca waladdelin, makmum membaca....
a. imin
b. subhanallah
c. alhamdulillah
14. Perempuan boleh menegur imam yang lupa dengan cara ....
a.
membaca subhanallah
b.
menepuk tangan
c.
membaca allahuakbar
15. Makmum hanya seorang berdiri di ... imam.
a. kanan agak belakang
b. kiri
c. belakang

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


Salat yang dikerjakan bersama-sama disebut ....
Hukum mengerjakan salat berjamaah adalah ....
Pahala/derajat salat berjamaah ilu sebesar ....
Orang yang memimpin salat disebut ....
Cara menegur imam bagi makmum lakilaki dengan ....
Salat berjamaah paling sedikit dilaksanakan ... orang.
Ketika imam membaca waladdeln, makmum membaca

.a{rl
17
-Y salat Belrnaah
8. Padawaktu lmam membaca samiallahu liman hamidah, makmum
membaca....
9. Laki-laki tidak boleh berimam kepada ....
10. Orang yang mengikuli salat berjamaah adalah ....

lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di


sebelah kiri
1. f'"1-l Salat vano dikeriakan a. lmam
bersama-sama. b. Subhanallah
2. E Hukum melaksanakan c. Tepuk tangan
salat berjamaah. d. l\4akmum
3.
L'.'l Orano vano memimDin salat. e. Salat berjamaah
4. [. ] orang yang mengikuti f. Sunat
salat berjamaah.
s. ft... Cara menegur imam yang
salah bagi laki-laki.

tv. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan


benarl
1. Apakah salat berjamaah ltu?
2. Berapakah derajat/pahala melaksanakan salat berjamaah?
Tulislah dalil tentang salat berjamaah!
4. Sebutkan syarat sah menjadi imaml
5. Berapa orang paling sedikit salat berjamaah dapat dilaksanakan?

Frq t t ladasah lbhddiya\ felas I .}' -r'


':
Bab 2

Salat Jumat
:"

. Mo aksanaran sa arJNTai
, MorJnl!kkai hLkJ.sz arJumar
. ri{syebrlr sracr(al3d $r
. M6nuni!rkar waku saarJ!mal
. ftr rllkka.hs haiyars

Hari Jumat acialah harl yang sangat mulia bagi kaum muslim n.
Pada hari jumat kaum muslimin laki-laki yang telah ballg waj b
melaksanakan sa at Jumat. Hari Jumat disebut juga sayidul ayyam,
artinya hari Jumat tu sebagai penghulu atau pemimpin bagi hari-hari
yang lainnya. Salat Jumat adalah salat dua rakaat setelah khutbah
Jumat pada waktu zuhur setiap hari yang mulia itu.

i' A. lHukum dan Waktu Salat Jumat


''t) [,4engerjakan sa at Jumat hukumnya fardu ain bag setiap muslim
laki-lakiyang telah bal g. Fardu ain art nya kewajiban yang dibebankan
kepada setiap laki-lak musl m yang telah balig. Berdosa bagi yang
meninggalkan nya.
Firman Allah Swt:

';AU;ra.)*t:.n;;r'rWJ.X,W
!, $a,J.da'
Y
1,r",4%/K.'l(4r,#g4,,5.iJuyi;'6
\ t '-,;l't ,

Aninya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru


untuk salat Jumat maka hendaklah kamu segeta mengingat A ah dan
tinggalkanlah lual beli, yang demikian itu leliih baik baginu jika kamu
mengetahui. f O.S. Al-Jumah.62: 9).
Waktu melaksanakan salat Jumat adalah setelah masuk waktu
zuh ur, dilaksanakan setelah khutbah.

-{.*9, ,rsyarat Waiib Salat Jumat


' Orang yang berkewajiban melaksanakan salat Jumat adalah
sebagai berikut:
'1. Orang lslam.
2. Balg. yaitu orang yang sudah sampai umur serta sudah dapat
membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
3. Laki-laki. sedangkan perempuan tidak diwajibkan.
4. Sehat akal. sedangkan orang gila tidak wajib salat Jumat.
5. Sehat jasmani atau rohani, orang sakit tidak wajib salat Jumat.
6. Ny'erdeka. bukan hamba sahaya.
7. lldak sedang dalam perja anan atau musafir.

{ -'/C. Syarat Sah Salat Jumat


Salat Jumat yang klta kerlakan dapat dikaiakan sah jika memenuhi
persyaratan berikut ini:
.
'1
Salat Jumat dl aksanakan di tempat atau kota yang penduduknya
tetap. bukan sementara.
2. Salat Jumat dikerjakan secara berjamaah, tidak sah salat Jumat
kalau dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri.
3. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur, setelah matahari
tergelincir.
4. Salat Jumat dilaksanakan setelah khutbah Jumat.

{ D. }Khutbah Jumat
' Sebelum melaksanakan salat Jumat, wajib diadakan khutbah
Jumat, yaitu khatib memberikan fatwa atau peringatan kepadajamaah.

Fiqih Madnsah lbtidairat l


^eta:
Orang yang berkhuibah dlsebut khat b. Sebelunr khaiib berkhutbah.
didahului azan. Ketika khat b berkhutbah, makmum wajib
mendengarkan khutbah. Khutbah mempunyai syarat, rukun, dan
sunat. Yang termasuk syarat-syai'at dua khuibah adalah sebagai
berikut:
1. Dua khutbah dilaksanakan setelah tergeiincir matahar.
2. Ketika berkhutbah khat b disyaratkan berdir bagi yang mampu.
3. Khatib duduk d antara dua khutbah.
4. Khatib berkhutbah dengan suara keras, menyeniuh hai, dan
dipahami pendengar.
5. Khatib mempunyai wudu atau suci dari hadas.
Rukun khutbah ada enam. yaitu sebaga berikli:
1. Membaca kalt.rtal handalah, yallu memuji kepada A lah Swt.
2. Mengucapkan dua ka mat syahadat.
Mengucapkan sa awat kepada Nabi h4uhammad Saw.
4. Nlembaca surat atau ayat A Quran.
5. lvlember nasihat kepada orang yang mendengarkan (mustami)
tentang ajaran yang terkandung pada A Quran dan hadis.
6. Pada akh r khutbah kedua, khatib berdoa unluk keselamatan
kaum mukminin dan mukminat.
Sunat khutbah Jumat ada tiga, yaltu sebagai ber kut:
Khutbah dilakukan pada tempat yang tnggi. basanya di atas
rnirnbar, supaya dapat dilihat dan suaranya dapat didengar oleh
lamaah.
2. Khaltb memu ai khutbahnya dengan mengucapkan sa am.
3. Khutbah yang disampaikan lsinya cukup pendek atau sedang,
tldak terlalu panjang.

i,..E. I Sunat Sebeium Salat Jumat


t Selaln amaan yang termasuk wa]ib atau r!kun salat Jumat
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat pula ama an sunat,
yang maksudnya akan mendapatkan ganjaran bag yang
mengerjakannya. Amalan sunat yang berhubungan dengan salat
Jumat tu adalah sebagai berikut:
'1. Melakukan mandl wajib atau mandi besar sebelum perg
menunaikan salat Jumat.
2. Memakai pakaian yang baik dan bersih, tebih baik memakai
pakaian yang berwarna putih.
3. Memakai harum-haruman, seperti minyak wangi, tetapi
memakainya harus sederhana dan tidak berlebihan. lvlaksudnya
supaya jamaah lainnya tidak terganggu ibadahnya, karena
mencjum bau yang tidak sedap.
4. Memotong kuku, menggunting rambut, dan menyisir rambut.
5. Bersegera pergi ke tempat salat Jumat.

;: F. aPembiasaan Salat Jumat


'v Kita selaku siswa-siswa kelas tiga Ml, hendaklah membiasakan
diri melaksanakan salat Jumat. Dengan membiasakan salat Jumat,
makin lama akan terasa ringan dan tidak merasa berat untuk
melaksanakannya. Kebiasaan dari kecilakan terus dibawa hingga kita
dewasa dan tua.
Skala sikap

Kadang- Tidak
No. Selalu
kadang pernah
1. Saya salat Jumat di
masjid dekat rumah
2. Saya senantiasa melak'
sanakan salat Jumat
3. Melaksanakan salat
Jumat dipaksa orang
tua
4. Ketika pergi ke masjid
untuk salat Jumat,
biasanya terlambat
5. Saya salat Jumat
bersama orang tua, dan
saudara

Fi.1n I lad,a,ah lhl dr !ah I tras 1


Saya salat Jumat
bersama teman-teman

7. Saya senang ketika


mengikuti salat Jumat

{ G. }Ringkasan
1l Ketentuan salat Jumat meliputi pengertian, hukum, syarat walib
salat, syarat sah salat, sunat-sunat sebelum salat Jumat dan
hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.
2. Salat Jumat adalah salat dua rakaat setelah khutbah pada waktu
zuhur setiap hari Jumat.
3. Amalan sunat yang berkaitan dengan salat Jumat adalah mandi
wajib, berpakaian baik dan bersih berwarna putih, memakal harum-
haruman, memotong kuku, dan bersegera pergi ke tempat salat.
4. Orang yang boleh meninggalkan salat Jumat adalah orang sakit,
musafir, hamba sahaya, perempuan, dan di waktu hujan iebat-

{Hr}ruoas
v Praktikkan salat Jumat bersama keluarga kaljan I laksanakanlah
di masjid terdekatl

,r tJji l(emampudn

Menilai kemampuan salat Jumat siswa, dengan cara prakiik alau


lisan dan secara tertulis.
A. Paklik atau lisan
Men!lai kemampuan siswa dalam rnateri salat Jumat pada
kegialan belajar mengajar di kelas atau pada ulangan harian atall
ulangan umum.
B. Tertulis
L Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x)
pada hurup a, b, atau cll
1. Hari Jumat adalah penghulu bagi harFhari yang lainnya disebut

a. yaumut tasyrit<
b. sayidul ayyAm
c. ayyam makdudat
2. Bagi setiap muslim lakilaki yang telah balig, mengerlakan salat
Jumat hukumnya ..,.
a. farduain b. fardu kilayah c.
sunat muakad
3. Salal Jumat dikerjakan sebanyak ....
a. dua rakaat b. tiga rakaal c. empat rakaat
4. Waktu melaksanakan salat Jumat adalah ....
a. sebelum zuhur
b. sesudah zuhur
c. sebelum khutbah
5_ Orang yang berkhutbah disebut ....
a- rmam b- khatib c. makmum
6. Orang yang wajib salat Jumat adalah .. ..
a. musafir
b. hamba sahaya
c. muslim
7. Ketika khatib berkhutbah, makmum wajib . ...
a. menuliskan
b. mendengarkan
c. menyimpulkan
Khutbah Jumat dilaksanakan ... kali.
a- salu b.dua c. tiga
o Syarat wajib mengerjakan salat Jumat adalah ....
a. muslim b. muslimai c anak-anak
10. Dua khutbah dilaksanakan ....
a. sebelum salat Jumat
b. setelah salat Jumat
c. ketika salat Jumat
Fiqih Ma&asah lbLidaitab Kelas 3
11 Ketika berkhutbah, khatib disunatkan ....
a. berbaring b. duduk c. berdiri
12. Rukun khulbah ada ....
a. lima b. empat c. tujuh
13. Sebelum khatib berkhutbah, didahului oleh ....
a. azan
b. iqamah
c. membaca Al-Qulan
14. l\,4andi wajib sebelum salat Jumat termasuk ....
a. sunal b. rukun c. syarat
Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Saw, termasuk

a. syarat khutbah
b. rukun khuibah
c. sunat khutbah

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


.
'1
Hukum salat Jumat bagi kaum muslimin yang telah balig adalah
2, Salat Jurnat dlkerjakan sebanyak ... rakaat.
3. Sebelum salat Jumat ... melaksanakan khutbah.
4. Syarat wajib melaksanakan salat Jumat itu ada ....
5. Orang yang berkhutbah disebut ....
6. Sebelum khutbah ... dahulu.
7. Ketika khatib berkhutbah makmum wajib ....
8. Khutbah Jumat sebanyak ....
9. Sunat khutbah ada ....
10. Syarat sah salat Jumat ada ....

lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di


sebelah kiril
t. fl satan satu yang termasuk a. Setelah zuhur
syarat wajib salat Jumat. b. Sunat khutbah
2. [_J Salah satu yang termasuk c. Wajib
rukun salat Jumat. d. Dua
e. f*.l wat<tu pelaksanaan e. lvlembaca surat
salat Jumat. f. lslam
4. f-.l Jumlah rakaat salat Jumat.

[l lut um melaksanakan
salat Jumat.

lV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan


benarl
1. Sebutkan rukun salat Jumat!
2. Apakah hukum melaksanakan salat Jumat?
3. Sebutkan syarat wajib salat Jumatl
4. Sebutkan syarat sah salat Jumatl
5. Sebutkan pekerjaan yang termasuk sunat sebelum salat Jumatl

Flqh ttaata\dh tbtldal)dh felas J @,


Salat bagi Orang
yang Sakit

Salat ma waktu adalah kewaliban yang tidak boleh ditinggalkan


oleh kita walaupun sedang bepergian, bahkan ketika sakit. Jika waktu
salat telah t ba hendaklah kita melaksanakan salat sesuai dengan
kemampuan. Ket ka sedang bepergian, kita blsa me aksanakan salat
di dalam kendaraan, misalnya di dalam mobil pribadl, angkutan umum,
kapal terbang, kapa aut, dan di dalam kereta api. Begitu pula ketika
saklt, kita tetap dlwaj bkan me aksanakan salat fardu yang lima waktu.
Berat ringannya suatu penyakit sangat menentukan cara salat yang
dapat dilaksanakan, b sa sambii berdiri, sambil duduk, samb I berbaring
atau sambil terlentang. Berat ringannya penyaklt, hanya dapat diketahui
oleh penderita atau berdasarkan petunjuk dari dokter.

Saraib3gr 0r,n! r/?rq Serr


A. Cara Salat sambil Duduk
t' Orang yang sedang sakit tetap d haruskan melaksanakan salat
yang disesuaikan dengan kemampuannya. Ini menunjukkan betapa
pentingnya melaksanakan salat wajib, meskipun sedang dalam keadaan
sakit. Tata cara mengerjakan salat ket ka sedang sakit dljelaskan d
dalam hadis RasululLah.
Sabda Nab l,4uhammad Saw:

y/
tr zt <. ,, < 'o\{,rc4t

tJ,b)to\, #,37
Adinya "...Salatlah kamu (yang sakit) sambil betdiri, apabilatidak
mampu salatlah kamu sambil duduk, apabila tidak mampu salatlah
kamu sambil berbarirg'| (H.R. Bukhari).

Allah Swt memberikan keringanan bagiorang yang sedang saklt


dalam mengerjakan salat. Keringanan dalam ibadah in disebut
rukhsah. Serdasarkan hadis di atas, mengerjakan salat ketika sedang
sak t sebaga ber kut:
1. Aoab a kita tidak mampu sa at sambil berdiri, kerjakan ah salat
samb d!duk
2 Acab a k:a: dai('ra'roLr sa at sanb dLrduk, kerjakanlah sambil
be'bar ng.
3, Aoab a { la i dak -raTnpLr sa at sambi berbar ng, kerjakanlah
!4rJ re e rd g
4. Bag yang sakiinya parah, tidak marnpu berd r, duduk, berbar ng,
teren:ang maka salatah dengan isyarat, ucapan atau kedipan
maia
Adap! 1 tata cara salat sambil duduk adalah sebagai berikut:
1. l"4enghadap ke arah k blat.
2, Duduk dengan posisi kaki seperti duduk lftlrasy, yaitu kaki kiri
d lad kan tempat duduk dan kaki kanan tegak berdiri dengan jari-
jar ditekuk menghadap arah kiblat. Sementara tangan diangkat
untuk takbiratul ihram, kemudian meletakkannya di atas perut
seperii sa at berdiri. Lihat gambar.

.r I ilaor ah ilrjdhrerdrr \::/


3. Pada waktu ruku, badan cukup dibungkukkan secukupnya, dan
kedua tangan dlletakkan di atas paha.
4. Pekerjaan da am bacaan salat sambil duduk sama seperti salat
sambil berdiri.

Cara Salat sambil Berbaring


Apabila me aksanakan salat sambil duduk tidak bisa, k ta boleh
melaksanakan salat sambil berbaring. Tata cara melaksanakan salat
sambil berbaring sebagai berikut:
1. Berbaringlah mir ng ke kanan sambil menghadap ke arah kiblat.
2. Angkat tangan semampunya untuk takbiratul hram.
3. Perubahan gerakan salat seterusnya dapat d lakukan sesuai
dengan kemampuan.

Apabila cara berbaring miring juga tidak mampu, salatlah sambil


terlentang dengan kedua kaki mengarah ke klblat. Jika memungkinkan
kepala ditinggikan. Adapun gerakan-gerakan lainnya dapat dengan
isyarat atau disesuaikan dengan kemampuan. Bacaan salatnya sama
seperti waktu kita melaksanakan sa at sambil berdiri.

Saial balr orard yrno Siin


Apabila dalam keadaan sakil yang sudah parah, hendaklah
dibimbing bacaan salatnya, seandainya bacaan pun tidak bisa tetapi
masih dalam keadaan sadar, maka salatnya cukup dengan isyarat.

{'c. }Rinslgsan
" Dalam keadaan bagaimanapun salat lima waktu wajib kita
laksanakan. Allah Swt memberikan keringanan bagi mereka yang tidak
mampu berdiri, salatlah sambil duduk, bila tidak mampu juga salatlah
sambil berbaring atau terlentang.

Tugas
Praktikkanlah tata cara salat sambil duduk, berbaring, atau
terlenlang dengan dibimbing oleh gurumu, serta kerjakanlah
dengan baik dan benarl

nFrJen

Menilai kemampuan salat bagi orang yang sakit pada siswa


dengan cara praktik atau lisan, dan secara tertulis.
A. Paktik atau lisan
l,4enilai kemampuan siswa dalam materi salat bagi orang yang
sakit pada kegialan belajar mengajar di kelas, atau pada ulangan harian
atau ulangan umum.
B. Tertulis

l. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x)


pada hurul a, b, cl
Keringanan dalam melaksanakan ibadah disebut ....
a. karomah b. musafir c.
rukhsah
2. Sehari semalam kita melaksanakan salat fardu sebanyak ....
a. lima kali b.lima kali c.
enam kali

Fiqh ltaddah l\tida)yah Xelas 3


3. Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil berdiri, kita boleh
salat sambil ....
a. duduk b.terleniang c.
berbaring
4. Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil duduk, kita boleh
rylelaksanakan salat sambil ....
a. duduk b. terlentang c.
berbaring
5. Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil berbaring karena
sakit parah, bolehlah melaksanakan salat sambil ....
a. duduk b. terlentang c.
berbaring
6. Kewajiban kaum muslimin yang tidak boleh ditinggalkan dalam
berbagai keadaan adalah ....
a. salat b.
saum c. zakal
7. Bagi orang yang sakit parah, ia tidak bisa lagi oerdiri, duduk, atau
terlentang, salat dikerjakan dengan cara ....
a. terlentang b. berbaring c. isyarat
8. Rukhsah artinya....
a. kelentuan b. keringanan c. kejelasan
9. Cara melakukan isyarat bagi orang yang sedang sakit, antara
lain....
a. berkedip b. tertawa c. menano's
1 0. Ketika salat berbaring tubuh kita hendaknya menghadap ke arah

a. timur b. kiblat c. atas

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!


1. Sehari semalam kila melaksanakan salat tardu sebanyak ... kali.
2. Keringanan dalam melaksanakan salat disebut ....
3. Ketika salat berbaring tubuh kita hendaknya menghadap ke arah

4. Cara melakukan salat bagiorang yang sedang sakit parah, antara


ain dengan....
5. Kewajiban kaum muslimin yang tidak boleh ditinggalkan dalam
be'bagai keadaan ada an . ...

@.
Y
,,,,,",",n,^ ,,o,
lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di
sebelah kiril
1 . [] Keringanan dalam ibadah. a. 5 kali 17 rakaat

2. \ Uara sa al orang yanq b. Sesuai kemampuan


sakit parah. c. Rukhsah
3. f,i Kewajiban yang tidak boleh
d- Salat lima waktu
ditinggalkan dalam
berbagai keadaan. e. lsyarat
4. N4engerjakan salat bagi {. Telentang
orang yang sakit.
5. Kewajiban salal dalam
sehari semalam.

IV Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan


benar!
1 Berapa Kali kita salat dalam sehari semalam?
2. Apakah yang disebut rukhsah?
3. Jeraskan tata cara melaksanakan salat ketika sedang sakitl
4 Be!'ilah contoh salat dengan isyarat!
5. Bagaimana cara salat dalam kendaraan?

horh uatt..eh \xtJauah^etat t 6a


lt}
f
F.

l-e lilien lJle n.c; n IJn'ium


-' Semester L
t. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini dengan memberi
tanda silang (x) pada huruf a, b, atau cl
Salat berjamaah paling sedikit dilaksanakan ... orang.
a. dua b. tiga c.
empat
2 Pahala salat berjamaah itu sebesar ....
a. dua puluh derajat
b. dua puluh lima derajat
c. dua puluh tujuh deralat
3. Menger.lakan salat berjamaah itu hukumnya .. . .

a. sunat b. mubah c. makruh


4. Yang berhak menjadi imam salat adalah .. ..
a. orang yang fas h membaca AI Quran
b. orang yang kaya
c. orang yang pandai
5. Lak - ak tidak boleh berimam kepada ....
a. aki-laki b.
perempuan c. anak-anak
6. Apabila imam melakukan kesaiahan, makmum laki- aki dapat
meneg u r dengan ....
a. ucapan subhenallah
b. tepuk tanqan
c. ucapan allahuakbar
7. Ketika mam membaca waladdalin. makmum membaca ....
a. aTntn b. subhanallah c. alhamdulilah
8. Makmum hanya satu orang berdiri di ... imam.
a. kanan agak belakang
b. kiri
c. belakang
L Salat yang dlkerjakan secara bersama-sama disebut ....
a. salat sendiri
b. sa at munfarid
c. sa at berjamaah

Saraila!, araiO r"!ao Saril


10. Tedambat mengikuti salat berjamaah, disebut ....
a. imam b. makmum c. masbuk
11. Hari Jumat adalah penghulu bagi hari-hari yang lainnya, disebut

a. yaumul tasyrik
b. sayidul ayyam
c. ayyam makdudat
12. Orang yang berkh utbah d,seb.rt....
a. imam b. khatib c. makmum
13. Mandi wajib sebelum salat Jumat termasuk ....
a. sunat b. rukun c. syarat
14. Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Saw, termasuk

a. syarat khutbah
b. rukun khutbah
c. sunat khutbah
15. Sebelum khatib berkhutbah didahului oleh ....
a. azan
b. iqamah
c. membaca Al Quran
'1
6. Sehari semalam kita melaksanakan salat fardu sebanyak ....
a. lima kali
b. empat kali
c. enam kali
17. Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil berbaring karena
sakit parah, bolehlah melaksanakan salat sambil ....
a. duduk b. terlentang c.
berbaring
18. Rukhsah artinya....
a. ketentuan b. keringanan c. kejelasan
19. Ketika salat sambil berbaring tubuh kita hendaknya menghadap
ke arah ....
a. timur b. kiblat
20. Cara melakukan salat dengan isyarat bagi orang yang sedang
sakit. antara lain ....
a.berked p b.
tertawa menangis c.
F oth tbtdd )ahiejit J
^larJ,a:an
21. Bagi orang yang sakit parah, dan ia tidak bisa lagi berdiri, duduk,
atau terlentang, salat dikerjakan dengan ..,.
a. terlentang b.
berbaring c. isyarat
Keringanan dalam melaksanakan ibadah disebut . ...
a. karomah b. musafir c.
rukhsah
Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil duduk, kita boleh
melaksanakan salat sambil ....
a. duduk b.
terlentang c.
berbaring
24. Kewajiban kaum muslimin yang tidak boleh ditinggalkan dalam
berbagai keadaan adalah ....
a. salat b. saum c.
zakat
25. Apabila tidak bisa melaksanakan salat sambil berdiri, kita boleh
salat sambil ....
a. duduk b.
terlentang c.
berbaring
26. Rukun khutbah ada ....
a. lima b. empat c. tujuh
27. Kelika berkhutbah, khatib disunatkan ....
a, berbaring duduk b. c. berdiri
28. Khutbah Jumat dilaksanakan ... kali.
a. satu dua b. c. tiga
29. Syarat wajib mengerjakan salat Jumal adalah ....
a. muslim muslimatb. c. anak-anak
30. Ketika khatib berhutbah, makmum wajib ....
a. menuliskan
b. mendengarkan
c. menyimpulkan
31. Sejak maiahari tergelincir sampai bayang-bayang yang
disinarinya sama panjang, itu waktu salat ,.,.
a. zuhv magrib b. c. subuh
32, Subhana rabbiyal a la itu. bacaan ....
a. i'tidal ruku b. c. sulud

Satat bagt qahg yarg satit


Doa ruku yaitu ....
a. subhana rabbiyal azim
b. sami allahu liman hamidah
c. rabbana lakal hamdu
Salat dimulai dengan ....
a. takbiratul ikhram
b. tahmid
c. tahlil
35. ... sebelum salat.
a. niat b. zikir c. Doa
36. Bacaan takbir adalah ....
a. subhanallah
b. alhamdulillah
c. allahuakbar
37. Sebelum membaca Al Fatlhah kita membaca....
a. lakbir b. taawuz c. tawaruk
38. Salat Subuh sebanyak ... rakaat.
a. dua b. tiga c. empat
39. Suci dari hadas besar te'nasuk....
a. rukun salat
b. syarat sah salat
c. wajib salat
40. Salam pertama termasuk ..,.
a. sunal salat b. wajib salat c. rukun salat

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1. Hukum melaksanakan salat berjamaah adalah
2. Pahala/derajat salat berjamaah itu sebesar ''
3. Orang yang memimpin salat disebut ....
4. Cata menegur imam bagi makmum laki-laki dengan ...
5. Orang yang berkhutbah disebut ....
6. Khutbah Jumat sebanyak ....
7. Syarat wajib salat Jumat ada,...

Fiqih Madkeh lbtida)yah Kelil 3


8. Ketika salat berbaring tubuh kita hendaknya menghadap ke arah

9. Sehari semalam kita melaksanakan salat fardu sebanyak ....


10. Keringanan dalam melaksanakan salat disebut ...

lll. Jawablah soaFsoal di bawah ini dengan benarl


1. Apakah yang disebut rukhsah?
2. Jelaskan tata cara melaksanakan salat ketika sedang sakitl
3. Apakah hukum melaksanakan sallt Jumat?
4. Sebutkan syarat wajib salat Jumatl
5. Sebutkan syarat sah menjadi imaml

\y saraibae oransr,ane sat,r


Be* 4

Salat Sunat Rawatib

i;glti:e.Gr D*e:

. Menunjukka4warlrwrKu3aar

. Menufjukkanbiransansaarsunar

. Monysbtrrkan kedamaansa al sarat

. Mombasakan salat saarsunai

Di kelas satu dan dua kita telah membahas tata cara mengerjakan
salat fardu yang lima waktu dan salat Jumat. Di kelas tiga kita akan
membahas salat sunat. Salat sunat adalah salat selain salat fardu,
dan akan mendapatkan ganjaran atau pahala bagi orang yang
mengerjakannya. Manfaat salat sunat antara lain untuk menambah
kebaikan dan menyempurnakan kekurangan salat fardu.
Salat sunat itu bermacam-macam, di antaranya salat sunat
rawatib. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengiringl salat
fardu yang lima waktu. Salat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum
salat fardu disebut qabliyah dan salat sunat rawatib yang dilaksanakan
setelah salat fardu disebut badiyah.

Niat Salat Sunat Rawatib


Rukun salat yang pedama adalah niat. Berniat salat sunat rarvatib
yaitu menyengaja di dalam hati dengan ikhlas untuk mengerjakan salat

Frqh ltadt.tat lbtda\ah t ?!a. J


sunat rawalib. Bagi orang yang biasa mengucapkan lafal niat. berniat
melaksanakan salat sunai rawatib adalah sebagai berikut:
1. Lafal niat salal sunat rawatib dua rakaat sebelum salal Zuhur.

Adinya: "Aku niat salat sunat sebelum salat Zuhur dua raKaat
karena Allah taala".
2. Lafal niat salai sunat rawatib dua rakaat sesudah salat Zuhrir.

Adinya: "Aku niat salat sunat sesudah salat Zuhut dua rakaat
karena Allah taala".

Lafal nial salat sunat rawatib dua rakaat sesudah salat Maorib.

Arlinya: "Aku niat salat sunat sesudah salat Magrib dua rakaat
karena Allah taala."

4. Latal niat salat sunat rawatib dua rakaat sebelum salat lsya.

'J6 t6f"+a, i$t


^.'r93,'W
Aftinya: "Aku niat salat sunat sebe!um salat lsya dua rakaat karena
Allah taala".

5. Lafal niat salat sunat rawatib dua rakaat sesudah salat lsya.

Jtlt )a.Li g J,,(i{ zG}"{A'}J'


Aftinya: "Aku niat salat sunat sesudah salat lsya dua rakaal karena
Atlah taala".
6. La{al niat salat sunai rawatib dua rakaat sebelum salal Subuh.
t.i ,t ,\ .t,
.\)ep Lt ,.e t

Aninya: "Aku niat salat sunat sebelum salat Subuh dua rakaat
karena Allah taala'.

7. Lafai nlat salai sunat rawatib dua rakaat sebelum salat Magrib.

U3;\'ji#;is,&y-.{i'ziJ,'3$r
Artinya: 'Aku niat salat sunat sebelum satat UagiO dua rakaat
karena Allah taala".

L Lafal niat salat sunat rawatib empat rakaat sebelum salat Asar.

J6 txl{t# +K: tL -a'iJ ;e:,


Arlinya'. "Aku niat salat sunat sebelum salat Asar dua rakaat
karena Allah taala."

1 B. 'Waktu Salat Sunat Rawatib


*"'
.
Waktu melaksanakan salat sunat rawatib sesuaj dengan waktu
melaksanakan salat fardu. Waktu waktu melaksanakan salat sunat
rawatib itu adalah sebagai berikut:
1. Salat sunat rawatib sebelum salat Zuhur
2. Salat sunat rawatib sesudah salat Zuhur
3. Salal sunat rawatib sesudah salat Magrib
4. Salat sunat rawatib sesudah salat lsya
5. Salat sunat rawatib sebelum salat lsya
6. Salat sunat rawatib sebelum salat Subuh
7. Salat sunat rawatib sebelum salat Magrib
8. Salat sunat rawatib sebelum salat Asar

{'-d,
C. )eitangan Rakaat Salat Sunat Rawatib
S"l"t sunat rawatib dilihat dari segi keutamaannya terbagi dua,
ada yang termasuk sunat rawatib muakad dan yang termasuk sunai
rawatib gairu muakad.
it.th Madtasah lbtidatyah telas 3
f:s),
\-l
Y
1 . Salat sunat rawatib muakad
Salat sunat rawatib muakad adalah salat sunat yang tingkat
keutamaannya sangat tinggi. Bilangan rakaat dan waklu yang termasuk
salat sunat rawatib muakad sebaga berikut:
a. Dua rakaat sebelum salat Zuhur.
b. Dua rakaat sebelum salat Subuh.
c. Dua rakaat setelah salat Zuhur.
d. Dua rakaat setelah salat l\,4agrib.
e. Dua rakaat setelah salat lsya.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

'J,_7)

1L,,-:6,Vtrob-, . tttai"Iil jtt$t


"i6Kj
Nlinya: "Dari Abdullah bin Umar, katanya, saya ingat dati
Rasulullah. Dua rukaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudah Zuhur,
dan dua rakaat sesudah Magrib, dan dua rakaat sesudah lsya. dan
dua rakaat sebelum Subuh." (H.R. Bukhari Muslim)

2. Salat sunat rawatib gairu muakad


Salat sunat rawatib gairu muakad adalal-r salat sunat yang tingkat
keutamaannya tldak sepert salat sunat rawatib muakad. Yang
termasuk salat sunat rawatib ga r muakad adalah sebagai berikut:
a. Empat rakaat sebelum salat Asar.
b. Dua rakaat sebelum salat lMagrib.
c. Dua rakaat sebelum salat lsya dan dua rakaat sesudah salat Zuhur.

.i D. Salat Sunat Rawatib


'Y .rKeutamaan
Salat sunat rawatib mempunyai beberapa keutamaan, yaitu:
1. Menyempurnakan kekurangan saLat fardu.
, ^ ^'..
Sabda Nabi l,4uhammad Saw:
Artinya: 'Sesungguhnya yang pertama-tama dihisab amal
petbuatan manusia pada hari kiamat itu adalah salat. Tuhan berfirman
kepada malaikat, sedangkan la Maha Mengetahui: "Periksalah salat
hamba-Ku, cukupkah atau kurangkah? "Maka jikalau cukup, dicatatlah
cukup, tetapi jikalau terdapat kekurangan, Tuhan berfirman pula:
"Periksalah lagi apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunat?
"Jikalau terdapat salat sunat, lalu Tuhan beiirman lagi: "Cukuplah
kekurangan salat fatdu hamba-Ku itu dengan salat sunat. Selanjutnya
diperhitungkan amal perbuatan itu, menurut cara demikian'l (H.R. Abu
Daud).

2. L4enambah kelezaian dan kesuburan man manakala rajin


melaksanakan salat sunat rawatib.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

6t'; i&:, |i;e',*, ;& Sr:A L ;V 3,


lJA4g.'1O.$'i(<t',
Aftinya: "Barang siapa salat seha semalam dua belas rakaat
selain salat fardu, maka akan didirikan satu rumah di surga". (H.R.
Ahmad dan Muslim).

3. Lebih baik daripada dunia dan isinya.


Sabda Nabi Muhammad Saw:
t.( / ^)2, /tZ/ /, , ,/ r . 1t<
"--+.*rr,'6J-*- Gu- ""p:ze O&-
"iirtcb''
iltltvSl
Atlinya: Barang siapa salat dua rakaat fajar (salat sunat yang
dikerjakan sebelum subuh) itu lebih baik daripada dunia dan isinya".
(H.R. Tirmidzi)

Fiqih t"ladtasah I'lidaiah Ketas 3


4. [,4endapat rumah di surga.
Sabda Nabi [.4uhammad Saw:

J:i:1:t:6,iL:*;$;;;o,trj
cr.u-Ar o9., .';91'L gi,.
Afiinya: "Barang siapa salat dua belas rckaat sehari semalam,
selain salat fardu, maka akan didirikan untuknya sebuah rumah di
surga. " (H.R. Tirmizl).

5. l\,4endapat perlindungan dari api neraka,


Sabda Nab Muhammad Saw:
|,,','/ .'r.' /
t5,-,. 8l "#)' _V,zri E $
6
'P|,
tiv f,
,t -;.1't, r{!(tltttA!
l\finya. "Barang slapa salat empat rakaat sebelum Zuhur dan
empat sesudahnya akan Allah haramkan dari api neraka': (H. R T rm zi).

..{. E.. .'Pembiasaan Salat Sunat Rawatib


'' Sebagai s swa kelas tiga N,4 , alangkah mulianya apabila
membiasakan salat sunat rawatib.

No. Pernyataan Selalu Kadang- Tidak


kadang pernah
1. Saya suka salat fardu
2. Saya suka salat
berjamaah
Saya suka salat sunat
rawatib
4. Saya suka salat sunat
sebelum Subuh
5. Saya suka salat sunat
sebelum Zuhur

38
(r.,_ningt<asan
" Salat sunat adalah salat selain salat fardu, dan akan mendapat
pahala bagi orang yang mengerjakannya, serta berguna untuk
menambah kekurangan salat fardu.
Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang pelaksanaannya
mengikuii salat fardu. Tata cara pelaksanaan salat sunat rawatib ada
dua, yaitu qabliyah dan badiyah. Qabliyah adalah salat sunat rawatib
dikerjakan sebelum salat fardu.

( G. .'I ugas
Hafalkan waktu dan bilangan salat sunat rawatlbl
Biasakan melaksanakan salat sunat rawatib setelah salat fardu
sesuai dengan tata cara yang dianlurkan oleh Nabi Muhammad
Saw tentukan I

:niFrJen '

Menilai kemampuan salat sunat rawatib siswa, lebih tepat


dilakukan dengan cara praktik atau lisan, dan secara tertulis.
A. Paktik atau lisan
Menilai kemampuan siswa dalam materi salat sunat rawatib pada
kegiatan belajar mengajar di kelas atau pada ulangan harian atau
ulangan umum.

B. Tertulis

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x)


pada huruf a, b, atau cl
1. Salat sunat yang mengikuti salat fardu disebut ....
a. sunat rawatib b. sunat muakad c.
sunat tarawih
2. Salal sunat sebelum salat fardu disebut ....
a. badiyah b. qabliyah c. amaliyah

Fiqih Madnfth lblidailah Kelas 3 {


\r
391
3. Yang termasuk salat sunat rawatib gairu muakad adalah ....
a. dua rakaat sebelum subuh
b. dua rakaat sebelum zuhur
c. dua rakaat sebelum magrib
4. Salat rawatib hukumnya ....
a. sunat
b. sunat muakad
c. sunat muakad dan gairu muakad
5. Salat selain salat fardu disebut ....
a. salat walib b. salat sunat c. salat makruh
6. Salat sunat setelah salat fardu disebut ....
a. badiyah b. qabliyah c. amaliyah
7. Salat rawatib yang lebih tinggi tingkal keutamaannya adalah ....
a. muakad
b. gairu muakad
c. sunat
8. Salat dua rakaat sebelum salat Magrib termasuk salah satu sunat
rawatib .. ..
a. muakad
b. gairu muakad
c. salaliyah
9. Salat dua rakaat sebelum salat Zuhurtermasuk salat sunat rawatib

a. muakad
b. gairu muakad
c. salaf iyah
10. Salat empat rakaat sebelum Asar termasuk salat sunat rawatib

a. muakad
b. gairu muakad
c. salafiyah

@ saldrsuna,patralb
Y
ll. lsiltah titk-titik di bawah ini dengan benarl
1. Salat sunat yang mengikuti salat fardu disebut ....
2. Salat sunat sebelum salat fardu disebut ....
3. Salat sunat yang tingkat keutamaannya lebih tinggi disebut . . ..
4. Salat sunat setelah sala'i Zuhur ... rakaat.
5. Salat selain salat fardu disebut ....
6. Salat sunat setelah salat fardu disebut ....
7. Salat sunat rawatib yang keutamaannya lebih rendah daripada
sunat muakad adalah ....
8. Salal dua rakaat sebelum salat Magrib termasuk salah satu sunat
rawatib....
9. Salat dua rakaat sebelum salat Zuhur termasuk salat sunat rawatib

'10. Salai empat rakaat sebelum salat Asar termasuk salat sunat
rawatib....

lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di


sebelah kiril
t. [l Satat sunat yang dikerjakan a. Qabliyah
mengikuti salat fardu lima
waktu. b. Muakad
2.
tr Salat sunat d

sebelum salat fardu.


ike rja kan
c. Gairu muakad
3.
tr Salat sunat d

sesudah salat fardu.


ike rjak an
d. Badiyah

4.
E Salat sunat empat rakaat
sebelum salal Asar.
e. Rawatlb

5.
tr Salat sunat dua rakaat
setelah salat lsya.

Frlih tladftsah lbtidaiah Kelas 3


lV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
benarl
1. Apakah yang disebut salat sunat rawatib?
2. Sebutkan lima macam salat sunat rawatib!
3. Apakah yang disebut salat sunat rawatib muakad?
4. Sebutkan yang termasuk salat sunat rawatib muakadl
5. Apakah yang disebut salat sunat rawatib gairu muakad?
Bab 5

Salat Tarawih dan Witir

Merakenakan sarat TaGw E dan Wii,

. Merutrlukkan waK! saral rarawih

. Mocyobulkanbilanq:erakaisaar

' M€frbia*kan *la! Wkir


' rtrenygb rkan k€ubdakan 3a al witr

Kita telah membahas bahwa salat sunat adalah salat seiain salat
fardu, dan akan mendapat ganjaran atau pahala bagi orang yang
mengerjakannya. Salat sunat itu ierbagi dua, yaitu salat sunal muakad
dan salal sunat gairu muakad. Salat sunat muakad adajah salat sunat
yang dikuatkan kesuna'tannya, seperti salat sunat Tarawih dan salat
sunat Wi1rr.

A. ..Salat Tarawih
'' Salat Tarawih adalah salat sunat yang dllierjakan khusus pada
waktu malarn dibulan Ramadan. Ada yang berpendapai salat sunat
Tarawih termasuk salat sunat Tahajud. Hanya kalau pada bulan
Rarnadan disebut salat sunat Tarawih, sedangkan di buian lain disebut
salat sunat Tahajud. Tetapi ada juga yang membedakan antara salat
sunat Tarawih dengan salat sunat Tahajud.
Hukum melaksanakan salat sunat Tarawih termasuk sunat
muakad. Sunat muakad ariinya salat sunat yang dikuatkan atau sangat

/-4,-:)
F a.^ttdo.a ar bbad,chre,. t \7
penting untuk dikerlakan. Salat Tarawih lebih baik dikerjakan secara
berjamaah daripada sendirian.
Niat melaksanakan salat Tarawih yang diucapkan adalah sebagai
berikul:
'l tz,- ln ,/.r,/< t a/tt. // t .o..
c,br-e,u- gpdi e-AAt'4-LL:Fl
Atlinya. "Aku niat salat Tarawih dua rakaat karena Allah"

Waktu melaksanakan salat sunai Tarawih ada ah setelah salat


lsya sampai menjelang salat Subuh. Jumlah rakaat salat Tarawlh
paling sedikit adalah delapan rakaat ditambah Witir tiga rakaat.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

37":i qW 6t"-Ul3
Arlinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw telah salat bersama
mereka 8 rakaat, kemudian mereka salat Wff',. (H.R. Muslim).

"&f{os;t 1Z tAfr,. z$'"194 6f1.


Aftinya: "Yang dilakukan oleh Nabi baik pada bulan Ramadan
maupun yang lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat". (H.R. Bukhari).

Ada juga yang menerangkan jumlah rakaat salat Tarawih ada 20


rakaat ditambah liga rakaat Witir. Cara mengerjakan salat sunat ini
ialah setiap dua rakaat satu kali salam, boleh luga dikerjakan setiap
empat rakaat satu kali salam ditambah salat witir tiga rakaat. Salat
Tarawih boleh dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, tetapi lebih baik
dilakukan dengan cara berjamaah. Tempat mengerjakan salat Tarawih
boleh di rumah, boleh juga dikerjakan di masjid. Selesai salat, kita
dianjurkan berdoa. Di antara doa yang dianlurkan Basulullah pada
setiap malam Ramadhan:

1.2,/?? a e'r,
'?'tI
tgJ\\iry7Plle AW
":,.
'14* saa r*aur ao rvrt
i&;(;4ui.$;tj(iJ;6
6,r'8Wv.it*i
Nlinya: "Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu untuk mendapat_
kan keridaan-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha
Pengampun lagi Maha Mulia, Engkau suka mengampuni. Oleh sebab
itu, ampunilah kami dan ibu bapak kami, dan muslimin dengan kasih
sayang-Mu. Ya Yang Maha Pengasih dan penyayang',.

{8..} Sarat witir


' Salat Witir adalah salat yang jumtah rakaatnya ganjjl, dapat
dikerjakan satu rakaat, tiga rakaat, Iima rakaat, tujuh rakaat, sembilan
rakaat, atau sebelas rakaat. Paling sedikit satu rakaat dan sebanyak-
banyaknya sebelas rakaat. Cara mengerjakannya boleh dengan salam
tiap dua rakaat dan diakhiri dengan satu atau tiga rakaat.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

gL,' : o,,l*' o b. j26.iji- j


e"

Aftinya: "Dari Aisyah: Nabi Saw salat di antara salat Isya dan
terbit fajar sebelas rakaat. Beliau memberi salam tiap-tiap dua rakaat
dan yang penghabisannya satu rukaat': (H.R. Bukhari dan Muslim).

Lafal niat salat Witir yang diucapkan adalah:

1 . Niat salat Witir satu rakaat

'JLhx.WJ,;(*.;[ir
Aftinya: "Saya niat salat Witir satu rakaat kZrena Allah Taala.,,

FtalhLlad6ah lbxdailah itelas 3


I as)
Y
2. Niat salat Witir yang tiga rakaat
Apabila kita mengerjakan sa ai Witir tiga rakaat. kita t dak membaca
tasyahud awal, supaya tidak sama dengan mengerjakan salat l\,'lagrib.
Sabda Nabi Muhammad Saw:

iP-9 *A"sA"iJ36:iui;1
;A.J i;' 6.':'tii$ +ta -; -c j,iJt
t'.t.'i7-, ,-
"lff.l:ti
9lz!'
Aftinya "Berkata Nabi: Witir itu haq, maka barcng siapa yang
suka mengerjakan lima, kerjakanlah, siapa yang suka mengerjakan
tiga, kerjakanlah, dan siapa yang mengerjakan satu, kerjakanlah". \H.R.
Abu Daud dan Nasai)
Waktu melaksanakan sa at Witir lni, adalah setelah salat lsya
sampai waktu salat Subuh I ba (terbit fajar).
Sabda Nabi Muhammad Saw:
t <i,
-'i.j.Jl

,D t
o'ld, ots, L"L,6,33-i
Artinya: 'Nabl Saw, salat di antara salat lsya sampai terbit fajar
sebelas rakaat. Beliau memberi salan setiap dua rakaat dan diakhiri
dengan satu rakaat.' la.R. Bukhari dan l\,4uslim).

Hukum mengerjakan salat Witir termasuk sunat muakad. Salat


in biasa dikerjakan oleh Rasulullah Saw, peLaksanaannya dikerjakan
setelah mengakhlri salal Tarawih atau saJat Tahajud, dan juga
dikerjakan hanya salat Witir saja.

Keutamaan salat Witir adalah:


1. Nlendapat ampunan dosa-dosa yang telah lalu.

\l:l salar raraurr rai /ri'i


I
Sabda Nabi Muhammad Saw:

p'u'a,',.*+i,i"tr:-gv''{1iLY.W\3gt4t6l5:J-166
Atlinya, "Batang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan
Ramadan (tarawih), maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah
lalu." lH,R, Bukhari dan Muslim).
2. lMenladi golongan Nabi Muhammad Saw.
Sabda Nabi Muhammad Saw:
:yi *btV )reJ6 |t6,'trtr g3 QX'6,
s,,e _gjJg_i;.:JJ
Nlinya: "Dari Abu Hurairah Ra berkata, telah bersabda
Rasulullah Saw, barang siapa yang tidak mengerjakan Witir maka
bukanlah dari golongan kaml'l (H.R. Ahmad).

Pembiasaan Salat Tarawih dan Witir


Siswa kelas t ga Ml sebaiknya membiasakan sa at Witlr, untuk itu
isilah skala sikap d bawah ini:

No. P€rnyataan Selalu Kadang- Tldak


kadang pernah
1 Saya senang apabila
bulan Ramadan t ba
2. Saya senang belajar
puasa
3. Saya suka ikut salat
Tarawih dl masjid
4. Saya suka kut sa at Witir
berjamaah di masjid
5. Saya senang mende-
ngarkan ceramah-cer-
ramah pada bulan
Ramadan

.t I rlao r.a ei !jdfre{ l 47


Ringkasan
Salat Tarawih adalah salat sunat yang khusus dikerjakan pada
waktu malam di bulan Ramadan. Salat Witir adalah salat yang jumlah
rakaatnya ganjil.

'1 E. ..,'Tugas
i Hafalkan niat salat Tarawih dan salat Witirl
. Biasakan melaksanakan salat Wirirl

: Uji l(GritinFuen
Menilai kemampuan salat Tarawih dan Witir siswa, dengan cara
praktik atau lisan dan secara tertulis.

A. Paktik atau lisan


l\4enilai kemampuan siswa dalam materi salat Tarawih dan Witir
pada kegiatan belajar mengajar di kelas atau pada ulangan harian
atau ulangan umum.
B. Tedulis

l. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x)


pada hurul a, b, alau cl
Hukum melaksanakan salat tarawih ada'ah ....
a. sunat
b. sunat gairu muakad
c. sunat muakad
2. Salat sunat yang jumlah rakaatnya ganlil adalah ....
a. salat Tarawih
b. salat Tahajud
c. salat Wiiir
Rakaat salat Tarawih paling sedikit
a. delapan b. enam c. empat
4. Nama lain dari salat Tarawih .. . .

a. tahajud b. hajat c. witir


5. Salat Witir dilaksanakan ....
a. sebelum salat Tarawih
b. selelah salat Tarawih
c. sebelum lsya
6. Salal Tarawih dikerjakan ....
a. setengah bulan pertama bulan Ramadan
b. sepuluh hari penama pada bulan Ramadan
c. seiiap malam pada bulan Rarnadan
7. Jumlah rakaat salat witir paling sedikit ....
a. satu b. tiga c. lima
8. Salat Witir boleh dikerjakan paling akhir pada ....
a. setelah salat lsya
b. pertengahan malam
c. menjelang salat Subuh
9. Hukum salat Witir adalah ....
a. sunat
b. sunat muakad
c. wajib
'1
0. Salat Witir dikerjakan ....
a. hanya awal bulan Ramadan
b. hanya pertenqahan bulan Ramadan
c. setiap malam

lsilah titiktitik di bawah ini dengan benarl


Hukum melaksanakan salal Witir adalah ....
Salat Tarawih paling sedikit ... rakaal.
Melaksanakan salat Tarawih hukumnya ....
Salat Tarawih disebut juga salai ....
Jumlah rakaat salat Witir paling sedikit ....
Salat Witir boleh dikerjakan paling akhir pada ....
Salal Tarawih dikerjakan pada bulan ....
Salat Witir dilaksanakan ... salat Tarawih.

Fiqih Madtasah lblidaitah Kelas 3


9. Jumlah rakaat salat Witir paling banyak
1 0. Salat Witir dikerjakan setiap....

lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di


sebelah kiril
t. f-.1 Hut<um melaksanakan salat a. Sunat muakad
witir.
e. I Satat sunat yang jumlah b. Satu rakaat
rakaahya ganjil.
c. Salat Tahajud
3. -l I
Jumlah rakaat salat Witir
paling sedikit.
d. Salat Witir
+. lll Satat sunat yang dikerjakan
khusus pada bulan e. Salat Tarawih
Ramadan.
S. I lJama lain dari salat tarawih.

lv. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan


benarl
1. Sebutkan jumlah rakaat salat Tarawih I

2. Kapan pelaksanaan salal Tarawih?


3. Terangkan perbedaan Tarawih dan Witirl
4. Sebutkan jumlah rakaat salat Witirl
5. Kapan pelaksanaan salat Witir?

ll9 sabtrak^hdarwnt
Y
Salat led

Meaksanakansaal d! Fi[ dai du Adha

..'l.ltarJ, t- ia

. Menunjlkka. rvaldd Sal.i dul Fiu

ldain artinya dua hari raya. Hari raya dalam agama lslam ada
dua yaitu ldul Fitri dan ldul Adha. Hari raya Fitri atau ldul Fitri terjadi
setiap tanggal 1 Syawal tahun Hijriyah, setelah kita melaksanakan
puasa Ramadan selama sebulan penuh. Hari Raya Adha atau ldul
Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah.

{i-.4. ritri
'\tout
ldul Fitri merupakan hari raya besar bagi umat lslam setelah
melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Kegiatan bulan
Ramadhan diakhiri dengan melaksanakan salat ldul Fitri pada tanggal
'1
Syawal. Salat ldul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, kurang
lebih pada pukul 06.30. Salat ldul Fitri dilaksanakan sebanyak dua
rakaat kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah ldul Fitri.
Pada hari raya ini umat lslam bergembira, saling memaafkan dan saling
mengunjungi. Maka pada hari raya ldul Fitri umat lslam diharamkan
berpuasa.

:t 5't tr
Fiqih Madnsah lbtida)yah Xelas 3
'Y
:,
Sebelum melaksanakan salat ldul Fitri lerdapat amalan-amalan
sunat yang perlu diperhatikan, yailu:
1. Menggemakan Takbir pada malam idul Fitri, ada juga sejak subuh
sampai pelaksanaan salat ldul Fitri, ucapan takbir yaitu:

'^!,6'lxlr Ir1,f#:\ N .ie:W, Ia(){t


":SthSKl+T'XAt
2. Sebelum pergi melaksanakan salat ldul Fitri disunatkan mandi
sebagaimana mandi wajib hendak salat Jumat, dan memakai
pakaian yang lerbaik dari pakaian yang kita miliki.
3. Disunatkan untuk makan dan minum sebelum berangkat
melaksanakan salat.
4. Berduyun-duyun ke lapangan untuk melaksanakan salat ldul Fitri.

Selesai mengerjakan salaldisunatkan melaksanakan silaturahmi


dan berjabatan tangan satu sama lainnya. Silaturahmi kepada
keluarga, saudara, teman, dan telangga. Setiap manusia pasli
melakukan kesalahan, sering lupa, lengah, berbuat di luar keinginan
hatinya, dan berbuat kesalahan dalam keadaan terpaksa. Allah Swt
mewajibkan kepada umatnya untuk saling memaafkan.
Firman Allah Sw1:

$/jt'g' *vltt ri.aig.tuij W 6ta6


\\L . altll
N[inya: "Dan orang-otang yang menyembunyikan kemarahan dan
dia memaafkan (kesalahan) orang. Dan Allah menyukai orang-orang
yang berbuat kebajikan." (Q.5. Ali lmran, 3: '134).

{ B. }ldul Adha
- ldul Adha adalah hari raya umat lslam yang kedua setelah ldul
Fitri. Pada saat itu, umal lslam yang mampu melaksanakan ibadah
haji sedang mengerjakannya di kota lilekah dan sekitarnya.

@
i..
_=

ldul Adha atau ldul kurban dilaksanakan pada tanggat i O Zu h jjah


tahun Hijriyah. Sehari sebe umnya. yaitu pada tanggal g Zu hijjah umat
lslam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunatkan puasa yang
disebut puasa Arafah. Dan umat lslam yang sedang ber badah haji
sedang wukuf d Arafah. Wukuf art nya diam, maksudnya berdiam diri
beberapa saat di Arafah. Dari mu al terbenamnya matahari tanggal 9
Zulhijjah sampa terbit fajar tanggat 10 Zuthtjlah.
Wukuf di Arafah merupakan pu ncak dari ibadah haji. Apabila iidak
mengerjakan wukuf. maka pelaksanaan ibadah haj tidak sah, dan
wajib diulangl pada tahun berikutnya.
Pelaksanaan salat ldul Adha d lakukan oleh umat lslanr
ditempatnya masing-masing pada tangga 10 Zl hllah pagl, kurang
lebih pukul 06.00. Tata cara sa at ldul Adha sama seperti salat lCul
Fitri.
ldul Adha dlsebut juga ldul kurban karena pada saal ilu sen ua
umat lslam yang mampu wajib berkurban atau menyembe ih binatang
yang telah ditentukan syarat-syaratnya. Apabi a seorang m usi m yang
sudah mampu berkurban tapitidak me aksanakannya, maka Rasu ullah
Saw melarangnya mendekatl tempat salat.
Sabda Nabi Muhammad Saw:
-/5. . .'11:',,'r.'-, \,..
.?udtj\+t ./.ta. :,.,t .,.,
4ri 4d.l',J-o:i, _Jl9 0_.r-_6 u'..,1 .&
(,^3,'i;Ait6 a;: St;;
2Zt'ru
Aninya. "Dari Abu Hurairah Ra. telah bersabda Rasulullah Saw:
Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapidiatidak berkurban
maka janganlah ia menghampiri tempat salat kami". (H.R. Ahmad dan
lbn Majah).
Setelah selesai melaksanakan salai ldul Adha, klta disunatkan
bersilaturahmi dan dilanjutkan dengan memotong hewan kurban.

F rman A ah Swt:
,.;6 ;)t4j.p
Atlinya: "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah
(menyembelih ternak)". (Q.5. Al-Kautsar, 108: 2).

F,tirr Ll-,1r.i-"r rbriojrl..ii {er-2i j ,tr)


Y
Sebelum melaksanakan salat ldul Adha ada beberapa hal yang
sunat dikerjakan oleh setiap orang lslam. Amaan sunat tersebut
adalah:
1. [,4enggemakan takbir dimulai dari selesai melaksanakan salat
I
Magrjb pada tanggal Zulhijjah sampai tangga 13 ZuLhiiiah,
lafalnya sama seperti takbir pada ldul Fitri.
2. Disunatkan tidak makan atau minum sebelum berangkat
melaksanakan salat.
3. Mandi dan memakai pakaian yang terbaik dari yang d miliklnya.
4. Berduyun-duyun ke lapangan untuk mengerjakan salat ldul Adha.

Setelah me aksanakan salat ldul Adha, bagi kaum yang mampu,


menyembelih hewan kurban. Yang dimaksud dengan hewan kurban
ada ah binatang yang disembeLih untuk tujuan lbadah kepada Allah
Swt. Harl-han penyernbelihan hewan kurban adalah pada tanggal 10,
'11 12, dan 13 Zulh jjah. Pada tanggal 1 1 1 2, dan 13 Zulhljjah masih
, ,
disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu-waktu tersebut
dinamakan hari Tasyr k. Hari Tasyrik adalah hari-harl penyembelihan
hewan kurban. Pada hari Tasyrk umat lslam dlharamkan berpuasa
sebab masih termasuk lebaran ldul Adha.
Jenis binatang yang bisa disembelih untuk kurban adalah
kambing, b ri-biri, domba, sapi, kerbau, dan unta. Syarat-syarat
binatang yang memenuhi dijadikan hewan kurban adalah:
1. Tidak cacat, tidak kurus, tidak sakit, tidak pincang, atau cacat la n.
2. Telah berumur dua tahun lebih untuk kambng dan sapi, urnur
satu tahun lebih untuk biri-blri, dan umur lma tahun untuk unta.

I "'"
C. :Tata Cara Salat ldain
Tata cara sa at ldain berbeda dengan sa at"salai b asa. Tata cara
salat ldain dllaksanakan dua rakaat, tujuh kal takbir pada rakaat yang
pertama dan lima kali takb r pada rakaat kedua. Untuk ebih jelasnya
tata cara salat ldain adalah sebagai berikut:
1. Nlat melaksanakan salat ld.
2. Takbiratul lhram.
3. l,4embaca takbir 7 kal] pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada
rakaat kedua, sebelum membaca Al Fatihah, di antara takbir
membaca:
'14'a,g'il't trt'Jtl| h.'tJlsb A,t'oQ\L
Afinya: "Mahasuci Allah dan segala puii bagi Allah dan tiada tuhan
selain Allah, A ah Mahabesaf'. (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

4. N,4embaca Al Fatihah dan seterusnya seperti salat biasa.


5. Setelah salam dilakukan khuibah ld.

(,. D.rrRingkasan
- ldain arlinya dua hari raya, yaitu ldul Fitri dan ldul Adha. ldul Fitri
adalah hari raya umat lslam setelah melaksanakan puasa Ramadhan
sebulan penuh. ldul Adha adalah hari raya umat lslam kedua
bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di kota Mekah dan
sekitarnya.

\. E. ,' r ugas
' Praklikkan salat ldul Filri dan salat ldul Adha di sekolahmu atau
di daerahmu. Mintalah bimbingan pada guru-guru agamamul

il:rr€n

Menilai kemampuan salat led siswa, dengan cara praktik aiau


lisan dan secara tertulis.

A. Paktik atau lisan


Menilai kemampuan siswa dalam materi salal led pada kegiatan
belajar mengajar di kelas atau pada ulangan harian atau ulangan
umum.

B. Tertulis
l. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x)
pada huruf a, b, atau cl
ldain artinya ....
a. dua hari raya b. salat hari raya c. dua hari mulia

Fhih Madnsah lbtidailah Kelas 3


2. ldul Fitri terladi setiap tanggal .. ..
a. 1 Syawal a. 10 Zulhijjah c. 10 Syawal
3. Yang tidak termasuk amalan sunat ldul Fitri adalah ...
a. menggemakan takbir
b. tidak makan dan minum sebelum salat
c. mandi wajib
4. Ucapan takbir pada rakaat pertama pada salat ldul Fitri
dilaksanakan sebanyak ....
a. lima kali b. tujuh hali c. satu kali
5. ldul Adha disebut luga ....
a. idul fitri b. idul qurban c. arafah
6. Umat lslam pada tanggal 1 Syawal mengeluarkan harta, yang
disebut ....
a. zakat fitrah
b. zakat maL
c. zakat perhiasan
7. ldul Fitri adinya....
a. kembali kepada kesucian
b. kembali kepada kemurnian
c. kembali kepada kebaikan
8. Hari-hari penyembelihan hewan kurban disebut ....
a. tasybih d. tahmid c.
tasyrik
9. l\,4enyembelih hewan kurban sapi bisa berlaku untuk ... orang.
a. satu b. tlga c. tujuh

lsilah litik-titik soal-soal di bawah ini dengan benarl


ldain artinya....
ldul Fitri artinya ....
Salat sunat ldul Fitri ... rakaat.
Membayar zakat fitrah ... kg beras.
Zakat fitrah diberikan kepada ....
Salat sunat ldul Fitri dilaksanakan setiap tanggal ....
Hari penyembelihan hewan kurban disebut ....
8. Pada waktu hari raya ldul Fitri dan ldul Adha dilarang ....
d l\,4enyembelih hewan kurban biri-biri atau kambing berlaku untuk
... orang.
10. Salat sunat ldul Adha sebanyak ... rakaat.

lll. Jodohkan kata-kata di sebelah kanan dengan yang ada di


sebelah kiril
1. ... I Tanggal sembilan Zulhijjah jamaah a. ldul Fitri
haji beribadah di Arafah. b. Zakat fitrah
2. [-.1 Hari-hari penyembelihan hewan
kurban. c. Puasa

2.
tr Kembali kepada kesucian. d. Wukuf

[1 Zakal yang dilaksanakan setiap e. Tasyrik


akhir bulan Ramadan.
f. Salat
s. [l vang diharamkan pada hari raya
ldul Fitri dan ldul Adha.

lV. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan


benarl
1. Jelaskan perbedaan hari raya ldul Fitri dan ldul Adhal
2. Apakah yang disebut dengan ldul Fitri?
3. Sebutkan jenis-jenis binatang yang dapat dijadikan hewan kurban I

4. Apakah yang disebut dengan hari Tasyrik?


5. Sebutkan syarat-syarat yang memenuhi hewan kurbanl

rEt ll
Fiq h Madd. ah lbtitlatah , I -\J7
^e|a Y
Samester

t. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini dengan memberi


tanda silang (x) pada hurut a, b, atau cl
1. Salat sunat yang mengikuti salat fardu disebut ....
a. sunat rawatib b.sunat muakad c. sunat Tarawih
2.. Salat sunat sebelum salat fardu disebut ....
a. badiyah b. qabliyah c. maliyah
3. Salat rawatib yang lebih tinggi tingkat keutamaannya adalah ....
a, muakad
b. gairu muakad
c. sunat
4. Salat empal rakaat sebelum Asar termasuk salat sunat rawatib

a. muakaO
b. gairu muakad
c. salaf iyah
5. Salat dua rakaat sebelum salat Magrib termasuk salah satu sunat
rawatib....
a. muakad
b. gairu muakad
c. salafiyah
6. Salat sunat setelah salat fardu disebut ....
a. badiyah b. qabliYah c amaliyah
7. Salat serain sa at fardu disebut . . ..
a. salat wajib b. salat sunat c. salat makruh
8. Yang termasuk salat sunat rawatib gairu muakad adalah .

a. dua rakaat sebelum salat Subuh


b. dua rakaat sebelum salat Zuhur
c. dua rakaat sebelum salat Magrib
9. Salat rawatib hukumnya ....
a. sunat
b. sunat muakad
c. sunal muakad dan gairu muakad

@
Y
*,'n,
10. Salat dua rakaat sebelum salat Zuhur termasuk salat sunat rawatib

a. muakad
b. gairu muakad
c. salafiyah
11 Nama lain dari salat Tarawih adalah salat .. ..
a. tahajud b. hajat c. witir
12. Salat Witir dilaksanakan , ,..
a.sebelum salat Tarawih
b.setelah salat Tarawih
c.sebelum lsya
I .t. Hukum salat Wtir termasuk ..,.
a. sunat
b. sunat muakad
c. sunat gairu muakad
14. Salat Witir dikerjakan .....
a.hanya awal bulan Ramadan
b.hanya pertengahan bulan Ramadan
c.setiap malam
t3. Salat Wilir boleh dikerjakan paling akhir pada ....
a.setelah salat L4agrib
b.setelah salat lsya
c.pertengahan malam
16. Salat Tarawih dikerjakan ....
a. setiap malam pada bulan Ramadan
b. setengah bulan pertama bulan Ramadan
c. sepuluh hari pertama pada bulan Ramadan
'17. ldain artinya....
a. dua hari raya b. salat hari raya c. hari mulia
'18. Yang lidak termasuk amalan sunat ldul Fitri adalah ....
a. menggemakan takbir
b. tidak makan dan minum sebelum salat
c. mandi walib

Fiqih Nladatah lblidaiph Kelar 3 {5e}


Y
19. Ucapan takbir pada rakaat perlama pada salat ldul Fitri
dilaksanakan sebanyak ....
a. lima kali b. tujuh kali c. sepuluh hali
20. ldul Fitri artinya....
a.
kembali kepada kesucian
b.
kembali kepada kemurnian
c.
kembali kepada kebaikan
21. Menyembelih hewan kurban sapi bisa berlaku unluk ... orang.
a. satu b. tiga c.
tuluh
22. Umat lslam pada tanggal '1 Syawal mengeluarkan harta, yang
disebu't ....
a. zakat fitrah
b. zakal mal
c. zakat perhiasan
ldul Adha dlsebut juga ....
a. ldulFitri b. ldul Qurban c. Arafah
24. Hari-hari penyembelihan hewan kurban disebut ....
a. tasybjh b. tahlil c.tasyrik
Azan adalah....
a. pemberitahuan waktu salat telah tiba
b. alakan pada jamaah untuk salat
c. orang yang mendengarkan azan
26. Orang yang mengumandangkan azan disebut ....
a. dai b.
muazin c.
mubalig
27. Doa qunut biasanya dibaca pada saat salat
a. Subuh b. Zuhur c. Asar
28. Doa qunut djbaca setelah ....
a. ruku b. sujud c. itidal

29. Membaca doa qun'Jt hukumnya....


a. haram b. sunat c. walib
30. Ketika salat berjamaah imam membaca doa qunut, makmum
harus....

.( 601r

Y
.1.

L
a. mendengarkan
b. mengikut bacaan
c. berdiam diri
31. Ketika kita mendengarkan doa qunut sambil . ..
a. mengangkat kedua tangan
b. mendengarkan
c. berdiam diri
32. Subhanallah aninya ....
a. Mahasuci Allah
b. segala puji bagi Allah
c. Allah Mahabesar
33. Berzikir seterah salai, hukJTnya ....
a. wajib b. sunat c. mubah

34. Allahuakbar artinya ....


a.Mahasuci Allah
b.segala puji bagi Allah
c.Allah Mahabesar
Lafal takbir adalah ....
a. a ahuakbar
b. alhamdulillah
c. subhanallah
36. Lafal tahlil adalah ....
a. aliahu akbar
b. alhamdulillah
c. subhanallah
37. Setelah salat membaca tahlil sebanyak....
a.tiga kali
b.tiga belas kali
c.tiga puluh tiga kali
Jat, Allahuakbar artinya ....
a. Allah Mahabesar
b. mari kita salat
c. mari menuju kemenangan

I lai l
Fo\l,tatlr 1\lbrda\anI4r :./
Asyhadu alla ilaha....
a, illallah
b. muhammadarrasulullah
c. akbar
40. Hayya'alas....
a. solah b. falah akbar

ll. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benarl


1. Salat sunat ldul Fitri ... rakaat.
2. Membayar zakat fitrah sebanyak ... kg beras.
3. Hari penyembelihan kurban disebut ....
4. Salat sunat ldul Adha sebanyak ... rakaat.
5. Salat Witir dilaksanakan ... salat Tarawih.
6. Salat Tarawih dikerjakan ... pada bulan Ramadan
7. Salat Witir boleh dikerjakan paling akhir pada ....
8. Salat sunat yang tingkat keutamaannya lebih tinggi disebut ...
9. Salat sunat rawatib yang keutamaannya lebih rendah daripada
sunat muakad disebut ....
'1
o. Salat dua rakaat sebelum salat Zuhur termasuk salat sunat rawatib

lll. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benarl


1. Sebutkan llma macam salat sunat rawatibl
2. Apakah yang disebut salat sunat rawatib muakad?
3. Terangkan perbedaan salat Tarawih dan salat Witirl
4. Sebutkan jumlah rakaat salat Witirl
5. Apakah yang djsebut dengan hari Tasyrik?
\L Dr.iier Puslelra

Fadilah, R. Muhammad. 20A5. Fikih Mt Kts t -6 Kurikulum 2AAq.


Bandung: Armico.
A. Zurzaman & Abdur Shobur. ZOO4. Fikih N4l Kelas 1,6 Kurikulum
2004. Karya Tona Putra: Semarang.
Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama tstam SD 1 ,6 Kurikutum
1994. Bandung: Bina Siswa.

Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama tstam SMp 1 -S Kurikdum


1994. Bandung: Bina Siswa.

Wahyudin, Udin. 1994. Pendidikan Agama tslam SMA 1-3 Kurikutum


1 994. Bandung: Bina Siswa.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa lndonesia. Jakarta: Depdikbud.


Hasan, A. 1975. Pengajaran Sa/ai Bandung: Diponegoro.
Shahih Bukhari.1968. Alih Bahasa Zaenudin Hamidi. Jakarta: Wjjaya.
Ash Shidiq, Harbi. 1984. Pedoman Sa/aI. Jakarta: Butan Bintang.
Direktorat Kelembagaan Agama lslam. 2OOg. Kurikulum 2004 Mata
Pelajaran Fiqih Ml. Jakana: Departemen Agama.
Departemen Agama. 2004. Al Quran dan Terjemahannya. Jakarta:
Naladana.

.c.
Ic.
r.,adra:rr rb, L..r.ia,l !Y._
Y
Fiqth Madasah lblidaiyah KelN 3
Fiqih sebagai hukum lslarn dan hasil ijtihad (hasll pemikiran) para mujtahld,
menjadi sangat penting dalarn menjawab dan menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terus berrnunculan di lengah masyarakat. seperli
masalah jual-beli. pinjam dan sewa, ketentuan upah, dsb.

Buku Pelajaran Fiqih lbadah Madrasah lbtidaiyah (M, ini menyajikan


bahan pelajaran Fiqih dalam lngkup Fiqih badah dan Fiqih [,4uama]ah.
PenyusLrnan materl dan pendekatannya merujuk kepada Kurrkulum
l,4adrasah {btdaiyah (ll1) Siandar Kompetens Direktoral Jenderal
Kelen'rbagaan Agarna lslam Departeman Agama Bepublik lndonesia Tahun
2044.

Penyajlan dan penampilan buku ini mennlrat kompetens dasar, indikator.


Lraian materi, ringkasan. tugas, dan uj kemampuan serla dilengkapi
dengan gambar gambar yang menar k.

Melalui buku lnl sebagai sarana pembel4aran. tujuan unluk memahami


pokok-pokok hukum ls am secara terperlnci dan n'renyeluruh,
menjadikannya pedoman dalam kehldupan pribadi dan sosial. dan
mengamalkan ketentuan hLrkum lslam dengan benar, kiranya atas izin
Allah dapat terwujud.

ul||]tlluilill