Anda di halaman 1dari 25

 !

Konstruktivisme dalam Pengajaran dan


Pembelajaran Sains

| | 

  

 
|
 

 
Konstruktivisme
‡ Pelajar belajar dan bina sendiri pemahaman
yang bermakna tentang alam sekeliling
mereka
Konstruktivisme:

Satu fahaman bahawa murid bina sendiri


secara aktif pengetahuan atau konsep
berdasarkan kepada pengetahuan atau
pengalaman yang sedia ada dan tidak
menerima pengetahuan secara pasif dari
alam sekeliling.

i
|engetahuan
Idea
Konsep
Kemahiran
Maklumat

|engetahuan yang
diterima
|engetahuan sedia ada

|engetahuan baru yang


telah dibina
i
ß MAT |KATA |MBAJAA SAA K STKTIVISM
Stimulate learner·s curiosity
- assign a task/topic/concept
- create interest
- generate curiosity
- raise questions
To satisfy curiosity
- use inquiry to explore and investigate
- do experiment
- encourage students to work together
- ask probing questions
The concept and define the terms
- define and explain the concept
- question others· explanation
- ask for justification (evidence) and clarification
xtend the concept into other content areas
- Make connections and see relationships of the concept/
topic in other content areas
- make connections of concept/topic to real world situation
xamine the learner·s understanding
- demonstrate understanding or knowledge of the concept or skill
- assess student·s knowledge and skills
- ask open-ended questions:-
(Why do you think «.?
What evidence do you have« ? a 

What do you know about«.? )


|AA MI

• Murid mengambil inisiatif mengemukakan soalan-


soalan dan isu kemudian dengan sendiri membuat
analisis dan menjawab soalan-soalan itu. Mereka
bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka
sendiri dan boleh menyelesaikan masalah.
• Murid selalu berbincang dengan guru dan sesama
mereka. |erbincangan itu akan membantu murid
mengubah atau mengukuhkan idea-idea mereka. Jika
murid itu berpeluang mengemukakan pendapat mereka
dan mendengar idea orang lain, murid tersebut dapat
membina asas pengetahuan yang mereka faham.

 a 
|AA MI

• Murid mencabar hipotesis yang telah dibuat dan


digalakkan berbincang untuk membuat ramalan. Murid
diberi banyak ruang dan peluang untuk menguji
hipotesis mereka terutamanya melalui perbincangan
dalam kumpulan.
• Murid menggunakan data dan bahan-bahan fizikal,
manipulatif atau interaktif untuk menolong mereka
menjana idea dan pengetahuan.

 a 
|AA a 


G

´ Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta


menghargai pandangan mereka.
´ Menstruktur pelajaran untuk mencabar persepsi murid.
´ Membantu murid menyedari kerelevanan kurikulum
kepada kehidupan mereka.
´ Mentaksir pembelajaran melalui aktiviti harian di kelas
bukan hanya dalam bentuk ujian bertulis.
´ Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk
penyelesaian, menganalisis, meramal, meneroka dan
membuat hipotesis.
|AA a 


G

´ Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut jawapan


mereka.
´ Menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan
soalan bercapah dan menggalakkan murid menyoal murid
yang lain.
´ Memberi masa secukupnya kepada murid untuk
menjawab soalan setelah soalan dikemukakan.
´ Memberi masa secukupnya kepada murid untuk membuat
perkaitan antara idea-idea yang telah dijanakan.
´ Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam
menjalankan tugasan tertentu.
ABAA G K STKTIVIS

• Guru merasa mereka tidak mengajar.


• Amalan yang dimajukan dalam pembelajaran secara
konstruktivisme dianggap tidak realistik.
• Guru merasa bahawa penerangan mereka tidak
penting lagi.
• Kawalan kelas agak merosot.
• Guru yang sedang menukar cara mengajar kepada
pendekatan konstruktivisme memerlukan sokongan
profesionalisme serta pengukuhan keyakinan
daripada pihak sekolah.

Walaupun terdapat beberapa kesulitan berkaitan dengan


pelaksanaan pembelajaran secara konstruktivisme, kesulitan itu
harus dipandang sebagai cabaran yang perlu diatasi oleh guru.

a 
BIH AKTIVITI BIH
BJKTIVIST K STKTIVIST

Guru - Tentukan isu/topik - |elajar


Guru - Bertanya soalan - |elajar

Guru - Tentukan sumber manusia & bertulis - |elajar

Guru - apatkan sumber bertulis - |elajar

Guru - Hubungan perlukan sumber manusia - |elajar

Guru - ancang aktiviti & kajian - |elajar

Tiada - Murid buat penilaian kendiri - Ya

Tiada - Konsep & kemahiran


digunakan dlm situasi baru - Ya

Tiada - Murid buat tindakan sendiri - Ya a 


II |MBAJAA SAA
K STKTIVISM
. |embelajaran berpusatkan murid.
2. ßokus kepada pembelajaran bukan
pengajaran.
3. Guru sebagai fasilitator.

4. |embelajaran sebagai satu proses yang pembelajaran.

5. Menyokong pembelajaran secara koperatif.

6. Menggalakkan dan menerima daya usaha murid..

7. Memberi peluang kepada murid untuk membina memahaminya


melalui penglibatan murid sebenar.
a

II |MBAJAA SAA
K STKTIVISM

. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan


guru.
9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan
experimen

. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid
belajar sesuatu idea.

. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa


oleh murid.
2. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan
menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran.

a

`odel Konstruktivisme 5 Fasa

 — 


  

 
     

  

    


`odel Konstruktivisme

   
  

  

  
`odel pembentukan konstruk

 

  


ë 
 ! 
% 
 
"   

#$  


#$ 

Š 
SAIS MGAH
AH

|engetahuan sedia ada /


Ö 
  v |ra-Syarat:
 
 
 


 
 
v

 
  "
Perspektif konstruktivist 1

 & 
   
  
 
 

 &## #% $ 
%
'
% % $ % #
Perspektif konstruktivist 2
&
"  
 
!  
 
 ' 

 !
 
 
'  
'
%  * 
)
% (

% 

)
%
Perspektif konstruktivist 2 (sambgn)

 
  

  
!  

(' 
! ! ýý  -.%/01
)
  ++ ,
Perspektif konstruktivist 4

 &
)$!   
* ++    
 
ë  
$)
 
( #

% 
% #
2#
%
%
Perspektif konstruktivist 5

  


0   
  ,ë - & 
 
  .  
 
$
  
/
$ # 2#
% %  
, 
 % - # #
% # #%
3# %%
> |MBAJAA KI S
ï MGA|A ? SII
|TA MIA IISIATIß

K S| MI TABAH


KAJIA
GA
ï
TK GI |ISIA
|GTIA
ï
|AA
 T H K STKTIVISM ITT
GAG

 | ßASIITAT 
G AAG |&|
|KATA
 |AI 5 |ISI|/ >
KASIG
II |MA
AB AT TJK AAH
> >
ßIKIA
BAJA BSAMA
VAAT TBKA
BAT AAGA
AT MI & IISIATIß ß KS K|AA S K GA
|AJA ABA KATIVITI
K GITIß
GAAK |MIKIA
ß KS |MBAJAA |MBAJAA
|MBAJAA 
 AKTIß K TKSTA KKATA
|MBAJAA MIAI
AKTIVITI S SIA K|A
|AJA
|AJA AA
HBGKAIT |ASAA
KMAHA & TJA
GA
|MBAJAA ABAA
KHI|A
IKII |GAAMA K |ATIß
I A
AAM
|MBAJAA
IISIATIß SITASI
M TIVASI SBA |AJA |AJA u
U
|YAI
KI SITI
|GTAHA GAAKKA |AJA G
SIA AA
IA G
u

Beri Nilai