KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN.

PARAS 4, BLOK J,

PUSAT BAN DAR DAMANSARA. 50604 KUALA LUMPUR

Telefon: KL 2586900 Kawat: "PENDIDIKAN" Te/ex No.: MA 21153 Fax No.: 03-2544501

L

Ruj. TlIOII:

Rl.(j. KaIlKP.1573/17 /Jld.14 (4)

Tilrikh: 16 Oktober 2002

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Sekolah)

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Teknikal) Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Khas) TImbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Islam & Moral) Semua Pengarah Pendidikan Negeri

SURAT PEKEULING KEWANGAN BIL 5 TAHUN 2002 PEMBERJAN BANTUAN PER KAPITA UNTUK SEKOLAH

L

1.

TUJUAN

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian Bantuan Per Kapita mata pelajaran dan bukan mota pelajaran kepada sekolah.

2. LATAR BELAKANG

2.1

Bantuan Per Kapita (Per Capita Grant-peG) merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. la meliputi peG mata pelajaran dan peG bukan mata pelajaran. Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa dalam sektor pendidikan masa kini beberapa perubahan ke atas PCG perlu dilakukan bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar. Di antara perubahan yang dicadangkan adalah menaikkan kadar peG, menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran serta memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah. Penyusunan semula kumpulan peG juga akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti kepada Pengetua/Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah.

2.2 Berdasarkan cadangan bcru. kumpulan peG mata pelajaran telah dikurangkan kepada empat (4) iaitu Teras, Wajib, Tambahan/Bahasa ASing dan Elektif. Manakala peG Bukan Mata Pelajaran dikurangkan menjadi tiga (3) iaitu Pusat Sumber Sekolah, Bimbingan dan Kaunseling, serta LainLain Perbelanjaan Berulang T ahun/Lain-Lain Perbelanjaan Khas (LPBT /LPK)

Sekolah. Di sam ping itu, surat pekeliling ini juga mengambilkira LPBT/LPK Asrama dan PCG bagi Aktiviti Pro Sekolah.

3. KUMPULAN PCG DAN MAKSUD PERBELANJAAN

3.1 Kumpulan baru peG mota pelajarah dan bukon mota pelajaran bagi semua jenis sekolah ( sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukon. sekolah teknik/vokoslonol. sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi ) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti di lampiran A. lampiran B pula menggariskan maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mota pelajaran dan bukan mota pelajaran. Bagi setiap mota pelajaran baru yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, ia perlu diletakkan di bawah kurnpulcn-kurnpulcn PCG yang bersesuaian.

3.2 Bagi tingkatan enam, untuk memudahkan tuntutan dan perekodan oleh pihak sekolah maka mata pelajaran yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mota pelajaran tingkatan empat dan lima.

4. KADAR PCG MAlA PELAJARAN DAN BUKAN MAlA PELAJARAN

Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah, kategori enrol men murid dikurangkan daripada lima (5) kepada empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah, 101 hingga 500 murid, 501 hingga 1,000 murid dan enrolmen murid 1,001 dan ke atas. Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrol men murid dan disenaraikan seperti di lampiran C mengikut jadual-jadual berikut:-

(a) Pro Sekolah Jadual1 -....../
(b) Sekolah Rendah Harian/Sekolah Rendah Sukan - Jadual2
(c) Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/
Sekolah Menengah Sukan Jadual3
(d) Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Jadual4
(e) Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas
Integrasi (Rendah) - Masalah Penglihatan JaduaI5(i)
(f) Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas
Integrasi (Rendah) - Masalah Pendengaran JaduaI5(ii)
(g) Program Pendidikan Khas Integrasi Rendah
(Masalah Pembelajaran) Jadual 5 (iii)
(h) Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas
Integrasi (Menengah) - Masalah Pendengaran - JaduaI6(i) 2

(0 Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas

Integrasi (Menengah) -Masalah Penglihatan JaduaI6(ii)

0) Program Pendidikan Khas Integrasi Menengah Jadual6 (iii) (Masalah Pembelajaran)

5. PROSEDUR TUNTUTAN

5.1 Prosedur tuntutan peG oleh sekolah terbahagi kepada duo (2) iaitu:-

(i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik/Vokasional, Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan)

Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan peG kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan peG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan/Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan

(Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan)

Bagi sekolah yang bertaraf PTJ, tuntutan peG akan disalurkan ke sekolah melalui waran peruntukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan peG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan/Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ, peruntukan peG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB/PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrol men murid yang telah ditetapkan. Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah/PPB/PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuaso.

5.2 Peruntukan peG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal peG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.

3

5,3 Asas Tuntutan

5,3,1 Tuntutan PCG ditetapkan sekali setohun.

5,3,2 Tuntutan peG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan enrolmen murid pad a 1 Oktober tahun sebelumnyo.

5,3,3 Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PT J masing-masing selewot-lewotnvc pada 30 November tahun sebelumnya,

5,3,4 Bagi mota pelajaran elektif di sekolah menengah, tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mota pelajaran dalam setiap kumpulan elektit Contoh perkiraan kadar PCG yang layak dituntutbagi mata pelojaron elektif Sastera Ikhtisos adalah seperti berikut:-

Mota Pelajaran Bilangan Kadar Jumlah
Murid (RM) (RMl
Ekonomi Asas 100 5,00 500,00
Perdagangan 50 5,00 250,00
Prinsip Akaun 150 5,00 750,00
Ekonomi 100 30,00 3,000,00
Rumahtal}9ga
Jumlah 400 4,500.00 J

J

.. Jumlah tuntutan bagi 400 murid adalah = RM4,500.00

5.3,5 Bagi sekolah/asrama baru yang dibuka selepas tarikh 1 Oktober, tuntutan hendaklah dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid

pada tarikh sekolah tersebut beroperasi dan peratus tuntutan yang ~

dibenarkan adalah seperti berikut :-

Sekolah Peratus Tuntutan
Bero_Q_erosi

Januari - Mac 100%
April-Jun 70%
Julai - September 50%
Selepas September 25% 4

\.._ ..

5.3.6 Ketua PTJ yang telah ditetapkan mengikut sekolah adalah seperti berikut:-

i) Pengarah Sahagian Sekolah, Jabatan Sekolah bagi Sekolah Serasrama Penuh ;

ii) Pengarah Sahagian Sukan, Jabatan Sekolah bagi Sekolah Sukan;

iii) Pengarah Sahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokoslonol. Jabatan Pendidikan Teknikal bagi Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional;

iv) Pengarah Sahagian Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Khas bagi Sekolah Pendidikan Khas ; dan

v) Pengarah Pendidikan Negeri bagi Pra Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Asrama dan Program Pendidikan Khas Intergfasi di sekolah Rendah dan Menengah Harian.

5.3.7 Tuntutan oleh sekolah hendaklah menggunakan borang tuntutan PCG seperti di Lampiran D.

6. TUNTUTAN PENYELARASAN

6.1 Tuntutan penyelarasan bagi Aktiviti Pra Sekolah adalah tidak dibenarkan.

6.2 Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-Iewatnya pade 31 Julai tahun semasa.

6.3 Tuntutan hendaklah menggunakan borang yang ditetapkan seperti di Lampiran E.

7. PINDAHAN BANTUAN peG

7.1 Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mota pelajaran sahaja. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan seperti di Lampiran F.

5

7.2 S9kolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantu an peG mota pelajaran dan bukan mota pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sorno (seperti di para 7.1).

7.3 Sebelum pemindahan bantuan peG dibuat Pengetua/Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan peG selepas pemindahan mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun. Bantuan peG yang telah dipindah keluor tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pengetua/Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemaskinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan setiap masa. Pengetua/Gurubesar adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memostikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit.

8.

PERINGATAN

8.1 Pengetua/Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jumlah peruntukan peG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat . dilakukan dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.

8.2

Bantuan peG bagi murid di bawah program pendidikan khas intergrasi hendaklah dibuat di ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dari murid biasa. Satu rekod subsidiari perlu dibuat bagi mengawal peruntukan yang diberi kepada program tersebut mengikut kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran.

8.3 Bagi mata pelajaran elektif, satu lagi rekod subsidiari perlu disediakan bagi setiap kumpulan mata pelajaran tersebut (contohnya, Sains Tulen, Pengajian Islam, Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan).

8.4 Semuatuntutan peG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya.

9. PEMBATALAN

9.1 Dengan ini dimaklumkan bahawa surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan:-

(i) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 1995 (Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah), dan

(ii) Surat Pekelillng Kewangan Bil. 7 T ahun 2000 (Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah).

6

10. TARIKH KUATKUASA

10.1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa serta-merta.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

UTINGKATKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS"

SaYjang menurut perintah,

./~ ~III(_ , ....

(MAHANUM ABOOlLA'H)

\.._ Setiausaha Bahagian

Bahagian Kewangan

b.p Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia

S.k.

Y. Bhg. KSU

Y. Bhg. KPPM

Y. Bhg. TKSU (K&P)

Akauntan Negara Malaysia Jabatan Akauntan Negara

Akauntan Kanan Perbendaharaan

Negeri : _

Ketua Nazir Sekolah

Pengarah

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Oasar Pendidikan

SUB (Audit Sekolah)

SUB (Audit Oalam)

Ketua Akauntan 1

Ketua Akauntan 2

7

..... ,

" '-.._.

LAMPlRANA

KUMPULAN rcc MATA PELAJARAN DAN

rcc BUKAN MATA PELAJARAN

KUMPULAN peG MATA PElAJARAN

r- t..._ JENIS SEKOLAH/KUMPULAN BIDANG/KURSUS/MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN
1- Sekolah Rendah
(i) Teras - Bahasa Melayu - Pendidikan Islam
- Bahasa Inggeris - Pendidikan Moral
- Bahasa Cina (SJKC) - Matematik
- Bahasa Tamil (SJKT) - Sains
- Kajian Tempafan
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni Visual
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikan Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Tambahan
- Bahasa Cina Komunikasi - Bahasa Semai
- Bahasa Tamil Komunikasi - Bahasa Iban
- Bahasa Arab Komunikasi - Bahasa Kadazan Dusun.
2. Sekolah Menengah Harlan
(a) TIngkatan 1 Hingga 3 1
(I) Teras - Bahasa Melayu - Sains
- Bahasa Inggeris - Matematik
- Pendidikan Islam - Sejarah.
- Pendidikan Moral - Geografi
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni Visual
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikan Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) T ambahan / Bahasa - Bahasa Cina Komunikasi - Bahasa Kadazan Dusun.
Asing - Bahasa Tamil Komunikasi - Bahasa Peraneis
- Bahasa Arab Komunikasi - Bahasa Jerman
- Bahasa Iban - Bahasa Jepun
(b) Tingkatan 4 Hingga 5
(i) Teras - Bahasa Melayu - Sains
- Bahasa Inggeris - Matematik
- Pendidikan Islam - Sejarah
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Kesihatan
(iii) Tambahan / Bahasa - Bahasa Cina Komunikasi - Bahasa Jerman
Asing - Bahasa Tamil Komunikasi - Bahasa Perone is
- Bahasa Arab Komunikasi - Bahasa Jepun
(v) Eiektif (I) Sains Tulen
- Biologi - Sains Tambahan
- Fizik
- Kimia
(ii) Pengajlan Islam
- AI-Quran & As-Sunnah
- Pendidikan Syariah Islamiah
(iii) Sastera Ikhtisas
- Ekonomi Asas - Perdagangan
- Prinsip Akaun - Ekonomi Rumah Tangga Al

KUMPULAN peG MATA PElAJARAN

L •
BIL JENIS SEKOLAH/KUMPULAN BIDANG/KURSUS/MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN
(iv) Kemanuslaan
- Kesusasteraan Melayu - Tasawur Islam
- Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Muzik.
- Geografi - Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris
(v) Bahasa
- Bahasa Arab Tinggi
- English For Science And Technologv
(vi) Teknologi
- Matematik Tambahan - Rekacipta
- Salns Pertanian - Teknologi Kejuruteraan
- Lukisan Kejuruteraan - Pengajian Elektrik dan Elektronik
.. - Sains Sukan - Pengajian Kejuruteraan Awam
- T eknologi Maklumat - Pengajian Kejuruteraan Jentera
(vii) Vokasional
- Pembinaan Domestik - MenseNis Perala tan Elektrik Domestik t
- Membuat Perabot - Akuakultur & Haiwan Rekreasi
- Seni Reka Tanda - Produksi Bahan Multimedia
- Rekaan & Jahitan Pakalal - Menservls Peralatan Penyejukan & Penvornon Udara
- Katering & Penyajian - Asuhan & Pendidikan Awol Kanak-Kanak
- Lanskap & Nurserl - Hiasan Dalamon Asas
- T anaman & Makanan - Penjagaan Muka & Dandonan Rambut
- Pemprosesan Makanon - Kerlo Paip & Domestik
- Grafik Berkomputer - Kimpalan Arko & Gas
- Pendawaion Domestik - Mengetuk & Mengecat Kereto
- Menservls Automobil - Perkhidmatan & Penjogaan Geriatrik
(c) Tingkatan 6
(I) Teras - Pengajian Am
- Bahasa Melayu
(ii) Tambahan - Bahasa Cina
- Bahasa Tamil
- Bahasa Arab
(iii) Elektif
(1 ) SainsTulen
- Fizik - Biologi
- Kimia
(2) Pengajian Islam
- Syariah
- Usuluddin
(3) Sastera Ikhtisas
- Pengajian Perniagaan - Ekonomi
- Perakaunan
(4) Kemanuslaan
- Uterature in English - Geografi
- Kesusasteraan MeJayu - Sejarah
- Lukisan
(5) Teknologi
- Matematlk S - Matematik Lanjutan T
- Matematik T - Pengkomputeran
(6) - Malaysian University English Test (MUET) , ,

.....J

A2

/

KUMPULAN peG MAT A PELAJARAN

i ;
'iB~ ----:iEN1~ SEKOLAH/KUMPUlAN BIDANG/KURSUS/MATA PElAJARAN
MATA PELAJARAN
3. Sekolah Pendidikan
Khas/Program Pendidikan Khas
Integrasi (Rendah )
(a) Mas.aloh Penglihatan
(i) Teras - Bahasa Melayu - Matematik
- Bahasa Inggeris - Sains
- Pendidikan Islam - Kajian T empatan
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikan Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Tambahan - Uterasi Komputer
(b) Masaloh Pendengoran
(i) Teras - Bahasa Melayu - Sains
- Bahasa Inggeris - Matematik I
- Pendidikan Islam - Kojian Tempotan
- Pendidikan Moral
(ii) Wojib - Pendidikan Jasmoni - Pendidikan Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikon Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Tambahan - Uterasi Komputer
- Komunikosi Seluruh/Komunikasi Pengajaran dan Pembelajaran.
(c) Masaloh Pembelajaran
(i) Teras - Bahasa Melayu - Soins
- Bahasa Inggeris - Matematik
- Pendidikan Islam - Kajian Tempatan
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pen did ikon Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Tambahan - Uterasi Komputer
- Komunikasi Pengajaran dan Pembelajaran.
4. Sekolah Pendidikan Khas /
Program Pendidikan Khas
Integrasi (Menengah)
(a) Masalah Penglihotan
(i) Teras - Bahasa Melayu - Matematik
- Bahasa Inggeris - Sains
- Pendidikan Islam - Sejarah
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendldikan Jasmani - Pendidikon Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikon Muzik
- Kemahiran Hldup
(iii) Elektif - Uterasi Komputer
- Perdagangan/Pertanion
- Rekacipta A3

KUMPUlAN peG MAlA PELAJARAN

BtL JENISSEKOLAH/KUMPULAN BIDANG/KURSUS/MATA PELAJARAN -_" r--'"
MAlA PELAJARAN J
(b) Masalch Pendengaran
(i) Teras - Bahasa Melayu - Matematik
- Bahasa Inggeris - Sains
- Pendidikan Islam - Sejarah
- Pendidikan Moral
(Ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikan Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Elektit 1 - Uterasi Komputer - Perdagangan/Pertanian
- Rekacipta - Vokaslonal
- Komunikasi Seluruh/Komunikasi Pengajaran dan Pembelajaran
(iv) Elektif II - Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)
(v) Elektif III - Vokasional - Menservis Peralatan Elektrik Domestik
- Pembinaan Domestik - Akuakultur & Haiwan Rekreasi
- Membuat Perabot - Produksi Bahan Multimedia
• - Seni Reka Tanda - Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman
- Rekaan & Jahitan Pakaian Udara
- Katering & Penyajian - Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-Kanak
- Lanskap & Nurseri - Hiasan Dalaman Asas
- T ana man & Makanan - Penjagaan Muka & Dandanan Rambut
- Pemprosesan Makanan - Kerja Paip & Domestik
- Grafik Berkomputer - Kimpalan Arka & Gas
- Pendawaian Domestik - Mengetuk & Mengecat Kereta
- Menservis Automobil - Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik
(c) Masalah Pembelajaran
(I) Teras - Bahasa Melayu - Matematik
- Bahasa Inggeris - Sa ins
- Pendidikan Islam - Sejarah
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Seni
- Pendidikan Kesihatan - Pendidikan Muzik
- Kemahiran Hidup
(iii) Elektif - Uterasi Komputer
- Komunikasi Pengajaran dan Pembelajaran.
5. Sekolah Menengah
leknikNokaslonal
(i) Teras - Bahasa Melayu - Sains
- Bahasa Inggeris - Matematik
- Pendidikan Islam - Sejarah
- Pendidikan Moral
(ii) Wajib - Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Kesihatan
(iii) ElektifTeknik (i) Kejuruferaan Mekanlkal
- Fizik - Lukisan Kejuruteraan
- Kimia - Pengajian Kejuruteraan Jentera
- Matematik Tambahan
eo Kejuruteraan Elektrik
- Fizik - Lukisan Kejuruteraan
- Kimia - Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
- Matematik Tambahan A4

....

BIl. '!S SEKOIJ...1/KUMPULAN BIDANG/KURSUS/MATA PELAJARAN
" '-~ MAlA PELAJARAN
(iii) Pertanlan
- Fizik ' Biologi
-Kimia - So ins Pertanian
- Matematik T ombcnon
(Iv) Perdagangan
- Fizik - Prinsip Akoun
-Klrnio - Perdagangan
- Matematik Tambahan
(Iv) Perdagangan
- Fizik - Prinsip Akaun
-Kimia - Perdagangan
- Matematik T ambahan
(iv) Elektif Vokasional (I) Ketukangan Kejuruteraan
- Teknologi Elektrik - Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
. - Pemasangan' & Kawalan Elektrik - Lukisan Geometri & Fabrikasi log am
- Lukisan Geometri & Elektrik - lukisan Geometri & Binaan Bangunan
- T eknologi Elektronik - Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
- Menservis Radio & Televisyen - Ke~a Penyejukan & Penyamanan Udara
- Lukisan Geometri dan Elektronik - Kerja Kayu & Bata
- Teknologi Bengkel & Mesin - Teknologi Automatif
- Kerja Menggegas & Memesin - Menservis & Membaiki Kenderaan
- Lukisan Geometri & Mesin - lukisan Geometri & Automatlf
- T eknologi Binaan Bangunan - Lukisan Geometri & Penyamanan Udara
- Kerja Kimpalan
(Ii) Ekonomi Rumah langga
- Teknologi Katering - Teknologi Rekoan Fesyen & Membuat Pakaian
- Perdagangan - Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian
- Teknologi Seni Kecantikan - Pengajian Persolekan & Mendandan Rambut
- Perkembangan Kanak-Kanak - Penyediaan & Perkhidmatan Makanan
- Teknologi Bakeri & Konfeksionari - Asuhan & Bimbingan Kanak-Kanak
- Roti & Pattisserie
(iii) Perdagangan
- Perdagangan
- Prinsip Akaun
--_.' - Asas Pemprosesan Maklumat
(lv) Partanlan
- Pengeluaran T anaman - Kejenteraan Ladang
- Pengeluaran Ternakan - Pengurusan Ladang
- Hortikultur Hiasan & Lanskap r i

KUMPULAN PCG MAlA PELAJARAN

KUMPULAN peG BUKAN MAlA PELAJARAN

BIL. KUMPULAN PCG BIDANG/KURSUS/MATA PELAJARAN
BUKAN MATA PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah - Pusat Sumber Pendldikan
- Perpustakaan
2. Bimbingan dan Kaunseling -
3. lPBT /LPK Sekolah -
4. LPBT /LPK Asrama - A5

LAMPlRANB

JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJMN

JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBElANJAAN

r-'SIl. ,--AIS BANTUAN PER KAPil A MAKSUD PERBELANJAAN
A. Bantuan Per KaQita Pro (i) Pembelian peralatan keeil dan bahan habis guna bagi tujuan
Sekofah pengajaran danpembelajaran.
.. (ii) Penyelenggaraan perafatan permainan dalam dan luar
I, bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain
I""" peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iii) Pembelian buku ruiukorv ensiklopedia. perisian. Video tape dan
lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran.
(iv) Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh
memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan
I""" pembelajaran soma ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.
(v) Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.
B. Bantuan Per KaQita Mota Pelajaran
+
- Teras (i) Pembelian peralatan keeil dan bahan habis guna (termasuk kertas
. Wajib braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran .
- Tambahan / Bahasa Asing
- Elektif (ii) Pembelian buku rujukan. ensiklopedia. pension Video tape dan
lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran.
..... (iii) Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iv) Keeeriaan berunsurkan pendidikan seperti taman soins, taman
herba dan lain-lain yang boleti memberi pengukuhan kepada
program pengajaran dan pembelajaran.
(v) Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi
~
pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran soma
ada semasa cuf persekolahan atau hari persekolahan.
(vi) Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.
C. Santuan Per KaQita Sukan Mota
lajaran
,_...-
1. Pusat Sumber Sekolah Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber
pendidikan seperti berikut:-
0) Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan
pengajaran dan pembelajaran.
(ii) Pembelian buku rujukan. ensiklopedia. perisian. Video tape dan
- lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran.
(iii) Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iv) Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi
- pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama
I ada semasa euti persekolahan atau hari persekolahan.
I
(v) Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.
Program Pendidikan Khas Integrosi
(vi) Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan
- khas integrasi. 81

JENIS SANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERSELANJAAN

,__./'-
Bll. JENIS SANTUAN PERKAPITA MAKSUD PERBELANJAAN
2. Bimbingan dan Kaunseling (i) Pembelian buku rujukan. ensiklopedia. perisian. Video tape dan
lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran.
(ii) Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh
memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan
pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.
(iii) Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iv) Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan
dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.
(v) Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan
kaunseling. .
(vi) Perofehan harta modal adalah tidak dibenarkan.
3. LPBT /LPK Sekolah (i) Bayaran bil telefon, air. elekrrlk. telegram. setem, internet dan
pembentungan.
(ii) Pembaikan kecil sekolah.
(iii) Penyelenggaraan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat
termasuk komputer.
(iv) Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan
pengajaran dan pembelajaran.
(v) Perkhidmatan pengiklanan.
(vi) Pengangkutan barang-barang.
(vii) Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat.
(viii) Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar
atas urusan rasmi.
(ix) Perolehan harta modal tidak melebihi RM 1 0,000.00 adalah
dibenarkan. Perolehan harta modal melebihi RM 1 0,000.00 perlu
mendapat kelulusan Ketua PTJ. Manakala bagi perolehan
komputer, kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat
Pengkomputeran Kementerian (JMPK) pertu diperolehi.
ex) Bayaran yuran kursus untuk guru-guru dan kakitangan sekolah.
(xi) Perbelanjaan untuk keceriaan/kesihatan murid/keselamatan
sekolah.
(xi) Pembaikan kecil peralatan pengajaran dan pembelajaran bagi
murid pendidikan khas dan program pendidikan khas intergrasi.
(xii) Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan
sekoloh berdasarkan kelayakan tambang teksi.
(xiii) Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan
guru pengiring. , ~

J

82

JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJAAN

'" \.........:NIS BANTUAN PER KAPITA MAKSUD PERBElANJAAN
BtL·
4. LPBT ILPK Asrama (i) Bayaran tetefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan
pembentungan.
(ii) Pembaikan kecil asrama.
r- (iii) Penyelenggaraan perobot dan alat kelengkapan di asramo.
(iv) Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan asrama dan bahan
pengajaran dan pembelajaran.
(v) Perkhidmatan pengiklanan.
- (vi) Pengangkutan barang-barang.
(vii) Pembelian majalah, buku rujukan dan lain-lain yang berkaitan
untuk kegunaan murid di asrama.
(viii) Pembelian bahan bakar dan ubat.
.
- (ix) Perbelanjaan untuk keceriaan, kesihatan dan keselamatan
penghuni asrama. 83

.' '---

LAMPlRANC

KADAR BANfUAN PERKAPITA

JADUALl

KADAR SANTUAN PER KAPITA SAGI PRA SEKOLAH

SIL. JENIS SANTUAN KADAR SANTUAN
A. SANTUAN PER KAPITA RM 100.00 seorang murid setahun - .... ATITAN:

\_-<

Jumlah tuntutan yang boleh dibuat bagi setiap kelas adalah berdasarkan bilangan murid maksimum seramai 25 orang sahaja.

Cl

JADUAL2

KADAR BANTUAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH HARIAN/SEKOLAH RENDAH SUKAN

BIL. JENIS BANTUAN 100 MURID 101 - 500 501 - 1000 1001 DAN
DAN MURID MURID KE ATAS
KEBAWAH
A. PCG MAlA PELAJARAN
1. Teras RM1.200 RM1.200 + RM11.00 RM5.589 + RM 10.00 RMlO.579 + RM9.00
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
2. Wajib RM2.400 RM2.4oo + RM23.oo RM 11 ,577 + RM22.oo RM22.555 + RM21.oo
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
3. Tambahan RM2.oo seorang murid setahun
;
B. PCG BUKAN MATA PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah RM1,500 RM1.5OO + RM14.oo RM7,Q86 + RM13.00 RM13,573 + RM12.oo
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
2. Bimbingan & Kaunseling RMSOO RM500 + RM4.SO RM2,295.50 + RM4.oo RM4.291.SO + RM3.50
seorang murid seorang murid seorang murid
meiebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
3. LPBT/lPK Sekolah RM3.000 RM3,OOO+ RM29.00 RM14.571 + RM2B.00 RM2B,543 + RM27.00
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
4. lPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun J

J

I

._,J

C2

L

/"" JADUAl3

( KADAR SANTUAN PER KAPITA ~AGI SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SEKOLAH BERASRAMA PENUH

ISEKOLAH MENENGAHSUKAN

BIL JENIS BANTUAN 100 MURID 101 - 500 501 - 1000 1001 DAN
DAN MURID MURID KEATAS
KEBAWAH
A. PCG MATA PELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH RENDAH (11-T3)
1-1. Teras RM2.S00 RM2.500 + RM23.00 RM11.677 + RM21.00 RM22. 156 + RMI9.00
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi SOO orang melebihi 1000 orang
2. Wajib RM4.S00 RM4;500 + RM43.00 RM21.657 + RM41.00 RM42.116 + RM39.00
seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi SOO orang melebihi 1000 orang
1. Tambahan I Bahasa Asing RM3.00 seorang murid setahun
- PCG MAlA PElAJARAN
B.
seKOLAH MENENGAH ATAS (14-T5)
1. Teras RM4.000 RM4.000 + RM38.00 RM19.162 + RM36.00 RM37.126 + RM34.00
seorang murid seorang. murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi SOO orang melebihi 1000 orang
, RMBOO RMBOO + RM7.60 RM3.832.40 + RM7.20 RM7.425.20 + RM6.80
2. Wajib
.... "--- seorang murid seorang murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
3. Tambahan/Bahasa Asing RM3.00 seorang murid setahun
4. Elektif
4.1 Soin$ Tulen
! - Fizlk RMI4.00 seorcoq murid setahun
L - Klmia RM 14.00 seorang murid setahun
- Biologi RM14.00 seorang murid setahun
- Sains Tambahan RM14.00 seorang murid setahun
4.2 Pengajian Islam
- AI-Quran & As-Sunnah RM2.00 seorang murid setahun
- Pendidikan Syariah Islamiah RM2.00 seorang murid setahun
4.3 Sostera IkhHsas
'- . Ekonomi Asas RMS.OO seorang murid setahun
- Perdagangan RMS.OO seorang murid setahun
- Prinsip Akaun RMS.OO seorang murid setahun
- Ekonomi Rumahtangga RM30.00 seorang murid setahun
4.4 Bahasa
- Bahasa Arab Tinggi RM3.00 seorang murid setahun
L - English for Science & Technology RM3.00 seorang murld setahun
4.5 Kemanusiaan
. Kesusasteraan Melayu RM2.00 seorang murid setahun
- Pendidikan Seni Visual RMS.OO seorang murid setahun
-Geografi RM2.00 searang murid setahun
- Tasawur Islam RM2.00 seorang murid setahun
- Pendidikan Muzik RMS.OO seorang murid setahun
- Kesusasteraan Dalam B. Inggeris RM2.00 seorang murid setahun
- Sains Sukan RM20.00 seorang murid setahun
-
4.6 Teknologi
- Matematik Tambahan RM6.00 seorang murid setahun
- Sains Pertanian RM3S.00 seorang murid setahun
- Lukisan Kejuruteraan RM25.00 seorang murid setahun
- Teknologi Maklumat RM25.00 seorang murid setahun
- Rekacipta RM40.00 seorang murid setahun
- Teknologi Kejuruteraan RM25.00 seorang murid setahun
~ - Pengajian Elektrlk & Elektronik RM2S.00 seorang murid setahun
- Pengajian Kejuruteraan Awam RM2S.00 seorong murid setahun
- Pengajian Kejuruteraan Jentera RM25.00 seorang murid setahun C3

JADUAL3

KADAR BANTUAN PER KAPITABAGI SEl<OLAH MENENGAH HARIAN/SEKOLAH BERASRAMA PENUH /SEKOLAH.MENENGAH SUKAN

Bll. JENIS BANTUAN 100MURID 101 - 500 501 - 1000 1001 DAN
DAN MURID MURID KEATAS
KEBAWAH
4.7 Vokasional
- Pembinaan Domestik RM65.00.seorong murid setohun
- Membuat Perobot RM65.00 seorong murid setohun
- Seni Reka Tanda RM65.00 seorong murid setahun
- Rekaan & Jahitan Pekaian RM65.00 seorang murid setohun
- Kotering & Penyojian RM65.00 seorang murid seta hun
- tonskop & Nurseri RM65.00 seorang murid setahun
- Tonaman & Makanan RM65.00 seorang murid setahun
- Pemprosesan Mokanan RM65.00 seorang murid setohun
- Grofik Berkomputer RM65.00 seorang murld setohun
- Pendowaion Domestik RM65.00 seorang murid setohun
- Menservis Automobil RM6S.00 seorang murid setohun
- Menservis Peralotan Elektrik Domestik RM65.00 seorang murid setohun
- Akuakultur & Holwan Rekreosi RM65.00 seorang murid setohun
- Produksi Bahan Multimedia RM65.00 seorang murid setohun
- Menservis Perolotan Penyejukon & RM65.00 seorang murid setohun
Penyomanon Udara RM65.00 seorang murid setahun
- Asuhan & Pendidikan Awol Kanak-Kanak RM65.00 seorang murld setahun
- Hiosan Dalaman Asas RM65.00 seorang murid setahun
- Penjagaon Mukan & Dandanan Rambut j RM65.00 seorang murid seta hun
. - Karja Poip & Domestik RM65.00 seorong murid setohun
- Klmpalon Arko & Gas RM65.00 seorang murld setahun --
- Mengetuk & Mengecot Kereto RM65.00 seorang murid setahun
- Perkhidmotan & Penjagoon Geriatrik RM65.00 seorang murid setohun
C. PCG MATA PElAJARAN
SEKOLAH MENENGAH AlAS (T6)
- Pengojian Am RM3.00 seorong murid setahun
- Bahasa Melayu RM3.00 seorong murid setohun
- Bahasa Clna RM3.00 seorang murid setahun
- Bahaso Tamil RM3.00 seorang murid setahun
- Bahasa Arab RM3.00 seorong murld setahun
- Literature /n Eng/ish RM3.00 searong murid setahun
- Kesusasteraon Melayu RM3.00 seorong murid setohun
- Syoriah RM3.00 seorang murld setahun
- Usuluddin RM3.00 seorang murld setahun
- Sejorah RM3.00 seorang murld setohun
-Geogrofi RM3.00 seorong murid setohun
- Ekonomi RMS.OO seorang murld setahun
- Pengajlan Pemiagaan RMS.OO seorang muridsetahun
- Perakaunan RMS.OO seorong murid setahun
- Motematik 5 RM6.00 seorong murid setahun
- Motematik T RM6.00 seorong murld setahun
- Matematik Lanjutan T RM6.00 seorang murid setahun
- Pengkomputeran RM65.00 seorang murid setahun
- Fizik RM30.00 seorang murid setahun ---
-Kimia RM30.00 seorang murid setahun
- Biologi RM30.00 seorang murid setahun
-lukison RMS.OO seorang murid setahun
-MUET RM3.00 seorong murid setahun
D. PeG BUKAN MATA PELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH
1. Pusot Sumber Sekolah RMl.SOO RMl.500 + RM14.00 RM7.086 + RM13.00 RM13.s73 + RM12.00
seorang murid seorong murid seorang murid
melebihi 100 orang meiebihi 500 orang melebihi 1000 orang
2. Bimbingon & Kounseling RM600 RM600 + RMs.sO RM2.794.S0 + RMS.OO RMS.920 + RM4.50.00
seorong murid seorong murid seorong murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihl 1000 orong
3. LPBT /LPK Sekoioh Menengah Horion RMS.OOQ RMS.QOO + RM49.00 RM24.551 + RM48.00 RM48.503+ RM47.00
seorong murid seorong murid seorong murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
4. LPBT /LPK Sekoioh SBP ISukan RM62.00 seorang murid setahun
S. LPBT/LPK Asroma Harian/ SBP/Sukon RM60.00 seorang murid setohun J

J

J

J

I

_j

.:

C3

L

JADUAL4

KADAR BANTUAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN VOKASIONAl

L

BIL JENIS BANTUAN 100 MURID 101 - 500 501 - 1000 1001 DAN
DAN MURID MURID KE ATAS
KEBAWAH
A. PCG MATA PELAJARAN
l. Teras RM4.000 RM4.000 + RM3B.00 RM 19. 162 + RM36.00 RM37.126 + RM34.00
searang murid seorang murid sea rang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
2. Wajib RMBOO RM800 + RM7.60 RM3.B32.40 + RM7.20 RM7.425.20 + RM6.BO
seorang murid seoronq murid seorang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
t
\_
3. Elektif Teknik RMBO.OO seorang murid setahun
~
4. Elektif Vokasional RM 180.00 seorang murid setahun
B. PCG BUKAN MAlA PElAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah RM1.500 RMl.500 + RM14.oo RM7.086 + RM13.00 RM13.S73 +RM12.00
seorang murid seorang murid searang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang. melebihi 1000 orang
2. Bimbingan & Kaunseling RM600 RM600 + RMS.50 RM2. 794.50 + RM5.00 RM5.290 + RM4.50
seorang murid seorang murid searang murid
melebihi 100 orang melebihi 500 orang melebihi 1000 orang
\...-
3. LPBT /LPK Sekolah RM76.00 seorang murid setahun
4. LPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun
. L

L

L

,

L

C4

JADUAl5(i)

KADARBANTUAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I

. PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH)

(MASALAH PENGLIHATAN)

BtL. JENIS SANTUAN KADAR BANTUAN
A. PCG MATA PELAJARAN
1. Teras RM200.00 seorang murid setahun
2. Wajib RM 100.00 seorang murid setahun
3. Tambahan RM50.00 secrang murid setahun
'.
B. PCG BUKAN MATA PELAJARAN
l. Pusat Sumber Sekolah RM50.00 seorang murid setahun
2. Bimbingan &Kaunseling RM 12.00 seorang murid seta hun
3. LPBT/LPK Sekolah RM200.00 seorang murid setahun
4. LPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun
, I ---

I I ....J

C5

L

JADUAL S·Cii)

KADAR BANTUAf,JPERKA.PtJABAGI SEK<;>LAH PENDIDIKAN KHAS I

. PROGRAM •. PENDI[)IJ(AN.KHASfNTEGiU\St.(RENDAH)

( MASALAHPENDENGARAN.)

i

L

L

BIL. JENIS BANJUAN .. KADAR BANJUAN
..
A. peG MATAPELAJARAN
l. Teras RM50.00seorang muridsetahun
2. Wajlb RM80.00 seorang murid setahun
3. Tambahan RM7S.00 seorang murid setahun
I
~
B. peG BUKAN MATA PELAJARAN
1- Pusat Sumber Sekolah RM40.00 seorang murid setahun
2. 8imbingan & Kaunseling RM12DOseorang murid setahun
3. LPBT/LPK Sekolah RM 180.00 seorang murid setahun
4. LPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun
t-' L

L

I

L

i

!

.....

C6

,

......

SIL

JENISSANTUAN

KADAR SANTUAN

A.PCG MATA PELAJARAN

RM4S.00 seorang murid setahun RM70.00 seorang murid setahun RM65.00 seorang murid setahun

1. Teras

2. Wajib

3. Tambahan

B. PCG SUKAN MATA PELAJARAN

1. Pusat SumberSekolah

2. Bimbingan & Kaunseling

3. LPBT/LPK Sekolah

RM40.00seorang murid setahun RM 12.00 seoronc muridsetahun RM 180.00 seorang murid setahun

C7

L

, .~ .. ; .... ,

-:-,_': ' .. - ,.:, --,~'"-{,,.,

,;,':, -': :

JADUAL6 (i)

. KADARBANTUAN PERKAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I .. PROGRAM PENOIOlKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)

'. (MASALAH PENGLIHATAN)

L

i

.......

BIL. ii JENl~BANTUAN KADAR BANJUAN
I
A. peG MATA PELAJARAN
1.. Teras RM350.00 seorang murid setohun
2. Wajib RM150.00 seorang murid setahun
3. Elektif RM 125.00 seorang murid setahun .
'I""""'
B. peG BUKAN MATA PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah RM80.00 seorang murid setahun
2. Bimbingan & Kaunseling RM15.00 seorang murid setahun
3. LPBT /LPK Sekolah RM300.00 seorang murid setahun
4 . LPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun
,.._...,' I

L

L

i l

\ .._

i

.......

C8

JADUAL 6 (ii)

KADAR SANJUAN PER KAPITA BAGI SEKOtAH PENDIDIKAN KHAS I PROGRAM PEND1D1KAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)

( MASAl.AH PENDENGARAN)

BIL. JENIS SANTUAN KADAR SANTUAN
A. peG MATA PELAJARAN
1. Teras RM70.00 seorang murid setahun
2. Wajib RM90.00 seorang murid setahun
3. elektif I RM80.00 seorang murid setahun
4. EJektif II RM800.00seorang murid setahun
5. Elektif III RM 150.00 seorang murid setahun
B. peG BUKAN MArA PELAJARAN
l. Pusat Sumber Sekolah RM60.00 seorang murid setahun
2. Bimbingan & KaunseHng RM 15.00 seorang murid setahun
3. ~PBT /LPK Sekolah RM280.00 seorang murid setahun
4. LPBT /LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun C9

I ..._.,.

i

I ._J

o· .•. '

,peG'MATA.PELAJARAN

RM65.00>seorang murid setahun

B. PeG BUKAN MATA PELAJARAN

RM80.00seorang muridsetahun

L

RM80.00 seorang rnuridsetahun

1. Pusat Sumber Sekolah

RM60.00 seorang murid setabun

L

RM15.00seorang murid setahun

3. LPBT/LPK Sekolah L 4. LPBT/LPK Asrama

RM280.00 seorang murid setahun

RM60.00 seorang murid sefahun

'\._.; L,

C1Q

\ LAMPlRAN 0 .

BORANG TUNTlITAN BANTUAN PERKAPITA

BORANGPS

TUNTUTAN BANTUAN PER KAPtTA PRA SEKOLAH

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

(2) KOD SEKOLAH :

(3) NO.TELEFONSEKOLAH : _

NO. FAKS SEKOLAH : _'----_~_

(4) NAMADANALAMAT BANK:

(5) NO .. AKAUN: _

(6) BILANGAN MURID PADA lOKTOBER TAHUN SEMASA : MURID ATAU

BILANGAN MURID YANG DIJANGKA PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN: _

MURID

Jenis Tuntutan Asas Perkiraan Jurilrah Tuntutan (RM)
Bontuon Per Kapita Murid xRM 1 00.00 =
Disahkan bahawa bilangan murid yang belajar di kelas Pro Sekolah pada ___ (nyatakan tarikh) adalah benar.

Tarikh :

(Nama don Tandatangan Gurubesar)

Cop Sekolah :

Nota:

(a) Potong mana yang tidak berkenaan

(b) Jumlah tuntutan setiap kelas Pro Sekolah tidak boleh melebihi 250rang.

01

BORANG~

TUNTUTAN BANTUAN PER KAPITA

SEKOLAH RENDAH HARlAN/ SEKOLAH RENDAH SUKAN

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :

(2) KOD SEKOLAH :

(3) NO. TELEFON SEKOLAH :

NO. FAKS SEKOLAH:

(4) NAMA DANALAMAT BANK:

(5) NO. AKAUN BANK:

(6) TUNTUTAN BERASASKAN TARIKH 1 OKTOBER TAHUN SEMASA :

BILANGAN
KUMPULAN KATEGORI MURID
Bilangan murid sekolah
Bilangan murid bagi kumpulan mata pelajaran T ambahan
(a) Bahasa Cina Komunikasi
(b) Bahasa Tamil Komunikasi
(c) Bahasa Arab Komunikasi
(d) Bahasa Semai
(e) Bahasa Iban
(f) Bahasa Kadazan Dusun
Bilangan penghuni asramO Oika ada) Dengan ini saya mengesahkan bahawa bilongan murid yang belojar di sekolah ini pada tarikh tersebut di at as adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekoloh :

(Nama dan Tandatangan Gurubesar)

02

TONTUTAN BANTUAN PER KAPITA

,,-. SEKOLAH MENENGAH HARIANl SEKOLAH BERASRAMA PENUHl MENENGAH SUKAN

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

(2) KOD SEKOLAH :

(3) NO. TElEFON SEKOLAH : NO. FAKS SEKOLAH:

----------------

(4) NAMA DAN ALAMAT BANK:

(5) NO. AKAUN BANK:

(6) TUNTUTAN BERASASKAN TARIKH 1 OKTOBER TAHUN SEMASA :

KUMPULAN KATEGORI BILANGAN MURID
Bilangan murid Menengah Rendah (T. 1 - T. 3)
Bilangan murid Menengah Atas (T.4 - T. 5)
Bilangan murid TIngkatan Enam (T. 6)
Bilangan murid bagi kumpulan mota pelajaran Tambahan / Bahasa Asing
(a) Bahasa Cina Komunikasi . -
(b) Bahasa Tamil Komunikasi
(c) Bahasa Arab Komunikasi
(d) Bahasalban
(e) Bahasa Kadazan Dusun
(f) Bahasa Jepun
(g) Bahasa Perancis
(h) Bahasa Jerman
Senaraikan bilangan murid bagi mata pelajaran elektif seperti berikut:-
(1) Sains Tulen
- Fizik
-Kimia
- Biologi
- Sains Tambahan
(2) Pengajian Islam
- AI-Quran & As-Sunnah
- Pendidikan Syariah Islamiah
(3) Sastera Ikhtisas
- Ekonomi Asas
- Perdagangan
- Prinsip Akaun
- Ekonomi Rumahtangga
(4) Bahasa
- Bahasa Arab Tinggi
- English for Science & Technology 03

TUNTUTAN BANJUAN PER KAPITA

SEKOLAH MENENGAH HARlAN/ SEKOLAH BERASRAMA PENUH/ MENENGAH SUKAN

(5) Kemanusiaan
- Kesusasteraan Melayu
- Pendidltton Seni Visual
- Geogrofi
- T asawur Islam
- Pendidikan Muzik
- Kesusasteraan Dalam B. Inggeris
- Sains Sukan
(6) Teknologi
- Matematik Tambahan
- Sains Pertanian
- Lukisan Kejuruteraan
- Teknologi Maklumat
- Rekacipta
- T eknologi Kejuruteraan
- Pengajian Elektrik & Elektronik
- Pengajian Kejuruteraan Awam
- Pengajian Kejuruteraan Jentera
(7) Vokasional
- Pembinaan Domestik
- Membuat Perabot
- Seni Reka Tanda
- Rekaan & Jahitan Pakaian
- Katering & Penyajian
- Lanskap & Nurseri
- Tanaman & Makanan
- Pemprosesan Makanan
- Grafik Berkomputer
- Pendawaian Domestik
- Menservis Automobil
- Menservis Peralatan Elektrik Domestik
- Akuakultur & Haiwan Rekreasi
- Produksi Bahan Multimedia
- Menservis Peralatan Penyejukan &
Penyamanon Udara
- Asuhan & Pendidikan Awol Kanak-Kanak
- Hiasan Dolaman Asos
- Penjagaan Muka & Dandanan Rambut
- Kerja Paip & Domestik
- Kimpalan Arko & Gas
- Mengetuk & Mengecat Kereta .
- Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik 03

UV~M.I"'~ .;JIVI

L

i

.._

I L

L

TUNTUTAN SANTUAN PER KAPITA

SEKOlAH MENENGAH HARlAN! SEKOLAH BERASRAMA PENUH! MENENGAH SUKAN

Kumpulon MatapelajOran. Bagi Tingkatan Enam
(i) Teras
- Pengajian Am
~ Bahasa Melayu

oo Tambahan
- Bahasa Cina
- Bahasa Tamil
- Bahasa Arab

(iii) Elektif

(1) Sains Tulen
- Fizik
-Kimia
- Biologi

(2) Pengajian Islam
- Syariah
- Usuluddin

(3) Sastera Ikhtisas
- Ekonomi
- Pengajian Perniagaan
- Perakaunan
-
(4) Kemanusiaan
- Literature In English
- Kesusasteraan Melayu
- Sejarah
- Geografi
- Lukisan

(5) Teknologi
- Matematik S
- Matematik T
- Matematik Lanjutan T
- Pengkomputeran

(6) MUET

Bilangan penghuni asrama Dengan ini saya mengesahkan bahawa bilangan murid yang belajar di sekolah ini pada tarikh terse but di atas adalah bencir.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandotangon Pengetua)

D3

BORANG srv,."I

TUNJUTANBANTUAN PER KAPITA SEKOlAH MENENGAH TEKNJK DANVOKASIONAL

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :

(2) KOD SEKOLAH:

(3) NO. TELEFON SEKOLAH:

NO. FAKS SEKOLAH:

--------

(4) NAMA DAN ALAMAT BANK:

(5) NO. AKAUN BANK:

(6) TUNTUTAN BERASASKAN TARIKH 1 OKTOBER TAHUN SEMASA :

KUMPULAN KATEGORI BILANGAN MURID
Bilangan murid sekolah
Bilangan murid bagi mota pelajaran elektif Teknik
Bilangan murid bagi mota pelajaran elektif Vokasional
Bilangan penghuni asrama Dengan ini soya mengesahkan bahawa bilangan murid yang belajar di sekolah ini pad a tarikh tersebut di atas adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatongon Pengetua)

04

BORANG SKIR

TUNTUTAN 8ANTUAN PER KAPITA

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I PROGRAM PENDlDIKAN KHAS INTEGRASI RENDAH

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH:

*(2) JENIS SEKOLAH :

(a) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan I Pendengaran

(b) Program Integrasi Pendidikan Khas MasalahPenglihatan I Pendengaran / Pembelajaran

(3) KOD SEKOLAH :

j

(4) NO. TELEFON SEKOLAH :

NO. FAKS SEKOLAH:

--------

(5) NAMA DAN ALAMAT BANK:

(6) NO. AKAUN BANK:

(7) TUNTUTAN BERASASKAN TARIKH 1 OKTOBER TAHUN SEMASA :

KUMPULAN KATEGORI BILANGAN MURID
Bilangan murid sekolah khas / kelas integrasi
Bilangan murid bagi mata pelajaran T ambahan
Bilangan penghuni asrama Dengan ini saya mengesahkan bahawa bilangan murid yang belajar di sekolah ini pada tarikh tersebut di atas adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah

(Nama dan Tandatangan Gurubesar)

Nota:

* Potong mana yang tidak berkenaan.

05

BORANG SKt-i

TUNTUTAN BANTUAN PER KAPITA

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MENENGAH

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :

*(2) JENIS SEKOLAH :

(a) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan / Pendengaran

(b) Program Integrasi Pendidikan Khas Masalah Penglihatan / Pendengaran / Pembelajaran

(3) KOD SEKOLAH :

(4) NO. TELEFON SEKOLAH :

NO. FAKS SEKOLAH:

--------

(5) NAMA DAN ALAMAT BANK:

(6) NO. AKAUN BANK:

(7) TUNTUTAN BERASASKAN TARIKH 1 OKTOBERTAHUN SEMASA:

KUMPULAN KATEGORI BILANGAN MURID
Bilangan murid sekolah khas / kelas integrasi
Bilangan murid bagi mota pelajaran Elektif
(i) Elektif
(ii) Elektif I
(iii) Elektif If
(iv) Elektif III
Bilangan penghuni asrama Dengan ini soya mengesahkan bahawa bilangan murid yang belajar di sekolah ini pada tarikh tersebut di atas adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatangan Pengetua)

Nota:

* Potong mana yang tidak berkenaan.

06

,

, '--

LAMPIRANE .

BORANG TUNTlITAN PENYELARASAN BANfUAN PERKAPITA

L

BORANG SR (P)

PENYELARASAN TUNTUTAN BANTUAN.PERKAPITA SEKOLAH RENDAH HARIANI SEKOLAH RENDAH SUKAN

L

(1) NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

(2) TUNTUTAN PENYELARASAN: BEROASARKANTARIKHASAS PAOA

(3) TUNTUTAN ASAL : RM, _

*(4) BILANGAN MURID SEMASA TUNTUTANPENYELARASAN

L

ORANG

-----

(5) BILANGAN MURIOSEMASA TUNTUTAN ASAL

ORANG

----

(6) PERBEZAAN BILANGAN MURIO (4) - (5) sekurang-kurangnya 5% ataulOO murid

ORANG

----

L

I Jenis Pemberian Bilangan Kadar bontuan Jumlah Jumlah Jumlah
MuOd • , Tuotutan TunManl Kelayakan
Penyelarasan AsCII Penyelarasan
,,/ (RM) (RM) (RM)
m (8) (9) (10) = (9) x (3) (11) (12)= (10)- (11)
A. peG MATA PELAJARAN
1. Teras __ muriel pertomo :RM
_ muridx RM_ :RM
RM
..'
2. Wojib _ muriel pertomo :RM
_ muridxRM_ :RM
RM
3. Tambahan _ muriel pertomo :RM
- mundxRM_ :RM
RM
B. PeG BUKA,N MATA PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekoloh _ murid pertomo :RM
- muridxRM_ :RM
RM
2. Bimbingan & Kaunseling _ muriel pertomo :RM
- mUridxRM_ :RM
RM
3. LPBT /LPK Sekoloh _ murid pertama :RM
_ muridx RM _ :RM
RM
4. LPBT/LPK Asrama _ muriel pertomo :RM
- muridx RM_ :RM
RM
JUMLAH BESAR L

Disohkan bahawa biiangon murid yang belojar di sekoloh ini dan mengombil mota pelojoron di atas podo _

.(nyotokan tarikh) coolon benar.

Torikh:

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatangan Gurubesar)

Nota:

'Potong mana yang fidak berkenaan.

El

Boi '7 SM (pf"

PENYELARASAN TUNTUTAN BANTUANPER KAPITA J

SEKOLAH MENENGAH HARIANI SEKOLAH BERASRAMA PENUHIMENENGAH SUKAN

en NAMA DAN ALAMATSEKOlAH

(2) TUNTUTAN PENYELARASAN : BEROASARKAN TARIKH ASAS PAOA

(3) TUNTUTAN ASAL : RM _

(4) BILANGAN MURIO $EMASA TUNTUTAN PENYELARASAN

ORANG

---

(5) BILANGAN MURIO SEMASA TUNTUTAN ASAL

ORANG

---

(6) PERBEZAAN BILANGAN MURID (4) - (5) sekurang-kurangnya 5% atau 100 murid

ORANG

Jenis Pemberian Bilangan Kadar bantuan Jumlah Jumlah Jumlah
Murid' Tuntutan Tuntutan/ Kelayokan
Penyelarasan Asal Penyelarasan
(RM) (RM) (RM)
(7) (8) (9) ! (10) = (9) x (3) (11) (12) = (10) - (11)
A. peG MAlA PELAJARAN
Tingkatan 1 - Tingkatan 3
(i) Teras _ murid pertama :RM
- muridxRM ~ :RM
RM
(II) Wajib _ murid pertama :RM
- muridxRM - :RM
RM
(iil) Tambahan _ murid pertama :RM
- muridxRM - :RM
RM
Tingkatan 4 - Tingkatan 5
(i) Teras _ murid pertama :RM
- muridxRM_ :RM
RM
(1i) Wajib _ murid pertama :RM
- muridxRM - :RM
RM
(iii) T ambo han I Bahasa Asing
Contoh :- _ murid pertama :RM
(a) Bahasa Cina Komunikasi - muridxRM _ :RM
RM
(b) Lain-Lain Bahasa _ murid pertama :RM
(silo nyotakan) - muridxRM_ :RM
RM
(N) Elektif
Contoh :-
(a) Soltis Tulen
- Fizik _ murid pertama :RM
- muridxRM _ :RM
RM
- Biologi _ murid pertoma :RM
- muridxRM _ :RM
RM
(b) Lain-lain mota pelajoron _ murid pertama :RM
Elektif (silo nyatakan) - muridxRM _ :RM
RM E2

BORANG SM (P)

PENYELARASAN TUNTUTANBANTUANPERKAPiTA

SEKOLAH MENENGAH HARIANI SEKOLAH BERASRAMA PENUHI MENENGAH SliKAN

L

.. Jenis pemberiao Bllangan Kadorbantuan Jumloh Jumlah JumlOh
Murid· Tuntutan TunMan Kelayakan
Penyelorosan . AsoF Periyelorosan
(RM) (RM) (RM)
(7) (8) (9) (10) = (9) x (3) (n) (12) = (9) - (}1)
Tingkolon Enom
(i) Teras ~'- murid pertama :RM
- muridxRM __ :RM
RM
(ii) Tambahan __ murid pertama :RM
_ murid x.RM __ · :RM
RM
RM
(lv) Elektlf
Contoh :.
(a) Sc:llnsTulen
- Fizlk ~_ murld pertama :RM ,
- muridxRM __ :RM
RM
- Biologl _ murid pertama :RM
-- muridx RM __ :RM
RM
(b) lain-lain mata pelajaran __ murid pertama :RM
elektif (silo nyatakan) - muridxRM __ :RM
RM

B. PCG BUKAN MAlA
PElAJARAN
1. PusatSumber Sekolah _ murid pertama :RM
-- murldx RM __ :RM
RM
2. Bimbingan & __ murid·pertama :RM
Kaunseling -- murldxRM -- :RM
RM
3. LPBT ILPK Sekotoh _ murld pertama :RM
- murldx RM __ :RM
RM
4. LPBT ILPK Asrama __ murid pertama :RM
-- murid xRM -- :RM
RM
JUMLAH BESAR I

i,

I

i.....

I

L \.._-

Disahkan bahawa bilangan murld yang belajar di sekolah ini dan mengambil mata pelajaran di atas pada _____ (nyatakan tarikh) adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatangan Pengetua)

Nota:

'Potong mana yang tidak berkenaan.

E2

PENYELARASAN TUNTUTAN BANTUANPER !CAPITA SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DAN VOKASIONAL

ai, ··,NG sM'r (P) \_)"

(1) NAMA DAN

ALA MAT SEKOLAH :

(2) TUNTUTAN PENYElARASAN : BERDASARKANTARIKH ASAS PADA

(3) TUNTUTAN ASAl : RM,_.,-- _

·(4) BILANGAN MURID SEMASA TUNTUTAN PENYELARASAN (5) BILANGAN MURID SEMASA TUNTUTAN ASAl

(6) PERBEZAAN B1LANGAN MURID (4) - (5) sekurang-kurangnyo 5% atou 100 murid

ORANG

----

ORANG

----

ORANG

----

Jenis Pemberian BDangan Kadar bantuan Jumloh Jumlah Jumlah
Murid * Tuntutan Tuntutan Kelayakan
Penyelarasan Asal PenyeJarasan
(RM) (RM) ; (RM)
(7) (8) (9) (10) = (9) x (3) (11) (12) = (10) - (11)
A- PCG MATA PELAJARAN
1. Teras _ murld pertoma :RM
_ muridxRM_ :RM
RM
2. Wajib _ murld pertama :RM
_ muridxRM _ :RM
RM
3. Elektif Teknik _ murid pertama :RM
_ muridxRM_ :RM
RM
4. Elekfif Vokasional _ murid pertama :RM
- muridxRM_ :RM
RM
B_ PCG BUKAN MATA
PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah _ murid pertama :RM
_muridx RM_ :RM
RM
2. Bimbingan & Kaunseling _ murid pertama :RM
_ muridxRM_ :RM
RM
3. LPBT/lPK Sekolah _ murid pertama :RM
- muridxRM_ :RM
RM
4. LPBT fLPK Asramo _ murid pertamo :RM
- muridxRM_ :RM
RM
JUMLAH BESAR Dlsahkan bahawa bilangan murid yang belajar di sekolah ini dan mengambll mota pelajaran dl otas pado _

(nyatakan tarikh) adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatangan Pengetua)

Nota:

'Potong mana yang tidak berkenaon.

E3

BORANG SKIR (P)

PENYELARASAN TUNTUTAN BANTUAN PER KAPITA

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASIRENDAH

(l) NAMADAN

ALA MAT SEKOLAH :

'(2) JENIS SEKOLAH :

(a) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan J Pendengaran

(b) Program Integrasi Pendidikan Khas Masalah Penglihatan I Pendengaran / Pembelajaran

(3) TUNTUTAN PENYELARASAN : BERDASARKAN TARIKH ASAS PADA

(4) TUNTUTAN ASAl : RM, _

'(5) BILANGAN MURIDSEMASA TUNTUTAN PENYElARASAN (6) BllANGAN MURID SEMASA TUNTUTAN ASAl

(1) PERBEZAAN BILANGAN MURID (4) - (5)

sekurang-kurangnyo 5%atau 100 murid

____ ORANG ____ ORANG

ORANG

I Jenis Pemberian Bilangan Kadar bantuan Jumlah JumJah I Jumlah
Murid' Tuntutanl Tuntutonl Kelayakan
\__ Penyelarasan AsaJ Penyelarasan
(RM) (RM) (RM)
(8) (9) (10) (11) = (10) x (4) (12) (13) = (11) • (12)
-,
A. PCGMATA
PELAJARAN
1. Teras _ murid pertama :RM
_ muridx RM_ :RM
RM
2, Wajib _ murid pertama :RM
_ muridx RM _ :RM
RM
3. Tambahan _ murid pertama :RM
_ muridx RM_ :RM
RM
B. PCG BUKAN MATA
PELAJARAN
1. Pusat surroer Sekolah '_ murid pertama :RM
'''-.., _ muridxRM _ :RM
RM
2. Bimbingan & _ murid pertama :RM
Kaunseling _ muridxRM _ :RM
RM
3. lPBT/LPK Sekolah __ murid pertama :RM
- murid xRM _ :RM
RM
4. lPBT /lPK Asrama _ murid pertama :RM
_ muridxRM _ :RM
RM
JUMLAH BESAR Disohkon bahawa bllangan murid yang bela)ar di sekolah ini dan mengambil mata pelajaran di atas pada _

(nyatakan tarikh) odaloh benar.

Tarikh :

Cop Sekoloh:

(Nama dan Tandatangon Gurubesar)

Nota:

'Potong mana yang tidak berkenaan.

E4

·PENYELARASANTUNTUTAN SANTUAN PER I<APITA

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS I PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MENENGAH

. JRANGSKIM (P) ,F .', ,_J

(1) NAMADAN ALAMAT SEKOLAH:

*(2) JENIS SEKOLAH :

(a) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan I Pendengaran

(b) Program lntegrasi Pendidikan Khas Masalah Penglihatan I Pendengaran I Pembelajaran

(3) TUNTUTAN PENYELARASAN: BERDASARKAN TARIKH ASAS PADA

(4) TUNTUTAN ASAL: RM, _

*(5) BlLANGAN MUR1D SEMASA TUNTUTAN PENYELARASAN: (6) BILANGAN MURID SEMASA TUNTUTAN ASAl

(7) PERBEZAAN BILANGAN MURID (4) - (5)

sekurang-kurangnya 5%atau 100 murid

ORANG

---

ORANG

---

ORANG

---

Jenis Pemberian Bilangan Kadar bantuan Jumlah Jumlah Jumlah
Murid • Tuntutan Tontutan Kelayakan
Penyelarasan Asal Penyelarasal'l
(RM) (RM) (RM)
(8) (9) (10) (11) = (10) x (4) (12) (13) = (11) - (12)
A. PCGMATA
PElAJARAN
1. Teras _ murid pertama :RM
_ muridxRM _ :RM
RM
2. Wajib _ murid pertama :RM
- muridx RM_ :RM
RM
3. Elektif _ murid pertama :RM
_ muridx RM _ . :RM
RM
EJektif I _ murid pertama :RM
- muridx RM_ :RM
RM
Elektif II _ murid pertama :RM
_ muridxRM_ :RM
RM
Elektif III _ murid pertama :RM
- muridx RM_ :RM
RM E5

• Jenr {nberian Bilangan Kadar bantuan Jumlah Jumlah Jumlah
Murid' Tuntutan Tuntutan Kelayakan
Penyelarasan Asal Penyelarasan
(RM) (RM) (RM)
(8) (9) (10) (11) = (10) x (4) (12) (13) = (11) - (12)
B. peG BUKAN MATA
PELAJARAN
1. Pusat Sumber Sekolah __ murid pertama :RM
-- muridx RM -- :RM
RM
2. Bimbingan & __ murid pertama :RM
Kaunseling -- muridxRM __ :RM
RM
3. LPBT/LPK Sekolah __ murid pertama :RM
-- muridxRM __ :RM
RM
4. LPBT /LPK Asrama __ murid pertama :RM
-- muridx RM -- :RM
RM
JUMLAH BESAR
.. Disahkan bahawa bilonqon mund yang belolor dI sekolah iru dan mengambll mota peloioron dl atas pad a _____ (nyatakan tarikh) adalah benar.

Tarikh :

Cop Sekolah :

(Nama dan Tandatangan Pengetua)

Nota:

'Potong mana yang tidak berkenaan.

E5

LAMPIRANF

BORANG PINDAH BAN1UAN PERKAPITA

LAMPIRAN F PERMOHONAN UNTUK AGIHAN SEMULA BANTUAN PERKAPITA (PCG) OLEH SEKOLAH KEPADA PUSAT TANGGUNGJAWAB

Program/ Objek Sebagai/ Jumlah Jumlah
Aktiviti/ Aktiviti Kecil/ Dikurangkan Ditambah
Kod Sekolah Kod peG (RM) (RM)

JUMLAH \. .. RAKINAN PERUNTUKAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT OBJEK SEBAGAI/AKTIVITI KECIL/KOD PCG

BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA: (2003)

(a) Peruntukan Semasa

(b) Tambahan (Agihan Semula/Pindah Peruntukan) (c) Peruntukan Dipinda (a+b)

RM RM

-------

RM

~ . (d) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini (e) Tanggungan yang belum selesai

RM RM

(f) T anggungan yang diperlukan masa depan

RM

~) Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f)

RM

Tarikh : .

T andatangan Pegawai Yang Menyediakan

(UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN PUSATTANGGUNGJAWAB)

PIN DAHAN DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN

_ Pegawai Yang Meluluskan

Page 1

1. Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya.

2. Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukon dikemuka untuk diagihkan.

Silo beri butir-butir seperti berikut:

(a) Peruntukan Asal

(b) Tambahan/Pengurangan

(c) Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini

(d) Baki

(e) Tanggungan

(f) Sebab-sebab:

* Format ini tidak boleh dipinda.

Page 2

RM

RM

RM

RM

RM