PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

STRATEGI PENDEKATAN
KAEDAH

TEKNIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG KAEDAH, TEKNIK, PENDEKATAN DAN STRATEGI?
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan Harus berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan Mendokong sesuatu teori TEKNIK Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yg dilaksanakan Pengendalian yg benar ± benar berlaku dalam bilik darjah digunakan dlm langkah pengajaran Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih

KAEDAH Siri tindakan guru yang sitematik Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang telah dipilih Mendokong pendekatan dipilih STRATEGI Kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran Lebih mengambil kira objektif jangka panjang mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan, masa dan sebagainya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik, terancang dan teratur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan, ketrampilan oleh guru, nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran. Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1.

2.

Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. Gaya pembelajaran yang berbeza wujud daripada sifat perbezaan antara individu dan nilai-nilai keunikan yang terdapat dalam diri setiap pelajar dalam usaha mendapatkan ilmu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3.

4.

Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya pembelajaran pelajar sebelum menentukan jenis kaedah pengajaran yang akan digunakan. Melalui gaya pembelajaran, guru berpeluang mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan setiap pelajar.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5.

6.

Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada ciri-ciri kognitif, efektif dan tingkah laku fisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak balas dengan apa yang ada di persekitaran pembelajaran. Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan rapat dengan persekitaran fizikal dan emosi pelajar.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

7. Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan, kelemahan, kebolehan, minat dan kecenderungan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif, sama ada dengan aktiviti perbincangan, pertukaran idea, pemindahan buah fikiran, keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN : INDUKTIF, DEDUKTIF, BERSEPADU, PEMUSATAN PELAJAR

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
PRINSIP : SUSAH-MUDAH, DIKETAHUIBELUM DIKETAHUI, KHUSUS-UMUM

KAEDAH & TEKNIK : BERPUSATKAN PELAJAR, GURU, BAHAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 
BERSEPADU INDUKTIF DEDUKTIF QUDWAH HASANAH KELAS,KUMPULAN DAN INDIVIDU BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN mendekati atau menghampiri cara bagaimana pengajaran dilaksanakan pendekatan tentang isi pelajaran

PENDEKATAN INDUKTIF

PENDEKATAN DEDUKTIF

PENDEKATAN BERSEPADU

PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN INDUKTIF 

Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep / benda. Mengutamakan contoh- contoh pada awal pengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya. Tidak digalakkan memberi definisi penerangan, kandungan pelajaran. Kemukakan soalan, memerhati, mengkaji, membentuk contoh, kesimpulan diberi kemudian.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP INDUKTIF Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan µ hukum µ. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh ± contoh tertentu. Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik ( khusus ) kepada umum.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CIRI CIRI PENDEKATAN INDUKTIF Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan pengetahuan. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran. Menekankan pengajaran berbentuk konkrit. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di bawah bimbingan guru. Menekankan penglibatan murid secara aktif. Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. banyak menekankan aspek lisan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF satu siri penyoalan perlu diadakan guru dapat menolong murid membentuk murid membuat generelisasi. mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid. pengajaran yang terancang, kepelbagaian aktiviti menarik minat murid. penyediaan alat bantu yang sesuai. bantuan dan bimbingan guru sepanjang proses p&p
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF 1. Merangsang kebolehan mental dan melibatkan pelajar secara aktif dalam p&p. 2. Sikap berdikari dalam usaha mempelajari dan memahami sesuatu konsep. 3. Dapat belajar bagaimana menghadapi masalah, merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap membuat keputusan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CONTOH KHUSUS

MEMERHATI DAN MENGKAJI

MENTAFSIR & MEMBUAT GENERALISASI 

Niat Basuh muka Basuh tangan Sapu kaki Basuh kaki

Melakukan mengikut tertib : Bermula dengan niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki

Berwuduk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN DEDUKTIF 

Pengajaran dan pembelajaran murid diasaskan kepada hoskut tertentu. Dimulakan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertentu kemudian diaplikasikan untuk menuju ke suatu fakta.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP DEDUKTIF ‡ Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. ‡ Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. ‡ Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi. ‡ Membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CIRI ± CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF 
Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi. Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu. Penyusunan isi mestilah sentiasa dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF Hukum ± hukum asas dinyatakan. Pendekatan ini sangat cepat. Melibatkan pemikiran ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan, definisi atau prinsip.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF 1. Memudahkan tugas guru ± mengemukakan prinsip asas ± pelajar menggunakan prinsip berkenaan. 2. Pendekatan ini cepat, menjimatkan masa. 3. Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat membuktikan fakta dengan sendiri. 4. Tidak ada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip, teori, hukum : Wuduk ialah niat beserta basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki secara tertib

KAEDAH DEDUKTIF

APLIKASI : Melakukan niat, basuh muka

RUMUS : Wuduk ialah niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki secara tertib.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN BERSEPADU 

Kesepaduan dibahagikan kepada 3 iaitu : 1. kesepaduan kurikulum 2. kesepaduan isi pelajaran 3. kesepaduan kaedah pengajaran
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kesepaduan kurikulum Kesepaduan isi pelajaran Kesepaduan kaedah pengajaran

Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu wahyu

Menghubungkan isi pelajaran akademik atau fardhu kifayah dengan aqidah, fiqh, sirah ibadah dan akhlak

Menggabungkan berbagai kaedah yang boleh disepadukan dalam satu satu matapelajaran dengan mengaitkan dan memperkukuhkan dengan ilmu wahyu.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR Semua pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran pelajar perlu aktif dengan memberi peluang mereka mengemukakan pendapat, berbincang, merancang dan membentang. guru sebagai pembimbing, pemudahcara dan pemberi panduan ringkas
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH DAN TEKNIK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH DAN TEKNIK P&P PENDIDIKAN ISLAM
PEMAHAMAN ULANGAN LAWATAN LATIH TUBI DIALOG TALAQQI/MUSYAFAHAH SOAL JAWAB PERBINCANGAN HAFAZAN INKUIRI TUNJUKCARA PROJEK KUIZ KULIAH BERMAIN HALAQAH SIMULASI BACAAN CERITA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN PELAJAR Dijalankan di dalam bilik darjah dengan melibatkan murid secara aktif. Pengalaman baru yang berguna haruslah diperoleh secara aktif. Boleh dilakukan dengan pelbagai cara antaranya : 1.Melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh melalui pelbagai bentuk dan aktiviti. 2.Guru bertindak sebagai fasilitator. 3.Memberi murid peluang untuk belajar melalui pengalaman. 4.Menggalakkan murid memberi sumbangan yang berguna dalam aktiviti kelas. 5.Menggalakkan murid berkongsi maklumat sewaktu mengendalikan aktiviti pembelajaran 6.Menggalakkan murid memberi dan menerima pandangan. 7.Menggalakkan murid berfikir dalam aktiviti yang dijalankan. 8.Memberi peluang murid meneroka idea yang baru dan pelbagai. 9.Menggalakakn murid mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber dan kaedah, serta memproses dan merumus. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN GURU Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran. Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh menggunakan pebagai alat bantu mengajar seperti slaid, projektor papan hitam dan sebagainya. Guru perlu memberi perhatian pada kedudukan aras pelajar Guru perlu bertutur dengan jelas supaya pelajar mendengar dan minat dengan topik yang diajar. Tujuan kaedah kuliah adalah untuk menyampaikan sesuatu pengajaran kepada murid supaya : 1. merangsangkan murid 2. menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran 3. membuat penelitian dan ulangkaji 4. mengembangkan isi pelajaran 5. menyampaikan maklumat yang telah dirancang.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN BAHAN 
Bahan P&P sebagai media pengajaran atau instructional media yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran.
MEMILIH MENGOLAH OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBINA MENGGUNA MENILAI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU MENGAJAR Menurut Mak Soon Sang ( 1992 ) dalam Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi Ahmad Mohd. Salleh : a) memudahkan murid memahami konsep yang abstrak b) memudahkan murid menguasai kemahiran baru melalui bantuan alat bantu mengajar. c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan mudah disampaikan. d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan memberangsangkan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR Garis panduan untuk memilih alat bantu mengajar : 1. tentukan sumbangan yang boleh diberi oleh ABM kepada pengajaran berhubung dengan objektif yang hendak di ajar. 2. Rancangkan bagaimana ABM dapat digabungkan penggunaannya dalam pengajaran. 3. Aturkan supaya ABM itu dapat digunakan oleh murid dengan sebaik baiknya supaya tidak kelam kabut. 4. Untuk dapat kesan yang memuaskan kaji dari pelbagai punca tentang cara penggunaan sesuatu ABM. 5. nilaikan sumbangan ABM kepada pengajaran melalui percubaan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Bahan bercetak : Sumber berasaskan manusia : Rakan sebaya, guru, qari, pegawai sumber Buku/kitab/mashaf, majalah, jurnal, ensiklopedia surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks

JENIS JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan pandang dengar : Radio, mikrofon, televisyen, video

Sumber berasaskan komputer : Disket, cakera padat, disket video, internet

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR
BAHAN Sumber berasaskan manusia KELEBIHAN fleksibel interaktif secara langsung mudah akses murah dan kekal senang dirujuk mudah alih mudah akses murah dan menarik pelbagai paancaindera mudah akses boleh berulang tayangan / siaran amat fleksibel mudah dikemaskini multi-media jaringan tidak terhad canggih KELEMAHAN tidak terjamin kualiti sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan tebal berat tidak dapat disunting tidak terkini tidak tahan lasak susah menyunting tidak terkini

Bahan bercetak

Bahan pandang dengar ( audio ± visual )

Bahan berkomputer 

mahal menimbulkan tekanan perisian terhad bergantung kepada bekalan elektrik KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL h QURAN ( AYAT BACAAN )

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya. Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana makhraj dan sifat ± sifat huruf yang sebenarnya. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid, kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramairamai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu. Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik, boleh memperdengarkan bacaan ayat ± ayat alQuran dari kaset atau bahan media yang lain. Carta ayat ± ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada KEMENTERIAN PELAJARAN di papan gulung atau kad manila dan sebagainya. MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Antara kekuatan kaedah ini : a) kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum ± hukum tajwid dalam bacaan al-Quran yang meliputi makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid b) pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

LATIH TUBI 
Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini. Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Contohnya membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi. Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar. Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar diminta menjawab soalan yang dikemukakan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TASMIK 
Guru memperdengarkan CD al-Quran Bacaan secara kuat Seorang murid memperdengarkan bacaan kepada guru dan guru memperbetulkan bacaannya. Guru memperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dengan berpandukan kad ayat. Pelajar menperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dan guru membetulkan kesilapan bacaan murid. Guru memastikan pelajar-pelajar dapat membaca dengan betul dan fasih.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH

PENGAJARAN AKIDAH

PENGAJARAN IBADAH

PENGAJARAN SIRAH / AKHLAK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH
Objektif pengajaran akidah ialah : 1. Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. Membekalkan pelajar dengan ilmu. 3. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. 4. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN
Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru. Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang. Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh. Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1. Kebebasan bersuara 2. Mencari persefahaman. Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik. b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA baru.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 

Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. 2. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. 3. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. 4. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut. Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk. Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja. Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik. Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENGAJARAN IBADAH
Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat Islam. Pelajar dapat memahami keistimewaan, rahsia, hikmah dan tujuan sesuatu hukum. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : a) keadah tunjuk cara b) kaedah simulasi c) kaedah soal jawab
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA
Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Melibatkan aktiviti penerangan, demonstrasi guru, aktiviti pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar. Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran. Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah : a) cara-cara menyucikan najis b) jenis-jenis solat c) tayammum d) haji e) mandi wajib f) wudhu¶ Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan Nabi berwudhu¶ dan bersembahyang. PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 

Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi berwudhu¶ dan bersembahyang. Tujuannya ialah : 1. membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali. 2. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah mengikut syarak. 3. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di luar waktu pembelajaran. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA adalah terjamin. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. 2. perhatikan tindak balas pelajar 3. galakkan penyertaan murid. 4. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam ibadah. 5. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar. 6. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. 7. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari. 2. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3. memberi aktiviti susulan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK / SIRAH 
Berkisarkan tentang sejarah, pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S.A.W menegakkan agama Islam. 2. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. 3. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. 4. menanamkan semangat dan cintakan islam. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

HURAIAN KAEDAH LAKONAN
‡Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. ‡Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran. ‡Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah. ‡Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing. ‡Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan, mengambil nota dan catatan, kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. ‡Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai - pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. b) Pelakon memahami situasi - guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

c) Penjelasan kepada penonton - guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton. Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka. d) Pelakon yang sesuai - pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan. - lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain. e) Lakonan secara bebas - biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya. f) Perbincangan selepas lakonan - guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DALAM PENGAJARAN SIRAH Guru sediakan satu situasi masalah seperti situasi penyeksaan orang kafir Quraish ke atas kaum muslimin Mekah

Guru terangkan secara ringkas situasi tersebut, peranan watak dan tempat lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Mekah

Pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan berdasarkan watak yang ditentukan

Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan

Guru membimbing pelajar membuat rumusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Keseluruhan kepada perkaraperkara tertentu Mengaitkan perkaraperkara yang mujarad dengan perkaraperkara yang konkrit

Mudah kepada kompleks

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

Konkrit kepada yang mujarad

Konkrit kepada yang abstrak

Yang diketahui kepada yang tidak diketahui

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS 
Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu sebelum kepada konsep yang lebih susah. Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran. Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum beri soalan yang kompleks.

PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN A) Pengajaran ibadah - mulanya murid dikehendaki menyatakan erti, bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya, bilangan rakaat dan waktunya. - kemudian murid dikehendaki menerangkan cara menunaikan solat. - guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam latihan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA amali.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

B)Akhlak Islamiah - guru meminta murid menyebut adab adab ketika berhubung dengan ibu bapa. - murid diminta untuk membuat teknik simulasi dan main peranan menggambarkan pelakuan beradab terhadap ibu bapa dan pelakuan tidak beradab kepada ibu bapa.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD 

Memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang berada berdekatan murid. Menghubungkaitkan keadaan persekitaran dengan diri murid itu sendiri Tujuannya adalah untuk memberi penghayatan yang lebih kepada murid sepanjang proses P&P.

KELEBIHAN 
Murid di bimbing dengan menggunakan contoh contoh yang terdapat berdekatan diri murid Dapat memberikan nilai sentimental keoada murid untuk menghayati isi pengajaran yang disampaikan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P A) Persediaan guru 1. tentukan objektif bagi memudahkan penyampaian isi, teknik dan langkah penyampaian. 2. menyediakan maklumat langkah secara induktif daripada bahan rujukan dan sebagainya. 3. memilih contoh yang sesuai dan lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik. 4. susun isi pelajaran dengan sistematik seperti pendahuluan, langkah, penilaian dan penutup. 5. menyediakan alat bantu yang sesuai untuk memudahkan pelajaran.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

B) Pelaksanaan 1. Penerangan suatu konsep dan penjelasan contoh yang mudah dan terdapat berdekatan murid. 2. Perlahan-lahan guru kaitkan pembelajaran yang akan di ajar dengan keadaan persekitaran. 3. Libatkan murid dengan perhatian juzuk yang disampaikan. 4. Penyediaan alat bantu dan ilustrasi yang memberangsangkan. 5. Melakukan tunjuk cara setiap bahagian isi. 6. Membuat kesimpulan kelas ( deduktif ) keseluruhan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

CONTOH ASAS AKHLAK ISLAMIAH Tajuk : Adab berpakaian Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam dengan orang bukan Islam. a) Guru membaca doa dan murid mengamin. b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat membeli belah. c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid berkaitan video yang ditayangkan. d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam menggunakan komputer. e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam. f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

g) Murid memberi tumpuan sepenuhnya. h) Guru menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan tuntutan Isalam dan ciri pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. i) Guru bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan fakta isi yang dikemukakan di atas. j) Guru mengarahkan murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan. k) Guru memberikan syarahan kepada murid keburukan tidak mengikut adab berpakaian. l) Murid mendengar penjelasan guru dengan beradab. m) Guru memaparkan gambar wanita yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat yang diambil dari akhbar. n) Guru meminta murid menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua dua gambar yang ditunjukkan. o) Guru meminta pelajar menyenaraikan keburukan tidak menutup aurat dan kebaikan menutup aurat dalam kehidupan bermasyarakat.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK DIKETAHUI

Guru mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama murid. Contoh dalam matapelajaran fekah murid telah pun tahu mengenai apakah erti wudhu atau mengambil air sembahyang, sebahagian murid telah pun mengalami cara-cara mengambil wudhu dengan meniru perbuatan ibu bapa mereka. Prinsip ini memberi penekanan kepada amalan yang teratur di mana bermula dari pengalaman yang ada sedikit pada murid dan ianya dikembangkan kepada yang belum diketahui kepada belum diketahui seperti guru memperkenalkan anggota wudhu yang wajib dan sunat, sempadan setiap anggota wudhu tersebut dan cara mengambil wudhu yang betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP KONKRIT / MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK

Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang , dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Contoh untuk Tauhid, guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Pendekatan induktif dan prinsip khusus kepada umum adalah berbeza kerana prinsip ini lebih menekankan kepada perkembangan isi pelajaran untuk mencapai objektif. Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. Contoh, jika guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar, guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD KEPADA PERKARA YANG KONKRIT 

Walaupun pelajar mempunyai imaginasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran tetapi imaginasi mereka tidak boleh di anggap lengkap atau serupa dengan perkarayang mereka pelajari. Penting bagi guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengaitkan konsep yang umum dengan isi pelajaran. Bahan bantu seperti gambar akan memfokuskan sesuatu konsep dengan jelas dan ia dapat diaplikasikan kepada keadaan lain ( konkrit ).
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

SEKIAN TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM