Anda di halaman 1dari 36

m   

 m m
m  

   m 
 
÷ Õ Õ 
Alat Pemadam api adalah salah satu daripada
pepasangan keselamatan kebakaran bangunan yang
termaktub dalam peruntukan Undang-Undang
Bangunan Seragam 1984 dan akta perkhidmatan
bomba1989(Akta 341) yang mana ianya penting
digunakan untuk memadam kebakaran pada peringkat
awal insiden kebakaran
Y 
Alat pemadam api boleh didefinasikan sebagai
satu alat yang boleh mengawal dan memadamkan
kebakaran diperingkat awal.Alat pemadam api ini
di gerakkan oleh tenaga manusia atau secara
manual,juga boleh dikendalikan oleh seorang
sahaja.Alat pemadam api ini hanya boleh
mengawal dan memadam kebakaran secara
berkesan mengikut kelas-kelas api yang
diperuntukan pada setiap jenis alat pemadam api
yang digunakan untuk pemadaman mengikut
kelas-kelas api.
›  ›  
› 
› ›   
  › 
Y Y     › 

› › 
 

› 
› › ›   


    

› 
› › ›  
  

  

  Y 
 ›
›

 ››  ›
 

› 
› › ›  
  


    › 


› Y › › 
 Y   

› 
 
 
› › 
 
  › 
Y Y 
 
 ›  

› 
 
 
›  
 
  › 
  
 
 

›  ›  

 


 
  › 
› 

 
 
 › ›  
   
 
 
    

›  
  
› 

 
  ›  
   

 
Y Õ Y 
Y
  Y 
÷ Y    
Y
 
       
 

 
µSpecification For Fire
Extinguihers¶ dan juga MS 864:1983 µSpecification
for Identification Colour For Fire Extinguihers¶
÷ Yengubalan ms 1539:part 1:2002 adalah
berasaskan kepada kehendak teknikal dalam
piawaian antarabangsa seperti ISO Yiawaian BS
(British Standard) Dan EN (European Norm) .
£ 

 !"

£ 
  
 
 
 

    
  
   

£ £ 
  
 

 


   
 
    
 
   
 
  !""
# 
 $%&
     
#$ ! #!££

$   '$!( )£**£


 

 
 

  +!(!!* , -.- .
 .- - . . / 0

$£  '$!) (£**£ 


 

 
 


 
   12 
 #  & 3 #3 
&
$$ 4    '$!)
)£**£  (

# 

5     


# 

 

 
 & 
  
%
#  & 
 67 $***
£ &'()*
 )+

     


 
  
  
  &, 
 
   
 4
   # 


 
 
 &
 &%&&-
)( ,% ()-
% ()(-(()&( )-
% () (.. & )
%&().
÷ Y  

 S39:Y:2002
  ::-
î

Varna silinder bagi setiap alat pemadam api (Air,Buih,Serbuk
Kering,Halon dan Karbon Dioksida) diseragamkan iaitu berwarna
merah (Signal Red)mematuhi warna RAL 3000

î  Penandaan pada setiap jenis alat pemadam api
diseragamakan dan dipusatkan disatu bahagian selinder dengan
tulisan warna putih bagi memudahkan penggunaan.jenis alat
pemadam api dibezakan antara satu sama lain.melalui tanda jenis
media di satu sudut.

1. Air Ȃ Merah
2. Buih Ȃ Krim
3. Serbuk Kering Ȃ Biru
4. Karbon Dioksida Ȃ Hitam
5. Halon Ȃ Kuning Emas
- ›  

› 
 
  
 

  .

- m  
  m


Keperluan jenis dan saiz alat pemadam api adalah


berasaskan kemampuan media tersebut untuk
memadamkan kebakaran,berasaskan tahap saiz api semasa
ujian dan bukannya mengikut berat alat pemadam api
berkenaan.
   Õ Y Y
YÕ   
-  
  
  
   
 

# # 
£ 
# 

 m  # 

/  #£ 

$  #£ 


- Alat pemadam api yang mencapai tempoh
hayat (sepertimana dijelaskan dalam slide
sebelum ini hendaklah ditukarkan dengan alat
pemadam api yang baru.

- Sekiranya alat Ȃalat pemadam api telah


menjalani ujian hidrostatik tersebut perlu
dibuktikan dengan salinan laporan ujian
hidrostatik daripada makmal yang di iktirafkan
oleh Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.
^ ^  Õ Y Y 
1. Ú › 
Dua atau lebih bahan kiami bertindak balas antara satu sama
lain bagi menghasilkan gas aepellent apabila alat pemadam api
bertindak namun jarang digunakan pada masa sekarang.
2. 
Tekanan yang perlu dihasilkan oleh mampatan atau cecair
yang dilepaskan daripada catridge yang yang terletak didalam
tabung alat pemadam api.
3.  
Gas expellent yang mempunyai tekanan disimpan didalam
tabung alat pemadam api jenis karbon dioksida. Gas expellent itu
juga bertindak sebagai media pemadaman.secara ringkasnya alat
pemadam api jenis mudah alih dapat dikelaskan mengikut
kandungan dan cara tindakannya.
Õ Y Y 
Alat pemadam api ini dinamakan air(water
type) kerana ia mengeluarkan air sahaja. Alat
ini mempunyai kandungan air dalam 9 litter (2
gal) dan beratnya adalah 28 Ibs. Alat pemadam
jenis ini sesuai digunakan untuk memadamkan
api kelas A seperti kain,kayu,kertas dan lain-
lain, ia berperanan untuk menyejukan ataupun
merendahkan suhu nyalaan. Jarak pemadaman
api jenis ini biasanya antara 20-25 kaki dengan
masa pancutan dari 60 hiingga 120 saat.
   .
  16
8 
- %  *

8 
 
 4

  

)


)88
8 9 
  

8 
 
8  6.
  
)

)88
8 : 
 
8 9 
    
   ; < 

   


Õ Y Y 
Alat pemadam api ini berfungsi dengan tindak
balas di dalam tabung menghasilkan buih yang
mengandungi gelembung CO2 dan tekanan gas
itu sendiri yang menyebabkan media
pemadaman itu dikeluarkan dari tabung. Alat
pemadam api jenis ini sesuai digunakan untuk
memadam api kelas B dan peranannya adalah
menyelimut dan menurunkan suhu dibawah
nyalaan dengan menyejukan. Jarak pancutan
biasanya lebih kurang 12 kaki.
( &(!"
&(!"
8   

8 9 
 = 

8  
8 
%!"
%!"
8 9 
 
  


8  
 
 

  

8 9 
     
8 : 
 
 
   ; < 

   


Õ Y Y ^
Alat pemadam api jenis ini biasanya terdapat dipremis
perdagangan dan industri. Tabung diisi dengan CO2 dalam
bentuk cecair dengan tekanan 744 psi. Semasa memadam api
hos pengeluaran perlu dihalakan terus kepada punca api
bermula dari bahagian tepi dan kemudian pada keseluruhan
pemukaan bahan punca bahan yang terbakar. Jarak pancutan
CO2 adalah terhad. Jika digunakan dikawasan lapang maka
penguna harus berdiri seberapa dekat dengan api dan menghala
gas itu kearah kebakaran mengikut arah angin. Disebsbkan gas
CO2 menghasilakn kesan yang amat sejuk adalah penguna tidak
digalakan memegang tabung hos atau dosharge hon dengan
tangan.
( !"
!"
8 ;  

8 9 8 9 


 
8  
    

8 <  
  
8 
   --

( !"
!"
8   
 

 <2£
8   
 
8 9 
 . 
8 9 
  

  


Õ Y Y  
Y

Alat pemadam api jenis ini digunakan untuk memadam dan
mengawal kebakaran yang terdiri daripada zarah-zarah kimia
yang dapat menghalang penyerapan wap dan tidak menjadi
keras semasa dalam simpanan. Alat ini juga mengalir keluar dari
tabung dengan bebas melalui hos dan nozzle. Alat pemadam api
jenis ini mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan alat
pemadam api yang lain,ini kerana ia mudah dikendalikan. Alat
pemadam api jenis ini juga dapat mengawal dan memadam
kebakaran kelas A,B dan C dengan berkesan. Namu alat
pemadam api jenis ini boleh mendatangkan kerosakan kepada
bahan-bahan tertentu seperti enjin kereta,bahan makanan dan
sebagainya.
&0 &!"
&!"
8 5 
8 
 
 

 
 88£ 
 4
8 
- %

- % >
> ? 

( !"
!"
" 
 
   
8  
  #<@&

( !"
8 : 
 
8  


   @ 
m)1"1 && ()&2
m)1"
3 %% / 

Jenis Alat Kapasiti Berat Jarak Jangka Masa Kelas Api


Pemadam Kandungan Pancutan Pengeluaran
Api

Air Õ  


 
 


 

 
Buih


 
 
Debu <@ 
 

 
   
 & 
 ! 

  

"# 

  
$%

 
&

 
 = <
 


#%
 
" %  

<


 

  
<    - )88
<    - )

  : 
 
 
-  
   
 
 
- 
   - 
  9
    
  9 
  
  
  
 
Y 

  

Diperiksa sekurang-kurang sebulan sekali supaya sentiasa


dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan berkesan.

2.  ! 


Alat pemadam api perlu diperiksa oleh orang yang
berkelayakan sekurang-kurang setahun sekali,bagi
mengenal pasti dan menanda alat pemadam api yang telah
rosak atau pun digunakan.
3. à 

Semua alat pemadam api perlu menjalani ujian
pengeluaran dalam masa 4 hingga 20 tahun bergantung
pada jenis alat pemadama api yang digunakan.

4.   
Alat pemadam api perlu diisi semula selepas
digunakan secepat mungkin. Alat pemadam api yang telah
diisi semula hendaklah ditandakan dengan tarikh
pengisian itu dilakukan.
5. "
 " 

i) Alat-alat pemadam api perlulah diletakan di tempat yang


sesuai dan mengikut jenis risiko kebakaran yang ada ditempat
tersebut.
- Alat pemadam api hendaklah mudah dilihat dan senang dicapai
untuk digunakan serta merta.
- Alat pemadam Api juga hendaklah tidak dihalang oleh pekakas
lain
- Alat pemadam api juga hendaklah berada ditempat yang
ditetapkan dan tidak mengalihkannya kerana boleh menyebabkan
kekeliruan apabila henda digunakan semasa kecemasan.
m 
Alat pemadam api amat penting untuk mengawal dan
memadam kebakaran pada peringkat awal . Setiap penguna
haruslah mempunyai pengetahuan secara teori mahu pun
amali tetang penggunaan alat pemadam api yang betul dan
sesuai mengikut kelas api yang betul maka ia secara tidak
langsung dapat membantu mengawal kebakaran dari merebak
sementara menunggu pihak bomba sampai ketempat kejadian