Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. 1.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris..4 1.. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk...3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Biasanya 5 kata kunci sahaja. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.Gaya Penulisan UMS 1.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Dedikasi tidak dibenarkan. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 6 . mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Begitulah sebaliknya.Segala nukilan..

bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. teknologi menangkap ikan.. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.. peranan golongan pemodal. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. jumlah pendaratan sumber marin..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. 7 .

which have occasionally been marginalized…… 8 . Hence. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. the sosioeconomic level of fishermen in their community.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. 1786-2000. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry.

bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. permasalahan 1.Gaya Penulisan UMS 1. 9 . peribumi. Contoh: Masyarakat akademik.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. kemiskinan.

PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.2. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1.1.

8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. foto. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. gambar rajah. beserta dengan muka surat. sketsa. contengan. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Rajah membawa maksud graf. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto.Gaya Penulisan UMS 1.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. 17 . Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

18 . (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. kanan dan bawah. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

2 19 . 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. objektif dan hipotesis..1.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. pernyataan masalah kajian.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Banyak change sudah berlaku……. SOROTAN LITERATUR 2.

Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.1. Sekiranya penulis 20 .

Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu.N. 1965: 34) b. (Misalnya nama pengarang pada judul. Adams. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.Latham. 1994.J. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. & Kinoti S. 1994: 35 21 .Stephenson. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.C. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. nama keluarga sahaja digunakan. M. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. Contoh: - a. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Jika lebih dari dua orang pengarang.L. S. E..

th.: 7) *Nota: t. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Contoh pelajar Sains: 22 . Contoh pelajar Sains: (Ong t.). adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1998a) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. g. 1998a: 77) (Cheah.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Bagi pengarang Melayu. pengarang sahaja. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.Gaya Penulisan UMS d. 1992: 23) f. 1998b: 118) e.th.

1998b: 15) h. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Mohd Sarim. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. 1998a: 25.). Selain itu juga. 1992: 12. 1992. Bagi rujukan tanpa pengarang. 2001:3. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Mohd Sarim.1.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1998a. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. .

) koma.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. halaman (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. Contoh ayat dalam teks: . iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama..Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) koma. penerbit (.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.. tahun (.. judul-italic (.) noktah.) koma. tempat (:) noktah bertindih. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . Jika rujukan berikutnya. edisi (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. hendaklah ditulis Ibid. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. c.) koma.

. hlm. 2. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.9. Perkataan op. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Ibid. 3. Ibid.. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi..1.3. 1998. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Semasa beliau tinggal di asrama.Gaya Penulisan UMS telah berubah... 3. cit. 25 . Penggunaan op. cit. 63.

M. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. far beyond more repair. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.. Sementara itu. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Julai 19462. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun..Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Where ever we look there is destruction. Di bawah pentadbiran BMA. Baker seperti berikut: 26 .

Juga lihat H. 1988. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Bhd. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. hlm.M. hlm.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Sabah The First 100 Years. H. hlm. Sabah The Land Below The Wind. Baker. Cecilia Leong. Baker. heavilly damaged. foto. op. surat. 33. hlm 31-32. cit. peta. Singapore:Malaya Publishing House. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.. 5 6 7 3. Bhd. 14 H. 3 4 Supriya Bhar. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. op.M.. hlm. cit. program komputer dan sebagainya. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.. 27 . 1965.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb... statistik. op. 1982. 37.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Ibid. Baker. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.4000.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.. sila lihat Peter Chay. 18.. were now almost non-existent. hlm. data mentah. cit. (tiada tahun & tiada penerbitan).M. laporan-laporan berkaitan..000. including Jesselton.Communition never good. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.... cit.. 197. as the end of the war approached. 2 Peter Chay. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956... Julai 1946.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

384TBIL3MTH + 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.274IBR7DAY (-2.824 – 0.48AVR3MTH (-5. Model 1: KLSECI = 0.608 – 0.549AVR3MTH -0.403)* (-3.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.988)* Model 2: HARTANAH = 0.308TBIL3MTH + 0.575)* (-2.4461 IBR 7 DAY – 0.084)* (5.335 – 0.3821BR7DAY (-3. sama 29 .

Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Tahun diterbitkan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 2. 874/466-Immigration. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Kerajaan Negeri Sabah. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.2 C. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Tajuk Penerbitan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Bilangan Edisi (jika ada).Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Bilangan Jilid (jika ada). 1. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 2. Tempat diterbitkan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).O. Nama Penerbit. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.

(ed. A. 2. North Borneo Central Archive. . 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.General. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Jabatan Perangkaan Malaysia. USA: Shrimp News International. Annual 3. 2.Gaya Penulisan UMS 1. M.Borneo Fishing Company at Si Amil Island.). Los Angeles Times. 2. 4 August 1992. 3-21. 1987. 1986. North Borneo Central Archive. firm helps utility with innovative plan. 1. 1998.6 Akhbar Contoh: 1. 2 pp. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 .5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. L. 725. 2. KO-NELAYAN. R. No.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 1992. 2002. Report Number 15. World Health Organization (WHO). 1. Berita Harian. Kebangkitan Masyarakat Melayu. Parrish. No. 66 – Educational Policy of State-General. Rosenberry. San Diego. 1986. 1. World shrimp farming 2002. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. World Health Report 1998. 1.

Zulkornain bin Yusof. Cheong. 23-25 September. Tarian-tarian Ritual Sabah. Tesis Sarjana. (Tidak diterbitkan). P. 1996. Kota Kinabalu. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 2nd ed. Fungsinya dan Masa Depannya. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 1992. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 1. 1994. H. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Anton. Satu Kajian Permulaan. Bengkel Enviro-course 2002. J. 32 . C. A. Philipines. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Primavera. East-West Centre Honolulu. Ahmat Adam. 12-16 September.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Zimmerman. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 3. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific.Gaya Penulisan UMS 1.Kualiti Air.9 Buku Contoh: 1. 1996. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. H. 2. Kertas Kerja Dialog Borneo II. 2003.1989. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Universiti Malaysia Sabah. Fuzzy set theory and its application. Ismail Abas. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. 2. 2. 1999.: Prospects for regional cooperation. H. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 1. J.

1. & Sorgeloos. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 289-313. Journal of Nutrition 124:227-282. 1994.13 Filem Contoh: Filem Cereka. Oxford. S.) Encyclopedia of ecology and environmental management.D. volume 1. J. R. pp 744-746. P. 2.). “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.N. 1998. J. 1. Shrimp Culture. Kuala Lumpur: Victory Agencies.11 Kamus Contoh: Abd. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Coolier’s Encyclopedia. S. (ed). (ed.. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Blackwell scientific.Gaya Penulisan UMS 3. Encyclopedia of Aquaculture.R. 1. 1972.S. P. E.1972.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Peta Taburan Asosiasi Tanah. J. & Liu. Jakarta: Puncak Keris. vol. 1. Kabus Malam. P.” JMBRAS. Shiau. 798-868. pp. 3. 2. Lavens. with menadione. 1985. 1996. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. In McVey. (ed. 2000. Penaeus monodon.45 (2). G. Dhont. pp.Y.12 Artikel Contoh: 1. Bignell. In Calow. Boca Raton: CRC Press. New York: John Wiley and Sons. In Stickney.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 33 . D. Treece. 1993. 16. 1. Appell. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 1996. Termites. London: Macmillan Educational Company. P. P. & Eggleton.

” 26 September 2003.unu.org.Gaya Penulisan UMS 1.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Jalan Bukit.htm. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Y. Brookfield. Anonymous dan juga 34 .htm. 74 tahun. *Nota: . Ketua Kampung Padas. Temubual peribadi. http//www. Potter.salvation. Kampung Padas.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 2002.. H. . “Salvation Army International Headquaters” dlm. www. & Byron. 2. Papar.hk/www/what is salvation army/home. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. The eastern Sundaland region of south-east Asia. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. 26 September 2004. 1. L. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.

1997. Azizah. 1991. Kinabalu Park. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988. Pengarang Bersama Contoh: 1. Maryati. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Penyusun. The International Jew. & Choy. M. Penyelenggara – jika ada(. & Arbain. Johannesburg: Global Publisher. Ecological diversity and its measurement. c. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. b. Mohd. London: Croom Helm. Monographiae biologicae (eds).) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Booth. Pengarang Tunggal Contoh: 1.. Edisi Contoh: 35 .) Penyunting. Tropical rainforest research-current issues.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Magurran. S.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. A. K. Ford. London.) Edisi – jika ada (. 2. Penterjemah. 117-123. Sabah. pp. W. D. H. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Ahmad Fawzi Basri. 1996. Kluwer Academic Publishers. C. S. Idris Salleh & Shafee Saad.) Tahun Penerbitan (.) Judul Buku – condong (. E. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. In Edwards.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.. E. H.) Bilangan Jilid – jika ada (.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.K. New York: Free Press. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171).S. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.). Karya Suntingan Contoh: Rose. Edward Arnold. 1989. (3rd edition). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. f. 2001. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Barnes. Karya Terjemahan Contoh: 36 . (ed). 1996. Kumpulan Kertas Kerja 2. R. Extractive Metallurgy.Gaya Penulisan UMS 1. 2. J. Gilchrist. R. London: d. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. h. D. Oxford: Pergamon Press. g. e. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). 1984. 1980. Estuarine Biology (2nd edition).1974.

Zainah Ahmad.Gaya Penulisan UMS Wheare. K. 2003. Monograf Contoh: 1. i. m. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Terj. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 2003. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Perayaan Di Sabah. 1980. Bil. l. 2. j. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. *Nota: Jld. 65(2):151-182. C. Kertas Kadangkala Bil. k. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf 3. 1981. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Khazanah. 2. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Kerajaan Persekutuan. 6. Ariff. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.. Mohammad Raduan Mohd. 1999. 1993. Bermaksud Jilid. Jld.

2001. 2000. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Zaki Tahir. Nucleic acid profiles in mackerel.. Abdul Halim (ed. Bernard. 1998. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia... 2. R. UMS. Rastrelliger Kanagurta. Kesan Politik.). Karya Dalam Majalah 38 .42. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. M. East Malaysia. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. R. 2.. D. Kota Kinabalu:ums. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. A. R. Eggleton. 2000. July 10-14.).. H. New Straits Times. Sabah dalam Perluasan Pasaran.. Bab Dalam Buku Contoh: 1. 3. T. 18-38. 2000. M. *Nota: Nama Pengarang (. 557-586.) Hari/Bulan (:) Halaman (. S.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. In Mohamed. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. pp. Ismail Haji Ibrahim. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.) Tahun (. conservation and land. (eds. & Ridzwan. 2000. hlm. Mustafa.) Tajuk Berita/ Rencana (. Sabihah Osman. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. From west coast of Sabah. Homathevi. Borneo 2000: environment. o. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. p. Sabah.). & Davies. Pendatang Asing Di Sabah. G. Maryati. 31.) Nama Akhbar (. Kuching Sarawak. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. P. 2003. hlm. Jones.) n. 3 October: 9. 56-52.

Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Orang Bajau Pulau Omadal.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 1977. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 2001. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. 2000. 2. r. An Economic History of Malaysia. Kota KInabalu. Mat Zin bin Mat Kib. t. Yap Beng Liang. Sabah. Laksamana Do Re Mi. 2002. s. Sekolah Sains Sosial. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Singapura: Shaw Brother. Filem dan Karya Muzik i. Video 39 . 1962. Kertas Kerja. Sarawak native blockade pulp mill project. 5 Jun. 2000. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Filem Contoh: Ramlee. Hampshire: Macmillan Press. Drabble. H. Aliran 20 (10:33) q. c. P. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Filem cereka. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. ii. Ulasan buku J. 2000.

Introduction to Research Design and Statistic. Sabah. iii. vii. Kassim Masdor (konduktor). & Byron. 1995. Sekolah Sains Sosial.go. Santiago: Delta Music Incorporated. Universiti Malaysia Sabah.id/policy/releases/2002/pr56-251001.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. 2002. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. 1998. Tuaran. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. iv. 1986. L. Temubual Contoh: Stephens. Brookfield. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Temu bual. Chorus dan Orkestra. J. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Y. S.dfadeplu. Laserlight Series 12036. v. H. CD Leicester: British Pshychological Society. 40 . 1968. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 2. B. Slaid. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Potter. Dicetak 13 September 2002. 25 Mei. Jabatan Muzium Sabah. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Filem Dokumentari. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 1976.htm. vi. CD-Rom Contoh: MacRae..

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. *Nota: .Gaya Penulisan UMS www.unu. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .htm. .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

Gaya Penulisan UMS 1. 43 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

LAMPIRAN A 46 . John W. 1998. Gaya UKM. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. B.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. London: SAGE Publications. 1997. c. 1995. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Preparing Dissertations and Thesis. Kristan. 1995. Limited. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Creswell. d. Gaya Dewan (edisi ketiga). e. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: Kogan Page Cavina. b. Gaya Dewan. f. 1994. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. RUJUKAN Allison.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. v. 51 . a. d. ii. iii.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. c. b. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .