Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.Segala nukilan. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. Biasanya 5 kata kunci sahaja... kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.Gaya Penulisan UMS 1. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Dedikasi tidak dibenarkan...5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Begitulah sebaliknya.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.4 1. 1.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. 6 .

kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. teknologi menangkap ikan. jumlah pendaratan sumber marin. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin... peranan golongan pemodal. 7 ..

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000. the sosioeconomic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 . due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH.

7 Isi Kandungan Semua tajuk. Contoh: Masyarakat akademik. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. kemiskinan. peribumi. permasalahan 1.Gaya Penulisan UMS 1. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. 9 .

1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.2.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.

gambar rajah. contengan. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. sketsa. beserta dengan muka surat. Rajah membawa maksud graf.Gaya Penulisan UMS 1. gambar. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. foto.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .Gaya Penulisan UMS Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. 17 . Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 .

1.2 19 .Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. 2. pernyataan masalah kajian.. SOROTAN LITERATUR 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Banyak change sudah berlaku……. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. objektif dan hipotesis. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.

Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Sekiranya penulis 20 . Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan.

.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. Jika lebih dari dua orang pengarang. (Misalnya nama pengarang pada judul. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.L. nama keluarga sahaja digunakan.C. 1994.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. M. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. S. 1994: 35 21 . E.Stephenson. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Contoh: - a. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.N. 1965: 34) b. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Adams.Latham. & Kinoti S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.J.

pengarang sahaja. g. Contoh pelajar Sains: (Ong t.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1992: 23) f. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Contoh pelajar Sains: 22 . Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. Bagi pengarang Melayu. 1998b: 118) e. 1998a) (Cheah.th.Gaya Penulisan UMS d.th.: 7) *Nota: t.). 1998a: 77) (Cheah. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat.th. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.

Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Selain itu juga. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Mohd Sarim. 1998a. 1992: 12. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.1. 1998b: 15) h.). Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Mohd Sarim. . 1992.Gaya Penulisan UMS (Ahmat.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 2001:3. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1998a: 25. Bagi rujukan tanpa pengarang.

Jika rujukan berikutnya.. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) koma.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . Contoh ayat dalam teks: . judul-italic (. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. penerbit (.) koma. tahun (.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. edisi (. c.) noktah.. halaman (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma. hendaklah ditulis Ibid. tempat (:) noktah bertindih.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.

3.. 2. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. hlm. 25 . cit. Ibid. Penggunaan op. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka... hlm. 63. Perkataan op. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Semasa beliau tinggal di asrama.. 1998.Gaya Penulisan UMS telah berubah. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.3.. Ibid.1. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.9. 3. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. cit.

Sementara itu.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Baker seperti berikut: 26 . kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.M. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Di bawah pentadbiran BMA. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Julai 19462. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. far beyond more repair. Where ever we look there is destruction.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun..

cit. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Baker. Baker.. Singapore:Malaya Publishing House. Julai 1946. Sabah The Land Below The Wind. 1988.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.M. 18. 5 6 7 3. 1965. 27 . were now almost non-existent.M.000. as the end of the war approached. 33. cit..M. hlm. Juga lihat H. program komputer dan sebagainya. op. including Jesselton.. 2 Peter Chay.. Ibid.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. data mentah. 14 H..2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. hlm. surat. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.. peta.... Bhd.Communition never good. cit. laporan-laporan berkaitan. heavilly damaged. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. (tiada tahun & tiada penerbitan). hlm. hlm. hlm 31-32. cit. op. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others...4000. Baker. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. hlm. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 197. 1982. op. foto. H. 3 4 Supriya Bhar. Bhd. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 37.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.. Sabah The First 100 Years.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Cecilia Leong. statistik.. sila lihat Peter Chay.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.335 – 0.274IBR7DAY (-2.403)* (-3.084)* (5.384TBIL3MTH + 0.48AVR3MTH (-5.934)* (3.608 – 0. sama 29 . Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.988)* Model 2: HARTANAH = 0.575)* (-2.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.549AVR3MTH -0. Model 1: KLSECI = 0.4461 IBR 7 DAY – 0.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.824 – 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.3821BR7DAY (-3.308TBIL3MTH + 0.

1. Kerajaan Negeri Sabah. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tajuk Penerbitan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Tahun diterbitkan.2 C. Nama Penerbit. 2. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 1. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Tempat diterbitkan. Bilangan Jilid (jika ada). 2. Bilangan Edisi (jika ada). Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1.O. 874/466-Immigration. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.

Berita Harian. 1986.6 Akhbar Contoh: 1.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. R. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 2. Annual 3. 2002. A. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 1. Kebangkitan Masyarakat Melayu. L. KO-NELAYAN. 1. 3-21. 1986. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1987.Gaya Penulisan UMS 1. 66 – Educational Policy of State-General. 2. World Health Report 1998. (ed. World Health Organization (WHO).). M. 2. Parrish. San Diego. 1998. 2. Jabatan Perangkaan Malaysia. firm helps utility with innovative plan. 1. Report Number 15.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 1. North Borneo Central Archive. 2 pp.General. 1992. USA: Shrimp News International.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . No. 4 August 1992. 725. North Borneo Central Archive.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. World shrimp farming 2002. No. Los Angeles Times. Rosenberry. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. .

Ahmat Adam. Fungsinya dan Masa Depannya.Kualiti Air. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Zimmerman. 1996. H. Tesis Sarjana.9 Buku Contoh: 1. 2. Universiti Malaysia Sabah. 1996. Tarian-tarian Ritual Sabah. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.: Prospects for regional cooperation. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 2.1989. H. Philipines. Fuzzy set theory and its application. East-West Centre Honolulu.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 1. 2nd ed. 23-25 September. Anton. 32 . Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Satu Kajian Permulaan. Bengkel Enviro-course 2002. H. A.Gaya Penulisan UMS 1. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 3. P. (Tidak diterbitkan). Kota Kinabalu. 1994. 12-16 September. Zulkornain bin Yusof. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1992. Primavera. Cheong. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Ismail Abas. J. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. 1. 1999. J. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2. C. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 2003.

2. 16.” JMBRAS.11 Kamus Contoh: Abd. 1993. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. (ed. In Calow.D.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.N. 798-868. 1. 1996.13 Filem Contoh: Filem Cereka..R. 1972. Kabus Malam. pp 744-746. P.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Shrimp Culture. Jakarta: Puncak Keris. 1985. pp. S. P. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 1998. 1. & Eggleton. 1996. London: Macmillan Educational Company. S. Coolier’s Encyclopedia. volume 1. 1. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. Termites. J. Bignell. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. P. (ed. R. with menadione. 3. G. Dhont. J. 1.). (ed).45 (2). P. 33 . Shiau. & Sorgeloos. 289-313. E. Boca Raton: CRC Press. vol. Lavens. J. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 2000. 1994. In Stickney.12 Artikel Contoh: 1. Blackwell scientific. Oxford. In McVey. Kuala Lumpur: Victory Agencies. New York: John Wiley and Sons. Encyclopedia of Aquaculture.1972. 1. P. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Appell. & Liu.Gaya Penulisan UMS 3. D.Y. pp.) Encyclopedia of ecology and environmental management. 2. Treece. Penaeus monodon.S. Journal of Nutrition 124:227-282.

Brookfield. Anonymous dan juga 34 .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Potter. Jalan Bukit.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. www. 74 tahun. Kampung Padas.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. *Nota: .htm.” 26 September 2003. 26 September 2004. 2002. H.unu.hk/www/what is salvation army/home. The eastern Sundaland region of south-east Asia. Temubual peribadi. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. 2. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. http//www. . “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. 1.salvation. “Salvation Army International Headquaters” dlm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. L. Papar. & Byron. Y. Ketua Kampung Padas. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.org.htm.Gaya Penulisan UMS 1..

S.) Penyunting. Edisi Contoh: 35 . London: Croom Helm. Kluwer Academic Publishers.) Edisi – jika ada (.) Bilangan Jilid – jika ada (. S. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. b. A. E. c. Penyelenggara – jika ada(. Azizah. W. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Monographiae biologicae (eds). London.. & Arbain. pp. 117-123.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Tropical rainforest research-current issues.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. K. D. Ford. Penterjemah. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Booth. Magurran. H. The International Jew.) Judul Buku – condong (. Penyusun. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Tahun Penerbitan (.. Kinabalu Park. Ecological diversity and its measurement. 1997. Sabah. C. E. M. In Edwards. Maryati. Idris Salleh & Shafee Saad. 1991. & Choy. 2. 1996. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Johannesburg: Global Publisher. Mohd. H. Ahmad Fawzi Basri.

Extractive Metallurgy. London: d. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Kumpulan Kertas Kerja 2. 2001. 1996.1974.Gaya Penulisan UMS 1. Karya Terjemahan Contoh: 36 .K. 1989. 2. g. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Barnes. (ed). e. R. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. 1980. J. R. Oxford: Pergamon Press. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. New York: Free Press. Kuala Lumpur: International Law Book Service.S. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171).). 1984. (3rd edition). Edward Arnold. Karya Suntingan Contoh: Rose. h. Estuarine Biology (2nd edition). f. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Gilchrist.

Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. j. Zainah Ahmad. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 1999. k. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 65(2):151-182. 2003. i. 2003. Ariff. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. 2. Bil. Kerajaan Persekutuan. Jld. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.. C. *Nota: Jld. Mohammad Raduan Mohd. 1980. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. K. Khazanah. 2. Terj. Bermaksud Jilid. 3. 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Kadangkala Bil. Monograf Contoh: 1. Monograf 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Perayaan Di Sabah. m. 6. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. l. Kota Kinabalu: Usaha Baru.Gaya Penulisan UMS Wheare. 1981.

Bab Dalam Buku Contoh: 1.). Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. UMS. M. Jones.. Rastrelliger Kanagurta. Kota Kinabalu:ums. Nucleic acid profiles in mackerel.) Hari/Bulan (:) Halaman (. hlm. S. R. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. New Straits Times. Tropical Ecosystem Research in Sabah. 3..). 2001. H. Maryati.. 2003.) n. Sabah dalam Perluasan Pasaran.. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.) Tahun (. July 10-14.. p. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. 2000. From west coast of Sabah. & Davies. 56-52. 31. T. Eggleton. 3 October: 9. Homathevi. 2000. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mustafa. Kuching Sarawak. (eds. *Nota: Nama Pengarang (. 2. Abdul Halim (ed. 2000.).. R. 2000. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. D. Ismail Haji Ibrahim. hlm. & Ridzwan.) Nama Akhbar (. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 18-38.) Tajuk Berita/ Rencana (. Zaki Tahir. G. A. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. M. Pendatang Asing Di Sabah. 1998. o. 557-586. Bernard. Borneo 2000: environment. East Malaysia. P. Karya Dalam Majalah 38 . 2. Kesan Politik. In Mohamed. Sabihah Osman.42. Sabah. conservation and land. R. pp.

Sarawak native blockade pulp mill project. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. s. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. H. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Video 39 . c. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Singapura: Shaw Brother. ii. P. Kota KInabalu. Filem dan Karya Muzik i. Mat Zin bin Mat Kib. Drabble. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Sabah. Kertas Kerja. An Economic History of Malaysia. Laksamana Do Re Mi. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Yap Beng Liang. Filem cereka. Sekolah Sains Sosial. 2001. Filem Contoh: Ramlee. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 2. Orang Bajau Pulau Omadal. 2000. Hampshire: Macmillan Press. t. 2000. 2002. 2000. r. 1977. Aliran 20 (10:33) q. 5 Jun. 1962. Tesis/Disertasi Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Ulasan buku J.

H. Slaid. 25 Mei. Laserlight Series 12036. Filem Dokumentari. J.htm. Chorus dan Orkestra. Universiti Malaysia Sabah. Potter. 1995. Introduction to Research Design and Statistic.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. B. Y. 2. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. 1968.go. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Temu bual. Tuaran. Kassim Masdor (konduktor). L. & Byron. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 1986. Sekolah Sains Sosial. 1998. v. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. vi. 40 .. CD-Rom Contoh: MacRae. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Temubual Contoh: Stephens. Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. S. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.dfadeplu. iv. vii.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Santiago: Delta Music Incorporated. Jabatan Muzium Sabah. Brookfield. Dicetak 13 September 2002. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 1976. CD Leicester: British Pshychological Society. iii. 2002.

edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .htm. . *Nota: .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.unu.Gaya Penulisan UMS www.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.

43 . Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1. a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. Creswell. e. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1995. 1998. RUJUKAN Allison. Limited. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Gaya Dewan. B. London: Kogan Page Cavina. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1994. Preparing Dissertations and Thesis. LAMPIRAN A 46 . Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. John W. d. f. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Gaya UKM. London: SAGE Publications. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. c. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1995. Kristan. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

ii. d.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii. a. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . 51 . c. b. v.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful