Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. Biasanya 5 kata kunci sahaja. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.Segala nukilan.. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). 6 . hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Dedikasi tidak dibenarkan. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.4 1. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. 1. Begitulah sebaliknya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi..Gaya Penulisan UMS 1.

Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.. peranan golongan pemodal... bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. 7 . jumlah pendaratan sumber marin. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.. teknologi menangkap ikan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.

varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. 1786-2000. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. the sosioeconomic level of fishermen in their community. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.

Gaya Penulisan UMS 1. peribumi. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. kemiskinan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. 9 . permasalahan 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. Contoh: Masyarakat akademik.

1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.2. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 . MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf. beserta dengan muka surat. gambar rajah. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . contengan. gambar. sketsa. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. foto.

12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.Gaya Penulisan UMS Rajah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). 17 .

kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. 18 .Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. objektif dan hipotesis.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. pernyataan masalah kajian. SOROTAN LITERATUR 2.1. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Banyak change sudah berlaku……. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.2 19 .

Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. 3. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. iaitu pengarang dan tahun terbitan.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1. Sekiranya penulis 20 . Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.

E. 1994.J. nama keluarga sahaja digunakan. (Misalnya nama pengarang pada judul. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.Stephenson.L. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.C. M. 1994: 35 21 . Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al. Contoh: - a. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.Latham. & Kinoti S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. S. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. 1965: 34) b. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Jika lebih dari dua orang pengarang. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al..N. Adams.

th.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. g. 1992: 23) f.).th.Gaya Penulisan UMS d. 1998a) (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. pengarang sahaja. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b: 118) e. 1998a: 77) (Cheah. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.th.: 7) *Nota: t. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Bagi pengarang Melayu. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Contoh pelajar Sains: 22 .

1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1992. 1998a: 25. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b: 15) h. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.1. 1992: 12. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Mohd Sarim. . 2001:3. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Bagi rujukan tanpa pengarang.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Mohd Sarim.). 1998a. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Selain itu juga. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).

penerbit (. tempat (:) noktah bertindih. c. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma. edisi (. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.) koma. judul-italic (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (... tahun (.) koma. Contoh ayat dalam teks: .) koma. halaman (.) koma. Jika rujukan berikutnya. hendaklah ditulis Ibid. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) noktah. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.

2. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 3. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 1998. cit. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.1.9. Perkataan op.. 3. 63. Ibid. Semasa beliau tinggal di asrama. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. 25 . hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. hlm.Gaya Penulisan UMS telah berubah. cit.... Penggunaan op.. Ibid.3.

Julai 19462. Where ever we look there is destruction. far beyond more repair.. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Sementara itu.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Baker seperti berikut: 26 .M. Di bawah pentadbiran BMA. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan..

including Jesselton.M. heavilly damaged. cit. 1988. hlm 31-32..North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.M.Communition never good. Juga lihat H. 33..006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. Baker. 14 H. hlm. 27 .. op. cit. Baker. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. Ibid. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. hlm.. hlm. 3 4 Supriya Bhar. (tiada tahun & tiada penerbitan)..4000. 197. cit. surat. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Singapore:Malaya Publishing House.M. as the end of the war approached.. laporan-laporan berkaitan. statistik. Baker. sila lihat Peter Chay..2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. cit. Sabah The First 100 Years. 5 6 7 3. program komputer dan sebagainya. peta. 37. Sabah The Land Below The Wind.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.... Cecilia Leong. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut... Bhd. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. H. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. foto. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.. 1965. 1982. 18. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. op. Julai 1946. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Bhd. op. 2 Peter Chay. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn.000. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. hlm. hlm.. data mentah. were now almost non-existent.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

48AVR3MTH (-5.608 – 0.824 – 0. sama 29 .934)* (3.335 – 0.3821BR7DAY (-3.575)* (-2.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.308TBIL3MTH + 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.549AVR3MTH -0.4461 IBR 7 DAY – 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.084)* (5.696)* Model 3: KEWANGAN = 1. Model 1: KLSECI = 0.274IBR7DAY (-2.403)* (-3.384TBIL3MTH + 0.

Tahun diterbitkan. Nama Penerbit. Kerajaan Negeri Sabah. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 1. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 2. Colonial Office 874/1104 – War With Japan.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.2 C. Bilangan Edisi (jika ada). hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.O. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 874/466-Immigration. Tajuk Penerbitan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Bilangan Jilid (jika ada). Tempat diterbitkan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.

725. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB.Gaya Penulisan UMS 1.). Parrish. 2. Report Number 15. 1. North Borneo Central Archive. M. A. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. Kebangkitan Masyarakat Melayu. Los Angeles Times. World shrimp farming 2002. Rosenberry. Annual 3. 1986. KO-NELAYAN. (ed. 66 – Educational Policy of State-General. 1998.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 3-21. 2. R. 1986. 2. 1. 1987. 1992. . firm helps utility with innovative plan. World Health Organization (WHO).4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Berita Harian. 1.General. San Diego. 4 August 1992. L. 1. USA: Shrimp News International. North Borneo Central Archive. Jabatan Perangkaan Malaysia.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. No. No. 2. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. World Health Report 1998.6 Akhbar Contoh: 1. 2002. 2 pp.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 .

1996. 2003. 3. (Tidak diterbitkan). 1996. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. P. A. Kota Kinabalu. 12-16 September. H. 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Tarian-tarian Ritual Sabah. 23-25 September. Bengkel Enviro-course 2002. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Anton. Ahmat Adam. Zimmerman. J. Zulkornain bin Yusof. Universiti Malaysia Sabah. Fuzzy set theory and its application. Cheong. Ismail Abas. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.Kualiti Air. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. C. J. 2nd ed. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. East-West Centre Honolulu. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. 1. 2. 2.1989. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Primavera. Fungsinya dan Masa Depannya. H. Philipines.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 32 .: Prospects for regional cooperation. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak.Gaya Penulisan UMS 1. H. 1992. 1999. Satu Kajian Permulaan. 2. 1994.9 Buku Contoh: 1. Tesis Sarjana.

Journal of Nutrition 124:227-282. Coolier’s Encyclopedia. 2000. S. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Kabus Malam.) Encyclopedia of ecology and environmental management. 16. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Peta Taburan Asosiasi Tanah. 1996.45 (2). 1998. 1972.Y. P. 1. Penaeus monodon.11 Kamus Contoh: Abd. & Sorgeloos. 1. 1993.. & Eggleton. London: Macmillan Educational Company. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. J.R. R.D. Blackwell scientific. Oxford.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 1. G. Shiau. Shrimp Culture. 1996. 1. Lavens. Jakarta: Puncak Keris. 1985. (ed. P.N. Termites. Appell. E. Encyclopedia of Aquaculture.S. (ed.10 Ensiklopedia Contoh: 1. & Liu. P. 798-868. J. 2. 1. with menadione. pp 744-746. P. pp. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.). D.Gaya Penulisan UMS 3. Bignell. pp. J.” JMBRAS. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. (ed). 3. New York: John Wiley and Sons. In McVey.12 Artikel Contoh: 1. 289-313. Treece. In Stickney. P. 33 .1972. In Calow. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 2. S.13 Filem Contoh: Filem Cereka. volume 1. Dhont. Boca Raton: CRC Press. 1994. Bin Nuh dan Oemar Bakry. vol.

Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Y. Kampung Padas. .Gaya Penulisan UMS 1. The eastern Sundaland region of south-east Asia. Brookfield. “Salvation Army International Headquaters” dlm. *Nota: . Anonymous dan juga 34 . Ketua Kampung Padas.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 26 September 2004. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.unu. http//www.hk/www/what is salvation army/home.. Jalan Bukit. 2002.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.salvation. 74 tahun.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. H. L. Papar.htm. & Byron. Temubual peribadi. 1. 2. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.” 26 September 2003.org. www. Potter. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.htm.

1997. 1991. S. 117-123. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. Ecological diversity and its measurement.. Penyelenggara – jika ada(.. Kinabalu Park. Johannesburg: Global Publisher. H.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Magurran. & Arbain. K. C. Monographiae biologicae (eds). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Tropical rainforest research-current issues. Azizah. b. London.) Bilangan Jilid – jika ada (. E.) Edisi – jika ada (. M. H. Ahmad Fawzi Basri. pp. The International Jew. Ford. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. London: Croom Helm.) Penyunting. Edisi Contoh: 35 . E. Pengarang Tunggal Contoh: 1. Idris Salleh & Shafee Saad. A. D.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Sabah. S. W. Booth. 1996.) Tahun Penerbitan (. & Choy. Mohd. Penterjemah.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. c. Penyusun. Maryati. Kluwer Academic Publishers. Pengarang Bersama Contoh: 1. In Edwards. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.) Judul Buku – condong (. 2. 1988.

1974. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. e. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Karya Terjemahan Contoh: 36 . g. Kumpulan Kertas Kerja 2. R. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Oxford: Pergamon Press. 2. R. Extractive Metallurgy.). Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). (ed). 1996. f. Gilchrist. (3rd edition). Estuarine Biology (2nd edition).K. Edward Arnold. 2001. New York: Free Press. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1984. D. Karya Suntingan Contoh: Rose. 1980. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Barnes. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta.Gaya Penulisan UMS 1. J. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.S. London: d. h.

*Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. k. Jld. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. Khazanah. Kerajaan Persekutuan. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 1981. Bil. 3. 65(2):151-182. 2003. l. 2. i. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. j. Perayaan Di Sabah. Kertas Kadangkala Bil. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 1993. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Bermaksud Jilid.. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Monograf 3. Terj. Monograf Contoh: 1. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 1999.Gaya Penulisan UMS Wheare. C. 2003. 2. Ariff. Zainah Ahmad. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. K. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Mohammad Raduan Mohd. 6. *Nota: Jld. 1980. m.

2000. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ismail Haji Ibrahim. *Nota: Nama Pengarang (.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. 1998. M. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Sabah. 2001. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. July 10-14. & Davies. Kota Kinabalu:ums. Bernard.).).) Nama Akhbar (.. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area.) Tahun (. Kesan Politik.. T. 557-586. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Kuching Sarawak. Rastrelliger Kanagurta. S.) n. 3. Eggleton. R. conservation and land. 2000. Pendatang Asing Di Sabah. New Straits Times. & Ridzwan.). In Mohamed. o. M. Borneo 2000: environment. G. 2000. H. 2. Abdul Halim (ed. 2003. (eds. R.. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Homathevi. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. Maryati. 3 October: 9. Jones.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Nucleic acid profiles in mackerel. P. Karya Dalam Majalah 38 .) Tajuk Berita/ Rencana (. UMS. 2000. 31. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. R. Mustafa.42. hlm. 56-52. East Malaysia.. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. 2. Zaki Tahir. hlm. From west coast of Sabah. pp. p. 18-38. A... D. Sabihah Osman.

Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. 1962. Kertas Kerja. 5 Jun. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. H. Kota KInabalu. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. ii. 1977. 2000. 2000. Sekolah Sains Sosial. Hampshire: Macmillan Press. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Mat Zin bin Mat Kib. Sabah. 2000. Sarawak native blockade pulp mill project. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 2. Singapura: Shaw Brother. Aliran 20 (10:33) q. t. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Drabble. 2002. Orang Bajau Pulau Omadal. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Filem Contoh: Ramlee. An Economic History of Malaysia. P. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. c. Video 39 . Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. 2001. Filem cereka. Ulasan buku J. s. Laksamana Do Re Mi. Filem dan Karya Muzik i. r.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Yap Beng Liang. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Dicetak 13 September 2002. CD-Rom Contoh: MacRae. Universiti Malaysia Sabah. B. Sabah. & Byron. Y. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Jabatan Muzium Sabah. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. vi.go. Filem Dokumentari.htm. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Santiago: Delta Music Incorporated. Potter. CD Leicester: British Pshychological Society. Laserlight Series 12036. 2. iii. 2002. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. vii. 25 Mei. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. H. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Sekolah Sains Sosial. Slaid. L. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. Brookfield. 1998. Temubual Contoh: Stephens. Tuaran. 40 . Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Introduction to Research Design and Statistic. J. Temu bual. 1968. iv. v. S. Chorus dan Orkestra.dfadeplu.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah.. 1995. 1986. 1976. Kassim Masdor (konduktor).id/policy/releases/2002/pr56-251001.

FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . . *Nota: .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .htm.Gaya Penulisan UMS www.

Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.

43 .Gaya Penulisan UMS 1. a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. c. 1997. Limited. London: Kogan Page Cavina. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1994. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Preparing Dissertations and Thesis. 1998. 1995. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kristan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. London: SAGE Publications. Gaya UKM. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Creswell. f. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Gaya Dewan. 1995. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Belmont : Wadsworth Publishing Company. b. B. RUJUKAN Allison. LAMPIRAN A 46 . Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. d. e.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

iii. c. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. 51 .Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. b.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. v. a. ii. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful