Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian. 6 . 1. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Begitulah sebaliknya.Segala nukilan. Biasanya 5 kata kunci sahaja. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.... kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dedikasi tidak dibenarkan..Gaya Penulisan UMS 1..4 1.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.

.. teknologi menangkap ikan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. peranan golongan pemodal. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya... 7 . jumlah pendaratan sumber marin. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.

These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. the sosioeconomic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 .Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. 1786-2000. Hence. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.

peribumi. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. 9 . Contoh: Masyarakat akademik. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. permasalahan 1.Gaya Penulisan UMS 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.7 Isi Kandungan Semua tajuk.

1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.2.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.

foto. sketsa. beserta dengan muka surat. contengan. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Rajah membawa maksud graf. gambar rajah.Gaya Penulisan UMS 1. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai. 12 .

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .

17 .Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 . kanan dan bawah.

Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. SOROTAN LITERATUR 2. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.1.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2..2 19 . Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. pernyataan masalah kajian. Banyak change sudah berlaku……. objektif dan hipotesis. 2.

Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 3. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.1.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sekiranya penulis 20 .1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.

Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). Jika nama pengarang pada permulaan ayat. 1994. E. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. S. nama keluarga sahaja digunakan. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. M. 1965: 34) b. (Misalnya nama pengarang pada judul.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.C. Contoh: - a.L. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. 1994: 35 21 .Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. & Kinoti S. Adams..Latham. Jika lebih dari dua orang pengarang.Stephenson.N. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.J.

Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.th.). 1998a: 77) (Cheah. g. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Contoh pelajar Sains: 22 .th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.th. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a) (Cheah. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Bagi pengarang Melayu. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1998b: 118) e. pengarang sahaja. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1992: 23) f. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (.Gaya Penulisan UMS d.: 7) *Nota: t.

1998a: 25. 2001:3. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Mohd Sarim. 1998b: 15) h. Selain itu juga. 1992: 12. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. . 1998a. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. 1992.Gaya Penulisan UMS (Ahmat.).1. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).

) noktah.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . halaman (. penerbit (. c. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma.. tahun (.) koma. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. Contoh ayat dalam teks: ..) koma..) koma.) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. tempat (:) noktah bertindih.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. judul-italic (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. hendaklah ditulis Ibid. edisi (. Jika rujukan berikutnya.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.

63. 2.9.. Ibid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. hlm. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 1998. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 3. Penggunaan op.1. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. cit. Perkataan op. Semasa beliau tinggal di asrama. cit. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. hlm..Gaya Penulisan UMS telah berubah.3. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Ibid. 3.. 25 .

Sementara itu.. far beyond more repair. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Di bawah pentadbiran BMA.M.. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Baker seperti berikut: 26 . Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Where ever we look there is destruction. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Julai 19462. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.

Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others.000. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. op. 1965. hlm... Ibid..006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. Sabah The First 100 Years. 14 H. Baker. surat.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.Communition never good. hlm 31-32. Julai 1946. statistik..... data mentah. cit. including Jesselton. hlm. Baker.M. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.. cit.M. hlm. 3 4 Supriya Bhar.. Cecilia Leong.. (tiada tahun & tiada penerbitan). hlm. 1982. 1988. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 33.. laporan-laporan berkaitan. 37. H. peta.. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. foto. 197.4000...2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Juga lihat H. Bhd. Sabah The Land Below The Wind..M. hlm. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. cit. Singapore:Malaya Publishing House. 5 6 7 3. op. Bhd. as the end of the war approached. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. were now almost non-existent. Baker. 18. op. sila lihat Peter Chay. program komputer dan sebagainya. 2 Peter Chay. 27 .North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. cit. heavilly damaged.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

335 – 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.4461 IBR 7 DAY – 0.274IBR7DAY (-2.608 – 0.3821BR7DAY (-3.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.824 – 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Model 1: KLSECI = 0.48AVR3MTH (-5.384TBIL3MTH + 0.549AVR3MTH -0.308TBIL3MTH + 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.403)* (-3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.934)* (3. sama 29 .084)* (5.575)* (-2.

Bilangan Jilid (jika ada). Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Kerajaan Negeri Sabah. Tempat diterbitkan.2 C. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Tahun diterbitkan. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. 1.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 2. Tajuk Penerbitan. 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 874/466-Immigration. 1.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Nama Penerbit.O. Bilangan Edisi (jika ada). Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1.

725. 2. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. Berita Harian. No. 1986. 1. World shrimp farming 2002.). Jabatan Perangkaan Malaysia. Los Angeles Times.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . . 4 August 1992. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. Report Number 15. KO-NELAYAN. R.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 1987. 1986. (ed. Annual 3. 1. 2. M.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. World Health Report 1998.6 Akhbar Contoh: 1. 2. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 1. Rosenberry. USA: Shrimp News International.General. San Diego. North Borneo Central Archive. 2 pp.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. 2002. Kebangkitan Masyarakat Melayu. North Borneo Central Archive. World Health Organization (WHO). L. No. 1998. 2. A.Gaya Penulisan UMS 1. 1992. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. Parrish. 66 – Educational Policy of State-General. 1. firm helps utility with innovative plan. 3-21.

Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 23-25 September. 3. 1992. Bengkel Enviro-course 2002. Kertas Kerja Dialog Borneo II. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Zulkornain bin Yusof. Zimmerman. C. 1. 2. Bioindicators in River Quality Maganegemt. J. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. P. 1999. Satu Kajian Permulaan.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 2nd ed. 32 . Anton. Primavera. Ismail Abas. A. Tarian-tarian Ritual Sabah. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.Kualiti Air. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Philipines. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Tesis Sarjana. 1994. 12-16 September. H. Fungsinya dan Masa Depannya. 1. East-West Centre Honolulu. 2.: Prospects for regional cooperation. 2. H. H. 1996.Gaya Penulisan UMS 1. J. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. Fuzzy set theory and its application. (Tidak diterbitkan). 1996. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.9 Buku Contoh: 1. Cheong.1989. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ahmat Adam. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 2003.

Encyclopedia of Aquaculture. (ed. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Journal of Nutrition 124:227-282.D. 33 .10 Ensiklopedia Contoh: 1. London: Macmillan Educational Company.) Encyclopedia of ecology and environmental management. Shiau. 798-868. 1996.. vol. Termites. Shrimp Culture.45 (2). with menadione. S. J. 1.R.S. 2. Peta Taburan Asosiasi Tanah. pp.Gaya Penulisan UMS 3. volume 1.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah.13 Filem Contoh: Filem Cereka. pp. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 1985.12 Artikel Contoh: 1. 1. Oxford. New York: John Wiley and Sons. 1972. pp 744-746. Appell. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 1. 1996. 1. Coolier’s Encyclopedia. J. Bignell. P. J. & Eggleton. Jakarta: Puncak Keris. 289-313. In Calow. P. E. 1. Bin Nuh dan Oemar Bakry. & Liu.N. 3.11 Kamus Contoh: Abd.). P. 1998. R. Boca Raton: CRC Press. Lavens. P. 2000. Blackwell scientific. S.1972. & Sorgeloos. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. Penaeus monodon. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. In McVey. 1993.” JMBRAS. (ed.Y. G. (ed). D. 16. In Stickney. 2. P. Treece. Kabus Malam. 1994. Dhont.

“Salvation Army International Headquaters” dlm.” 26 September 2003. 74 tahun. 2. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Y. . *Nota: .Gaya Penulisan UMS 1. & Byron. Papar.salvation. H.. Brookfield. Ketua Kampung Padas.unu. www.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. Kampung Padas. 2002. L. Potter. The eastern Sundaland region of south-east Asia.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Anonymous dan juga 34 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.htm.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 1.hk/www/what is salvation army/home. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Temubual peribadi.org.htm.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. Jalan Bukit. 26 September 2004. http//www.

Johannesburg: Global Publisher. In Edwards. Ecological diversity and its measurement.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Bilangan Jilid – jika ada (. London. Magurran. pp. Kluwer Academic Publishers. Tropical rainforest research-current issues.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. c. 117-123. S. 1996. W.) Tahun Penerbitan (. b. Maryati. C.) Penyunting.. Penterjemah. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H. Pengarang Tunggal Contoh: 1. K.. D. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. Mohd. 1988. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Azizah. Kinabalu Park. Penyelenggara – jika ada(. 2. 1991. E. Pengarang Bersama Contoh: 1. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Monographiae biologicae (eds). S. The International Jew. Ford. London: Croom Helm. Idris Salleh & Shafee Saad. Booth. 1997.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Ahmad Fawzi Basri. H. M. E. Penyusun. Edisi Contoh: 35 .) Edisi – jika ada (. A. Sabah. & Choy.) Judul Buku – condong (. & Arbain.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Estuarine Biology (2nd edition). Edward Arnold. (ed). Esei Sastera Dalam Pengajaran. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Karya Suntingan Contoh: Rose. g. h. Gilchrist. New York: Free Press. R. 2001. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Kumpulan Kertas Kerja 2. London: d. (3rd edition). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1996. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. R.S. Barnes. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. f.). J. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1989. Oxford: Pergamon Press. 1984. 1980. e.Gaya Penulisan UMS 1. D.K. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed).1974. Extractive Metallurgy.

Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 2003. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 1981. Khazanah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. l. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. m. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. k. K. Perayaan Di Sabah. 1999. Terj. 65(2):151-182. Kertas Kadangkala Bil. 6. *Nota: Jld. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 1993. 1980. i. Kerajaan Persekutuan. Bermaksud Jilid. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf 3. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Kota Kinabalu: Usaha Baru. 3. Ariff. Zainah Ahmad. 2003. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society.Gaya Penulisan UMS Wheare. C. Jld. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. j. Mohammad Raduan Mohd. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Monograf Contoh: 1.. Bil. 2. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sabah. conservation and land. Eggleton. Karya Dalam Majalah 38 .) n..) Hari/Bulan (:) Halaman (. 1998. Bab Dalam Buku Contoh: 1. M. R. Sabihah Osman. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. 2003. From west coast of Sabah. July 10-14. hlm. pp.) Tahun (.) Nama Akhbar (. 2000. & Davies. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. o. Nucleic acid profiles in mackerel. In Mohamed. 3.). A. & Ridzwan.) Tajuk Berita/ Rencana (. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.. Maryati. (eds.. P. D. UMS. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. H. Kota Kinabalu:ums. 2000. Borneo 2000: environment. 557-586. 2000. T..Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. East Malaysia. 18-38. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Jones. Kuching Sarawak. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Rastrelliger Kanagurta. 2000. Bernard. M. Pendatang Asing Di Sabah. Sabah dalam Perluasan Pasaran. S. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. G. 2. Kesan Politik. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Mustafa. R. p. hlm. Ismail Haji Ibrahim.).. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. R.42. Zaki Tahir. 31. Homathevi. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. *Nota: Nama Pengarang (. New Straits Times. Abdul Halim (ed. 2001. 56-52.).. 2. Tropical Ecosystem Research in Sabah. 3 October: 9.

c. Aliran 20 (10:33) q. 2002. Hampshire: Macmillan Press. Sarawak native blockade pulp mill project. Kota KInabalu. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Singapura: Shaw Brother. ii. Kertas Kerja. 2000. Filem cereka. Sekolah Sains Sosial. 1962. Yap Beng Liang. H. t. Mat Zin bin Mat Kib. An Economic History of Malaysia. 2000. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Filem Contoh: Ramlee. 2001. P. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Video 39 . 2000.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 1977. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Orang Bajau Pulau Omadal. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Filem dan Karya Muzik i. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Ulasan buku J. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. s. Laksamana Do Re Mi. r. 5 Jun. 2. Drabble. Sabah.

Slaid. vii. S. 2. 40 . Sabah. Introduction to Research Design and Statistic. Filem Dokumentari. Y. Santiago: Delta Music Incorporated. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. vi. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. 1995. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. H.. 1976. L. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah.htm. 25 Mei.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Kassim Masdor (konduktor). Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. J. CD-Rom Contoh: MacRae. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. 1986. & Byron. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Jabatan Muzium Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. Sekolah Sains Sosial. Tuaran. Brookfield. Temubual Contoh: Stephens. 1998. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. iii. v. 1968. iv. B. Universiti Malaysia Sabah. Dicetak 13 September 2002.id/policy/releases/2002/pr56-251001.go. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. 2002. Laserlight Series 12036. Temu bual. Potter. Chorus dan Orkestra.dfadeplu.

edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.unu.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. *Nota: . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .Gaya Penulisan UMS www. .htm.

Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 .Gaya Penulisan UMS 1.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .Gaya Penulisan UMS b.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

London: SAGE Publications. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Gaya Dewan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Preparing Dissertations and Thesis. RUJUKAN Allison. 1998. f. Belmont : Wadsworth Publishing Company. d. Creswell. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. B. John W.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Gaya Dewan (edisi ketiga). e. c. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Kristan. 1995. Gaya UKM. LAMPIRAN A 46 . London: Kogan Page Cavina. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Limited. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. b. 1994.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

iii.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. v. b. a.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. d. 51 . ii. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful