Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.. 1. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. Dedikasi tidak dibenarkan.... ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.. Begitulah sebaliknya. Biasanya 5 kata kunci sahaja..3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.4 1. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.Segala nukilan. 6 .Gaya Penulisan UMS 1. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.

. jumlah pendaratan sumber marin. teknologi menangkap ikan. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan... 7 .. peranan golongan pemodal. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.

due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. Hence. the sosioeconomic level of fishermen in their community.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. which have occasionally been marginalized…… 8 . this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. 1786-2000.

Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. permasalahan 1. kemiskinan.Gaya Penulisan UMS 1. peribumi. 9 . Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Contoh: Masyarakat akademik.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut.

2.1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.

Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. beserta dengan muka surat.Gaya Penulisan UMS 1. gambar. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. gambar rajah. sketsa. foto. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . contengan.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .

Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.

Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. 17 . Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. kanan dan bawah. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 18 .

objektif dan hipotesis. SOROTAN LITERATUR 2. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.2 19 .Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……..1. pernyataan masalah kajian. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. 2. Banyak change sudah berlaku…….

iaitu pengarang dan tahun terbitan. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Sekiranya penulis 20 . 3.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.

halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.J. 1994. 1965: 34) b.Stephenson. 1994: 35 21 .. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. S.C. E. M. Adams. nama keluarga sahaja digunakan. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).Latham. (Misalnya nama pengarang pada judul. Contoh: - a. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. & Kinoti S. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Jika lebih dari dua orang pengarang. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c.L.N. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.

semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Contoh pelajar Sains: 22 .th. g.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 1998a) (Cheah.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. pengarang sahaja.th.).Gaya Penulisan UMS d. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1992: 23) f. Bagi pengarang Melayu. 1998b: 118) e. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a: 77) (Cheah. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.: 7) *Nota: t.

Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). 1998a. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1998a: 25. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim. 1992: 12. 2001:3.1.).2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Mohd Sarim. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b: 15) h. . sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Contoh pelajar Sains: (Cheah.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. Selain itu juga. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1992.

tempat (:) noktah bertindih. Jika rujukan berikutnya. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin..) koma. halaman (.) noktah. penerbit (.) koma.. edisi (. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 .) koma. judul-italic (.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. hendaklah ditulis Ibid.) koma. tahun (.. c. Contoh ayat dalam teks: .) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.

3. hlm. cit. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi... Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998. 25 . Semasa beliau tinggal di asrama.9. cit.1.Gaya Penulisan UMS telah berubah. 2. hlm.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.. Ibid.3. Perkataan op. 3. Ibid. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Penggunaan op. 63..

Where ever we look there is destruction.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.. Sementara itu. Julai 19462. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.M. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Baker seperti berikut: 26 .. Di bawah pentadbiran BMA. far beyond more repair.Gaya Penulisan UMS Contoh: .

hlm 31-32. cit.. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. op. data mentah. heavilly damaged. 5 6 7 3.000. were now almost non-existent. 2 Peter Chay.. Bhd. hlm.. Juga lihat H.M. statistik. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 33. foto.. peta. Sabah The First 100 Years. hlm. 1988. laporan-laporan berkaitan. Sabah The Land Below The Wind. hlm. cit.4000. Baker. hlm. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. Baker. 1982.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.. program komputer dan sebagainya.M. Singapore:Malaya Publishing House. Bhd. sila lihat Peter Chay.. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn..M. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 27 .. as the end of the war approached. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 14 H. 18. Julai 1946. Ibid.. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.. 197.. op. cit. including Jesselton. Cecilia Leong.. surat. hlm. 1965. cit.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.. (tiada tahun & tiada penerbitan).Communition never good. Baker.. 3 4 Supriya Bhar. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. 37.. H. op.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

308TBIL3MTH + 0.274IBR7DAY (-2. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.549AVR3MTH -0. Model 1: KLSECI = 0.335 – 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.4461 IBR 7 DAY – 0.084)* (5.403)* (-3. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.824 – 0.608 – 0.575)* (-2.3821BR7DAY (-3.384TBIL3MTH + 0. sama 29 .988)* Model 2: HARTANAH = 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.48AVR3MTH (-5.

O. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 874/466-Immigration. 1. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 1. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tahun diterbitkan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Tajuk Penerbitan.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Tempat diterbitkan. Bilangan Jilid (jika ada). Nama Penerbit. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Bilangan Edisi (jika ada).1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Kerajaan Negeri Sabah. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.2 C.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 2. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.

66 – Educational Policy of State-General. World Health Organization (WHO). . 1987. R.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. Berita Harian. 1.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . 2. San Diego. 1. 2.Gaya Penulisan UMS 1. A. 3-21. Rosenberry. North Borneo Central Archive. 1. 2002. 1986.). Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1986. (ed.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. Kebangkitan Masyarakat Melayu.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. USA: Shrimp News International. Parrish. 725. firm helps utility with innovative plan. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. L. 4 August 1992. 2 pp. 1998. Report Number 15. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 2. 1. No. Jabatan Perangkaan Malaysia. No. World shrimp farming 2002.General.6 Akhbar Contoh: 1. Annual 3. 1992. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 2. KO-NELAYAN. Los Angeles Times. North Borneo Central Archive. World Health Report 1998. M.

: Prospects for regional cooperation.1989. H. 2. J. Kota Kinabalu. C. 32 . Fuzzy set theory and its application. Bioindicators in River Quality Maganegemt.Gaya Penulisan UMS 1. Fungsinya dan Masa Depannya. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Philipines. 1. Universiti Malaysia Sabah. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 2003. A. Kedudukan Saudara Kita di Sabah.Kualiti Air. 1. Zulkornain bin Yusof. 1992. J. P. Anton. H. Satu Kajian Permulaan. Tarian-tarian Ritual Sabah. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. H. 2.9 Buku Contoh: 1. Cheong. 1996. 23-25 September. Ismail Abas. 1994. Kertas Kerja Dialog Borneo II. East-West Centre Honolulu. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. 2nd ed. Primavera. 3. 1996. Bengkel Enviro-course 2002. (Tidak diterbitkan). New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 1999. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. 12-16 September. Tesis Sarjana. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ahmat Adam. Zimmerman.

10 Ensiklopedia Contoh: 1. pp.D. 1972. J.Y. 16. P. In Calow. & Eggleton.). Dhont. (ed. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. R. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. P. Kabus Malam. Lavens. Jakarta: Puncak Keris. G. Appell. 2000.N. volume 1. & Liu. 1985. 1. 33 . 1993. Termites.11 Kamus Contoh: Abd. Encyclopedia of Aquaculture.. 3.13 Filem Contoh: Filem Cereka.45 (2). D. 1. Bignell.S. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 1996.” JMBRAS. 1996. Shiau. Coolier’s Encyclopedia. In McVey. (ed. with menadione. New York: John Wiley and Sons. S. vol. P. Journal of Nutrition 124:227-282. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 1. 289-313.1972.12 Artikel Contoh: 1. London: Macmillan Educational Company. 1994. In Stickney. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. Penaeus monodon.Gaya Penulisan UMS 3. 2. Peta Taburan Asosiasi Tanah.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 798-868. J. (ed). 2. pp. Oxford. Treece. Blackwell scientific. 1998. S. J.) Encyclopedia of ecology and environmental management. Boca Raton: CRC Press. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. & Sorgeloos. 1.R. P. pp 744-746. Shrimp Culture. E. P. 1.

salvation. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. “Salvation Army International Headquaters” dlm.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. 2002.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. Papar. .16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. 2. Potter.” 26 September 2003.htm. Temubual peribadi. http//www.Gaya Penulisan UMS 1. Brookfield.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. The eastern Sundaland region of south-east Asia.unu. Kampung Padas. 1.org. Y.htm.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Ketua Kampung Padas. 74 tahun. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. L. & Byron. Anonymous dan juga 34 .hk/www/what is salvation army/home. *Nota: . H.. Jalan Bukit. www. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. 26 September 2004.

Ecological diversity and its measurement. Pengarang Bersama Contoh: 1.) Edisi – jika ada (. Azizah.) Bilangan Jilid – jika ada (. S. Maryati. C. Penyelenggara – jika ada(. Sabah. E. & Choy. Kluwer Academic Publishers. London: Croom Helm.) Tahun Penerbitan (.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Penyunting. Tropical rainforest research-current issues. Pengarang Tunggal Contoh: 1. H. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. Ford. A.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. 117-123. 1991. 2. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Johannesburg: Global Publisher. Magurran. M.. Penyusun. K. In Edwards. Ahmad Fawzi Basri. Kinabalu Park. & Arbain.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. D.) Judul Buku – condong (.. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. S. Monographiae biologicae (eds). Idris Salleh & Shafee Saad. 1988. Mohd. 1996. The International Jew. pp. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London. c. W. Booth. Penterjemah. 1997. Edisi Contoh: 35 .Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. b. H. E.

Estuarine Biology (2nd edition). J. 1996. D. Barnes. e. Edward Arnold. Karya Suntingan Contoh: Rose. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 1989. (ed). 2. R. London: d.1974.).K. f.S. 1980. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). R. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. 2001. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Oxford: Pergamon Press. Gilchrist. (3rd edition). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. h. New York: Free Press. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Kumpulan Kertas Kerja 2. g. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Extractive Metallurgy. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. Karya Terjemahan Contoh: 36 .Gaya Penulisan UMS 1. 1984. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti.

Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 1981. 2003. Khazanah.Gaya Penulisan UMS Wheare. Kertas Kadangkala Bil. Bil. 2. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. 1999. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. 6. Bermaksud Jilid. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 3.. m. Monograf 3. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 2003. Zainah Ahmad. k. C. Terj. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Ariff. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. i. K. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kerajaan Persekutuan. Monograf Contoh: 1. 1993. *Nota: Jld. 2. Kota Kinabalu: Usaha Baru. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. Perayaan Di Sabah. j. 1980. l. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 65(2):151-182. Mohammad Raduan Mohd. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Jld. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

*Nota: Nama Pengarang (. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 3 October: 9.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. 1998. (eds. 2000.. Rastrelliger Kanagurta. & Davies. P. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Bernard..) Hari/Bulan (:) Halaman (. 2. S. Karya Dalam Majalah 38 . 2000. p. Pendatang Asing Di Sabah. In Mohamed. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. 2. M. 18-38. D.. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 2001. 557-586.). Kota Kinabalu:ums. Borneo 2000: environment. M. Sabah. UMS. Sabihah Osman. & Ridzwan. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. G. From west coast of Sabah. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. o.) Tahun (. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 56-52. hlm. Maryati. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.) n.. 3. H.). R. Mustafa.. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Homathevi.) Nama Akhbar (. 2000. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Tropical Ecosystem Research in Sabah. 2000.42. New Straits Times. Kesan Politik. East Malaysia. R. Ismail Haji Ibrahim. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Nucleic acid profiles in mackerel. conservation and land. R. pp. Jones. hlm.). T. Abdul Halim (ed. Kuching Sarawak. A. July 10-14. 2003. 31. Zaki Tahir. Eggleton..) Tajuk Berita/ Rencana (.

2000. 2002. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Sekolah Sains Sosial. 2000. Sarawak native blockade pulp mill project. Mat Zin bin Mat Kib. Video 39 . Sabah. An Economic History of Malaysia. H. Hampshire: Macmillan Press. c. Kertas Kerja. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Ulasan buku J. 5 Jun. 2000. Yap Beng Liang. 2. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 1962. Filem dan Karya Muzik i. 2001. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Filem Contoh: Ramlee. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. P. Drabble. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Filem cereka. 1977. t. Laksamana Do Re Mi. ii. Singapura: Shaw Brother. Aliran 20 (10:33) q. r. Orang Bajau Pulau Omadal. s. Kota KInabalu.

Dicetak 13 September 2002. Jabatan Muzium Sabah. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. & Byron. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Temubual Contoh: Stephens. Potter. Tuaran. S. 1998. 1968. CD Leicester: British Pshychological Society. iii. Temu bual. L.htm. Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Kassim Masdor (konduktor).dfadeplu. Slaid. Universiti Malaysia Sabah. B.id/policy/releases/2002/pr56-251001.. v. 40 . Chorus dan Orkestra. Introduction to Research Design and Statistic.go. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. J. iv. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. 2002. Brookfield. H. 1995. Santiago: Delta Music Incorporated. 2. vii. CD-Rom Contoh: MacRae. Laserlight Series 12036. 1976. 25 Mei. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Filem Dokumentari. vi. Y. 1986. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Sekolah Sains Sosial.

unu. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Gaya Penulisan UMS www. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 . .htm.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.

1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

a.Gaya Penulisan UMS 1. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 .3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

LAMPIRAN A 46 . Belmont : Wadsworth Publishing Company. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Preparing Dissertations and Thesis. 1998. d. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. B. Kristan. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Limited. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: SAGE Publications. 1995. b.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. John W. London: Kogan Page Cavina. 1994. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1995. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Gaya UKM. Gaya Dewan. 1997. Gaya Dewan (edisi ketiga). Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Creswell. c. RUJUKAN Allison. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. f. e.

Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

d. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii. ii. c. v. b. a. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv. 51 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful