Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

.Segala nukilan. Biasanya 5 kata kunci sahaja. 1.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.Gaya Penulisan UMS 1. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Begitulah sebaliknya. 6 .3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Dedikasi tidak dibenarkan.. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.... * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.4 1... Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.

.. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. 7 . jumlah pendaratan sumber marin. taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.. teknologi menangkap ikan..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. peranan golongan pemodal.

1786-2000. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. the sosioeconomic level of fishermen in their community. Hence. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level.

Gaya Penulisan UMS 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. 9 . peribumi.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. kemiskinan. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. permasalahan 1. Contoh: Masyarakat akademik.7 Isi Kandungan Semua tajuk.

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.2. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .1.1.

sketsa. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. gambar. contengan. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Rajah membawa maksud graf. beserta dengan muka surat.Gaya Penulisan UMS 1. foto. gambar rajah.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.

Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. 17 .11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 18 .

pernyataan masalah kajian. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Pendahuluan 25mm dari birai kanan.1. objektif dan hipotesis. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.2 19 . Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. SOROTAN LITERATUR 2. Banyak change sudah berlaku……. 2..

Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Sekiranya penulis 20 .1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.1.

Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.C. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. M. Adams.N. 1994. & Kinoti S. E. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Contoh: - a.Stephenson. 1994: 35 21 .J. (Misalnya nama pengarang pada judul.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.L. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. S.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu. 1965: 34) b. Jika lebih dari dua orang pengarang. nama keluarga sahaja digunakan. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.Latham. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan.. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.

Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.th. 1992: 23) f.th.). g.Gaya Penulisan UMS d. 1998a) (Cheah. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. Contoh pelajar Sains: 22 . 1998b: 118) e. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.th. Bagi pengarang Melayu. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1998a: 77) (Cheah.: 7) *Nota: t. pengarang sahaja.

Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Mohd Sarim. Selain itu juga.1. . Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1992. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. 1998a.). Bagi rujukan tanpa pengarang. 1998b: 15) h. Mohd Sarim. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1992: 12. 2001:3.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998a: 25. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171).

penerbit (. tahun (.) koma. halaman (. tempat (:) noktah bertindih.) noktah. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. c. edisi (.) koma. hendaklah ditulis Ibid. hendaklah dimasukkan halaman tersebut.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . Jika rujukan berikutnya. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma.. judul-italic (.. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. Contoh ayat dalam teks: .Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma.) koma.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat.

hlm.9. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 1998. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. 25 .Gaya Penulisan UMS telah berubah.3. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Semasa beliau tinggal di asrama. cit... Ibid. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. hlm... Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan.1. 3. 2.. cit. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkataan op. 63. Penggunaan op. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 3. Ibid.

. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Where ever we look there is destruction.M. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. far beyond more repair. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Julai 19462. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Sementara itu. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Di bawah pentadbiran BMA. Baker seperti berikut: 26 .Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4..

Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn..M. op. 37. hlm.. statistik. op. hlm 31-32. peta.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.M. Cecilia Leong. foto. Julai 1946. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others.. Baker.. 27 . heavilly damaged.... 3 4 Supriya Bhar. Juga lihat H.000. cit.. data mentah. as the end of the war approached.. Ibid. surat. program komputer dan sebagainya. 1965. were now almost non-existent. including Jesselton. Baker.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. op. 18. Bhd. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. hlm. Sabah The Land Below The Wind. H.. (tiada tahun & tiada penerbitan). 1988. hlm. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 5 6 7 3. 2 Peter Chay. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. 14 H. hlm. hlm. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit. 33.. Sabah The First 100 Years. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. laporan-laporan berkaitan. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.. Bhd. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. sila lihat Peter Chay.. Baker. Singapore:Malaya Publishing House.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. cit.. 197.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.. 1982.4000. cit. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.M.Communition never good.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

3821BR7DAY (-3.335 – 0. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.308TBIL3MTH + 0.4461 IBR 7 DAY – 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Model 1: KLSECI = 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.988)* Model 2: HARTANAH = 0.934)* (3.575)* (-2.403)* (-3.084)* (5. sama 29 .Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.384TBIL3MTH + 0.48AVR3MTH (-5.549AVR3MTH -0.608 – 0.824 – 0.274IBR7DAY (-2.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.

Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. 2. Tajuk Penerbitan. 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . 1. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Kerajaan Negeri Sabah. Bilangan Edisi (jika ada).1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Tahun diterbitkan. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Nama Penerbit. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.2 C.O. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Bilangan Jilid (jika ada). Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Tempat diterbitkan. 874/466-Immigration. 1. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers.

A. Jabatan Perangkaan Malaysia. 1986. (ed. 1987. San Diego.Gaya Penulisan UMS 1. 1986. 66 – Educational Policy of State-General.6 Akhbar Contoh: 1. World shrimp farming 2002. 1. . No. 2.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . 1. Berita Harian. 2.General. World Health Organization (WHO). 2002. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1992. Los Angeles Times.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 1998. 1. 725. M.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. Annual 3. 4 August 1992. World Health Report 1998. 1. 2. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. North Borneo Central Archive. Kebangkitan Masyarakat Melayu. Report Number 15. 2. No. Rosenberry. R. USA: Shrimp News International. 2 pp.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. Parrish. L. KO-NELAYAN.). PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. firm helps utility with innovative plan. 3-21. North Borneo Central Archive.

1996. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Zulkornain bin Yusof. 12-16 September. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. J.Gaya Penulisan UMS 1. 2nd ed. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.1989.Kualiti Air. Ismail Abas. 3. Ahmat Adam. C. Kertas Kerja Dialog Borneo II. East-West Centre Honolulu. 1. (Tidak diterbitkan). Philipines. Fungsinya dan Masa Depannya. 32 . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 2003. 1999. P. Primavera. 1992. 2. Tesis Sarjana. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Bengkel Enviro-course 2002.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. H. Anton. 23-25 September. 1.: Prospects for regional cooperation. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. H. H. Tarian-tarian Ritual Sabah. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. 1996. Fuzzy set theory and its application. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. 2. 2. Satu Kajian Permulaan. Zimmerman. A. J. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu.9 Buku Contoh: 1. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. 1994. Cheong.

1972. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. 2000. pp. J. R.10 Ensiklopedia Contoh: 1. 1. Shiau. J.N. 1994.S.. P.Gaya Penulisan UMS 3. Shrimp Culture. (ed. 2. Termites. 1993. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. 1985. pp 744-746.45 (2). with menadione. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. P. & Eggleton. In Stickney. Bignell.Y. (ed. 3. 2.). (ed).1972. Peta Taburan Asosiasi Tanah. Coolier’s Encyclopedia.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 1. Blackwell scientific. vol. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. S.13 Filem Contoh: Filem Cereka.R. Boca Raton: CRC Press. Bin Nuh dan Oemar Bakry. London: Macmillan Educational Company. 1. Penaeus monodon. 1998. 33 . Oxford. Kuala Lumpur: Victory Agencies.D. Jakarta: Puncak Keris. 1. P. Lavens. Encyclopedia of Aquaculture. P. Dhont. J. In Calow. 798-868. Journal of Nutrition 124:227-282. 1996. 1996. 289-313. 1. & Liu. In McVey. pp. E. New York: John Wiley and Sons. Appell. S. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. & Sorgeloos. G. volume 1. D. 16.” JMBRAS.11 Kamus Contoh: Abd.) Encyclopedia of ecology and environmental management. P. Kabus Malam. Treece.12 Artikel Contoh: 1.

Temubual peribadi.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. The eastern Sundaland region of south-east Asia.. 2.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Anonymous dan juga 34 . Brookfield.unu. 1. Y. Kampung Padas. 74 tahun. Ketua Kampung Padas. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Jalan Bukit. “Salvation Army International Headquaters” dlm. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. Papar.hk/www/what is salvation army/home. 2002. . & Byron.Gaya Penulisan UMS 1.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.org. H. www.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. http//www. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.htm. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.salvation. *Nota: .htm.” 26 September 2003. 26 September 2004. L.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. Potter.

K. Booth. Penyusun. A. Pengarang Bersama Contoh: 1. 1997. Tropical rainforest research-current issues.) Bilangan Jilid – jika ada (. Edisi Contoh: 35 . 2.. E. The International Jew. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.) Penyunting. M. 1991.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Ecological diversity and its measurement. Kinabalu Park. London: Croom Helm.) Judul Buku – condong (.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. London. Monographiae biologicae (eds). C. b. & Choy. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Magurran. Ford. 1996.) Tahun Penerbitan (. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. H. Maryati. & Arbain. Mohd. Penterjemah. Azizah.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Kluwer Academic Publishers. S. 1988. D. H. Idris Salleh & Shafee Saad. c. 117-123. pp. In Edwards. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Penyelenggara – jika ada(. Johannesburg: Global Publisher.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Edisi – jika ada (. Ahmad Fawzi Basri. W. E.. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2. S. Sabah. Pengarang Tunggal Contoh: 1.

1989. 2001. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). 1980. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Barnes. Kumpulan Kertas Kerja 2. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Karya Terjemahan Contoh: 36 . 2. Esei Sastera Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. g. Oxford: Pergamon Press.S. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Edward Arnold.). h. 1996. D. Extractive Metallurgy. (3rd edition).Gaya Penulisan UMS 1. f. (ed). J. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. New York: Free Press. London: d.1974. Karya Suntingan Contoh: Rose. Gilchrist. R. Estuarine Biology (2nd edition). R. e. 1984.K.

Zainah Ahmad. 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bermaksud Jilid. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. k. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 1980. K. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. 1999. m. Kertas Kadangkala Bil. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Monograf 3. l. 2003. Monograf Contoh: 1. Jld. Kerajaan Persekutuan. Mohammad Raduan Mohd. Khazanah. 2. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. i. 1993. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 3. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. 65(2):151-182. Terj. Perayaan Di Sabah.Gaya Penulisan UMS Wheare. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Bil. 1981. Ariff. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. j. *Nota: Jld. C. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.. 2. 6.

) Tajuk Berita/ Rencana (.) n. & Ridzwan. Maryati. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Karya Dalam Majalah 38 . R. hlm. 2000. T. 31. 1998. 2.. (eds. conservation and land. 3. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.42. pp. Sabihah Osman. Homathevi. G.). Mustafa.). Kesan Politik. In Mohamed. Abdul Halim (ed. Kuching Sarawak..). hlm. New Straits Times. Sabah. M. & Davies. 56-52. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. A. P. H. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. UMS.. Rastrelliger Kanagurta. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Jones. Pendatang Asing Di Sabah. From west coast of Sabah. o.. East Malaysia. 2. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 18-38. Zaki Tahir. D.. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Eggleton. 2003. Kota Kinabalu:ums. 2000. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. R. 2001.) Tahun (. *Nota: Nama Pengarang (. Ismail Haji Ibrahim. p. R.) Nama Akhbar (. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. Bernard. Nucleic acid profiles in mackerel.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. 557-586. July 10-14. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. 2000. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Borneo 2000: environment.. 2000. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. S. 3 October: 9. M.

2002. Video 39 . Mat Zin bin Mat Kib. Filem Contoh: Ramlee. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. H. P. Sekolah Sains Sosial. Orang Bajau Pulau Omadal. Sarawak native blockade pulp mill project. 2001. 2000. c. 2000. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kertas Kerja. Ulasan buku J. Sabah. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2000. ii. 1962.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Hampshire: Macmillan Press. Filem cereka. 2. 1977. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Laksamana Do Re Mi. Aliran 20 (10:33) q. Yap Beng Liang. An Economic History of Malaysia. s. 5 Jun. t. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Drabble. Kota KInabalu. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Filem dan Karya Muzik i. Singapura: Shaw Brother. r. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth.

Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. vii.id/policy/releases/2002/pr56-251001. iii.dfadeplu. 2002. v. Sekolah Sains Sosial. 1968. Jabatan Muzium Sabah. Introduction to Research Design and Statistic. Temubual Contoh: Stephens. vi. 1976. Sabah. CD-Rom Contoh: MacRae. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. H. Universiti Malaysia Sabah. Santiago: Delta Music Incorporated.htm. Filem Dokumentari. Chorus dan Orkestra. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. B. J. 25 Mei. Temu bual. S. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. CD Leicester: British Pshychological Society. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. iv. 2. 1986.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. Tuaran. 1998. Laserlight Series 12036. Brookfield. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Dicetak 13 September 2002. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. 40 . Kassim Masdor (konduktor). Potter. L. Slaid. Y.go. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. & Byron. 1995. The Eastern Sundaland region of south-east Asia..

FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .unu.htm.Gaya Penulisan UMS www. *Nota: .

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 .2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 43 . a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.Gaya Penulisan UMS b. 44 .

Gaya Penulisan UMS c. 45 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. B. b. Gaya Dewan. Gaya UKM. d. Kristan. Creswell. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. John W. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Gaya Dewan (edisi ketiga). London: Kogan Page Cavina. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1995. e. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. 1995. 1997.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. c. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. LAMPIRAN A 46 . 1994. London: SAGE Publications. RUJUKAN Allison. 1998. Preparing Dissertations and Thesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. f. Limited.

supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

d. b.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. 51 . v. a. c. ii. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. iii. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful