Soalan Latihan Cuti Terancang Subjek Sains Calon SPM 2011 Cuti Pertengahan Penggal 12/3/2011 ~ 20/3/2011 Latihan

tubi kertas 2, soalan no 10 (soalan yang wajib dijawab) Soalan No 10 SPM 2008 Study the following statement: Kaji pernyataan berikut: Electricity conductivity of metals and non-metals are different Kekonduksian elektrik bagi logam dan bukan logam adalah berbeza

You are given a copper rod and a glass rod of the same size, one dry cell and a bulb. Anda dibekalkan dengan rod kuprum dan rod kaca yang sama saiz, satu sel kering dan sebiji mentol. a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas (1 mark) (1 markah)

b) Describe one experiment to test your hypothesis in 10(a) based on the following criteria: Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10(a) berdasarkan criteria berikut: i. Aim of the experiment Tujuan eksperimen (1 mark) (1 markah) (2 marks) (2 markah) (1mark) (1 markah) (4 marks) (4 markah) (1 mark) (1 markah)

ii. Identification of variables Mengenal pasti pembolehubah iii. List of apparatus and materials Senarai radas dan bahan iv. Procedure or method Prosedur atau kaedah v. Tabulation of data Penjadualan data

Cara menjawab soalan ini ialah seperti di bawah: a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas (1 mark) (1 markah)

Metals are better electrical conductors than non-metals Logam merupakan konduktor elektrik yang lebih baik berbanding dengan bukan logam. 1 Set Soalan Latihan Cuti Terancang Sains SPM

Aim of the experiment Tujuan eksperimen To compare the electrical conductivity of metals and non-metals Membanding kekonduksian elektrik bagi logam dan bukan logam ii. Set up the apparatus as shown in the diagram below Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah ini. Turn on the switch Hidupkan suis 2 Set Soalan Latihan Cuti Terancang Sains SPM . satu sel kering. crocodile clips and wire Rod kuprum. iv. klip buata dan dawai penyambung. rod kaca. a dry cell and a bulb Pemboleh ubah dimalarkan: Rod yang mempunyai saiz yang sama. glass rod. Identification of variables Mengenal pasti pembolehubah (2 marks) (2 markah) (1 mark) 1)Manipulated variable: Material of the rod (metal or non-metal) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Bahan binaan rod (logam atau bukan logam) 2)Responding variable: Whether or not the bulb lights up Pemboleh ubah bergerak balas: Sama ada mentol menyala atau tidak. one dry cell. rheostat. iii.b) Describe one experiment to test your hypothesis in 10(a) based on the following criteria: Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10(a) berdasarkan criteria berikut: i. List of apparatus and materials Senarai radas dan bahan (1mark) (1 markah) . Procedure or method Prosedur atau kaedah (4 marks) (4 markah) 1. satu sel dan sebiji mentol. Rheostat. a bulb. sebiji mentol. 3)Constant variables: Rod of the same size. 2. kering Copper rod.

vi. The identification of variables Mengenal pasti pembolehubah iii. Kaji pernyataan berikut The growth of bacteria is better in the dark than under the light. nutrient agar. bacteria bacillus subtillis dan radas-radas lain. sila jawab soalan dibawah ini: Soalan No 10 SPM 2010 (Bab 1 ting 5: Microorganism and their effects on living things) Study the following statement. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas b) Using petri dish. Bacillus subtillis bacteria and other apparatus.3. The list of apparatus and mator materials Senarai radas dan bahan iv. agar nutrient.whether it lights up or not Perhatikan dan rekodkan keadaan mentol sama ada ia bernyala atau tidak. Tabulation of data Penjadualan data Materials of the rod Bahan binaan rod Copper Kuprum Glass Kaca Condition of the bulb Keadaan mentol Lights up Menyala Does not light up Tidak menyala (1 mark) (1 markah) -----TAMAT---Berpandukan soalan dan contoh jawapan yang telah diberikan. Observe and record the condition of the bulb. Ulangi langkah-langkah 1-3 dengan menggantikan rod kuprum dengan rod kaca. The aim of the experiment Tujuan eksperimen ii. The procedure or method Prosedur atau kaedah 3 Set Soalan Latihan Cuti Terancang Sains SPM . Pertumbuhan bakteria adalah lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercahaya a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement. 4. describe an experiment to test the hypothesis in 10(a) based on the following criteria Menggunakan piring petri. Repeat steps 1-3 by replacing the copper rod with a glass rod. huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10(a) berdasarkan criteria berikut: i.

sebatangh paku keluli dan larutan natrium klorida a) Suggest a hypothesis to investigate the above statement. Suhanna Binti Zainudin 4 Set Soalan Latihan Cuti Terancang Sains SPM . Procedure or method Prosedur atau kaedah v. a steel nail and sodium chloride solution Anda diberikan sebatang paku besi.v. The tabulation of data Penjadualan data Soalan No 10 SPM 2007 (Bab 5 ting 4: Energy and chemical changes) Study the following statement Kaji pernyataan berikut An alloy and pure metal have a different corrosive resistance characteristic Aloi dan logam tulen mempunyai sifat tahan kakisan yang berbeza You are given an iron nail. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a) berpandukan criteria berikut. Pn. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas b) Describe an experiment to test your hypothesis in 10 (a) based on the following criteria. Aim of the experiment Tujuan eksperimen ii. i. Tabulation of data Penjadualan data ----Selamat mencuba---It is better late than never try Lebih baik terlambat daripada tidak pernah mencuba Disediakan oleh. List of apparatus and materials Senarai radas dan bahan iv. Identification of variables Mengenal pasti pembolehubah iii.