Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PROJEK

PJM3110 KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

KRITERIA PENTAKSIRAN
ASPEK
KOMPONEN TUGASAN LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
DITAKSIR
1–8 9 – 17 18 – 25
Pemerolehan • Penulisan nota • Penulisan mengandungi • Penulisan mengandungi • Penulisan mengandungi
Ilmu berkaitan kurikulum fakta ysng tidak lengkap fakta kurang lengkap fakta yang lengkap
(25 %) dan pedagogi • Pemebentangan kurang • Pembentangan sederhana • Pembentangan menarik
Pendidikan Jasmani menarik dan tidak jelas dan fakta dihurai dengan
• Pembentangan jelas
kumpulan

• Grafik Sukatan • Grafik tidak jelas • Grafik kurang jelas • Grafik jelas mengandungi
Pelajaran dan • Tiada tajuk-tajuk • Tajuk-tajuk tidak lengkap 3 tunjang, dan tajuk-tajuk
Pemetaan Huraian utama dalam setiap
Sukatan Pelajaran tunjang
Pendidikan Jasmani
KBSR

Penguasaan • Memilih aktiviti, strategi 1 - 10 11 – 20 21 – 30


Ilmu dan dan bahan bantu • Objektif tidak bersesuaian • Objektif kurang eksplisit • Semua objektif eksplisit
Kemahiran mengajar yang dengan kemahiran • Strategi kurang sesuai • Strategi yang dipilih sesuai
(30%) bersesuaian dengan • Strategi tidak sesuai • Ada variasi aktiviti tetapi • Aktiviti sesuai dan disusun
kemahiran yang hendak
• Aktiviti tidak sesuai tidak menepati prinsip mengikut prinsip
diajar
dengan kemahiran pembelajaran pembelajaran
• Ketiga-tiga instrument
• Instrumen penilaian • Sebahagian besar instrumen • Semua instrumen
penilaian domain
kurang bersesuaian penilaian bersesuaian penilaian bersesuaian
psikomotor, kignitif dan
• Bahan Bantu mengajar dengan objektif dengan kemahiran
afektif yang
kursng sesuai dan • Bahan Bantu mengajar • Bahan Bantu mengajar
bersesuaian
mencukupi kurang lengkap atau kurang sesuai
• Dapat membina bahan
mencukupi
Bantu mengajar yang
bersesuaian

__________________________________________________________________________________Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)…/4


KRITERIA PENTAKSIRAN
LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
Pemindahan • Menulis satu rancangan 1 – 10 11 – 20 21 – 30
Pembelajaran pengajaran harian yang
(30%) lengkap untuk satu sesi
P&P Pendidikan • RPH lengkap menepati • RPH lengkap menepati • RPH lengkap menepati
Jasmani 30 minit. kriteria 1 dan 2 dalam kriteria 3 dalam borang PR1 kriteria 4 dan 5 dalam
• Menggunakan borang PR1 Bahagian B Bahagian B borang PR1 Bahagian B
instrumen yang sesuai • BBM kurang sesuai • BBM sesuai tetapi • BBM amat sesuai dan
untuk menilai semua • Instrumen kurang sesuai penggunaan tidak optimum penggunaan optimum
objektif psikomotor, dengan objektif • Sebahagian besar instrumen • Semua instrumen sesuai
kognitif dan afektif. sesuai dengan objektif dengan objektif
• Menggunakan BBM

Sahsiah • Memastikan setiap ahli 1–5 6 – 10 11 – 15


(15%) kumpulan terlibat secara
aktif dalam proses
• Kerjasama penyiapan kerja kursus Kerjasama – Tidak bersama- Kerjasama – Kurang bersama- Kerjasama – Bersama-sama
• Komitmen dan perlaksanaan amali. sama menyelesaikan sama menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah tanpa
• Kolaborasi masalah tanpa tanpa mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri.
• Refleksi mementingkan diri sendiri.
Komitmen – Kurang Komitmen – Menunjukkan
Komitmen – Tidak menunjukkan kesungguhan dan kesungguhan dan penglibatan
menunjukkan kesungguhan penglibatan penuh dalam penuh dalam tugasan.
dan penglibatan penuh dalam tugasan.
tugasan. Kolaborasi – Menunjukkan
Kolaborasi – Kurang bukti dan usaha mendapatkan
Kolaborasi – Tidak menunjukkan bukti dan usaha bimbingan dijalankan dengan
menunjukkan bukti dan usaha mendapatkan bimbingan menggunakan borang
mendapatkan bimbingan dijalankan dengan kolaborasi.
dijalankan dengan menggunakan borang
menggunakan borang kolaborasi. Refleksi – Menunjukkan
kolaborasi. keupayaan refleksi dengan
Refleksi – Kurang menunjukkan mencadangkan satu tindakan
Refleksi – Tidak keupayaan refleksi dengan yang objektif dan konstruktif.
menunjukkan keupayaan mencadangkan satu tindakan
refleksi dengan yang objektif dan konstruktif.
mencadangkan satu tindakan
yang objektif dan konstruktif.

__________________________________________________________________________________Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)…/5

Anda mungkin juga menyukai