SMK Chung HuaMiri

FOLIO PENDIDIKAN MORAL 1225/2 
  
NamaCalon: Alan SiiHeeKwong No MyKAD: AngkaGiliran:SM016A124 Kelas:5S4/2011 Biodata  
Nama:Alan SiiHeeKwong No MyKAD: AngkaGiliran: Kaum:Cina Agama:Kristian AlamatRumah: No Telefon:

Penghargaan
Pertamasekali, sayainginmengucapkanterimakasihkepadaibubapasaya yang telahmenolongsayamenjayakan folio ini.Merekatelahmenghulurkanmasasertatenagamerekauntukmemberibimbangankepadasay aselamasayamengadakanaktiviti-aktiviti.

Selainitu, sayajugainginmengucapkanterimakasihkepada guru subjekPendidikan Moral saya, Cikgu Wong Chui Ping yang telahmemberibimbanganbeliauselamaini.Cikgu Wong telahmemberibanyakpendapat yang baikkepadasayasupayasayadapatmenjayakan folio inidengancanggih.Cikgu Wong jugamemberitaklimattentangcaramembuat folio dalambentukpratikal.

Di sampingitu, kawankawansayajugamenghulurkantangankepadasayasemasasayamenghadapimasalahsepertiCik Chong Zhen Ning, Encik Sam Law PekKeedanEncik Wong Chung Yew.Jadi, sayajugainginmengucapkanterimakasihkepadamereka.

Akhirnya, sayadenganhati yang ikhlas, sekalilagimengucapkanterimakasihkepadasetiapindividu yang telahmenyumbangtenagabaikdarisegipanduanmahupunsokongan moral kepadasaya.

Isi Kandungan
Bilangan 1 2 3 Perkara Biodata Penghargaan Isi Kandungan: TugasanHarian TugasanHarian 1 Tajuk: KeruntuhanAkhlakDalamMasyarakat Malaysia Dan LangkahMengatasinya.
TugasanHarian 2 Tajuk: MakananTradisionalPelbagaiKaum Rakyat Malaysia. TugasanHarian 3 Tajuk: AsasPerpaduanKaum Yang UtuhDalamMasyarakatMajm uk Malaysia. TugasanHarian 4 Tajuk: RencanaTentangSambutanPerayaanMana-ManaKaum Di Negara Ini. TugasanHarian 5 Tajuk: Peranan Dan Penglibatan Malaysia MewujudkanKeamanan Dan Keharmonian Di PeringkatAntarabangsa. TugasanHarian 6 Tajuk: Kebebasan Media Massa Perlu Ada Sekatan Demi MenjagaKeamanan Dan KesejahteraanMasyarakatBerbilangKaum. TugasanHarian 7 Tajuk: Pelbagai Agama Yang DiamalkanOlehMasyarakat Malaysia. TugasanHarian 8 Tajuk: RencanaTentangKeindahanTempatMenarik yang Masih Kaya Dengan Flora Dan Fauna Di Negara Ini. KerjaAmal KerjaAmal 1: BidangKekeluargaan TajukAktiviti: Sambutanharijadiadik KerjaAmal 2: BidangAlamSekitar TajukAktiviti: Mengumpulbarang-barangterpakaiuntukdikitarsemula KerjaAmal 3: BidangPerkembanganDiri

MukaSurat

TajukAktiviti: Mengajaradikbermain piano KerjaAmal 4: BidangAlamSekitar TajukAktiviti: Gotong-royong

4

Kesimpulan

TugasanHarian 1

Tajuk: KeruntuhanAkhlakDalamMasyarakat Malaysia Dan LangkahMengatasinya.

TugasanHarian 2

Tajuk: MakananTradisionalPelbagaiKaum Rakyat Malaysia.

TugasanHarian 3

Tajuk: AsasPerpaduanKaum Yang UtuhDalamMasyarakatMajmuk Malaysia.

TugasanHarian 4

Tajuk: RencanaTentangSambutanPerayaanMana -manaKaum Di Negara Ini.

TugasanHarian 5

Tajuk: Peranan Dan Penglibatan Malaysia MewujudkanKeamanan Dan Keharmonian Di PeringkatAntarabangsa.

TugasanHarian 6

Tajuk: Kebebasan Media Massa Perlu Ada Sekatan Demi MenjagaKeamanan Dan KesejahteraanMasyarakatBerbilangKaum.

TugasanHarian 7

Tajuk: Pelbagai Agama Yang DiamalkanOlehMasyarakat Malaysia.

TugasanHarian 8

Tajuk: RencanaTentangKeindahanTempatMenari k yang Masih Kaya Dengan Flora Dan Fauna Di Negara Ini.

KerjaAmal 1: Bidangkekeluargaan

TajukAktiviti: Sambutanharijadiadik

KerjaAmal 2: BidangAlamSekitar

TajukAktiviti: Mengumpulbarangbarangterpakaiuntukdikitarsemula

KerjaAmal 3: BidangPerkembanganDiri

TajukAktiviti: Mangajaradikbermain piano

KerjaAmal 4: BidangAlamsekitar

TajukAktiviti: Gotong-Royong

Kesimpulan
Selepasmenyelesaikan folio ini, sayaberasasangatgembirakeranasayatelahmempelajaribanyakilmu yang baru.Misalnya, selepassayamengutipbarang-baranguntukdikitarsemula, sayatelahmemperolehilmubarumelalui computer.Sayatelahmengetahuibahawakitarsemulaakanmengurangkanpengeluarankarbon monoksida yang akanmenipiskanlapisanozon.

Selainitu, sayajugamempunyaikesedarantentangperlunyamengadakanaktivitibersamasekeluarga.Cont

ohnya, semasasayadankeluargasayamengadakansambutanharijadiadik, adiksayaberasasangatgembira.Hubunganadikdengansekeluargasayatelahbertambahbaik.

SayajugatelahmengetahuibahawapembelajaransubjekPendidikan Moral adalahsangatpentingdalamkehidupankitakeranakitaakanmemperolehbanyakmanfaattermas uklahpembangunanintelektualdanbanyaklagi.

Kesimpulannya, folio inimemangmembawabanyakmanfaatkepadapelajarpelajar.Sayatelahmempelajarinilai moral sepertinilaibertanggungjawab, pekaterhadapisu isualamsekitardansebagainya.Sayaberharapaktivitimembuat folio inibolehditeruskanpadamasa yang akandatangsupayagenerasimudabolehterusmendapatmanfaatdalam proses membuat folio inisertapendidikantanah air kitabolehmencapaimatlamat 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, PencapaianDiutamakan. Sekain, terimakasih.

~TAMAT~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful