Anda di halaman 1dari 51

‘

‘
‘ $ ‘‘'‘
‘ %0 $‘ ‘ ‘
‘ 1%'$‘ ‘
‘
‘
‘
‘

‘ ‘

‘
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘
‘‘
 ‘
‘‘  ‘!"‘
‘
‘
‘
 #‘ $‘ % # ‘ &‘ %‘ ‘ ‘
#$%‘ '‘ %(‘ %(&‘ $ (‘ )‘
%(‘ ‘‘'‘ (‘‘*% +‘ '‘
‘#%$‘) ‘
‘

,‘ (%'%‘

,",‘ ' - ‘#.  ‘ / . ‘

Pengembangan aha ec engah


 n nea

meaan a ah at ta a am embangnan enm nana e an aena

 meaan t ang nggng tem enm eaatan ang t a hana

tan nt mengang maa ah eenangan anta g ngan en aatan an

anta e a aha atan engentaan emnan an eneaan tenaga ea.

Pengembanganna mam meme a ba enm an aat membean

c
‘
ntb ang gnan a am memeceat ebahan tta at

menngatna eenman aeah an etahanan enm nana .

an n
d c  menebtan gam an egatan ang

 aan ementah a am aa mengembangan et aha ec

enengah
 e ama n nggh menggembaan. Penngatan ean an

egatan aha et n eman nama hna ea ea enm an

eangan a a tahn c. tengah-tengah e etta et at

an ang be angng amban et n te ah mennan eembangan

ang te menngat an bahan mam mena enang etmbhan enm

nana .

n an ata teebt ea an engan ha ene tan em ang

 aan embag et al.


d a am an n
d c c ang

menm an bahwa ebeha an aha ec an menengah


small-medium

enterprises mem ama angng teha a embangnan enm ba a a

negaa ma man negaa beembang. aha ec an menengah mem 

emaman nt menctaan aangan ea engan baa mnmm meea

a a ah e a am na na an mem  eb ta tngg ang

memngnan aha teebt nt memenh ebthan e anggan.

 mena tman bag tenaga ea n nea e ama

e e d -d  tenata mam memba aangan ea ba bag 

ta ang ementaa aha bea hana mam memba aangan ea ba bag

d
‘
. ang. e an t ntb teha a et nn mga nana

ebea c
 ana ahmaant bae d c ! 

engan eman aha ec an menengah meaan egatan aha ang

mam meme a aangan ea an membean e aanan enm ang a

a a maaaat aat beean a am e emeataan an enngatan

en aatan maaaat eta men ng etmbhan enm an beean a am

mew an tab ta nana a a mmna an tab ta enm a a

hna. etee aan bahan ba a bag n t ec an menengah

meaan engg an teen ang memngnan aat beea ecaa

een. Pa a an m a ea ang bthan e ate ec ehngga membe

e ang ea a maaaat ang mem wa waaha nt men an nt-nt

aha engan a a ecangghan tehn  ang teanga.

a am bata-bata tetent egatan n t ec an menengah aat

mengang ebagan beban mt ehngga a am eanga tateg ha n aat

menghemat ea. e aa engan gam embangnan enm Pementah

n nea mana tt t a aahan a a enngatan eeahteaan an

engentaan emnan me a embe aaan enm aat maa eaan

n nea meme an tambahan eta d ta nt aha ba a et

etanan a am c tahn men atang a am anga menngatan aa ng

etmbhan enm an enctaan aangan ea bag en  n nea. "a

n beat ha menmbhembangan c ta nt aha ba n nea eta

tahnna a aha natt nt mew anna e at angat tebata. nt


‘
e e tahn d - d canangan nt menmbhan ta nt aha

 ba n nea.

 ana ahmaant bae 


d c d menebtan engembangan

waaha ba teat engan aa menmbhan ngngan aha ang n 

menmbhan emaan maaaat nt bewaaha menngatan emaman

maaaat nt bewaaha. amn eman engembangan ha

eta engan engembangan mbe aa mana


 a am bebaga ae.

a ah at ha e mennan bahwa tngat en an engaha 

n nea a a ah #$
c een -
 een an -c
c een an

ana bawah #$ . %ata n ebenana mene an angan bahwa en an

 n nea e at en ah. amn enngatan a ta angat

e an tetama b ang meten eet Ànowledge, sÀill an ability

eta attitude a am bewaaha.

Pengembangan ha aan t a hana ea a ebaga

em aha teta ga aa eeana. emangat ewaahaan an enngatan

 tta ang ng engembangan ten g mena entng a am 

engatan .  an enggnaan ten g man entng mengngat 

een e  mah aan ecaa e ehana. n

mengn aan bahwa engaaan P$& an eah an emaaan eh 

 mah angat tebata.

abaten 'eaa meaan a ah at abaten 'awa $engah ang

memna bana a a enta-enta n tna eet enta n t


‘
eanan en atng an e e enta n t gam an an ebagana.

enta-enta n t teebt beembang angat ba ang em a hana bebeaa

aa a tahn e tahn betambah m ahna. Pemaaan ang aan 

n c a teeba abaten-abaten e h n nea m a a

(gaata 'aata a hngga e matea. ahan bebeaa te ah aat

memaaan ha na e a nege eet ana a an mea an ab.

e an t bana embe ang mengnng angng enta n t teebt ba

a a am nege man a a nege


na ea aha ec 

enengah an Penge aan Paa abaten 'eaa d cc

ebaga emaa ahan m ang te aat a a ebanaan aat

menghambat nt aat beembang engan ba tetama a am

mengtma an e ang ang a a. n teebt membean aat bahwa

 eantana bean bantan ea engan ebthanna. ehbngan

engan emaa ahan ecaa mm ang a am eh a an Pat tatt

abeten 'eaa
d meng entaan ebaga bet
c ang

em a an
d e tan a am emaaan!
 Peangan aha etat!


e tan bahan ba!


 ang ten  an eah an!
 eteam an

manaea ang!
 ang engetahan manaemen! eangan
 m aha

ang ang n 


enan atan/en angan

hen a aeman
d ! cc mengemaan bahwa ang

menga am e tan aha d ana d t a a a maa ah. a d 

ang menga am e tan aha teebt tetama me t e tan 
c


‘
Pem a an
c  
d Pemaaan
d 
 ahan ba
 


etenagaeaan
c  
 tb tanta
dd an
 #anna


 . #ebh ant ebtan bahwa a am mengata e tan em a anna

etah ebana c  menambah m a na engan memnam e

ban ana d t a me aan naman e ban teta e embaga n

ban eet ea man Pnam


P eangan e aga m a enta

anna. aan tama ang emaan eh enaa meea t a

memnam e ban a a ah


c e  t
  
d $ a bemnat
d

 
 $ a na agnan
cd 
 $ a tah e 
c 
 

bnga tngg
d  an
 Pa t a
c 

e aaan ata a P tahn d menataan bahwa te aat .d

bah eahaan n t/ nt abaten 'eaa. nga teebt menca

e h eahaan
nt aha . angat beean a am eneaan

tenaga ea an eematan beaha 'eaa.

)amba c
anana nt aha an $enaga ea abaten 'eaa $ahn d -d 

mbe 'eaa a am nga d c


‘
'm ah nt abaten 'eaa ata-ata a tahn d -d at

ebea aat menea tenaga ea ebana c a na at ebea 

ang wa an a a tahn d menga am ennan m ah nt aha an

tenaga ea abat banana  ete ang tt aena beban ca

ang eman tngg aan teta teta menea tenaga ea ebana c

a m ana. "a n membtan bahwa eanan angat entng a am

eenman 'eaa tetama a am eneaan tenaga ea.

a ah at ang beten an e ang embangan abaten

'eaa a a ah mne . mne ma a a n t eng ahan a am

embagan et a a P met *egna t


P* .

)amba d
Peembangan ne abaten 'eaa $ahn d -d 

mbe 'eaa a am nga d c

 mne ta tahnna te menga am eembangan hat a

n at m ah tenaga ea m ah nt aha me  n a neta an

n a . $eta nna mne ang embangan ecamatan

a namatan
ea *baan ea an ea ag an ecamatan


‘
Pecanggan
ea aa an ea )em ng n be m be ecaa mama 

 hat a eban ngan n a na engan an.

$abe c
Peban ngan nt aha
nt an a P 
ah
 ne an anna tahn d 

mbe 'eaa a am nga d c

 mne mem n a  teec ban ngan engan 

anna at ebea * .d. . ban ngan engan n t geabah ang

mem nt aha ah ebh ec a mne n a  geabah

mah ebh bea ban ng mne at * . d. nt n a

 geabah an * .d. nt n a  mne .

ang bana nea mne 'eaa aenaan ang

e at en ah
engan been an #$ e bawah ehngga ang mah

a am emaaan a at-a at beba ten g ehngga t a aat membant

memem ah an menngatan a ta an m ah ha . Pemanaatan

ten g m en an mtea aat menngatan a ta eetta an


‘
een a am e . e angan mne eangan ana nt

beneta ten g ehngga mengabatan  mne ang

aat t beang engan eanan-eanan ae a bahan an aena

mnmna emanaatan ten g an nt mengha an m e an a ta

 ang ang ba.

e aaan n  ata maa engembangan meten mbe aa

mana mne abaten 'eaa ha ehatan ehngga aat

menctaan waaha ang aat beang ecaa teba aa g ba .

amng t enngatan bantan m a ga angat e an nt

memnma an en a a m a ang m engaha mne . aena en a a m a

teebt  mne t a aat mama ehngga memengah met ena an

aha mne abaten 'eaa.

,,‘ / ‘ / . ‘

e aaan aan ata maa emaa ahan a am ene tan n

man ebaga bet

c.‘ agamanaah engah engembangan meten teha a nea

 ne abaten 'eaa?

d.‘ agamanaah engah bantan m a teha a nea ne 

abaten 'eaa?

.‘ a aabe meten an bantan m a aabe manaah ang

beengah a ng mnan teha a nea  abaten 'eaa?


‘
,,‘ $2 ‘.- ‘

$an ang hen a caa a am ene tan n a a ah nt

men ean an mengana 

c.‘ Pengembangan meten engahna teha a nea ne

 abaten 'eaa.

d.‘ antan m a engahna teha a nea ne abaten

'eaa?

.‘ Vaabe meten an bantan m a aabe mana ang

beengah a ng mnan teha a nea ne abaten

'eaa.

,,‘  ‘‘.- ‘

"a ene tan n haaan aat membean manaat ba ecaa tet

man at

c.‘ $et

membean tambahan nma ata eeen bag embaca ene t e antna

an ang beeentngan teha a ene tan b ang engembangan 

hna ne .

d.‘ Pat

a.‘ ebaga nma a am mengamb etan menetaan ebaan an

mengamb angah- angah nt a am embnaan an em a an

 ne hna abaten 'eaa .

c
‘
b.‘ ebaga nma a am menentan gam engembangan an

em a an a a e m-e m  abaten 'eaa an

abaten-abaten an n nea.

,‘ '‘$ ‘

,",‘ ‘%/ ‘ ‘3.‘ ‘*% +‘

,",",‘ - ‘% ‘

en mengena aha m n nea beaneaagam. ebeaa

embaga bahan n ang-n ang n nea membean en en mengena

aha m. aana aha m enan be aaan m ah tenaga ea

an met ena an. ent n ang-n ang nm d $ahn d aa c

mengena aha a a ah aha t m ang eangan an/

ata ba an aha eangan ang memenh tea aha m ebagamana

at a am n ang-n ang n.

tea aha ment n ang-n ang nm d tahn d aa 

a a ah ebaga bet

c. em eaaan beh a ng bana *. . . 


ma h ta

ah t a tema tanah an bangnan temat aha! ata

d. em ha ena an tahnan a ng bana *. . . 


tga at

ta ah .

aha ebagamana ma ment etan ente eangan

. /. /d tangga d 'ana d at aha t m e aga

cc
‘
ata eangan +aga egaa n nea an mem ha ena an a ng bana

*.c . . 
eat ta ah e tahn. aha aat mengaan

e t ea a ban a ng bana *. . . .

,-c aha m

c.‘'en baang/ m t ahana t a e a teta ewat-wat aat begant!

d.‘$emat ahana t a e a meneta ewat-wat aat n ah temat!

.‘e m me aan a mnta eangan ang e ehana ea n an t a

memahan eangan e aga engan eangan aha!

.‘mbe aa manana


engahana be m mem wa waaha ang

mema a!

.‘$ngat en an ata-ata e at angat en ah!

.‘mmna be m ae ea a ebanan namn ebagan a meea ah

ae e embaga eangan nn ban!

.‘mmna t a mem n aha ata eaatan ega ta anna tema

P+P.

aha m meaan egatan aha ang mam meme a aangan

ea an membean e aanan enm ecaa a ea a maaaat an aat

beean a am e emeataan an enngatan en aatan maaaat

men ng etmbhan enm an beean a am mew an tab ta

nana . e an t aha m a a ah a ah at a tama enm nana ang

ha meme eh eematan tama ngan e n ngan an engembangan

e a- ana ebaga w ebehaan ang tega ea a e m aha

cd
‘
enm aat tana mengabaan eanan aha bea an ba an aha m 

ementah.

#embaga eangan m meaan embaga ang me aan egatan

egatan ene a aa eangan ea a engaha ec an m eta maaaat

beengha an en ah ang t a te aan eh embaga eangan ma an ang

te ah beenta aa nt tan bn


* t d  . em n )anewat

c d menataan bahwa aha m be aaan e agangan an neta

aat e man mena  e m at

c.‘aha m ang ah go global at aha m ang te ah mena anan

egatan ntenana ecaa angat a me t awaan g ba eet a

&a ata mea taa.

d.‘aha m ang ah internationalized at aha m ang te ah

mena anan at egatan ntenana ma na e.

.‘aha m tena at aha m ang mem ten mena anan

egatan ntenana .

.‘aha m ang beenta met at aha m an ec ang

mena anan aha ecaa met.

aha m ment eatemen $enaga ea


enae a a ah aha

ang mem ang a ang tenaga ea. "a ang ama ga enan

 eh an n nea
 an a an Pat tatt
P ang men enan aha

m ebaga aha ang mem tenaga ea c- ang. *agam engetan mm

aha m aat hat a a tabe d.

c
‘
$ .‘‘
‘ - ‘%‘%/ ‘ 

etega a am n ang- n ang m d $ahn d tentang aha

 ec an enengah


 

a. %/ ‘ ‘a a ah aha t m ang eangan an/ata ba an aha

eangan ang memenh ctea aha ebagamana at a am

n ang-n ang n.

b. %/ ‘3.‘a a ah aha enm t ang be en ang aan

 eh ang eangan ata ba an aha ang ban meaan ana eahaan

ata ban cabang eahaan ang m aa ata mena bagan ba

angng man t a angng a aha menengah ata aha bea ang

memenh tea aha ec ebagamana ma a am n ang-n ang n.

c
‘
c. %/ ‘ ‘ a a ah aha enm t ang be en ang

 aan eh ang eeangan ata ba an aha ang ban meaan ana

eahaan ata cabang eahaan ang m aa ata mena bagan

ba angng man t a angng engan aha ec ata aha bea

engan m ah eaaan beh ata ha ena an tahnan ebagamana at

a am n ang- n ang n.

em an tea e tga


 ateg aha ateg teebt ata aan

a a tabe .

$abe 
tea aha ec an enengah
‘

en at bebeaa en mengena aha ec namn agana aha ec

memna aatet ang ham eagam. Petama t a a ana embagan

tga ang e a antaa b ang a mnta an ea. ebanaan n t ec

e a eh eangan ang meanga ebaga em ea g enge a

eahaan eta memanaatan tenaga ea a e aga an eabat eatna.

e a en ahna ae n t ec teha a embaga- embaga e t

ma ehngga meea cen eng menggantngan embaaan ahana a

c
‘
m a en ata mbe-mbe an eet e aga eabat e agang eantaa

bahan enten.

etga ebagan bea aha ec tan a engan be m nana tat

ba an hm.  een meaan eahaan eangan ang t a beata

nta! een teg ng eahaan eangan beata nta! an hana c

een ang ah memna ba an hm


P$/V ,V %ma ata ea .

eemat hat ment g ngan n t tama bahwa ham eetga

bagan a e h n t ec begea a a e m aha n t maanan

mnman an tembaa
 ,c t eh e m n t baang ga an ban

gam
 , n t tet
 ,d an n t abamb tan mt an

eenna tema eabtan mahtangga


 , mang-mang bea antaa

dc hngga dd a e h n t ec ang a a. e angan ang begea a a

e m aha n t eta


 an ma
 e at mah angat e t ea 

at ang a c.

,",,‘ $ - ‘ ‘ / . ‘% 

emang c beat tantangan ang ha a nt memeat tt

eenman nana . Pembnaan engaha ec ha ebh aahan nt

menngatan emaman engaha ec mena engaha menengah. amn

a a a bahwa engembangan aha ec mengha a bebeaa en a a eet

tngat emaman etam an eah an manaemen mbe aa mana

ewaahaan emaaan an eangan. #emahna emaman manaea an

c
‘
mbe aa mana n mengabatan engaha ec t a mam mena anan

ahana engan ba.

ecaa ebh e maa ah aa ang ha a engaha ec a a ah

Petama e emahan a am meme eh e ang aa an memebea anga

aa. e a e emahan a am tt em a an an etebataan nt

meme eh a teha a mbe-mbe em a an. etga e emahan b ang

gana an manaemen mbe aa mana. eemat etebataan angan

aha eaama anta engaha ec


tem nma emaaan . e ma m

aha ang ang n aena eangan ang a ng mematan. eenam

embnaan ang te ah aan mah ang tea an angna eecaaan

eta ee an maaaat teha a aha ec .

ecaa ga bea tantangan ang ha a engaha ec aat bag

a am a ateg Petama bag P engan met ang a * ta

mmna tantangan ang ha a a a ah bagamana menaga e angngan h 

ahana. ag meea mmna aa aat bea an engan -aman´ ah c.

eea mmna t a membthan m a ang bea nt ean !

baana m a ang e an ee a membant e ancaan £ashflow aa. a

aham b a e t a P*-P* $PP


$emat Pe aanan man Pnam-

 amat membant m a ea meea.

e a bag P engan met antaa * ta hngga * c m a

tantangan ang ha a ah ebh m e. mmna meea m a meman

nt me aan ean aha ebh ant. e aaan engamatan Pat

c
‘
n ta Pengaha ec ) tan ta emaa ahan ang ha a eh

P en n a a ah
nc d  
c aa ah be m nana tem

a mnta eangan an manaemen ang ba aena be m ahanna

eem an an enge aan eahaan!


d aa ah bagamana menn a

an membat t e aaan nt meme eh naman ba a ban man

m a enta aena ebanaan P menge h bebe tna e men aatan

e t agnan t a memenh aat an tngat bnga n a te a tngg!


aa ah menn eencanaan bn aena eangan a am meebt aa

eman etat!
 aa ah ae teha a ten g tetama b a aa aa eh

eahaan/g bn tetent an e ea nmen ceat bebah!


 aa ah

meme eh bahan ba tetama aena a ana eangan ang etat a am

men aatan bahan ba bahan ba be ata en ah an tnggna haga bahan

ba!
 aa ah ebaan a ta baang an een tetama bag ang ah

menggaa aa e aena e ea nmen bebah ceat aa aa

eahaan tetent an bana baang enggant!


 aa ah tenaga ea aena

 t men aatan tenaga ea ang team .

,,‘ ‘4-/‘ ‘

meten ata emaman enan eh tan


cdc a a ah

ebaga at at aa eeang ang engan en na beatan engan

e aanaan at eeaan ecaa eet ata angat beha


and underlying

£hara£theristi£ of an individual whi£h is £asually related to effe£tive or superior

performan£e in job et aamaan a am meten-meten n ah ang

c
‘
membe aan eeang e a ngg a e a ang beeta ata-ata. nt

mencaa nea ee a c ata ata-ata e an meten bata

theh cmetemce ata metem eena .

mten bata ata meten tmewa nt at eeaan tetent

meaa a ata e man a am em han aawan


ene e ectn 

Peencanaan enga han tga


ccetn anng en aan nea
emance

aaa an engembangan. meten enan tan et.a cd! ence

an ence c a am ana ahmaant bae d c  men enan

ebaga an underlying £hara£teristi£s of an individual whi£h is £ausally related to

£riterion-referen£ed effe£tive and or superior performan£e in a job or situasion. ta

aatet ang men aa eeang an beatan engan eetta nea

n  a am eeaanna.

eangat a engetan teebt menten eang n  meaan

eat ang me eat a am na ang aat gnaan nt meme tngat

neana. eat ang ma ba menangt mt ne at

engetahan man emaman/eah an. menten n  ang bea

emaman an engetahan ba embangan me a en an an e athan.

e angan mt menten aat e eh a a aat e e e.

e antna ment ence an ence


c ana ahmaant

bae d c ! menebtan meten aat bag ata d


a ateg at

-theh cmetence´ an -differentiating £ompenten£ies´. $heh

cmetence a a ah aatet tama ang ha m  eh eeang aga

c
‘
aat me aanaan eeaanna. $eta t a nt membe aan eang ang

benea tngg an ata-ata. e angan - eentatng cmetence´ a a ah

act-at ang membe aan n  ang benea tngg an en ah. a na

eang en ha memna emaman tama mengaa t beat a a

tataan -threshold £ompeten£ies´ e antna aab a en aat mengaa engan

ba caa mengaana m ah aham an ana ana taam ehngga aat

be aan tngat neana maa ha t ah ma ateg -differentiating

£ompeten£ies´.

mten aat bea tan eanga ne a ata n a

engaaan maa ah ata etam an gnt man etam an e a. eta

at eangan ang aat ata htng engan e a an aat tnan

nt membe aan ecaa gamb ang eang e a ngg a eang e a

ang beeta ata-ata ata eang e a eet a eang e a ang t a

eet
an tan et.a c e angan ath an 'acn
d c

meng taan bahwa meten a a ang te hat an a a ang teembn.

Pengetahan ebh te hat aat ena  eh eahaan nt

menccan ang engan eeaan. eteam an wa an ebagan aat

te hat ebagan ag ang te enta. an teta meten teembn

bea ecaaan ang mngn ebh behaga aat menngatan nea. tne

c c te ah meng entaan tga macam eteam an aa at

c.‘eteam an ten at emaman mana nt menggnaan e 

ten an engetahan mengena b ang h.

d
‘
d.‘eteam an mana at emaman nt beea ama memaham an

memta ang an ebaga n  ata e m.

.‘eteam an neta at emaman nt meng na-an an

mengntegaan ema eentngan an atta gana tema me hat

gana ecaa ee han memaham bagamana bagan-baganna a ng

tegantng an menganta bagamana ebahan a am at bagan teebt

aan memengah e h gana.

meten ang e an nt mengha a tantangan ba an

en-en gana temat ea aat e eh engan emahaman c-c

ang ta ca a ang-ang ang beea a am gana-gana teebt.

ne aa tan a meten tna a etm g tan a meten

teba ata a a ata at tan a an meten. tan a atan ebaga

an ata atan ang eaat e angan meten atan ebaga

emaman me aanaan tga-tga temat ea ang menca meneaan

eteam an
sÀills ang ng engan engetahan
£ognitive an emaman

ability ea engan n ang eaatan. engan eman tan a

meten aat aman ebaga man tentang emaman an eah an

aa ang ha m  eh tenaga ea


 a am me aanaan eeaan

ea engan eaatan ang tetaan/ eaat


#PP $ d .

meten eat atanna engan nea ba nea n  man

nea gana
eahaan . ent mtng
c d nea eeang

 aaan a a emahaman m engetahan eteam an eah an an e a

dc
‘
ang e an nt me aan eeaan engan ba. e angan nea

gana
eahaan aaan a a bagamana manaemen eahaan

meen n etena an ntena na ang engan t  tetent aan

aat etah beaa tngat tbe enna an beaa tngat emaman nt

mengantana.

na a meten  ma an a a ah nt mengha aan

 ata m e ang gnaan nt c. anaemen nea n ! d.

Penemaan ata enematan an . Pengembangan ae. ebeaa ctea ang

aat ana antaa anc. ngan n 


mta nt ee ! d. ama

an ha ! . aa ana ! . e tateg ! . e eat


ememan

bena ! . etegaan a am mengamb etan! . Pen aan ecaamea !

. $m manaemen an eemmnan! . "bngan anta ba ! c . emaman

bemna! cc. emaman nt bea ata an mengata ebahan an

teanan! cd. emaman meencanaan an mengen a an e.

na meten ga aat menggambaan at eeang engan caa

men a engetahan eteam an h ang bthan en an e athan

an enga aman. a bebeaa ten ana meten ang e ang gnaan

antaa an

c0 Criti£al In£ident
Petwa t at gnaan nt mengm an an

meme eh ata mengena e a ang eet ata ang eet a 

hbngan engan etwa t ang ebenana.

dd
‘
d. Sepertory grid analysis; gnaan nt meng enta men ang

membe aan ang ang memna nea ba a ang ang memna

nea ang tan a .

. Job £ompeten£y assessment


en aan meten eeaan

,,‘ # - ‘ 5 .‘‘

eta aha angat meme an m a nt mencaa ha ang

 ngnan tana a ana m a atta aha t a aat bea an engan ba.

ea ec na aangan aha ga tegantng a a beana ec na m a ang

aat hmn. Peanan m a teebt mena e eman entng aena tana

m a ang c maa aha ang a anan eh at ba an aha t a aat

bea an anca.

 a ang m aat gnaan nt membaa bebaga macam

ebthan ea engan b ang aha ma na nt membe bahan aa bahan

embant membaa ah bh an ebagana engan haaan aan aat

meme eh emba ana ang te ah e aan t me a ha ena an.

ent embaga ene tan ) a am Pta


d m a a a n t ec

a a ah ana ang gnaan a am e  aa t a tema n a tanah

an bangnan ang temat ata baa ebt m a ea.

(ang ma ene t bantan ana n beaa a a engaha at

a ementah ba bea naman ata tang ga ba ebaga ana ang t a

d
‘
ha emba an ata hbah bantan n e an bebent ang ga ba bebent

baang ata ea atan.

antan m a ang bean ea a n memna tan

tanna antaa an 

c.‘enngatan eenman aat tetama e a aha ec an menengah

d.‘enctaan aangan eeaan

.‘engang emnan

antan m a ang bean eh na ea an aha ec

menengah a a tga macam at 

c.‘ "bah

"bah a a ah embean engan a e a engan menga han ha ata eat

ea a ang an


am bahaa n nea . "bah a a ah at eetan

a am mana at ha be aaan ata emahan hat


bea tet eanan

a am h na membean ha m ata at baang ea a ha e a

ecaa ecma
mnet an ang t a aat ta emba e angan ha

e a menema ba enghbahan n


+n Pa ccc .

"bah a a ah eanan mana embe hbah maa h na engan cma-

cma an t a aat ta emba membe ebah ben a ea a enema

ang menema embean t


 an . c . "bah ang bean bag

engaha a ementah n ba bea bantan ea atan an ba ga bea

ang.

d
‘
d.‘ antan naman na

Pengetan naman na a a ah naman engan aat ngan ba mengena

anga wat bnga man amnanna. Pengetan naman na a am

embahaan n meaan ana a ementah ang bean engan tem

naman. Pnaman n menggnaan bnga ang e at ec at - c

eb an. 'amnan nt naman n bea at n aha etat aha an

an- an. 'anga wat engemba an naman n baana b an ata ea

engan eeaatan
na ea an aha ec enengah .

.‘ antan m a beg 

ana beg a a ah bantan eatan ementah a am bent ang ata

baang m a ang a an ea a ea aha ec enengah


 . ana teebt a an me a  a beg . P a beg a a ah

caa memanaatan bantan ea a ecaa mm gam ana

beg betan nt


c menngatan atta enm e eaan
d

menngatan me aha ea an 


 menngatan eneaan

tenaga ea
 menngatan emangat beea
 menngatan

en aatan anggta an


 membangtan et ea
www. anabeg .cm .

Pengetan ana beg a am embahaan n a a ah ana ang bean

ementah nt e m aha ang em an aab a ah e ea

engemba anna g an e e m an. antan n t a bebnga an

t a a a amnan amnanna a a ah eecaaan. antan n beaa a

P/ P
na ea an aha ec enengah . ea ec na

d
‘
bantan m a ang bea ang bean tegantng a bea ec na aha

baana bean etengah a m a aha a bantan bea ea atan

tegantng a emhn ngn memnta bantan ea atan aa ang bthan.

,,‘ 2 ‘

,,",‘ - ‘2 ‘

nea ata ema a a ah ha ea ang aat caa eh eeang

ata e m ang a am gana ea engan wewenang an tanggng awab

mang-mang a am anga mencaa tan gana


 c ccc .

ab a nea n  ba maa emngnan bea nea eahaan ata

gana aan ba.

ent #ebnn
c a am "enng (ta Ptaan
d dc n

ea ata nea a a ah encaaan ata eta eeang beenaan engan tga-

tga ang bebanan ea ana. e angan ath an 'acn


d c a am

"enng (ta Ptaan


d dd . bean angan bahwa nea a a ah ng a

emaman aha an ngan. ecaa em aat nataan engan

eamaan bet

nea . 
/ & / 
. bt t
emaman
& . &t
aha
 . t
ngan

%at
behbngan engan etmen an e e at emaman a am

engan mem h ang bebaat an mem mnat ang teat engan eeaan

ang bean. %at


& meaan aha ang aan eeang ang

d
‘
engh eh maa ah mbe aa mana eet mta nent an

angcangan eeaan. %at


 meaan ngan gana eet e athan

nten manaemen engembangan ae aawan ang e a an a  ea atan

ang e aan mema a an haaan.

nea n  aat hat a tga e emen ang tama at

 tta a ta an e aanan. mnen tta n  aat

e aan eet )amba c.

)amba 
mnen Pe a P tta n 
nt menentan nea n  aat awa engan menetaan tan a

nea eahaan be aaan tan ang aan caa em an ean

a a tan a nea n .

Pen aan nea n  aan engan memban ng-an nea ata

engan tan a nea ang tetaan. Pa a gamba tnan at tama

tentang e a n nea an mta. e n be aaan ene tan

hea 0 )n
c a am "enng (ta Ptaan
d d mana

d
‘
aabe -aabe ang memengah nea aat nt engan mengat ha -

ha bet

c.‘*ancangan eeaan
tga-tga egatan-egatan ang aan aan beban

ea .

d.‘"bngan gana
gaa engawaan tm ea n  g ea am

ea

.‘nea bet
behbngan engan nea bet meten Ànowladge

sÀill an emaman

.‘ 1gana

1betta an aaan eeaan angat entng ma na atta ang

 aan eh aawan ha aat enta bew an aat nt .

Peeaan ecaa ma tentan a am aan eeaan ancangan eeaan

ang me t eaa an attamet e an hbngan eeaan nt

memenh eaatan nea. *ancangan eeaan aat menngatan nea

mnmbhan an menngatan met n . Peeaan memna n a

mta ang ebh bea aab a aawan bean eencanaan an tanggng

awab ang ebh bea teha a eeaanna.

a am engetan beba nea


emance aat atan ebaga at

encaaan ha ea ea engan atan an tan a ang be a a a mang-

mang gana ea. mama


d c d mengataan bahwa nea

meaan at encaan eaatan-eaatan eeaan tetent ang ahna

ecaa angng aat tecemn a t t ang ha an ba m ah man

d
‘
a tana. 1tt ang ha an ebagamana ang ataan mama ata

aat bea man nn.

"a n tegaan eh awaw


cd ang menebt nea engan

t ah aa at at ha e aanaan at eeaan ba beat/matea

man nn /nnmatea . Pa a gana ea mana ttna aat

ten entta ecaa n  a am bent antta eet ab 

n at nea eeana aat engan m ah at a beana tt

ang caana a am n wat tetent. amn a a nt ea e m ata

tm nea teebt aga t te enta ecaa antta ecaa n a .

a am hbngan n
mama d c d nea antaa an aat hat

a n at-n at bet eathanna teha a ega a atan ang te ah

tetaan a am eahaan aat me aanaan tgana tana ea ahan


engan

tngat ea ahan a ng en ah a am mena anan tgana. ent Vetha

*a hma %aw 


d ! menebtan nea a a ah ha ata tngat

ebeha an eeang ecaa ee han e ama e e tetent a am

me aanaan tga ban ngan engan bebaga emngnan eet tan a

ha ea taget ata aaan ata tea ang te ah tentan te ebh ah an

te ah eaat beama.

'a hat a aa atana ata nea a a ah teemahan a ata

performan£e ang ment The S£ribner-Bantam English Distionary, tebtan

mea eat an ,ana a


c beaa a aa ata -to perform´ engan

bebeaa -entries´ at


c me aan mena anan me aanaan
to do or £arry

d
‘
out, exe£ute !
d memenh ata me aanaan ewaban at nat ata naa
to

dis£harge of fulfill; as vow !


 me aanaan ata menemnaan tanggng

awab
to exe£ute or £omplete an understaÀing ! an
 me aan eat ang

haaan eh eeang ata men


to do what is expe£ted of a person ma£hine .

 ana . . ahmaant bae 


d c ! d menebtan bebeaa

engetan tentang nea at

c.‘ nea meaan eeangat ha ang caa an me a a tn aan

encaaan eta e aanaan eat eeaan ang mnta


t tch an

ee cd .

d.‘ nea meaan a ah at m an tta a ea ang a a a a 

eea
)n c .

.‘ nea engah eh tan


n an Pemea/ c .

.‘ nea meaan at ng a mta an emaman. nt

mene eaan tga ata eeaan eeang ha mem eaat ee aan

an tngat emaman tetent. ee aan an eteam an eeang t a ah

c eet nt mengeaan eat tanaemahaman ang e a tentang aa

ang aan eaan an bagamana mengeaanna


"ee an ancha 

c .

.‘ nea me ea a encaaan tan aawan ata tga ang bean


,a cd .

.‘ nea me ea a tngat ebeha an a am me aanaan tga eta

emaman nt mencaa tan ang te ah tetaan. nea nataan


‘
ba an e a tan ang ngnan aat tecaa engan ba


nne )bn an ancech c .

.‘ Pencaaan tan ang te ah tetaan meaan a ah at t  nea

n . a tga tea a am me aan en an nea n  an


a

tga n !
b e a n ! an
c c n 
*bbn c .

.‘ nea ebaga a ta an antta a encaaan tga-tga ba ang

 aan eh n  e m man eahaan


chemehn "nt an

1bn cc .

.‘ nea ebaga ng ntea antaa emaman ata ability


 mta ata

motivation
 an eematan ata opportunity
1 at nea . 2
//

1 . tna nea meaan ng a emaman mta an eematan


*bbn c .

engan eman nea tentan eh act-at emaman mta

an eematan. eematan nea a a ah tngat-tngat nea ang tngg ang

ebagan meaan ng a ta ana ntangan-ngtangan ang mengen a aan

aawan t. en eang n  mngn bee a an mam ba aa

a a ntangan ang mena enghambat.

ehbngan engan t nea a a ah ee aan eeang ata e m

ang nt me aan eat egatan an menemnaanna ea engan

tanggng awabna engan ha eet ang haaan. 'a atan engan

performan£e ebaga ata ben a


noun mana a ah at entna a a ah ha a

eat eeaan
thing done engetan performan£e ata nea a a ah ha

c
‘
ea ang aat caa eh eeang ata e m ang a am at

eahaan ea engan wewenang an tanggng awab mang-mang a am

aa encaaan tan eahaan ecaa ega t a me angga hm an t a

betentangan engan ma ata eta.

nea a am mena anan ngna t a be en ta behbngan

engan eaan ea an tngat mba an engah eh eteam an

emaman an at-at n . 1 eh aena t ment m e partner-lawyer

nne )bn an nancech c  nea n  a a aana

engah eh atat!
a haaan mengena mba an!
b ngan!
c

emaman! ebthan an at!


ee teha a tga!
e mba an ntena

an etena !
 ee teha a tngat mba an an eaan ea.

engan eman nea a a aana tentan eh tga ha at


c

emaman
d engnan an
 ngngan. 1 eh aena t aga memna

nea ang ba eeang ha memna engnan ang tngg nt

mengeaan eta mengetah eeaanna. $ana mengetah etga at n

nea ang ba t a aan tecaa. engan ata an nea n  aat

tngatan aab a a a eeaan antaa eeaan an emaman.

nea n  engah eh eaan ea. eaan ea t en 

a a ah eaaan n  teha a eeaanna. Peaaan n bea at ha

en aan mengena ebeaa ah eeaanna ecaa ee han mam

memaan ebthanna.

d
‘
,,,‘ 2 ‘%/ ‘% ‘

nea eahaan a a ah ha a bana etan n  ang bat

ecaa te mene eh manaemen


Vetha *a hma %aw 
d ! .

nt meng nea eahaa t e


cc menaanan aga aaan

a a *1 ban a a magn aba/t. ebtan a eh t e


cc 

menebtan bahwa nt meng nea bn aat aan engan

-ba ance ce ca ´


, .

ea an engan an angan ata aw


c! menambahan bahwa

a a at enebab tama en ahna nea aha m ec menengah

 n nea at c "am  mah menggnaan ten g

ta na ! d Panga aa cen ng menn aena eangan m a emahna

ten g an manaea ! ebagan bea t a mam memenh

eaatan a mntat gna meme eh bantan a an! $ngat

etegantngan teha a a ta ementah cen ng angat bea.

e angan en a a-en a a ang mmna ha a eh aha m ec

menengah
 a a ah!

c. P tta en ah.

d. a tambah en ah.

. 'm ah neta ang angat ec .

. 'angan aa ang emt.

. 'angan aha angat tebata.

. e e mbe m a an bahan ba tebata.


‘
. anaemen ang mah be m ena an mbe aa mana a a

mmna be m mem a ta ang ba beang nt ma
*a 

d d .

e aaan bebeaa aan ata ene tan n mencba nt me hat an

menga en a a ang behbngan engan nea ang atan a a

manaemen an a ta mbe aa mana ang m  eh ang

beangtan.

3,‘ '$‘$ (%'%

ebeaa ene tan te ah ang beatan engan ene tan n antaana

ene tan ang aan eh a %enn mangnng


d ang beatan

engan ama Pnaman ana gam Penangg angan emnan

Peabatenan
PdP $eha a Pen aatan nggta e m wa aa

aaaat
 . "a ene tan "a ana ene tan n mennan bahwa

gam naman ana beg PdP beengah t teha a en aatan

anggta  e ahan Pe eban ecamatan emaang e atan abaten

emaang.

"enng (ta Ptaan


d me aan ene tan tetang na 

Peembangan aha an ec naan ta aw a ecamatan

emaang aat abaten emaang0‘"a ene tan a a ah a a ebe aan m a 

ten g mt tta ena an m ah embe ebe m an e ah a ana bnaan


‘
a ta aw a e angan entngan t a mem ebe aan bahan

menga am ennan ebe m an e ah a ana bnaan a ta aw a.

 Pn
d c mene t Peanan at aa +at $amw a am

enngatan eeahteaan Pengaha an ec


t &m a a $

(a mm %atmmah Pat . "a ene tan m an tenata m a a $

t a beengah bag en aatan aha m an ec . "a n tea aena m

ang be bea ang a a aana t a ea engan n bag ha .

en eman ecaa mm $ ( mm %atmah mem ean ang

tateg nt menngatan eeahteaan engaha m an ec abaten

Pat.

em an. ana ahmaant an bae 


d c me aan ene tan

meten  an Pengahna $eha a nea  'eaa.

"a ene tan eteman aabe engetahan tenata t a gan teha a

nea aena n ana negat an angat ec aan teta a aab e

anna at etam an an emaman mem engah ang gnan

ehngga e a aabe n e ehatan a am mengembangan menngatan

nea .

5,‘ ‘'$‘‘

aw
c menebtan a a at enebab tama en ahna nea

 at c "am  mah menggnaan ten g ta na ! d

Panga aa cen ng menn aena eangan m a emahna ten g an


‘
manaea ! ebagan bea t a mam memenh eaatan

a mntat gna meme eh bantan a an! $ngat etegantngan

teha a a ta ementah cen ng angat bea. e angan wen
d 

ang menebtan bebeaa emaa ahan ang menghambat beembangna

 a a ah en ahna emaman tebatana em a an an ae

aa.

meten meaan emaman me aanaan tga-tga temat ea

ang menca meneaan eteam an


sÀills ang ng engan

engetahan
£ognitive an emaman
ability ea engan n ang

eaatan. engan eman tan a meten aat aman ebaga

man tentang emaman an eah an aa ang ha m  eh tenaga ea

 a am me aanaan eeaan ea engan eaatan ang

tetaan/ eaat. "a n ng eh ene tan ang aan eh ana

ahmaant bae 
d c ang meneman aabe Pengetahan etam an

an emaman mem eanan ang c entng a am Penentan nea

.

ebe m at bantan m a bean et eangan


ban ha

meaa an bahwa bantan m a ang bean bena-bena mem e ang

nt emba . eanan teebt e eh a ha en aan bantan m a

ebe m bantan teebt a an. Pen aan bantan m a eh et eangan

aat aan engan bebaga caa nt men aatan eanan tentang 


‘
ang aan bean bantan eet me a e en aan ang bena an

nggh-nggh.

 ne abaten 'eaa mah e a ana ehatan a ha

ementahan bea engembangan meten eta ngan m a ang

menc eta engan bnga ang ba teanga t a a ga a ana

m ang bea a nt ba menngatan ena an. ehngga t a a a

maa ah e t macet aena aha ba bea an engan anca.

e aaan bebeaa aan ne an te ata mana aabe

n een en at meten 


3c an bantan m a
3d beengah

teha a aabe nea 


( an gamba hbngan ang emat aat

 hat a a )amba .

menten nea 


~‘ Pengetahan ~‘ entngan
~‘ eteam an ~‘ n eangan
~‘ emaman ~‘ ha  mam
beang
~‘ m ah e anggan ang
m 
antan a ~‘ met ena an.
~‘ nmna bantan
~‘ aat
~‘ tngat bnga
~‘ anga wat
engemba an )amba 
 e eanga Pene tan


‘
,‘ ($‘

e aaan emaa ahan an eanga ene tan eet ata maa

hte a am ene tan n a a ah ebaga bet

c.‘ meten beengah teha a nea ne abaten

'eaa.

d.‘ antan a beengah teha a nea ne abaten

'eaa.

6,‘ $‘'$‘

7,",",‘ )/‘.- ‘

Pene tan n tema a am en ene tan t ang betan nt

menggambaan ea aan meten a ata ata em. ea aan a

ata ata em ang aan an a am ene tan n a a ah tentang

engah meten 


mbe aa ana an antan a 

aha ec enengah teha a nea ne abaten 'eaa

7,",,‘ 0 .‘.- ‘

Vaabe -aabe ang gnaan a am ene tan n antaa an aabe

meten 
3c an antan a
3d e angan aabe tegantng

dependent variable) ang gnaan a a ah aab e nea 


( .


‘
7,",,‘ 6/‘/4‘

~‘ mten Pengembangan 

mten Pengembangan a a ah ebah m e a ebab abat ang

mennan bahwa emaman eteam an ne an mten

engetahan ang bangtan eh at ea aan aat memaaan e a

e a caa.

~‘ antan m a

antan m a a a ah bantan nana aha m mne a am mena anan

eana aha nt mem eanan mne .

~‘ nea

nea a a ah ha ea ang aat caa eh eeang ata e m ang

a am gana ea engan wewenang an tanggng awab mang-mang

a am anga mencaa tan gana.

7,",,‘ 6/‘4 / .‘

~‘ meten  a am ene tan n me a Pengetahan


Ýnowladge), eteam an
SÀill) an emaman
Ability)0 Pengetahan

Ýnowladge) meaan engaaan m an ten g ang m eeang

an e eh me a e embe aaan eta enga aman e ama

eh anna. engetahan Ànowladge) a am ha n a a ah engetahan

manaemen bn engetahan  ata aa engetahan tentang nmen

m an tateg emaaan. eteam an SÀill), a a ah aata h


‘
nt meman a at be ecaa . eteam an me t eteam an

 bemna eaama engawaan eangan a mnta an

antan. e angan emaman Ability), a a ah aata eang n 

nt mengeaan bebaga tga a am at eeaan. emaman me t 

emaman menge a bn mengamb etan memmn mengen a an

bena ta an ebahan ngngan bn.

~‘ antan m a a a ah bantan nana bea e t a embaga eangan


ebanan ata nn ebanan . n at bantan m a ang gnaan a a ah

nmna ang a am ah aat tngat bnga an anga wat engemba an.

~‘ nea a a ah ha ea ang aat caa eh eeang ata e m ang

a am gana an meaan aana enent a am at e nt

mencaa tan gana. n at nea me t entngan n 

eangan ha  mam beang m ah e anggan m met

ena an.

7,",,‘ 4. /‘5 ‘ 4.‘

nt
c cc mengataan bahwa a a a ah ee han be

ene tan. ent ,e 0 &m


c dc mengataan a a a ah

e h m an e emen ang aat nt membat bebeaa em an. P a

ene tan n me t ema Pe a ata 


aha ec

enengah ne abaten 'eaa ang mah at ahana tahn d cc.

ea engan P ata enta abaten 'eaa te aat c nt aha


‘
ang teeba ecamatan a namatan
ea *baan ea an ea

ag an ecamatan Pecanggan


ea aa an ea )em ng

Penentan ame a am ene tan n aan engan ten n *an m

am ng ecaa e at mem h e a ang ea engan tea

ang tetaan ebaga bet

a.‘ 
aha ec enengah ang begea b ang ne

engan a aan bahwa n memang meme an meten an

bantan m a a am beang na bn.

b.‘ aha ec ang mem m ah tenaga ea


 mnmm c ang ata

met mnmm *. . . -


#ma h ta *ah

c.‘ (ang mena en en


ame a a ah Pem /Peng an aaan

manaemen  teebt.

.‘ a m ah nt aha ang tee e ea n c an d ang aan

a an ame hana ebea d an tentan ecaa na .

7,",7,‘ )/‘5 ‘‘ - ‘

'en ata a am ene tan n a a ah ata me a Pe a an ata

en e eet ata m ah enta . e angan mbe ata a a ah

a en en
 ang te a Pem ata aaan manaemen

 ang te aat a a enta ne abaten 'eaa.

c
‘
7,",8,‘ /5‘ 4. ‘ - ‘

Pengm an ata aan engan ten wawancaa ang enga engan

ene. ene gnaan ebaga an an aga wawancaa ebh tett

an tetan a. #angah- angah ang aan aan a am e engm an

ata a a ah ebaga bet

c.‘ enaan ene an me aan a ta an e ab ta!

d.‘ Pe aanaan engm an ata!

.‘ e antna ata ang tem tab a ah an nteeta ea tan

ene tan.

7,",9,‘ $‘ 4. ‘ - ‘

Pengm an ata aan engan bebeaa ten ebaga bet!

c. $en mente gnaan nt engm an ata ang bembe a

ata en e eet enta mne ang a a an 'm ah eta

aatet ne abaten 'eaa

d. $en ene aan engan membat eangaan etanaan ang

teat engan meten  ne abaten 'eaa

. $en +awancaa! gnaan ebaga e enga nt meme eh ata ang

t a aat m an me a ten an ea g ebaga Cross-£he£À

teha a ata ang m an.

ata ang e eh a aangan aan ana a engan caa et engan

menggnaan bebeaa ten ana a tatt ang ea engan ebthan.

d
‘
7,",:,‘ %2‘0 .5- /‘5 ‘ . .- /‘‘

~‘ Va ta

 a ta nt meng ah ata a t ana ene. at

ene ataan a a etanaan a a ene mam nt

mengngaan eat ang aan  eh ene teebt


)a d 

cd . a ta menggnaan a ta ata aena tegaan me a 

e ana at. tem etanaan ataan a aab a e eh matan

at
fa£tor loading ebh bea ama engan .

~‘ *e ab ta

at ene ataan e abe ata han a a awaban eeang

teha a enataan a a ah nten ata tab a wat e wat


)a d 

c . e ab ta gnaan een ,nbach ha


© . ab a n a © ebh

bea a aat taan at ha engan e at nten aab a

engan ang a a ata ebh engan ata an ntmen teebt aat

an a an
nna c! )a 
d c .

7,",",‘ -5‘ .//‘ - ‘

ata ang -entry aan ce ang ebenaanna an e engaanna

ebe m ana . Peng ahan ata aan engan bantan gam &c/e an

P eta software an ang e an. "a ana aan tam an ecaa

et ba a tat man anttat an enga engan menggnaan

tabe aga ebh mnat.


‘
~‘ *ege

Vaabe a am ene tan n be aan mena aabe beba an aabe teat.

Vaabe teat a a ah nea an aabe beba a a ah meten an

 a aha. aena m ah aabe beba ebh a c


at an aabe teat hana c

at maa a at ana ang ea a a ah ege gan a ne.

 e ana ege gan a ment )a 


d ! ang gnaan a am

ana n at

( . 4 5 6c 3c5 6d 3d 5 e

mana 

( . nea 
4 . ntanta
3c . Pengembangan meten 
3d . anta a
6c 6d . Paamete/een ege
e . *e a
‘

~‘ m a

mam )ha 
d  menebtan m e ege ang ba ha t a

tea m t neta ate a an hetee atta. #ebh ant ebtan

 eh mam )ha 
d  aab a menggnaan ata £rosse£tion
 ang wat

ate a e at t a tea . am a a am ene tan n te a 

nma ta ata m t neta an hetee atta.

a ‘ %2‘ .- /;‘ ‘ n aan nt meng aaah a am m e ege

aabe een en an aabe n een en e ana memna tb


‘
nma ata t a. e ege ang ba a a ah ang mem tb

nma ata men eat nma . ,aa men etena a a ah engan me hat

normal probability plot ang memban ngan tb m at a ata

engghna engan tb m at a tb nma .

b ‘ %2‘ .-.- /;‘ n betan nt meng aaah m e ege ang

tebent te aat a ana e a anta aabe beba. nt men ete a ana

m t neta engan caa me hat V % arian£e Inflation Fa£tor), a V %

ebh a c maa tea m t neta.

c ‘ %2‘ (-/5 /-/- /;‘ n betan nt meng aaah a am m e

ege tea et aamaan varian£e a e a at engamatan e

engamatan ang an. nt men ete a ana hetee atta aan

engan ) ee tngat etama at meegean n a ab t e a

teha a aabe beba


)aat c! mam )ha d  .

‘ gnaan ) ee n mengac a a en aat )at bahwa ) ee

ebh at nt menawab ea an hetee atta aena aat

gnaan nt ame ec man bea. ab a ha ege mennan

t a a ana atn aabe beba ang gnan teha a ab t t maa

aat m an t a tea hetee atta.

e ‘ %2‘-. /

 te a aan nt meng aaah ea ahan at enggangg

a m e ege a a at engamatan bee a engan ea ahan at

enggangg a a engamatan ang an. a + tatt be aaan ha


‘
ana bea a antaa 7 w7- maa a am m e t a te aat

ate a.

7,","",‘‘%2‘(4-//‘

 n meaan tatt ang ma an nt meng aaah ha

ang caa ah ea engan met e-met e tatt ang a a. Pa a nna

enggnaan n a am engan hte a a ah nt memtan gnan

ecaa tatt
statisti£ally signifi£ant engah aabe beba teha a aabe ta

beba ba ecaa n  man ecaa eema ata m tan. $aa gnan

nt men a hte a am ene tan n a a ah ebea .

,‘ %2‘/ 6 /‘/ </ ‘*%2‘- -/-‘1+‘

%tet n mennan aaah ema aabe n een en ang maan

a am m e memna engah ecaa beama-ama teha a aabe een en

)a d  . "te ang gnaan a a ene tan n a a ah ebaga

bet

c.‘ " 6c 6d . aabe beba


ecaa beama-ama t a a a engah

teha a aabe ta beba


( .

d.‘ "a 6c 6d 8 aabe beba


3 ecaa beama-ama a a engah teha a

aabe ta beba


( .


‘
 . ‘4-/ 

c.‘ 'a %- htng 9 %-tabe ata gnan % ebh ec a maa " t a

an "a tema beat bahwa ecaa beama-ama engembangan meten

 an bantan m a beengah teha a nea ne 

abaten 'eaa.

,‘ 'a %- htng 7 %-tabe ata gnan % ebh bea a maa "

tema an "a t a beat bahwa ecaa beama-ama engembangan

meten an bantan m a t a beengah teha a nea 

ne abaten 'eaa.‘

em an angah e antna memehatan n a een etemna

*d ang a a ntna meng ebeaa ah emaman m e a am

meneangan aabe een en


)a d  . a een etemna

a a ah antaa n an at. a *d ang ec beat emaman aabe -

aabe n een en
engembangan meten an bantan m a a am

mene aan aabe een en


nea angat tebata. a ang

men eat at beat aabe -aabe n een en membean ham ema

nma ang bthan nt meme aabe een en.

,‘ %2‘ 6 /‘ -‘5=5‘*%2‘- -/-‘-+‘

ttet meaan met e engan ecaa aa teha a hte ang

aan. t meng tngat gnan mang-mang aamete a aabe

ang teha a aabe teat aaah aat tema ecaa tatt engan


‘
memban ngan antaa t htng engan t tabe ata memban ngan gnan t

engan t ean ea ahan 


)aat c . "te ang gnaan a a

ene tan n a a ah ebaga bet

c.‘" 6c . t a a a engah antaa engembangan meten teha a

nea ne abaten 'eaa.

"a 6c 7 a a engah antaa engah t antaa engembangan

meten teha a nea ne abaten

'eaa

d.‘" 6d . t a a a engah antaa engembangan meten teha a

nea  abaten 'eaa

"a 6d 9 a a engah antaa bantan m a teha a nea 

ne abaten 'eaa

 . ‘4-/ ‘4 2 ‘ 4-//

~‘ 'a t- htng 9 t -tabe ata gnan t ebh ec a maa " t a

an "a tema beat bahwa ecaa aa a a engah antaa engembangan

meten an bantan bantan m a teha a nea ne 

abaten 'eaa.

~‘ 'a t- htng 7 t -tabe ata gnan t ebh ec a maa " tema

an "a t a beat bahwa ecaa aa t a a a engah antaa

engembangan meten an bantan bantan m a teha a nea

 ne abaten 'eaa


‘
nt memem ah engan a ta an e ab ta bt-bt

etanaan ene an embentan ga ege beeta engan hte ene t

menggnaan a at bant P e c.


‘
1$ ‘%$‘

wen *bet. d . &eetta e embagaan eangan a am Pena an


e t aan Pen eatan &nm e embagaan a. emaang %&
n 

nt ham.. c. Pe Pene tan at Pen eatan Pate. *nea
,ta. 'aata

 ana . . ahmaant bae . d c . meten  an Pengahna


$eha a nea  abaa. 'na anaemen an ewaahaan.
V .cd 1. c

P abaten 'eaa. d . ata a am ngga abaten 'eaa.

,e na * 0 &m + am ,. c. et e Pene tan n. ' .
& angga. 'aata

na ea aha ec enengah an Penge aan Paa abaten
'eaa d cc. ata Pten P 

)anewat +an a. d c. n nea a am ebaan #a eg an Petahanan


ta a c-d c. 'aata #embaga m Pengetahan n nea.

)bn 'ame ancech 0 nne 'hn. c. 1gana an anaemen P a
tt Pe. & angga. 'aata

"an a awaw. c. anaemen mbe aa ana. )aah a a net
Pe. (gaata.

"enng (ta Ptaan. d . na Peembangan aha an ec naan


 ta aw a ecamatan emaang aat ta emaang. 
 &P P. $ a b aan.

mam )a . d . &nmeta $e ne an a engan P c. n .
emaang

a %enn mangngng. d . -ama Pnaman ana Pgam Penangg angan


emnan Petaan
PdP $eha a Pen aatan nggta e m
wa aa aaaat
´ .  &P P. $ a b aan.


‘
'ame . %. tne *. & wa %eeman ane *. )bet. c. anaemen
Penhe n 'aata.

ementan egaa ea an aha ec an enengah. d . tatt aha


ec an enengah $ahn d -d . ae tangga %eba d c a
htt//www. e.g. .

t e Ph c. anaemen Pemaaan na Peencanaan m ementa an
nt . 'aata Penha n 

 aa nc. d .‘ aha ec n nea P aa ah an tateg


Pembe aaan. $ & ea ama (gaata

 aa nc 0 wan machan a m. d . na %ma


eteatan P a te an 1enta Paa‘
‘t a enta n t
eam angan abaten ant . .(gaata‘,‘'na &ma
 me c n.c

an n. d c . Pengah %at-%at &tena an ntena $eha a


nea aha an ec
  awe e atan. 'na
anaemen an ewaahaan V .cd . c

* t d . tateg Pengembangan eba neg bn maa ah ang


amaan a a emna ean ebanan a am memeh etahanan
nana eaama #emhana * engan *  .

mama "en. d c. anaemen mbe aa ana. & . $ &. (P.
(gaata

tehen P. *bbn c Pe a 1gana P$. Penhe n 'aata.

hen a aeman.d . Pengembangan aha ec an enengah a am


engha a Paa *egna an ) ba . n m d $ahn 33

n ang-n ang *eb n nea m $ahn c $entang aha ec

n ang-n ang . d tahn d tentang saha MiÀro, Ýe£il, dan Menengah
'aata.
‘

c
‘