Anda di halaman 1dari 16

Kertas penerangan ini bertujuan untuk menambahkan kemahiran dan kefahaman di dalam asas dan

amalan ketepatan pengukuran dimensi dan penentukuran kepada peserta terutamanya juruteknik,
jurutera, pengurus dan orang lain yang terlibat dengan jaminan kualiti melalui kawalan dimensi.

penentukuran memainkan peranan penting dalam kawalan kualiti dan jaminan produk di dalam
peningkatan persaingan industri pembuatan bagi memenuhi permintaan pengguna masa kini.
Pengetahuan tentang pengukuran dimensi dan penentukuran bagi pengukuran peralatan adalah perlu
untuk memastikan dan mengekalkan kualiti produk.

Apa itu Kalibrasi (Tentukuran)

Kalibarasi(Penentukuran) adalah proses membandingkan dan membetulkan keluaran sesuatu


instrumen dengan nilai piawai.

Kalibarasi(Penentukuran) juga suatu proses pembandingan antara nilai keluaran peralatan


yang hendak diuji dengan peralatan yang telah diketahui ketepatannya menggunakan nilai
masukan yang sama dibekalkan kepada kedua-dua peralatan tersebut.
Prosedur ini dilakukan untuk julat masukan yang mencakupi semua julat ukuran yang boleh
diukur oleh peralatan terbabit.

Kepentingan kalibrasi

Kepentingan kalibrasi:

• Menjamin mutu, dalam pengertian setiap produk memerlukan bukti bahwa hasil ukur telah
mampu telusur (traceable) pada standard kebangsaan maupun antarabangsa.
• Tidak terdapat cacat/kesalahan hasil pengukuran.
• Menjamin Kepentingan Keselamatan Manusia.
• Menjamin Keadaan alat pengukuran tetap terjaga sesuai spesifikasinya.

Proses Tentukuran

Semasa proses penentukuran, peralatan akan diuji dengan mengulangi proses perbandingan
untuk semua julat yang boleh diukurnya.

Apa yang paling penting ialah sekiranya berlaku kerosakan kepada sesebuah peralatan yang
sedang digunakan untuk kerja-kerja pengukuran, peralatan piawai ini sama sekali tidak boleh
dijadikan sebagai peralatan pengganti.
Peralatan yang dikhaskan untuk kerja penentukuran perlu diasingkan daripada peralatan yang
lain.

Penentuan frekuensi penentukuran bergantung kepada beberapa factor.


Jika peralatan diperlukan untuk mengukur kuantiti tertentu yang mempunyai ketepatan ±2%,
maka pengurangan pelaksanaan tertentu boleh dibenarkan sekiranya ketepatan ketika
pengulangan tettukur ialah ±1%.
Apa yang penting ialah bentuk pengurangan pelassanaan mestilah dapat dinyatakan dengan jelas.

Pengulangan penentukuran boleh dilakukan sebelum ketepatan peralatan menjadi semakin


kurang dibahagikan dengan had penggunaannya.
Tindakan yang sesuai hendaklah dikenalpasti bagi memastikan langkah-langkah yang perlu
diambil apabila terdapat peralatan yang terkeluar dari daripada spesifikasi yang sebenar.

Contohnye jika masukan yang sama diberikan dan didapati keluaranya berbeza daripada
tentukuran peralatan, tindakan yang perlu diambil bergantung kepada jumlah perbezaan dan jenis
peralatan yang tertelibat.

Dalam kebanyakan kes, perbezaan yang sedikit boleh diperbetulkan dengan membuat sedikit
pengubahsuaian pada peralatan.

Frekuansi tentukuran dan juga proses penetukuran yang dijalankan perlu dikaji dari masa ke
semasa agar kualitinye dapat dipertingkatkan.

Perkara yang utama yamg perlu diperiksa rapi semasa pengulangan penentukuran ini ialah sama
ada jarak masa penentukuran tersebut masih bersesuaian.
Catatan sejarah penentukuran sesebuah peralatan akan menjadi rujukan utama apabila
pengulangan penentukuran dibuat.

Sejarah ini membolehkan seseorang mengetahui jika peralatan tersebut terkeluar dari tentukuran
sebenar dalam jangkamasa yang begitu cepat, sama ada disebabkan oleh factor usia peralatan
ataupun perubahanoperasi persekitaran.
Keadaan atau cara pengguanaan peralatan juga mungkin berubah mengikut keadaan.
Setiap syarikat adalah perlu memilih satu bahagian atau badan tentukur yang berkemampuan
untuk menentukur peralatan berdasarkan stadard/piawai nasional dan antarabangsa.

Kegagalan berbuat demikian, membolehkan produk yang dihasilkan tidak berkualiti dan tidak
mengikut standard.Ia berfungsi menyenaraikan sejumlah besar peralatan yang hendak dilakukan
penentukuran, merangkumi sebuah syarikat yang besar.
JENIS-JENIS RALAT

1. Ralat Kasar/Pengguna

Ralat kasar biasanya disebabkan oleh manusia/pengguna sendiri kerana kesilapan memilih
instrumen  yang tidak sesuai, salah mengambil bacaan, salah mengendalikan instrumen, terlupa
set zero, kesan beban dilupakan dll.Ralat ini boleh dikurangkan dan dihapuskan dengan memberi
perhatian yang sepenuhnya semasa membuat pemilihan instrumen pengukuran, semasa membuat
pengukuran dan kiraan. Berjaga-jaga dengan had keupayaan instrumen, ambil bacaan sekurang-
kurangnya 3 kali untuk mengelakkan ralat kasar, membaca manual instrumen, baca penunjuk
dengan tepat, tiada zero offset dan ralat parallax.

2. Ralat Sistematik
Ralat sistematik akan berulang jika beberapa pengukuran dilakukan dalam keadaan dan
menggunakan instrumen yang sama. Ralat sistematik boleh disebabkan oleh 2 punca utama
iaitu :
a. ralat instrumen
b. ralat sekitaran.

a.Ralat instrument

Ralat instrument terjadi akibat ketidak sempurnaan instrumen itu sendiri seperti kesan dari
geseran penunjuk, komponen tidak linear, ralat tentukuran alat, alat rosak. Ralat boleh ditentukan
dengan membandingkan bacaan yang diberikan dengan nilai piawai dan boleh tentukan samada
ralat adalah tetap atau berkadaran.
Ralat instrumen boleh dikurangkan dengan melakukan penentukuran alat, dapatkan faktor
pembetulan daripada ralat yang didapati, lakukan lebih dari satu cara pengukuran. Seelok-
eloknya selalu lakukan pemeriksaan alatan untuk memastikan bacaan adalah tepat seperti yang
dikehendaki.

b. Ralat Sekitaran

Ralat sekitaran adalah akibat dari pengaruh keadaan sekitaran seperti suhu, kelembapan, medan
magnet, elektrik/elektrostatik. Untuk mengelakkan berlakunya ralat jenis ini lakukan
eksperimen/tempatkan instrumen pada suhu/kelembapan sekitaran yang dibenarkan, hindarkan
dari kesan medan magnet dll. Seeloknya gunakan instrumen yang tahan terhadap perubahan
keadaan sekitaran/tahan lasak.

3. Ralat Rawak
Ralat yang selain dari ralat kasar/pengguna dan sistematik yang telah dipertimbangkan dalam
pengukuran. Ralat rawak boleh dikenalpasti jika bacaan berubah dengan tidak menentu,
walaupun pengukuran dilakukan berulangkali. Ralat jenis ini tidak diketahui puncanya dan
selalunya kurang diambil kira melainkan pengukuran memerlukan kejituan yang tinggi. Analisis
secara statistik terhadap data yang diperolehi boleh dilakukan untuk melihat ketepatan
pengukuran, dengan mendapatkan min dan sisihan piawainya

Ralat

Ralat ditakrifkan sebagai perbezaan antara bacaan yang diberikan oleh instrumen/meter
dibandingkan dengan nilai sebenar parameter yang diukur. Ralat terjadi akibat daripada beberapa
sebab dan boleh dikategorikan kepada 3 iaitu ralat pengguna (ralat kasar), ralat sistematik dan
ralat rawak.

Unit

Menerangkan dimensi sesuatu kuantiti, sebagai contoh, 5?, 5m-panjang, 5kg-berat, unit.

Kerja-kerja selepas pengukuran:

Kerja-kerja selepas pengukuran:

Proses pengukuran tidak lengkap sepenuhnya jika hanya data pengukuran diambil. Data mesti
dianalisis, secara matematik/statistik dan keputusan mesti dilapurkan dengan lengkap dan tepat.

Aspek yang penting semasa pengukuran

Semasa mengendalikan proses pengukuran perlu:

1. Kualiti: pastikan alatan yang dipilih adalah yang terbaik, kedudukan pengambilan data sesuai,
bilangan pengukuran yang diambil mencukupi dan adakah hasil yang diambil boleh dipercayai.
2. Utamakan keselamatan: kesan kejutan elektrik, kesan beban berlebihan, had alatan, baca
manual alatan.
3. Pensampelan: lihat perubahan parameter semasa pengukuran, nilai mana yang perlu dipilih
bila parameter sentiasa berubah, ambil bilangan sampel yang mencukupi dan pastikan
perwakilan sampel boleh diterima dan diakui.

Aspek yang penting sebelum pengukuran

Sebelum melakukan proses pengukuran harus dikenalpasti:

1. Tatacara/kaedah pengukuran: Kenalpasti apa parameter yang hendak diukur, bagaimana cara
terbaik, berapa banyak pengukuran perlu dibuat dan bagaimana untuk merekodkan hasil
pengukuran.
2. Ciri/sifat parameter: harus tahu parameter yang diukur ac atau dc, frekuensi dll
3. Kualiti: masa dan kos diperuntukkan, keupayaan alatan, pengetahuan pengukuran,
hasil/keputusan pengukuran yang sesuai.
4. Instrument: pilih alat yang sesuai samada meter analog/digital/osc/counter dll, perlu
pengetahuan dan pengalaman mengendalikan alatan.

PENGENALAN KEPADA PENGUKURAN

Takrif pengukuran

Seni atau proses mengubah amaun, kuantiti, darjah, sesuatu parameter fizikal kepada nombor
bermakna dengan membandingkan secara terus atau tidak langsung dengan nilai piawai yang
telah diterimapakai dalam sistem unit yang telah digunakan dengan menggunakan alatan yang
tertentu.

Pengukuran adalah satu proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor-nombor
bermakna dengan menggunakan instrument tertentu. Setiap nombor bermakna yang diperolehi
mestilah diikuti dengan unit kerana unit dapat menunjukkan ciri-ciri parameter fizikal yang
diukur, seperti Meter untuk panjang, Kg untuk berat dll.

Proses pengukuran melibatkan semua maklumat, kelengkapan, instrumen dan operasian yang
berkaitan dengan sesuatu pengukuran, juga merangkumi semua aspek berkaitan perlakuan,
prinsip, kaedah, tatacara, nilai-nilai kuantiti pengaruh, mutu dan piawai pengukuran.
Contoh-contoh Borang kalibrasi

Petunjuk Lebal

labelan Tentuukuran

Jadual masa Peralatan


Jadual Tentuukur Peralatan
Borang Senarai Peralatan DiTentuukur
Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti

Istilah Kualiti digunakan untuk memberi makna bahawa sesuatu produk itu adakah sesuai untuk
tujuan ianya dibuat atau memenuhi keperluan.Sistem kualiti ialah suatu sistem yang memastikan
supaya sesebuah syarikat itu menghasilkan produk yang berkualiti.takrif piawai pada kualaiti
ialah suatu sifat atau ciri-ciri menyeluruh bagi sesuatu produk atau perkhidmatan yang
mempunyai kebolehan untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan.Untuk mempunyai suatu
sistem berkualiti,sesebuah syarikat perlu melaksanakan kawalan ke atas sistem
pengukurannya.Contohnya ,untuk menghasilkan suatu produk yang panjangnya memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan,sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur panjang itu
mestilah memenuhi kejituan yang dikehendaki dalam spesifikasi tersebut.Jadi syarikat yang
hendak menghasilkan produk yang memenuhi nilai piawaian mestilah menyediakan
mengawal,menentukur(kalibarasi) dan menyelenggara pemeeriksaan pemeriksaan ,peralatan
pengukuran dan pengujian yang sesuai untuk menunjukkan bahawa prestasi produk itu
memenuhi keperluan yang ditentukan.
Penentuan Kaulaiti tersebut dilakukan nerujuk kepada sutau piawaian tertentu.Antara institusi
piawaian yang menjadi rujukan natarabangsa ialah;
1. British Standarad Institutian
2. International Electrotechnical Commision(IEC)
3. International Organisation For Standardization(ISO)
Penentuan kaualiti adalah seragam diseluruh dunia dengan berpandukan kepada Piawaian British
BS5750 dan Piawaian Antarabangsa ISO 9001.Piawaian ini menyarankan kaedah yang mesti
diikuti apabila memilih,mengguna,menentukur(kalibrasi) ,mengawal dan menyenlenggara
piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran.Antaranya ialah:
(a) Syarikat mestilah mengadakan dan melenggarakan suatu sistem yang berkesan bagi
mengawal dan menetukur piawaian pengukuran dan peralatan pengukuran.Ini melibatkan proses
penentukuran dalam syaraikat itu dan penggunaan khidmat tentuukuran.
(b) Semua kakitangan yang terlibat dalam penentukuran mestilah telah menjalani latihan yang
mencukupi.
(c) sistem penentukuran yang digunakan mestilah diperiksa dari semasa ke semasa dengan
bersistemmatik untuk memastikan bahawa sistem itu terus berfungsi dengan berkesan.
(d)Semua pengukuran,samaada untuk proses penentukuran atau pengukuran produk,mestilah
mengambil kira semua ralat dan ketakpastian yang terlibat dalam proses pengukuran.
(e)Kaedah yang digunakan bagi penentukuran mestilah didokumenkan.
(f)Rekod penentukuran yang berasingan mestila disimpan bagi setiap instrumen
pengukuran,Rekod yang mengandungi penerangan mengenai instrumen itu dan nombor
rujukannya,tarikh penentukuran ,hasil penentukuran,kekerapan instrumen itu mesti
ditentuukurkan dan kemeungkinan disertakan juga kaeadah terperinci penentukuran yang
digunakan,maklumat baik pulih atau pengubahsuain yang telah dilakukan keatas instrumen itu
dan batas-batas penggunaan.
Penentukuran mestilah dilakukan menggunakan peralatan yang dapat dijejak kepada piawaian
antarabangsa.
Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti

Piawaian itu mungkin berupakan suatu ssistem pengukuran lain yang disimpan khususnya bagi
tujuan tentukuran atau suatu cara untuk menakrifkan nilai piawai.Setengah syarikat perkilangan
ada menyimpan beberapa instrument dan peralatan tertentu,contohnya perintang dan sel
piawaian dalam jabatan piawaian syarikat itu dan digunakan khusus untuk tujuan
tentukuran(kalibrasi)

Kaitan piawaian dan kalibrasi serta kualiti

Peralatan yang digunakan dalam penetukuran sesuatu instrumen yang digunakan terdapat dalam
sesebuah syarikat mungkin dapat dijejak hingga kepada piawaian kebangsaan kerana;

(a) Piawaian kebangsaan digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi pusat penentukuran.
(b) Piawaian yang terdapat dipusat penentukuran digunakan untuk menentukurkan piawaian bagi
pembuat instrument.
(c) Instrumen yang telah dipiawaikan daripada pembuat instrument digunakan bagi piawaian
dalam syarikat.
(d) Piawaian dalam syarikat digunakan untuk menentukurkan intrument proses.

Rangkaian ringkas yang boleh dijejaki bermula dari instrumen yang digunakan dalam
pengukuran hingga kepada piawaian kebangsaan adalah seperti rajah 3.3

Piwaian Kebangsaan --> Piawaian pusat tentukuran --> Piawaian dalam Syarikat -->
Instrument yang ditentukurkan.
Kenapa perlu mengulangi Tentukuran

Penentukuran peralatan mestilah diulangi dalam jangka masa yang ditetapkan kerana ciri-ciri
setiap peralatan itu akan berubah setalah beberapa lama digunakan.
Perubahan ciri-ciri pada peralatan ini adalah disebabkan oleh factor-faktor seperti geseran,
kotoran, habuk, asap dan bahan kimia.
Magnitud perubahan ciri-ciri peralatan bergantung kepada kekerapan peralatan terbabit
digunakan.
Secara ringkasnye boleh dikatakan bahawa perubahan ciri-ciri pada peralatan pasti berlaku dan
kadar perubahannya terhadap masa adalah bergantung kepada jenis peralatan yang digunakan,
kekerapan penggunaan dan keadaan persekitaran.

Instrument yang perlu dikalibrasi

Ia meliputi semua peralatan yang melibatkan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran seperti
multimeter, oscillsocope dan lain-lain lagi.

Kenapa perlu Tentukuran

Memastikan semua peralatan pemeriksaan, pengujian, pengukuran atau sukatan samaada dalam
bentuk elektrikal ataupun mekanikal sentiasa berketepatan dan berkejituan sepertimana yang
ditetapkan serta kebolehkesanan kepada standard nasional atau antarabangsa.

Kekerapan penentukuran

Kekerapan penentukuran perlu dilakukan bergantung kepada keperluan dan penggunaannya.

Sela masa Kalibarasi

Sela masa Kalibarasi

1. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala

2. Selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur, frekuensi pemakaian, dan
pemeliharaan.
3. Boleh dinyatakan dalam beberapa cara :
• Dengan waktu kalender (1 tahun sekali, dst)
• Dengan waktu pemakaian (1.000 jam pakai, dst)
• Kombinasi cara pertama dan kedua, tgt mana yg lebih dulu tercapai

Hasil Kalibrasi

Hasil Kalibrasi antara lain :

1. Nilai Objek Ukur


2. Nilai Pembetulan/Kesalahan
3. Nilai Ketidakpastian Pengukuran :
• Besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran
• Dievaluasi setelah ada hasil pekerjaan yang diukur ? Analisis ketidakpastian yang benar dengan
memperhitungkan semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam kaedah perbandingan yang
digunakan.
4. Sifat metrologi lain ? faktor kalibrasi, kurva kalibrasi.

TUR (Test Uncertainty Ratio) adalah perbandingan antara Ciri-ciri ketidakpastian (specified)
dari instrumen yang dikalibrasi terhadap ketidakpastian instrumen kalibratornya (Spesifikasi alat
bisa dianggap sebagai ketidakpastian terbesar)

Prinsip Asas kalibrasi

Prinsip Asas kalibrasi:

1. Objek yang diukur (Unit Under Test)


2. Standard Ukur
• Alat standard kalibrasi
• Prosedur/Kaedah standard (Menghala ke standard kalibrasi antarabangsa atau kaedah yang
dikembangkan sendiri oleh makmalyg sudah teruji (diverifikasi))
3. Operator / Juruteknik
Syarat untuk operator yang mempunyai kelayakan untuk membuat kalibarasi.
4. Julat yang ditetapkan :
• Suhu dan kelembaban selalu dikawal
• Gangguan faktor luaran selalu dikurangkan ? sumber ketidakpastian pengukuran.

Kebaikan kalibrasi
Kebaikan kalibrasi adalah sebagai berikut :

• untuk menyokong jaminan mutu yang diserapkan di berbagai industri pada peralatan makmal
dan pengeluaran yang dimiliki.
• Dengan melakukan kalibrasi, Boleh diketahui perbezaan nilai pengukuran sebenar sesuatu
alat yang diukur dengan nilaian piawaian.

Kalibrasi

Kalibrasi

Pengertian kalibrasi menurut ISO adalah sesuatu operasi dalam keadaan tertentu yang
bertujuan untuk menentukan hubungan antara nilai-nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur atau
sistem pengukuran atau nilai yang ditunjukkan instrumen ukur dengan nilai pengukuran yang
telah diketahui.

Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International


Metrology (VIM) adalah proses yang dilakukan untuk membentuk hubungan antara nilai yang
ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan
ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam
Keadaan tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan Kesahihan
sebenar nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap
standard ukur yang mamputelusur (traceable) ke standard nasional untuk satuan ukuran dan/atau
antarabangsa.

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai kejituan pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan
sampai ke standard yang lebih tinggi/teliti (standard utama kebangsaan dan / antarbangsa),
melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus.

Kalibrasi ( Tentukuran)

Kalibrasi ialah proses membandingkan keluaran sesuatu sistem pengukuran terdahadap


piawaian yang diketahui kejituannya dengan menggunakan nilai masukan yang sama dibekalkan
kepada kedua-dua instrumen. Ini dilakukan untuk julat masukan yang meliputi semua julat
ukuran yang boleh diukur oleh instrumen terbabit.Tujuan kalibrasi adalah untuk mendapat
kejituan yang dikehendaki sesuatu sistem pengukuran.
Kategori Pelayan Pengukuran

Piawai pengukuranterdiri dari beberapa kategori seperti berikut:

1. Piawai Antarabangsa
Suatu piawai yang diterima secara persetujuan antarabangsa untuk digunakan sebagai asas untuk
menetapkan nilai-nilai lain piawai kuantiti berkenaan. -BSI- British Standard Institution
-IEC- International Electrotechnical Commission
-ISO- International Organisation for Standardization

2. Piawai Utama  
Piawai ini adalah di peringkat kebangsaan yang telah diterima secara rasmi oleh sesebuah negara
untuk digunakan sebagai asas bagi menetapkan nilai-nilai lain kuantiti berkenaan di negara
tersebut.
- Makmal Metrologi Kebangsaan M'sia SIRIM

3. Piawai Kedua  
Dikenali juga sebagai piawai rujukan dan digunakan di makmal-makmal industri.
Contoh: - SIRIM
- Pusat Penyelidikan Pertahanan, Kem. Pertahanan
- Timbang & Sukat Kem. Perdagangan & Perindustrian
- Universiti tempatan
- Indistri

4. Piawai Kerja
Suatu piawai yang ditentukur dengan menggunakan piawai kedua. Piawai ini digunakan untuk
menentukur atau memeriksa bahan ukuran atau instrumen-instrumen mengukur sesebuah
makmal misalnya ketepatan sesuatu alat.
- SIRIM
- Universiti tempatan
- Industri
Posted by Sham at 9:54 PM 0 comments

Piawaian

Piawai pengukuran adalah suatu bahan ukuran, instrumen ukuran atau sistem ukuran yang
digunakan untuk mentakrif, mewujud dan memelihara nilai sesuatu kuantiti untuk dibandingkan
dengan lain-lain instrument mengukur.

Anda mungkin juga menyukai