Anda di halaman 1dari 24

KAJIAN PEMBANGUNAN FELDA»;

Pencapaian FELDA Dalam Meninggikan Taraf Sosio Ekonomi


Penercka-peneroka Di Skim Rancangan FELDA.

Oleh:
AHMAD SHARIFUDDIN BUM ABDUL GHANI

<eper 1 uan Un tuk Penganug e? rahan

DIPLGMA PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH


eaJcgjcn Rujukan & Perkhidmatan P^mbao
Pcrpustakaan T u n A b d u l RaEtsfe
Inatitut Teknologi MARA .
40450 Shah Alam
gaJangos Dossl Ehaaa

;
5n Wilayan
ajian Senibena Perancangan Dan Ukur
Institut Teknologi MARA 40450
Shah Alam,, Sslanqor DarL.il Ehsan.

Ok tober 1992

F0TQSTA T T»PA.< DiBENARKAN


PP00002519

INSTITUT TEKNOLOGI MARA


KAJIAN SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

199

Ada/ah disyorkan bahawa kajian akhir ini yang


disediakan oleh :

bertajuk

ditenma sebagai memenuhi sebahagian dari syarat untuk


Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah

Bilu/uskan

Panel Penilai

Penye/ia

COPYRIGHT © UiTM
PENGHARGAAN

Dengan Nama ALLAH Yang fiaha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya maka


saya dapat menyiapkan Kajian Akhir ini dengan jayanya.
Tidak ketinggalan juga setinggi-tinggi penghargaan
diberikan kĕpada Penyelia Kajian Akhir ini iaitu Puan
Salehaton Bt. Haji'Hussein Sazally kerana dengan panduan,
nasihat serta pandangan yang bernas dari beliau telah
mendorong saya untuk menghasilkan satu kajian yang agak
lengkap.

Tanpa bantuan beliau kemungkinan besar Kajian akhir ini


tidak dapat mencapai tahap sebagaimana yang diperlukan
untuk syarat penganugerahan

DIPLOMA PERANCAN6AN BANDAR DAN WILAYAH

Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua


ibubapa saya yang tidak jernu-jemu mendoakan kejayaan saya
di dalam pelajaran, adik Ielaki saya Roslan, yang sentiasa
memberi dorongan kepada saya serta orang perseorangan yang
banyak membantu di dalam penyediaan Kajian akhir ini
samada secara langsung atau tidak.

Sekian Terima Kasih.

AssaTamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

COPYRIGHT © UiTM
ABSTRAK

Fenomena yang dihadapi oleh para peneroka FELBA


akhir-akhir ini adalah berhubung dengan struktur
pendapatan mereka.. Hal ini amat ketara melanda
golongan peneroka bukan sahaja di peringkat
negeri malah meliputi peneroka di seluruh negara.

Seterusnya menjejaskan pola dan taraf sosio


ekonomi mereka. FELBA yang dipertanggungjawabkan
dalam menangani permasalahan ini mula mengakui
hakikat bahawa taraf sosio ekonomi peneroka masih
berbeza berbanding sebagaimana yang mereka kecapi
pada ketika awal 1980an lalu.
Adakah FELBA. telah gagal dan kian tidak berupaya
mengatasi masalah tersebut 7

Kerapkali tersiar di media massa akan bentuk


keluhan, tidak puashati, kesusahan dan
kesengsaraan bagi golongan peneroka yang masih
lagi terperangkap dengan masalah pendapatan yang
kian tidak stabil, sedangkan kos kehidupan kian
meningkat. Hal ini jelas membebankan kehidupan
mereka.

Ban j ika benar dakwaan tersebut f adalah waj'ar dan


perlu FELBA mengambil iktibar dan daya usaha yang
lebih posit if kearah memperbaiki sosio ekonomi
peneroka agar objektif FELBA tetap akan tercapai
sebagaimana yang telah FELBA gariskan di dalam
dasar-dasar mereka.

Melalui kajian ini adalah diharapkan FELBA dapat


mengambil . satu pendekatan baru yang lebih
berkesan dan padu bagi menjamin objektif FELBA
dan kerajaan untuk membasmi kemiskinan dalam
konteks yang lebih bersungguh-sungguh seterusnya
masalah ketidakseimbangan sosio ekonomi peneroka
FELBA di skim-skim rancangan dapat diatasi
segera.

COPYRIGHT © UiTM
ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN
ABSTRAK
131 KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI GAMBARFOTO

BAB i : PENDAHULUAN

1.1.0 Psngen a1 an
1„2.0 Kenyataan Masa1 ah
1.3.0 Kepentingan Kaj ian

1.3.1 Pihak Ke ra j aan


1.3.2 Pihak Pengurusan FELDA
1.3.3 Peneroka FELDA

± .4.0 Hipotesis Am
i . 5.0 Hipotesis Kerja
1 .6.0 Matlamat Kajian
1 .7.0 Objektif Kajian
1 . 3.0 Skop Kaj ian
i . 9 .0 Pendekatan Kajian

.1. »9.1 Kaj ian Awa 1 an


1.9.2 Kajian Kes Di Tapak
1.9.3 Ana?., is.is DAn Sintesis
.1. .9.4 C a d a n g a n d a n K e s i m p u I a n

BAB 2 : LATARBELAKANG LEMBAGA KEMAJUAN TANAH


PERSEKUTUAN [ FELDA ]

2„1.0 Pen g en a I an
'2.2.0 Definasi Rancangan FELDA
2.3.0 Sejarah Penubuhan FELDA-
2.4.0 Objektif Dan Fungsi FELDA
2.5.0 Struktur Organisasi FELDA
2.6.0 Strategi Dan Peranan FELDA
Di Dalam Konteks Wilayah

2.6,1 Peranan FELDA Dalam


Memajukan Wilayah
2.6„2 Menyeimbangkan Pol a
T a bu ran P en d ud u k

2.7.0 Psrsnan FELDA Dalam


Pembangunan Sosial
2.3.0 Peranan FELDA Dalam
Pembangunan Ekonomi
2.,9.0 Taburan Skim FELDA Di Malaysia

COPYRIGHT © UiTM
BAB 3 : SCENARIO PEMBANGUNAN SOSIAL DI TANAH
RANCANGAN FELDA.

1.0 Pa r a nan F E L u A Tern a. d a p


Pernban gun an Sos io-Ekon om i
Peneroka

1.1
Jawatanku.asa Biro Wan it. a
Pe rsa tuan Bella
1 .. il-

.'J..0 Biro Pambangunan Sosial Di


Tanah Rancangan FELDA

,2.1 Biro Sosial


,2.2 Biro Pelajaran
,2.3 Biro Ekonomi

,3.0 Ksmud a nan Sos i a1 Yan g D i-

sediakan Dalam Rancangan FELDA

,4.0 L a t a r b e 1 a k a n g i< a w a s a n K a j i a n

,4.1- Lokasi Kawasan Kajian


,4.2 Kawasan Kajian i
i4.3 Kawasan Kajian 2
,4.4 Kawasan Kajian 3
, 5 .. 0 Pern.il.i. han Kawasan Kajian
,6,0 Kaedan Analisa
,7.0 Kssimpulan

BAB 4: ANALISA SQALSELIDIK KAWASAN KES KAJIAN

4.0.0 PengenaIan
4.1.0 Teknik Kajiselidik
4 „ 1. 1 Kaj issl idik Secara. Langsung
4.1.2 Pengamatan Dan 'PsnqambiIan
Gambarfoto

4.2.0 Jems Kajiselidik

4.2.1 Profail Pessrta Sebelum liasuk


Rancangan
•4.2.2 Profail Pessrta Ssteiah Masuk
Rancangan
4.2„3 Profail Parsekolahan Anak-Anak
Peneroka
4.2„4 Profail Rumah Kediaman Psserta
Rancangan
4.2.5 Profail Perbelanjaan Bulanan

COPYRIGHT © UiTM
4.2.6 Profail Pemilikan Harta
4.2.7 Profail Kemampuan Membayar,-
Membeli, Dan Memiliki Harta
4.2.8 Kajiselidik rekreasi dan riadah
4.2.9 P enda patan .Samp in g an
4.2.10 Profa.il Perbandingan
Pendapatan dari *=H 1
Has i1 Per tan i an

4„ 3 . 0 Jen is Kajiselidik 46'


4.0 !<aj iselidik P e r b a n d i n g a n
Tinqkat Pendapatan 46
4 . 5.0 A n a l i s i s Jawapan Kajiselidik 46
4„ 5 . 1 Profail Responden Ssbelum Masuk
Rancangan 47
4.
4 . O a •j * Pendapatan Sebulan 43
4. 5.4 Taraf Pendidikan Responden . 49
4. •-1 » •_' Uinur Responden Mula Masuk Skim-
4. 5.6 Purata Umur Peserta Baqi 3 Skim

<J Profail Persekolahan


Anak Peneroka jo
4.6.1 B i1an g an An a k Pen e rok a
Bersekolah Di 3 Skim 50
Bilangan Anak Peneroka Yang
Menerima Pelajaran Sekarang
4.6, Per atus Dan Bilangan Ana k
Peneroka Yang Berjaya 51
4 . O •, 4 Bilangan Tingkat Kediaman 52
4. Diduduki
4 . 6 ,• u > FELDA Trolak Selatan 53
4 . , 6 , "7 FELDA Trolak T i mur 57;
4 . , 6, Q Bahan Binaan
4 . ,6. ,9 Profail Kediaman Responden
4. . 10 Keperluaft Rekreasi Dan Riadah 55
4. , 6 ,11 F'enawaran Harqa Lebih Tinqgi 57
4 . , 6 . . 12 Adakah Anda Pernah Jual Keluar 60
4 , CD , 1 3
> i Sebab Jual Keluar Dari Skim 61
n .14 HakiTii 1 ik 62
T u
4. i CD i Agama

4 .. 7 . Pendapatan Bulanan Di 3 Skim


4.7.1 Purata Perbandingan Tinqkat
Pendapatan Di 3 Skim
4 „ 7.2 B i 1 a n g a n D a n F' e r a t u s P u r a t a

4.7.3 Kajiselidik Jumlah Perbelanjaar


4.7. 4 i-' u r a t a P e r b e 1 a n j a a n S e D u. 1 a n
4.7.5 Hutang Piutang
4.7.6 Perbe1anjaan Hutang Piutang 70

4.3.0 Pemilikan Harta . 71


4.9.0 Kemampuan Mem bay a r

COPYRIGHT © UiTM
4.9„1 Membayar Tunai =
4.9.2 Membayar Ansuran
4.9.3' Ansuran Tetapi Su.dah Selesai
Bayaran

4.10.0 Kaj i se1i d ik Pen d a pa tan


Sampinqan
4.10.1 Pekerjaan Sampinqan

BAB 5 : ANALISA MASALAH SERTA ISU DI KAWASAN


KAJIAN KES DI FELDA TROLAK, PERAK.

5.1. 0 PengenaIan
5.2.0 Masa1ah SOBio-Ekonomi
5.3. 0 Masaiah Serta Isu Am
5..4.0 Rumusan Masai a\h DAn Isu

BAB 6 : CADANGAN DAN RUMUSAN

6.0.0 Pen g en a1an


6.1.0 Rumusan Isu Terpilih Dari
Analisa Kajian.
'6.2. 0 Cad an g an 93
6.3.0 Kes impu1an

BAB 7 : PENUTUP

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

COPYRIGHT © UiTM
4.9-1 liembayar Tunai
4.9.2 Membayar Ansuran
4.9.3 Ansuran Tetapi Sudan Selesai
Bayaran

4 . 1 0 . 0 !< a j i s e 1 i d i k P s n d a p a t a n
Sampingan
4.10.1 Pekerjaan Sampingan

BAB 5 : ANALISA MASALAH SERTA ISU DI KAWASAN


KAJIAN KES DI FELDA TROLAK, PERAK.

5.1.0 Fengenalan
5.2.0 Masa1 ah Sosio-Ekonomi
5.3.0 Masaiah Serta Isu Am
5.4.0 Rumusan Masai ah DAn Isu

BAB 6 : CADANGAN DAN RUMUSAN

6.0.0 Fengenalan

Ana1isa Kajian.
6.2.0 Cadangan 93
6.3.0 Kes i mpu1 an

BAB 7 : PENUTUP

BIBLIQGRAFI
LAMPIRAN

COPYRIGHT © UiTM
SEiMARAI RAJAH

Rajah 1.0 Cartalir Kajian Dan Analisa,.

Rajah 1.1 Methodologi Kajian.

Rajah 2.0 Luas Kawasan ..Yang Dimajukan Mengikut

P en g g un aan Tan a h .

Rajah 2.1 Penempatan Peneroka -Mengikut Negsri,

Rajah 2.3 Struktur Organisasi FELDA Persekutuan.

Raj a h 2 . 4 J u m 1 a n K a k i t a n g a n K u m p u I a. n ,,

Rajah 2.5 Jumlah Kakitangan Ikut Lakasi.

Rajah.3.0 Taburan Skim FELDA Di Malaysia,.

SENARAI PELAN

COPYRIGHT © UiTM
Pel an Fisikal Kawasan Yang Mempunyai Masai ah uan
Kesan Sosio Ekonomi Yang Kstara Di FEL.DA Trolak
Utara.

Pel an Kawasan Tanam'an Utama Yang Kurang


Produktif Di Skim FELDA Trolak Sel atari"

i aburan Skim

COPYRIGHT © UiTM
Jadual 4.14 Keperluan Rekreasi Dan Riadah.

Jadual 4.15 Penawaran Harga Yang. Lebih Menguntungkar

Jadual 4„16 Peratus Responden Fernah Menjual Hasil


Tanaman Utama Keluar.

O dllUd 1 4 » -i. / Sebab Berbuat Demi.ki.an.

Jadual 4.18 Agarna Rssponden Di Kawasan Kajian Kss.

Jadual 4.19 Hakmilik Rumah Dan Tanah,,

Jadual 4.1? 'Pendapatan Bulanan Rspanden Setelah

fadual 4.20 Perbandingan Pendapatan Bulanan


Antara Tiqa Skim.

Jadual 4.21 Bilangan Dan Peratus Purata Pendapatan


iq; im Di FELDA Trolak, Psrak

Jadual 4.22 Kajiselidik Jumlah Perbelanjaan Bulanan

J a dual 4.23 Purata Perbelanjaan Bulanan,.

Jadual 4.24 Perbelanjaan Hutang Piutang.

Jadual 4.25 Kajiselidik Pamilikan Harta.

Jadual 4.26 Pemilikan Harta Baqi Tiqa Skim.

Jadual 4.27 Kaj iselidi.k Ksmampuan Membayar Dan


•Memiliki Harta.

Jadual 4.28 Msmbayar Tunai Bagi Harta Milikan,,

Jadual 4.2? Membayar Ansuran Bagi Harta Milikan.

Jadual 4.30 Membayar ansuran Tetapi Sudan Selesa;


Bayaran Bagi Harts. Milikan,.

Jadual 4.31 Kajiselidik Pendapatan Sampinqan,,

iaiiiuii -.Hon

COPYRIGHT © UiTM
SEIMARAI JADUAL

Reruntukan Pertaelanjaan Awam Bagi


Penggunaan Psrtanian' 1966-19S5,,
(Rancangan Malaysia Partama Dan fedua;

Jadual 1.1 Paruntukan Pertaelanjaan Awam Bagi


Penggunaan Pertahiari 196&-i985.
(Rancangan Malaysia Katiga Dan Ksempat)

;m uaiam
Kejayaan Dal l-'emoanqunan iana>
(1971 - 1985) Matlamat Dan Pencapaian
Hektar,

Jadual 2.2 K a w a s an- D i m a j u k a n M e n g i k u t N e g e r i D a n


Tanaman.

Jadual 4.1 Profail Responden Sebelum Masuk Skim.

Jadual 4.2 Peksrjaan Asa 1 Suami Satae 1 um 1'1 asuk Sk im ,

Jadual 4„3 Pendapatan Sebulan Responden Sebelum


Masuk Rancanqan„

Jadual 4.4 laraf Psndidikan Responden Sebelum


Masuk Skim.

Jadual 4.5 :Kli!i,

Jadual 4.6 Purata Umur Responder Masuk


Rancanqan F L L U H sac

Jadual 4..7 Profail Persskolahan Anak-anak Responden.

Jadual 4.8 Jumlah Anak-anak Responden Yang Sedanq


Ba rse k o 1 a h Sa k a ran g .
(Sumbern Borang K a j i s e l i d i k )

Jadual 4.9 J u m l a h Anak-anak R e s p n d e n Yang Sedang


M e n e r i m a P e n d i d i k a n S e k a r a n g . ( Sumbers
P e j a b a t JKKR, FELDA Trolak Selatan ) .

o u m i a n H n a K •-an a K r\ s s p u n a
Di Skim Rancanqan FELDA

Jadual saqi Y--.SX.XI


qs Skim Rancangan,,
ban Binaan Rumah Kediaman Rsspndsi

Jadual 4.1 r r i-i ! = u1 Kediaman Responde. Di Kawasan


Kajian !.•••.-. . -

COPYRIGHT © UiTM
0

BAB 1 : PENDAHULUAN

Kenyataan Masalah...Kepentingan Kajian....Hipotesis Am....


Matlamat Kajian....Objektif Kajian......Skop Kajian....
Pendekatan Kajian
Batasan Kajian.....

COPYRIGHT © UiTM
BAB 1: PENDAHULUAN.

1.1.0 PENGENALAN

Di dalam bab ini beberapa aspek penting dijelas-

kan dengan terperinci sebagai jus.tifikasi kepada

kajian dengan melihat beberapa aspek yang dikira

penting dan mustahak seperti permasalahan•serta

isu-isu yang mempunyai kaitan atan hubungan

dengan pihak penguruaan , peneroka dan

sebagainya.

Sebagai penerangan kepada bentuk dan pendekatan

kajian , kenyataan masalah , hipotesis ,

matlamat , objektif dan methodologi kajian akan

diperjelaskan, Seterusnya bab ini juga akan

turut memperihalkan serta memperjelaskan skop

kajian dan batasan kajian.

COPYRIGHT © UiTM
1.2 KENYATAAN MASALAH.

Semenjak Malaysia mencapai kemerdekaaan kemajuan

dan pembangunan tanah telah. diusahakan secara

besar-besaran.

Penyertaan kerajaan dalam pembangunan tanah

terutamnya , di FELDA ( Federal Land Development

Authority ) berkembang pesat dan meluas. Dibawah

program kerajaan Persekutuan , matlamat kajian

dalam kemajuan dan pembangunan tanah di antara

tahun 1971—1980 ialah 365,587 hektar sementara

pencapaian dalam jangkamasa yang sama ialah seluas

149,798 hektar sementara pencapaian pula ialah

104,184 hektar.

( Rancangan Malaysia Ke—4 ) .

Semenjak tertubuhnya Felda dalam tahun 1956 , Felda

telah berjaya membangunkan berbagai kawasan dan

negeri-negeri di Malaysia Barat dan Malaysia Timur.

Bagi program negeri-negeri di Semenanjung Malaysia

dalam tahun 1970-1980 sebanyak 155,662 hektar tanah

telah dibangunkan sementara Sabah pula ialah 57,316

hektar manakala Serawak pula sebanyak 76,655 hektar

( Rancangan Malaysia Ke-4 ) .

COPYRIGHT © UiTM
Kepentingan Felda -sebagai agen pembangunan di

sektor luar bandar baleh difahami dengan msneliti

peruntukan belanjawan awam bagi program pertanian

dari tahun 1966-1935»

Jadual 1.1: Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan Awam bagi


Penggunaan Pertanian 1966 — 1935

1 i
I RM1' 'RM2*
I PROGRAM i— r ]
1 y. 1
juta* | j uta*
„, t ,
1
IBantuan Pek sbun 1
1 (Cecil Tradsion '1 1 603.3 I 54.60 460.13 25.65 i
i
1
IPembangunan
I Tanah
1 363.6 I 32.60 933.13 55.09 i
i
i
1
1 FELDA 1 243.4 | 22.90 673,41 37.33 I
1
IFelera I 25.4 1 2.23 50.96 2.34 |
1
i Lain-lain 1
!Pembangunan 1 39.3 | 3.06 258.81 14.43 I
i
1
i Lain-lain i
I Program ! 142.2 | 12.76 345.22 1 9 ^'5 1
r i
IJUMLAH 11114.1 i 100.0 . 1793.53 100.00 I

Sumber : Laporan Tahunan & Prestasi FELDA 19S6.

Mefhandangkan faktor diatas, satu kajian yang lebih

terperinci berhubung dengan peranan dan sumbangan

FELDA terhadap pembangunan sektor luar bandar

adalah perlu di beri perhatian. Ini adalah kerana

masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh

peneroka dan pihak pengurusan FELDA.

COPYRIGHT © UiTM
Jadual 1.2 : Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan
Awam Bagi Penggunaan Pertanian 1966-1985
1 1 "• • 1 1

1 I RM3 i RM4 • |
i PROGRAM | I i
1 1 i l . i I
1 i jutaf | 7. | juta$ 1 V. \
IBantuan Pekebun I 1 ! I I
IKet.il Trad is'nal| 1,278.121-27.39 I 3,033.59} 35.241

1 Pembangunan | I I I I
ITanah 1 2,744.65 1 53.81 I 3,979.371 46.231

1FELDA |1,732.711 37.13 ' 1. 2,040.96| 23.71 I

IFelcra |" 192.301 4.13 | 472.031 5.431

|Lain-lain I I I I I
I Pembangunan | 819.14 1 17.55 I 1,466.331 17.#03|

1 Lain —1ain I I . I I 1
I Program I 537.70) 12.83 | 1,592.941 18.50 1

1 ! ! 1 1 <
IJUMLAH I 4,666.201 100.0 | 3,603.601 100.01
1 1 i 1 I 1

Sumber : Laporan Tahunan Dan Prestasi FELDA 1986.


Ibu Pejabat, Kuala Lumpur.

L' xai"i caranya x a L an s

i. Terdapat perbezaan pendapatan di kalangan

peneroka di antara rancangan yang berlainan

jenis tanaman utama.

ii. Terdapat perbezaan tingkat sosio ekonomi

peneroka khususnya di antara rancangan yang

sama tanaman u tarn any a tetapi di k a was an atau

iOKasi rang berlainan

i i i u Wuj ud p e r be z a an te r h ad a p pen d a pa t an pen e r a k a

m en g i k u t t a h u n .

COPYRIGHT © UiTM
1.3.0 Kepentingan Kajian.

1.3.1 Pihak Kerajaan

Untuk melihat pencapaian FELDA dari aspek

pendapatan yang diperolehi oleh peneroka

berbanding dengan bukan peneroka FELDA.

Malah s&cara tidak langsung memberi gambaran

serta penjelasan kepada kerajaan sebagai pan-duan

dalam membentuk polisi-polisi tertentu.

1.3.2 Pihak Pengurusan FELDA.

Merupakan golongan pelaksana operasi FELDA.

Melalui kajian ini akan beri peluang kepada mereka

untuk melihat kejayaan mereka di dalam membangun-

kan taraf sosio ekonomi peneroka.

1.3.3 Peneroka FELDA.

Untuk memberi gambaran kepada mereka berhubung

dengan corak pembangunan sosio ekonomi yang mereka

perolehi. Ini membolehkan mereka merancang

penggunaan pendapatan mereka dengan lebih baik di

samping berusaha dengan gigih lagi untuk memper-

baiki taraf sosio ekonomi di kalangan•mereka.

COPYRIGHT © UiTM
1.4.0 Hipotesis Am.

Terdapat perbezaan tingkat sosio-ekonomi dan

pendapatan di kalangan peneroka - peneroka di

antara rancangan yang berlainan jenis tanaman

utamanya.

Maka secara tidak langsung memberi kesan kepada

pola sosio-ekonomi peneroka bagi mencapai

kehidupan yang lebih sempurna dan selesa.

1.5.0 Hipotesis Kerja.

Jurang perbezaan sosio-ekonomi akan dapat

dikurangkan antara luar bandar hanya melalui satu

perancangan atau agihan pendapatan yang berkesan

bagi mencapai taraf sosio ekonomi penduduk yang

baik dan berkesan seterusnya memastikan • tingkat

sosio ekonomi peneroka mampu berkembang maju dan

dinamik.

Maka sebarang perancangan yang berasaskan kepada

sistem " ad-hoc " kepada sesuatu perancangan

sering mewujudkan masalah serta isu yang tidak

berkesudahan terutamanya berhubung dengan perkara

yang dinyatakan d i atas.

COPYRIGHT © UiTM
1.6.0 Matlamat. Kajian.

Menilai pencapaian dan kejayaan FELDA dalam

membangunkan taraf sosio ekonomi peneroka di tanah

rancangan FELDA Trolaxk, Perak Darul Ridzuan.

1.7.0 Objektif Kajian.

i.' Mengenalpasti peranah FELDA . dalam

membangunkan sektor pertanian utama iaitu

skim kelapa sawit dan getah dalam peningkatan

pendapatan peneroka.

ii« Mengenalpasti pola pendapatan peneroka skim

kelapa sawit dan getah dalam konteks

Malaysia dan kawasan kajian kes.

iii. Mengkaji pola serta jumlah pemilikan harta,

perbelanjaan isirumah, bilangan ana'k-anak

yang bersekolah, jumlah simpanan, tunggakan,

kemampuan membayar dan memiliki harta serta

pendapatan sampingan di kalangan peneroka

bagi tujuan perbandingan peningkatan sosio

ekonomi peneroka FELDA di kawasan kajian kes.

COPYRIGHT © UiTM
iv. Mengenalpasti Masalah dan Isu yang dihadapi

oleh peneroosa-penefoka berhubung dengan

pembangunan sosio ekonomi yang telah di-

progracnkan kepada me re k a, dan penghijrahan

generasi kedua ke bandar.

v. Memberi alternatif dan garis panduan kepada

pihak FELDA dari aspek pembangunan tingkat

pendapatan dan pembaikan taraf sosio ekonomi

peneroka dengan lebih baik di samping garis

panduan sedia ada sekarang.

1.8.0 Skop Kajian.

Dalam konteks kajian , penumpuan hanya akan

menyentuh kepada perkara, masalah serta isu-isu

yang berkaitan. dengan hal pembangunan sosio-

ekonomi peneroka tanpa mengambil kira kajian

terperinci ke atas aspek-aspek seperti sistem hak

milik tanah , pengangkutan , penempatan dan

sebagainya.

COPYRIGHT © UiTM
Kajian ini mengambil rancangan FELDA trolak, Perak-

Darul Ridzuan sebagai kes kajian dan ia terbahagi

kepada 3 rancangan iaitu :

i. Rancangan FELDA Trolak Utara. '

ii. Rancangan FELDA Trolak Selatan..

iii. Rancangan FELDA Trolak Timur.

Cadangan - cadangan yang akan di bentuk hanya

merupakan panduan untuk meningkatkan taraf sosio-

ekonomi, memperbaiki kelemahan serta sebagai garis

panduan dalam melaksanakan polisi-polisi yang

tertentu.

1.9.0 Pendekatan Kajian.

Terdapat 4 pendekatan kajian dilakukan dalam

proses kajian ini.. Ia meliputi' aspek seperti

berikut ;

Peringkat Pertama

Peringkat kajian ilmiah ke atas bahan-bahan dari

data sekunder seperti teks, artikel, majalah,

ba-han bercetak dan sebaqainya ™

COPYRIGHT © UiTM
Selain itu maklumat sekunder juga diperolehi dari

sumber seperti di bawah ;

i. Maklumat dari Ibu Pejabat FELDA Persekutuan.

ii» Maklumat dari Pejabat Pengurus/Zon Rancangan

FELDA, Trolak Perak Darul Ridzuan.

iii.Jawatan kuasa Kemajuan Rancangan [ JKKR ]

FELDA Trolak, Perak Darul Ridzuan.

iv. Jabatan Perangkaan Malaysia,

v. Jabatan Perancang FELDA, Ibu Pejabat

Kuala Lumpur,

vi. Lain-lain yang berkaitan.

Ini bertujuan untuk mendapatkan kefahaman yang

lebih jelas tentang kajian yang dijalankan. Di

peringkat ini kajian turut menyentuh fungsi FELDA

terhadap program pembangunan sosio-ekonomi yang

dilaksanakan di tanah-tanah rancangannya.

Selain i"tu turut mengenal pasti FELDA dengan

memberi penjelasan berhubung dengan objektif ,

kegiatan , polisi serta dasar yang berkaitan

dengan tajuk kajian.

COPYRIGHT © UiTM