Anda di halaman 1dari 9

KPP 5022 APLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Konsep-konsep Asas Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan


- Definisi konsep Psikologi, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan
- Sejarah Perkembangan dan Aliran dalam Psikologi
- Konsep-konsep asas : naluri, keperluan, motivasi, desakan [drive]
- Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru

Definisi psikologi

- berasal daripada perkataan Greek


- psyche = minda / mental
- logos = ilmu / pengajian
- psikologi = ilmu saintifik tentang tingkah laku dan proses mental
- tingkah laku nyata [overt] = makan, jalan, belajar, main, tidur, mengigau
- tingkah laku tersembunyi [covert] = pemikiran, menghafal, membuat keputusan
- kajian saintifik / empirikal = data dikutip menerusi kajian dan pengukuran tingkah
laku yang teliti e.g : hubungan antara minuman kopi dan rasa mengantuk

Matlamat psikologi

- hurai / describe = bagaimana corak tingkah laku


- faham / understand = kenapa tingkah laku tersebut berlaku
- ramal / predict = apakah kesan tingkah laku tersebut
- pengaruh / influence = bagaimana tingkah laku boleh diubah pada masa depan
- kesimpulan : kaji tentang apa yang dilakukan oleh manusia / haiwan, bagaimana dan
kenapa dilakukan, apa kesannya, bagaimana boleh diubah tingkah laku yang tidak
diingini

Bidang-bidang psikologi moden

Bidang asas [basic areas]

- psikologi biologi
- sensasi dan persepsi
- pembelajaran dan ingatan
- kognisi
- psikologi perkembangan
- motivasi dan emosi

1
- personaliti
- psikologi sosial
- psikologi sosiobudaya
- psikometrik
- eksperimental
- perbandingan = kaji tingkah laku haiwan

Bidang gunaan [applied areas]

- psikologi klinikal = masalah tingkah laku dan emosi serius, di hospital / klinik
- psikologi kaunseling = masalah tingkah laku dan emosi kurang serius, di sekolah,
bimbingan kerjaya
- psikologi industri dan organisasi = kaji tingkah laku pekerja dan pekerjaan
- psikologi kesihatan
- psikologi pendidikan dan sekolah

Psikologi pendidikan

- kaji tingkah laku dalam set pendidikan


- mengaplikasi ilmu psikologi dalam pendidikan
- membentuk ilmu dan prosedur baru
- berurusan dengan proses pembelajaran; perkembangan manusia; motivasi;
pembelajaran sosial; personaliti [kecerdasan, kreativiti] disiplin; pengukuran dan
penilaian

Sejarah perkembangan dan aliran dalam psikologi

Sejarah awal

- psikologi pada asalnya adalah bidang falsafah


- sejarahnya psikologi bermula pada 1879 di Leipzig, Germany dengan penubuhan
sebuah makmal psikologi pertama untuk mengkaji pengalaman sedar oleh Wilhelm
Wundt – membezakan falsafah dengan psikologi
- Wundt bertanya ”adakah kita membentuk sensasi, imej dan perasaan?”
- Wundt ukur pelbagai rangsangan seperti cahaya, bunyi dan berat
- Wundt menggunakan kaedah introspection = melihat / mengkaji ke dalam; melihat /
merenung / berfikir reaksi secara mendalam teliti
- antara lain, Wundt kaji tentang kederiaan, ingatan dan tanggapan

Strukturalisme

- idea Wundt diteruskan oleh anak muridnya Edward B. Titchener


- kedua-dua tokoh ini dikelompokkan dalam aliran strukturalisme kerana mereka
mengkaji struktur kehidupan mental

2
- dengan menggunakan introspeksi, mereka cuba menganalisis unsur-unsur asas
pengalaman; apakah bahan binaan pengalaman
e.g. apakah rasa-rasa asas yg menghasilkan rasa yang kompleks seperti rasa coklat,
limau, nasi ayam
- walaupun introspeksi gagal menghasilkan jawapan yang mereka cari kerana mereka
sering tidak sependapat antara satu sama lain, teknik tersebut masih digunakan dalam
kajian bidang hipnosis, penyelesaian masalah dan perasaan

Fungsionalisme

- tokoh = Willam James; menulis buku Principles of psikologi [1890]


- meluaskan bidang psikologi kepada tingkah laku haiwan, tingkah laku bilazim
- menumpukan kepada bagaimana minda berfungsi yang membolehkan kita beradaptasi
dengan persekitaran
- menyatakan bahawa kesedaran merupakan imej dan sesasi yang sentiasa berubah;
bukannya blok-blok binaan yang mati

Behaviorisme

- tokoh = John B. Watson


- kaji tingkah laku luaran yang nampak; menetang kajian minda, pengalaman sedar,
introspeksi
- kaji hubungan antara rangsangan dan tindak balas dalam kalangan haiwan dan
perluaskan pada manusia
- menerima konsep pelaziman Ivan Pavlov - ahli psikologi Rusia
- Watson kata ”berikan saya satu dozen bayi yang sihat, sempurna fizikal, dan dunia
saya sendiri untuk membesarkan mereka, saya jamin saya boleh ambil mereka secara
rambang dan latih mereka untuk menjadi doktor, peguam, pelukis, ketua pedagang,
peminta sedekah dan pencuri – kini, kenyataan ini dianggap sebagai melampau
- tokoh lain = BF Skinner; tokoh behaviorisme moden
- sarankan bahawa tingkah laku manusia dikawal oleh ganjaran; mencipta kotak
Skinner, mengkaji tikus dan merpati; percaya bahawa proses mental tidak diperlukan
untuk menerangkan tingkah laku

Behaviorisme kognitif

- aliran yang menggabungkan pemikiran dan pelaziman untuk menerangkan tingkah


laku
e.g. pelajar datang ke kuliah kerana menjangkakan ada maklumat yang diperlukan
untuk peperiksaan [kognitif] dan mungkin juga kerana keseronokan berjumpa dengan
kawan-kawan [ganjaran]

3
Psikologi Gestalt

- kaji pemikiran, pembelajaran, tanggapan secara keseluruhan dan bukan kaji


sebahagian-sebahagiannya; analoginya : irama lagu tidak boleh didengar secara
terputus-putus
- slogan = the whole is greater than the sum of its parts
- tokoh = Max Wertheimer

Psikologi psikoanalitik

- tokoh = Sigmund Freud; ahli psikologi Austria


- berpendapat bahawa kehidupan mental manusia adalah seperti seketul air batu - hanya
sebahagian kecil sahaja yang kelihatan; kebanyakan aspek minda berada dalam
keadaan bawah sedar misalnya pemikiran, naluri terutamanya yang berkaitan dengan
seks dan kelangsangan
- pelopor psychoanalisis = talking terapi
- kini banyak pendapat Freud telah diubah

Psikologi humanistik

- tumpu kepada memahami pengalaman manusia yang subjektif; masalah manusia,


potensi yang perkara yang terbaik [ideal]
- tokoh = Carl Rogers; Abraham Maslow
- mereka menolak Freud, behaviourisme tegar kerana idea-idea ini tumpu kepada
andaian bahawa tingkah laku manusia ditentukan oleh kuasa-kuasa di luar kawalan
manusia tersebut
- humanistik memperjuangkan free will = manusia mempunyai kebebasan untuk
membuat keputusan sama ada untuk menjadi ceria, kreatif, menjalani hidup yang lebih
bermakna; namun tidak dinafikan, pengalaman lama tetap berperanan
- kasih sayang, penghargaanm kerohanian adalah sama penting dengan makanan dan
minuman walaupun dalam kalangan kanak-kanak; jika aspek ini terkurang maka akan
timbul masalah

Aliran psikologi moden

- psikodinamik
- behaviorisme
- humanistik
- biopsikologikal
- kognitif

4
Konsep-konsep asas

Naluri

- keinginan

Keperluan

- kekurangan fisiologi, psikologi, sosial, dan tubub badan yang dirasai


- kekurangan ini menyebabkan seseorang itu mempunyai motif untuk memenuhi
keperluan tersebut
e.g. rasa lapar = satu kekurangan yang menyebabkan kita mempunyai motif untuk
memenuhi keperluan lapar dengan mencari makanan
- kekurangan ini bergantung kepada tafsiran
e.g. lapar kerana berpuasa merupakan satu kepuasan dan bukannya kekurangan
- keperluan tidak dipelajari = makanan
- keperluan dipelajari = wang

Motivasi

- keadaan dalaman yang menggerak dan memberi arah kepada pemikiran, perasaan dan
tingkah laku
- keadaan dalaman ini mengarah kepada pencapaian matlamat dan pemuan keperluan
 mendorong seseorang bersungguh-sungguh

Desakan

- drive
- kecenderungan ke arah tingkah laku tertentuyang dibawa oleh satu keperluan ayng
tidak dipuaskan
e.g. desakan / dorongan lapar dikaitkan dengan keperluan terhadap makanan

Konsep asas penyelidikan

- kajian saintifik = pemerhatian yang dibuat secara sistematik, disokong oleh bukti-
bukti yang kukuh

Definisi

- definisi konsepsi = definisi biasa mengikut kamus / pemahaman harian


e.g pandai maksudnya cerdik, bijak, cerdas
- definisi operasi = definisi sesuatu tingkah laku diterangkan secara operasi iaitu dengan
menerangkan prosedur / cara sesuatu tingkah laku diukur

5
e.g. pandai maksudnya bayi berumur dua tahun boleh menyebut dua perkataan
sekaligus

Teori dan hipotesis

- teori = cadangan penerangan tentang fakta dan hubungan dalam sains


e.g.hukum kesan menyatakan bahawa tindakan balas yang membawa kepada kesan
yang disukai akan diulang
- hipotesis = agakan / ramalan yang dibuat berdasarkan teori; diuji dalam kajian
e.g. orang yang dibalas senyumannya akan lebih kerap memberikan senyuman
berbanding orang yang tidak dibalas senyumannya

Sampel dan populasi

- sampel = sekumpulan orang yang dikaji yang dipilih dari populasi


e.g. pelajar KPP 1033
- populasi = kelompok manusia yang lebih besar
e.g. semua pelajar UPSI
- persampelan = teknik memilih sampel
- persampelan mudah = sekadar ambil mana yang mudah
- persampelan rambang = semua orang dalam populasi ada peluang untuk diplih

Kaedah mengutip data

- keratan rentas = one shot; kaji setiap lapisan umur serentak; mudah
- berpanjangan = longitudinal; kaji subjek yang sama berulang kali; sukar; bilangan
mungkin semakin berkurangan; teknik yang lebih baik kalau kaji perkembangan

Kaedah penyelidikan

Kajian deskriptif

- teknik kutip data paling mudah


- kaji orang dalam kelompok sendiri
- tiada manipulasi
- kaedah = tinjauan, pemerhatian semulajadi, klinikal, case study

Kaedah tinjauan

- melibatkan temubual dan soal selidik


- tanya soalan secara langsung tentang pendapat, perasaan, persepsi
- banyak data boleh dikutip dalam mas ayang singkat
- ketepatan maklumat boleh diragui terutamanya bagi hal-hal yang sulit dan rahsia

6
Kaedah pemerhatian semulajadi

- merekod tingkah laku dalam suasana semulajadi


- tingkah laku belajar di perpustakaan, gaya bermain dalam kalangan kanak-kanak

Kaedah klinikal

- variasi pemerhatian semulajadi


- rekod tingkah laku ketika pesakit sedang mendapatkan rawatan terapi di klinik
e.g. rekod tingkah laku kebimbangan tinggi sebelum, semasa dan selepas rawatan
kebimbangan dijalankan

Kaedah kajian kes

- seorang atau beberapa orang dikaji dengan secara detail dalam pelbagai aspek
kehidupan
- bilangan subjek sangat sedikit

Kajian korelasi

- kajian yang mengukur hubungan antara dua pembolehubah yang tidak boleh dikawal
oleh penyelidik
e.g. kehadiran kuliah dan keputusan peperiksaan
- hubungan boleh jadi positif atau negatif dan juga lemah atau kuat
- korelasi hanya menunjukkan hubungan – bukan sebab musabab

Kajian eksperimen

- pengkaji memanipulasi pembolehubah bebas untuk melihat kesannya ke atas


pembolehubah terikat
- membantu mencapai matlamat untuk memahami dan mempengaruhi tingkah laku
- pengkaji boleh melihat hubungan antara dua atau lebih pembolehubah dan juga
menerangkan tentang sebab dan musabab dengan lebih yakin
e.g. hubungan antara menonton video berunsur ganas dengan tingkah laku langsang
dalam kalangan kanak-kanak

Pembolehubah bebas dan terikat

- bebas = nilai yang boleh dikawal oleh pengkaji; boleh dimanipulasi; punca; berlaku
dahulu
e.g. jenis filem, jantina, tahap pendidikan
- terikat = dikawal oleh pembolehubah bebas; tidak boleh dimanipulasi; kesan; unsur
yang lebih ditumpukan oleh pengkaji; berlaku kemudian
e.g. tingkah laku agresif, motivasi, rasa mengantuk

7
Kumpulan eksperimen dan kawalan

- eksperimen = kumpulan yang menerima nilai / syarat / ubat / rangsangan / rawatan


tertentu
- kawalan = kumpulan yang tidak menerima sebarang nilai / syarat / ubat / rangsangan /
rawatan tertentu atau menerima placebo

Pengelompokan rambang

- subjek yang diletakkan dalam kumpulan eksperimen atau kawalan ditentukan secara
rambang; jika tidak eksperiment dianggap tidak valid

Placebo

- bahan tidak aktif diberikan kepada kumpulan kawalan


e.g. kumpulan eksperimen minum kopi; kumpulan kawalan minum sejenis minuman
seperti kopi tetapi tiada kandungan kafein

Eksperiment blind

- pemerhati yang merekod tingkah laku tidak tahu kumpulan mana yang menerima
rawatan dan yang mana tidak
- tujuan = mengelakkan bias
- jenis bias :

Jenis bias Pemerhati Subjek Pengkaji


Single Tahu Tidak tahu Tahu
Sinlge Tidak tahu Tahu Tahu
Double Tidak tahu Tidak tahu Tahu

Semakan manupulasi

- bahan aktif disahkan boleh meninggalkan kesan.


e.g. semak dahulu adakah kandungan kafien cukup; video betul-betul ganas

Kajian psikologi pendidikan

- kajian kes
- kajian tindakan = matlamatnya untuk mempertingkatkan P&P; dilakukan sendir oleh
guru

8
- strategi pengajaran reflektif = guru dan pelajar berfikir secara aktif tentang hal-hal
yang berkaitan dengan P&P

Etika penyelidikan

Subjek manusia

- tiada paksaan
- pemakluman
- penyembunyian prosedur kajian minimum
- perkongsian keputusan
- kerahsiaan data

Subjek haiwan

- kajian benar-benar diperlukan


- menggunakan haiwan yang sihat
- melayan haiwan seperti manusia

Kepentingan psikologi kepada guru

- mengenalpasti tingkah laku pelajar


- lebih memahami dan prihatin kepada keperluan pelajar
- dapat meramal tingkah laku pelajar
- dapat menjalankan ujian mudah untuk kenalpasti personaliti, motivasi, kecenderungan,
minat pelajar