Anda di halaman 1dari 3

SULIT IE/APR 2006/IPK200

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS FALSAFAH DAN ETIKA SAINS ISLAM

KOD KURSUS IPK200

PEPERIKSAAN APRIL 2006

MASA 2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi lima (5) soalan.

2. Jawab tiga (3) soalan sahaja.

3. Jawapan bagl setiap soalan hendaklah dl Buku Jawapan yang disediakan. Mulakan setlap
jawapan di muka surat yang baru.

4. Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengan
kebenaran pengawas.

5. Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi:


i) Kertas Soalan
ii) satu Buku Jawapan - disediakan oleh Fakulti

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN


Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT
SULIT 2 IE/APR 2006/IPK200

Jawab TIGA (3) soalan sahaja. (60 markah)

SOALAN 1

Keunikan sains Islam terletak pada cirinya yang mempunyai nilai keagamaan.

Huraikan pernyataan di atas dengan mengemukakan EN AM (6) hujah keunikan sains Islam.

(20 markah)

SOALAN 2

"Islam merupakan penemu dan penyambung warisan ilmu-ilmu Yunani dan Romawi dengan
tamadun Barat di abad Pertengahan. Tiada siapa yang dapat menafikan penerimaan sains
dan teknologi Islam oleh Eropah yang tercermin daripada banyaknya istilah bahasa Arab
yang diturunkan menjadi bahasa Eropah". (Zulekha Yusoff (ed.) :1999)

Sehubungan dengan kenyataan di atas, huraikan sejarah perkembangan sains dan


teknologi pada zaman Rasulullah S.A.W., zaman Kerajaan Abbasiyah dan zaman Kerajaan
Islam di Andalus.
(20 markah)

SOALAN 3

Jelaskan DUA (2) peranan al-Quran dalam sains dan teknologi serta huraikan EMPAT (4)
cabang sains yang terdapat di dalam al-Quran.
(20 markah)

SOALAN 4

Jelaskan DUA (2) asas Islamisasi ilmu, DUA (2) kepentingannya dan nyatakan LIMA (5)
langkah utama sebagaimana yang dicadangkan oleh Profesor Ismail al-Faruqi.
(20 markah)

© Hak Cipta Universit! Teknologi MARA SULIT


SULIT 3 IE/APR 2006/IPK200

SOALAN 5

AI-Dharar yuzal atau kemudaratan dihilangkan merupakan salah satu kaedah fiqh yang
diaplikasi untuk menyelesaikan beberapa masalah ummah.

Berpandukan kaedah fiqh di atas, kemukakan pandangan anda bagi EMPAT (4) daripada
isu-isu berikut.

a) Bayi tabung uji


(5 markah)
b) Pembedahan plastik
(5 markah)
c) Pemindahan organ
(5 markah)
d) Pengguguran kandungan
(5 markah)
e) Teknologi nuklear
(5 markah)

(Jumlah : 20 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT