Anda di halaman 1dari 9

2005

Sumber alam yang dapat digunakan


secara berterusan
6. Pernyataan di atas berkaitan dengan sumber
I Air
II Tanih
III Hutan
IV Mineral
1. Sumber mineral yang diperoleh dari kawasan A I, II dan III C I, III dan IV
berlorek dalam peta di atas digunakan untuk B I, II dan IV D II, III dan IV
menghasilkan
I Piuter Bekalan Permintaan Tenaga
II Plastik air meningkat elektrik
III Baja urea
IV aluminium Berdasarkan rajah d atas apakah usaha yang
7. dijalankan untuk memenuhi permintaan
A I dan II C III dan IV tersebut?
B II dan III D I dan IV A Membina empangan
B Mengawal pembalakan
2. Antara yang berikut yang manakah sumber
tenaga yang digunakan di Malaysia? C Meneroka sumber baru
D Memajukan perindustrian
I Suria
II Geoterma
III Gas asli
IV Hidro
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

8. Apakah langkah untuk megurangkan


pergantungan terhadap sumber yang dipasarkan
di atas?
A Mengitar semula
B Mengurangkan eksport
C Mencari sumber gantian
D Mempelbagaikan penggunaan
3. Sumber di kawasan berlorek dalam peta di atas
menjadi bahan mentah untuk pengeluran
A Kaca C Simen
B baja D Marmar

Kawasan Alat
Negeri
tangkapan tangkapan
Kelantan Lebih 32 km dari 9. Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas
P terhadap alam sekitar?
terengganu pantai
4. Namakan alat tangkapan P A Penipisan lapisan ozon
B Peningkatan suhu
A Pukat tangkul C Pompang C Hujan asid
B Pukat tunda D Kelong D jerebu
Antara yang berikut kombinasi manakah Kerjasama ekonomi antarabangsa penting
10.
benar? 13. kepada pembangunan Malaysia kerana dapat
Kesan kegiatan Langkah meningkatkan
ekonomi mengatasi I Harga barangan eksport
Menyediakan II Kemasukan buruh mahir
Pemusnahan kawasan III Kemasukan modal asing
I
habitat haiwan perlindungan IV Pemindahan teknologi
haiwan
Kemerosotan Rawatan kumbahan A I, II dan III C I, III dan IV
II
kualiti air sungai air B I, II dan IV D II, III dan IV
Kesuburan tanih
III Membina teres
berkurangan
Penguatkuasaan Pembakaran Industri
IV Pencemaran udara
undang-undang terbuka perkilangan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
14. Kawasan berlorek dalam rajah di atasberkaitan
dengan kejadian
I Kabut III Hujan asid
II Jerebu IV Hujan bukit
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Dataran Kedah-Perlis
Dataran Kerian
11. Antara yang berikut manakah faktor yang Dataran Kelantan
mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan
berlorek seperti dalam peta di atas?
I Tanih aluvium Hasil X
II Sistem pengairan
15. Apakah hasil X?
III Kawsan beralun
IV Jaringan pengangkutan A Padi C Koko
B Kopi D Nanas
A I dan II C III dan IV
2006
B II dan III D I dan IV
16. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui?
A Air C Geoterma
B Biomas D Mineral
Tanah tinggi
Genting Negara yang manakah menjana tenaga suria
17.
Pelancong Tanah Tinggi sebagai tenaga alternatif
Faktor X Genting
Singapura A Jepun C Belanda
12. Apakah faktor X Bukit Fraser B Iceland D Perancis
A Suhu sederhana
B Petempatan awal Antara yang berikut yang manakah benar
18.
tentang taburan mineral di Malaysia?
C Tempat bersejarah
D Pusat membeli-belah Jenis Mineral Lokasi
A Bijih besi Jemaluang
B Kuprum Mamut
C Emas Mukah
D Bauksit Raub
• MTIB
• FRIM 24. MATRADE terlibat dalam sektor
• PERHILIT A Pertanian C Pegangkutan
AN B Perlombongan D Perdagangan
Agensi di atas berkaitan dengan pengurusan
19.
sumber?
Tanih Saliran
A Air C Hutan
laterit baik
B Tanih D Mineral

20. Antara yang berikut yang manakah langkah


mengekalkan sumber hutan di Malaysia? MPOB
I Menanam tanaman tutup bumi
II Menjalankan rawatan silvikultur 25. Kawasan berlorek dalam rajah di atas dikaitkan
dengan tanaman
III Mewujudkan taman negara
IV Menebus guna kawasan paya A Padi C Kelapa sawit
B Getah D Sayur-sayuran
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

21. Apakah egiatan ekonomi yang tergolong dalam


sektor tertier?
I Pertanian
II Pembalakan
III Pelancongan
IV Perdagangan
A I dan II C III dan IV • Tanih gambut
B II dan III D I dan IV • Tanaman nanas
26. Maklumat di atas merujuk kepada kawsasan
peta yang bertanda
A I C III
B II D IV

• Kawasan tadahan air terjejas


• Suhu setempat meningkat
27. Kegiatan yang manakah dapat dikaitkan
dengan masalah di atas?
22. Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta A Perlombongan C Pembalakan
di atas merujuk kepada penanaman B Pelancongan D Perindustrian
A Tebu C Getah
B Padi D Nanas Antara yang berikut, kombinasi yang manakah
28.
benar?
• Memproses petroleum Program kitar
Negara
• Industri petroleum semula
Lokasi yang manakah terlibat dengan kegiatan I Jerman Green Dot
23. II Denmark Merawat air sisa
di atas?
III Jepun Cukai pelupusan
A Port Dickson C Lutong
IV Singapura “NEWater”
B Tangga Batu D Kerteh
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
D Teluk Ramunia, Johor
2007
29. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? 36. Apakah kepentinan penerokaan sumber kepada
A Air C Hutan pembangunan negara?
B Suria D Mineral I Meningkatkan import barangan
II Meningkatkan nilai mata wang
30. Negara yang manakah paling banyak menjana III Membangunkan kawasan baru
tenaga suria? IV Mewujudkan peluang pekerjaan
A India C Kanada A I dan II C III dan IV
B Jepun D Perancis B II dan III D I dan IV

•Silimpopon
•Balingan
31. Apakah sumber mineral yang terdapat di
kawasan di atas?
A Emas C Bijih timah
B Kuprum D Arang batu

Kombinasi yang manakah benar tentang


32.
kepentingan sumber mineral? 37. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang
Jenis Mineral Kepentingan bertanda X dan Y merujuk kepada kegiatan
A Kaolin Kaca penanaman
B Kuprum Dawai elektrik A Padi C Lada hitam
C Bauksit Piuter B Tembakau D Kelapa sawit
D Batu kapur Tembikar

• Tiong
• Erb West
33. Senarai di atas merujuk kepada perlombongan
A Emas C Petroleum
B Bijih timah D kaolin

Di manakah pusat memproses petroleum dalam


peta di atas ?
A I C III
B II D IV

34. Penerokaan sumber air untuk kuasa


hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda
A I C III
B II D IV

35. Di manakah terdapat bahan mentah untuk


industri membuat aluminium? 38. Berdasarkan peta di atas, lokasi yang manakah
A Bau, Sarawak berkembang akibat daripada penerokaan gas
asli
B Raub, Pahang
C Mamut, Sabah A I C III
B II D IV
39. Kombinasi yang manakah benar tentang jenis
dan kawasan perindustrian? 43. Apakah sumber mineral yang terdapat di lkasi
berikut?
Jens industri Kawasan industri
Bayan Lepas, Pulau • Jerneh, Terengganu
A Elektronik
Pinang • Beryl, Sarawak
B Perabot Gurun, Kedah • Kinarut, Sabah
C Baja urea Lahad Datu, Sabah A Kaolin C Gas asli
D Simen Bintulu, Sarawak B Kuprum D Arang batu

Gambar rajah di bawah menunjukkan lokasi


perlombongan suatu mineral

44
40. Gambar di atas dikaitkan dengan Di manakah lokasi berkenaan
.
A Ekopelancongan A Balingan C Teluk Ramunia
B Agropelancongan B Merit Pila D Erb West
C Pelancongan bertema
D Pelancongan budaya dan warisan 45 Senarai barangan berikut diperbuat daripada
. sejenis sumber mineral
41. Apakah langkah bagi mengatasi masalah tanah • Seramik
runtuh dikawasan lebuh raya di Malaysia? • Tembikar
I Menanam rumput • Jubin
II Membina jambatan A Bauksit C Kuprum
III Membina terowong B Kaolin D Batu kapur
IV Membina tembok simen
A I dan II C III dan IV Gambar rajah di bawah merujuk kepada sumber
tenaga yang terdapat di sebuah negara
B II dan III D I dan IV

2008
Maklumat berikut merujuk kepada langkah
pengurusan sumber
• Pokok bernilai tinggi ditanam
• Ditebang selepas 30 tahun
42 46
Langkah pengurusan tersebut dikenali sebagai Apakah negara tersebut?
. .
A Ladang hutan A Peranchis C China
B Rawatan silvikultur B Iceland D Belanda
C Penghutanan semula
D Penebangan terpilih 47 Apakah program kitar semula yang dijalankan
. di Taiwan?
A 4 in 1 C Green Dot
B Waste 21 D NEWater
48 Apakah langkah untuk mengekalkan kandungan
. nutrien dalam tanah
53 Kawasan yang manakah dalam peta di bawah
A Penggunaan baja organik . yang mengusahakan tanaman kelapa sawit?
B Penanaman secara teres
C Penanaman secara intensif
D Penggunaan sistem pengairan

49 Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di


. lokasi berikut?
• Mersing, Johor
• Tawau, Sabah
A Penanaman kopi
B Pembuatan tekstil 54. Apakah kegiatan industri yang terdapat di
C Perikanan pinggir laut lokasi berikut?
D Perlombongan bijih besi
• Gurun, Kedah
50 Apakah kegiatan industri yang terdapat di • Shah Alam, Selangor
. lokasi berikut? • Tanjung Malim, Perak

• Tasek, Perak A Automotif C Elektronik


• Teluk Ewa, Langkawi B Petrokimia D Tekstil

A Kaca C Simen 55 Apakah kesan penggunaan racun rumpai secara


B Piuter D Seramik . berleluasa terhadap alam sekitar?
A Ketandusan tanih
Dimanakah tanaman tebu diusahakan secara
besar-besaran? B Kejadian hujan asid
C Menjejaskanhasil tanaman
A Oya, Sarawak
D Mengancam hidupan akuatik
B Chuping, Perlis
C Temerloh, Pahang 56 Apakah kesan pembinaan empangan kuasa
D Kundasang, Sabah . hidroelektrik kepada alamsekitar?
A Banjir kilat
Kawasan yang berlorek dalam rajah di bawah
merujuk kepada suatu lokasi B Pencemaran air
C Sumber hutan musnah
D Kawasan tadahan terjejas
Tanah laterit
Tanah beralun 57
Tanih gambut Apakah kesan jerebu terhadap alam sekitar?
.
Getah A Menipiskan lapisan ozon
Kelapa sawit B Menyebabkan katarak mata
Nanas C Menjejaskan hidupan akuatik
D Menghadkan jarak penglihatan
52
Di manakah lokasi tersebut?
. 2009
A Dataran Johor 58 Apakah sumber mineral yang digunakan untuk
B Dataran Pahang . menghasilkan barangan berikut/
C Dataran Hilir Perak • Seramik
D Dataran Terengganu • Tembikar
A Silika C Marmar
B Kaolin D Batu kapur A Pemindahan teknologi
B Kos pengeluaran meningkat
C Peningkatan import barangan
D Menstabilkan nilai mata wang

59
Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui?
.
Berikut adalah kegiatan ekonomi yang
A Tanih C Mineral dijalankan di Malaysia
B Suria D Geoterma
• Pembalakan
60 Negara manakah menggunakan sumber tenaga • Pertanian pindah
. geoterma? 66. Apakah kesan kegiatan tersebut terhdap alam
A India C Belanda sekitar?
B Jepun D Iceland I Hujan asid
II Pulau haba
61 Di manakah program pemeliharaan alam sekitar III Habitat fauna terancam
. berikut dilaksanakan? IV Rantaian makanan terjejas
• Green Dot System A I dan II C III dan IV
• Ordinan Bungkusan 1991 B II dan III D I dan IV
A Jerman C Denmark
B Taiwan D Singapura 67. Apakah jenis tanih yang mempengaruhi
kegiatan pertanian di Dataran Kedah?
62. Mengapakah pengurusan sumber perlu A Laterit C Gambut
dilaksanakan dengan berkesan? B Aluvium D Tanah liat
I Menjamin bekalan berterusan
II Mengurangkan kos penyelenggaraan Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam
68.
III Menggalakkan pemindahan teknologi sektor tertier?
IV Mengekalkan keseimbangan ekosistem A Guru C Penoreh getah
A I dan II C III dan IV B Nelayan D Pekerja kilang
B II dan III D I dan IV
Kawasan berlorek X dan Y dalampeta di
bawah menunjukkan lokasi sumber mineral di
63. Antara yang berikut yang manakah sumbangan
Malaysia
penerokaan sumber tenaga di Malaysia?
I Kemasukan buruh asing
II Mewujudkan landskap baru
III Pembangunan infrastruktur
IV Sumber bahan mentah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

64. Di manakah tanaman tebu diusahakan secara


besar-besaran? 69. Antara yang berikut, yang manakah
menerangkan kepentingan penerokaan sumber
A Oya, Sarawak mineral di kawasan berlorek?
B Kudat, Sabah
I Kewujudan bandar baru
C Chuping, Perlis
II Menjadi tumpuan pelancong
D Temerloh, Pahang
III Pembinaan pelabuhan kontena
65 Apakah kepentingan pelaburan Jepun di IV Perkembangan industri petroleum
. Malaysia? A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV denganlangkah pengurusan tersebut?
A Kaolin C Batu kapur
B Bijih timah D Arang batu

Maklumat berikut adalah dfaktor-faktor yang Foto berikut menunjukkan sejenis alat untuk
menggalakkan penanaman sejenis tanaman. menghasilkan tenaga angin
• Tanah laterit
• Tanah beralun
• Hujan melebihi 2000mm
70. Apakah tanaman tersebut?
A Tebu C Nanas
B Sagu D Getah
76 Sumber tenaga yang dapat dihasilkan
71. Mengapakah pertubuhan antarabangsa berikut . menggunakan alat tersebut banyak terdapat di
penting kepada Malaysia? negara
A China C Belanda
• Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
• Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) B Iceland D Peranchis

A Kestabilan nilai mata wang 77 Apakah jenis tenaga yang banyak digunakan di
B Penggalakan pelaburan asing . Iceland?
C Peningkatan import bahan mentah A Tenaga suria C Tenaga biomas
D Peningkatan pemilikan saham asing B Tenaga ombak D Tenaga geoterma
2010
78 Apakah sumber mineral yang terdapat di
72 Apakah sumber semula jadi yang tidak boleh
. kawasan berikut?
. diperbaharui?
A Geoterma C Tanih • Silimpopon
• Balingan
B Batu kapur D Air
A Arang batu C Kuprum
73. Kombinasi manakah yang benar tentang jenis B Bijih timah D Emas
mineral dan lokasinya?
Jenis mineral Lokasi 79. Kombinasi manakah yang benar tentang jenis
A Kaolin Teluk Ramunia tanih dan tanaman?
B Bijih timah Raub Jenis tanih Tanaman
C Arang batu Merit Pila A Laterit Getah
D Bauksit Mamut B Gambut Tembakau
C Aluvium Koko
74 Apakah barangan yang dihasilkan daripada D Pasir Lada hitam
. sumber petroleum?
A Lilin C Piuter 80 Tanaman nanas diusahakan di kawasan peta
B Kaca D Plastik . yang bertanda

Maklumat berikut merupakan langkah


pengurusan sumber di Malaysia?
• Reduce
• Reuse
• Recyle
75. Apakah sumber mineral yang berkaitan
Maklumat berikut adalah kesan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar
• Kerosakan terhadap tanaman
• Melunturkan cat bangunan
81 Apakah yang menyebabkan kesan tersebut
. berlaku?
A Hujan asid
B Kesan rumah hijau
C Kejadian pulau haba
D Penipisan lapisan ozon

82 Kawasan manakah yang berkaitan dengan


. aktiviti ekopelancongan dalam peta di bawah?

83. Apakah kesan penggunaan baja kimia dalam


kegiatan pertanian terhadap alam sekitar?
I Kepupusan flora
II Humus bertambah
III Sungai tercemar
IV Hidupan akuatik terancam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV