Anda di halaman 1dari 12

2005 C Peluang pekerjaan bertambah

0 o
45 To D Bekalan tenaga buruh meningkat

6. Apakah bandar persimpangan kereta api antara


Meridian Pangkal Bandar X pantai timur dengan pantai barat Semenanjung
12.00 tengahari Malaysia?
A Klang C Segamat
1. Berdasarkan rajah di atas kirakan waktu B Gemas D Shah Alam
tempatan di X
A 3.00 pagi C 3.00 petang 7. Antara yang berikut manakah merupakan
B 9.00 pagi D 9.00 malam lokasi petempatan awal
I Gua Niah, Sarawak
• Prai II Kota Tampan, Perak
• Shah Alam III Lembah Bujang, Kedah
2. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan IV Lembah Danum, Sabah
penduduk kawasan di atas?
A I , II dan III C I, III dan IV
A pendididkan C Perlombongan B I, II dan IV D II, III dan IV
B Perindustrian D Pelancongan

3. Antara yang berikut, yang manakah kesan


pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?
P
I Sepsis flora dipelbagaikan
II Penerokaan tanah lebih giat Q
III Kawasan tadahan hujan terjejas
IV Permintaan bekalan air meningkat
A I , II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 8. Perkembangan petempatan di P dan Q dalam
peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti
Konmbinasi manakah yang benar tentang jadual di
4. A Pertanian C Perindustrian
bawah?
B Pelancongan D Perdagangan
Negara
Ciri
Kependudukan Penduduk Kurang 9. Apakah fungsi kawasan luar bandar di
berlebihan penduduk
Malaysia
A Pengangguran Tinggi Rendah
B Kenal huruf Rendah Tinggi A Pusat industri berat
C Kadaar kematian Tinggi Rendah B Pengeluar hasil pertanian
D Kadar kelahiran Rendah Tinggi C Menyediakan buruh mahir
D Membekalkan kuasa hidroelektrik

X Z

Y
5. Apakah kesan migrasi kepada kawasan yang
berlorek 10. Bandar-bandar yang bertanda dalam peta di
atas mempunyai persamaan fungsi sebagai
A Hasil pertanian bertambah
pusat
B Kadar upah buruh meningkat
I Perikanan III Pelancongan B II dan III D I dan IV
II Pentadbiran IV Perlombongan
• Jalan diturap
A I dan II C III dan IV
• Bangunan konkrit dibina rapat-rapat
B II dan III D I dan IV
17. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk
kerana
A Aktiviti pertanian
B Berhampiran dengan pelabuhan
C Kegiatan perlombongan
D Petempatan awal
11. Apakah jenis pola petempatan yang
ditunjukkan dalam gambarajah di atas?
A Berjajar C Berselerak
B Berpusat D Berkelompok

15. Perkembangan sistem perhubungan yang


ditunjukkan dalam gambarajah di atas
dipengaruhi oleh faktor

12. Berasarkan gambar di atas apakah kesan I Penyelidikan dan pembangunan


perubahan tersebut terhadap cuaca tempatan? II Kos pengeluaran rendah
III Tenaga buruh mahir
A Suhu meningkat
IV Galakkan kerajaan
B Jumlah hujan berkurang
C Litupan awan berkurang A I, II dan III C I, III dan IV
D Kelembapan udara meningkat B I, II dan IV D II, III dan IV

13. Mengapakah pengangkutan udara penting Pengawalan makhluk perosak di ladang kelapa
kepada pembangunan Malaysia? sawit menggunakan kaedah biologi
I Mewujudkan peluang pekerjaan 16. Mengapakah kaedah di atas dijalankan?
II Menambahkan eksport barangan A Memelihara kualiti tanaman
III Menjimatkan penggunaan bahan api B Menjimatkan kos pengeluaran
IV Meningkatkan kemasukan pelancong C Menambah pengeluaran tanaman
A I, II dan III C I, III dan IV D Mengurangkan pencemaran alam sekitar
B I, II dan IV D II, III dan IV
Ms 9
14. Antara bulan November hingga mac aktiviti di
atas dapat dilihat di perkampungan nelayan
A Kuala Kedah C Pontian Kecil
B Pulau Ketam D Kuala Kemaman

Peta ms 9 soalan 53
14. Jenis pengangkutan seperti dalam gambarrajah
di atas bertujuan untuk mengurangkan Gambar ms 9 soalan 53
I Kesesakan lalulintas Anda bercadang untuk melancong ke kawasan
II Kos penyenggaraan tanah tinggi yang mempunyai kemudahan
III Bilangan kenderaan seperti gambar rajah di atas
IV Pencemaran udara Berdasarkan peta diatas, kawasan manakah
menjadi pilihan anda
A I, dan II C III dan IV
A I C III Apakah faktor utama kawsan di atas menjadi
21.
B II D IV tumpuan penduduk
A Pertanian C Pelancongan
2006
B Perkilangan D Perlombongan
• Tanjung Karang – Selangor
• Dataran Kelantan – Kelantan
I
17. Kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk
kerana II IV
A Aktiviti pertanian
III
B Berhampiran dengan pelabuhan
C Kegiatan perlombongan
D Petempatan awal

18. Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap


alam sekitar? Lokasi Petempatan Awal
I Iklim berubah • Lembah Bujang
II Kualiti air merosot • Kota Tampan
III Sumber hutan berkurang 22. Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan
IV Kesuburan tanih meningkat kawasan peta bertanda
A I dan II C III dan IV A I C III
B II dan III D I dan IV B II D IV

• Kanada 23. Mengapakah petempatan awal manusia


• Australia bermula di lembah sungai?
19. Antara yang berikut yang manakah ciri A Keselamatan terjamin
penduduk negara di atas? B Kekurangan teknologi
I Kadar kelahiran tinggi C Tanah yang subur
II Taraf kesihatan rendah D Iklim yang sesuai
III Kadar kematian rendah
IV Kadar celik huruf tinggi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV X

II Y
I
III

Apakah faktor perkembangan petempatan di


IV 36. kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di
atas?
A Pertanian C Pembalakan
20. Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta B Perikanan D perlombongan
bertanda
29. Apakah kepentingan pengangkutan persisir
A I C III pantai di Malaysia?
B II D IV
I Membawa pelancong
II Mengangkut bijh timah
• KETENGAH
• JENGKA III Mengeksport kelapa sawit
IV Mengendalikan aktiviti perikanan
A I dan II C III dan IV II Meningkatkan keselamatan pengangkutan
B II dan III D I dan IV Digunakan pada semua jenis
III
pengangkutan darat
Menggabungkan penggunaan alat
IV
elektronik dan komunikasi
I A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

• Empangan kenyir
II IV • Empangan Batang Ai
31. Antara yang berikut yang manakah kesan
pembinaan empangan di atas terhadap alam
III sekitar?
I Air tercemar
37. Berdasarkan peta di ata bandar yang manakah II Flora berkurangan
berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri? III Habitat haiwan terancam
A I dan II C III dan IV IV Kawasan tadahan berkurangan
B II dan III D I dan IV A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
• Lebuhraya Utara-Selatan
• Lebuhraya Timur-Barat
• Lebuhraya Kuala Lumpur-
Karak
26. Apakah kesan pembinaan lebuhraya di atas
terhadap alam sekitar?
I Ekosistem terjejas
II Struktur tanah stabil
III Suhu meningkat
IV Gelongsoran tanah terjadi
A I dan II C III dan IV
56. Pandang darat di atas dapat dikaitkan dengan
B II dan III D I dan IV
A Pulau haba
27. Keperluan pengangkutan kereta api dari taiping B Hujan asid
ke Port Weld pada awalnya dikaitkan dengan C Kesan umah hijau
A Kayu balak C Bijih timah D Penipisan lapisan ozon
B Batu kapur D Getah
• Racun serangga
28. Apakah factor yang menyebabkan jaringan • Baja urea
pengangkutan di pantai barat Semenanjung
Malaysia lebih padat? 33. Apakah kesan penggunaan bahan di atas
terhadap alam sekitar?
I Kegiatan ekonomi
A Fauna musnah
II Tanah pamah luas
B Tanaman subur
III Migrasi penduduk
C Kandungan nutrien merosot
IV Bebas daripada agin monsun
D Kehidupan akuatik terancam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV • Tebang hutan dan bakar
• Tanam dan tinggal
30. Antara berikut pernyataan yang manakah
berkaitan dengan Sistem Pengangkutan Pintar? 34. Aktiviti pertanian di atas akan menyebabkan

I Memendekan masa perjalanan A Banjir kilat


B Kesuburan tanih meningkat
C Kelajuan angin bertambah
D Hakisan tanih meningkat

No 39 ms17 X

31. Pelabuhan pengeksport gas asli cecair terletak


Z
di kawasan peta yang bertanda
A I C III
B II D IV
Y

2007
25oB 0o 20oT 32. Faktor yang manakah menyebabkan kawasan
yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas
mempunyai taburan penduduk padat?
P Q I Kawasan tanah pamah
11.00 pagi
II Darjah ketersampaian tinggi
1. Berdasarkan rajah di atas kirakan waktu
tempatan di P III Kegiatan perlombongan
IV Perkembangan sektor pembuatan
A 9.00 pagi C 12.40 pagi
B 9.20 pagi D 2.00 petang A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
• Bintulu
• Kerteh • Wanita berpendidikan tinggi
• Amalan perancangan keluarga
35. Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah
kesan daripada aktiviti 38. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan
dengan maklumat di atas?
A Pertanian C Pentadbiran
B Perikanan D Perlombongan A Taraf hidup menurun
B Kadar kelahiran menurun
C Peluang pekerjaan berkurangan
D Migrasi penduduk berkurangan
I
• FELDA Jengka,
II Pahang
IV • FELDA Gugusan
Sahabat Sabah
44. Apakah faktor utama wujud petempatan di
III atas?
A Bentuk muka bumi
B Kegiatan ekonomi
31. Taburan penduduk jarang terdapat di kawasan
C Pengangkutan
peta bertanda
D Governan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
C Kadar buta huruf tinggi
I D Amalan pemakanan tidak seimbang

43. Antara yang berikut, yang manakah


II IV petempatan awal di tepi sungai?
I Johor Lama
II Melaka
III III Kuala Lipis
IV Lembah Bujang
A I, II dan III C I, III dan IV
34. Berdasarkan peta di atas kombinasi yang B I, II dan IV D II, III dan IV
manakah benar tentang kawasan dan faktor
kepadatan penduduk? Susun atur rumah-rumah secara padat dan
Faktor kepadatan bertumpu di sekeliling sesebuah bangunan
Kawasan yang penting
penduduk
I Pertanian 45. Pernyataan di atas merujuk kepada petempatan
II Perkilangan
A Berjajar C Berselerak
III Pusat pentadbiran
B Berpusat D Berkelompok
IV Perlombongan
A I, dan II C III dan IV Kombinasi yang manakah benar tentang
46.
B II dan III D I dan IV bandar dan fungsinya?
Bandar Fungsi utama
Pelajar dari Malaysia melanjutkan pelajaran ke
A Kuantan Pentadbiran
England
B Sandakan Pendidikan tinggi
40. Antara yang berikut yang manakah berkaitan C Lumut Bandar Diraja
dengan migrasi penduduk seperti pernyataan di
D Bintulu Pelancongan
atas?
I Emigrasi • Bandar Sahabat, Sabah
II Imigrasi • Bandar Muazam Shah, Pahang
III Transmigrasi • Bandar Penawar, Johor
IV Migrasi antarabangsa 47. Bandar di atas berkait rapat dengan rancangan
A I, dan II C III dan IV A Kemajuan tanah
B II dan III D I dan IV B Estet berkelompok
C Pemuliharaan tanah
• Bangladesh
• Ethiopia D Petempatan semula

41. Apakah ciri kependudukan negara-negara di 48. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di
atas? pantai barat berbandng dengan pantai timur
A Kadar kelahiran tinggi Semenanjung Malaysia?
B Kadar kematian tinggi I Penduduk ramai
C Kadar kenal huruf tinggi II Tanah pamah luas
D Kadar pengangguran rendah III Modal yang banyak
IV Kos pembinaan rendah
Negara X
A I dan II C III dan IV
• Kadar kelahiran rendah
• Kadar kematian rendah B II dan III D I dan IV

42. Mengapakah keadaan di atas berlaku di negara


X?
A Taraf kesihatan tinggi
B Taraf teknologi rendah
Jengka, Pahang
Sahabat, Sabah
Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan
penduduk di lokasi di atas?
A Pertanian C Pentadbiran
B Pendidikan D Perlombongan
44. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas?
Apakah ciri negara kurang penduduk?
A Kuantan C Seremban
B Kuching D Kota Kinabalu A Jangka hayat rendah
B Taraf kesihatan rendah
C Kadar celik huruf tinggi
D Kadar pengangguran tinggi
50. Pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi
menyebabkan
Senarai berikut berkaitan dengan rancangan
I Udara tercemar pembangunan tanah
II Suhu meningkat
KESEDAR
III Landskap berubah
KETENGAH
IV Ekosistem terganggu
Rancangan pembangunan tersebut dikaitkan
A I dan II C III dan IV dengan migrasi
B II dan III D I dan IV
A bandar ke bandar
B bandar ke luar bandar
• Empangan Temenggor
• Empangan Tenom Pangi C luar bandar ke bandar
D luar bandar ke luar bandar
51. Apakah kesan pembinaan empangan di atas ?
A Tanah runtuh C Udara tercemar Di manakah lokasi petempatan awal dalam
B Suhu meningkat D Hutan tenggelam peta di bawah?

52. Apakah langkah bagi mengatasi masalah tanah


runtuh di kawasan lebuh raya di Malaysia?
I Menanam rumput
II Membina jambatan
III Membina terowong
IV Membina tembok simen
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
Faktor berikut mempengaruhi petempatan awal
di suatu kawasan
2008 Kemudahan pengangkutan
Sumber protein
Kegiatan industri kilang yang pesat
Tanih subur
mempengaruhi kepadatan penduduk di
kawasan peta yang bertanda Di manakah letaknya kawasan tersebut?
A Kaki bukit C Tanah tinggi
B Pinggir laut D Lembah sungai

Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan


di kawasan berlorek dalam peta di bawah?
B II dan III D I dan IV

Stesen satelit bumi terletak di kawasan dalam


peta yang bertanda

I Sumber mineral
II Tanih aluvium
III Sumber air
IV Tanah pamah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Bandar yang manakah berkembang hasil Apakah pola petempatan kebun kecil
penerokaan bijih timah?
A Sibu C Mamut
B Raub D Taiping A Gambar ms 33 C Soalan 40

Apakah faktor yang mempengaruhi kewujudan B D


petempatan baru di kawasn P dalam peta di
bawah?
Lapangan terbang antarabangsa terdapat di
kawasan dalam peta yang bertanda

A Governan
B Sumber air
C Keselamatan
A I dan II C III dan IV
D Bentuk muka bumi
B II dan III D I dan IV

Apakah kepentingan pembangunan Koridur


2009
Raya Multimedia (MSC)?
Di manakah lokasi stesen satelit bumi?
A Mengeratkan integrasi nasional
A Kuantan C Kuala Lumpur
B Memajukan teknologi komunikasi
B Kuching D Kota Kinabalu
C Mengurangkan kesesakan lalulintas
D Memperluaskan jaringan pengangkutan Mengapakah lokasi berikut menjadi tumpuan
penduduk?
Apakah kepentingan pengangkutan udara di
udara Malaysia? Ayer Keroh, Melaka
Bayan Lepas, Pulau Pinang
I Memendekkan jarak
II Masa dapat dijimatkan A Kegiatan pertanian
III Menggalakkan pelancongan B Kegiatan perikanan
IV Darjah ketersampaian tinggi C Kegiatan perkilangan
D Kegiatan perlombongan
A I dan II C III dan IV
Jadual di bawah merujuk kepada jumlah B II dan III D I dan IV
penduduk negara Malaysia.
Tahun Jumlah Penduduk Mengapakah kawasan berlorek X dan Y
2000 23 juta dalam peta di bawah menjadi kawasan
2008 27 juta tumpuan penduduk?
Mengapakah perubahan jumlah penduduk
tersebut berlaku?
I Taraf kesihatan tinggi
II Taraf pendidikan tinggi
III Amalan perancangan keluarga
IV Dasar kependudukan negara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV A Sumber mineral
B Kegiatan pertanian
C Bentuk muka bumi rata
Apakah ciri penduduk negara berikut?
D Pengangkutan dan perhubungan
• Kanada
• Austral
ia
I Kadar kelahiran tinggi
II Taraf teknologi tinggi
III Kadar kenal huruf tinggi Kombinasi manakah benar tentang lokasi
IV Kadar pertambahan penduduk tinggi dan pola petempatan?
A I dan II C III dan IV Lokasi Pola petempatan
B II dan III D I dan IV A Muara sungai Berselerak
B Ladang getah Berjajar
Berikut adalah ciri kependudukan sesebuah C Kebun kecil Berkelompok
negara D Simpang jalan Berpusat
• Taraf pendidikan
rendah Apakah kesan pertambahan penduduk
• Kekurangan makanan terhadap penerokaan tanah?
Kawasan bertanda manakah dalam peta di I Tanah terbiar meningkat
bawah merujuk kepada ciri kependudukan di
II Harga tanah meningkat
atas?
III Nutrien tanih berkurang
IV Pencemaran tanih berkurang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Apakah faktor yang mempengaruhi


petempatan awal di gua batu kapur?
A Sumber air
Apakah kesan pertambahan penduduk B Keselamatan
terhadap alam sekitar? C Tempat ibadat
D Sumber mineral
I Iklim berubah
II Kualiti air merosot
III Sumber hutan berkurang Apakah pola petempatan yang terdapat di
kawasan berikut
IV Kesuburan tanih meningkat
• Perkampungan
A I dan II C III dan IV
tradisional
• Kebu getah kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak?
A Berjajar C Berselerak A Penduduk kurang
B Berpusat D Berkelompok B Mudah dan murah
C Mengurangkan pencemaran
Apakah tujuan pembinaan jalan raya D Kurang kemudahan pengangkutan lain
bertingkat di bandar-bandar besar?
2010
A Mengindahkan landskap bandar Kawasan manakah dalam peta di bawah yang
B Menjimatkan penggunaan ruang mempunyai kepadatan penduduk kurang
C Memendekkan jarak perjalanan daripada 50 orang sekilometer persegi?
D Meningkatkan keselamatan pengguna

Pembinaan jalan kereta api awal di


Semenanjung Malaysia dikaitkan dengan
perlombongan
A bauksit C arang batu
B bijih besi D bijih timah

Antara yang berikut yang manakah kesan


pembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar? Apakah kesan penduduk berlebihan kepada
sesebuah negara?
I Kehidupan akuatik terancam
A Tahap kesihatan baik
II Pencemaran air laut meningkat
B Kadar buta huruf tinggi
III Proses pemendapan ombak giat
C Kemudahan asas lengkap
IV Pasang surut air laut terganggu
D Peluang pekerjaan banyak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan
penduduk di Malaysia?
Apakah kesan pembinaan lebuih raya di A Migrasi C Taraf hidup
kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar? B Pendidikan D Peluang pekerjaan
A Banjir kilat
B Kejadian jerebu Apakah ciri kenpendudukan bagi negara
C Habitat fauna musnah berikut?
D Kelajuan angin meningkat • Kanada
• Australia
Apakah kepentingan perkhidmatan kargo udara A Jangka hayat rendah
di Malaysia? B Tenaga buruh mencukupi
A Mengangkut penumpang C Kadar celik huruf rendah
B Mengawal keselamatan udara D Kadar pengangguran rendah
C Menjimatkan kos pengangkutan
D Mengangkut brangan dengan cepat Kombinasi manakah yang benar tentang faktor
dankadar kelahiran di Malaysia?
Bagaimanakah caranya untuk mengatasi
masalah kesesakan lalulintas di bandar-bandar Kadar
Faktor
besar? kelahiran
A Dasar kerajaan Rendah
A Membina jejantas
B Amalan perancang keluarga Tinggi
B Membina laluan bertol
C Wanita berkerjaya Rendah
C Membina laluan bertingkat
D Taraf pendidikan tinggi Tinggi
D Menyediakan laluan motosikal

Mengapakah pengangkutan udara penting di Jadual berikut menunjukkan perubahan jumlah


penduduk negara M Mengapakah jenis pengangkutan tersebut
Tahun 1995 2005 digunakan secara meluas di pedalaman Sabah
Jumlah penduduk 20 juta 25 juta dan Sarawak?

Apakh faktor yang mempengaruhi perubahan A Tambang murah


tersebut? B Permintaan tinggi
C Bentuk muka bumi
A Emigrasi bertambah
D Keselamatan terjamin
B Taraf pendidikan tinggi
C Taraf kesihatan meningkat
D Amalan perancang keluarga Apakah faktor utama yang mempengaruhi
petempatan di Rancangan Pembangunan
Wilayah Johor Tenggara?
Mengapakah keadaan berikut berlaku di
sesebuah negara? A Sumber air
B Dasar kerajaan
• Kadar kelahiran rendah C Kesuburan tanih
• Kadar kematian rendah
D Darjah ketersampaian
A Taraf kesihatan tinggi
B Taraf teknologi rendah
C Kadar buta huruf tinggi
D Amalan pemakanan tidak seimbang
Antara yang berikut, yang manakah lokasi
petempatan awal di Malaysia
Maklumat berikut adalah Rancangan
Pembangunan Wilayah di Semenanjung A Kota Belud C Kota Tampan
Malaysia. B Kota Bharu D Kota Kinabalu
• KESEDAR
• KETENGAH Apakah faktor yang mempengaruhi
Rancangan pembangunan tersebut dikaitkan perkembangan petempatan berikut
dengan pola migrasi • Pasir Gudang,
A bandar ke bandar Johor
B bandar ke luar bandar • Shah Alam,
Selangor
C luar bandar ke bandar
D luar bandar ke luar bandar A Pertanian C Perindustrian
B Pelancongan D perlombongan
Apakah pola petempatan di kawasan kebun
kecil getah? Bandar manakah yang merupakan bandar
perindustrian?
A Berjajar C Berselerak
B Berpusat D Berkelompok A Bayan Lepas C Kluang
B Lahad Datu D Sibu
Mengapakah petempatan awal tamadun Kegiatan memproses sumber mineral telah
manusia bermula di lembah sungai? mempengaruhi proses pembandaran di ...
A Kangar, Perlis C Sarikei, Sarawak
A Tanih sumbur
B Tawau, Sabah D Kerteh, Terengganu
B Sumber mineral
C Keselamatan terjamin
D Kekurangan teknologi Apakah faktor utama yang mempengaruhi
petempatan beriku?
Foto di bawah menunjukkan sejenis • FELDA Jengka, Pahang
pengangkutan di Malaysia. • FELDA Gugusan Sahabat, Sabah
A Governan
Kapal terbang kecil B Pengangkutan
C Kegiatan ekonomi
D Bentuk muka bumi

Apakah faktor yang mempengaruhi


perkembangan awal pembinaan jalan kereta api
di Semenanjung Malaysia?
A Perlombongan bauksit
B Perlombongan bijih besi
C Perlombongan bijih timah
D Perlombongan arang batu

Di manakah letaknya stesen satelit bumi?


A Miri C Gemas
B Tawau D Kuantan

Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap


alam sekitar?
I Kelembapan udara meningkat
II Suhu setempat meningkat
III Tanah runtuh
IV jerebu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV