Anda di halaman 1dari 26

CHÖÔNG IV : MOÄT SOÁ BAØI LAÄP TRÌNH ÖÙNG DUÏNG

Baøi 1 : Laäp trình PLC ñieàu khieån ñaûo chieàu ñoäng cô.
Laäp trình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : nuùt nhaán dö ø


ng
I0.2 : nuùt nhaán môû maùy thuaän
I0.3 : nuùt nhaán môû maùy
nghòch
Q0.0 : ngoõra noái vôùi cuoän
daây Kt.
Q0.1 : ngoõra noái vôùi cuoän
daây Kn.

Sô ñoàkeát noái PLC vôùi caùc thieát bò:

Baøi 2 :
Laäp trình PLC ñieàu khieån daây chuyeàn saûn xuaát goàm 3 ñoäng cô hoaït ñoäng nhö sau :
- Nhaán nuùt khôûi ñoäng cho ñoäng cô Ñ1 chaïy, sau 5s cho pheùp vaän haø nh Ñ2.
- Nhaán nuùt khôûi ñoäng cho ñoäng cô Ñ2 chaïy ñoàng thôø i luùc naø
y ñoäng cô Ñ1
ngö ø
ng, sau 10s thì cho pheùp vaän haø nh ñoäng cô Ñ3.
- Nhaán nuùt khôûi ñoäng cho ñoäng cô Ñ3 chaïy ñoàng thôø i luùc naø
y ñoäng cô Ñ2
ngö ø
ng.
- Nhaán nuùt dö ø
ng thì baát kyøñoäng cô naø
o chaïy cuõng phaûi ngö ø
ng.
Laäp trình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : nuùt nhaán dö ø


ng
I0.1 : nuùt nhaán môû maùy Ñ1
I0.2 : nuùt nhaán môû maùy Ñ2
I0.3 : nuùt nhaán môû maùy Ñ3
Q0.0 : ngoõra noái vôùi cuoän
daây contactor K1
Q0.1 : ngoõra noái vôùi cuoän
daây contactor K2
Q0.2 : ngoõra noái vôùi cuoän
daây contactor K3
T37, T38 : Relay timer

Sô ñoàkeát noái PLC :


Baøi 3 :
Laäp trình PLC ñieàu khieån boàn troän hoùa chaát tö ø2 loaïi khaùc nhau hoaït ñoäng
nhö sau :
- Nhaán nuùt khôûi ñoäng, bôm 1 vaø2 laø m vieäc bôm 2 loaïi hoùa chaát vaø o boàn
troän, khi hoùa chaát ñaõñaày thì 2 bôm ngö n g vaømaùy troän hoïat ñoäng trong voø ng 5
phuùt. Khi troän xong thì van xaû vaøbôm 3 hoïat ñoäng bôm hoaù chaát ñeåsö û duïng. Khi
sö û duïng heát thì van xaû vaøbôm 3 ngö ng laøm vieäc ñoäng thôi øluùc ñoù bôm 1 vaø2 hoïat
ñoäng trôû laïi cho chu kyømôùi. Neáu trong quaù tình hoïat ñoäng coù sö ïcoáhoaëc baám nuùt
dö øng thì heä thoáng seõdö ø ng ngay. Trong luùc ñoù bôm 1 vaø2 cuõng coù 2 nuùt dö ø ng
rieâng.

Sô ñoà boàn troän :


Laäp tình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : Rô le nhieät
I0.1 : Nuùt dö ø
ng
I0.2 : Nuùt môû Bôm 1 vaø2
I0.3 : Nuùt dö ø
ng Bôm 1
I0.4 : Nuùt dö ø
ng Bôm 2
I0.5 : Caûm bieán baùo ñaày
I0.6 : Caûm bieán baùo caïn
Q0.0 : Bôm 1
Q0.1 : Bôm 2
Q0.2 : Maùy troän
Q0.3 : Van
Q0.4 : Bôm 3
T37 : Relay timer
Baøi 4 : Laäp trình PLC ñieàu khieån ñeø n giao thoâng cho moät ngaõtö hoïat ñoäng nhö sau :
Ñeøn xanh tuyeán 1 saùng 10 s
Ñeøn vaø ng tuyeán 1 saùng 0.5 s
Ñeøn ñoû tuyeán 1 saùng 8 s
sô ñoà :

Laäp trình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : Nuùt dö ø
ng :
Q0.0 : ñeø
n xanh 1
Q0.1 : ñeø
n vaø
ng 1
Q0.2 : ñeø
n ñoû1
Q0.5 : ñeø
n xanh 2
Q0.6 : ñeø
n vaø
ng 2
Q0.7 : ñeø
n ñoû2
Baøi 5 :

Haõy laäp trình PLC ñieàu khieån moät daây chuyeàn saûn xuaát vôùi bieåu ñoàthôø
i gian nhö sau
:

Trong ñoù : T1 = 20 giaây


T2 = 30 giaây
1
0
Q0.2
1
Q0.1 0
1
Q0.0 0
1
I0.1 0
1
I0.0 0
T1
T

Laäp trình daïng LAD :

Baøi 6 :
Haõy laäp trình PLC ñeåñieàu khieån moät baêng chuyeàn saûn xuaát coù bieåu ñoàthôøigian nhö
1
Q0.4 0 0
1
Q0.3 0

1
Q0.2 0
1
Q0.1 0
1
Q0.0 0
1
I0.1 0
1
I0.0 0
T1 T3
T

Trong ñoù : T1 = 10 giaây T2 =10 giaây T2 = 5 giaây

Laäp trình daïng LAD :


Baøi 7 :
Laäp trình PLC cho moät baõi giö õxe hôi hoïat ñoäng vôùi yeâu caàu nhö sau :
- Neáu soáxe trong baõi nhoû hôn 100 chieác thì ñeø n xanh saùng.
- Neáu ñeøn xanh saùng coù xe vaø o coång thì coång môû ra.
- Khi xe vaø o qua khoûi coång thì coång ñoùng laïi vaøsoáxe taêng leân 1.
- Neáu coång ñang ñoùng coù xe ngoø ai vaø
o thì coång môû ra ngay.
- Neáu coù xe trong baõi ñi ra thì cö ûa ra môû.
- Khi xe ra khoûi coång thì cö ûa tö ïñoùng laïi vaøsoáxe seõgiaûm ñi 1.
- Neáu coång ñang ñoùng coù xe ra thì coång môû ra ngay.

Sô ñoà baõi xe :
Laäp trình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : nuùt xoùa boä


ñeám.
I0.1 : caûm bieán S0
I0.2 : Giôùi haïn mô û
coång vaø o.
I0.3 : caûm bieán S1
I1.1: Giôùi haïn
ñoùng coång vaø o.
I0.4 : caûm bieán S2
I0.5 : Giôùi haïn môû
coång ra.
I0.6 : caûm bieán S3
I0.7: Giôùi haïn
ñoùng coång ra.
Q0.0 : Ngoû ra noái vôùi
contactor môû coång
vaøo( M1 chaïy thuaän)
Q0.1 : Ngoû ra noái vôùi
contactor ñoùng coång
vaøo( M1 chaïy ngö ôïc)
Q0.2 : Ngoõra noái vôùi
ñeøn baùo
Q0.3 : Ngoû ra noái vôùi
contactor môû coång
ra( M2 chaïy thuaän)
Q0.4 : Ngoû ra noái vôùi
contactor ñoùng coång
ra( M2 chaïy ngö ôïc)
C48 : boäñeám ña naêng

Baøi 8 : Laäp trình ñieàu khieån chuoâng baùo giôøhoïc hoïat ñoäng nhö sau :
- Ngaø y chuû nhaät chuoâng khoâng keâu.
- Tö øthö ù 2 ñeán thö ù 7 hoïat ñoäng :
 7 giôøsaùng chuoâng keâu 10s roài taét.
 8 giôø30 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 8 giôø45 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 10 giôø15 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 10giôø20 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 11 giôø5 phuùt chuoâng keâu 10 s roài taét.
 13giôøchieàu chuoâng keâu 10s roài taét.
 14giôø30 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 14 giôø45 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 16 giôø15 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 16giôø20 phuùt chuoâng keâu 5s roài taét.
 17 giôø5 phuùt chuoâng keâu 10s roài taét.
Laäp trình daïng LAD : Chuù thích :

I0.0 : nuùt dö ø
ng
I0.1 : nuùt môû
Q0.0 : ngoû ra noái vôùi
chuoâng.
Baøi 9 :
Laäp trình PLC ñieàu khieån ñoäng cô cuûa maùy nghieàn ñaù môû maùy qua ba caáp
ñieän trôû ø
hoïat ñoäng nhö sau :
- nhaán nuùt khôûi ñoäng ñoäng cô seõmôû maùy qua ba caáp ñieän trôû R1, R2, R3
vaøcö ù sau moãi 5giaây caùc ñieän trôû laàn lö ôït ñö ôïc loïai ra ñeán luùc ñoäng cô
laø
m vieäc ôû cheáñoäñònh mö ùc.
- Trong quaù trình khôûi ñoäng thì ñeø
n baùo nhaáp nhaùy.
- Nhaán nuùt dö ø
ng hoaëc coù sö ïcoáthì ñoäng cô dö ø
ng ngay.
Sô ñoàmaïch ñoäng lö ïc :

CB
CC

K1

Rn
K5 K4 K3 K2

R3 R2 R1

Laäp trình daïng LAD : Ghi chuù :

 I0.0 : Nuùt nhaán dö ø


ng
 I0.1 : Rô le nhieät
 I0.2 : Nuùt nhaán môû
 Q0.0 : cuoän daây contactor K1
 Q0.1 : cuoän daây contactor K2
 Q0.2 : cuoän daây contactor K3
 Q0.3 : cuoän daây contactor K4
 Q0.4 : cuoän daây contactor K5
 Q0.5 : Ngoû ra noái vôùi ñeø
n
baùo
Baøi 10 :
Haõy laäp trình PLC ñeåñieàu khieån moät baêng chuyeàn saûn xuaát goàm 5 ñoäng cô hoïat
ñoäng nhö sau :
- Nhaán nuùt khôûi ñoäng : ñoäng cô Ñ1 chaïy sau 10s thì Ñ2 chaïy, sau 10s keátieáp
thì Ñ3 chaïy vaø20s keátieáp nö õa thì Ñ4 vaøÑ5 cuø ng chaïy ñoàng thôø
i Ñ1, Ñ2,
Ñ3 dö ø
ng.
- Nhaán nuùt dö ø
ng hoaëc coù sö ïcoáñoái vôùi baát kyøñoäng cô naø
o thì heä thoáng
ngö ø
ng hoïat ñoäng.
Sô ñoà maïch ñoäng löïc :

K1 K2 K3 K4 K5

Rn1 Rn2 Rn3 Rn4 Rn5

Ñ1 Ñ2 Ñ3 Ñ4 Ñ5

Laäp trình daïng LAD :


Baøi 11 :
Laäp trình PLC ñieàu khieån maùy khoan kim loïai goàm 2 ñoäng cô Ñb( bôm daàu) vaø
Ñc(ñoäng cô mang muûi khoan) hoïat ñoäng nhö sau :
- nhaán nuùt khôûi ñoäng, ñoäng cô Ñb seõhoïat ñoäng ñeåbôm daàu boâi trôn vaø
ñeø
n chieáu saùng cuïc boäseõsaùng.
- Khi Ñb ñaõhoïat ñoäng thì môùi cho pheùp vaän haø
nh Ñc. Ñc coù theåchaïy
thuaän vaønghòch.
- Neáu coù sö ïcoáhoaëc baám nuùt dö ø
ng thì maùy ngö ø
ng hoïat ñoäng.
Maïch ñoäng löïc :

K1 Kt Kn

Rn1 Rn2

Ñb
Ñc

Laäp trình daïng LAD : Ghi chuù :

I0.0 : nuùt dö ø
ng
I0.1 : nuùt môû
I0.2 : Ñc chaïy
thuaän
I0.3 : Ñc chaïy
nghòch
I0.4 : Rô le nhieät
Q0.0 : cuoän daây K1
Q0.1 : ñeø
n cuïc boä
Q0.2 : cuoän daây Kt
Q0.3 : cuoän daây Kn

Baøi 12 :
Coù moät baêng taõi goàm 5 ñoäng cô hoïat ñoäng theo 3 hö ôùng :
- Hö ôùng S1 : Môû Ñ2 sau 10s thì Ñ1 môû, taét thì Ñ1 trö ôùc r oài ñeán Ñ2.
- Hö ôùng S2 : Môû Ñ4 sau 10s thì Ñ3 môû vaø10s keátieáp thì Ñ1 môû, taét thì
ngö ôïc laïi.
- Hö ôùng S3 : Môû Ñ5 sau 10s thì Ñ3 môû vaø10s keátieáp thì Ñ1 môû, taét thì
ngö ôïc laïi.
* Moãi laàn hoïat ñoäng chæ theo 1 hö ôùng nhaát ñònh, mo án ñoåi hö ôùng phaûi qua nuùt dö ø
ng.

Sô ñoàmaïch ñoäng lö ïc :

Thieát bò ngoøai Coång PLC Chuù thích


D I0.1 Nuùt dö ø
ng hoïat ñoäng
S1 I0.4 Nuùt hoïat ñoäng hö ôùng S1
S2 I0.2 Nuùt hoïat ñoäng hö ôùng S2
S3 I0.3 Nuùt hoïat ñoäng hö ôùng S3
K1 Q0.0 Ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô 1
K2 Q0.1 Ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô 2
K3 Q0.2 Ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô 3
K4 Q0.3 Ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô 4
K5 Q0.4 Ngoû ra ñieàu khieån ñoäng cô 5

Sô ñoàkeát noái PLC vôù thieát bòngoø


ai :

 Chöông trình ñieàu khieån PLC :


Chö ông trình con 0 : ñieàu khieån Ñ1, Ñ2 coù caùc bieán trung gian M0.1, M0.2.
Chö ông trình con 1 : ñieàu khieån Ñ1, Ñ3, Ñ4 coù caùc bieán trung gian M1.1, M1.3, M1.4.
Chö ông trình con 2 : ñieàu khieån Ñ1, Ñ3, Ñ5 coù ca ùc bieán trung gian M2.1, M2.3, M2.5.
Chö ông trình con 3 : Dö ø
ng
Laäp trình daïng LAD :