Anda di halaman 1dari 171

Earl Mindell

GYÓGYFÜVEK
BIBLlÁJA
Kituno útmutató a gyógynövényeken
alapuló gyógymód okhoz
EARL MINDELL
Az öngyógyítás általános an elismert vezérelve manap-
ság, hogy azok, akik gyógynövényeket alkalmaznak, ha- GYÓGYFÜVEK BIBLIÁJA
marabb meggyógyulnak, tovább élnek és jobban néznek
ki. Ebben a könyvben Mindell doktor, aki a táplálko-
zástudomány és a természetes gyógymódok egyik leg-
avatottabb szakértoje a világon, eloszlatja a gyógynövé-
nyeket körüllengo titokzatosságot és megmutatja, ho-
gyan válasszunk a ,,100 legfontosabb gyógynövény" és
más hatékony gyógyfú közül, hogy enyhítsük
a fejfájást: az oszi aranyvirág az esetek 85 százalékában
megszünteti a migrént
a terhesek reggeli hányingerét: a gyömbérgyökér-tea
enyhíti az émelygést anélkül, hogy ártana a babának
a májbántalmat: elosegíti az alkoholabusus, vagy máj-
gyulladás következtében károsodott máj regenerálódá-
sát
a magas vérnyomást: a fokhagyma-kapszula elosegíti a
vérnyomás, a vér zsír- és koleszterin szintjének mérsék-
lodését
a menstruációs panaszokat: a dong quai hagyományos
kínai orvosság, amely hatásosan enyhíti a görcsöket és
az ún. premenstruációs szindrómát
A kereskedelmi forgalomban kapható gyógynövény-ké-
szítmények, amelyek nem tartalmaznak gyárilag szinte-
tikusan eloállított kémiai anyagokat, megvédenek a kü-
lönbözo betegségektol, elosegítik az egészségünk meg-
orzését és alkalmasak speciális noi és férfi panaszok ke-
zelésére. Ez a megbízható, könnyen felhasználható és
áttekintheto mú nem hiányozhat egyetlen család
házipatikájából, vagy könyvtárából.
EARL MINDELL

Gyógyfüvek bibliája
Kituno útmutató a gyógynövényeken
alapuló új és hagyományos gyógymódokhoz,
valamint annak megértéséhez, hogyan
javíthatják ezek munkaképességünket,
alvásunkat, közérzetünket
és általában az egészségünket.
A könyv eredeti címe:
Earl Mindell's Herb Bible

© 1992 by Earl Mindell, R.Ph., Ph.D., Carol Colman

Fordította: dr. MÁNYAI SÁNDOR TARTALOMJEGYZÉK


Címlapterv: JAMES B. KRAUS

Magyar kiadás © Glória Kiadó, 1999


Mielott hozzákezd ehhez a könyvhöz o ••••• 9
Mi a gyógyfú, gyógynövény? 21
A "Száz csúcstermék" o ••••••••••••••••• 41

A régi idok kedvencei 213

Gyógyfüvek a világ minden tájáról o ••••••• 231


Az otthoni gyógyfüves fiók 257
A noi szervezet . 271

A férfi szervezet 285

Gyógyfüvek a megelozo orvoslás


Felelos kiadó: lBlTI EDIT I és BODNÁR JÁNOS szolgálatában o •••••••••••••••••••••• 293
Kiadta a Glória Kiadó
1053 Budapest, Kecskeméti u. 6.
A jó megjelenésünk érdekében o •••••••••• 303
Telefon: 266-0393; Fax: 266-0394
E-mail: gIopub@mai1.matav.hu Aromaterápia 313
Irodalom . 321
ISBN 963 7495 77 O
Tárgymutató 323
Készült a Kinizsi Nyomdában
Felelo~; vezeto: Bördos János
Ezt a könyvet Gailnek, Alannahnek, Evannek,
a szüleimnek és családomnak, barátaimnak
és társaimnak, valamint mindenütt az emberek
boldogságára és egészségére ajánlom.

A MAGYAR
KÖSZÖNETNYILV ÁNÍTÁS KIADÁSHOZ

Mély és el nem múló elismerésemet szeretném ki-


fejezni barátaimnak és munkatársaim nak, akik se-
gítettek ennek a könyvnek az elkészítésében. Külö- A tengerentúlon a betegellátás rendszere, a gyógy-
nösen szeretném J. Kenney, Ph.D.; Linus Pauling, szerek engedélyezésének és forgalmazásának sza-
Ph.D.; Harold Segal, Ph.D.; Bernard Bubman, bályozása, az orvosok gyógyszerrendelési és a la-
R.Ph.; Mel Rich, R.Ph.; Sal Messineo, Pharm.D., kosság (ön)gyógyszerelési szokásai nagyon eltér-
R.Ph.; Arnold Fox, M.D.; Dennis Huddleson, nek az európai és így a magyarországi viszonyok-
M.D.; Stewart Fisher, M.D.; a néhai Robert Men- tóI. Az utóbbi években nálunk is népszeruvé vált,
delsohn, M.D.; Gershon Lesser, M.D.; David Vel- hogy az emberek természetes anyagokból, elsosor-
koff, M.D.; Rory Jaffee, M.D.; Vicki Hufnagel, ban növényekbol nyerheto orvosságokat szednek,
M.D.; Donald Cruden, O.D.; Joel Strom, D.D.S.; gyógynövényekbol készítheto teákat alkalmaznak.
Nathan Sperling, D.D.S. nevét megemlíteni. Külön Az országban egyre több gyógynövény-szaküzlet
hálás vagyok Rob McCalebnek a Gyógynövény Ku- nyílt meg, ahol gyógyszernek nem minosülo gyógy-
hatású termékek szabadon be szerezhetok. A kí-
tató Alapítványnál a közremuködésért. Ugyancsak nált termékek és az azokból eloállított készítmé-
köszönetemet fejezem ki Carol Colman Gerber-
nek és a szerkesztomnek, Toni Sciarranak, akik se- nyek köre szinte napról napra bovül.
gítették tervem megvalósítását. Külön említést ér- Az eddig ismert gyógynövényeken kívül megje-
demel ügynököm, Richard Curtis, aki éveken át tá- lentek a Távol-Kelet és az amerikai földrész hagyo-
mogatott. Végül mély hálámat fejezem ki a Do- mányos népi gyógyászatában alkalmazott szerek is.
minion Gyógynövény Kollégiumnak, ahol 1984. jú- Az országhatárok megnyitása elosegítette, hogy az
lius 30-án okleveles gyógynövényszakértoi képe- emberek utaznak szerte a világban és eközben egé-
sítést szereztem. szen más gyógyító eljárásokat, orvosságokat ismer-
hetnek meg. Indokolt tehát, hogy a magyar olvasó-
közönség olyan gyógynövényekrol is tájékozódjék,
8 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

amelyek nálunk esetleg (még) nem kaphatók.


Ugyanakkor a könyv tartaimát a hazai viszonyok-
nak megfeleloen ki kellett egészíteni. A VII. Ma-
gyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drogként sze-
replo gyógynövényeket, valamint a gyógyszernek
nem minosülo gyógyhatású termékeket a szöveg- MIELOTT HOZZÁKEZD
....
ben keretes-árnyékolással tüntettemfel. Ugyan-
ilyen módon jelölve utaltam azokra akiszerelési EHHEZ A KONYVHOZ
formákra (kapszula, tabletta, oldat, kivonat, tea
stb.), amelyekben hatóanyagként felhasználásra
kerülnek.
Amikor 1958-ban elkezdtem gyógyszerészi tanul-
mányaimat, még éppen csak a hajnalán voltunk a
nagy gyógyszerszedési korszaknak. Amikor meg-
szereztem a diplomámat és dolgozni kezdtem a
patikában, bármi baja volt valakinek, mindenre le-
hetett valamilyen szert kapni. Ha fáj a torka, ve-
gyen be antibiotikumot. Ha úgy érzi, hogy kezd
fájni a feje, csak nyúljon az aszpirin után. Ha le
szeretne fogyni néhány kilogrammot, vagy egy ki-
csit "fel akar dobódni", akkor próbálja ki.... Nem,
ma már nem merem leírni, hogy mit ajánlottunk.
Ugyanígy nem merem bevallani, hogy mit javasol-
tunk annak, aki csak "békés nyugalmat, puha, ró-
zsaszínu felhoket" akart maga körül. Ma ezekért a
tanácsokért jogosan dutyiba csukhatnának. Akkor
!sezdodött az urkorszak is. Az Amerikai Egyesült
Allamok arra készült, hogy rakétával embert küld
a Holdra. Egészen természetes volt, hogy azt hit-
tük, késleltetett kioldódású kapszulákkal hamaro-
san meg fogjuk tudni szüntetni a náthát, kigyógyít-
juk az embereket az influenzából, elfújjuk a serdü-
lo ifjúság borérol a pattanásokat és kiírtjuk a világ-
ból a különbözo katasztrófális betegségeket. Azt a
10- Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mielott hozzákezd ehhez a könyvhöz - 11

gondolatot, hogy az életmód, az étrend, vagy a füvekbol nyert, hivatalosan elismert gyógyszere-
testmozgás esetleg befolyásolhatja az emberek ket. Ma is, az általában használt és rendelt több
egészségét, tudománytalannak, alapvetoen osto- ezer gyógyszernek közel a fele növényi eredetu,
bának tartottuk. "Tudományos" orvosságokat yagy a növényekben található vegyületek utánzása.
azonban nem volt nehéz találni. Ezeket éjjel-nap- Ime a meggyozo lista:
pal hirdették, látványosan csomagolt dobozokban,
üvegekben, vagy hólyagcsomagolásban ott voltak a A digitáliszt, a hatásos szívgyógyszert a piros gyu-
patikák polcain. A természetes orvosságokat, ami- szuvirágból állítják elo.
ket nagyanyáink és dédanyáink használtak, mint
egyszeru hókusz-pókuszokat elutasítottuk. Azt Az aszpirin, a fehér fuzfa kérgében lévo szalicin
hittük, hogy semmi sincs a természetben, amit mi kémiai utánzata.
ne tudnánk jobban megcsinálni.
Ebben a környezetben nem csoda, hogy vona- A vérnyomáscsökkento rezerpin, valójában egy osi
kodva, nagyon kelletl,enül vettem fel az egyetemi indiai orvosság, amit egy ázsiai cserjébol nyertek.
stúdiumaim közé a farmakognóziát, a gyógyszeris-
meret, a növényekbql nyert hatóanyagokkal fog- Az efedrin és a pszeudoefedrin, ami sok recept nél-
lalkozó tudományt. Evfolyamtársaim és jómagam kül kapható meghulés elleni orvosságban megta-
is egyszeru en csak a "gyomok és magok" tanfolya- lálható, az ephedra növénynek ma már szinteti-
mának neveztük és teljesen érthetetlennek tartot- kusan is eloállított hatóanyaga, amit Kínában
tuk. Kötelezo kirándulásokon vettünk részt, ahol több mint 5000 éve használnak huléses bántal-
ismert gyógyhatású növényeket gyujtöttünk. Saját mak kezelésére.
kezemmel szedtem, majd szárítottam oket, utána
régi módi mozsárban mozsártörovel elporítva ké- A malária ellen használt híres kinint, valamint a
szítettem belolük felhasználható drogokat. Lassan szívarritmia gyógyítására szolgáló kinidint egy-
alábbhagyott a szkepticizmusom az úgynevezett aránt a cinchona fa kérgébol állították elo.
természetes orvosságokkal szemben és kezdtem az
ide vonatkozó irodalmat tanulmányozni. Megle- A vincristin és a vinblastin, a két igen hatásos rák-
podve fedeztem föl, hogy az emberiség évezredek ellenes szerünk a Madagaszkár déli részén os-
óta használja a természetes orvosságokat a legkü- honos meténgbol (Vinca minor) származik. Az
lönbözobb, a gyomorégéstol a szívbajig terjedo be- ebbol a növénybol eloállított gyógyszer sok ezer
tegségek - eredményes - gyógyítására. Valóban a leukémiás gyermek életét mentette meg.
II. világh~ború elott az US. Pharmacopeia, az
Egyesült Allamok gyógyszerkönyve egymás mel- A penicilint, az antibiotikumok osét, valójában egy
lett sorolta föl a kémiai úton eloállított és a gyógy- primitív növény, egy gomba termelte.
12 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mielott hozzákezd ehhez a könyvhöz • 13

A most már életem végéig tartó érdeklodésemet biztonságos és hatásos - kiterjedt vizsgálatokra van
a gyógyfüvek en alapuló természetes orvosságok szükség, ami több tíz millió dollárba kerül és leg-
iránt az egyetemi farmakognózia eloadásoknak és alább 10 évig tart. (Ez a magyarázata annak, hogy
gyakorlatoknak köszönhetem. A diplomám meg- a receptre kapható gyógyszerek dollárban kifeje-
szerzése után antik füves könyveket kezdtem gyuj- zett ára 1950 óta megtízszerezodött!).
teni. Gyujteményem egyik-másik értékesebb da- További probléma, hogy a természetes anyago-
rabja több mint 200 éves. Ezeket a füves könyveket kat nem lehet szabadalmaztatni. Ha egy gyógy-
azonban sohasem vittem be magammal a patikába, szergyár egy új gyógyszert fejleszt ki, agyárnak 17
mert akkoriban a gyógynövényeket elavultnak tar- évig kizárólagos joga van a forgalmazására és így
tották. Valóban, nem sokkal azután, hogy egyetemi visszanyerheti a kutatási és fejlesztési költségeket.
tanulmányaimat befejeztem, a farmakognóziát tö- Ha a gyógyszergyár egyszeruen csak becsomagol
rölték sok amerikai egyetem gyógyszerészeti kará- egy gyógyfüvet, nem kap ilyen piacvédelmet. Igy
nak kötelezo tanulmányai sorából. (A sors iróniája, tehát kevés az indítéka arra, hogy idot és pénzt
hogy azóta sok egyetemen ismét kötelezové tették fordítson egy gyógynövény esetleges kedvezo hatá-
ezt a tantárgyat, másokon most mérlegelik a far- sának tanulmányozására, amit az emberek maguk
makognózia kötelezové tételét). is növeszthetnek, termeszthetnek a kertjükben és
A gyógynövények iránti érdeklodés csökkenését a konkurrancia szabadon árúsíthatja. Nem megle-
nem ezek hatásossága, hanem a gazdaságossága po tehát, hogy sok gyógyszergyár elvesztette az ér-
iránti kétely okozt,a. A gyógyfüvek nem gazdaságo- deklodését a növényi drogok iránt és helyette a
sak. Az Egyesült Allamokban a legtöbb gyógyfüvet kutatását új szintetikus gyógyszerek eloállítására
nem ismerik el drogként, vagy gyógyszerértéku ter- összpontosítja. Az érdeklodés eltolódása a szinte-
mékként. Inkább az élelmiszerek, vagy az élelmi- tikus készítmények felé azzal a kedvezotlen követ-
szeradalékok közé sorolják oket. Egy gyógynö- kezménnyel járt, hogy sok korábban nagyra tartott
vényt, még ha tudott is róla, hogy orvosságként jó természetes orvosság háttérbe szorult és sokat el is
hatású, mindaddig nem lehet, drogkén~ árúsítani, felejtettek.
amíg a FDA-tól, az Egyesült Allamok Elelmiszer- Ma azonban azt tapasztaljuk, hogy egyre no az
és Gyógyszerhivatalától meg nem kapja a hivatalos érdeklodés a gyógyfüvekkel való orvoslás iránt.
pecsétet. Ez az engedélyezés azonban hosszú ideig Nemcsak az egész világon teret hódító természet-
tartó, nem könnyu és nem olcsó eljárás. ~i az új gyógyászok, hanem megfontolt gyakorló orvosok
gyógyszerek bevezetését illeti, az Egyesült Allamok is foglalkoznak ezzel a régi-új gyógymóddal. En-
a világ egyik legszigorúbb an korlátozó országa. (A nek egyik oka az, hogy felismerték, bár a szinteti-
szigorúság tekintetében szerencsére Magyarország kus gyógyszerek kétségtelenül sok csodát muvel-
sem marad el). A hivatalos gyógyszer státuszának tek és rengeteg ember életét mentették meg, még-
eléréséhez - vagyis annak igazolására, hogy a szer sem váltották be mindig és mindenben a farmako-
14 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mielott hozzákezd ehhez a könyvhöz • 15

lógusok reményeit. Gyakrolatilag mindegyik Az a megújuló érdeklodés, ami sok embert a


gyógyszerkészítménynek jól ismert mellékhatásai gyógyfüvek felé fordít, talán leginkább annak tulaj-
vannak, amelyek az enyhe kellemetlenségtol akár donítható, hogy egyre többen ismerik föl, mennyi-
végzetes, halálos kimenetelig terjedhetnek. Sok re fontos a megelozo, a preventív orvoslás. Ma már
esetben hatástalanok a gyógyszerek. Az antibioti- tudjuk, hogy az életmód és a táplálkozás fontos
kumok például, noha képesek a baktériumok által szerepet játszik a betegségek megelozésében és el-
okozott fertozéseket leküzdeni, teljesen hatástala- hárításában. Eközben egyre gyulnek arról is ada-
nok a vírusokkal szemben. Sok betegség, amely tok, hogy a gyógynövények a jóllétünk szempontjá-
manapság gyötör bennünket, - a sangháji influen- ból dönto fontosságúak lehetnek. Gyógyszerek he-
zátói az AIDS-ig, vagy a krónikus fáradtság-szind- lyett sok gyógynövényt lehet "tonikum"-ként hasz-
rómáig - vírusbetegség. nálni és a vitaminokhoz hasonlóan elsosorban az
A másik ok, amiért az emberek egyre inkább ér- egészségünk megorzése céljából alkalmazni. Vizs-
deklodnek a gyógyfüvekkel történo orvoslás iránt gálatok igazolták, hogy vannak olyan gyógyfüvek,
az, hogy tudjuk, számos recept nélkül kapható amelyek csökkenthe tik a vér koleszterinszintjét, ja-
gyógyszer alkalmazása veszélyeket rejt magában. vítják a vérkeringést és egyeseknek rákmegelozo
Például sokan áttértek a paracetamol, mint az hatást is tulajdonítanak. Egyes gyógynövényekrol
acetilszalicilsav "biztonságos alternatívájának" kimutatták, hogy fokozzák az immunrendszer mu-
szedés ére, mert attól félnek, hogy utóbbi irritál- ködését és így segítik a szervezetet a betegségek le-
hatja a gyomornyálkahártyát, vagy gyermekeknél küzdésében. Nem vitás, hogy közülünk legtöbben
Reye-szindrómát okozhat. Nem szabad azonban szívesebben alkalmaznak valamilyen gyógynövény-
megfeledkezni arról, hogy a paracetamol sem kivonatot, amely segít megorizni az egészségünket,
mentes a mellékhatásoktól. Terápiás adagban mintsem hogy gyógyszert ~zedjenek, ha betegek.
l!gyan a paracetamol ritkán okoz mellékhatásokat. Miközben az Egyesült Allamok lakossága egyre
Erzékeny egyéneken azonban túlérzékenységi re- messzebb került a természetes gyógymódoktói és
akciók alakulhatnak ki. Tartós és/vagy túl magas orvosságoktói, a világ többi országában egyre in-
adagok alkalmazása esetén máj- és vesekárosító kább tanulmányozták és használták széles körben
hatás, továbbá vérképelváltozások jelentkezhet- sikeresen a gyógynövényeket. A külföldi orvosi fo-
nek. A gyomorégés ellen szedett antacidumok, lyóiratokban számos közlemény található, amely-
amelyek a leggyakrabban vásárolt recept nélkül ben arról számolnak be, hogy növényi eredetu
kapható szerek közé tartoznak, gyomorirritációt gyógyszereket alkalmaztak különbözo súlyos be-
okozhatnak. Mindenki, aki különféle allergiában tegségek ellen. Angliában, Németországban, Fran-
szenved, tudja, hogy a népszeru antihisztaminok ciaországban, Kínában és Japánban a gyógynövé-
szedése után bágyadtak, álmosak lesznek. Ez az nyeket valódi orvosságoknak ismerik el és gyakran
antihisztaminok jellegzetes mellékhatása. részét képezik a hagyományos orvosi kezelésnek.
16 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mielott hozzákezd ehhez a könyvhöz • 17

Németországban például, az orvos enyhe szoron- ges szakmai felkészültsége is. Mint már említet-
gás esetén esetleg macskagyökér-teát, vagy macs- tem, nem minden amerikai gyógyszerész tanult far-
kagyökér-kivonatot tartalmazó készítményt javasol makognóziát, gyógynövényismeretet az egyete-
a betegnek és az erélyes hatású klórpromazin- men, így nem várható el tole, hogy a különbözo
készítményeket csak súlyos szorongásos állapotok- gyógynövények és azokon alapuló készítmények
ban rendeli. Európában általában egymás mellett hatásai ról tájékoztatni tudja a beteget. Sok orvos is
árúsítják a nem-receptköteles gyógyszereket és a csak keveset tud a gyógyfüvekrol.
gyógynövény-készítményeket. Egy megfázástói A szó szoros értelmében vett gyógynövény-szak-
szenvedo angol választhat egy csomag meghulés el- könyvek általában eléggé részletesek és eklektiku-
leni gyógynövény-készítmény, vagy a hagyományos sak, mert olyan embereknek írták, akiknek van
meghulés elleni ,kapszula, vagy tabletta között. idejük és helyük arra, hogy gyujtsék, esetleg ter-
Az Egyesült Allamokban most kezdenek megje- mes szék, be takarítsák és szárítsák a maguk gyógy-
lenni a bio-élelmiszerboltokban, a gyógynövény növény-orvosságait. Azért szántam el magam en-
szaküzletekben, sot a patikákban az elore csoma- nek a Gyógyfüvek bibliája c. könyvnek a megírásá-
golt gyógynövény-alapú orvosságok, amint ez meg- ra, hogy pótoljam az emberek szakszeru tájékozta-
szokott dolog Európában. Menjen be Európában tásában mutatkozó hiányt. Meg kell itt jegyeznem,
egy patikába, vagy gyógynövényboltba, a meghulés hogy évek óta foglalkozom azzal, hogy az embere-
elleni készítmények és a vitaminpreparátumok ket az alternatív orvoslásra oktassam. 1979-ben ír-
mellett valószínuleg talál majd gingko kapszulákat, tam meg a Vitamin biblia címu könyvemet, amit
vagy ging~o kivonatot tartalmazó dobozokat. Az még ma is széles körben olv'Jsnak és ami jelento-
Egyesült Allamokban azonban a gyógyfüveket nem sen hozzájárult az Egyesü!t Allamokban a vitami-
ismerik el gyógyszerként és a gyártó, illetve forgal- nok népszerusítéséhez. Ugy gondolom, hogy a
mazó cégek nem hirdethetik termékeik gyógyszer- gyógynövények általános elfogadottsága ma kb.
hatásait. Ezért ezeken a termékeken a címkék szö- ott tart, mint a vitaminoké tíz évvel ezelott.
vege nagyon bizonytalan, határozatlan. Azoknak, A Gyógyfüvek bibliája ugyanazt a célt szolgálja,
akik tisztában vannak a különbözo gyógynövények mint a Vitamin biblia. Olyanok számára írtam, aki
hatásaival, nem okoz ez gondot, azonban a lakos- kezdok ezen a területen és szeretnék megismerni
ság nagy része e tekintetben tájékozatlan. Sajnos a gyógynövények világát. Olyan gyógyfüvekrol írok
nagyon kevés helyen kaphatnak az emberek felvilá- ebben a könyvben, amelyek a legtöbb gyógynö-
gosítást. Az európai, pláne a magyarországi gyógy- vényboltban könnyen beszerezhetok és könnyen
szertárakban a nem-receptköteles gyógyszerkészít- felhasználhatók.
mények (és így a gyógynövények) hatásairól köte- Az elso fejezetben pontosan megmagyarázom,
les a gyógyszerész a beteget felvilágosítani és egye- hogy mit értünk gyógynövényeken, hogyan hatnak
temi tanulmányai alapján ehhez megvan a szüksé- és hol és mire vigyázva kell oket megvásárolni. A
18 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfu, gyógynövény? • 19

2. fejezetben összeállítottam az Egyesült Államok- tegségek és más bántalmak megelozésére felhasz-


ban leginkább alkalmazott 100 gyógynövény jegy- nálni. "Ajó megjelenésünk érdekében" a címe a 9.
zékét és "A 100 csúcstermék"-nek neveztem el. fejezetnek. Ebben néhány növényi eredetu szép-
Ezek a gyógyfüvek egyre népszerubbekké válnak, ségápolási cikket szedtem össze, amit nok és férfi-
mert különösen alkalmasak arra, hogy a mai em- ak egyaránt felhasználhatnak. A 10. fejezetet az
ber mindennapos egészségügyi problémáin segít- egyre jobban terjedo "Aromaterápiá"-nak szentel-
senek. Pontosan leírom, hogy milyen hatást fejte- tem, amely illóolajokat alkalmaz gyógyításra.
nek ki az egyes gyógynövények és hogyan kell oket A gyógynövények nem alkalmasak minden nya-
használni. valyánk meggyógyítására. Az egészséges életmódot
"A régi idok kedvencei" c. 3. fejezetben olyan semmi sem helyettesíti. A megelozés a legjobb
gyógyfüves orvosságokat válogattam össze, ame- gyógymód és - véleményem szerint - az is marad
lyek sohasem hiányoztak nagyanyáink háztartásá- mindig. Vannak olyan állapotok, amelyekben a ha-
ból és még ma is népszeruek. A 4. fejezetnek a gyományos gyógyszerek nélkülözhetetlenek. Bárki,
"Gyógyfüvek a világ minden tájáról" címet adtam. akinek valaha szintetikus antibiotikummal meg-
Ebbol a gyujteménybol Kína, India, Dél-Amerika, szüntették a streptococcus-fertozését és ezált<il
valamint az amerikai oslakosok hajdani, de sok he- megakadályozták, hogy idovel reumás láz fejlod-
lyen még ma is használt orvosságait, gyógymódjait jön ki nála, vagy akinek kemoterápia segítségével
ismerheti meg. "Az otthoni gyógyfüves fiók" címu sikeresen leküzdötték a rákját, az mindig hálával
5. fejezetben azokat a gyógynövényeket soroltam fog azokra a gyógyszerkutatókra és gyárakra gon-
föl, amelyeknek minden házipatikában ott kell dolni, akik, amelyek ezeket a gyógyszereket kifej-
lenniük. lesztették. Mindezt nem akarom kétségbe vonni.
A 6. fejezet, amelynek "A noi szervezet" a címe, Vannak azonban olyan, kevésbé súlyos kóros álla-
elsosorban a noket érinto problémákkal foglalko- potok, amelyek megelozésében, megszüntetésében
zik és abban ad tanácsot, hogyan lehet ezeket a szintetikus gyógyszerek mellett a növényi erede-
gyógynövények segítségével jelentos mértékben tu készítményeknek is helyük, szerepük lehet.
csökkenteni. "A férfi szervezet" címu 7. fejezet A könyvemmel nem az a célom, hogy olvasói-
különbözo gyógyfüvek alkalmazását javasolja a mat az öndiagnosztizálásra és az öngyógyításra
férfiak életét gyakran megkeseríto, a korai kopa- buzdítsam. A súlyos beteg forduljon orvoshoz, aki
szodástól a prosztatabántalmakig terjedo gondok majd megállapítja a baját, megfelelo gyógyszere-
enyhítésére. ket rendel és a gyógyulását rendszeres viziteken el-
A "Gyógyfüvek a megelozo orvoslás szolgálatá- lenorzi.Sokszor állhat elo azonban olyan helyzet,
ban" címet adtam a 8. fejezetnek, amelyben arról amely nem igényel orvosi beavatkozást, amit .~tü-
írtam, hogyan lehet különbözo gyógynövényeket netek és a saját korábbi tapasztalata alapján On is
(több-kevesebb sikerrel) a szívbaj, a daganatos be- diagnosztizálni tud. Kevesen fordulnak orvoshoz,
20 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

ha fáj a fejük, ha megfáztak, ha elrontották a


gyomrukat, ha menstruációs görcsök gyötrik, vagy
ha enyhe ízületi fájdalmak nehezítik meg a mun-
kájukat, vagy a mozgásukat. Ilyen esetben a leg-
több ember valamilyen nem-receptköteles készít-
ményhez nyúl, hogy enyhítse a neIl?:kibírhatatlan 1. FEJEZET
panaszait. Ez a könyv abban nyújt Onnek segítsé-
get, hogy ki tudja választani az alkalmas természe- MI A GYÓGYFU,
tes, gyógynövényi eredetu orvosságot e mindenna- GYÓGYNÖVÉNY?
pos problémák kezelésére. Azonban ha az állapo-
ta súlyosbodik, vagy a panaszai egy hétnél tovább
tartanak, mindenképpen forduljon az orvosához.

Fontos: Ha bármilyen gyógyszert szed - legyen az A herba (= gyógynövény) kifejezést általában min-
nem-receptköteles, vagy receptre felírt készít- den olyan növény, vagy növényi rész megjelölésé-
mény - vagy bármilyen bántalma, vagy orvosi re használják, amelyet gyógyászati hatása, aromá-
problémája van, mielott gyógyfüves orvosságot ja, vagy illatanyagai miatt hasznosítanak. Ebben
kezdene használni, ajánlatos, hogy olyan orvos- a könyvben a gyógynövény elsodlegesen a gyó-
sal konzultáljon, aki járatos a különféle gyógy- gyászati célból felhasznált növényeket jelenti.
növények és gyógyszerek közötti kölcsönhatá- Közel 380 000 növényfajt azonosítottak eddig a
sokban és ismeri ezek potenciálisan veszélyes Földön és több százezerre teheto azok száma,
mellékhatásait. amelyek még a felfedezésükre várnak. (Jelenleg
is sok kutató próbálja kétségbeesetten katalogi-
zálni az Amazonas esoerdeiben eloforduló növé-
nyeket. Abban a hitben teszik ezt, hogy több ezer,
eddig még fel nem fedezett gyógyhatású növény
lehet ezek között, amely a fejlesztés és a kímélet-
len erdoírtás következtében gyorsan és végleges en
el fog tunni). Az ismert növények közül kb.
260 OOO-etmagasabb rendu növényként osztályoz-
tak, vagyis ezek klorofilt tartalmaznak és ezáltal
fotoszintézisre képesek. A fotoszintézis során a nö-
vény a Nap energiáját használja föl, hogy szén-di-
oxidból és vízbol szénhidrátokat állítson elo. Tulaj-
22 • Earl Mindel/: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyju, gyógynövény? • 23

donképpen minden magasabb rendu növénynek Hogyan hatnak a gyógynövények?


lehet kedvezo gyógyhatása, de a növényeknek csak
kb. lO%-át vizsgálták meg, tanulmányozták ebbol Az élo növényi sejtek apró kémiai laboratóriu-
a szempontból. '1 mokhoz, vegyimuvekhez hasonlítanak. Nyersanya-
A Gyógyfüvek bibliájá-ban minden növény két gokat - szén-dioxidot, vizet és napenergiát - vesz-
nevét adom meg: az általában ismert elnevezését nek föl és azokat hasznos tápanyagokká alakítják
és a latin botanikai nevét. Utóbbi két szóból áll, az át. Az oxigén ennek a folyamatnak a melléktermé-
. elso a növény nemzetségét (genus), a második a ke. Sok növény igen gazdag olyan vegyületekben,
faját (species) adja meg. amelyek farmakológiailag aktívak, mélyrehatóan
Bár egy adott nemzetséghez (genus) tartozó nö- befolyásolják az állati szöveteket és szerveket.
vények nem azonosak, bizonyos sajátságaik azon- Ezeket gyógynövényeknek nevezik és betegségek
ban egyezok, vagy hasonlók. A faj (species) ponto- kezelésére, gyógyítására, megelozésére használ-
sabban határozza meg a kérdéses növény eltéro hatják. A gyógyhatású vegyületek, a hatóanyagok
jellemzoit. A vöröshagyma, a fokhagyma és a me- a növény különbözo részeiben, a levelében, a gyö-
télohagyma egyaránt az Al/ium nemzetség tagjai, kerében, a termésében, a virágjában, a kérgében, a
mégis különbözo fajhoz tartoznak. szárában, vagy a magjában fordulhatnak elo.
Ugyanazon növény különféle része esetleg más és
más hatóanyagot tartalmaz.
A gyógynövényekkel történo orvoslás igen szer-
te ágazó. Egyes drogok bizonyos szervrendszerek-
re hatnak, mások általános tonikumként az általá-
nos egészséget javítják. Vannak gyógyfüvek, ame-
lyek a fájdalmat enyhítik, a gyulladást csökkentik,
mások az izomgörcsök oldására alkalmasak. Egyes
drogoknak stimuláló, serkento hatásuk van, má-
sok éppen ellenkezoleg csillapító, elernyeszto ha-
tást fejtenek ki. Vannak olyan drogok, amelyek el-
ölik a baktériumokat, mások a szervezet immun-
rendszerének aktivitását fokozzák és ezáltal segí-
tik elo a szervezetbe bejutott mikro organizmus ok
elp.J1sztítását.
Evezredekkel, ezelott, amikor az emberek elo-
ször kezdtek gyógyfüveket használni, fogalmuk
sem volt arról, hogy azok hogyan hatnak. Csak
24 • Earl Minde!!: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyju, gyógynövény? • 25

annyit tudtak, hogy bizonyos növények elfogyasz- Vigyázat!


tásával, vagy egyéb alkalmazásával egy kívánt ha- Noha a gyógynövények, a drogok a természetben
tást el tudnak érni. Amikor elodeink eloször hasz- eloforduló képzodmények, anyagok, nem lehet vá-
náltak piros gyuszuvirágot a szívbajos betegek ke- logatás nélkül felhasználni oket. A drogok eros
zelésére, nem tudták még, hogy a gyönyöru színu gyógyszerek lehetnek. Mielott egy gyógyfüvet alkal-
növény egy glikozidot, egy cukorszeru vegyületet mazna, gyozodjék meg arról, hogy tudja, hogy az
tartalmaz, amely serkenti a szívizomsejtek mukö- miként hat, hogyan kell használni és ismeri az eset-
dését. Amikor a középkorban az anyák a gyerme- leges meJlékhatásait. Soha ne lépje túl a javasolt
keik lehorzsolt térdét fekete nadályto levelével adagot. Altalános szabály, hogy a növényi orvossá-
dörzsölték be, nem tudták, hogy a növény levele gok elfogyasztása ritkán okoz orvosi problémát, de
összehúzó (adsztringens) hatású csersavakat tar- mindig fennáll az allergiás, vagy toxikus (mérgezo)
talmaz, amelyek védo bevonatot képeztek a seben reakció lehetosége. Jó, ha tudja, hogy a növények 1
és ezáltal elosegítették annak begyógyulását. Ami- százaléka mérgezo hatású. Ezért ne engedje, hogy
kor a kínai gyógyászok édesgyökeret rendeltek az valaki saját maga gyujtse a gyógyfüveit, hacsak nem
ízületi gyulladásos rohamok ellen, nem tudták, képzett botanikus. Terhes nok csak a kezelo orvos,
hogy az a gyulladásgátló szteroid hormonokhoz vagy a bába javaslatára és állandó felügyelete mel-
hasonló szaponinokban gazdag. Amikor az osi lett fogyasszanak gyógynövénybol készített teát,
egyiptomiak fokhagymát etettek arabszolgáikkal, vagy egyéb kivonatot. A szülok konzultáljanak egy
hogy egészségesek maradjanak, nem tudták, hogy képzett egészséggondozóval, mielott gyermekük-
az a fertozéseket meggátló illóolajokat tartalmaz. nek valamilyen gyógynövényi kivonatot adnak.
A modern laboratóriumi módszereknek kö-
szönhetoen mi már ismerjük, hogyan hatnak ezek AZ ELSO "CSODAGYÓGYSZER"
a gyógynövények. Ki tudjuk vonni a növényekbol a
hatóanyagokat, tisztán elo tudjuk azokat állítani és A Georg Ebers egyiptológusról elnevezett Ebers-
fel tudjuk deríteni a molekuláris szerkezetüket. papirusban, amit i.e. kb. 1600-ban írtak, több
mint hétszáz növényi orvosságról tesznek emlí-
Bár sokkal többet tudunk egyes gyógynövények- tést, köztük a borsosmentáról, a mirrháról és a ri-
rol, mint amennyit elodeink tudtak, mégis sok ku-
cinusolajról. Ez az osi orvosi szöveg azt javasolja,

---
tatás van még elottünk. Furcsa, de be kell vallani,
hogy egy darab kenyeret tegyenek a nyilt sebre.
hogy sok gyógynövény esetén, a tudományos ada- Évezredekkel késobb, 1928-ban, Sir Alexander
tok hiányában még mindig a népszokásokra, a ré- Fleming teljesen véletlenül észlelte, hogy a ke-
gi gyógyfüves kalendáriumokra és a száj hagyo- nyérpenész hatásos antibiotikum. Ez a megfigye-
mányra vagyunk utalva. lése vezetett a penicillin felfedezéséhez és nyitot-
ta meg a "csodagyógyszerek" korszakát.
26 • Earl Mindel/: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfu, gyógynövény? • 27

Hogyan vegyünk gyógynövényt? nem-standardizált hatóanyagtartalmú termékekkel


szemben~ Néhány vállalat újabban friss, fagyasztva
A múltban, ha növényi orvosságot akart használni, szárított (liofilezett) gyógynövényeket hoz forga-
két választása volt: vagy saját maga termesztette lomba: az így feldolgozott gyógynövények több ha-
otthon a,kertjében, vagy megpróbált gyujteni az er- tóanyagot tartalmazhatnak, mint a hagyományosan
doben. Es ez még csak a kezdete volt a munkájá- szárított termékek. Némely esetben azt szoktam
nak. Ha megtalálta a keresett gyógynövényt, le kel- ajánlani, hogy ha kapható, ilyen fagyasztva szárított
lett szedni, majd meg kellett szárítani, utána fel gyógynövénythasználjanak.
kellett aprítani, vagy meg kellett orölni, azután Amerikában jogosan tehetik föl azt a kérdést,
meg kellett fozni, vagy össze kellett keverni alko- hogy hol érdemesebb a gyógynövényt beszerezni:
hollal, hogy hatásos kivonatot, orvosságot nyerj en a gyógynövényboltban, vagy a bio-élelmiszerüzlet-
belole. Mondanom sem kell, hogy nagyon idot rab- ben. A válasz attól függ, hogy milyen gyógynövényt
ló folyamat volt. A változó éghajlati viszonyok és a keres az ember. A gyógynövényboltok általában
növény eltéro növekedése miat.t sohasem lehett nagyobb választékot kínálnak a szárított gyógynö-
teljesen biztos abban, hogy az On által leszedett vényekbol és teákból, ide számítva sok exotikus
növényben elég hatóanyag van-e és éppen a megfe- változatot is. Bár egy gyógynövénybolt meglátoga-
lelo idopontban és helyesen dolgozza-e föl. tása kituno délutáni idotöltés lehet, egy jól ellátott
Manapság nem kell, hogy kertész, vagy vegyész bio-élelmiszerüzlet aktuálisan az elkészített növé-
legyen ahhoz, hogy a gyógynövényeket biztonságo- nyi orvosságok nagyobb választékát nyújthatja. Ha
san és eredményesen használja. A vitaminokhoz a lakása közelében nincs gyógynövény szaküzlet,
hasonlóan, a gyógynövények széles körben besze- vagy nincs ideje a vásárlásra, postai úton is meg-
rezhetok a gyógynövényboltokban, a bio-élelmi- rendelheti a kívánt készítményt.
szerboltokban és a patikákban. Könnyen felhasz- Sok gyártó cég, a növényvédoszerek és a feldol-
nálható, alakban csomagolják a különbözo drogo- gozási technikák miatt, általuk termesztett, be
kat, ami fölöslegessé teszi az elobb felsorolt mun- nem sugárzott termékeket kínálnak.
kákat. Számos vállalatnak, amely évek óta forgal-
maz vitaminokat, most saját gyógynövénykészítmé-
nyei vannak és standardizált, garantált hatékonysá-
gú termékeket kínál. Ez azt jelenti, hogy az ezen és
más jó híru vállalat által forgalmazott gyógynö-
vénykészítmények mindig azonos mennyiségu
hatóanyago(ka)t tartalmaz(nak). Nem minden
gyógynövényt lehet ilyen kiszerelés ben kapni, de
érzésem szerint ezeket elonyben kell részesíteni a
28 • Earl MindeZ!: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfu, gyógynövény? • 29

mékek, amelyeket alkoholos oldatban történo áz-


tatással nyernek. A cukorbetegekre, terhes nokre,
gyermekekre, valamint olyan személyekre való te-
kintettel, akiknek minden alkoholfogyasztást ke-
rülni kell, manapság már alkoholmentes gyógynö-
vénykivonatok is forgalomban vannak. A szokásos
adag, a gyógynövénytol függoen, általában napon-
ta 2-3-szor 10-30 csepp. Mindig kövesse a címkén
feltünetett, vagy a csomagban mellékelt tájékozta-
Alábbiakban a gyógynövény-készítmények külön- tóban megadott adagolási utasítást.
bözo kiszerelését és csomagolását fogl,aljuk össze.
A felsoroltak elsosorban az Egyesült Allamokban 3. Porok. Némelyik gyógynövényt por alakjában
szokásos módozatokat jelentik. hozzák forgalomba. A szükséges mennyiséget víz-
zel, vagy gyümölcslével elkeverve kell bevenni. Ha
keseru a drog, néhány csepp mézzel lehet édesíte-
ni. Egyesek ilyen esetben a kapszulákat részesítik
elonyben. Egyes országokban (Magyarországon
nem) üres kapszulákat is lehet kapni, amelybe
400-450 mg gyógynövénypor fér bele. Kóser, zsela-
tinmentes kap szulák is kaphatók olyanok részére,
akik vegetáriánusok, vagy vallási okokból igényel-
nekilyent.
1. Kapszulák és tabletták. A népszerubb gyógynö-
vények közül manapság sokat különbözo erosségu 4. Szárított gyógynövények. A szárított gyógynövé-
(= különbözo mennyiségu hatóanyagot tartalma- nyeket kimérve zacskókban, vagy üvegekben áru-
zó) kapszulák, vagy tabletták alakjában hozzák sítják. Otthon ezeket jól záródó edényekben, a
forgalomba. Ezek szokásos adagja, a gyógynö- közvetlen napfénytol védve kell eltartani. Szük-
vénytol függoen, naponta 2-3-szor 2-3 kapszula, ség esetén a szárított gyógynövényeket kapszulák-
vagy tabletta. Mindig kövesse a címkén fe~tünte- ba lehet tölteni, ehelyett azonban inkább teát
tett, vagy a csomagban mellékelt tájékoztatóban szoktak belolük fozni. Könnyen kezelhetok. Egy-
megadott adagolási utasítást. szeruen tegyen 1 evokanálnyi gyógynövényt egy
teatojásba és merítse egy csésze forró vízbe. 10-15
2. Kivonatok (extraktumok) és tinktúrák. Az extrak- percig tartó áztatás után vegye ki és igya meg for-
tum ok és a tinktúrák folyékony gyógynövény ter- rón a teát. Ha megkétszerezi az adagot, a fenn-
30 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógy!u, gyógynövény? • 31

maradó teát hutoszekrényben tárolhatja, majd új- letve az aromaterápia keretében használják. Álta-
ra felmelegítve elfogyaszthatja. (Ha nem használ lában az elernyedést és az általánosan jó közérze-
teatojást, közvetlenül a forró folyadékba szórhat- tet segítik elo. Kizárólag külsoleg használhatók.
ja a gyógynövényt. Ilyen esetben a megivása elott
szurje le a teát). 10. Iestápolószerek. Némely testápolószer termék-
család tisztán csak gyógynövény eredetu hatóanya-
5. Zacskós teák. Manapság sok gyógynövényt zacs- got tartalmaz és nincs benne szintetikusan eloál-
kós tea alakjában árulnak. Utott alkotórész. Gyógynövény samponok, arc-
Ezeket csak a mellékelt utasítás szerint használja. tisztítók, dezodoránsok, hidratálók, fogpaszták,
sot szájvizek tartoznak ebbe a csoportba. Vannak
6. Levek. Némelyik gyógynövényt lé alakjában for- gyógynövény kozmetikumok is. Ezek a sok kémiai
galmazzák. Ezeket a mellékelt utasítás szerint kell anyagot tartalmazó és ezért gyakran irritáló, sok
használni. embernél allergiát okozó kozmetikumok kituno
alternatívái. Számos ilyen kozmetikumot úgy is
7. Kombinált gyógynövény-készítmények. A növényi szoktak reklámozni, hogy "kegyetlenkedéstol
orvosságok széles köre két, vagy több gyógynövény mentesek", vagyis a kifejlesztésük, illetve enge-
kombinációjából áll ~apszula, tea, vagy kivonat délyeztetésük során nem végeztek velük (egyesek
alakjában kiszerelve. Igy például több különbözo, által kifogásolt) állatkísérleteket. (Kérdés persze,
a szivet erosíto, vagy az immunrendszer muködé- hogy ilyen esetben az esetleges szem-, vagy bor-
sét serkento gyógynövény összekeverésévei, kom- irritáló, illetve allergizáló hatás hiányát hogyan
binációjával könnyen felhasználható terméket állí- igazolták).
tanak elo. Mindig kövesse a címkén feltüntetett,
vagy a csomagban mellékelt tájékoztatóban meg- A gyógynövények lejárati ideje
adott adagolási utasítást. A szárított gyógynövények legyenek olyan frissek,
amilyenek csak lehetnek. Ilyen terméket igyekez-
8. Krémek és kenócsök. Számos, külsoleg alkalma- zék nagy forgalmú üzletben vásárolni. A csoma-
zott gyógynövényt krém, vagy kenocs alakjában golt gyógynövény-készítmények címkéjére általá-
árulnak. Ezek a készítmények erélyes hatóanyagot ban rányomtatják a lejárati dátumot, amelynél ké-
tartalmazhatnak, ezért mindig kövesse a címkén sobbi idopontban nem szabad már felhasználni. A
feltünetett, vagy a csomagban mellékelt tájékozta- fel nem nyitott tartályban lévo tabletták és kapszu-
tóban megadott használati utasítást. lák általában két évig használhatók fel. A felbon-
tásuk után rendszerint egy évig jók még.
9. Illóolajok. Ezeket elsosorban mint fürdoolajo-
kat, parfumök alkotórészét, masszázs-olajokat, il-
32 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfú, gyógynövény? • 33

Legyen óvatos fogyasztó


HIPPOKRÁTESZ: AZ ORVOSLÁS ATYJA
Sajnos vannak kellemetlen történetek, amelyek
gátlástalan gyártó cégekrol, vagy viszontelárusí-
tókról szólnak, akik meghamisítják az igazi gyógy- A történészek meglepoen keveset tudnak arról
a férfirol, akit az "orvoslás atyjá" -nak neveznek.
növényeket és a készítményben nem a címkén fel-
tüntetett minoséget és/vagy mennyiséget forgal- Valójában sem a születése, sem a halála pontos
mazzák. Ennek elkerülése érdekében csak jó híru, dátumát nem ismerjük. Amit tudunk róla, mind-
össze annyi, hogy Hippokrátesz valamikor az i.e.
a gyógynövények terén már legalább 10 éves múlt- negyedik században született Kosz görög szige-
ra visszatekinto cég termékeit vásárolja. ten. Le. 370 körül halt meg. Élete során nagyon
elismert orvos és tanító volt. Hippokrátesz elve-
(Magyarországon csak a Gyógynövénykuta- tette az akkor vallott nézetet, amely szerint az ör-
tó Intézet, illetVe az Országos'/Gyógyszeré- dögi szellemek felelosek a betegségekért. Ehe-
szeti Intézet érvényes forgalomba hozatali lyett azt a radikális elméletet hangoztatta, hogy a
engedélyével ellátott terméket vegye meg). betegség a négy testnedv (amit o "négy humor"-
nak nevezett) - a vér, a genny, a sárga epe és a fe-
kete epe helytelen egyensúlyának az eredménye.
Ha egy adott gyógynövény-készítménnyel kapcso- Hippokrátesz szerint a valódi bunös a helytelen
latban kérdése van, forduljon a forgalmazó cég- étrend, ami "maradványok"-at hagy vissza a szer-
hez, vagy a Gyógynövénykutató Intézethez, illetve vezetben. Az orvoslás atyja diéta alkalmazását és
az Országos Gyógyszerészeti Intézethez. A meg- növényi orvosságok használatát hirdette a beteg-
bízható cégek szívesen veszik a fogyasztó érdeklo- ség megelozése és a beteg ember meggyógyítása
dését. Ismerkedjék meg a helyi gyógynövény szak- érdekében. A hippokráteszi esküt, amit még ma is
üzlet tulajdonosával, vagy vezetojével és forduljon tesznek az orvosok, valószínuleg a követoi fogal-
bizalommal hozzá a kérdéseivel. Ha szabadon ki- mazták meg a harmadik században.
mért, nem elore csomagolt gyógynövényt vásárol,
érdeklodje meg, hogy melyik cég szállít az üzlet-
nek. Ha nem érti, hogy egy adott termék milyen al-
kotórészeket tartalmaz, kérjen az eladótói magya- A helyes adagot szedje
rázatot. .A legtöbb elárúsító helyen szívesen meg- Az a mennyiség, amelyet a kívánt hatás elérése
osztják Onnel az információikat. céljából egy gyógynövénybol, vagy kivonatából be
kell szedni, egyénenként változik és számos ténye-
zotol függ. Egy kövér embernek például nagyobb
adagra van szüksége, mint egy soványnak. Az ido-
sebb ember rendszerint kisebb adagot igényel,
34 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyJu, gyógynövény? • 35

mint a fiatalabb. A kortól, vagy testsúlytói függet- gyen be álmosító hatású gyógynövény-készítményt,
lenül, a gyógyszerekre erosen reagáló személyek- ha jármuvet akar vezetni, vagy munkába indul.
nek csak kis mennyiségu gyógynövényt kell szedni.
E külünbségekhez alkalmazkodva, a napi adagot A gyógynövényekkel történo
általában némi rugalmassággal szokták meghatá-
rozni. "A száz csúcs termék" címu fejezetben pél- gyógyítás rövid története
dául azt ajánlom, hogy lO-tol 30-ig terjedo csepp- A gyógynövényekkel való orvoslás valószínuleg
számú gyógynövény-kivonatot keverjen egy pohár megelozte az ember megjelenését. Az állatok ma-
folyadékba, de eloször a legkisebb adaggal kezdje, gatartását vizsgáló kutatók figyelték meg, hogy sok
hogy ellenorizze, nem lép-e föl valamilyen nemkí- állat, ha beteg, ösztönösen bizonyos növényeket
vánatos reakció.Ha a szervezete elfogadja, jól re- keres. Mindenki, aki kutyát tart, tudja, hogy ha a
agál, fokozatosan, akár a legnagyobb adagig növel- kutya füvet legel, az valószínu1eg azt jelenti, hogy
heti a beszedett mennyiséget. Ha azonban valami- fáj a gyomra. Az osemberek feltehetoen úgy is-
lyen panasza, pl. ízü1eti fájdalmak ellen szedett merték meg a növények gyógyító erejét, hogy az
gyógynövény-készítménynek kis adagban alíg van állatoknak ezt a magatartását utánozták.
hatása, nincs értelme az adagját növelni. Legyen Az elso "gyógynövény útmutató" ötezer évre te-
elovigyázatos és ne lépje túl a címkén feltüntetett kint vissza a sumérek korába, akik növényeket, pl.
javasolt adagot. Azt se feledje, hogy egyes gyógy- köményt és kakukkfüvet használtak gyógyításra.
növényeket csak rövid ideig szabad egy adott pa- Az ayurveda, a hagyományos indiai orvoslás, amit
nasz ellen szedni, mert tartós alkalmazásuk nem ma is muvelnek, valószínu1eg még régebbi. Az osi
biztonságos. Igyekezzék lehetoleg minél többet egyiptomi papíruszokon hieroglifákkal írt gyógy-
megtudni a használni kívánt gyógynövényrol, mi- növény-recepteket, eloírásokat találtak. A hagyma
elott szedni kezdené. és a fokhagyma kedvelt orvosságaik voltak. Az el-
so kínai gyógynövénykönyvet, a Wu Shi Er Bing
Mikor legjobb beszedni Fang-ot (az Otvenkét betegség elleni receptek-et) va-
lamikor i.e.1065 és 711 között állították össze. Eb-
a gyógynövénykészítményt?
ben megtaláljuk az édesgyökeret, a gyömbért és az
Egyesek émelyegnek, ha a gyógynövény-készít- asztragaluszt (valamennyit felsoroltam a "Száz
ményt éhgyomorra veszik be. Ha naponta szedi a csúcstermék" között!). A Biblia tele van gyógynö-
készítményt, étkezés után tegye azt. Ha valamilyen vényekre, pl. az áloéra, a mirrhára és a tömjénre
speciális panasz, pl. menstruációs görcsök, vagy fej- történo utalásokkal.
fáj~s ellen alkalmazza, vegye be szükség szerint. A híres görög orvos, Hippokrátesz (i.e. 460?-
Altalános szabály: ne szedjen este stimuláló, 37??), akirol azt tartják, hogy az elso gyakorló or-
élénkíto drogot, ha éjszaka pihenni szeretne. Ne ve- vos volt, 300-400 gyógynövény-orvosságot jegyzett
36 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfu, gyógynövény? .' 37

föl írásaiban. Az elso században egy másik görög Mindkét könyv rendkívül népszeruvé vált és a
orvos, Dioszkoridesz ötszáz növényi orvosságot so- herbalisták még ma is idézik.
rolt föl a De Materia Medica címu gyógynövény- , Amikor az angol kivándorlók megérkeztek az
könyvében, amit egészen a 17. századig használtak. Uj Világba, magukkal hozták a gyógyfüves gyógyí-
A híres orvos, Galenusz (Lu.137), aki egy római tási tudományukat is, amit azután megosztottak az
császárt és a gladiátorait kezelte, gyógyfüvek és amerikai oslakosokkal. Utóbbiak viszont sok helyi
mágia keverékét használta a betegei gyógyítására. gyógynövénnyel ismertették meg a telepeseket,
A középkor idején nemzedékrol nemzedékre amit azután elhoztak Európába.
öröklodött az osi gyógyfüves orvosságok ismerete, Az 1800-as években a nyugati orvostudomány
azonban egységes gyógymód nem létezett. A noi kezdett a kémiai vegyületekkel történo gyógyítás
bántalmakban szenvedo asszonyok a falu "bölcs felé fordulni, higannyal, arzénnel, kénnel kezeltek
asszonyánál" kereshettek segítséget, aki a gyógy- betegeket. A gyógynövények használata azonban
növényekkel való orvoslás muvészetét más asszo- továbbra is fennmaradt a nép között, akik vagy
nyoktól tanulta meg. Több, eredményesebb segít- nem tudták megfizetni az új módi orvosi kezelést,
séget remélhettek az emberek az olyan orvosoktól, vagy inkább ragaszkodtak a ,régi természetes
akik maguk készítették otthon különféle növényi gyógymódokhoz. Az Egyesült Allamokban az or-
és állati részekbol fozött orvosságaikat. Bár az egy- vosok egy csoportja, az eklektikusok, egészen az
ház hangsúlyozta, hogy a hit minden más gyógy- 1930-as évekig alkalmazták a praxisukban a gyógy-
módnál hatásosabb, a kolostorok szerzetesei sok növényeket, lassan azonban ok is kihaltak. Csak a
ókori görög és római orvosi szöveget oriztek meg. homeopátiát muvelo orvosok, akik a 18. századi
Sok monostor lakói gyógynövényeket termesztet- német orvos, Samuel Hahnemann tanításait kö-
tek és ezekkel kezelték az egyházközséghez tarto- vették, valamint a "holisztikus" praxist folytató or-
zó híveket. vosok alkalmazták továbbra is a növényekbol, vagy
A 15. században felfedezett könyvnyomtatás le- állatokból nyert gyógyszereket.
hetové tette, hogy az információk szélesebb kör- A gyógynövényekkel való orvoslás manapság a
ben és gyorsabban terjedjenek el. John Gerard, a világ lakosságának 80%-a számára jelenti az elsod-
Tudor család orvosa 1597-ben adta közre a The leg es egészségügyi ellátást. Ahogyan a nyugati em-
Herball or General Historie of Plantes (A gyógynö- berek egyre jobban felismerik, hogy saját jóléti tár-
vény-könyv, vagy a növények általános története) sadalmukon kívül sok más állam, népközösség is
címu muvét, amely az egyik elso angol füveskönyv. létezik, egyre fokozódik az érdeklodésük más
Gyorsan követte ezt Nicholas Culpeper könyve nemzetek hagyományos gyógymódjai iránt.
The English Physician Enlarged (Az angol orvos
bovített kiadása) címmel, ami a folklór, az asztro-
lógia és az orvosi botanika érdekes egyvelege volt.
38 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Mi a gyógyfú, gyógynövény? • 39

NICHOLAS CULPEPER: AZ EGYIK és a gyógynövények használatát a fozésben,


LEGNAGYOBB HERBALISTA hogy ezzel ellensúlyozza az eros szintetikus illat-
szerek modern hóbortját". Ma a Culpeper's ta-
Nicholas Culpeper (1616-1654) az angol orvosi lán a legismertebb gyógynövény szaküzlet a vilá-
testület haragját vívta ki maga ellen, amikor meg- gon. Közel négy évszázad elteltével a Culpeper-
jelentette két muvét, a The English Physician-t (Az féle gyügyfüves-könyvet még mindig sikerrel
angolorvos-t), egy "népi gyógynövény-könyvet" és árúsítják.
a Latin Phannacopeia (a Latin Gyógyszerkönyv)
angol fordítását, amely egészen addig a nyilvános-
ság számára nem volt hozzáférheto. 1640-ben Cul-
peper patikát nyitott, ahol olcsó növényi orvossá-
gokat árult. Az a tekintélyromboló mód, ahogyan
Culpeper az orvostudományhoz nyúlt és azzal
(el)bánt, valamint az a szándéka, hogy ismereteit
megosztja az emberekkel, nagyon népszeruvé tet-
te az embertársai között, de orvosi körökben ezért
teljesen semmibe vették ot.
A kritika Culpepert gyorsan sarlatánnak mino-
sítette, mert a gyógynövény-könyvébe belevette
az asztrológia segítségével történo gyógyítást.
Culpeper ismeretei a növényi orvosságokról és
azok alkalmazásáról, a bizarr asztrológiai hivat-
kozások ellenére, sokat elárultak a kora álokos-
kodásából. Culpeper a parlamentiek oldalán har-
colt az angol polgárháborúban és súlyos mellse-
bet kapott, ami kétségtelenül hozzájárult a korai
halálához. Culpepert még mindig Anglia népi
hosének tartják.
1927-ben CE Leyel asszony, a londoni Herba-
listák Társasága megalapítója, Culpeper' s néven,
a nagy herba lista emlékére üzletet nyitott. Az
volt a célja, hogy "újraélessze az egészséges ter-
mészetes gyógyszereket, a tiszta kozmetikumokat
2. FEJEZET
A "SZÁZ CSÚCSTERMÉK"

Azt mondhatjuk, hogy több ezer gyógynövényt


használnak a világon, túl sokat ahhoz, hogy egyet-
len könyvben felsoroljuk oket. Ebben a fejezetben
a "Száz csúcstermék" -re szukítettem le ezek jegy-
zékét, azokra a gyógynövényekre, amelyekrol úgy
vélem, hogy potenciálisan a legnagyobb mérték-
ben járulnak hozzá az életünkhöz. ABC sorrend-
ben soroltam fel oket, amelyek közül sok gyógynö-
vény a manapság leggyakoribb bántalmaink keze-
l~sére kínál orvosságot. Lehet, hogy némelyiket
On is ismeri, mások talán a konyhai fuszeres fiók-
jában, vagy polcán találhatók meg. Ismét mások
eleinte talán kissé idegennek tunnek, de ha jobban
megismeri oket, nem lesznek már annyira
exotikusak, mint bármelyik modern patika polc ain
egymás mellett sorakozó rengeteg szintetikusan
eloállított gyógyszer. Mindezeket a gyógynövénye-
ket megtalálja a gyógynövényboltokban, vagy a
bio-élelmiszer üzletekben könnyen felhasználható
kiszerelésben. Ha elolvasta ezt a fejezetet, látni
fogja, hogy milyen könnyen beépíthetok a gyógy-
növények az életmódjába.
42 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibiiája A "száz csúcstermék" • 43

Hogyan használja orvossal történt konzultáció után adjanak gyógynö-


a "száz csúcs termék" -et? vény-készítményt a gyermekeiknek. Terhes nok ne
szedjenek gyógynövény-készítményt a szülész szak-
Mind~n egyes, a "Száz csúcstermék" -ben felsorolt orvosuk megkérdezése nélkül.
gyógynövény számára speciális használati utasítást
mellékeltem. Egy adott gyógynövény-készítmény ALMA
esetén a kapszula, vagy a tabletta nagysága, vagy
(Pyrus maius)
erossége gyártónként változhat. Ezért, ha olyan ké-
szítményt vásárol, amelynek más az adagolása, tart- A TÉNYEK
sa magát a címke, vagy a csomagban mellékelt tájé- Valószínuleg nagyon igaz ez a mondás: "Naponta
koztató adagolási utasításához. Ha másként nem egy alma távoltartja az orvost". A második század-
említik, a gyógynövény-kivonatokat és porokat gyü- ban Galenusz, a császárok és a gladiátorok híres
mölcslevekbe, vízbe, vagy teába keverve, illetve teát udvari orvosa csaknem Il}inden betegség gyógyítá-
készítve belolük lehet beszednÍ. (A gyógynövény- sára almabort rendelt. Ugy gondolom, nem me-
tea elkészítésének módjáról a 29. oldalon talál tájé- gyek túl messzire ennek a gyümölcsnek (vagy a bo-
koztatót). Az ízüktol függoen, mézzel, vagy cukor- rának) támogatásában, ha azt mondom, hogy egy
ral meg lehet édesíteni. Lehetoleg meleg italokat alma a napi étrendjének fontos részét kell hogy
válasszon meghulés, köhögés, menstruációs gör- képezze. Egyrészt jót tesz az emésztésének. Attól
csök esetén, valamint este lefekvéskor. függoen, hogy hogyan használja, mind a székreke-
A "Személyes tanácsom" címu bekezdésekben dést, mind a hasmenést enyhítheti. Másrészt az al-
az adott gyógynövénnyel kapcsolatban esetleg mában sok az oldható rost, egy olyan anyag, amely
szerzett személyes tapasztalataimat, vagy más talá- segít a vércukorszint szabályozásában, mert meg-
ló megjegyzéseket írtam le. akadályozza a szérumban a cukorszint hirtelen
emelkedését, vagy csökkenését. Az almában talál-
Vigyázat! ható oldható rostanyagot, a pektint késobb nagy
érdeklodés övezte, mert csökkenteni képes a vér
A "Száz csúcstermék" némelyikérol azt tartják, koleszterinszintjét és ezáltal mérsékli a szívbeteg-
hogy rákellenes hatása van, sot a rák bizonyos}or- ség kockázatát. Az alma a reumás megbetegedés-
máinak kezelésére használják az Egyesült Alla- nek is hagyományos orvossága.
mokban és más országokban. Aki rákellenes keze-
lésben részesül, ne szakítsa félbe a hagyományos A LEHETSÉGES ELONYÖK
terápiát és ne használjon egyidejuleg bármilyen Segít a normális bélmuködés szabályozásában.
gyógynövényt az onkológus szakorvos tudta és uta- Segít megakadályozni mind a székrekedést,
sítása nélkül. A szülok csak gyermekgyógyász szak- mind a hasmenést.
44 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 45

Csökkenti a koleszterinszintet és normalizálja a féle betegség kezelésére kiválóan alkalmas. Kleo-


vércukorkoncen trációt. patra az áloé gélt a fiatalság forrásának tekintette
A reumás ízületi fájdalmak és merevségek ha- és ezzel védte a borét az egyiptomi napsugarak
gyományos orvossága. égeto hatása ellen. Az egyiptomiak valószínuleg
áloét használtak a halottaik bebalzsamozásához is.
Hogyan kell használni? A Biblia tele van az áloéra történo utalásokkal és
SZÁJON ÁT Afrikában még ma is kiterjedten alkalma~zák égé-
Hasmenés ellen fogyasszon el egy meghámozott, sek és sebek gyógyítására. Az Egyesült Allamok-
felszeletelt almát. A meleg vízben párolt száraz al- ban eredményes en használták az aloe vera-t a bor
mahéj segít az emésztése szabályozásában. Leg- radioaktív sugárkárosodása ellen. Az egyik, a Jour-
elonyösebb, ha naponta megeszik 1-2 közepes mé- nal of Dermatological Surgery and Oncology (Bor-
retu almát. gyógyászati sebészeti és onkológiai folyóirat) címu
szaklapban nem régen megjelent tanulmányban
ÁLo É arról számoltak be, hogy az aloe vera jelentosen
(Aloe barbadense, Aloe ferox) meggyorsította a borhegek megszüntetése céljából
facialis dermabrasio-n (az arcbor felso rétegének
"Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal". eltávolításán) átesett betegek seb gyógyulását.
(Péld 7,17)
A LEHETSÉGES ELONYÖK
A TÉNYEK Meggyorsítja és elosegíti a napégések és más ki-
A természetgyógyászok és az orvosok több mint sebb fokú égési sebek gyógyulását.
3500 éve kutatják ennek az illatos sivatagi liliom- Enyhíti a rovarcsípések és enyhe borirritációk
nak a kedvezo hatásait. Körülbelül 200 faja isme- fájdalmát.
retes, de az aloe vera, ami latinul "igazi áloé" -t je- Lágyít ja és rugalmassá teszi a bort.
lent bizonyult a leghatásosabb orvosságnak. Az Belsoleg szedve hatásos hashajtó és elosegíti az
áloé levele speciális gélt, vagy emollienst (lágyító általános gyógyulást.
anyagot) tartalmaz, amit a különféle kozmetiku-
mokban és borkrémekben használnak föl. Az áloé Hogyan kell használni?
gél az egyik legjobb természetes nedvesíto, hidra- SZÁJON ÁT
táló szer. Az áloé levelébol kivont keseru nedvet Kapszulák:
belsoleg emésztoszervi bántalmak ellen adják. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kétezer évvel ezelott a görög orvos, Dioszkoridesz Lé, vagy gél:
írta le, hogy az áloé a székrekedéstol kezdve az Naponta legfeljebb 3-szor 1 evokanálnyit szedjen.
égéseken át egészen a vesebántalmakig minden-
46 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 47

AMERIKAI GINZENG
KÜLSOLEG
Gél: (panax quinquefolius)
Az aloe vera gélt szükség szerint szabadon lehet A TÉNYEK
használni.
Lehet, hogy ha Wisconsin állam nevét hallja, a
VIGYÁZAT sajtkészíto forma jut az eszébe. Tudni illik pedig,
Terhes no ne szedjen belsoleg áloét. Ugyancsak ne hogy egy másik export-termék, nevezetesen a
ginzeng miatt is nemzetközileg elismert híre van.
adjon áloét belsoleg gyermeknek és idos embernek.
A Wisconsin-ban termesztett ginzenget igen nagy-
SZEMÉLYES TANÁCSOM ra értékelik az egész Távol-Keleten. Bár nagyon
Sok olyan aloe vera készítmény van forgalomban, hasonlít a Panax ginseng- (kínai, koreai ginzeng)-
hez és utóbbival sok közös kedvezo sajátsága van,
amely csak nagyon keveset tartalmaz ebbol a cso-
dálatos növénybol. Némelyikben csak nyomokban a kínai herbalisták valamivel enyhébb és talán ke-
található áloé; mások "áloé kivonatot" tartalmaz- vésbé serkento hatásúnak tartják. A kínai termé-
nak, vagy a víztelenített áloé-perparátum vízzel ki- szetgyógyászok gyakran rendelik az amerikai
ginzenget akút stressz esetén, valamint hosszú be-
egészített formája van bennük, amik nem olyan
hatásosak, mint az igazi áloé gél. A valódi áloé-ké- tegségek utáni állapotokban. Az oshonos amerikai
szítmény címkéjén az aloe vera-t mint foalkotó- indiánok e növény gyökerét hányás- és émelygés-'
részt, az elso, vagy második helyen említik az ösz- csillapításra használták. Egyes törzsek tagjai a sze-
szetevok listáján, vagy közlik, hogy 97-99%-ban relmi képességeik 'fokozására alkalmazták. Az
tiszta aloe vera-t tartalmaz. amerikai telepesek az 1700-as évek elején kezdték
a ginzenget használni. Az eklektikusok, a növényi
orvosságokat elonyben részesíto és a szintetikus
gyógyszereket elutasító 19. századi amerikai orvo-
sok, az amerikai ginzenget serkentoként és
afrodiziákumként (nemi aktivitást fokozó szer-
ként) ajánlották a pácienseiknek.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti, hogy a' szervezet alkalmazkodjék a
stn~sszhez.
Normalizálja a szervezet múködését.
Enyhe serkentok-ént hat.
Fokozza ~Jizikai és'a szellemi teljesítoképeséget.
48 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 49

Csökkenti a vér koleszterinszintjét. herbalista, Culpeper feljegyezte, hogy jó hatású volt


Esetleg csökkentheti a rákos daganatok növeke- mellhártyagyulladásban és más tüdo- és mellkasi
dését. megbetegedésekben. Az angyalgyökér kellemesen
Hogyan kell használni? melegíti a testet. Elosegíti a végtagok vérkeringését
és hagyományosan adták olyan betegeknek, akik-
SZÁJON ÁT nek vérszegénységük következtében állandóan hi-
Kapszulák: deg volt a keze és a lába. A nok a fájdalmas menst-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. ruációs görcsök enyhítésére szedték. Külsoleg al-
Por:
kalmazva enyhítheti a reumás eredetu ízületi fájdal-
Naponta 1-2 teáskanálnyit keverjen el meleg fo- makat és duzzanatokat. Eredményes alkalmazták
lyadékban. tetvek ellen is, mert csökkentette a kínzó viszketést.
Tea:
Naponta 1 csészével igyék. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Asztma és hörghurut esetén csökkenti a váladék
A ginzeng Magyarországon "gyógyszernek képzodését és a köpetürítést.
" ne,m. 'mino~üio\gyógyhat~s6;~.termé~!! A~" Görcsoldó hatása alapján mérsékli a fájdalmas
menstruációs görcsöket.
vonata (G'inseng'extractum) a szellemi"es fií Hatásos szer a tetvek ellen.
kai teljesítoképességet elosegíto; valamint Enyhíti a reumás bántalmakat.
az" agyi funkciókat serkento kapszula egyik
alkotórésze. ló hatású olyan emberek számára, akik könnyen
meghulnek.
Hogyan kell használni?
ANGYALGYÖKÉR SZÁJONÁT
(Angelica archangelica) Kivonat:
Naponta 3-szor keverjen el 10-30 csepp kivonatot
A TÉNYEK folyadékban és igya meg.
A növény Rafael arkangyalról kapta á nevét, aki egy
10. századból származó francia legenda szerint egy KÜLSOLEG
pestisjárvány idején egy szerzetesnek felfedte e Kivonat:
gyógynövény titkát. Az angyalgyökér a természet Az érintett területet közvetlenül dörzsölje be a fo-
legsokoldalúbban használt terméke. A herbalisták lyadékkal.
emészt ési bántalmakban, valamint gyomorrontás
ellen ajánlják. Kituno köptetoszer is. A híres angol
50 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 51

VIGYÁZAT
Terhesség alatt ne használja. Nagy adagok befolyá- végzett kísérletben kiderült, hogy az ánizsolajjal
megpermetezett tehenek több tejet adtak, mint
solhajták a vérnyomást, a szívmuködést és a lég- azok, amelyeket egyébb illatanyagokkal kezeItek.
zést. Ezek elkerülése érdekében ne lépje túl a ja-
vasolt adagot. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti a bélgázok távozását a szervezetbol.
Fokozza az emésztést.
Enyhíti az émelygést és a hasi fájdalmakat.
Csillapítja a köhögést és elosegíti a köpetürítést.
Szoptató anyák tejképzodését serkenti.
Hogyan kell használni?
SZÁJONÁT
Magok:
Porítsa el a magokat. Keverjen 1 teáskanálnyi port
1 csésze forró vízbe. Naponta legfeljebb 3-szor ké-
szítse ezt el és igya meg.

ÁNIZS A VII. Magyar Gyógyszerkönyv.; szerint az


(Pimpinella anisum) ánizstermés (Anisi v1,llgarisjructus), az egyéves
növény érett ikeraszfltternIése hiva,talosd~og •.,,:
A TÉNYEK
;:;'Az áni,zsterl)lés\ (Misi vzilgarisflfi4,tus)~iriá~)I;
Már az osi egyiptomiak is fuszerként és népszeru or- drogokkal kombinálva az ~lÍlyatejeiy.álasz6ist;>
vosságként használták az édes ízu ánizsmagot. A elosegíto, köhögéscsillapító~ köpteto, nyugta~
megorölt magokból fozött tea az emésztoszervi bán- tó, valamint szélhajtó, illetve gyermekte;:tkev-
talmakat és görcsöket enyhíti. Elosegíti a légútak- erékek alkotórésze. A drogból készült tiriktú-
ban nyálka leválását és oldódását, így jó hatással van r~t (~isi vulgg,risfrqpti ti~tur9J.gyermt;kek~\1
meghulés és köhögés esetén. A herbalisták ánizst "felsoléglÍti hurutja*),elleni \köhögescsill~p#ó,'il'
szoktak ajánlani csecsemok kólikájának csillapításá- köpteto hatás ú szirupban haszpálják;Az
ra. A középkor óta isszák a szop,tatós anyák az ánizs- ánizsmagolaj (Aetheroleum anisi) köhögést
teát, hogy több legyen a tejük. Ugy tunik, hogy ez az csillapító, illetve köpteto instant teakeveré-
idos asszonyok szájról szájra adott tanácsa valóban kek, valamint orrke~ocs egyi~ háic?anyag~t
':l,~if(~:;,1':, )j:1B "):' '&0:;t>
megalapozott. Az Auburn Egyetemen nem régen
52 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 53

ÁRNlKA
semmiképpen sem ajánlható, hogy valaki saját ma-
(Amica montana) ga készítsen magának árnika-kenocsöt.
A TÉNYEK VIGYÁZAT
A természetgyógyászok a növény virágát, levelét és Sohase tegye az árnika-készítményt közvetlenül a
gyökerét használják fájdalomcsillapítóként, köpte- sebre. Ha további borirritáció lépne föl, hagyja ab-
toként és serkentoként. A modern herbalisták
ba a használatát. Csak az orvos tudtával, az o fel-
azonban azt tartják, hogy az árnika hatóanyaga ügyelete mellett szedjen belsoleg ámikát.
(amicin) nagyon eros szer, ezért belsoleg csak or-
vos felügyelete mellett szabad szedni. A túladago-
lása végzetes lehet. Azonban külsoleg alkalmazva,
a borbe bedörzsölve az árnika kituno en gyógyítja a
sebeket, horzsolásokat és egyéb borirritációkat. Az
árnikát tartalmazó kenocsöt izomfájdalmak, vagy
ízületi gyulladásos panaszok enyhítésére, valamint
helyi hatású perifériás értágítóként is alkalmazzák.
Az árnika-tinktúra és -tea zúzódások külsoleges
kezelésére, illetve sebek mosására alkalmas.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti a borsebek gyógyulását és a borirritációk
megszunését.
Enyhíti az izomgörcs és az ízületi gyulladás
okozta fájdalmakat.
Belsoleg adva csillapítja a köhögést, elosegíti a
köpetürítést.
ARTICSÓKA
Hogyan kell használni?
(Cynara scolymus)
KÜLSOLEG
A szaküzletekben különbözo árnika-tartalmú ke- A TÉNYEK
nocsöt és balzsamot lehet kapni, amit a használati Az articsóka virágja, vagy feje - amit gyakran a nö-
utasítás betartásával biztonságosan alkalmazni le- vény szívének is neveznek - afrodiziákum (nemi
het. A túl eros (túl sok hatóanyagot tartalmazó) vágyat fokozó hatású) hírében áll, bár ezt tudomá-
készítmény további borirritációt okozhat. Ezért nyosan sohasem bizonyították be. Még ha ez a
54 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 55

népszeru zöldségféle nem is befolyásolja kedvezo-


en a szívügyeket, a szívre magára kétségtelenül jó
hatású. Világszerte éveken át végzett különbözo
vizsgálatokból kiderült, hogy az emberek vérének
koleszterin szintje csökkent articsóka fogyasztása
után. Valóban egy cynara-nak nevezett, koleszte-
rinszint-csökkento hatóanyagot vont ak ki az arti-
csókából. Egy 1940-ben Japánban folytatott kísér-
let eredménye azt mutatta, hogy az articsóka nem-
csak a vér koleszterinszintjét csökkentette, hanem
fokozta a májban az epetermelodést és jó vizelet- ASZTRAGALUSZ
hajtó hatása is volt. (Astragalus membranaceus,
A. verus, A. gummifer)
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Mérsékli a szervezetben a víz felhalmozódását. A TÉNYEK
A vér koleszterinszintjének csökkentése révén A Kínában (és másutt is honos) növényt a távol-ke-
védi a szív egészségét. leti herbalisták évszázadok óta használják külön-
Fokozza a májmuködést. bözo betegségek, pl. cukorbetegség, szívbaj, magas
Talán fokozza a nemi vágyat. vérnyomás ellen. A nyugati kollégáik azonban csak
mostanában kezdik a kedvezo hatásait megismer-
Hogyan kell használni? ni. Vezeto kínai orvosi folyóiratokban megjelent
SZÁJON kr újabb cikkek arra utalnak, hogy az asztragalusz elo-
Készítsen ízletes, a szív egészségére kedvezo hatá- segítheti a szervezet immunrendszerének aktiváló-
sú ételt az articsókából: Dörzsölje be az articsóka dását és ezáltal fokozhatja a szervezet természetes
leveleit olívaolajjal és tuzzön a levelekbe néhány védekezo képességét a betegségek ellen. Az asztra-
gerezd fokhagymát. Ezután párolja 30-40 percen galusz ilyen módon esetleg megakadályozhatja,
át. Ne feledje, hogy az articsóka elveszti a kedvezo vagy legalább is gátolhatja a rosszindulatú dagana-
hatását, ha olvadt vajat kever hozzá, amelyben na- tok szétterjedését, áttétek képzodését. Dr. G.
gyon sok a telített zsírsav, illetve ha margarinnal Mavligit a houstoni Texas Egyetem kutatója azt fi-
próbálja ízletesebbé tenni, mert utóbbi túl sok ka- gyelte meg, hogy az asztragalusz növénybol készült
lóriát tartalmaz. kivonat elosegítette egy elégtelen immunitású rá-
kos betegnél a normális immunmuködés helyreál-
lását. Tény, hogy egyes herbalisták rendszeresen
adnak asztragalusz-készítményt a kemoterápiában
56 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 57

és besugárzásban részesült betegeknek. Jelenleg


több kutatás folyik ezen osi gyógynövény teljes gyó- csiságát felcsigázta ez a rejtélyes gyógyulás és
gyító potenciáljának felderítésére. vizsgálni kezdte a népi gyógyász által használt nö-
vényeket. Végül is kiderítette, hogy a piros gyu-
A LEHETSÉGES ELONYÖK szuvirág (Digitalis purpurea) volt a hatásos nö-
Növeli a szervezet ellenállóképességét a betegsé- vény. Számos kísérlet elvégzése után rájött, hogy
gekkel szemben. ez a gyönyöru színu virágokat hozó növény hatá-
Enyhén serkento hatású. sos kardiotonikum (a szív erejét fokozó hatású),
A vizelethajtó hatása következtében csökkent- amely növeli a szív pumpáló erejét. A javuló vér-
heti a vérnyomást. keringés következtében a szervezet megszabadul
Ugy tunik, hogy elosegíti a normális immunmu- az elégtelen szívmuködés miatt pangó folyadék-
ködés helyre állását a rákos betegeknél. tó1. Withering a kísérletei során azt is megtapasz-
talta, hogy a gyuszuvirág helytelenül adagolva ha-
Hogyan kell használni? lált is okozhat, mert végzetes arritmiát, szabályta-
SZÁJON ÁT lan szívverést válthat ki. Az elkövetkezo évtize-
Kapszulák: dekben Withering nagy számú kísérletet végzett
Naponta 1-3 (400 mg) kapszulát szedjen. annak megállapítására, hogy a szívbaj eredmé-
nyes kezeléséhez pontosan mekkora adag gyu-
VIGYÁZAT szuvirágot kell adni. Eredményeit 1785-ben hoz-
ta nyilvánosságra, tájékoztatva orvostársait az
Ha kemoterápiában részesül, ne szedjen asztra- érdekes új kezelésmódró1. Manapság a digitálisz,
ga luszt, vagy más orvosságot mielott olyan orvos- a gyuszuvirágból nyert hatóanyag, a szívelégte-
sal konzultálna, aki jól ismeri ezt a gyógynövényt. lenség legelismertebb gyógyszere. Ezt a gyógy-
szert, tekintettel a szívre kifejtett elore meg nem
jósolható hatása miatt, csak szigorú orvosi fel-
A SZÍVET GYÓGYÍTÓ NÖVÉNY ügyelet mellett szabad szedni.

William Withering angol orvos 1775-ben egy be-


tegénél kongesztív (tolulásos, pangás os) szívbajt
állapított meg és tekintettel a reménytelen álla-
potára, hazabocsátotta, hogy otthon haljon meg.
Rövid idovel ezután azt hallotta a helyi népi
gyógyásztói, hogy az meggyógyította a betegét
egy titokzatos virágcsokorra1. Withering kíván-
58 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 59

BENEDEKFU VIGYÁZAT
(Cnicus benedictus) Terhes no ne szedje.
A TÉNYEK
Ez a növény az egyik legrégebbi népi orvosság, amit
az amenorrhoeának, a menstruációs vérzés hiányá-
nak kezelésére használtak. A benedektu az epe ter-
melodését is serkenti a májban és a népi gyógyászok
gyakran alkalmazták májbántalmak gyógyítására.
Ez a növény jó étvágygerjeszto hírében áll, javítja
továbbá a vérkeringést és az emlékezoképességet.
A herbalisták a benedekfüvet a véralvadékok felol-
dására és vérzéscsillapításra is használják.
A menstruációs problémák kezelése céljából a
benedekfüvet rendszerint más gyógynövénnyel, pl.
gyömbérrel, kányabangitával kombinálják. A kü-
lönféle noi teakeverékeknek gyakran alkotórésze BORÓKABOGYÓ
a benedekfu. (Juniperus communis)
A LEHETSÉGES ELONYÖK A TÉNYEK
Segít a menstruációs ciklust rendezni. Az 1500-as években egy holland patikus borókabo-
Májártalmak kezelésére használják. gyókból egy új, olcsó vizelethajtót készített, amit
Javítja az étvágyat. gin-nek nevezett el. Ez az ital egyéb okokból is igen
Lázcsökkento hatású. elterjedt és manapság a borokóbogyó csak egyike e
Vérzéscsillapító hatású. kedvelt ital számos alkotórészeinek. A borokóbo-
gyó évszázadokon át elterjedt népi orvosság volt
Hogyan kell használni? húgyúti problémák, például vizeletretenció, továb-
SZÁJONÁT bá epekobetegség gyógyítására. Eredményesen
Kapszu/ák: használták a köszvény kezelésére is, ami a vér ma-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. gas húgysavszint je miatt az ízületekben lerakódó
Kivonat: húgysavkristályok következtében kialakuló nagyon
~aponta 10-20 cseppet keverjen el folyadékban és fájdalmas duzzanat. A borókabogyó jó hatással van
Igya meg. az emésztésre és segít abban, hogy gázok távozza-
nak abelekbol és így megszunjenek a bélgörcsök.
60 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 61

A LEHETSÉGES ELONYÖK BORSOSMENTA


Enyhíti a húgyúti problémákat. (Mentha piperita)
A köszvény kezelésének nagyon régi módja.
A TÉNYEK
Javítja az emésztést.
Elosegíti, hogy a szervezet a fölösleges folya- A borsosmenta az egyik legrégebbi és legjobb ízu
déktóI megszabaduljon. házi orvosság a gyomorrontás és az emészté si zava-
rok ellen. Tudományos vizsgálatokkal igazolták,
Hogyan kell használni? hogy a borsosmenta a gyomor nyálkahártyájának
SZÁJON ÁT serkentéséveI megrövidíti azt az idot, ameddig az
Kivonat: étel a gyomorban tartózkodik. Elernyeszti a gyomor
~aponta 10-20 cseppet keverjen el folyadékban és izomzatát és elosegíti a böfögést is. A borsosmenta
Igya meg. kituno szer a gyomorégés és a gyomorfájás ellen.
Tea: Hatásos az émelygés és a hányás ellen is. A migré-
Naponta legfeljebb 3-szor igyék 1 csészével. nes fejfájást, amit gyakran kísér hányinger, gyakran
enyhíti a borsosmenta. Ez a növény nyugtató hatás-
VIGYÁZAT sal van a szervezetre és enyhíti a kínzó köhögést is.
Terhes no ne szedje.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Görcsoldó hatású, egyaránt csillapítja a gyomorfá-
jást és -görcsöket.
Mérsékli a belekben a gázképzodést.
Elosegíti az emésztést.
Csökkentheti a migrénes fejfájásra jellemzo ál-
talános betegségérzést.
Segíthet az álmatlanságot megszüntetni.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Tea: Igyék meg naponta 1 csész éveI. Sokféle bor-
sosmenta tea-készítmény van forgalomban.
SZEMÉLYES TANÁCSOM
A borsosmenta fogyasztása kitunoen helyettesíti a
rendszeres kávé- és teaivást, azonkívül jobb az íze
A "száz csúcstermék" • 63
62 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

is. Fejfájás ellen igyék meg egy csésze eros bor~os- illetve máj- és epebántalmak ellelli instant
menta-teát, majd feküdjék le 15-20 percre. Ugy teák, gyomor- és epecseppek, légzést könnyí-
vélem, hogy hatásosabb, mint az aszpirin, vagy a ~O;ik~~IJ!.fb~fe,ulí!a
\ell~inJ",$~p~,s~t~s~eiJocs,:t~-
paracetamol. Ha figyelembe vesszük, hogy a bor- va~lja::a szekrekedest megszuntetogranula-
sosmenta mennyi mindenre jó, egyetlen háztartás tum efÓrikálkotórésze.·'" ' <

gyógyszeres fiókjából sem hiányozhat. Csepp ek


alakjában évszázadok óta adják csecsemok kóliká-
jának enyhítésére és folyadék formájában az ido- BRAZIL GINZENG
sebb gyermekeknek ugyanilyen céllal. Konzultál-
(Pfaffia paniculata)
jon a gyermekorvosával, mielott ezt, vagy bármi-
lyen más gyógynövényt adna a gyermekének. A TÉNYEK
A brazil indián törzsek fedezték fel eloször, hogy
A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a hibrid és az általuk suma-nak nevezett növény "para todo",
több nemesített változatban termesztett évelO vagyis mindenre használható orvosság. A suma a
növény, a borsosmentá (Mentha piperita L.) gin zeng délam~rikai változata. Foleg tonikumként
,.~öivet!enül a vi,rágzáselottgyujtött, megszá- alkalmazzák. Eszak-Amerikában általában a sú-
, iitott 10mblevele (MentJiae pipentae folium) lyos vírusos megbetegedések, pl. az Epstein-Barr-
a hivatalos drog. A borsosmenta kivonata vírussal történt fertozés után fellépó kimerültség,
(Menthae piperitae extractum) instant gyomor- vagy a rejtélyes krónikus fáradtság-szindróma ese-
tea egyik összetevoje. A,levél (Menthae piperi- tén szokták adni.
tae folium) számos étvágyat, ilietVe' emésztést
elosegíto, elhízás, illetve dohányzás elleni; MI VÁRHATÓ TOLE?
köpteto, köhögéscsillapító, epehajtó, nyugta- Energizáló hatás.
tó, vizetethajtó, szélhajtó teakeverék, továbbá A fáradtság leküzdése.
gyermekte~ alkotórésze. MegtaIálható'isvéd-
" csepp;' szájvíz, fogkrém hatóanYagaik.özött Hogyan kell használni?
is. A borsosmentalevél kivonatát (Merithae pi- SZÁJON ÁT
peritae folii' extractum) gyomorcseppekben, Kapszulák, vagy tabletták:
.gyom~rbántalmak elleni instant teában, vala~ Naponta legfeljebb 3-szor 1, vagy 2 (maximálisan
minta szellemi és fizikai teljesítoképességet napi 6) kapszulát, vagy tablettát szedjen.
fokozó teakeverékben forgalmazzák. A bor-
sosmenta ilIóolaját (Aetheroleum menthae pi-
peritae) más drogokkál kombinálva gyomor~,
64 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 65

SZEMÉLYES TANÁCSOM Kivonat:


A brazil ginzeng felélénkítheti az influenza után 10-30 cseppet keverjen el gyümö1cslében, vagy víz-
lábadozókat és mindazokat, akikbol hiányzik az ben és igya meg.
energia, az életero és az állóképesség.
VIGYÁZAT
BUKU Vesefertozés, vagy bármilyen más vesebántalom
(Barosma betulina) esetén ne használja, mert a buku irritálhatja a ve-
sét. A vesefertozés azonnali orvosi kezelést igé-
A TÉNYEK nyel. Ha vizelés közben fájdalmat érez, vagy a vi-
Közel 400 éwel ezelott a hottentották, Dél-Afrika zeletében vér van, azonnal forduljon orvoshoz.
egyik oslakos törzsének tagjai ismerték föl ennek
a kellemes illatú olajat tartalmazó bokornak a gyó- CASCARA SAGRADA
gyító hatását. A "Száz csúcstermék" közé tartozó (Rhamnus purshiana)
medveszollovel kombinálva, a buku az ismert leg-
jobb növényi orvosság különbözo húgyúti bántal- A TÉNYEK
mak, fertozések, hólyaggyulladás gyógyítására, va- A kaliforniai kutyabengének is nevezett sagrada a
lamint a prosztatával összefüggo panaszok enyhí- belek nyálkahártyáját stimulálja és ezáltal elosegí-
tésére. Eredményesen mérsékli a premenstruációs ti a normális bélmuködést. Enyhe természetes
feszültséget és kellemetlenségeket. Csökkenti a fel- hashajtó, amely különösen krónikus székrekedés
fúvódást. Vizelethajtó hatása következtében elose- esetén jótékony hatású.
gíti, hogy a szervezet megszabaduljon a felhalmo-
zódott fölösleges víztol. Fokozza az izzadást. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Este beszedve, másnapra megszünteti a székre-
A LEHETSÉGES ELONYÖK kedést.
Jól használható húgyúti fertozések esetén.
Jó vizelethajtó. Hogyan kell használni?
Serkentoleg hat a szervezetre. SZÁJON ÁT
Kapszulák, vagy tabletták:
Hogyan kell használni? Naponta 1-3 kapszulát, vagy tablettát szedjen.
SZÁJON ÁT
Kapszulák: VIGYÁZAT
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Túl nagy adagokban szedve görcsöket és hasme-
nést okozhat.
66 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 67

SZEMÉLYES TANÁCSOM nulmány szerint a magas cayeni-bors-tartalmú tá-


Sok éves gyógyszerészi pályafutásom során azt ta- pon tartott patkányok vérében jelentosen lecsök-
pasztaltam, hogy a kaliforniai kutyabenge (cascara kent a trigliceridek és kis-suruségu lipoproteinek
sagrada) kérge az ismert egyik leghatásosabb has- (LDL), vagyis a "rossz" koleszterin koncentráció-
hajtó. Jól bevált epekobetegség és májbántalmak ja. Az ugyancsak a cayeni-borsban található kap-
es etén is. szaicin, amelY,e fuszer csípos ízét adja, gyulladás-
gátló hatású. Ujabban eredményesen kezelnek ún.
CAYENI-BORS "duster" -fejfájásban szenvedo betegeket cayeni-
(Capsicum frutescens) bors készítménnyel. Erre a hirtelen kezdodo, álta-
lában 2 óránál rövidebb ideig tartó fejfájásra külö-
A TÉNYEK
nös periodicitá,s jellemzo. A fájdalom gyakran na-
A közhiedelemmel ellentétben, a csípos, fuszeres, ponta, közel azonos órában tér vissza. A "duster"
pl. cayeni-borsot tartalmazó ételek esetenként jót rohamok napokig, hetekig tartanak, majd megszu-
tehetnek az egészségének. A cayeni-borsot általá- nésük után hónapok, esetleg évek múltán jelent-
nos emésztésjavítóként szokták használni. Serken- keznek ismét. A cayeni-bors kivonatát tartalmazó
ti a gyomornedv-elválasztást, fokozza az anyagcse- kenoccsel a reumás és gyulladásos ízületek fájdal-
rét, sot a bélgázok távozását is megkönnyíti. Mind- mát és merevségét lehet csillapítani.
ezeken felül a cayeni-bors nagyon tápláló. A kü-
lönbözo borsok általában több C-vitamint tartal- A LEHETSÉGES ELONYÖK
maznak, mint a narancs. Sok bennük továbbá a Megszünteti az emésztési zavarokat.
vas, a kalcium, a foszfor és a B-vitaminkomplex. A Csökkenti a meghulés okozta kellemetlen köz-
cayeni-borssal boségesen fuszerezett étel enyhén érzetet.
serkento hatással van az egész szervezetre. A los- Fokozza az étvágyat.
angelesi California Egyetem orvosi karán dolgozó Csökkenti a gyulladást.
Dr. Irwin Ziment megállapítása szerint a csilibors Enyhe serkento és tonizáló hatást fejt ki.
szétrág ása után fellépo forró, csípos érzés az agy-
ban endorfinok felszabadulását váltja ki. Az Hogyan kell használni?
endorfinok a szervezet saját fájdalomcsillapítói, SZÁJON ÁT
amelyek akár enyhe eufóriát, a morfinhatásához Kapszulák:
hasonló, jóleso bódulatot is elo tudnak idézni. Naponta 1-3 kapszulát szedjen.
A cayeni-tea kituno szer megfázás és hidegrázás Tea:
esetén. A cayeni-bors jótékonyan hat a vérzsírok- Naponta egy csészényi teát ihat meg gyomorgör-
ra is. A Joumal of Bioscience (Az élettudományok csök, vagy meghulés ellen. Kaphatók tea-készít-
folyóirata) címu szaklapban 1987-ben közölt ta- mények, vagy elkészítheto a szárított növénybol.
68 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 69

KÜLSOLEG szert. A vénák és a kapillárisok erosítése révén ja-


Kenocs: vítja a szervezet véráramlását. Eredményesen al-
Dörzsölje be a kenoccsel az érintett területet. kalmazták vénagyulladás, lábikragörcs, alsó végta-
gi ödéma (vizenyo), illetve lábzsibbadás kezelésé-
VIGYÁZAT re. Különösen a nem mozgó, a betegségük miatt
A cayeni~bors irritálhatja az aranyeres csomó kat. tartósan ágyban fekvo személyeknél értek el vele
Akinek gyomor-, vagy nyombélfekélye van, ne jó hatást. A cente1la propagálói azt vallják, hogy a
szedje. Sohase tegye a cayeni-borsot tartalmazó vérkeringés javítása révén kedvezoen befolyásolja
kenocsöt a sebes borre. A tartós alkalmazása bor- az emlékezoképességet és egyéb agyi funkciókat.
irritációt okozhat. Ha szájon át szedi, ne lépje túl Ez a gyógynövény fontos szerepet játszik a szülé-
a javasolt adagot, mert a túladagolás gastro en te ri- szetben is. Eredményesen felhasználták az episioto-
tist (gyomor-bélhurutot) és vesekárosodást ered- mia (a szülés alatti gátmetszés ) sebének gyorsabb
ményezhet. begyógyítására. Egy francia orvosi folyóiratban
1966-ban megjelent cikk szerint, a centellával kezelt
CENTELLA asszonyok hamarabb elhagyhatták a szülészeti osz-
(Centella asiatica) tályt, mint a szabvány ellátásban részesült társaik.
A TÉNYEK A LEHETSÉGES ELONYÖK
A gotu kolának is nevezett gyógynövényt valószínu- Javíthatja az emlékezoképességet.
leg Indiában használták eloször, ahol az ayurvedikus Nyugtató hatást fejt ki az egész szervezetre.
gyógymód részét képezi. A Kínában kb. 2000 évvel Jó köpteto, megszüntetheti a meghulés okozta
ezelott összeál1ftott Shennong gyógynövénykönyvben pangást.
is megemlítik. Ujabban Nyugaton is népszeruvé vált Meggyorsítja a szülés utáni sebgyógyulást.
az idegekre ható tonikumként a relaxáció (elernye- Javítja a vérkeringést.
dés) elosegítése és az emlékezoképesség fokozása Mérsékli a vénagyulladás miatti fájdalmat és
céljából. Az indiai természetgyógyászok borgyulla- ödémát.
dások kezelésére és mint enyhe vizelethajtót adták a
betegeiknek. A keleti gyógyászok a gotu kola alkal- Hogyan kell használni?
mazásától hangulati betegségek, pl. depresszió meg- SZÁJON ÁT
szunését várták. Használták lázcsillapításra, vala- Kapszulák:
mint meghulés és felso légúti fertozések következté- Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
ben fellépo pangás mérséklésére is. Kivonat:
Az újabb vizsgálatok azt mutatták, hogy a cen- Keverjen el 5-10 cseppet folyadékban. Naponta
tella elonyösen befolyásolja a vérkeringési rend- 3-szor szedje.
70 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 71

VIGYÁZAT A LEHETSÉGES ELONYÖK


Terhes no ne szedje. Az egyik forgalmazó cég arra Enyhíti az orrdugulást és a könnyezést, valamint a
hívja föl a figyelmet, hogy ne szedje az, akinek fo- szénanátha egyéb kellemetlen tünetét.
kozott a pajzsmirigymuködése. Segít a hüvelyfertozéseket meggyógyítani.
Elosegíti a menstruációs vérzés normalizáló-
CSÍPOS CSALÁN dását.
(Urtica dioica) Csökkenti a vércukorszint et.
Vasat szolgáltat a vörösvértestek képzodéséhez.
A TÉNYEK
A csípos csalán, vagy nagy csalán jól ismert népi Hogyan kell használni?
orvosság a szénanátha és más allergiás betegség el- SZÁJON ÁT
len. Enyhíti az allergiás re akció által okozott gyul- Kapszulák:
ladást és megszünteti az orrban és a mellkasban a Szénanátha ellen naponta legfeljebb 4-szer 1-2
pangást. Az amerikai Természetgyógyászok Nem- (összesen napi 8) kapszulát szedjen.
zeti Kollégiuma által újabban elvégzett vizsgálat Szárított növény:
szerint a kísérletes vizsgálaton végig résztvett 69 1 evokanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Arany-
beteg 57%-ánál a csalán hatására mérsékelttol érbántalmak ellen naponta 1 csésze teát igyék.
igen hatásosig terjedo mértékben enyhültek az al- Kivonat:
lergiás tünetek. E csoport fele a csalánkezelést ~aponta 5-10 cseppet keverjen el folyadékban és
legalább olyan jónak, vagy jobbnak ítélte, mint a Igya meg.
korábban kapott egyéb szénanátha elleni szereket.
A csalán eredményesen alkalmazható noi bántal- VIGYÁZAT
mak enyhítésére is. Használták hüvelyfertozések, Ne egyen nyers, meg nem fozött cs<}lánt,mert vese-
pl. Candida-fertozés ellen, valamint a nagy mérté- károsodást és mérgezést okozhat. Ovatosanbánjon
ku menstruációs vérzés mérséklésére. A csalán sok a növénnyel. A csalánszorökben lévo hisztamin a
vasat és C-vitamint tartalmaz, ezért a csalán étel- borön égeto érzést és hólyagképzodést vált ki.
ként történo fogyasztása hozzájárulhat az anémia
megelozéséhez. A csalán növeli a szoptató anyák
tejét. .;;...frissen gyujtött növénybol hajvizet készíte-
nek. Allatkísérletek tanusága szerint csökkenti a
vércukorszintet és segíthet acukorbetegséget
megakadályozni.
72 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 73

Célszeru mindjárt a meghulés kezdetén szedni.


Megindítja a menstruációt.
Enyhíti a premenstruációs panaszokat és a
menstruációs görcsöket.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Szárított növény:
1 evokanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Arany-
érbántalmak ellen naponta 1 csésze teát igyék.
Kivonat:
A tünetek megszüntetése céljából naponta 20-60
cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.
CSOMBORMENTA VIGYÁZAT
(Hedeoma pulegiodes) Abban az idoben, amikor a terhességmegszakítás
teljesen törvénytelen volt, ezt a növényt használ-
A TÉNYEK ták az abortusz megindítására. Esetenként azon-
Gyakran tüdomentának is nevezik, mert ezt a ban vérzést és súlyos szövodményeket vont maga
gyógynövényt meghulés és köhögés ellen adták. A után. Ezért ebbol a célból sohasem szabad alkal-
meleg forrázatának izzasztó hatása van, ezáltal mazni. Manapság a csombormenta az egyik olyan
elosegíti a láz csökkenését is. A teája görcsoldó, gyógynövény, amit a herbalisták a vajúdás és a szü-
szélhajtó, epekiválasztást serkento hatású. Az ame- lés elosegítésére javasolnak. Természetesen csak
rikai indián asszonyok a menstruációs görcsök eny- tapasztalt gyógyász szigorú felügyelete mellett sza-
hítésére használták a csombormentát. A herbal- bad használni. Ha használja ezt a gyógynövényt,
isták manapság a menstruáció megindítására és a sohase lépje túl az ajánlott adagot és egyfolytában
prementruációs problémák, a felfúvódás, a mellfe- egy hétnél hosszabb ideig ne szedje.
szülés mérséklésére javasolják. A növénybol nyert
illóolajat asztma ellen inhalálásra, reumás fájdal- SZEMÉLYES TANÁCSOM
mak elleni bedörzsölok készítésére használják. A csombormenta-olaj kituno rovaruzo szer háziál-
latok számára. Tegyen néhány csepp olajat közvet-
A LEHETSÉGES ELONYÖK lenül az állatra.
Elosegíti a "produktív" (köpetürítésseljáró) köhö-
gést.
74 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 75

CSUCSÓKA DAMIANA
(Scutellaria lateriflora) (Turnera aphrodisiaca)
A TÉNYEK A TÉNYEK
Ez a gyógynövény régóta használt népi orvosság az Amint a botanikai neve utal rá, a damiana a nemi
álmatlanság és a feszültség ellen. Megnyugtatja az vágyat serkento afrodiziákum, az impotencia ré-
egész szervezetet. Görcsoldó hatása miatt a menst- gen ismert népi orvossága. Egyaránt használják
ruációs görcsök enyhítésére és a stressz okozta nok és férfiak szexuális aktivitásának fokozására.
izomfeszülés mérséklésére alkalmazzák. Szokták A herbalisták hashajtóként, valamint tonikumként
elvonókúrán lévo alkoholistáknak is adni a megvo- ajánlják a szervezet muködésének általános javítá-
nási tünetek csökkentésére. Egy régi gyógyfüves sa céljából. Egyesek szorongást oldó hatást is tu-
könyv "a tanítók gyakori vizeléssei kísért robbanó lajdonítanak ennek a növénynek és ezáltal az em-
fejfájása" ellen ajánlotta. Egy másikban az olvasha- ber jó közérzetét segíti elo.
tó, hogy megszünteti a túlságosan eros nemi vágyat
(ezt a könyvet valószínuleg akkor írták, amikor ezt A LEHETSÉGES ELONYÖK
- sok idovel a szexuális forradalom elott - még Fokozhatja a nemi aktivitást.
problémának tekintették!). Mérsékli a székrekedést.
ló közérzetet teremthet.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Segít csökkenteni az idegfeszültséget. Hogyan kell használni?
Hatásos álmatlanság ellen. SZÁJON ÁT
Mérsékli az izomfeszülést. Kapszulák:
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát vegyen be
Hogyan kell használni? étkezés elott.
SZÁJON ÁT Kivonat:
Kapszulák: ~aponta 10-30 cseppet keverjen el folyadékban és
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. Igya meg.
Szárított növény:
1 evokanálnyit keverjen el 4 dl meleg vízben. Na- ÉDESGYÖKÉR
ponta 1 csésze teát igyék. (Glycyrrhiza glabra)
Kivonat:
~aponta 3-12 cseppet keverjen el folyadékban és A TÉNYEK
Igya meg. Évszázadokon át közkedvelt csemege volt az édes-
gyökér kivonatával ízesített cukorka és sütemény.
76 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 77

A növény gyökere és tarackja azonban értékes Megszünteti a torokfájást és a rekedtséget.


gyógyhatású anyagokat is tartalmaz. A kínai Csillapítja az ízületi gyulladással járó ízületi me-
Shennong gyógynövénykönyv, amelyben körülbelül revséget és fájdalmat.
2000 éwel ezelott több 360 növényi orvosságot so- Talán csökkenti a rákos sejtek szaporodását.
roltak föl, az édesgyökeret "kiváló" orvosságnak Esetleg megakadályozza a fogszuvasodást.
minosíti, ami a könyv .osztályozása szerint azt je- Gyógyszerekben és teakeverékekben jó ízjavító-
lenti, hogy hosszú idon át minden mérgezo hatás ként használják.
nélkül szedni lehet. Culpeper a füveskönyvében a
Hogyan kell használni?
"rekedtség elleni kituno szemek" nevezi.
, Az újabb kori vizsgálatok kiderítették, hogy az SZÁJON ÁT
édesgyökér fo hatóanyaga, a glicirrhizin, egy a sza- .Kapszulák:
poninok csoportjába tartozó vegyület, amely gyul- Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
ladáscsökkento, nyálkaoldó, emésztést serkento
hatású. Az édesgyökér kivonata enyhíti az allergi- VIGYÁZAT
ás tüneteket, a gyomorfekély okozta panaszokat, a Ne szedjen édesgyökér-készítményt, ha magas a
hólyag- és vesebántalmakat. Gyulladáscsökkento vémyomása. A fokozott aldoszteronképzodés
hatása következtében régóta használják reumás vémyomásemelkedést okozhat. Nagy adagokban,
bántalm ak elleni orvosságként: ma már ismeretes, illetve hosszú idon át szedett édesgyökér-készít-
hogy serkenti két gyulladás gátló szteroid, a korti- mény a szervezet túlzott káliumvesztését eredmé-
zon és az aldoszteron képzodését a szervezetben. nyezheti, ami veszélyes.
Japán kutatók azt vizsgálják, hogy mennyiben le-
hetne az édesgyökérben található glicerrhetinsa-
vat a rák kezelésében felhasználni. Hasonló céllal
folynak az Egyesült Államokban is kutatások, ahol
az édesgyökér egyes vegyületeinek a ráksejtek nö-
vekedésére kifejtett gátló hatását tanulmányozzák.
Más vizsgálatokban a fogszuvasodás elleni hatásos
anyagokat keresnek az édesgyökérben.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Mérsékli a gyomorfekély okozta fájdalmat.
Enyhíti a húgyúti bántalmakat.
Jó nyálkaoldó és köpteto hatása következtében
csökkenti a meghulés okozta légúti pangást.
A "száz csúcstennék" • 79
78 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

ÉDESKÖMÉNY Hogyan kell használni?


SZÁJON ÁT
(Foeniculum vulgare)
Kivonat:
A TÉNYEK Naponta 10-20 cseppet keverjen el egy csésze me-
Az édeskömény sok konyhában megtalálható, ked- !eg vízben, tegyen hozzá egy teáskanálnyi mézet és
velt fuszer. Nem tévesztendo össze a konyhakö- Igya meg.
ménnyel, a konyhában ugyancsak nélkülözhetetlen
"köménymaggal" . Az édesköményt évszázadokon KÜLSOLEG
át használták mint szélhajtó és étvágyjavító népi
Az ízületi gyulladás által okozott, vagy reumás fáj-
orvosságot. Ma is állandó alkotórésze a nyálkaol-
dalmak enyhítése céljából az olajat szükség szerint
dó, emésztést elosegíto, görcsoldó, vizelethajtó be lehet dörzsölni az érintett testrész borébe.
teakeverékeknek. Az édeskömény-teát csecsemok-
nek is lehet szélhajtásra adni. Szoptató anyák bo-
vebb tej termelés reményében szokták a teát inni. A A VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint az
teát felhasználják toroköblögetésre és szemboro- é!leskömény (Foeniculum vulgare) érett,' meg-
gatásra is. Az édeskömény termése (magja) akár szárít?~t ik~rasz~ttermése, az ~.desköménY-'il,
4%-ot is eléro mennyiségben illóolajat tartalmaz. termés (Foenicu{i fructus) hivatalos drog; Az .
Ez az illóolaj egyébként a növény többi részeiben is érett, száraz, összezúzott termésbol vízgoz-
megtalálható. A meleg vízbe kevert édeskömény- desztillálással eloállított, finomított édeskö-
olajat, kevés mézzel édesítve adták nagyanyáink és ményolaj (AetheroleumJoeniculi) szintén hi-
dédanyáink meghulés esetén a köhögés csillapítá- vatalos drog.
sára. Az édesköményolaj külsoleg alkalmazva az Az édesköménytermés (Foeniculifructus) el-
ízületi gyulladással járó fájdalmak csillapítására hízás elleni, emésztést, anyatejelválasztást,
szolgált. Az illóolaj görcsoldó, emésztést serkento, étvágygerjeszto, köhögéscsillapító, köpteto,.
ízjavító, vizelethajtó hatását ma is felhasználják a hashajtó, szélhajtó teakeveréke~ va.Jamin~~.Jlj
különbözo gyógyszerkészítményekben. A fogkré- . emésztést el6segíto eseppek, gyógykeseru, to:':"·
mek, fogporok, szájvizek kedvelt ízesítoje. vábbá hashajtó granulátum, illetve lekvár
egyik alkotórésze. Gyermekeknek ajánlott
A LEHETSÉGES ELONYÖK instant teak~verékben is forgalmaz~k. A ter;:'.
Elosegíti az emésztést és oldja a szélgörcsöket. més kivonata (Foeniculifructí extractumfgör-!+
Meghulés esetén jó köpteto és köhögéscsillapító. esökkel és pufTadással járó gyomor- és bélpa-
Javítja az étvágyat. naszok elleni cseppek egyik hatóanyaga. Az
Mérsékli a gyulladásos ízületek merevségét és édesköményolaj ({letheroleum foeniculi) enyhe
fájdalmát.
80 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 81

Hogyan kell használni?


SZÁJON ÁT
Kivonat:
Naponta, ha szükséges, 15-60 cseppet keverjen el
folyadékban és igya meg.

VIGYÁZAT

A golgotavirág kivonata egyeseket elálmosít, ezért


ÉSZAKI GOLGOTAVIRÁG jármuvezetés, vagy munkába menetel elott ne
(Passiflora incarnata) szedje. Terhes nok ne használják.

A TÉNYEK
Ez a gyógynövény a természet legjobb szorongás el-
leni orvossága. Enyhíti az izomfeszülést és a nagyfo-
kú szorongás egyéb tüneteit. Különösen jó hatású
az "ideges" álmatlanság ellen, amikor valaki a haj-
nali órák ig ébren, töprengve hánykolódik az ágyá-
ban. Amerikában különösen akkor vált népszeruvé,
amikor a depresszió ellen annak idején alkalmazott
triptofán (egy esszenciális (= nélkülözhetetlen ami-
nosav)) néhány szennyezett sarzsa következtében
halálesetek fordultak elo. Ekkor a betegek inkább a
természetes szorongás elleni orvosság felé fordul-
tak. A herbalisták gyakran ajánlják a golgotavirágot
rendkivüli idegrendszeri zavarokban, végletes ér-
zelmi, hangulati állapotokban. EUKALIPTUSZ
(Eucalyptus globulus)
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Nyugtató hatású .. A TÉNYEK
Csillapíthatja az idegfeszültség miatti fejfájást. Amíg a koala-medvéknek az eukaliptuszlevél a ki-
Enyhíti a szorongás által okozott izomfeszülést. zárólagos táplálékuk, addig mi a jellegzetes, kissé
kámforra emlékezteto szagú levelek illóolaját és
tinktúráját gyomor-bélhurutok, hólyagbántalmak
82 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 83

ellen, toroköblítok alkotórészeként használjuk. Az


illóolaj inhalálva jó hatású meghulés és nátha ese-
tén. Csak néhány szippantás az eukaliptuszolajat
tartalmazó gozbol és ismét szelel az ember eldu-
gult orra. A borbe dörzsölt eukaliptuszolaj enyhíti
az ízületi gyulladásos fájdalmakat, megnöveli a be-
dörzsölt terület vérellátását és meleg érzetét kelti.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Enyhíti a meghulés és a nátha által okozott légzési
nehéz:;égeket.
ló köpteto.
Antiszeptikus hatású.
Enyhíti az ízületi gyulladás okozta ízületmerev-
séget és fájdalmat.
Hogyan kell használni? FEHÉRFUZ
KÜLSOLEG (Salix alba)
1-5 cseppet tegyen forró vízbe és inhaláljon.
Ha szükséges, kenocs alakjában bedörzsölésre A TÉNYEK
használja. A fehér fuz kérgének fozetét évszázadok óta hasz-
nálták lázcsillapításra, a fejfájás megszüntetésére,
VIGYÁZAT valamint a gyulladásos ízületek duzzanatának és
A sebes borre ne tegyen eukaliptuszolajat tartal- fájdalmának mérséklésére. A hatóanyag szalicin
mazó készítményt. kémiai vizsgálata vezette el a Bayer gyógyszergyár
kutatóit a szintetikusan eloállított acetilszalicilsav
SZEMÉLYES TANÁCSOM felfedezéséhez, amit Aspirin néven tabletta alakjá-
Nagyon hirdetik az eukaliptuszolaj és menta kom- ban forgalmaznak. Az acetilszalicilsav kellemetlen
binációját tartalmazó be dörzsölo szert ízületi gyul- mellékhatása lehet a gyomornyálkahártya irritáci-
ladásos és reumás fájdalmak enyhítésére. ója. A fehér fuz kérgének a fozete, a benne lévo
tannin védo hatása következtében nem okoz gyo-
morpanaszokat.
84 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 85

A LEHETSÉGES ELONYÖK erosítették, hogy a fekete áfonya valóban élesebbé


Csökkenti a gyulladást. teszi a látást. Francia kutatók állapították meg,
Enyhíti, megszünteti a fájdalmat. hogy a fekete áfonya - sajnos csak rövid ideig tar-
Különösen jól hat idegbántalom okozta fájda- tóan - javítja a szemnek az eros fényhatás után a
lom ellen. sötétséghez való alkalmazkodását. Mindezek elle-
Mérsékli a gyulladásos ízületek duzzanatát. nére ez a gyógynövény nem talált érdeklodésre az
Egyesült Allamokban.
Hogyan kell használni? A fekete áfonya termésén kívül a hosszú leveles
SZÁJON ÁT hajtásai is tartalmaznak biológiailag aktív anyago-
Kapszulák: kat. A termés gyümö1cssavakat, cukrot, pektint,
Ha szükséges, 2-3 óránként szedjen be 2 kapszulát. cseranyagot, A-, B- és C-vitamint és antocián-
glikozidokat tartalmaz. Utóbbi meggyorsítja a lá-
SZEMÉLYES TANÁCSOM tóbíbor regenerációját. A levélben arbutin, cser-
A fehér fuz kérgének kivonata kitunoen helyette- anyag, glikozidok és flavonok találhatók.
síti, pótolja az acetilszalicilsavat.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti az éleslátást és esetleg megvéd a szemká-
rosodás ellen.
Különösen jó hatású a szembántalmakban szen-
vedo és rosszul látó embereknél.
Hasznos lehet azoknak, akiknek éjszaka kell jár-
muvet vezetniük.
Kedvezo hatású lehet rövidlátók számára.
FEKETE ÁFONYA
(Vaccinium myrtillus) Hogyan kell használni?
SZÁJONÁT
A TÉNYEK Kapszulák:
A népi gyógyászok évszázadok óta használják a fe- Naponta legfeljebb 3-szor szedjen 1 kapszulát.
kete áfonyát szembántalmak, különösen a farkas- Kivonat:
vakság kezelésére. A II. világháború alatt a Brit Ki- Naponta 3-szor keverjen 15-40 cseppet vízbe, vagy
rályi Légiero pilótái, akik az éjszakai bevetéseik gyümö1cslébe és igya meg.
elott fekete áfonya-lekvárral kent szendvicset maj-
szoltak, arról számolt ak be, hogy a lekvár javította
a látásukat. Késobb tárgyilagos vizsgálatokkal meg-
86 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 87

VIGYÁZAT Hogyan kell használni?


A levél kivonata hosszú idon át, nagy adagokban SZÁJON ÁT
szedve mérgezo hatású lehet. Ezért a biztonsága Kivonat:
érdekében tartsa be a címkén feltüntetett, vagy a Naponta keverjen el 10-20 cseppet vízben, vagy
csomagoláshoz mellékelt adagolási utasítást. gyümölcslében és igya meg.
FEKETE DIÓ
KÜLSOLEG
(Juglans nigra)
Naponta 2-szer dÖrzsölje a kivonatot a borbe.
A TÉNYEK
A fekete dió termése, levele és kérge tartalmazza
a népi gyógyászok által alkalmazott orvosságot. A
termése belsoleg szedve jó hatású székrekedés el-
len, de nem hanyagolható el általános erosíto, táp-
láló hatása sem. Ajánlják máj- és vesebántaJmak
ellen is. A fa kérge, levele és a termésének burka
gomba- és parazita-ellenes hatású anyagokat tar-
talmaz. A levelek és a termésburok forrázatát, bel-
soleg és külsoleg egyaránt adva, számos borbeteg-
. FEKETE NADÁLYTO
ség, pl. pikkelysömör, ekcéma, herpesz kezelésére,
illetve borparaziták kiírtására használják. Alkal- (Symphytum officinale)
mazásával vírus-okozta szemölcsöket is sikerült
A TÉNYEK
megszüntetni. A fekete dió levele diétás teakeve-
rékek alkotórésze, amelyeket emésztési rendelle- Természetgyógyászok sok generációja használta a
nességek kezelésére használnak. fekete nadálytövet borbántalmak kezelésére anél-
kül, hogy tudta volna, miért olyan hatásos ez a nö-
A LEHETSÉGES ELONYÖK vény. Ma már tudjuk, hogy a nadályto allantoint,
ló gombaellenes hatása van. egy a sejtek képzodését, növekedését serkento
Antiszeptikus sajátsága következtében hat kü- anyagot tartalmaz, ezért használják sok kozmeti-
lönféle baktérium os fertozések ellen. kai termékben. A kereskedelemben kapható na-
Eredményesen használható paraziták (éloskö- dályto-krémek és kenetek jól hatnak mindenféle
dok) ellen. borirritációk ellen, ide értve a horzsolásokat és a
Elosegíti a szabályos bélmuködést. rovarcsípéseket is. Külsoleg bedörzsölve elosegíti
az ín- és szalagbántalmak gyógyulását.
88 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 89

Régen a fekete nadálytövet belsoleg is alkalmaz- att megoszlik a herbalisták véleménye e gyógynö-
ták gyomor- és nyombélfekély, valamint az ún. vény belsoleges szedésérol. Egyesek azt vallják,
irritábilis bél szindróma kezelésére. Utóbbi a nega- hogy sohasem szabad szájon át szedni. Mások
tívumok betegsége, de a gasztroenterológiai osztá- azonban úgy vélekednek, hogy más anyagokkal
lyok leggyakrabban felállított diagnózisa. A beteg összehasonlítva, veszélytelen. A hívei egy a Science
ismételten kiújuló hasi fájdalmakra, váltakozó an (Tudomány) címu tekintélyes tudományos hetilap-
hasmenésre és székrekedésre, általában a gyakori ban közölt cikkre hivatkoznak, amelyben a poten-
kis, elégtelennek érzett székletürítésekre panasz- ciális veszélyuk alapján rangsorolják a rákkelto
kodik. A betegségnek nincs elfogadott definíciója, anyagokat. A California Egyetemen tevékenykedo
nem kísérik egyértelmu szerkezeti elváltozások, és a rákkelto anyagok kérdésében szaktekintélynek
nincs diagnosztikai vizsgálata - és ezek után nem számító Bruce Ames véleménye szerint egy csésze
szabad csodálkozni azon, hogy nincs belole gyó- fekete nadályto tea elfogyasztása körülbelül olyan
gyulás sem. Manapság már tudjuk, hogy a fekete veszélyes, mintha valaki egy földi mogyoró-pasztá-
nadályto hosszú idon át tartó belsoleges szedése val megkent szendvicset eszik meg, ami ösztragol,
nem veszélytelen, a benne található pirrolizidin 511- egy természetes rákkelto anyag nyomait tartalmaz-
kaloidok májkárosodást okoznak. Az Egyesült Al- za. Mivel ennyire vitatott a belsoleg alkalmazott fe-
lamok Nemzeti Rákkutató Intézete 1978-ban szá- kete nadályto biztonságossága, azt ajánlom, hogy
molt be arról, hogy a patkányok tápjába kevert na- ne szedjék szájon át. Már csak azért sem, mert he-
dálytolevél májrák kialakulásához vezetett. 1980- lyette más, biztonságosabb gyógynövények, pl. bor-
ban két orvosi folyóirat, az amerikai Gastroentero- sosmenta, citromfu és gyömbér is használhatók.
logy (Gasztroenterológia) és az Egyesült Királyság-
ban megjeleno British Medical Journal (Brit Orvosi A LEHETSÉGES ELONYÖK
Folyóirat) közölt két olyan esetet, amelyben a bete- Elosegíti a borsebek gyógyulását.
geknél májkárosodás fejlodött kj a gyomorbél-pa- Megszünteti a borirritációt.
naszok ellen gyakran szedett nadályto-pepszin tab- Enyhíti a fekélyes panaszokat.
letták következtében. Kanadában betiltották az
orosz fekete nadálytövet, amely nagy koncentrá- Hogyan kell használni?
cióban tartalmazza a káros hatásért felelos alkaloi- KÜLSOLEG
dokat. A kevesebb pirrolizidin alkaloidot tartalma- Gyári készítésu kenocsöt, vagy kivonatot használ-
zó közönséges n,adályto még forgalomb~n van. jon a borsebek, rovarcsípések, horzsolások, illetve
Az Egyesült Allamokban a Nemzeti Elelmiszer- más irritációk kezelésére.
és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálja az ottani
hazai fekete nadályto pirrolizidin alkaloida tartaI-
mát. A lehetséges rákkelto hatásának veszélye mi-
90 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 91

SZEMÉLYES TANÁCSOM fokhagyma valóban elölt szám os kellemetlen


Egyes nadályto-krémeket különösen ajánlanak a batériumot.
szoptató anyák kisebesedett mellbimbójának ke- Az 1950-es években Albert Schweitzer afrikai
zelésére. Mivel a nadályto hatóanyaga(i)t a csecse- missziós munkája során fokhagymával kezelt kole-
monek nem szabad lenyelnie, semmiképpen sem rában, tífuszban és amobás vérhasban szenvedo be-
javaslom az ilyen célból történo alkalmazásukat. tegeket. Mindkét világháború alatt, amíg az antibio- .
'&~, ':lli'~'\,;Ú, 4#;:;:i~-m,--------'h-->;---;~~i~th$t#
tikumok még nem álltak rendelkezésre, fokhagy-
,,,< ., -----;-

Magyarországon a fekete nadálytolevél (Sym- .


f{t'?>->~
mát használtak a harctéren a sebek fertotlenítésére
phitifolium) mint gyógyszernek nem miriosü~' és az üszkösödés megakadályozására. A szovjet
ló, gy§gyhatású termék, Ízi!leti és izomfáJ"~, hadsereg olyan nagy mértékben alkalmazta a fok-
hagymát, hogy el is nevezték "orosz penicillin" -nek.
d~h~~~ 'd~ny:'~Íté~\ére,!~#úzó~~so.!V~
fi~~~o;~~~'
rahdulasok,fÜtal okozott duzzana~ enyliJtese.l\'· A fokhagymát véralvadásgátlóként is használják
re javasolt kenocs egyik alkotórésze ' a friss véralvadékok feloldására. Kimutatták róla,
hogy csökkenti a vér koleszterinszintjét, ugyanak-
kor megnöveli a jótékony hatású HDL-ek (nagy
suruségu lipoproteinek), az ún. jó koleszterin kon-
FOKHAGYMA centrációját. A fokhagyma a vérnyomást is csök-
(Allium sativum) kenti. Valóban, azAtherosclerosis (Ateroszklerózis)
címu orvosi folyóiratban közölt tanulmány adatai
A TÉNYEK
szerint a hyperlipoproteinaemiában (a vér magas
A fokhagyma talán a gyógynövényvilág csodasze- zsírfehérje-szintjével járó betegségben) szenvedo
re. Az osi egyiptomiak nemcsak bálványozták a betegeknek alacsonyabb lett a vérnyomása és ezzel
fokhagymát, hanem - nem önzetlenül - a rabszol- együtt csökkent a vérben az LDL (kis suruségu
gáikat is azzal etették, hogy egészségesek legye- lipoprotein) és fibrinogén (a vérplazma alvadásra
nek. Ez a különös gyógynövény úgyszólván min- képes fehérjéje) koncentrációja, ha rendszeresen
denre alkalmas, a fülfertozések kezelésétol kezdve fokhagymát ettek. A kezelés további elonye az volt,
a szívbajok gyógyításán át egészen a rákos megbe- hogy nott a vérben az alvadás elleni faktor mennyi-
tegedések esetleges kiegészíto kezeléséig. Még a sége, ami csökkentette a véralvadékok keletkezé-
tüdobaj kezelésére is használták, nem is sikertele- sének kockázatát.
nül. Louis Pasteur annak idején néhány gerezd Bizonyíték van arra, hogy a fokhagyma befolyá-
fokhagymát tett a baktériumtenyészetet tartalma- solni képes a szívinfarktust kapott betegek halálo-
zó Petri csészébe (a baktériumok tenyésztésére zási arányát. 432 olyan beteget monitoroztak (el-
használt lapos, kerek, egymásba illeszkedo üveg- lenoriztek utólag folyamatosan), akik túlélték a
tálka). Nagy meglepetésére azt tapasztalta, hogy a szívinfarktust. A betegesoport egyik fele naponta
92 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 93

6-10 gerezd fokhagyma kipréselt levét itta meg. A Elosegíti a bélgázok csökkenését és megkönnyí-
többi beteg placebot kapott. A fokhagymát evok ti a távozásukat a szervezetbol.
körében 32%-kal kevesebb ismételt szívinfarktus
fordult elo és 4S%-kal kevesebben haltak meg. Hogyan kell használni?
Hippokráteszrol azt tartották, hogy fokhagymát SZÁJONÁT:
használt a méhrák kezelésére. Ma már tudjuk, Kapszulák:
hogy a fokhagyma bizonyos ráksejtekre toxikus A kapszulákban érett, szagtalan fokhagymát szok-
hatású és jelenleg az amerikai Nemzeti Rákkutató tak felhasználni. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kap-
Intézetben vizsgálják a fokhagyma esetleges rákot szulát szedjen.
gátló hatását. Az Intézet Olaszország és Kína 4000 Gerezdek:
lakosán végzett újabb felmérése szerint, azok kö- A gerezdek néhány perces kevergetés közben tör-
rében, akik sok fokhagymában és más hagymafé- téno pörkölése segít megszabadulni a fokhagyma
lékben dús ételt fogyasztanak, kisebb volt a gyo- szagától és utÓízétol. Naponta 2-3 gerezd fott fok-
morrák elofordulásának az aránya, mint azoknál, hagyma elfogyasztása maximális hatást fejt ki.
akik távol tartják maguktól ezeket az illatos növé-
nyeket. A fokhagymaolaj enyhítheti a fejfájást és KÜLSOLEG
jó hatással lehet enyhébb borbántalmakra. Mind- Olaj:
ezeken felül a fokhagyma jót tesz az emésztésnek. Fülfájás ellen cseppentsen néhány csepp fokhagy-
A fokhagyma kb. 0,1%-nyi illóolajat tartalmaz, maolajat a fülbe. Rándulás, fájdalmak és enyhébb
amelynek jellegzetes szaga csak állás, illetve az borbántalmak esetén naponta többször dörzsölje be
eloállítása során a desztillálás alatt alakul ki. Az közvetlenül az érintett területet fokhagymaolajjal.
alliin-nek nevezett, szagtalan prekurzor (elo-
anyag) egy enzim (allináz) hatására alakul át bak- VIGYÁZAT
tericid, baktériumokat ölo allicin-né. Az allicin Naponta több mint 10 gerezd fokhagyma elfo-
nagy hígításban is alkalmas különbözo baktériu- gyasztása mérgezo hatású lehet és allergiás re ak-
mok elpusztítására. Ezeket a készítményeket akut ciót válthat ki. Szoptató anya ne egyen fokhagy-
és toxikus bélfertozések kezelésére használják. mát, mert a hatóanyagai átjutnak az anyatejbe és a
csecsemonél kólikát okoznak.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
A vérnyomás és a vérlipidszint csökkentése révén SZEMÉLYES TANÁCSOM
védelmet nyújthat a szívinfarktus ellen. Megjósolom, hogy amint nyilvánosságra kerülnek
Hozzásegít a fertozések leküzdéséhez. a fokhagymával kapcsolatos kutatási eredmények,
Bizonyos típusú ráksejteket el tud pusztítani. a szagtalan, fokhagymával dúsított cereáliák és ita-
Kituno emésztést javító szer. lok nagyon népszeruekké fognak válni.
94 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 95

FURÉSZES TÖRPEPÁLMA
(Serenoa senulata)
A TÉNYEK

Ennek a pálmának a termését meghulés, asztma,


illetve hörghurut okozta köhögés csillapítására
használják. Az a hír is járja, hogy mindkét nem
esetén mint afrodiziákum és tonikum hat, a nemi
szervek muködését serkenti. A herbalisták a "mé-
zeshetek hólyaghurutja", a fokozott szexuális akti-
A FOKHAGYMA NAGY REJTÉLYE vitás által okozott irrit,áció kezelésére ajánlják. Bár
az amerikai Nemzeti Elelmiszer- és Gyógyszerügyi
A nagy pestisjárványok idején a herbalisták az- Hivatal a törpepálma termését nem ismeri el haté-
zal próbálták elkerülni a halálos kórt, hogy sok kony drogként, Németországban recept nélkül
fokhagymát ettek és a nyakukban fokhagymafú- kapható készítmény a férfiak foleg éjszaka jelent-
zért viseltek. Ma már nem tudjuk eldönteni, kezo nagy fokú vizelési ingerét okozó prosztata-
hogy e növény antibiotikus hatása védte-e meg
túltengés ellen.
oket a pestistol, vagy a fokhagyma átható illata
tartotta elég távol tolük a betegeket és ezért A LEHETSÉGES ELONYÖK

~-"'-~
nem fertozodtek meg. ló köpteto, megszabadítja a légutakat a pangó vá-
ladéktól.
Fokozza a nemi szervek aktivitását.
c;J1;'1J;p.1 ,t"qtitf ;Í(t0r~i;' ~i%/l', iNi>, idd "'~+
~h:i'b44#,)[':5~~~~"il,'
Magyarországon 'a piaci" zöldségárustól{ il':' A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta
letve. a szupermarketekben m-egvásárolható -. fokozott vizelési ingert enyhítheti.
Hogyan kell használni?
(~~~~~~~ti~I~:::~f:sj~l~nf~l~i~~~~~~~:1t1
SZÁJON ÁT
minosülo gyógyhatású termék enyhebashaj- Kivonat:
tó,elJlész!ést;elo~egíto h~tású table~la, ."ala-
lJliíiC~z· érelmeslese#dest4Ineg~lozo Jqlpszula~; . !'laponta 30-60 cseppet keverjen el folyadékban és
Igya meg.
drazsé, gyöngy egyik alkotórésze, hátóanya~
gaként kerül forgalomba. -:. VIGYÁZAT
,,';;;dj:t~}<f .:< ,:;;;:{~A'\.\,':'/ ii:! xV

Akinek megduzzadt és fájdalmas a prosztatája,


vagy vizelési nehézségei vannak, vagy aki véres vi-
96 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 97

zeletet ürít, okvetlenül vizsgáltassa meg magát az szív ritmuszavarait. Értágító hatást fejt ki a szív sa-
orvosával.
ját ereire, ezáltal több vér és ezzel együtt több oxi-
gén jut el a szívhez, növeli a szív erejét. A galago-
Magyarországon)l furészes törpepálma ter,,: nyának vizelethajtó hatása is van, amivel elosegíti,
, mését (SerrulataiiJrn;ctus) gyógyszernek ~em, hogy a szervezet a fölösleges mennyiségu sótól és
minosülo gyógyhatású termékként más "itö- víztol meg§zabaduljon, ezzel is könnyíti a szív
vény;i ~rogo,~l kombinálva, prosztatabán- munkáját. Ujabban ismerték fel, hogy a galagonya,
'talmakés viiélési panaszok elleni cseppek különösen a levele és a virágzó ágvége szedatív,
alakjában van forgalom. nyugtató hatású is.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Javítja a szív-keringési rendszer mukÖdését.
GALAGONYA
Kedvezoen befolyásolja az egész vérkeringést.
(Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna)
Hogyan kell használni?
A TÉNYEK SZÁJON ÁT
Az emésztési bántalmak és álmatlanság ellen rég- Kapszulák:
óta használták már a galagonyalevélbol és virág-
'Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
ból fozött teát, amikor a 19. század végén rájöttek
arra, hogy az eddig ismert teán kívül a galagonya- VIGYÁZAT
bokor termése is kituno szívgyógyszer. Mindkét
Ügyeljen arra, hogy csak ellenorzött készítményt
drog nagy mennyiségben tartalmaz különbözo vásároljon és azt is csak orvosi ellenorzés mellett
bioflavonoidokat. A galagonya foleg szívizomde- használja.
generáció, koszorúér-elmeszesedés esetén, vala-
mint ezekkel összefüggo bántalmakban fejt ki ked- ,< ., "t .... ~ ,c'itt' ;('if; !(;:::if':: ·>';._'-'~~'L~ \\

vezo hatást. Bár nincs közvetlen vérnyomáscsök- A VII. Magyar' Gyógyszerkönyv az egybibés'
kento hatása, közvetve azonban képes a változó galagonya ;(Crataegus monogyna Jac9.) és,
vérnyomásviszonyokat normalizál ni és így csök- .l;lcsereg~la,g!,myá '(Crata'é~· oxyaQflntha L;),;;;"
kenti azt a munkát, amit a szívnek ahhoz kell vé- valamint 'ezek Kéverékfajainak a virágzás
geznie, hogy a vért a szervezet minden részébe el- kezdetén gyujtöH é.~szárított virágos, leveles
juttassa. Ezért szokták a galagonyát vérnyomás- hajÜísvégeit'(Crataegi summitas) d,hivatalos
csökkento szerekkel kombinálni. Eredményesen drogDak tekinti. A légútak nyáikahártyáját
alkalmazható szívizomgyengeség esetén, például nyug,t~t~ c§eppek,sz!vcseppek,selhízá~ eHe-
fertozo betegségek után. Kedvezoen befolyásolja a nj, 'fógyás'ztÓ,nyugtató, villamint érelníészé~
f "
98 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 99

ginkgo-kivonat fokozza az agyban és az alsó vég-


tagokban a vérkeringést. Feltehetoen a jobb agyi
vérellátásnak köszönhetoen javítja az emlékezoké-
pességet és csökkenti a szenilitás jeleit. Segít a vér-
alvadékok, vérrögök keletkezését megakadályozni
és eredményesen mérsékli a nem kielégíto vérke-
ringéssei összefüggo problémákat, pl. a vénagyul-
ladást, valamint a cukorbetegek perifériás érbán-
talmait.
Más vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy
a belso fül vérellátásának javítása révén drámai ja-
vulás érheto el a ginkgo kivonatával a szédülés,
fülcsengés, fülzúgás miatt panaszkodó betegeknél.
Arra is rájöttek, hogy a ginkgo antioxidáns hatású,
ami azt jelenti, hogy lassítja, gátolja az ún. szabad
gyökök képzodését, amit a korai öregedésért, a rá-
kok keletkezéséért és más betegségekért tesznek
GINKGOFA felelossé. A ginkgofa diója kituno köpteto és eny-
(Ginkgo biloba) hítést nyújt az asztmás és allergiás betegeknek.
Elias Corey a Harvard Egyetem kémiaprofesszora
A TÉNYEK 1988-ban szintetikusan eloállított egy ginkgo-ve-
A ginkgofa, amely a jégkorszakot megelozo korból gyületet, amit ginkgolid B-nek nevezett el. Ezzel
származik, az egyik legellenállóbb, legszívósabb fa, megnövelte az esélyét annaIs, hogy e gyógynövény
amit ismerünk. Néhány példánya akár 4000 évig él! hatóanyagából az Egyesült Allamokban gyógyszer
Bár a ginkgo gyökerét évszázadokon át használta a válhasson. Többek között azt vizsgálják, mennyi-
keleti gyógyászat, az európai kutatók csak az 1970- ben képes ez a vegyület az átültetett szerv kilöko-
es években kezdték a ginkgo levelét tanulmányozni dését megakadályozni. A kutatók remélik, hogy
és gyógyászati értékét felismerni. Ma a ginkgo a vi- egy napon az asztma és a toxikus sokk elleni új
lág legjobban vizsgált gyógynövénye. A legtöbb ku- gyógyszert nyernek.
tatást Franciaországban végezték és a ginkgo a töb-
bi európai országban is általánosan rendelt drog. A LEHETSÉGES ELONYÖK
A ginkgo kedvezo hatást fejt ki a szervezet ér- Javítja az egész szervezet vérellátását.
rendszerére, amely a különbözo szerveket vérrel Javítja a mentális funkciókat és a koncentráló
és oxigénnel látja el. Az újabb vizsgálatok szerint a képességet.
100 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 101

Enyhíti a fülzúgást és a szédülést. emberi test alakjára hasonlít. Az elmúlt két évti-
Talán lassítja az öregedést. zed óta a ginzenget "csodaszer"-nek tartják. Sok
Esetleg megakadályozhatja a rák kialakulását. atléta arra esküszik, hogy a ginzeng hatására
Talán hatásosan mérsékelheti az Alzheimer-kór rendkívüli teljesítményre képes. A nok azért isz-
tüneteit. szák a ginzeng-teát, hogy a menopauzával kapcso-
Európában eredményesen alkalmazzák arany- latos panaszaikat enyhítsék. Sok millió ember
ércsomók kezelésére. mint serkento szert, vagy mint tonikumot használ-
ja. Valójában a ginzenget övezo tisztelet már a bo-
Hogyan kell használni? tanikai nevében, a panax szóban is benne van, ami
SZÁJON ÁT a görög panacea-ból (= csodaszer, mindent gyó-
KAPSZULÁK, VAGY TABLETTÁK: gyító szer) ered.
Naponta 3-szor szedjen egy 40 mg-os kapszulát, Bár azt hihetnénk, hogy mi fedeztük föl a
vagy tablettát. ginzenget, valójában azonban a kínaiak már több
mint 5000 éve használják. A ginzenget az i.e.
SZEMÉLYES TANÁCSOM második és elso század között összeállított Shen-
Úgy vélem, hogy a tartós szedése biztonságos. Ed- nong gyógynövénykönyv "kiváló" orvosságnak mi-
dig nem számoltak be semmilyen súlyos mellék- nosíti, ami a könyv osztályozása szerint azt jelenti,
hatásról. hogy hosszú idon át minden mérgezo hatás nélkül
lehet szedni. Többféle ginzenget ismerünk. A ná-
lunk is forgalomba kerülo ginzenggyökeret foleg a
:1Mag,raror,~zágoIlj,gyógyszerne~ nem. n;tinósü-. Kínában és Koreában honos, vadon termo Panax
. ,ló gyógyhatású termé~ént'a "száraz ginkgo~1' ginseng szolgáltatja. Kínában az amerikai ginzeng
kivonatot (Gink go extractum siccum) kapszu-
(Panax quinquefolius) (lásd a 47.-0Idalon) is na-
lában, illetve drazséban az agyi funkciók ser- gyon népszeru. A szibériai ginzengnek nevezett
Js,.entése,az.agyi!<.eringés J~yítása céljára for; Eleutherococcus senticosus (lásd a 187. oldalon)
""~alm~zzál\ff "~;íjt.Útlgt: mf .' . technikailag egyáltalán nem ginzeng, de sok a
ginzengéhez hasonló sajátsága van és ezért alkal-
mazzák ugyanúgy. Bár a ginzeng valamennyi for-
GINZENG mája hasonlít egymáshoz, finom eltérések külön-
(Panax ginseng) böztetik meg oket egymástól.
A Nyugat az 1960-as években kezdett a ginzeng
A TÉNYEK iránt érdeklodni, amikor a kutatók Kínában, a
A ginzeng jelentése "férfi gyökér" , a nevét onnan Szovjetunióban, Japánban és különbözo európai
kapta, hogy e növény gyökere néha va,lóban az országokban komolyan kezdték ezt a gyógynö-
102 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 103

vényt tanulmányozni. 1969-ben egy szovjet kutató, nagy magaslatok és a hideg homérsékletek terhelo
1. 1. Brekhman, Ph.D. arról számolt be, hogy a hatását, mint a kezeletlen kontroll állatok. Ajapán
ginzeng-kivonatot kapott szovjet katonák gyorsab- Kanazawa Egyetemen egy másik vizsgálatban azt
ban futották végig a 3 kilométeres távolságot, mint tapasztalták, hogy a panax ginsengbol elollított,
a placebot szedett társaik. Brekhman doktor volt tisztítatlan szaponinok nemcsak meggátolták a
az elso, aki a ginzenget adaptogénnek nevezte. ráksejtek szaporodását, hanem normális sejtekké
Adaptogénnek minosítenek általában minden alakították át oket. Nem kétséges, hogy további
olyan anyagot, amely a szervezetet képessé teszi vizsgálatokat kell végezni annak kiderítésére, hogy
arra, hogy a stressznek jobban ellenálljon. Brekh- a ginzeng valamelyik formáját fellehet-e a rák ke-
man doktor szerint egy adaptogénnek az a külö- zelésére használni.
nös, egyedülálló képessége, hogy normalizálni Az Egyesült Államokban a ginzenggel nagyon
tudja a szervezet funkcióit. Ha például a vér cu- kevés vizsgálatot folytattak. Egy híres negatív köz-
korszintje túlságosan alacsony értékre csökken, lemény a Journal of the American Medical
vagy ha a vérnyomás nagyon magasra szökik, az Association (Az amerikai orvosegyesület folyóira-
adaptogén mindkettot a normális szintre viszi visz- ta) címú lapban az ún. "ginzeng-abúzus szindró-
sza. Brekhman doktor azt is' megfigyelte, hogy az má" -val foglalkozott. A cikkben az olvasható, hogy
adaptogének legjobban az olyan egyénekre hat- a ginzenget használóknál, többek között, magas
nak, akiknek az egészségi állapota sem nagyon jó, vérnyomás alakult ki, idegességben, álmatlanság-
sem nagyon rossz. A két véglet közötti állapotban ban szenvedtek. A tanulmány azonban olyan sze-
lévo embereken érvényesül leginkább az adap- mélyeket is bevont a vizsgálatba, akik a ginzeng
togének hatása. mindenféle formáját, a gyökerét, a porát, a kivo-
Japán kutatók vizsgálatai azt mutatták, hogy a natát szedték, valamint azok is szerepeltek a vizs-
ginzenges táppal etetett egerek gyorsabban meg- gáltak között, akik intravénásan fecskendezték be
tanulták bizonyos feladatok elvégzését és közben maguknak a ginzeng kivonatát. A cikk nem tett
kevesebb hibát követtek el, mint a kontroll állatok. különbséget a koffeint használók és nem haszná-
1970-ben japán kutatók azt figyelték meg, hogy a lók között, a koffein ugyanis a ginzenghez hasonló
magas koleszterintartalmú tápon tartott patká- hatásokat válthat ki.
nyok vérében ginzeng adása után hirtelen lecsök- Régen azelott, hogy a tudósok ezt a gyógynö-
kent a koleszterin, különösen az LDL, vagy vényt tanulmányozni kezdték volna, a kínai népi
"rossz" koleszterin szint je és megnott a jó hatású gyógyászok már alkalmaiták a ginzenget többek
HDL-koleszterin koncentrációja. Az indiai Delhi- között a vérnyomás rendezésére, a vérkeringés ja-
ben a védelmi minisztérium élettani intézetében vítására, a szívbetegségek megelozésére. A
folyt vizsgálat során azt állapították meg, hogy a ginzenget évszázadokon át afrodiziákumnak te-
ginzenget kapott patkányok jobban viselték el a kint ették, noha ezt a hatását komolyan sohasem
104 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 105

vizsgálták meg. Sokan, akik a ginzenget szedik, azt VIGYÁZAT


tapasztalják, hogy serkentoIeg hat a szervezetükre, Egyesek azt tapasztalhatják, hogy rájuk a panax gin-
növeli az energiájukat és az állóképességüket. Azt zeng túl erosen serkentoleg hat, különösen ha este
tartják, hogyaginzeng növeli a noknél az lefekvés elott veszik be. Ezért lehetoleg a kora dél-
ösztrogénszintet és ezért gyakran javasolják az elotti órákban szedje. Nagy adagok nyugtalanná,
ösztrogénkoncentráció lecsökkenése miatt fennál- idegessé tehetik. Ne lépje túl a napi 5-10 grammos
ló menopauzás panaszok enyhítésére. A ginzeng adagot. Ritka esetben egyesek fejfájást kapnak,
fo hatóanyagait ginzenoidoknak nevezik. Minél vagy magas lesz a vérnyomásuk a panax ginzengtol.
nagyobb a növény ginzenoidtartalma, annál jobb Ha magas a vérnyomása, ellenoriztesse magát, mie-
minoségu. lott szedni kezdené ezt a terméket. A ginzenget ál-
talában egy órával az étkezés elott, vagy után vegye
A LEHETSÉGES ELONYÖK be. A C-vitamin befolyásolhatja a ginzeng felszívó-
Növeli a testi és mentális állóképességet. dását. Ha rendszeresen C-vitamint szed, várjon a
Segít abban, hogy a szervezet a stresszhelyzetek- ginzeng bevétele elott, vagy után két órát és akkor
nek ellenálljon. vegye be a C-vitamint. A ginzeng menopauzában
Rendezi a szervezet különbözo funkcióit. lévo noknél ritkán hüvelyi vérzést okozhat, ami
Csökkenti a koleszterinszintet. nem veszélyes, de a méhrák tünetével tévesztheto
Növeli az energiát. össze. Ha hüvelyi vérzést észlel, ne feledje el meg-
Mérsékelheti a menopauzával járó panaszokat. mondani az orvosnak, hogy ginzenget szed.
Esetleg gátolja a rákos daganat növekedését.
Talán fokozza a nemi vágyat. SZEMÉLYES TANÁCSOM
A ginzengnek két típusa van, az egyik vörös, a má-
Hogyan kell használni? sik fehér, ami a gyökér feldolgozása közötti különb-
SZÁJON ÁT séget tükrözi. A fehér ginzenget egyszeruen csak
KAPSzuLÁK: megtisztítják és megszárítják, így megtartja az ere-
Naponta legfeljebb 3-szor szedjen 1 kap szu lát. deti fehér színét. A vörös ginzenget növénykivona-
Tea: tokkal pácolják, gozölik és jobb minoségunek tart-
Naponta egy csészével igyék. ják. Számos közlemény foglalkozik a hígított, vagy
Por: hamisított ginzeng-készítményekkel. Legjobb, ha
Naponta 5-10 gramm port keverjen el folyadékban megbízható cégtol vásárol szabvány, garantált hatá-
és igya meg. sú ginzenget. Azt se feledje el, hogy az élelmiszer-
boltokban árusított, ginzenggel ízesített üdíto italok
nem nyújtják a valódi ginzeng jótékony hatásait.
106 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 107

VIGYÁZAT
A friss gyökér veszélyes lehet. Csak kereskedésbe-
li készítményt használjon.

GYERMEKLÁNCFU
(Taraxacum officinale)

A TÉNYEK
A gyermekláncfu gyökere, a levele, valamint a
gyökere a rajta hagyott levelekkel együtt termé-
GUMÓS SELYEMKÓRÓ szetes vizelethajtó és emésztést elosegíto szer. Ma-
(Asclepias tuberosa ) gas ásványi anyagtartalma folytán megakadályoz-
hatja a vashiányos anémia kialakulását. ló vérnyo-
A TÉNYEK máscsökkento szer, amit a vizelethajtó hatása ma-
A felso légúti és tüdobántalmak ellen alkalmazzák gyaráz. A gyermekláncfuben sok kálium található,
a növény gyökerének kivonatát, fozetét. ló hatású amely a nátrium mal együtt a szervezet vízháztartá-
emésztési zavarok, vastagbélpanaszok és az ún. sát szabályozza és normalizálja a szívritmust. Ezek
"gázos gyomor" ellen. Az amerikai oslakosok az életfontosságú elemek gyakran túlzott mérték-
hörghurut, tüdogyulladás és hasmenés kezelésére ben ürülnek ki a szervezetbol a különféle szinteti-
használták. kusan eloállított vizelethajtó gyógyszerek hatásá-
ra. A gyermekláncfu fokozza a máj és az epehó-
A LEHETSÉGES ELONYÖK lyag muködését. A természetgyógyászok hagyo-
Elosegíti légútakból a váladék ürülését. mányosan alkalmazzák májbántalmak, sárgaság
ló emésztést biztosít. kezelésére. A gyermekláncfu sok lecitint tartal-
maz, amirol azt tartják, hogy védi a májat a cirrózis
Hogyan kell használni?
(zsugorodás) ellen.
SZÁJON ÁT
Szárított herba: A LEHETSÉGES ELONYÖK
1 evokanyálnyi szárított növényt kerverjen el 4 dl Elosegíti, hogy a szervezet megszabaduljon a fö-
meleg vízben. Naponta igyék meg egy csészével. lösleg víztol és sótól.
Kivonat: Csökkentheti a vérnyomást, mert kihajtva a fo-
A tünetek enyhítése céljából 3 óránként keverjen lyadékfölösleget a szervezetbol, a szívnek keve-
el 5-40 cseppet folyadékban és igya meg. sebb vért kell pumpálnia.
108 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 109

Javítja az emésztést. ezt. A gyömbér a gyomorrontás, az emésztési zava-


Véd a máj- és epehólyagbántalmak eBen. rok és bélgörcsök régóta bevált háziorvossága.
Meggátolhatja a vashiányos anémia kialakulását. A kínaiak több mint 2000 éve használják a gyöm-
bért. Japánban gyömbérszeleteket adnak az étke-
Hogyan kell használni?
zés egyes fogásai között a szájpad megtisztítása és
SZÁJON ÁT
az emésztés javítása céljából. A hajmosás elott a
Kapszulák: fejborre kent, olívaolajban elkevert gyömbérresze-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. lék régimódi, de hatásos ellenszere a korpásodás-
Kivonat: nak. Dr. Albert Leung, a gyógynövények és a kínai
Naponta 10-30 cseppet keverjen el gyümölcslében, orvoslás elismert szakértoje a gyömbérgyökér új al-
vagy vízben és igya meg. kalmazásárql számolt be a Journal of New Chinese
Medicine (Uj kínai orvosi folyóirat) cím. lapban.
Eszerint a frissen összetört gyömbérgyökér kituno-
en alkalmas enyhébb égések és borgyulladások ke-
zelésére. A gyömbér gyökerébol illóolajat, cser-
anyagot, különféle glikozidokat lehet kivonni.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Enyhíti a gyomorrontás tüneteit.
Biztonságos orvossága a terhes nok legalább
50%-át gyötro reggeli rosszullétnek. (Más gyógy-
szert ne használjanak, mert a méhlepényen átjutva
a magzatot károsíthatja).
Csillapítja a meghulése's panaszokat.
EI,osegíti az enyhébb égések és borgyuBadások
gyógyulását.
Hogyan kell használni?
GYÖMBÉR SZÁJON ÁT

(Zingiber officinale) Kapszulák:


A panaszok enyhítésére naponta legfeljebb 3-szor
A TÉNYEK 1 kapszulát szedjen.
Amikor nagyanyáink gyömbérsört adtak annak, aki
émelygésre panaszkodott, tudták, hogy miért teszik
110 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 111

Kivonat: HEGYIBALZSAM
15 cseppet keverjen el meleg vízben. Az így elkészí- (Eriodyction californicum)
tett italt naponta legfeljebb 3-szor fogyaszthatja.
A TÉNYEK
KÜLSOLEG Az amerikai indiánok ennek a növénynek a levelét
Keverjen el 15 csepp kivonatot egy csésze meleg rágták, vagy pipában szívták az asztma kezelésére.
növényi olajban és kenje be vele a gyulladt borte- Fanatikus herbalisták még ma is ajánlják, illetve
rületet. Frissen reszeit gyömbérgyökeret gézen, alkalmazzák légúti pangás, asztma és szénanátha
vagy kendon átpréselve, a nedvét kenje a gyulladá- ellen.
sos borterületre.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
SZEMÉLYES TANÁCSOM Csillapítja a kínzó köhögést.
Egy Los Angeles-i talk show-ban egyszer arról vi- Elosegíti a köpetürítést.
tatkoztunk, hogy milyen természetes anyagokat le- Enyhíti az allergiás panaszokat.
hetne a hosszú reggeli autóvezetés közben gyakran
fellépo utazási betegség tünetei (hányinger, émely- Hogyan kell használni?
gés, szédülés) ellen használni. Akkor azt javasol- SZÁJON ÁT
tam, hogy próbáljuk meg a gyömbérkapszulát. Ha- Szárított herba:
tott! Azóta rendszeresen ajánlom, hogy utazási Keverjen el 1 evokanyálnyi herbát 4 dl meleg víz-
(tengeri) betegség ellen szedjen gyömbérkapszulát. ben. Naponta igyék meg 1 csészével.
Kivonat:
Naponta 10-20 csepp kivonatot keverjen el folya-
dékban és igya meg.

JÁZMIN
(Jasminum officinale)
A TÉNYEK
A jázmin virágjából fozött teát évszázadokon át it-
ták, nemcsak mert ízletes, hanem mert nyugató,
elernyeszto hatású is. Manapság a kereskedelem-
ben sokféle jázmintea kapható. A néphit szerint
a borbe dörzsölt jázminolaj fokozza a nemi vágyat.
112 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 113

A LEHETSÉGES ELONYÖK
lát téve a hajmosó vízbe, fokozza a szoke haj ara-
Megnyugtat. nyos fényét és ragyogogását. Egy csésze kamillatea
Kituno ebéd utáni ital. a legtökéletesebb alvás elott ital.
Esetleg fokozza a nemi vágyat.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Hogyan kell használni? Jót tesz az emésztésnek.
SZÁJON ÁT Az egész testet elernyeszti.
Tea: A reumás panaszok hagyományos orvossága.
Naponta igyék 1 csészével. Enyhíti a derék- és hátfájást.
Csillapítja, megszünteti a borirritációkat.
Jól csillapítja a napégést.
KAMILLA VIRÁG, ORVOSISZÉKFU-VIRÁG
(Matricaria recuita, Matricaria chamomilla, Hogyan kell használni?
Chamomilla vulgaris) SZÁJONÁT
Kapszulák:
A TÉNYEK
Naponta legfeljebb 3-sor 1 kapszulát szedjen.
A régi idokben, amikor az asszonyok gyakran be- Kivonat:
tegedtek meg az akkor még nem értett, titokzatos Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-20 csep-
hóbortosságban (amit ma neuraszténiának, vagy pet vízben és igya meg.
hisztériának neveznénk), a javasasszonyok gyak- Tea:
ran egy csésze kamillatea megitatásával igyekeztek Naponta igyék 1 csészével.
rajtuk segíteni. A sima izmokra kifejtett ismert
nyugtató hatása alapján, a kamilla még ma is na- KÜLSOLEG
gyon közkedvelt orvosság az ideges gyomorbántal- Szükség szerint kenje be a kivon attaI a borirritáci-
mak, a menstruációs görcsök és más, astresszel ót. Az aranyeres panaszok enyhítésére cseppent-
összefüggo panaszok enyhítésére. Az európaiak sen a kivonatból az ülofürdo vizébe.
kb. 1600 óta használják a kamillát az álmatlanság,
az idegbántalmak, a hát- és derékfájás, valamint a VIGYÁZAT
reumás fájdalmak ellen. Nem ok voltak azok, akik A kamilla a fészkesvirágzatúak családjába tarto-
eloször felfedezték, már az osi egyiptomiak gyógy- zik. Aki e család valamelyik tagjára, pl. a parlagfu-
növénytárában megtalálható. Külsoleg használva a re allergiás, tartsa távol magát ettol a gyógynö-
kamillatea jó hatású a borgyulladások és az arany- vénytol. Ha bizonytalan az allergiája dolgában,
eres csomók fájdalma ellen. Szájöblítoként hasz- konzultáljon allergiológus szakorvossal.
nálva a fogfájást és az ínygyulladást enyhíti. Kamil-
114 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 115

SZEMÉLYES TANÁCSOM enyhe hashajtó hatása is van. Mint üdíto ital is


Esténként az elalvás megkönnyítése céljából rend- közkedvelt. A bodza frissen szedett termésébol
szeresen megiszom egy csésze kamillateát. lekvárt és szörpöt, sot erjesztve bodzabort is szok-
tak készíteni. A bodzabogyó sok A-, B- és C-vita-
mint tartalmaz. A megszárított termésbol fozött
tea enyhe hashajtó, valamint izzasztó és vizelethaj-
tó hatású. A bodzacserje levelének teáját reumás
bántalmak ellen, valamint izzasztó nak, lázcsillapí-
tónak használják.
A középkorban a bodzabokrot különféle miszti-
kus hiedelem lengte körül. Azt tartották róla, hogy
ház mellé ültetett bodzabokor távol tartja a beteg-
ségek~t és a gonosz szellemeket a háztól és a lakó-
itól. Allítólag Júdás egy bodzabokorra akasztotta
föl magát Jézsus elárulása után.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Izzasztó hatása révén jól enyhíti a meghuléses pa-
naszokat.
Enyhe hashajtó és vizelethajtó hatású.
Külsoleg jól alkalmazható égések, kiütések ke-
zelésére.

Hogyan kell használni?


SZÁJONÁT
A bodza virágjából fozött teát mézzel, vagy cukor-
KANADAI FEKETE BODZA ral édesítve tetszés szerint fogyaszthatja. Hasonló-
(Sambuccua canadensis nigra) képpen készíthet a szárított bodzabogyóból is teát.
A friss bodzabogyóból fozzön lekvárt.
A TÉNYEK
A fekete bodza virágja és termése évszázadok óta KÜLSOLEG
ismert és közkedvelt népi orvosság. A virágból ké- A bodzabogyó-kenocsöt a száraz bor ellen hasz-
szült teát izzasztóként használják meghuléses be- nálják.
tegségekben. Vizelethajtó, köhögéscsillapító és
116 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 117

VIGYÁZAT mérséklésére, valamint a nyálkahártyák gyulladá-


A bodza nyers magjai mérgezo hatásúak, ezért a sának csökkentésére alkalmazzák. Kituno hashajtó
bodzabogyót nyersen ne, csak megfozve fogyassza. hatása is van és enyhítheti az aranyeres csomók ir-
A kereskedelmi bodzakészítmények (teák, keno- ritációját. Rutinszeruen alkalmazzák noi panaszok,
csök) teljesen biztonságosak. pl. hüvelygyulladás enyhítésére. Jó eredményt ér-
tek el vele gomba- (éleszto-) fertozések (Candida-
fertozések) kezelésében. A borbe dörzsölt hidrasz-
tisz-tea számos borbántalom, pl. ekcéma, ótvar és
különféle borgyulladások közkedvelt népi orvossá-
ga. Külsoleg kituno fertotleníto szerként is hasz-
nálják. Mirrhával kombinálva gyomorfekély keze-
lésére is alkalmazzák.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Gyulladásgátló hatása folytán enyhíti a nyálkahár-
tya irritációját.
Csillapítja a meghuléses panaszokat.
Jót tesz az emésztésnek és megszünteti a székre-
kedést.
Enyhíti a borgyulladásokat, ekcémát.
KANADAI HIDRASZTISZ Szájvízként alkalmazva meggátolja a fogínybe-
(Hydrastis canadensis) tegségeket.
Hüvelygyulladás esetén jó öblítoszer.
A TÉNYEK Mirrhával együtt alkalmazva enyhíti a gyomor-
A növény gyökértörzse az egyik legrégebben hasz- fekély tüneteit.
nált, rendkívül népszeru, széles spektrumú n~pi or-
vosság. A gyógyító hatását állítólaK eloször Eszak- Hogyan kell használni?
Ausztrália oslakosai fedezték fel. Eszak-Ameriká- SZÁJON ÁT
ban és Kanadában erdei aljnövényként szabadon Kapszulák:
no, a kontinens nyugati felében termesztik. Régen Naponta legfeljebb 3-szor 1-2 kapszulát szedjen.
az antibiotikumok felfedezése elott használták már Kivonat:
ezt a növényt a gonorrhoea és a syphilis kezelésére. Naponta legfeljebb 3-szor 5-10 cseppet keverjen el
Manapság a hidrasztiszgyökér fozetét, vagy kivona- folyadékban és igya meg.
tát meghuléses tünetek enyhítésére, a légúti pangás
118 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 119

Por: influenza kiegészíto kezelésére, a szervezet ellen-


1 teáskanyálnyi port oldjon fel 0,5 1 forró vízben. álló képességének növelésére adják.
Hagyja kihulni. Naponta 3-6-szor vegyen be 1-2 te- Az echinacea iránt akkor kezdtek Amerikában
áskanálnyit az oldatból. ismét érdeklodni, amikor kiderült, hogy kedvezo
hatást fejt ki a szervezet immunrendszerére. Szá-
KÜLSOLEG mos vizsgálat igazolta, hogy az echinacea gátolja a
Hüvelyöblíto: hialuronidáz enzim képzodését. Ez az enzim tönk-
Oldjon fell evokanálnyi port meleg vízben. Hagy- reteszi az egészséges szervezet és nemkívánatos
ja kihulni. Végezzen hüvelyöblítést 3 naponként 2 kórokozó közötti természetes gátat. Az echinacea
héten át. tehát elosegíti, hogy a szervezet fenntartsa védeke-
zo képességét a betolakodó kórokozók, különösen
VIGYÁZAT a vírusok ellen. 1972-ben a Journal of Medical
A hidrasztisz megnövelheti a vérnyomást, ezért ne Chemistry (Orvosi-kémiai folyóirat) címu szaklap-
használja az, akinek az anamnézisében magas vér- ban egy tanulmány jelent meg, amely szerint az
nyomás szerepel. Terhes no ne használja. Két hét- echinacea-kivonat patkányokban meggátolta a da-
nél hosszabb idon át ne alkalmazza egyfolytában. ganatok növekedését. A Plan ta Medica (Gyógynö-
A friss gyökér elfogyasztása az emésztocsatorna vények) címu folyóirat 1978-ban közölt cikkében
nyálkahártyájának gyulladását okozhatja. arról számoltak be, hogy az echinacea gyökerének
kivonata mind a herpesz, mind influenza vírusát el-
pusztította. Klinikai megfigyelések szerint az echi-
KANSASI KÍGYÓGYÖKÉR (KASVIRÁG) nacea elosegíti, hogy a kemoterápiában részesülo
(Ech ina cea angustifolia) betegek immunrendszere ismét normalizálódjék.
Néhány tanulmány arról ad hírt, hogy az echi-
A TÉNYEK nacea enyhíti a nátha és az influenza súlyosságát
A kans asi kígyógyökeret az amerikai oslakos indi- és meggyorsítja a beteg gyógyulását. Az echi-
ánok használták eloször kígyómarás és más borsé- naceaát eredményesen alkalmazták makacs
rülések gyógyítására. A gyökeret rágva fog- és to- Candida-fertozések kezelésére. Azt tapasztalták,
rokfájásuk enyhítésére is alkalmazták. Különös, hogy az echinacea-kivonatot tartalmazó krémmel
hogy az eredetileg Amerikából származó gyógynö- kezelt betegeknél ritkább an újult ki a fertozés,
vény echinacea néven Európában aratott igazán mint a hagyományos gombaellenes krémeket
sikert és az egyik legalaposabban kutatott és igen használt betegeknél. Más vizsgálatok szerint jó
széles körben alkalmazott népi orvosság lett belo- eredményt értek el az echinaceával a pikkelysö-
le. Manapság a foleg a növény gyökerébol és a le- mör és az ekcéma tüneteinek enyhítésében.
velébol eloállított készítményeket meghulések,
120 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 121

A LEHETSÉGES ELONYÖK
Aktiválja az immunrendszer muködését.
Elosegíti a borsebek gyógyulását.
Segít a baktérium- és vírusfertozések leküzdésé-
ben.
Megrövidíti a nátha és az influenza idotartamát. KAPOR
Hogyan kell használni? (Anethum graveolens)
SZÁJON ÁT A TÉNYEK
Kapszulák: A kaprot a bibliai idok óta termesztik illatos mag-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. ja miatt. A közismert fuszernövény virágos hajtá-
Kivonat: 3 óránként keverjen el 15-30 cseppet fo- sából emésztést serkento, szélhajtó és féreguzo te-
lyadékban és igya meg. át lehet fozni. Szoptató anyák a bovebb tej terme-
lés érdekében isszák a kaporteát. A kapormagot a
SZEMÉLYES TANÁCSOM rossz szájszag megszüntetése céljából szokták rág-
Az echinaceában lévo hatóanyagok a feldolgozás ni. A növény levele és termése egyaránt jelentos
során könnyen tönkremehetnek. A fagyasztva szá- mennyiségu, jó illatú illóolajat tartalmaz.
rítás (liofilezés) a leghatásosabb módja annak,
hogy megorizzék a növény gyógyhatását. A telje- A LEHETSÉGES ELONYÖK
sen hatásos echinacea-készítménynek enyhén csí- Megszünteti a gyomorrontást és az emésztési za-
pos íze van. Ha nem érzi, akkor valamilyen alkotó- varokat.
rész hiányzik belole. Javítja az étvágyat.
A szoptató anyák tejtermélést fokozza.
Elosegíti a bélgázok eltávozását a szervezetbol.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Áztasson 2 teáskanálnyi kapormagot 1 csésze víz-
ben 10-15 percen át, majd szurje le. Naponta 2-3-
szor igyék meg fél csészényi szurletet.
122 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 123

KAVA KAVA, ALTATÓBORS KERTI BAZSALIKOM


(Piper methysticum) (Ocimum basalicum)
A TÉNYEK A TÉNYEK
A kava kava felfedezése James Cook kapitány ne- A basilicum elnevezés görög szóból ered, ami ki-
véhez fuzodik, aki "mérgezo bors" -nak nevezte el. rályt jelent. Ez arra utal, hogy az ókor:i gyógyászok
A polinéziai szigeteken igen népszeru e növény nagy tiszeteletben tartották ezt a gyógynövényt. Ma
gyökerébol készített, külsore nem túlságosan biza- ha a bazsalikomot említik, arra az orölt fuszerre
lomgerjeszto ital, amelynek elfogyasztása jó általá- gondolunk, amit a paradicsomszószra, vagy a sültre
nos közérzetet, álmosságot, majd bódultságot okoz. szó runk. A friss bazsalikomlevél finom ízu, de hatá-
Innen az altatóbors elnevezése. A szigetek gyógy- sos orvosság is különféle emésztési zavarok, többek
ászai hagyományosan idegesség és álmatlanság ke- között gyomorgörcs, hányás és székrekedés ellen.
zelésére alkalmazzák. Izomgörcsök enyhítésére is
alkalmas, valamint enyhe vizelethajtó hatása van. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Csökkenti a hányingert és a gyomorgörcsöket.
A LEHETSÉGES ELONYÖK Szélhajtó hatású.
Kellemes éjszakai alvást biztosít. Elosegíti a bélmuködést.
Elosegíti a szervezet elernyedését. Javítja az emésztést.
Elosegíti a szervezetben felhalmozódott víz ki-
ürítését. Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Hogyan kell használni? Szárított herba:
SZÁJONÁT Keverjen ell teáskanálnyi szárított herbát fél csé-
Kivonat: sze vízben. Szurje meg. Szükség szerint naponta 1-
Keverjen el 10-30 cseppet gyümölcslében, vagy 2 csészével igyék a szurletbol.
vízben és igya meg.
VIGYÁZAT
Csak esetenként használja stressz állapotok okoz-
ta álmatlanság megszüntetésére. A tartós haszná-
lata májkárosodáshoz vezethet.
124 • Earl Mindel/: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 125

KERTI IZSÓP
Magyarországon az izsópfu herbája (Hyssopi
(Hyssopus officinalis)
herba) mint gyógyszernek nem mino~.~lo
A TÉNYEK gyógyhatású termék~ köhögés élleni teakeve-
Ez a gyógynövényeredményesen használható eros rék egyik alkotórészeként van forgalomban.
nátha, köhögés, meghulés és orrdugulás ellen. Se-
gít enyhíteni azt a kellemetlen érzést" hogy tele
van az embernek a feje és a mellkasa. Ujabb vizs- KERTI KÖRÖMVIRÁG
gála tok eredményei arra utalnak, hogy víruselle- (Calendula officinalis)
nes hatása van és eredményesen alkalmazható a
herpes labialis (náthakiütés) ellen. Emésztési za- A TÉNYEK
varok enyhítésére is alkalmas. Akarotint, glikozidokat, illóolajat, és szín anyago-
kat tartalmazó, fészkes virágzatú körömvirág
A LEHETSÉGES ELONYÖK gyógyhatását széles körben használják. A virág
Nátha és meghulés esetén jó nyálkaoldó és köp- forrázata belsoleg gyomorfekély ellen, menstruá-
teto. ciós görcsök enyhítésére, lázcsillapítóként alkal-
Elosegíti a bélgázok távozását a szervezetbol. mazható. Külsoleg használva lábszárfekélyek, ne-
Javítja az étvágy at. hezen gyógyuló sebek borogatására, az övsömör
Torokfájás esetén jó toroköblögeto. okozta fájdalmak enyhítésére, a kiütések gyorsabb
elmúlasztására szolgálhat. Elosegíti a borégések
Hogyan kell használni? gyógyulását. A körömvirág-olaj jól csillapítja a fül-
SZÁJON ÁT fájást. A növény színanyagai a gyógyszer- és élel-
Szárított herba: miszeriparban festékként találnak felhasználásra.
Naponta legfeljebb 3-szor keverjen ell teáskanál-
nyi szárított herbát fél csésze meleg vízben. Szurje A LEHETSÉGES ELONYÖK
meg és köhögés ellen igya meg. Torokfájás és nát- Az égések és borsebek okozta fájdalmat enyhíti és
hakiütés ellen naponta 3-szor gargarizáljon a fenti elosegíti a gyógyulásukat.
szürlettel. Lázcsillapító hatású.
Enyhíti a fekélyes panaszokat.
VIGYÁZAT Mérsékli a menstruációs görcsöket.
Ne használja két hétnél tovább anélkül, hogy fel-
keresné az orvost.
126 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 127

KESERU MANDULA
Hogyan kell használni?
(Prunus amygdalus)
SZÁJONÁT
Szárított herba: A TÉNYEK
1 tetézett evokanálnyi szárított herbából készítsen A mandula említésére sok embernek a marcipán
teát. Naponta igyék meg egy csészével. íze jut az eszébe. A mandulában azonban értékes
Kivonat: olaj is található, amit kipréselve a kozmetikai ipar-
~aponta keverjen el 10-30 cseppet folyadékban és ban hasznosítanak. A legjobb minoségu arcszap-
Igya meg. panok és arctisztítók mandulaolaj felhasználásával
készülnek. A mandula forrázata a zsíros, pattaná-
KÜLSOLEG sos bor ellen leghatásosabb arcmosó folyadékot
A kereskedésbeli körömvirág-olajjal, vagy más ké- adja. A mandulaolaj kituno borlágyítÓ. Régebben
szítménnyel naponta kenje be az érintett területet. az olaj kisajtolása után visszamaradt mandulapo-
Fülfájás ellen, cseppentsen kis vattacsomóra kevés gácsából készített vizes kivonatot (keseruman-
körömvirág-olajat és helyezze a külso hallójáratba. dulavíz) szívbántalmak megelozésére, kezelé~ére
használták. Az újabb vizsgálatok, rgy pl. a Los
VIGYÁZAT Altos-i Egészségkutató központban végzett kísér-
Terhes no ne használja. letek is azt mutatják, hogy a mandulaolaj csökken-
ti azon betegek szérumában a koleszterinszintet,
akik az ételeikben a telített zsírok helyett ezt fo-
Mába~Orszagon aikörÖ~vi~ágl 'leaUndilla" gyasztják. Az összehasonlító vizsgálatok szerint a
officinalis) nyeles virágait (Cálendulae flos), mandulaolaj sokkal hatásosabban csökkenti a ko-
jóval éryékesebb karima-, vagy~ugárvirágait, leszterinszintet, mint az olívaolaj. Nyilvánvalóan
m~~ néyen (é};zkes virágz~tá!. (C(lleadu!9!flo~:r még sok további kutatásra van szükség ahhoz,
cum calicibús),' a virág kivona'tát (Gale1úJulde· hogy eldöntsük, mennyiben legyen a mandulaolaj
floris .,.extractum) és tinktúráját (Calendulae az egészséges életmódunknak állandó része.
#ncfum) mint gyógyszenlek nem;iminó$Ülo A dióhoz, mogyoróhoz hasonlóan, a mandulát is
gyqgyHiítástí terméket ro""Or~l'ó.és:!gyógyté~,
% szokták gyomorsavtúltengésben szenvedo embe-
visszéi, illetve aranyér elle.ni kenocs alakjá- reknek ajánlani. Naponta 2-3 szem keseru mandula
ban, továbbá reuma elleni gyógyolaj, fogkrém elrágása enyhíti a gyomorégést. Sok mandula elfo-
és szájyíz alkot~része~ént fOrg~In;t~zá~~', . gyasztása, a benne található amigdalinból felszaba-
.A körömvirág-olaj (AetJie'rotezimicale,laulae}l; \. duló ciánhidrogén következtében mérgezést okoz-
gyulladáscsökkentó~véröÚ1leny felszívódását hat! 10 szem keseru mandula elfogyasztása gyer-
elosegíto, hámosító krém .egyi~ alkotórésze. meknél, 50 szem megevése felnottnél halálos lehet.
128 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 129

A LEHETSÉGES ELONYÖK se megakadályozhatja a vérszegénységet. Nok és


A mandulából készült arctisztítók elosegítik a bor- férfiak egyaránt használhatják álmatlanság és ma-
rol a szennyezodés és a fölösleges zsír eltávolítását. gas vérnyomás ellen.
A mandulaolaj nedvesíti és lágyítj a a bort.
A mandula hatásos koleszterinszint-csökkento A LEHETSÉGES ELONYÖK
szemek igérkezik. A noi reprodukciós rendszer számára általános
tonikumként szolgál.
Hogyan kell használni? Normalizálja a rendszertelen menstruációs
KÜLSOLEG ciklust.
Mandula, mint étel: Csökkenti a premenstruációs szindróma kelle-
Egy maréknyi mandula elfogyasztása jó arctisztító metlenségeit.
hatású. Enyhíti a meno pauza tüneteit.
Olaj: Megvédhet az anémia ellen.
Dörzsölje be az olajjal közvetlenül a kéz és a láb Csökkenti a magas vérnyomást.
érdes borfelületeit.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
KÍNAI ANGYALGYÖKÉR Kapszulák:
(DONG QUAI) Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
(Angelica sinensis)
VIGYÁZAT
A TÉNYEK Terhes no ne szedje. Ugyancsak ne használja a
A kínai angyalgyökeret joggal nevezik "noi gin- menstruáció alatt, különösen ha eros a vérzése.
zeng" -nek, mert széles körben alkalmazzák a kü-
lönféle noi bántalmak kezelésére. A kínai nok a
menstruációs ciklus rendezésére, a méhkontrak- KÍNAI CSIKÓFARK
ciók által okozott fájdalmas menstruációs görcsök (Ephedra sinica)
csökkentésére, a premenstruációs szindróma kel-
A TÉNYEK
lemetlenségeinek enyhítésére használják. A dong
quai jó hatású a menopauza idején a hormonválto- Több mint 4000 éve használják Kínában a Belso
zások által kiváltott hohullámok és más panaszok Mongóliában honos kínai csikófark, kínai nevén
ellen. A kínai angyal gyökér igen sok vitamint, köz- ma huang, ágait és hajtásait az asztma és különféle
tük foleg A, B12 és E-vitamint tartalmaz és gazdag felso légúti megbetegedések kezelésére. Ameriká-
különféle ásványi anyagokban. A dong quai szedé- ban a száraz, sziklás, homokos vidékeken termesz-
130 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 131

tik a csikófarkot. Két fontos hatóanyaga, az efedrin


és pszeudoefedrin, ezek számos meghulés és aszt-
ma elleni gyógyszerkészítmény fo hatóanyagai. Az
amerikai csikófarkból fozött ún. "mormon-tea" fel-
fedezése a korai telepesek nevéhez fuzodik, akik
asztma ellen itták. Csillapítja a fejfájást, csökkenti
a lázat és enyhíti a szénanátha tüneteit is.

A LEHETSÉGES ELONYÖK KÍNAI KESERUFU


Mérsékli az orrdugulást, a könnyezést és a meghu- (FO-TI)
lés, illetve az allergia egyéb tüneteit. (Polygonum multiforme)
Csökkentheti a fejfájást.
Tartósan serkento hatású, a hatása akár 24 órán A TÉNYEK
át tarthat. A Kínában ho shou wu néven ismert növény gyö-
kerét elsosorban fiatalító tonikumként alkalmaz-
Hogyan kell használni? zák. A kínaiak azt tartják, hogy megakadályozza a
SZÁJONÁT haj oszülését és a korai megöregedés egyéb jeleit.
Kapszulák: Termékenységet növelo hatást is tulajdonítanak a
A tünetek enyhítése céljából naponta legfeljebb 3- gyökerébol készült fozetnek, illetve kivonatnak.
szor 1 kapszulát szedjen. Rendszeres szedésétol az életero fokozódását, de
legalább is fennmaradást remélik. Állatkísérletek
VIGYÁZAT eredményei alapján feltételezik, hogy daganat-el-
A csikófark mindkét hatóanyaga eros hatású ve- lenes hatása lehet. A véralvadékok képzodésének
gyület. Ne, vagy csak orvosi felügyel et mellett megakadályozása és a vérnyomás csökkentése ré-
használja, ha magas a vérnyomás a, ha szívbeteg- vén hozzájárulhat a szívinfarktus kialakulásának
ségben, cukorbajban, vagy pajzsmirigy-megbete- megelozéséhez.
gedésben szenved. Ne lépje túl a javasolt adagot.
Terhes nok, illetve szoptató anyák csak orvosi ja- A LEHETSÉGES ELONYÖK
vallatra szedjék. Késleltetheti a korai öregedés tüneteinek ITlegjele-
nését.
Általános tonikumként alkalmazható az egész-
ség megorzése és az életero megtartása céljából.
Jót tesz a szív egészségének.
132 • Earl MindeZ!: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 133

Hogyan kell használni? Száraz herba:


SZÁJON ÁT Naponta keverjen el 1 teáskanálnyi száraz herbát
fél csésze meleg vízben, majd szurés után igya meg.
Kapszu/ák:
Napjában legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.

KOMLÓ
(Humu/us lupulus)
A TÉNYEK
A komló tobozszeruen egymásra bomló mmvale-
velekkel takart virágzatán, majd a termésén talál-
ható mirigyszorök keseruanyagokat és illóolajat
tartalmaznak. A még nem teljesen érett, megszárí-
tott termésbol fozött tea, illetve a termés kivonata
nyugtató, enyhé!1 altató hatású. Megszünteti az KÖMÉNY
izomgörcsöket. Etvágyat növelo hatása is van. A (Carum carvi)
komlót eredetileg a sör ízesítésére és tartósítására
A TÉNYEK
használták. A régi idokben úgy is alkalmazták ál-
matlanságellen, hogy akomlót alkohollal meg- Az konyhában sem nélkülözheto konyhakömény
hintve a párnahuzatba tették, majd azon aludtak. magja nemcsak élvezetes fuszer, hanem hatásos
orvosság is. Mindenek elott megakadályozza a
A LEHETSÉGES ELONYÖK bélgázok képzodését és felhalmozódását, meg-
Nyugtató hatású. könnyíti azok távozását a szervezetbol. ló étvágy-
Régi idokbol származó fájdalomcsillapító. gerjeszto és emésztést elosegíto hatása van. Teát
Mérsékli az emésztési zavarokat. fozve belole, a meleg folyadék kedvezo hatású
ló ebéd utáni ital. meghulés és nátha esetén. A bábák évszázadok óta
ajánlják a köménymagteát az anyák tejtermelésé-
Hogyan kell használni? nek fokozására és a csecsemok kólikájának mér-
SZÁJON ÁT séklésére.
Kapszulák:
Napjában legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Kitunoen segíti az emésztést.
Elosegíti a bélgázok távozását a szervezetbol.
134 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 135

Mérsékli az émelygést.
Javítja az étvágyat.
A szoptató anyák tejtermélést fokozza.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
KÖZÖNSÉGES PALÁSTFU
Kivonat:
(Alchemilla vulgaris)
Naponta 3-4-szer keverjen el 3-4 csepp kivonatot
folyadékban. A TÉNYEK
Kólika ellen 1-2 cseppet keverjen a csecsemo 2 A növény botanikai neve az alkémia szóra utal,
etetésének tápszerébe. (Konzultáljan a gyermek- mert csodálatos gyógyulást reméltek e növénycsa-
orvosával, mielott a csecsemonek ezt, vagy bármi- ládtól. Az arab országokban azt tartják a nok, hogy
lyen más gyógynövénykészítményt adna). ennek a rózsafélék családjába tartozó növénynek a
Magok: segítségével megorzik a fiatalságukat és a szépsé-
Naponta 3-4 alkalommal rágjon el egy kevés kö- güket. Fölösleges indokol ni, miért annyira népsze-
ménymagot. (Hintse meg a vajaskenyeret kömény- ru ezekben az országokban. A palástfu fozetét a
maggal, nagyon ízletes!). nyugati herbalisták helyileg alkalmazva sebek vér-
zésének csillapítására és gyógyulásán ak elose-
VIGYÁZAT gítésére alkalmazzák. Eredményesen használják
Csecsemonek, vagy kisgyermeknek sohase adjon hüvelyöblítésre, valamint irritált aranyeres cso-
köménymagot, ragaszkodjon akivonathoz! mók borogatására. Belsoleg szedve szabályazza a
menstruációt és jó étvágygyerjeszto hatású.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti a véralvadást és csillapítja a vérzést.
Normalizálja a rendszertelen menstruációt.
Javítja az étvágyat.
Csökkenti a hüvelyirritációt.

Hogyan kell használni?


SZÁJON ÁT
Tea:
Naponta 1 evokanálnyi száraz herbát tegyen egy
csésze forró vízbe, majd szurés után igya meg.
136 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 137

KÜLSOLEG herbalisták ezért ízületi gyulladásos fájdalmak és


Kivonat: duzzanatok enyhítésére ajánlják.
5-10 csepp kivonatot oldjon fel 0,5 1 vízben és vé-
gezzen vele hüvelyöbIítést. Ugyanilyen oldatot A LEHETSÉGES ELONYÖK
használhat a sebek öblögetésére is. Segít megakadályozni, hogy a vörösvértestek ösz-
szecsapódjanak és veszélyes vérrögök keletkezze-
nek belolük.
KURKUMA ló hatással van a máj muködésére.
(SÁFRÁNYGYÖKÉR) Megvéd az epehólyag-betegségek ellen.
(Curcuma longa) Enyhíti az ízületi gyulladás tüneteit.
A TÉNYEK Hogyan kell használni?
A kurkuma nagyanyáink konyhájában mindig SZÁJON ÁT
megtalálható fuszer volt, újabban más fuszerekkel, Kapszulák:
pl. cayeni borssal, fokhagymával, köménnyel, Naponta legfeljebb 3-szor 1 (300 mg-os) kapszulát
hagymával kombinálva számos fuszerkeverék ál- szedjen.
landó alkotórészeként ismét divatba jött. A huto-
szekrények és a fagyasztva tárolás általános elter- SZEMÉLYES TANÁCSOM
jedése elotti idokben, a baktériumellenes hatásá- A legegyszerubb módja annak, hogy az ételébe
nak köszönhetoen az ételek tartósítására használ- több kurkuma kerüljön, az, ha több curry-t használ
ták. Az indiai gyógyászok több mint 3000 évvel ez- az ízesítéshez. A curry egyik alkotórésze a kurku-
elott az elhízás kezelésére használták a kurkumát. ma. A koleszterinszint csökkentése és a vérrög-
A kurkuma gyökértörzsének orleményét, vagy for- képzodés megakadályozása révén segít megvédeni
rázatát bevéve, kedvezo hatást fejt ki a májra, elo- a szívizominfarktus és a szélütés ellen.
segíti az;epeelválasztást és az étrendi zsírok lebon-
tását. Azsiában a kurkumát gyomorbántalmak,
menstruációs rendellenességek, májbántalmak,
sárgaság kezelésére alkalmazzák. A foleg Néme-
tországban és Indiában végzett modern kutatások
azt igazolták, hogy a kurkuma megvéd az epehó-
lyag betegségei ellen és eredményesen használha-
tó ezek gyógyítására. Azt is bebizonyították, hogy
ez a gyógynövény a vérrögök képzodését is gátol-
ja. A kurkuma hatásos gyulladáscsökkento, a
r
I
138 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 139
!
KUTYABENGE
(Frangula alnus)

A TÉNYEK
A kutyabenge legalább hüvelykujj nyi vastagságú
ágairóllehántott kéreg tea, vagy kivonat alakjában
hashajtó hatású. Gyakran képezi étvágyjavító, LEPKESZEG
emésztést elosegíto, hashajtó, máj- és epebántal- (GÖRÖGSZÉNA)
mak elleni teakeverékek alkotórészét. (Trigonella graecum)
A LEHETSÉGES ELONYÖK A TÉNYEK
Enyhe hashajtó. Az egyik legrégebben ismert és használt gyógynö-
Elosegíti az emésztést. vény. A lepkeszeg, más néven görögszéna használa-
ló hatású máj- és epebántalmak ellen. ta az osi Egyiptom és Hippokrátesz korából szár-
mazik. A közkedvelt népi orvosságot, a lepkeszeg
Hogyan kell használni? magj ának fozetét torokfájás és meghulés ellen al-
SZÁJONÁT
kalmazták. Afrodiziákum, tehát nemi vágyat ser-
Kapszulák: kento szer hírében is állt. Hasznos lehet cukorbe-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. tegségben. Indiában kis inzulin adagokat igénylo, in-
1eakeverék: zulinfüggo cukorbetegeken végzett vizsgálatok azt
Kövesse a címkén megadott, vagy a csomagolás- mutatták, hogy a lepkeszeg elporított magját szedo
ban mellékelt alkalmazási utasítást. betegeknél csökkent a vércukorszint és a veszélyes
vérzsír(koleszterin)-koncentráció. A vizsgálatot ve-
zeto kutató véleménye szerint elonyös lenne az
ilyen betegek étrendjét lepkeszegmaggal kiegészíte-
ni. A lepkeszeg magj ának orleménye külsoleg alkal-
mazva csökkentheti a borirritációkat és enyhítheti a
neuralgiás (idegbántalomtói eredo) fájdalmakat.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Meghulés esetén jó köpteto hatású.
Toroköblögetoként enyhíti a torokfájást.
Csillapítja a borirritációkat és más gyulladásokat.
Csökkenti a vércukorszintet.
140 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
A "száz csúcstermék" • 141

Hogyan kell használni?


SZÁJON ÁT fertozések kezelésére. Ez a sokoldalú gyógynö-
vény az ízületi gyulladásnak is népi orvossága és
Kapszulák: elismerten kituno étvágyjavító és általános
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. tonikum. Sajnos, Nyugaton sokan inkább szarvas-
Toroköblögeto: marha-takarmánynak tartják és ritkán használják
1 evokanálnyi magorleményt keverjen el 4 dl forró ki ennek a közönséges növénynek az elonye it.
vízben. 10 perc állás után szurje le. Naponta 3-4
óránként garagarizáljon a szurlettel a torokfájás A LEHETSÉGES ELONYÖK
csillapítása céljából. ló hatású hólyaggyulladás ellen.
Kituno étvágyat csinál.
KÜLSOLEG Csökkenti a felfúvódást és mérsékli a víz vissza-
tartását a szervezetben.
Az elporított magból pépes borogatást lehet készí- Kituno tápanyagforrás.
teni a fájdalmas testrész számára. Keverjen el any- Mérsékli a székrekedést.
nyi magorleményt 0,5 1 meleg vízben, hogy suru
Csökkentheti az ízületek reumás duzzanatát és
pasztát adjon. Tegye a pasztát közvetlenül az érin- fájdalmát.
tett területre.
Hogyan kell használni?
SZÁJONÁT
LUCERNA
Kapszulák, vagy tabletták:
(Medicago sativa)
Naponta herba:
Szárított 3-6 kapszulát, vagy tablettát szedjen.
A TÉNYEK
Keverjen ell evokanálnyi szárított herbát 4 dl me-
A lucerna gyógyító hatását az arabok fedezték fel
eloször, akik "minden élelmiszer atyjá" -nak ne- tett vízben.
leg teát. Naponta igyék 1 csésze otthon készí-
vezték a lucerna ásványi és tápanyagokban gazdag Friss növény:
leveleit. Különösen sok kalciumot, magnéziumot,
Készítsen friss lucernahajtásból salátát.
káliumot és beta-karotint tartalmaznak. Az angol
herbalista, John Gerard (1597) a lucernát gyomor- VIGYÁZAT
bántalmak ellen ajánlotta. Frank Bouer fedezte
föl, hogy a lucerna levelei nyolc esszenciális ami- Ismeretes, hogy a lucerna súlyosbítja a lupust
nosavat tartalmaz (amit az emberi szervezet nem (borfarkas) és más autoimmun betegséget. Ha va-
képes eloállítani). A lucerna jó hashajtó és termé- alamilyen
lucernát.autoimmun betegségben szenved, kerülje
szetes vizelethajtó. Gyakran alkalmazzák húgyúti
-
142 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 143

SZEMÉLYES TANÁCSOM
A reumás ízületi gyulladás panaszainak enyhítésé- Európában is nagyon elterjedt, közkedvelt népi
orvosság emésztoszervi betegségek, pl. gyomorfe-
re szedjen naponta 9-18 lucerna-tablettát.
kély ellen. A teáját, vagy kivonatát külsoleg mint
fertotlenítot és fájdalomcsillapítót égések és boir-
Magyarországon a lucernalevél ltivonatát ritációk kezelésére alkalmazzák. Kenocsökben is
mint
lXa'(Extracturri%medicagini's sativai*folii), használják reumás és ischiászos fájqalmak, vala-
gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású mint derék- és hátfájás enyhítésére. Ujabban nagy
t~Méket ,t!l!~~tta!JUe~e l"á~ dl"?ggal kom1" érdeklodés övezi ezt a növényt, amióta két neves
bmalva, por alakJaban:a szervezet koleszte- orvosi intézményben, a New York Egyetemen és
rinszintjének, csökkentésére javaso~va ,for- az izraeli Weizman Intézetben megállapították,
galnIazzák. "" . hogy az orbáncru hatóanyagának két fo kompo-
nense, a hypericin .és a pszeudohypericin állatkí-
sérletekben gátolta. a retrovírusok, köztük az
LYUKASLEVELU ORBÁNCFU AIDS-t okozó HIV-vírus szaporodását. Bár ígére-
tesek e kisérletek eredményei, a hypericin szinteti-
(Hypericum perforatum)
kus formájának hatását jelenleg vizsgálják HIV-
A TÉNYEK fertozött embereken. Sok kutatásra van még szük-
Ha szétdörzsöli az ujjai között e növény virágjának ség annak megállapításához, hogy ez a növény
hasznos lehet-e az ASIDS ellen.
szirmait, vöröses barnára festi a borét. Talán ez az
alapja annak a középkori legendának, amely sze-
rint ez a növény a lefejezett Keresztelo János véré- A LEHETSÉGES ELONYÖK
bol szökött szárba. Az évek során enyhe nyugtató- Jó hatású szorongás ellen.
nak, depresszió és álmatlanság kezelésére használ- Nyugtatja a szervezetet.
ták ezt a gyógynövényt. Az újabb vizsgálatok való- Enyhíti a méhgörcsöket.
ban bebizonyították, hogy az orbáncfu virágzó szá- Elosegíti a borsebek gyógyulását.
rából készült tea jól használható szorongások és Talán segít a szervezetnek a vírusfertozés leküz-
. egyéb emócionális problémák kezelésére. A szin- désében.
tetikus pszichotróp gyógyszerekkel ellentétben, az
orbáncfu alkalmazása után a betegek nem panasz- Hogyan kell használni?
kodnak nemkívánt mellékhatások miatt. Az or- SZÁJONÁT
báncfunek izomlazító, görcsoldó hatása is van, Kivonat:
ezért menstruációs görcsök enyhítésére használ-
Naponta keverjen el 10-15 csepp kivonatot folya-
ják. Jó köpteto is. dékban és igya meg.
-
144 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 145

VIGYÁZAT
MACSKAGYOKÉR
Bár nincs olyan közlemény, amely szerint az or- (Valeriana officinalis)
báncfu embernél problémát okozott volna, a szar-
vasmarha számára mérgezo lehet. Fényérzékeny- A TÉNYEK
séget is okoz, vagyis ha orbáncfú-készítményt szed, A macskagyökeret, amit a ,,19. századi Valium*"-
kerülje a közvetlen napfényt. nak neveztek, világszerte ismerték és elismerték a
SZEMÉLYES TANÁCSOM
szervezetre kifejtett nyugtató hatása miatt. Foze-
tét, kivonatát és a belole eloállított készítménye-
Nem ajánlanám e növény tartós használatát, de
ket Európában gyakran rendelik szorongás ellen.
úgy vélem, hogy rövid ideig alkalmazva biztonsá-
Sok, csak receptre kapható, kémiai szintézis útján
gos lehet. Bár sok esetben biztonságosabb, mint
néhány szorongás-elleni, illetve emócionális prob- gyártott gyógyszerrel (amilyen pl. a Valium is) el-
lentétben, a macskagyökérnek csak kevés kelle-
lémák miatt általánosan rendelt gyógyszer, mégis metlen mellékhatása van és a betegek nem szok-
az a legjobb, ha orvosi felügyelet mellett szedi az
nak hozzá. Más elonye is van a macskagyökérnek
orbáncfu-készítményt. a Valiummal szemben. A Valium az alkohollal
együtt szinergista hatást fejt. Ez annyit jelent, hogy
Magyarországon az orbánctu megszárított ha két szert egyszerre veszünk be, azok egymás ha-
v~rágzÓ.~zára (~perici herba), J~z orb~ncfu tását nagy mértékben felerosítik a szervezetben.
kivonat (Hjpenci extractum) és tinktúra (Hy- Ez a szinergizmus nemcsak a két szerrel való visz-
perici tinctU1:a).mint gyógyszernek nem mino- . szaélésre (abúzusra) csábít, hanem súlyos mellék-
;wsülo gyógyhatású termék epe-, illetve viz~let- hatások léphetnek fel a két szer együttes bevétele
hajtó tea, gyomortea, idegnyugtató tabletta, után. A herbalisták évszázadokon át a lehetséges
imi,granulátu.JM.,
..k,~pszula, illetve oldat,továbbáü:? orvosságok közül elsoként a macskagyökeret vá-
nehezen gyógj'ulcf sebe~ kezelésére szolgáló lasztották az idegfeszültség és a ma pánikbeteg-
kenocs alkotó~~szekéntvan forgalomban. Az ségnek nevezett állapot gyógyítására. Eredménye-
:$orbánéfu-olajátYOleum hyperici) felületes'
&. sen alkalmazták a stresszel összefüggo izomgör-
borégések külsoleges kezelésére, belsoleg csök, valamint a menstruációs görcsök csillapításá-
*kapszula alakjában siorongás és Jélelemér-
zet csökkentésére fo..galmazzák~ . * A Valium a diazepamnak, egy eros hatású pszichofar-
makonnak, egyik külföldön törzskönyvezett (Magyarországon
nem forgalmazott) készítménye. Magyarországon a diazepam
Seduxen néven van forgalomban. Huzamos alkalmazása hozzá-
szokáshoz vezethet. A szedésének hirtelen abbahagyása elvo-
nási tüneteket vonhat maga után. Alkalmazásának ideje alatt
szeszes italt fogyasztani szigorúan tilos.
146 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 147

ra, illetve a premenstruációs panaszok enyhítésé-


re. Bár a macskagyökér hatását széles körben ta-
nulmányozták, még mindig nem tudják pontosan,
hogy a hatását hogyan fejti ki.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Nyugtató hatást fejt ki.
Enyhíti, megszünteti az álmatlanságot. MACSKAMENTA
Mérsékli az izomfeszülést.
(Nepeta cataria)
ló hatású a végletes emócionális stressz idosza-
kában. A TÉNYEK
Csökkenti a gyomorgörcsöket és a bélgázok ál- Ez a gyöngymentának is nevezett növény jól ismert
tal okozott fájdalmakat. arról, hogy a macskákat az orületbe kergeti. Az
emberre éppen ellenkezo hatást fejt ki. A macska-
Hogyan kell használni? menta enyhe nyugtató szer, ami jól használható
SZÁJON ÁT görcsök és gyomorbántalmak ellen. Európában a
Kapszulák: hörghurut és a hasmenés kedvelt népi orvossága.
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a Elosegíti az izzadást és kimelegíti a szervezetet.
tünetek megszüntetése céljából.
Kivonat: A LEHETSÉGES ELONYÖK
Naponta 10 csepp kivonatot keverjen el folyadék- Segít abban, hogy megnyugodjék, elernyedjen.
ban és igya meg. Elosegíti az emésztést és a bélgázok távozását a
szervezetbol.
VIGYÁZAT Enyhítheti a hörghuruttal járó kellemetlen tü-
Túlságosan nagy adagokban a macska gyökér bé- neteket.
nulást és szívverés gyengülését okozhatja. Ne lép- Megszünteti a hasmenést.
je túl a javasolt adagot.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Kapszulák:
Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kivonat:
Fél, vagy 1 evokanálnyi kivonatot keverjen el fél
csésze meleg vízben és teaként igya meg.
148 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 149

MÁLNALEVÉL Kivonat:
(Rubus idaeus) Naponta 3-szor keverjen el 15-30 csepp kivonatot
egy csésze meleg vízben és lehetoleg melegen igya
A TÉNYEK meg.
A régi idokben, amikor a nok elsodleges egészség- Tea:
ügyi ellátása kizárólag a bábák feladata volt és Naponta igyék meg egy csésze teát.
amikor az "otthoni természetes" szülés volt a gyer-
mek világra jövetelének egyetlen módja, a málna- VIGYÁZAT
bokrok levele az elsokéént választott gyógynövény A terhessége alatt csak az utolsó két hónapban
volt. A terhes nok rendszeresen teát foztek a mál- használja és akkor is csak orvos, vagy hozzáérto
nalevelekbol és ezt itták a terhességük utolsó két egészséggondozó felügyelete mellett.
hónapja alatt, hogy erosítsék, felkészítsék a méhük
izomzatát avajúdásra és a szülésre. A szülés után
néhány héten át tovább itták a málnalevél-teát, MEDVESZOLO
hogy a méhük minél elóob visszanyerje eredeti (Arctostaphylos uva ursi)
nagyágát. Kituno hatású a menstruációs görcsök
ellen is. A meleg málnalevél-tea megszünteti a A TÉNYEK
meghulés okozta torokkaparást és a lázkiütést, va- A medveszolo levele a húgyúti fertozések ismert
lamint csökkenti a hasmenést. népi orvossága, amirol a modem kutatások is iga-
zolták, hogy eredményesen gyógyítja a hólyag- és
A LEHETSÉGES ELONYÖK vese- és epekobántalmakat.
Felkészíti a méhet a szülésre és meggyorsíthatja a
gyermek megszületését. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Hatásos a torokfájás és a lázkiütések ellen. Enyhíti a hólyag- és vesemedencegyulladással járó
Mérsékli a menstruációs görcsöket. fájdalmakat.
Elosegíti a szervezetben felhalmozódott víz ki-
Hogyan kell használni? ürülését.
SZÁJON ÁT
Szárított herba: Hogyan kell használni?
Naponta keverjen el 1 teáskanálnyi szárított her- SZÁJON ÁT
bát 1 csésze meleg vízben és szurés után igya meg. Kapszulák:
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a
tünetek enyhítése céljából.
150 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 151

Szárított herba: A LEHETSÉGES ELONYÖK


Naponta keverjen ell evokanálnyi szárított herbát Jót tesz az emésztésnek.
4 dl meleg vízben, szurje le, majd igya meg. Segít megelozni a vashiányos anémiát.
Hogyan kell használni?
1q:;~j11~.,,;Magy~~G~~'~'~~~~~~kn~1·~~ ~~d:!~~~~t
'1111loiíAtctostapnylos uvi( ursi) 'megszantott leve-
SZÁJON ÁT
'~f"-'" 'j; :-Y .:." :.i"' .. ,.:,,:,,_ . '
Vágja apróra és szórja a salátára, vagy az ételre.
'%1;Jé~,{Uvaeu~si fqlifitlz) fhiv~talosdfog~ént i~: Próbálja meg a vajaskenyeret metélohagymával
!lle~ii1el:li,A>medyesiololé~éI {ésll,~{"kivonata.'
meghinteni. Nagyon finom!
li..,(UvÍle ursi folii 'e~tractum); instant hólyag-é~
~léesetea,cseppek~.s ~inktúra'~1kotQ~és~eként' SZEMÉLYES TANÁCSOM
lf,lt;'is!orgal0l!ltian vá'n,;lf' ;"',,, ,l'?'
11 •
A maximális hatás elérése érdekében a metélo-
hagymát frissen kell fogyasztani. Termessze tehát
otthon!
METÉLOHAGYMA
(Allium schoenoprasum) MEZEI ZSURLÓ
(Equisetum arvense)
A TÉNYEK
Ezt a sok C-vitamint és vasat tartalmazó növényt A TÉNYEK
könnyen lehet az ablakba tett cserépben termesz- Régóta használják az európai és a kínai természet-
teni, vagy bármikor megvehetjük a piaci zöldséges gyógyászok ezt a kovasavban és különbözo táp-
kofánál, vagy a szupermarketben. Jó étvágyger- anyagokban igen gazdag növényt. A megszárított
jeszto és elosegíti az emésztést. A nagy vastartal- meddohajtásaiból fozött tea vizelethajtó, izzasztó,
ma következtében hasznos lehet a vashiányos vér- vérzéscsillapító hatású. Elosegíti, hogy a szervezet
szegénység megelozésében. Eloször 5000 évvel ez- kalciumot vegyen föl, ami jót tesz a körmöknek, a
elott Kínában fedezték föl. Európában nemcsak a bornek, a hajnak, a csontoknak és a kötoszövetek-
kellemes illata és íze miatt vált népszeruvé, hanem nek. Elosegíti a fölösleges zsír eltávolítását a bor-
mert széles körben elterjedt az a hiedelem, hogy a rol,és a hajról.
fuszeru levelei az ördög szellemét és a betegsége- U gy tartják, hogy az egyes hajszálakat erosebbé,
ket távol tudják tartani. Gyakran lehet még ma is vastagabbá és rugalmasabbá teszi.
egyes helyeken a mennyezetre erosített, vagy az
ágy fölött lógó összekötözött metélohagymát látni. A LEHETSÉGES ELONYÖK
A körmök és a haj jó kondicionálója.
Elosegíti a fehér foltok eltunését a körmökrol.
152 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 153

Megszabadítja a bort a fölösleges zsírtól. A TÉNYEK


Segít erosíteni a csontokat. Osi idok óta használják az Arábiában és Afrikában
honos mirhafa kérgében keletkezo és onnan a be-
Hogyan kell használni? metszések helyén kicsurgó mézgagyantát szájmosó
SZÁJON ÁT folyadékban száj- és torokfájás kezelésére. Ered-
Kapszulák, vagy tabletták: ményesen enyhíti a fogínygyulladással járó fájdal-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát, vagy tablet- mat. A megszárított kéregbol készült tea belsoleg
tát szedjen. alkalmazva, jól mérsékli a felso légútak fertozésé-
vel járó köhögést és elosegíti a köpetürítést. A
KÜLSOLEG mirha nemcsak megnyugtatja a hörgok izgalom-
A zsurló számos növényi bor-, köröm- és hajápoló ban lévo nyálkahártyáját, hanem serkenti a szerve-
készítmény alkotórésze. zet immunrendszerét is, fokozza ezáltal a fertozés-
sel szembeni ellenállását. A Biblia sok helyen em-
A.VII. Magyar Gyógyszerkönyv a mezei ZSUf_D\ líti a mirhát: Olívaolajjal elegyítve drága illatszer-
ként használták (Eszt 2,12), különbözo tárgyakat,
ló (Equisetum arvense L.) megsiárított, med-
do hajtását (Equiseti herba) hivatalos drog- ruhát (Zs9lt 45,9\ ágyat (Péld 7,17) illatosítottak
vele. Az Enekek Eneke a menyasszony, illetve a
ként ismeri el. A herba epe-, vizelethajtó, re-
volegény széps~gének dícséretére használja a mir-
uma-elleni t,eakeverék, emésztést elosegíto
ha kifejezést (En 1,13; 3,6; 4,6; 5,13). A halott Jé-
é~'ihashajtó granulátum alj{otórészeként, \.,a· zus testét mirhából és áloéból való kenettel kenték
herba kivonata. (Equiseti lierbae extractum,) be (Jn 19,39).
vízhajtó. cseppeklJatóariyagakéut is forga-
. Iomban van.' A LEHETSÉGES ELONYÖK
~; ,

Kituno száj fertotleníto.


Elosegíti a száj sebek gyógyulását
MIRHA Meggyorsítja a fogínygyulladás megszunését.
(Commiphora myrrha) Jó hatású meghulés és nátha esetén.

"És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket Hogyan kell használni?


anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet SZÁJON ÁT
tonek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat Szárított herba:
adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. " 1 evokanálnyi szárított herbát keverjen el 4 dl me-
(Máté 2:11) leg vízben, majd szurje le. Megfázás esetén napon-
ta igyék 1 csésze teát.
154 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 155

Kivonat: Fokozza a vizeletürítést és serkenti az izzadást.


2-5 csepp kivonatot tegyen a fogmosó vízbe. Külsoleg különféle borbetegségek, ekcéma, sö-
mör, ótvar kezelésére használják. ló hatást értek
VIGYÁZAT el az aranyeres csomók megszüntetése terén is.
A mirha nagyon nagy adagokban hosszú idon át Számos hajápolószer alkotórésze.
használva veszélyes lehet, ezért ne lépje túl az
ajánlott adagot. Terhes nok és vesebántalomban A LEHETSÉGES ELONYÖK
szenvedok ne használják. Elosegíti, hogy a szevezetet a fölösleges víztol
megszabadulj on.
Enyhíti a borbántalmakat.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Kapszulák:
Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kivonat:
Naponta lD-25 csepp kivonatot keverjen el vízben
NAGY BOJTORJÁN és igya meg.
(Arctium lappa )
KÜLSOLEG
A TÉNYEK Szükség szerint helyileg alkalmazza a gyulladásos
A lapu, bogáncs, ragadvány néven is ismert nö- területen.
vényt a természetgyógyászok a természet legjobb
"vértisztító" -jának tekint ették. Azt tartották róla,
hogy a gyökerébol, levelébol készült fozet hatásá- Magyarországon l;l nagy bojtorjáh (Ar~tium
ra a vér megszabadul a veszélyes anyagoktóI. Ma- lappa L.) gyökerét·(Bardana~. r;adix) mint
napság a "vértisztítás"-nak ez a módja már erosen . gyógyszernek nem minOsü.o gyógyhl:!:tású
vitatott fogalom. Az ókori herbalisták kígyómarás terméket más' drogokkal kombin~lva epehaj-
ellen is használták a bojtorjánt. Nicholas tó tea és psoriasis kezeléséreajáúJott kenocs
Culpeper, a híres 17. századi herbalista orvos azt alakjában forgaI.p1azzák. '.
írta róla, hogy "segített azon, akit a veszett kutya
mart meg". (Ezt az állítást ma fejcsóválással két-
ségbe kell vonnunk). A mai természetgyógyászok
a bojtorjánt vizelethajtó hatása miatt javasolják.
T
I

156 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 157

OLAJFA A LEHETSÉGES ELONYÖK


(Olea europea) Enyhíti a székrekedést és elosegíti a bélmozgást.
Jó hatású a borirritációkra.
A TÉNYEK Csökkenti a vér koleszterinszintjét.
Az olajfa ága a bibliai idok óta a béke és a jólét jel- A szár aj haj és fejbor kituno orvossága.
képe, de rendkívül hasznos gyógynövény is. A le-
veleibol készített teát lázcsillapítónak és enyhe Hogyan kell használni?
nyugtatónak használják. A levelekbol vérnyomást SZÁJON ÁT
csökkento teát is lehet készíteni, ilyenkor azonban Olaj:
nem szabad a leveleket leforrázni, hanem csak lan- Hashajtás céljából igyék meg 1-2 evokanálnyi
gyos vízben kell 6-8 órán át áztatni. A növény ter- olajat.
mésébol sajtolt olaj (olívaolaj) nemcsak a legjobb A koleszterinszint csökkentése érdekében a fo-
étkezési olaj, hanem belsoleg alkalmazva enyhe zésnél, vagy a saláta elkészítésénél naponta 1-2
hashajtó és epekiválasztó hatása is van. Külsoleg evokanálnyi olívaolajjal helyettesítse az egyéb zsí-
rovarcsípések és viszketés ellen, valamint horzso- rokat.
lások kezelésére alkalmas. A gyógyászatban vivo-
anyagként is hasznosítják. A meleg olívaolaj a szá- KÜLSOLEG
raz fejbor és a törékeny haj legjobb orvossága. Kenje be olívaolajjal az érintett területet.
Az olívaoJaj sok egyszeresen telítetlen zsírsavat
tartalmaz. Ujabban azért figyeltek fel erre, mert VIGYÁZAT
csökkenteni tudja a vér "rossz" LDL-koleszterin- Terhes no ne használjon hashajtóként olívaolaj at.
szintjét anélkül, hogy a "jó" HDL-koleszterin kon-
centrációja is kisebb lenne. Nagy számú emberen
végzett vizsgálatok eredményei szerint, azok köré- ORVOSI PEMETEFU
ben, akik sok olívaolajat tartalmazó ételeket fo- (Marrubium vulgare)
gyasztanak kisebb a szívinfarktus elofordulásának
az aránya, mint azok körében, akik másféle zsírok- A TÉNYEK
ban gazdag étrenden élnek. A táplálkozástudomá- Tartsa kéznél ezt a gyógynövényt. Ha nagyon meg-
nyi szakemberek azt ajánlják, hogy a szívbetegség hult, erosen köhög, a pemetefu teája nemcsak kitu-
megelozése érdekében csökkentse 30%-ra a na- no köpteto, de jó izzasztó szer is. A lázat is csökken-
ponta felvett összes kalóriában a zsírokból szár- ti. Enyhe serkento hatása révén a meghulésseI járó
mazó kalória arányát és 1O-15%-a egyszeresen rossz közérzetén is javítani tud. Jót tesz az emészté-
telítelen zsírokból, példáulolívaolajból álljon. sének is. Gyógycukorkák kedvelt alkotórésze.
A "száz csúcstermék" • 159
158 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

A LEHETSÉGES ELONYÖK
és tejesítményének fokozója lett belole. Egyes
herbalisták azt vallották, hogy a növény szaponin-
Enyhíti a meghuléses tüneteket és panaszokat. glikozidja, egy a szteroidokhoz hasonló vegyület-
Izzasztó hatása folytán megszabadítja a fölösle- nek van nemi hormonhatása. Ezt azonban soha-
ges víztol és lehuti a testét. sem bizonyították be, bár ezek a vegyületek általá-
Hogyan kell használni? ban fokozzák a szervezet anyagcserefolyamatait.
SZÁJON ÁT
A szarszaparilla elosegíti a vizeletürítést és fokoz-
Kivonat: za a verejtékezést, ezért a régi herbalisták a vita-
tott "vértisztító" hatást tulajdonították a gyökér
A meghulés ellen 10-40 csepp kivonatot keverjen fozetének, mondván, hogy a vizelettel és az izzadt-
el meleg vízben. Naponta 3-szor igyék ilyen "teát". sággal a szervezetben felhalmozódott mérgezo
anyagok is kiürül nek.
Magyarországon az orvosi pemetefu (Mar~ Ujabban a szarszaparillát mint "férfi herbá"-t
ribium vulgare), megszárított, zsenge leveles, árulják, amely ugyanúgy megnöveli az izmok tö-
illetve virágzó hajtásait (Marrubii herba) megét, mint az ún. testépíto szteroidok. Semmi
mint gyógyszernek nem minosülo gyógyhatá- tárgyilagos bizonyíték sincs azonban, amivel ezt az
sú terméket más drogokkal kombinálva állítást alá lehetne támasztani. A századforduló
cseppek, teakeverékek, tabletták alakjában idején hasonlóképpen csodaszerként hirdették,
forgalmazzák az emésztés elosegítésére, epe- amely minden betegség gyógyítására alkalmas.
hajtóként, köhögés elleni szerként, továbbá (Manapság általában egyre inkább az a nézet ural-
görcsoldóként és általános roboráló szer- kodik, hogy a mindenható, mindenre ható szerek
ként javasolva. valójában semmire sem, legfeljebb a képzelt be-
tegségekre hatnak). A szarszaparilla esetében az
alapos tudományos vizsgálatok hiányában, nehéz a
ORVOSISZÁRCSAGYÖKÉR tényeket a fikcióktól elválasztani. Egyedül csak azt
(SZARSZAPARILLA) tudjuk, hogy ezt a növényt évszázadokon keresztül
különbözo népek, kultúrák, meglepo módon
(Smilax officinalis )
ugyanúgy használták. Európában például, a
A TÉNYEK
szarszaparillát mint gyulladáscsökkento szert reu-
más megbetegedések, ízületi gyulladások, vala-
Amióta a spanyol utazók az 1600-as években az Új
mint húgyúti bántalmak kezelésére alkalmazták.
Világból elhozták Európába ezt a különös nö-
Ugyanilyen betegségek ellen alkalmazták a kínai-
vényt, rejtélyes hiedelmek lengték körül. A ak is. Az amerikai oslakosok szintén húgyúti prob-
szarszaparillát eredetileg a szifilisz gyógyítására
használták, de hamarosan a férfiak nemi vágyának lémák és ízületi bántalmak megszüntetésére, vala-
160 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 161

mint fiatalító tonikumként alkalmazták. 1950-ig a A LEHETSÉGES ELONYÖK


szars?aprilla hivatalos drogként szerepelt az Egye- A szemvidítófubol készült szemmosó folyadék
sült Allamok gyógyszerkönyvében és a másodiagos megszüntetheti, de legalább is enyhítheti a begyul-
szifilisz kezelésére ajánlották. Tonikumként még ladt szem irritációját.
ma is sokan használják. Belsoleg szedve javítja az éleslátást.

A LEHETSÉGES ELONYÖK Hogyan kell használni?


Vizelethajtó hatású - fokozza a vizeletürítést és a SZÁJON ÁT
verejtékezést. Kapszulák:
Jó hatása van húgyúti bántalmak ellen. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Mérsékli a reumás és ízületi gyulladásos fájdal- Kivonat:
makat. 3-4 óránként 15-40 cseppet keverjen el folyadék-
Esetleg növeli a fizikai teljesítoképességet. ban és igya meg.

Hogyan kell használni? KÜLSOLEG


SZÁJON ÁT Szemmosó folyadék:
Kapszulák: A szemmosó folyadék a szemvidítófu gyökerén kí-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. vül más gyógynövények, így a hidrasztisz-gyökér, a
Kivonat: viaszbokorkéreg, a málnalevél és a cayeni bors ki-
Naponta 10-30 cseppet keverjen el folyadékban és vonatát is tartalmazza. Naponta 3-4-szer töltse
igya meg. (Ha lázas, meleg folyadékban vegye be). , meg a folyadékkal a szemmosó poharat és öblítse
le a szemét.

ORVOSISZE~DÍTÓFU SZEMÉLYES TANÁCSOM


(Euphrasia officinalis) A szénanáthában szenvedok ezt a gyógynövényt
használhatják az "allergiás szem" kezelésére.
A TÉNYEK
A szemvidítófu forrázatát a középkor óta hasz-
nálják mint összehúzó (adsztringes) szert és mint ORVOSI TÜDOFU
tonikumot. Különösen a szem megeroltetése (az (Pulmonaria officinalis)
ún. "szemgyengeség"), szemgyulladás és más szem-
bántalmak kezelésére vált be. Jól enyhíti nátha A TÉNYEK
és allergia esetén a könnyezést és a szem viszke- Amint a neve is elárulja, a tüdofu leveleibol készí-
tését. tett tea meghulés, rekedtség és felso légúti gyulla-
T
162 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 163

dás enyhítésére használható. Hasmenés ellen is ORVOSI ZILIZ


hatásos, ezért ezt a gyógynövényt kell elsoként vá- (FEHÉR MÁLYVA)
lasztani vírusos légúti fertozésekhez társuló gyo- (Althaea officinalis)
mor-bélbántalmak esetén.
A TÉNYEK
A LEHETSÉGES ELONYÖK Nagy Károly (742-814) német-római császárról azt
ló köpteto, megszünteti a légúti váladékpangást. tartják, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a nö-
Csökkenti a torok irritációját. vényt - a boséges ellátása érdekében - a birodal-
Segít megszüntetni a hasmenést. ma egész területén termesszék. Valószínuleg feké-
lye lehetett, vagy vastagbélgyulladásban szenved-
Hogyan kell használni? hetett és az orvosi ziliz már abban a korban is a
SZÁJON ÁT gyomor-bélbántalmak kituno orvossága volt. A zi-
Szántott herba: liz gyökere közel 30% nyálkaanyagot (mucilago)
1 evokanálnyi szárított herbát keverjen ell csésze tartalmaz, amely vízzel gél halmazállapotú masz-
forró vízben. Naponta igyék meg 1 csésze teát. szává alakul. Ez a nyálkaanyag megnyugtatja az ir-
ritált nyálkahártyát.
VIGYÁZAT Közel 800 éwel Nagy Károly császár halála után
Ha a meghulése, köhögése két hétnél tovább tart, Culpeper írta le, hogy a fia "véres hasmenés" -ben
ne próbálja tovább önmagát gyógyítani, menjen el szenvedett, amit késobb az Orvosok Kollégiuma
az orvoshoz. bélpestisnek nevezett. Culpeper "tejben és italban
fozött zúzott ziliz" -t adott a beteg fiának, aki két
'f'j:;i;::tp». _
iH>?"" .. (J: i"" " .. " ~~: ,,'F'
nap múlva meggyógyult. Ma a herbalisták fekélyek
'MalQ'ar()rsz~g6n' az"örv9sitÜ{iofú í~~liiio~ és vastagbélgyulladás (colitis) kezelésére használ-
!1~TUlrid;?fficirJ:,alisJ szarítptt t<flevelei(PulÚlona~"I!' ják. Gyakran nagyon ajánlják a hörghurut és a kö-
!Jirig~;/!f}rba);·niint.gyÓiYs~efn~~ ~e!ll n1ill.6sÜlo,,!'ú högés következtében a torokban és a mellkasban
\NgXogXhatás!Í, terDJ,~K'egyél) drogol<kal·KOn1~.i-':1;
;".: ....,_ -" ..... , ,,/-, ':'/~N'" .. "'0.0 i~~:~':~'''''-
.c,' "i. .':~ ',>,'1." '~:: _,. '--'.~, >
fellépo irritáció, kaparó érz~s csillapítására.
llIi~lvagél "é$j'e~~e~elooldat. al~olórész~Ként
';,:~vall"éorgalomban'ldzárolag' kh~rp~s"simpléi;0 A LEHETSÉGES ELONYÖK
ál táI00Ko~ott'S~~j-''é~,orrkörÜ.li. KiÜt~seK, hó-." Csillapítja a fekély, a vékony- és vastagbélgyulla-
h' lyago~li~lyrlke.~~I~sére~!fA szem Környékén dás által okozott fájdalmat.
eI9fordulófertQ~§s:~setén
,,,, "f" .',' ;~'\x 'li
nepl használbató~ t:t~t?, c-c' .... - _,@W,:i
%
Nyugtató hatást fejt ki a szervezetre.
ló köpteto.
Megszünteti a megfázás és a köhögés által oko-
zott irritációt a torokban és a mellkasban.
164 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 165

Hogyan kell használni? szünteti a légútakban a váladék pangását és csilla-


SZÁJON ÁT pítja a légútak nyálkahártyájának irritációját. Eny-
híti agyomorgörcsöt és segít a hasmenést meg-
Kapszulák: szüntetni.
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a
tünetek enyhítésére. A LEHETSÉGES ELONYÖK
Szárított herba: Csökkenti a köhögés és a hörghurut által okozott
1 evokanálnyi szárított herbát keverjen el 4 dl for- irritációt.
rásban lévo vízben. Szurje le. Naponta igyék meg Segít a gyomor-bélcsatorna stressz-állapotát
legfeljebb 3 csésze teát a tünetek enyhítésére. enyhíteni.
Hogyan kell használni?
Á' Vlí."M~gyár, Gyógyszer~ön~ ~z,0.-v0si ~'i- SZÁJON ÁT
liz (Althaea öfficinalis) virágzás'eíoit,~agy)yi- Szárított herba:
(ágzás .kezdetén gyujtött, plegsz~ríyjtt ley~~ Keverjen ell evokanálnyi szárított herbát 4 dl me-
'lét (Althaeae follum) hivatalos drognakisme=
ri eh Az orvosi ziliz levél ezen kívül más dro~ leg vízben, majd szurje le. Naponta 1-2 csésze teát
igyék meg.
gokkal kombinálva gyomorégés elleni, hu- Kivonat:
rutoldó, köpteto, szélhfljtó?teakeverékek al-
Naponta 3-4-szer keverjen el 25-40 csepp kivonatot
'kotórészeként van forgalomban. Az orvosi folyadékban és igya meg a köhögés csillapítására.
ziliz gyökere (Althaeae radix) egyéb dI:9gok-.
kal kombinálva svédcseppek, emésztést elo- SZEMÉLYES TANÁCSOM
.segíto, étvágygerjeszto, hurutoldó, köpteto,
Gyomorgörcsökkel kísért meghulés es etén jó, ha
valamint dohányzás"elIeni teakeVérékek,to~
kéznél van ez a gyógynövény. Tegyen néhány ökör-
vábbá epep~ngást gátló tabletta alkotórésze- . farkkóró-levelet forrásban lévo vízbe és inhalálja a
ként is fOI;galoplban van.
gozöket. Kitunoen enyhíti a kínzó köhögést és csil-
lapítja a váladékpangást.
ÖKÖRFARKKÓRÓ
(Vérabscum thapsiforme) .A· VII. Magyar Gyógyszerkönyv 'á szöszö~.
A TÉNYEK .. ökörfarkkóró (Vetbascum phloltlOides L.) ésa
dúsvirágú ökörfarkkóró (férbascum densijló-
Ez a növény a hörghurut és a száraz köhögés régi, rum Be,rt., szinonímája: Verbascum thapsi-
jól bevált orvossága. A levelébol készült tea jó forme .S~h(ad.) csésze nélkül gyujtött pártá-
'·V .".,
nyálkaoldó, köpteto, izzasztó és vizelethajtó. Meg- ,. > , ....
166 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 167

45 napra tudtta növeli a szúnyogok átlagos élettar-


át;' mh~il:Ö'~rf~~kkQ~:~irágól(verbasciflos) tamát. Ez a növény segíti a szervezetet abban,
liyat~lós drogkéntrsÍl1eri~t. ~zenkíyiil más hogy távoltartsa a fertozéseket, hatásosan küzdi le
kÖptef§ :'te~,kévé~~K;'il(
01~;,arug?~al~i2kó~m6inály1i a parazitákat és eredményesen használható a
svédtsepp,,:'légútakat nyug~tÓ.cseppek,"d()- .. húgyúti fertozések és a hasmenés kezelésére.
J:H!pyzá~}::~h:y~lQjt
~esz~Msf·.s~gí!O';lq1psz,ul~,: Gyulladásgátló hatása révén enyhíti az ízületi gyul-
íiul~íi éS:'i:lÖníf~jdalmakátenYhít~kel1ocsál;!l ladás okozta fájdalmat és duzzanatot. Külsoleg
;Irészek;~ntyapforgalomban.
/>+ if
'> '-",';?! ,.-:.:::
ir Aif
közvetlenül alkalmazható a sebekre.

A LEHETSÉGES ELONYÖK
ÖRÖKZÖLD TÖRPETÖLGY Segíti a szervezetet a fertozések leküzdésében.
(Larrea tridentata) Segít a parazitás fertozéseket megakadályozni.
Megszabadítja a szervezetet a fölösleges víztol.
A TÉNYEK Bizonyos rákos daganatok növekedését gátolja.
Az amerikai oslakosok ismertették meg a beván- Csökkenti a gyulladást.
dorlókkai ennek az ország délnyugati részén ho- Segít megszüntetni a hasmenést.
nos bokornak a gyógyhatásaival. A bokor levele A szabad gyökök képzodésének megakadályo-
erélyes antioxidáns hatású nordihidro-guajarénsa- zása révén meglassíthatja az öregedést.
vat tartalmaz. Az antioxidánsok a szabad gyökök-
nek nevezett, a sejtek normális muködését lehetet- Hogyan kell használni?
lenné tevo, veszélyes molekulák keletkezését aka- SZÁJON ÁT
dályozzák meg a szervezetben. A szabad gyökök Kapszulák:
véletlenszeruen kapcsolódnak az egészéges sejtek Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
különféle alkotórészeihez és - többek között - a Kivonat:
sejtek no~mális növekedését, szaporodását gátol- Naponta 3-szor keverjen el 10-30 csepp kivonatot
ják meg. Ugy vélik, hogy a szabad gyökök felelosek folyadékban és igya meg.
bizonyos típusú rákos daganatok kialakulásáért és
a korai öregedésért. Az antioxidánsok megakadá- KÜLSOLEG
lyozzák a szabad gyökök kártékony hatását, ezáltal Közvetlenül alkalmazza a sérült borön.
meglassíthatják a daganatok növekedését és talán
az öregedés folyamatát is. Egy Louisville-i bioké-
mikus, aki a norhidro-guajarénsav hatásait vizsgál-
ta nostény szúnyogokon, arról számolt be, hogy ez-
zel a vegyülettel csaknem a kétszeresére, 29 napról

l
168 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 169

OSZBOGÁNCS Hogyan kell használni?


(Cardus marianus) SZÁJON ÁT

A TÉNYEK
Kapszulák:
Naponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
A máriatövisnek is nevezett növény Európában
rendkívül népszeru étvágygerjeszto, emésztést elo-
SZEMÉLYES TANÁCSOM
segíto, a máj muködését fokozó, epehajtó hatású
népi orvosság. Egyik fo hatóanyaga, a flavonoid Ez a gyógynövény olyanoknál lehet jó hatású, akik
szilimarin, közvetlenül a máj sejtekre hat. (A P-vi- májgyulladásban (hepatitisz) szenvednek. Ugyan-
taminként is ismert flavonoidok, növényekben elo- csak hasznos lehet a túlzott alkoholfogyasztás mi-
forduló vegyületek, amelyek általában a C-vita- att kialakult máj cirrózis (májzsugorodás) esetén.
minnal együtt fejtik ki a hatásukat). A máj, a szer- Javasolni szoktam a dohányzóknak, valamint
vezet "vegyi laboratóriuma" fontos szerepet ját- azoknak is, akik a munkahelyükön eros levego-
szik az ember egészségének fenntartásában. A máj szennyezodésnek vannak kitéve.
termeli az epét, amely a zsírok lebontásához szük-
séges. A máj méregteleníti azokat a toxikus anya-
gokat, amelyek kívülrol kerülnek be a szervezetbe,
vagy különbözo anyagok lebontása során a szerve-
zetben keletkeznek. Igy a máj gondoskodik a ni-
kotin, az alkohol, különbözo légszennyezodések
mérgezo hatásának megakadályozásáról. A máj az
a hely, ahol bizonyos vitaminok, például az A, D,
E és K-vitamin tárolódnak. Számos európai vizsgá-
lat igazolta, hogy az oszbogáncs a máj általános
muködését fokozza, valamint új májsejtek képzo-
dését, tehát a máj regenerálódását serkenti.
OSZIARANYVIRÁG
A LEHETSÉGES ELONYÖK
(Chrysanthemum parthenium
Regenerálja a májat.
Fokozza a zsírok lebontásához szükséges epe kép- A TÉNYEK
zodését. A legenda szerint ez a növény megmentette vala-
kinek az életét, aki elesett a Parthenonban, az
ókori görögök híres templomában. Azóta a herba-
listák a legkülönbözobb bajok ellen használják.
170 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 171

Dioszkoridesz, a görögök egyik neves orvosa, való- Hogyan kell használni?


színuleg ízületi gyulladást kezelt az aranyvirág fo- SZÁJON ÁT
zetével. 1649-ben Culpeper "a méhük általános
Kapszulák:
erosítésére" javasolta az asszonyoknak és azt is fel-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
jegyezte, hogy "nagyon hatásos mindenféle fejfá-
jás ellen". 1772-ben egy másik híres angol herbal-
SZEMÉLYES TANÁCSOM
ista, John HiU írta, hogy "a nagyon eros fejfájás
es etén ez a gyógynövény minden más ismert szer Néhány hónap is eltelhet, amíg a migrénben szen-
hatását felülmúlja". vedok az oszi aranyvirág haJására javulást tapasz-
Az oszi aranyvirágot csaknem teljesen elfelejtet- tanak, de érdemes kivárni. Ugy tunik, hogy az ese-
ték, amíg 1978-ban egy brit újság arról számolt be, tek 80%-ánál a migrént sikeresen meg lehet a se-
hogy egy asszonyaranyvirág levél segítségével sza- gítségével elozni.
badult meg a migrénjétol. A cikk komoly kutató
orvosok érdeklodését keltette föl, akik elhatároz- VIGYÁZAT
ták, hogy tovább vizsgálják ezt a jelenséget. 1985- Egyeseknél az oszi aranyvirág hatására szájfeké-
ban az igen elismert brit orvosi folyóiratban, a lyek alakultak ki. Ha ilyen elofordul, hagyja abba a
Lancet-ben közölt cikk hírül adta, hogy az oszi szedését.
aranyvirág kivonata meggátolta két ún. gyulladás-
-Si,,, ff' ')
anyagnak, a szerotoninnak a vérlemezkékbol és a
prosztaglandinnak a fehér vérsejtekbol történo Magyarországon!l! a~iosíi ,;aral)yvirág ..
santhemum parthehium) kivo,!1ata((;hiy~afitr~-ifh
felszabadulását. Mindkét vegyületrol ismert, hogy
közremuködik a migrén-roham kialakulásában és mum parthehii~Xtr:.actu"m)!min(JY9gy~.z.e~!leKf!!11
talán a reumás ízületi gyulladásban is szerepet ját- nem "minosüIo ..'gyógyh!!tá~ú > térmék;' migrértjl~%
elleni kapszuJa alakjában vap.forgal~ml>an. n
szik. 1988-ban a Lancet egy gondosan megterve-
zett vizsgálatról is beszámolt, amely beigazoita azt,
amit a herbalisták évszázadok óta tudtak: az oszi
aranyvirág segíthet megakadályozni a migrénes PÁLMALILIOM
fejfájást, vagy csökkentheti a súlyosságát. (JUKKA)
(Yucca liliaceae)
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Igen nagy segítséget jelenthet a migrénben szenve- A TÉNYEK
doknek a fejfájások számának csökkentésével. Délnyugat-India lakosai évszázadokon át használ-
Csökkentheti a migrénes tünetek, beleértve a ták ezt a növényt az ízületi gyulladásos, valamint
hányinger, a hányás és a fejfájás súlyosságát. reumás fájdalmak kezelésére.
172 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 173

A LEHETSÉGES ELONYÖK
gíti az emésztést. Tudom, hogy nagyon könnyen,
Gyulladáscsökkento. recept nélkül be lehet szerezni a papaya alternatí-
Enyhíti az ízületi gyulladásos és a reumás fájdal- váját, ,az antacidumot, de utóbbi biztosan nem
makat. jobb. Eppen ellenkezoleg, rosszabb. Ha antacidu-
mot szed, kiteszi magát az ún. "rebound effektus"-
Hogyan kell használni?
nak. Ez a jelenség sok gyógyszerrel kapcsolatban
SZÁJON ÁT
elofordul. Abból áll, hogy ha bizonyos ideig tartó
Kapszulák, vagy tabletták: eredményes szedés után abbahagyja a gyógyszer
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a szedését, a gyógyszer szedése elottinél roszszabb
tünetek enyhítésére. állapot következik be. Ha például valaki vérnyo-
Kivonat: máscsökkento gyógyszer szedésévei normalizálja a
Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-30 csep- magas vérnyomását, majd hirtelen abbahagyja a
pet folyadékban és igya meg. szer szedését, elofordul, hogy utána sokkal maga-
sabbra szökik fel a vérnyomása, mint amilyen a
VIGYÁZAT
gyógyszer szedése elott volt. Ugyanilyen jelenség
A tartós használata lassíthatja a zsírban oldódó az anatacidum alkalmazásának abbahagyása után
(A, D, E és K) vitaminok felszívódását. Ellenoriz- is felléphet: utána sokkal erosebben fogja a gyom-
tesse az orvosával, hogy a jukka-kezelés ideje alatt rát a nagyobb mértékben termelodo gyomorsav
kell-e ezeknek a vitaminoknak a pótlásáról gon- marni. Ha papayalevet fogyaszt, vagy tabletta
doskodni. alakjában szedi, ilyen hatás nem következik be.
Azonkívül a papaya nagyon ízletes és (ahol terem)
PAPAYA nagyon népszeru.
(DINNYEFA)
(Canca papaya) A LEHETSÉGES ELONYÖK
Elosegíti a fehérjék lebontását és anyagcseréjét.
A TÉNYEK Enyhíti az emésztési zavarokat.
Ha egyetlen napja sem telik el anélkül, hogy két-
szer, háromszor valamilyen antacidumot (gyomgr- Hogyan kell használni?
égés elleni szert) kelljen bekapnia, akkor ez az On SZÁJON ÁT
gyógynövénye. Lé:
A trópusokon honos dinnyefa termésében kép- Szükség szerint 1 teás- vagy evokanállal vegyen be.
zodo tejnedvben egy enzim, papain, termelodik, Tabletták:
~mely a pepszinhez hasonlóan a fehérjéket bontja. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen a
Igy tehát biztonságosan és természetes módon se- tünetek enyhítésére.
174 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 175

SZEMÉLYES TANÁCSOM vossága. A British Journal of Dermatology (Brit


A papaya nagyon ízletes, rágótablettában lehet borgyógyászati újság) címu folyóiratban 1987-ban
kapni. A szárított papaya-szeletek is kitunoen al- megjelent tanulmányban arról számoltak be, hogy
kalmasak a kedvezo hatás eléréséhez. a ligetszépe-olajjal történt keze1éssel jelentos javu-
lást értek el az ekcémás betegeknél és csökkente-
ni tudták a szteroidoktóI való függoségüket.
PARLAGILIGETSZÉPE
(Oenothera biennis) A LEHETSÉGES ELONYÖK
Mérsékli a premeIlstruációs tüneteket.
A TÉNYEK Csökkenti a szorongást.
A parlagi ligetszépe amerikai gyógynövény, amely A magas vérnyomás és koleszterinszint csök-
a 17. században került át Európába. Az amerikai kentése révén segít megvédeni a szívbetegségtol és
oslakosok a levelébol készített fozetet fájdalom- a szélütéstol.
csillapítóként és az asztma kezelésére használták. Hozzásegít az egészséges bor fenntartásához.
A növény magjában lévo olaj nagyon sok gamma-
linolensavat, egy esszenciális (nélkülözhetetlen, az Hogyan kell használni?
emberi szervezet által elo nem állítható) többszö- SZÁJON ÁT
rösen telítetlen zsírsavat tartalmaz. Ebbol a zsír- Kapszulák:
savból képzodnek a prosztaglandinok, a szervezet Naponta legfeljebb 3-szor szedjen egy 250 mg-os
számos funkciójához szükséges hormonok. kapszulát. A premenstruációs tünetek ellen 2-3
Vizsgálatokkal igazolták, hogy a ligetszépe-olaj nappal a tünetek fellépése elott elkezdve, egészen
elosegítheti a vér koleszterinszintjének csökkené- a menstruáció bekövetkezéséig szedje a ligetszé-
sét. Egy kanadai kísérletben a naponta 4 g liget- pe-olajat.
szépeolaj-készítményt szedett betegeknél három
hónapig tartó kúra után 31,5%-kal csökkent a ko- PETREZSELYEM
leszterin koncentrációja a vérben. Egy másik vizs- (Petroselinum sativum)
gálat során az derült ki, hogy a ligetszépe-olaj a
A TÉNYEK
vérnyomást is csökkenti.
A ligetszépe-olajat gyakran használják a pre- Nagyanyám minden este a vacsora után egy csésze
menstruációs tünetek, így az ingerlékenység, a fej- petrezselyemteát ivott. Mindig volt a tányérja mel-
fájás, a mellfeszülés, a felfúvódás kezelésére. ló lett néhány leveles petrezselyemszár, amit néhány
eredménnyel alkalmazzák szorongásos állapotok perce forró vízbe mártott, majd lassan megitta a
mérséklésére, oldására. A ligetszépe a csecsemok teát. Amikor megkérdeztem ot, hogy miért teszi,
ekcémájának, az ún. koszmónak régóta ismert or- azt válaszolta, hogy neki is a nagyanyja ajánlotta.
176 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 177

A nagyanyja tudta, hogy mit tesz. A petrezselyem SZEMÉLYES TANÁCSOM


egy természetes görcsoldó, más szóval jót tesz az A petrezselyem az egyik olyan zöldség, amit a tá-
emésztésnek. Megkönnyíti a bélgázok távozását a nyérról nyersen lehet enni. A természetes fris-
szervezetbol és természetes vizelethajtó is. A pet- sitonek, a klorofillnak csodálatos forrása. Próbálja
rezselyemnek mind a gyökerébol, mind a levelébol ki hagyma, vagy fokhagyma evése után.
lehet vizelethajtó, étvágyjavító, vesekohajtó és hó-
lyaghurut elleni teát készíteni. ló köpteto hatású is
,A piacon a"zöldseges kofánál, v~gyia szbper";i1
és eredményesen használható köhögés és asztma
marketben megvásárolható gyokéren kívül,
ellen. A petrezselyem termésébol (magjából) ké-
a pet~~z~elyemgyÖkér(Petroselini hidix) mint
szített teát a herbalisták vizelethajtóként, valamint
gyógysze,rnek nem minosülo gyógyhatású'
a menstruáció szabályozására használták. Igen ve-
terrvékmá~ drogokkal kombinálya erosíto;
szélyes drog, mert vesevérzést, terheseknél abor- roboráló, továbbávizelethajtó tea keverék,
tuszt okozhat. Utóbbi hatását a multban meg is kí-
illetve ízületi,és izomfájdalmak enyhítésére,
sérelték abortusz kiváltására felhasználni. A fej
borébe dörzsölve a petrezselyemmag olaját, állí- wficamo~"'zúzodások, fándulásók által 01\,0-
zot( duzzanatok mérséklésére szolgáló ke~
tólag elosegíti a hajnövést.
nocs a.lkótórészeként van forgalomban.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
"Megnyugtatja" a gyomrot az étkezés után. POLOSKAFU
Meghulésnél és köhögésnél elosegíti a köpetürí- . (Cimicifuga racemosa)
tést.
Enyhíti az asztmás köhögést. A TÉNYEK
Megindíthatja a menstruációt. Az ameikai oslakosok fájdalomcsillapításra és az
ízületi gyulladások tüneteinek enyhítésére, vala-
Hogyan kell használni? mint számos "noi panasz" ellen használták. A po-
SZÁJON ÁT loskafu hagyományosan a menstruáció megindítá-
Egye nyersen, vagy áztassa a letépett, apróra vágott sára, a menstruációs görcsök enyhítésére, valamint
leveleit forró vízben. Naponta igya az így készült a vajúdás és a szülés elosegítésére szolgáló gyógy-
teát. növény. A csucsókával, a kanadai kakastaréjjal, az
északi golgotavirággal és a macskagyökérrel kom-
VIGYÁZAT binálva enyhe nyugtató, szorongást oldó hatása
Terhes nok ne igyanak petrezselyem teát és ne van. A herbalisták a tartós asztmás, hörghurutos
használjanak petrezselyem olajat. köhögés csillapítására, valamint a szamárköhögés
mérséklésére is használták a poloskafu fozetét.
178 • Earl Minde!!: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 179

A LEHETSÉGES ELONYÖK PSYLLIUM


Enyhíti a jellegzetes reumás fájdalmakat és duzza- (Plan tago psyllium)
natokat.
Hozzásegít a szervezet elernyedéséhez. A TÉNYEK
Mérsékli az izomgörcsöt. A vezeto cereália-forgalmazók nemrég fedezték
Enyhíti az idegbántalmaktól származó fájdalmat. föl azt, amit a herbalisták már évtizedek óta tud-
Elosegíti a hörgok nyálkahártyájának megnyug- nak, hogy a psyllium növény megorölt magvai tar-
vását és ezzel csökkenti a köhögési ingert. talmazzák bármelyik élelmiszer közül a legtöbb
Elosegíti avajúdást és megkönnyíti a szülést. rostanyagot. A psylliumot évszázadokon át hasz-
nálták gyomor-bélfekélyek, vastagbélgyulladás és
Hogyan kell használni? székrekedés kezelésére. Ma azt is tudjuk róla,
SZÁJON ÁT csökkenti a vér koleszterinszintjét, elosegíti, hogy
Kapszulák: a szervezet megszabaduljon a koleszterintol,
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. ugyanakkor növelheti a jó hatású LDL-koleszterin
Kivonat: koncentrációját a vérben. Ma már azt tartják errol
~aponta keverjen el 10-30 cseppet folyadékban és növényrol, hogy megvéd a szívbetegség ellen.
Igya meg.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
VIGYÁZAT Kituno hashajtó, amely megnyugtatja az irritált
A poloskafu nagy adagokban mérgezo hatású. A aranyeret.
terhesség alatt a vajúdás megindulásáig ne hasz- Megvédhet a szívbetegség ellen.
nálja és akkor is csak orvosi felügyelet mellett. Jó mindenféle gyomor-bélirritáció ellen.
Hogyan kell használni?
Magyarországon a poloskafu (Cimicifuga SZÁJON ÁT
racemosa) .agyökértörzse (Cimicifugae rhi-
zoma);' valamint a gyökértörzse és gyökere Megorölt magvak, vagy por:
(Cimicifugae rhizoma et radix) mint gyógy-, Naponta 2-3-szor keverjen el 1 teáskanálnyi orölt
···szernek nem iminosülo gy9gylíatású .termék magot, vagy port 1 csésze folyadékban és igya meg.
más drogQkkal kombinálv.a svédcseppek al- VIGYÁZAT
Fi kotórészeként
c". van. forgalomban.
;;j.

A psyllium a vele szemben túlérzékeny' emberek-


ben allergiás reakciókat válthat ki. Ha On sok más
anyagra is túlérzékeny, azt ajánlom, kerülje a psyl-
liumot, vagy biztosan ellenoriztesse az allergioló-
180 • Earl Minde!!: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 181

gusával, mielott szedni kezdené. Ha be szeretné il- közi egység), azonban a rákkutatók azt vallják, hogy
leszteni a psylliumot az étrendjébe, lassan kezdje a rák rizikójának drámai csökkentéséhez körülbelül
ezt el, hogy a szervezetének elég ideje legyen ah- napi 12.500 NE felvételére van szükség. (Ezt tulaj-
hoz, hogy hozzászokjon a nagyobb mennyiségu donképpen nem nehéz elérni, mert egy nagyobb
rosthoz. Legyen türelmes. Két-három hét múlva méretu, reszelt, nyers sárgarépa kb. 13.500 egység
menni fog. Ha egyszerre túl sok rost kerül a gyom- karotint tartalmaz). Régen ismert már, hogy a karo-
rába, gázok képzodnek és halmozódnak föl és el- tin nagyon jót tesz a szemnek. Lehetové teszi a lá-
rontja a gyomrát. Ahhoz, hogy növelje a psyllium tóbíbor keletkezését a szemben és így megakadá-
hatékonyságát, fontos, hogy naponta 8-10 pohár 1yozza a farkasvakságot és a gyenge látást. Naponta
,:fzet igyék. Ha allergiás reakciók fejlodnének ki nagy mennyiségu karotin evése a vér koleszterin-
Onnél, azonnal hagyja abba a szedését. Ne hasz- szintjét is csökkenti, ezáltal mérsékli a koszorúér-
náljon psylliumot fekély, vagy vastagbélgyulladás betegség, a szívinfarktus egyik legfobb okának ki-
kezelésére anélkül, hogy elozoleg az orvosával alakulását. A sárgarépa jót tesz a hasmenés ellen,
konzultálna. azonkivül megkönnyíti a bélgázok távozását a szer-
vezetbol és csillapítja agyomorégést.
SÁRGARÉPA
(KAROTTA) A LEHETSÉGES ELONYÖK
(Daucus carota) Hozzájárul, hogy a szeme egészséges maradjon.
Talán véd bizonyos rákok llen.
A TÉNYEK Csökkenti a vér koleszterinszintjét.
A sárgarépában nagyon sok karotin, ún. A-provi- Enyhíti az emésztési zavarokat.
tamin, található, amirol azt tartják, hogy véd bizo- Megszünteti a hasmenést.
nyos fajta daganatos megbetegedések ellen. Világ-
szerte számos vizsgál/at, közöttük olyanok is, ame- Hogyan kell használni?
lyeket az Egyesült Allamok Nemzeti Rákkutató SZÁJON ÁT
Intézete szponzorál, megerosítik, hogy azoknál az Lé:
embereknél, akik sok sárgarépát, vagy más karo- Naponta igyék meg 1-2 csésze (ha van mixelo gé-
tinban gazdag ételt esznek, a bizonyos típusú rák pe) otthon készített, vagy kereskedésbeli sárgaré-
ritkábban fordul elo, mint azok körében, akik ezt palevet.
nem teszik. Ú gy tunik, hogy még azokat is védi a Leves:
sok karotin fogyasztása, akik speciális rákkelto ha- Vízben fozzön surure 0,5 kg reszeit sárgarépát a
tásoknak, például nikotinnak, vagy ultraibolya su- leveleivel együtt, majd szurje meg.
gárzásnak fokozottan ki vannak téve.
A karotin javasolt napi adagj a 5000 NE (nemzet-
182 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 183

SZEMÉLYES TANÁCSOM A LEHETSÉGES ELONYÖK


Minél frissebb a sárgarépa, annál jobb. Attól a Lázcsillapító.
perctol kezdve, hogy kihúzták a földbol, fokozato- Enyhíti az influenza tüneteit.
san csökken a sárgarépa értéke. Igyekezzék köz- Nyugtató hatást fejt ki a szervezetre.
vetlenül a termelotol vásárolni és kerülje a mu- Melegen fogyasztva kituno köpteto.
anyag zacskóba csomagolt sárgarépát. A leheto Hidegen fogyasztva enyhe hashajtó.
leggyorsabban használja föl, fogyassza el.
Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
Magyarországon a piacon, .illetve a szuper- Kivonat:
marketekben zöldségként árúsítottsárgaré- Naponta keverjen el 10-40 csepp kivonatot folya-
pán kívül, a sárgarépa (DauCi carotae radix/ dékban és igya meg.
mint gyógyszernek nem.minosülo gyógyhatá-n
.sú termék, egyéb "'drogokkal< kombinálva,
va§hiány megakad~lyozására javasolt szirup Magyarországon megsz~ríiott sédfÍí
.alkotórészekénl, valamint a sárgarépa-karo'- (Eupatoriaeherba) mint gyogyszernek'~eI;Il~
tinkoncentrátllm (DauCi carotaeéarotinum minosülo gyógyhatású' tennék más drogok~'<
'concentratum) a szervezet ellenálló képessé- kal····kombinálva roboráló'gyógytea, illetve
gének fokozására ajánlott dtazsé és kapszu- "<hashajtó granulátuni alkotórés1;~ként van
"la hatóanyagaként van forgalomban.
forg~J(}mban. 'i' ..

SÉDFU SHIITAKE GOMBA


(Eupatorium pe1oliatum) (Lentinus adodes)

A TÉNYEK A TÉNYEK
Az amerikai oslakosok ismertették meg az Új Vi- Ez a gomba egy lentinan-nak nevezett poliszahari-
lágba bevándorlókat ezzel a gyógynövénnyel. dot (összetett cukrot) tartalmaz, amely állatkísér-
Különosen eros meghulés esetén használható jól a letekben gátolta a rákos daganatok növekedését.
teája lázcsökkentésre, izzasztásra. Mint hatásos Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy a lentinan
nyálkaoldó és köpteto, megkönnyíti a váladék ki- esetleg a szervezet immunrendszerét serkentve
ürülését és szabaddá teszi az orrjáratokat és a fel- fejti ki ezt a hatását, viszont ezáltal a fertozések
so légútakat. Enyhe hashajtó és jelentos nyugtató megakadályozását is elosegítheti. Japánban és KÍ-
hatása is van. nában kiegészíto szerként használják a rák elleni
184 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 185

terápiában. A shiitake gomba a vér koleszterin- sek, hiedelmek. A spárga gyökere szteroid glikozi-
szintjét is csökkenti és ezáltal a szívbetegség meg- dokat tartalmaz, amelyek közvetlenül hatnak a
akadályozásában is hatásos lehet. hormonok képzodés ére és ezáltal befolyásolhatják
az érzelmeket.
A LEHETSÉGES ELONYÖK Nem vitatott viszont a spárga kituno vizelethaj-
Serkenti az immunrendszer muködését. tó hatása, azonkívül nagyon tápláló étel. Sok fol-
Csökkenti a vér koleszterinszintjét. savat tartalmaz, ami nélkülözhetetlen a vörösvér-
testek keletkezéséhez. Sok természetgyógyász, a
Hogyan kell használni? szteroid glikozidok gyulladásgátIó hatása alapján,
SZÁJON ÁT a reumás fájdalmak csillapítására ajánlja. A spár-
Kapszula: ga elporított magja jót tesz a gyomorrontás ellen.
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjeil.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
VIGYÁZAT Stimulálja a hormontermelést.
Orvosával konzultáljon, mielott ezt a szert, vagy Megszabadítja a szervezetet a fölösleges víztol
bármilyen más rákellenesnek mondott készít- és sóktól.
ményt használna. Segít a folsavhiányos anémiát megakadályozni.
Csillapítja a begyulladt ízületek duzzanatát és
fájdalmát.
SPÁRGA
(Asparagus officinalis) Hogyan kell használni?
SZÁJON ÁT
A TÉNYEK Fiatal spárgagyökeret és magot fogyasszon. A mag
A spárga világszerte elterjedt és elfogadott gyógy- több országban por alakjában kapható. Naponta 1
növény. Különösen a kínai herbalisták tartják nagy !eáskanálnyi port keverjen el gyümölcslében és
becsben és a spárgagyökér legszebb példányait Igya meg.
családjuk és barátaik számára tartják fenn, mert
hitük szerint növeli a szeretet és az összetartozás VIGYÁZAT
érzését. Indiában a termékenység fokozására, a Vesegyulladás es etén ne használja.
menstruációs görcsök csillapítására, valamint a
szoptató anyák tejtermelésének növelésére alkal-
mazzák. Nyugaton afrodiziákumnak, a nemi vá-
gyat és teljesítoképességet erosíto szemek tartják.
A növény ezen sajátságai azonban csak feltételezé-
186 • Earl Mind;ell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 187

g,
SZEGFUSZEG
;ihAYII. MagyarGyógy§1;erliön~;a szegfijszeg-Ji
(Syzigium aromaticum L.,
Cariophyllus aromaticus L.) F"fa~'(Syzigium aroma{icum",l;i~" s~inoriíin~Ja:"
Cariophyllus aromaticus" L.)' szárítótt" virag~;\!i\
A TÉNYEK bimbóját (CaryophyUi flos) hiyafalos drog-
A legenda szerint Kínában több mint 2000 éve 6"nak ismer! el:!iMá~ drogQ~1 k0!!1~!nálva,
'"megtálálható fogkfemekbén, sz~Jvit~kbe'n,
használják a szegfuszeget a szerelmi vágy fokozása
, valamint "svédcseppekbe!l.;)\
reményében, Csakhogy semmilyen tárgyilagos bi-
zonyítéka sincs annak, hogy ez az igen jellegzetes,
kellemes illatú fuszer valóban afrodiziákum lenne.
Tény viszont, hogy a szegfuszegfa virágbimbója je- SZIBÉRIAI GINZENG
lentos mennyiségu illóolajat tartalmaz. Ennek ér- (Eleutherococcus senticosus)
zésteleníto és fertotleníto hatását a fogászatban
egyrészt a fogpulpa kezelése, érzéstelenítése so- A TÉNYEK
rán, másrészt szájvizekben használják fel. A szeg- Ha a keleti (kínai és koreai) és az amerikai gin-
fuszeg a fogfájásnak évszázadok óta ismert és al- zenget egymás elso fokú unokat estvére inek tekint-
kalmazott háziorvossága. A szegfuszegolaj meg- jük, akkor a szibériai ginzeng kissé távolabbi ro-
nyugtatja az emésztocsatorna izomzatát, ezáltal konnak számít, bár tulajdonságaiban, hatásaiban
csillapítja a hányingert. Más fuszerekhez hasonló- jelentos mértékben hasonlít az elobbiekhez. A ha-
an, a szegfuszeg is jót tesz az emésztésnek. tóanyagait, az e1euterozidokat a gyökerének kér-
gébollehet kivonni. A Szibériában honos növény-
A LEHETSÉGES ELONYÖK rol azt tartják, hogy a gyökerének fozete enyhíti a
Enyhíti a fogfájást. fizikai és mentális stresszt, jó hatású továbbá a
Csillapítja a hányást. hörghurutra és az idult tüdomegbetegedésekre. A
valódi ginzenghez hasonlóan rendezi a:magas vér-
Hogyan kell használni? nyomást és csökkenti a vér koleszterinszintjét. Dr.
SZÁJON ÁT I. I. Brekhman vizsgálatai szerint a szibériai gin-
Olaj: zeng, akárcsak a panax család tagjai, növelhetik a
Fogfájás ellen kenje be az érintett területet. Hány- fizikai állóképességet. Valóban, az orosz atlétákat
inger ellen keverjen el 2 csepp olajat egy csésze rendszesen kezelték szibériai ginzenggel.
vízben és igya meg.
A LEHETSÉGES ELONYÖK
Segít, hogy a szervezet a stressznek ellenálljon.
Javítja a mentális éberséget.
188 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 189

Elosegíti a gyógyulást a meghulésekbol és a fer- A LEHETSÉGES ELONYÖK


tozésekbol. Nyákkal vonja be a légútakat és a nyelocsövet.
Javítja az általános egészségi állapotot.
A vérkoleszterin-szint és a vérnyomás a csök- Hogyan kell használni?
kentésével védi a szervezetet a szívbetegség ellen. SZÁJON ÁT
Tea:
Hogyan kell használni? 1-3 teáskanálnyi elporított szilfakérget forraljon
SZÁJON ÁT
15 percen át 3 dl vízben, majd szurje meg. Napon-
Kapszulák: ta legfeljebb 3 csésze teát igyék.
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kivonat:
Naponta keverjen elS-lD cseppet meleg folyadék- SZÚRÓSCSODABOGYÓ
ban és igya meg. (Ruscus acluteatus)
Folyadék:
Naponta legfeljebb 3-szor 1 teáskanálnyit szedjen. A TÉNYEK
Az európai természetgyógyászok évszázadok óta
SZEMÉLYES TANÁCSOM
megbíztak ebben a gyógynövényben és az elégte-
A kínai természetgyógyászok úgy vélik, hogy a szi- len szívmuködés és vérkeringés által okozott pan-
bériai ginzeng az álmatlanság egyik legjobb ellen- gás és ödéma csökkentésére használták. Manap-
szere. ság foleg a nok körében nagyon népszeru, akik az
alsó végtag nem kielégíto vérkeringése miatti pa-
SZILFA naszok, pl. az ún. "nyugtalan láb" megszüntetésé-
(Ulmus fulva, Ulmus campestris) re, vagy legalább is enyhítésére alkalmazzák. Fran-
cia kutatók állapították meg, hogy a növény szte-
A TÉNYEK
roid-típusú vegyületeket tartalmaz, amelyek szukí-
A szilfa fiatalabb ágairól lefejtett kéreg jelentos tik a vénákat és csökkentik a gyulladást. Utóbbi
mennyiségu nyákanyagot tartalmaz. Ezért a kéreg hatásuk az ízületi gyulladás okozta duzzanat és fáj-
fozetével végzett gargarizálás nagyon jól csillapítja dalom enyhítésében is megnyilvánul. Kenocs alak-
a torokfájást és..száj nyálkahártyájának gyulladá- jában alkalmazva kitunoen megnyugtatja a begyul-
sát, iritációját. Ulofürdoben alkalmazva jó hatású ladt aranyeres csomó kat.
a fájdalmas aranyeres csomókra. Belsoleg adva vi-
zelethajtó hatása van, de használják vesekövek el- A LEHETSÉGES ELONYÖK
távolítására, kihajtására is. Egyes herbalisták a Javítja a kéz és a láb vérkeringését.
gyomorfekélyes fájdalmak enyhítésére is ajánlják. Csökkenti az alsó végtag ödémáját.
190 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 191

Gyulladásgátló hatása révén mérsékli az ízüle- a kéregbol, háncsból készült kivonat, az ún. lapa-
tek gyulladásos duzzanatát. chol, bizonyos daganatos betegségek ellen hatásos
Csökkenti az aranyeres csomók által okozott anyago(ka)t tartalmaz, amit a délamerikai orszá-
fájdalmat. gokban pl. leukémia kezelésére ki is próbáltak.
Ugy tunik azonban, hogy a lapacholból alígha lesz
Hogyan kell használni? használható rákellenes gyógyszer, mert, amint azt
SZÁJON ÁT az Egyesült Allamok Nemzeti Rákkutató Intézeté-
Kapszulák: ben embereken végzett vizsgálatokkal megállapí-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. tották, a szer nagy adagjai sok nemkívánatos mel-
Kivonat: lékhatást okoznak. A marylandi Bethesdában a
Naponta keverjen el 10-20 cseppet folyadékban és Haditengerészeti Orvosi Kutató Intézet munkatár-
Igya meg. sai 1974 azt találták, hogy a lapachol eléggé hatá-
sos parazitás fertozések ellen. Más vizsgálatok sze-
KÜLSOLEG rint a háncs kivonata csökkenti a vércukorszintet,
Kenocs: amit esetleg a cukorbetegség kezelésében lehet
Kis mennyiségu kenocsöt tegyen az aranyeres cso- hasznosítani. Mindezen hatásokon túl, a tabebuia
mókra, amíg a panaszai el nem múlnak. háncs ának kivonata jót tesz az emésztésnek is.

SZEMÉLYES TANÁCSOM A LEHETSÉGES ELONYÖK


Különösen azokkal tesz jót ez a gyógynövény, akik Segít a gombás fertozéseket megszüntetni.
egész napon talpon vannak - eladók, tanítók, or- Segít a parazitás fertozéseket leküzdeni.
vosok - és estére megdagad a lábuk. Elosegíti az emésztést.
Csökkenti a vércukorszintet.

TABEBUIA Hogyan kell használni?


SZÁJON ÁT
(Tabebuia impetiginosa)
Kapszulák:
A TÉNYEK Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kivonat:
Ennek a Brazilia és Argentína oserdeiben honos,
pau d / arco, illetve lapacho néven is ismert fa kér- Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 25-40 csep-
gének, háncsának fozetét régóta használják külön- pet folyadékban és igya meg.
Tea:
bözo gombás borbetegségek (candida, atlétal~b)
kezelésére. A Dél-Amerikában és az Egyesült Al- Naponta legfeljebb 3-szor készítsen 1 evokanálnyi
lamokban végzett kutatások megállapították, hogy háncsbóll csészényi vízben teát és igya meg.
192 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 193

TORMA VIGYÁZAT
(Armoracia lapathifolia) Ne fogyasszon egyszerre nagy mennyiséget, mert
hasmenést és eros izzadást válthat ki.
A TÉNYEK
A tormagyökérnek annyira keseru az íze, hogy SZEMÉLYES TANÁCSOM
könnyeket csal az ember szemébe. Ez az oka an- Legjobb, ha friss terméket használ, amit a terme-
nak, hogy a hagyományos zsidó húsvéti vacsora lotol, vagy a zöldséges boltban vásárol meg.
ételei között szerepel a fáraók törvényei alatt síny-
lodött elodeik emlékére. Kituno vizelethajtó és jót
tesz az emésztésnek is. A herbalisták a mézzel ke- TOZEGÁFONYA
vert tormát köhögés és asztma ellen ajánlják. Kül- (Vaccinium macrocarpon)
solega reumás fájdalmak és ízületi merevségek
A TÉNYEK
enyhítésére használható.
Az amerikaiak évente körülbelül 60 millió liter to-
A LEHETSÉGES ELONYÖK zegáfonya-szósztllevet fogyasztanak el, a legtöbb-
ló köpteto és megszünteti a légzési nehézségeket. jét novemberben és decemberben. De nem kell a
A gyulladásos izületek vérkeringésének javítása Hálaadás napjáig várni, a közönséges áfonya a ter-
révén enyhítheti a reumás panaszokat. mészettol kapott legjobb fegyver a hólyaghurut és
a húgyúti fertozések ellen. Az orvosok évek óta ru-
Hogyan kell használni? tinszeruen javasolják a betegeknek, hogy igyanak
SZÁJONÁT tozegáfonyalevet a húgyúti fertozések megelozése
Reszelt gyökér: céljál?ól. Valóban, az US. Pharmacopeia, az Egye-
Keverjen össze reszelt tormát mézzel és meleg víz- sült Allamok gyógyszerkönyve, amely az ország hi-
zel. Naponta fogyassza kínzó köhögés ellen. (Le- vatalos gyógyszereinek a jegyzéke, e probléma ha-
het, hogy nem nagyon jó ízu, de nagyon hatásos ). tásos orvosságaként szintén említi. Régen azt hit-
Tabletták: ték a kutatók, hogy a tozegáfonya megsavanyít ja a
Naponta legfeljebb 3-szor 1 tablettát szedjen. vizeletet és emiatt pusztuln~k el a behatoló, ferto-
zést okozó baktériumok. Ujabban azonbap Dr.
KÜLSOLEG Anthony Sabota, az ohioi Youngstown Allami
A friss tormareszelékbol kukoricakeményíto hoz- Egyetem munkatársa más lehetséges magyarázat-
záadásával borogatást lehet készíteni, amit gézkö- tal szolgált. Az o vizsgálatának eredményei arra
tésben tegyen az érintett területre. utalnak, hogy a tozegáfonya megakadályozza,
hogy a baktériumok megtapadjanak a hólyag falán
és így kisodródnak a szervezetbol a vizelettel, még
194 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 195

mielott kártékony hatásukat kifejthetnék. Ma még VADGESZTENYE


nem tudjuk, hogy a tozegáfonya pontosan hogyan (Aesculus hippocastus)
hat, abban azonban mindenki egyetért, hogy való-
ban hat. Sajnos a kereskedésbeli áfonyalevek A TÉNYEK
gyakran nagyon sok cukrot és ennek következté- A vadgesztenye, bár hagyományosan lázcsillapító-
ben igen sok kalóriát tartalmaznak. Némely bio- ként, valamint meghulés ellen háziszerként hasz-
élelmiszerboltban tozegáfonya-kivonatot lehet nálták, Európában újabban a reneszánszát éli. En-
kapni, amely nemcsak hatékonyabb, de kevesebb nek talán az a magyarázata, hogy a virágja, a leve-
kalóriát is tartalmaz. le, a termése magja és a fa lsérge egyaránt gyógy-
hatású anyagokat tartamaz. Altalában a forrázatu-
A LEHETSÉGES ELONYÖK kat, teájukat szokták orvosságként használni. A
Megakadályozza, hogy a baktériumos fertozés vadgesztenyevirágnak összehúzó, gyomor- és bél-
szétterjedjen a húgyútakban. görcsoldó, trombózist megelozo hatása van. A le-
vélbol készült teát háziszerként belsoleg bélhurut,
Hogyan kell használni? valamint belso vérzések ellen, külsoleg pattanásos
SZÁJON ÁT arcbor lemosására használják. A vadgesztenye
Kapszulák: magj ának az érrendszert erosíto, az erek átjárha-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. tóságát elosegíto, a véralvadást gátló hatása van.
Visszérgyulladás, lábszárfekély kezelésére hasz-
VIGYÁZAT nálják. A magból finom textilárúkhoz használható
Ha az a gyanúja, hogy húgyúti fertozése van, rögtön mosószert, valamint ragasztószert lehet házilag
forduljon az orvosához. Ha nem kezeli, elhanyagol- eloállítani. A fa kérgének hatóanyagai fényvédo
ja a ferzozést, súlyos szövodményekhez vezethet. kenocsök, napolaj ok alkotórészei.
Sok herbalista vallja és jósolja, hogy amint a
SZEMÉLYES TANÁCSOM baby-boom gyermekei középkorúak lesznek, a
Az élelmiszerboltokban kapható tozegáfonya-Ie- v.adgesztenye ismét népszeruvé válik az Egyesült
veket a feldolgozás során nagyon megédesítik. Ha- Allamokban.
tározottan állítom, hogy nem ezeket a termékeket
szoktam az embereknek ajánlani. Keressen édesí- A LEHETSÉGES ELONYÖK
tetlen termékeket a bio-élelmiszerboltokban. A Erosíti és tónusossá teszi a vénákat.
valódi tozegáfonyalé nagyon fanyar ízu, de igen Enyhíti a visszeres fájdalmakat.
hatásos. Szokták a természetes tozegáfonyalevet Izzasztó hatású, csökkentheti a lázat.
almalével is kombinálni. Ez mindaddig rendben
van, amíg meg nem cukrozzák.
196 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 197

Hogyan kell használni? VIASZBOKOR


KÜLSOLEG (Myrica cerifera)
Európában számos külsoleg használt, vadgeszte- A TÉNYEK
nye-készítmény van - rendszerint por alakjában - A természetgyógyászok nagyon nagy becsben tart-
forgalomban, amiket a csomaghoz mellékelt hasz- ják ezt az Amerikában honos növényt. A viaszbo-
nálati utasítás szerint alkalmaznak. Amerikába
kor ágainak porrá tört kérgébol készített forró te-
ezek nehezen jutnak be. át, mint kituno köptetot, rendelték meghulés, kö-
högés, vagy influenza esetén. Eros izzasztó hatása
BELSOLEG következtében a lázat is csillapította. A beteg kép-
Európa egyes országaiban (pl. Németországban), letesen szólva "kiizzadta a betegségét". Nagy
belsoleg (pl. vénabántalmak ellen) alkalmazandó adagban bevéve hánytató hatású, ami miatt régen
vadgesztenye-drogok kaphatók többnyire filmtab- foleg mérgezések esetén alkalmazták. Kituno száj-
letták, ill. drazsé alakjában. Adagolásuk: naponta víz készítheto belole, foleg érzékeny, vagy fájdal-
1-3-szor 1 tabletta, vagy drazsé. mas fogíny kezelésére. A kivonatát a borbe dör-
zsölve csökkenti a visszerek által okozott panaszo-
kat. Az egyik legrégebbi orvosság az aranyeres
Magyarországon a vadgesztenye '(AesculuS csomók kezelésére.
hippocastus) lev~lének ,..kivonata- Ó(Hippocas-F
t{Ini folii. extractum) ére~líneszesedés megeló- A LEHETSÉGES ELONYÖK
. zése, valamint érelmeszé~edés okozta szÍv- Elosegíti a meghulés miatt a légútakban pangó vá-
és érren~szeri panasz?i,{ ~.sökkentésére aján; ladék kiürülését.
lot! oldat egyik hatóa'iiyaga. A vadgeszt~ny~/ Enyhe serkento hatása van .
.~í:.~agjánfl.k pórki~?nata(Hippocastani semen'" J ó összehúzó (adsztringens) szer.
. si pulvis extractUln), valamint folyékony kivo- Enyhíti a vénagyulladás okozta panaszokat.
n~taí. (Hippocas!ani,: semenis jlufdum .extrac-
tum) araqyér: 'elleni kenódök, p valaíni.nt Hogyan kell használni?
visszér~~m egyik alkotórésze. SZÁJON ÁT
Kapszulák:
Ha szükséges, naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszu-
lát szedjen.
Kivonat:
10-20 cseppet keverjen el folyadékban és igya meg.
-
198 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 199

Szájvíz: len. Naponta 2-3-szor bedörzsölve a borbe, meg-


Ha szükséges, gargarizáljon a porból, vagy a kivo- gyógyítja az atlétalábat. 1-2 evokanálnyi hagymalé
natból készített folyadékkal. és 1 teáskanálnyi ecet elegyéveI esetleg sikerül a
Por: májfoltokat elhalványítani.
1/2-1 teáskanálnyi port keverjen el 1 csésze meleg A naponta elfogyasztott vöröshagyma fölös-
vízben és igya meg. legessé teheti, hogy kardiológushoz kelljen men-
nie. Több vizsgálattal igazolták, hogy azok vé-
KÜLSOLEG rében, akik naponta egy közepes nagyságú fej vö-
Szükség szerint kenje be a folyékony kivonattaI a röshagymát ettek, csökkent az összes koleszterin
visszereket és az aranyeres csomókat. koncentrációja és ugyanakkor megnott a "jó"
HDL-koleszterin szintje. A vöröshagyma a vér-
nyomást is csökkenti és megak51dályozza a vér-
VÖRÖSHAGYMA rögök képzodését. Az Egyesült Allamok Nemzeti
(Allium cepa) Rákkutató Intézetében újabban végzett vizsgála-
tok azt mutatták, hogy azok körében, akiknek az
A TÉNYEK étrendjében sok allium-zöldség (vöröshagyma és
A köznapi vöröshagyma az egyik legtöbb betegség fokhagyma) szerepelt, ritkább an, kisebb arányban
ellen és legrégibb ido óta alkalmazott orvosság. fordult elo gyomorrák, mint azok között, akik csak
Már régen azelott, hogy a különbözo meghulés el- kevés hagymafélét fogyasztottak. A népi babona
leni (gyári) készítmények forgalomba kerültek vol- szerint a vöröshagyma segít megorizni a nemi ké-
na, a herbalisták hagymalébol és mézbol készült pességet.
szirupot adták a légúti váladékpangás csökkenté-
sére. Culpeper "a makacs köhögés ellen és a szívós A LEHETSÉGES ELONYÖK
váladék kiköhögésére" ajánlja. Magam is kipró- Jó köpteto.
báltam és megállapíthattam, hogy valóban hat, de Enyhíti a meghuléses panaszokat.
a recept nélkül kapható meghulés elleni gyógysze- Megkönnyíti a bélgázok távozását a szervezetbol.
rek mellékhatásai, pl. szédülés, vagy idegesség nél- Elosegíti a szívbetegség elleni védekezést.
kül. A hagyma az emésztésnek is jót tesz. Gomba ellenes hatása van.
A pirított hagymát fülfájás elleni borogatásra Jól hat a szemölcsök ellen.
használták. Egyesek úgy tartják, hogy naponta egy J ó fertotleníto.
fej vöröshagyma elfogyasztása megakadályozza a
hajhullást. A hagyma nedvét közvetlenül a borre
kenve, vagy bedörzsölve, speciális gyógyhatást fejt
ki. A sózott hagyma hatásos lehet a szemö!csök el-
200 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 201

Hogyan kell használni? VÖRÖS LÓHERE


SZÁJON ÁT (Trifolium pratense)
Lé: A TÉNYEK
Naponta 3-4-szer 1 teáskanálnyi hagymalevet
A lóhere virágjából fozött teát hagyományosan
nyeljen le. A lé elkészítése céljából konyhai mixe-
máj- és epebántalmak, ízületi és reumás panaszok
loben homogenizáljon el egy fej nyers hagymát,
enyhítésére fogyasztották. Fürdovízhez adva reu-
majd tüllkendon szurje át. Hutoszekrényben tárol- ma és ízületi bántalmak enyhítésére használták.
hatja. Meghulés ellen keverjen el a meleg lében 2
Izomlazító és köpteto hatást is tulajdonítanak neki.
evokanálnyi mézet.
A lóherevirágot - akárcsak sok más növényt -
Friss növény:
egyéb drogokkal kombinálva különbözo daganatos
A vöröshagymát nyersen is eheti.
betegségek kezelésére is megpróbálták felhasznál-
ni. Az 1940-es években a híres-hirhedt Hoxsey-féle
KÜLSOLEG
"vörös lóhere kombináció" gyakran került az Ame-
Kenje be a szemölcsöt, vagy atlétaláb esetén, a lá- rikai Orvostársaság kritikájának kereszttüzébe.
ba ujjai közét hagymalével. Fertotlenítoként a bor- Abban az idoben a rákos daganatok hivatalosan
sebekre is kenheti. engedélyezett kezelése csak a mutét, vagy a sugár-
terápia volt. Az orvostársadalom Hoxseyt sarlatán-
VIGYÁZAT nak minosítette. A "vörös lóhere kombináció" va-
Amikor hagymát szeletel, óvakodjék a szemirritá- lóban a ráknak nem mindenható orvossága, azon-
ciótól. Ha szoptató anya, ne fogyasszon hagymát, ban vitathatatlanul Hoxsey nevéhez fuzodnek az
mert a csecsemojénél kólikát okozhat. elso lépések a népi kezelési módoknak, a különbö-
zo növényekbol kivont anyagoknak adaganatok
SZEMÉLYES TANÁCSOM modern terápiájában történo alkalmazása felé.
A "hagymás lehelet" ellen próbáljon egy kis petre- (Gondoljunk csak a Magyarországon is jól ismert
zselyem zöldjét enni. Klorofill-tabletták ugyancsak és alkalmazott vinblasztin, illetve vinkrisztin alka-
segíthetnek a hagymaszagot megszüntetni. loidokra, ezeket is növényekbol állítják elo).
A LEHETSEGES ELONYÖK

Kedvezo hatású máj- és epebántalmak ellen.


Enyhíti a reumás és más ízületi gyulladásos pa-
naszokat.
Esetleg gátolja bizonyos daganatok növekedését.
202 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 203

Hogyan kell használni? A LEHETSÉGES ELONYÖK


SZÁJON ÁT Jót tesz gyomorpanaszok ellen és elosegíti a bélgá-
zok távozását a szervezetbol.
Kapszulák: A koleszterinszint csökkentése révén véd a szív-
Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Kivonat: betegség kialakulása ellen.
Jó B-vitamin-forrás.
Naponta keverjen el 10-30 cseppet meleg folya-
Jót tesz az aranyeres csomóknak és a bornek.
dékban és igya meg.
A kivonata nyugtatóként hat.
VIGYÁZAT Hogyan kell használni?
Ezt és bármely más gyógynövényt csak az orvosá- SZÁJON ÁT
val történt konzultáció után használja daganatos Egyen sok zabrostban gazdag ételt.
betegségek esetén. Kivonat:
Gyomorrontás, emésztési zavarok esetén naponta
legfeljebb 3-szor 10-20 cseppet vegyen be a tüne-
ZABROST tek enyhítése céljából.
(Avena sativa)
KÜLSOLEG
A TÉNYEK A szalmáját külsoleges készítmények alakjában
A reggeli nem mindig jelentette a cukorral boven fürdok, aranyeres csomók kezelésére szolgáló ülo-
meghintett cereáliák fogyasztását, mint manapság. fürdok, valamint lábfürdok elkészítéséhez hasz-
"Kevésbé felvilágosult" elodeink - lehet, hogy nálja.
anyagi kényszerbol- zabkását reggeliztek. Ma már
tudjuk, hogy a zab nemcsak tápláló, hanem más SZEMÉLYES TANÁCSOM
célt is szolgál. A zabkorpa egy beta-glukánnak ne- A zab korpa mennyiségét fokozatosan növelje az
vezett anyagot tartalmaz, amely erélyesen csök- étrendjében, hogy a szervezetének ideje legyen az
kenti a vérszérum koleszerinszintjét. A beta- étrendváltozáshoz hozzászokni. Ha egyszerre túl
glukán az oldható rost egyik alakja. A zab jót tesz sok zabkorpát fogyaszt el, az görcsöket és felfúvó-
az emésztésnek, a zab kivonat pedig természetes dást okozhat.
hashajtó. A zab növénynek egyetlen része sem vész
kárba: a megszárított zabszalmából készített für-
dovíz csillapítja az aranyeres fájdalmakat és fel- Magyarországon az étkezési célra árúsított"
frissíti a fáradt, fájó lábakat. zabkorpán k~vül am;zabot'" (Avena sdtiva)
gyógyszernek'nem mÍliosülogyógyhátá~u
204 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 205

termékként más drogokkal kombinálva a do· Olaj:


hányzásról való leszokást elosegíto kapszula Naponta 2-szer keverjen el 6-8 csepp zellerolajat
alkotórészeként is forgalmazzák. vízben és igya meg.
VIGYÁZAT
ZELLER A zellerlevet és -olajat a terhesség alatt nem sza-
bad használni.
(Apium graveolens)
A TÉNYEK
Azt hihetné, hogy a zeller nem egyéb, mint a hús- Magyarországon a zöldségként árúsított zeI.
levesbe belefozött, vagy a krumplisalátába vágott lergyökéren kívül a zellerJevelet (Apiifoliuf!l)
zöldség. Pedig a zeller gyökerének, levelének és mint gyógyszernek nem minosülo gyógyha'tá.
magj ának egyaránt gyógyhatása is van. A zeller le- sú terméket más drogokkal kombinálva ro.
ve és a zellermag kivonata kituno vizelethajtó. A boráló teakeverék alkotórészeként is forgal.
mazzák.
zeller gyökér nyugtató hatást fejt ki az emészto
rendszerre, megszünteti a gyomorrontást és elose-
gíti a gázok távozását a szervezetbol. Reumás és
köszvényes panaszok enyhítésére is alkalmasnak
tartják. A zellerlé közkedvelt népi orvosság, ami-
Néhány hamarosan népszeruvé
nek megivásától a menstruáció bekövetkezését váló gyógynövény
remélték.
Bár az alábbi gyógynövények nem érték még ,el a
A LEHETSÉGES ELONYÖK
"Száz csúcstermék" státuszát, az Egyesült Alla-
mokban egyre no a népszeruségük és egyre többen
Természetes vizelethajtó. kezdik alkalmazni oket.
Jót tesz az emésztésnek és növeli az étvágyat.
Enyhítheti a reumás és a köszvényes fájdalmakat.
OSHA
A zellerlé és -olaj kiválthatja a menstruációt.
(Ligusticum porteri)
Hogyan kell használni? A TÉNYEK
SZÁJON ÁT
Lé: Ezt a növényt eredetileg az amerikai földrész nyu-
gati részén élo oslakosok használták meghulés és
Naponta 2-3-szor vegyen be 1 evokanálnyi zeller-
levet. felso légúti fertozések kezelésére. Manapság azt
tartják róla, hogy serkenti az immunrendszer mu-
ködését, segítve ezzel a szervezet védekezését - töb-
206 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstennék" • 207

bek között - a vírusfertozések ellen. Manapság a Hogyan kell használni?


lomatuum-gyökérrel, egy másik immunstimuláló
Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen.
szerrel kombinálva kapszulákban árulják az indiá- Naponta legfeljebb 3-szor 10-30 cseppet kever-
nok. Amilyen mértékben terjed a köztudatban az jen el folyadékban és igya meg.
osha-nak az immunrendszerre kifejtett kedvezo ha-
tása, úgy válik majd ugyanolyan népszeruvé, mint az
echinacea (kansasi kígyógyökér), az asztragálusz és REISHI GOMBA
más jól ismert növényi immunserkentok. (Ganodenna lucidum)
Hogyan kell használni? A TÉNYEK
Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen. Az újabb vizsgálatok, amiket ezzel a Távol-Kele-
Naponta legfeljebb 3-szor 20-30 cseppet kever- ten nagyon népszeru ínyencségnek számító gom-
jen el folyadékban és igya meg. bával végeztek, azt mutatták, hogy egerekben meg
tudta állítani a rákos daganatok növekedését. Ter-
mészetesen nagyon sok kutatásra van még szükség
SZUZBOKOR, vagy BARÁTCSERJE ahhoz, hogy eldönthessék, vajjon emberben is ha-
(Agnus castus ) sonló hatást fejt ki. Más vizsgálatok szerint ennek
a gombának nagyon eros antihisztamin-hatása
A TÉNYEK
van, amivel meg lehet szüntetni, vagy legalább is
A szuzbokor, vagy barátcserje rendkívül népszeru enyhíteni lehet az allergiás tüneteket. A shiitake
Európában, ahol a premenstruációs tünetek, vala- g0mbához hasonlóan, a reishi gomba is képes a
mint a menopauzával járó néhány nagy,on kelle- szérum koleszterinszintjét csökkenteni és a vérrö-
metlen panasz enyhítésére használják. Evszázad- gök képzodését megakadályozni.
okon át a mértéktelen nemi vágyak csökkentésére
használták, azonban semmi bizonyítéka sincs an- Hogyan kell használni?
nak, hogy a barátcserjének bármilyen hatása lenne Naponta legfeljebb 3-szor egy kapszulát szedjen.
a libidóra. Az európai herbalisták elsosorban noi
bántalm ak ellen ajánlják. Az amerikai kollégáik
azt vallják, hogy amint a baby-boom gyermekei kö-
zépkorúak lesznek, a barátcserjét, mint az
ösztrogénpótló t~rápia alternatíváját ismét fel fog-
ják az Egyesült Allamokban fedezni.
208 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 209

GYÓGYNÖVÉNYfEÁK vízbe. Körülbelül 5-10 percig hagyja ázni. Ezután


ÉS ALKALMAZÁSUK vegye ki a teatojást és igya meg a teát. Ha nem kí-
ván teatojást használni, egyszeruen szórja a her-
Kétféle teát különböztetünk meg: az egyiket el- bát a forró vízbe és 10 perc elteltével szurje le.
sodlegesen a kávé, vagy a tea helyett, azok alter- Több csészényi tea elkészítéséhez üveg-, vagy ke-
natívájaként isszuk, a másikat gyógyhatásai miatt rámia teáskannát használjon. Minden egyes csé-
fogyasztjuk. Az elobbieket a szupermarketekben szére 1 evokanálnyi herbát számítson. Az otthon
árulják és ezekben a teákban a gyógynövények, elkészített teáját cukorral, vagy mézzel édesítheti.
vagy azok kivonatai csak ízesítoként fordulnak Meleg idoben jégkockákat tehet az elkészített
elo. Aránylag gyenge és általában veszélytelen te- teához, így jeges teát ihat. Az alma-, a borosmen-
ák, de nem fejtik ki azokat az elonyös hatásokat, ta-, a kamilla-, az áfonya, a málnalevél- és a na-
amiket a valódi gyógyteák esetén tapasztalunk. rancsvirágtea különösen jó lehutve. Körítse cit-
Az igazi gyógyteákat szabadon kimérve, vagy elo- romszelettel, vagy friss leveles mentaággal.
re csomagoltan, illetve zacskós teaként kiszerelve Az alábbi jegyzékben a népszeru gyógynövény-
patikákban, gyógynövényboltokban, illetve bio- teákat és röviden az alkalmazásukat soroltam fel.
élelmiszerboltokban lehet megvásárolni. Általá-
nos szabály, hogy ezek a gyógynövénykészítmé- Angyalgyökér-tea Enyhe görcsoldó és elo-
nyek sokkal hatékonyabbak, mint a közönséges segíti az emésztést
teák és ezért körültekintoen kell velük bánni. Mi- Ánizsmag-tea Az orr és a melléküre-
elott bármilyen gyógyteát használna, igyekezzék gek duzzadását csök-
minél többet megtudni róla. Ha terhes, vagy ma- kenti
gas a vérnyomás a, konzultáljon elobb az orvosá- Bazsalikom- és Tonikum
val, mielott bármilyen gyógynövény teát kezdene borvirág-tea
fogyasztani. Ne igyék serkento hatású teát (pl. csi- Bodzavirág-tea Fokozza az immun-
kófark-teát) este, vagy elernyeszto, bódító hatásút rendszer muködését
(pl. kamillateát) nap közben, amikor ébren kell Bojtorjángyökér-tea Jót tesz ischias és reu-
lennie. Egyes forgalmazók koffeint tehetnek a más ízületi gyulladás
csomagolt gyógyteáikba. Ha el akarja kerülni ezt esetén
a szert, nagyon gondosan olvassa el a tea cimké- Borókabogyó-tea Jót tesz hólyaghurut el-
jét. Legjobb, ha "koffein-mentes" felirattal ellá- len
tott gyógyteát vesz. Borsosmenta-tea Megkönnyíti a bélgá-
A gyógyteát nagyon egyszeru elkészíteni. For- zok távozását
raljon vizet. Tegyen 1 evokanálnyi gyógyteát (her- Borvirág-tea Búskomorság ellen
bát) a teatojásba és merítse azt 1 csészényi forró
210 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A "száz csúcstermék" • 211

Buku-tea Természetes vizelethaj- Kamillavirág-tea Megnyugtatja a túl ak-


tó (nagy mennyiségben tív gyermeket; különö-
fogyasztva veszélyes) sen jó lefekvés elott
Cickafark -tea Általános tonikum Komló-tea Nyugtató
Cikória-tea Étvágygerjeszto, javít- Kukoricahaj-tea Csökkenti a húgyúti
(katángkóró- tea) ja a máj muködését fertozésekkel járó fáj-
Csalánlevél-tea Növeli a vérnyomást dalmat
(kerülje, ha magas a Lepkeszeg-tea Meghulés ellen
vérnyomása) (görögszéna-tea )
Csipkebogyó-tea Kellemes ital, különö- Lucerna-tea Elosegíti az emésztést
sen meghulés esetén Macskagyökér-tea Természetes nyugtató
Édesgyökér-tea Jó hashastó Macskamenta-tea Elernyeszto, enyhe
Édeskömény-tea Jót tesz a hasnyálmi- (gyöngymenta-tea) nyugtató
rigynek Málnalevél-tea Erosíti, tonizálja a mé-
Fahéj-tea "Tisztítja" az agyat het
Fekete áfonya-tea Segíti a vérkeringést Maté-tea Fokozza az izom tónust
Fekete bodza- Fokozza az immun- Narancsvirág-tea Enyhe altató
virág-tea rendszer muködését Pemetefu-tea Elosegíti a szívós légúti
Fekete ribiszke-tea Serkenti az ízlelobim- váladék kiürülését
bókat Petrezselyem-tea Vizelethajtó
Fodormenta-tea Elosegíti a bélgázok tá- Szárcsagyökér-tea Hashajtó; a hormon-
vozását (szarszaparilla -tea) egyensúlyt szabályozza
Galagonyabogyó-tea Idos emberek eronlétét (rendszeresen nem sza-
növeli bad fogyasztani)
Ginzeng-tea Természetes tonikum Szennalevél- tea Jó hashajtó
Gyermekláncfu-tea Javítja a máj- és a ve- Szilfakéreg-tea Fájdalomcsillapító
(pi typang -tea) semuködést Szúrós csoda- J ó vizelethajtó
Gyömbér-tea Visszaszerzi az étvágyat bogyó-tea
Hidrasztiszgyökér -tea Belso detergens (kerül- Tarackbúza -tea Erosíti a hólyagzáró iz-
je, ha magas a vérnyo- mot, jó vizelethajtó
mása) Tozegáfonya-tea Kellemes étkezés elotti
Jázmin-tea Enyhe idegnyugtató ital
Kakukkfu-tea Torokfájás és meghulés Vörös lóherevirág-tea Belso tisztító
ellen Zsálya-tea Összehúzó hatású
3. FEJEZET
A RÉGI IDOK KEDVENCEl

Ezeket a régi gyógynövényeket évszázadokon át


eredményesen használták. Talán ma már nem felel-
nek meg a "Száz csúcstermék" követelményeinek, a
hagyományos természetgyógyá?zok közül azonban
még sokan ma is alkalmazzák. Erdekes, hogy meny-
nyire eltér az amerikai és az európai felfogás a nö-
vényi eredetu gyógyhatású szerekrol: a VII. Magyar
Gyógyszerkönyvben az alább ismertetett gyógynö-
vények közül több hivatalos drogként szerepel.

BORVIRÁG
(Borago officinalis)
A TÉNYEK
A középkorban borvirág-teát adtak a lovagi tor-
nák vetélkedoinek, mint morál is stimuláló szert.
Culpeper azt jegyezte föl errol a növényrol, hogy
"megnöveli a tejet a nok mellében". Igen alkalmas
volt arra, hogy a légútakból a pangó váladékot el-
távolítsa. Az évek során a herbalisták nagyon sok-
féle betegség ellen használták, kezdve a fekélytol
egészen az idegkimerültségig. Kitunoen alkalmaz-
ható a premenstruációs tünetek ellen.
214 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 215

Hogyan használják ma?


mint ízületi fájdalmak enyhítésére ajánlott
Borvirág-készítmény kivonat és kapszulák alakjá-
ban kapható. Naponta legfeljebb 3 kapszulát szed- kenocs a!kotórésze~~nt is f9,rga!~mba~yal\~~
A levendl!la-olaj (Aetheroleum lavandulaé)\fe,l-
jen. A kivonatból naponta 1 teáskanálnyit kever- so légúti~inegbetegedések tün,eteif'csökkento
jen el gyümö1cslében és igya meg.
cl$epp" i1I,etve ol~~t, 'iv~lamint ~eUIÍl,ael!enesji1w
fürdoolaj, masszázsolaj, ilIetveorrdugulást
$;

FRANCIA LEVENDULA m~rséklo'orrkenocs egyik );1atóaliyaga;",


x··· Rr" - , ;Uti:-"i<

(Lavandula officinalis)
GYÖNGYAJAKFU
A TÉNYEK (Leonorus cardia ca)
Ez a menták családjába tartozó növény nagyon
A TÉNYEK
népszeru és parfumök, szappanok és illatszeres
zacskók gyártásánál használják föl. Már a rómaiak Osi idok óta használták ezt a növényt "noi bajok"
levendula-virággal illatosították a nyilvános fürdo- kezelésére és mint a szivet erosíto orvosságot. A
iket. A növény neve is a latin lavare (= mosni) szó- görögök a szülési fájdalom enyhítésére és mint
ból származik. Az aromaterápiában a levendula- nyugtatót alkalmazták. Culpeper azt írta róla,
olajat az elernyedés elosegítésére és a fejfájás ke- hogy "nincs nála jobb gyógynövény a szívbol a bús-
zelésére alkalmazzák. A levendula-tea a "gázos komorság eltávolítására és a szív erosítésére".
gyomor" hagyományos orvossága, azonkívül a szo- A modern herbalisták a premenstruációs tüne-
rongás oldására, enyhítésére használják. tek kezelésére használják a gyöngyajakfüvet. Azt
tartják, hogy egyéb "noi gyógyfüvek" -kel, pl. mál-
Hogyan használják ma? nalevéllel kombinálva, segít a méhet avajúdásra és
Keverjen 5 csepp levendulaolaj at a nyugtató fürdo a szülésre felkészíteni.
vizébe.
Hogyan használják ma?
Naponta legfeljebb 3-szor keverjen el 10-15 csepp
'A VII. Magyar Gyógyszerkönyv a valódi le- kivonatot meleg folyadékban és igya meg. A meg-
vendula' (Layandula angustifolia MiH., szino- szárított növénybol naponta készítsen teát és igyon
nímája: Lavandula'officillalis) félcsérjének'a meg 1 csészével.
teljes kinyílás elott gyujtött virágait levendu-
lavirág (Lavandulae Jlos) néven hivatalos VIGYÁZAT
drognak ismeri el. Egyéb drogokkal kombi- A terhesség alatt ne, csak közvetlenül a szülés
nál,ya~;,tonikum, nyugtató teakeverék" vala:' elott használja.
216 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 217

GYURUFA högés, bélbántalmak, sot a világ egyes részein a tü-


(Hamamelis virginiana) dobaj kezelésére is használják. Nagy jódtartalma
miatt pajzsmirigy-túltengés elleni gyógyszer.
A TÉNYEK
Eloször az északamerikai indiánok használták a Hogyan használják ma?
búbájdiónak isnevezett gyógynövényt. A levelébol, Készítsen teát a megszárított zuzmóból. Naponta
valamint az ágai kérgébol készített fozet, illetve ki- 1 teáskanálnyi herbát keverjen el fél csésze forró
vonat gyulladáscsökkento hatású, jól alkalmazható vízben, majd szurés után lassan szürcsölgetve igya
kisebb horzsolások, vágások, zúzódások külsoleges meg. Két hétnél tovább ne használja egyfolytában.
kezelésére. ló hatás ú az aranyeres és visszeres bán-
talmak ellen. A kivonat arc1emosó folyadék alkotó-
részeként a bor revitalizálására és a fölösleges zsír KAPCSOS KORPAFU
eltávolítására alkalmas. A teáját belsoleg izzasz- (Lycopodium clavatum)
tásra, valamint bélhurut ellen használják.
A TÉNYEK
Hogyan használják ma? Az amerikai indiánok a növény spóráit a sebre szór-
Gyárilag desztillált kivonatot használjon az irritált ták a vérzés csillapítása, megállítása céljából. A ke-
területek naponta többszöri kezelésére. vés vízzel elkevert spórákat lenyelve, vizelethajtó-
ként és makacs, idult székrekedés ellen használják.
~agyarországon a gyurufa kérgét (Hama~ Hogyan használják ma?
melidiS cortex) mint gyógyszeJ;nek nem mino-
sülo gyógyhatású ter,méket, prosztatagyuIla- A gyógynövényboltokban árúsított porával (spórá-
,dások :esetén feIlépo. szuhjektív panaszok' jával) kisebb borsebeket hintsen be.
csökkentésére. javasolt cseppek egyik ható-
anyagként forgalmazzák:":: KARDA~ON
(Elettaria cardamomum)
IZLANDI ZUZMÓ A TÉNYEK
(Centraria islandica, Lichen islandicus) Az Indiában honos növény áthatóan illatos magvai
nagy mennyiségu illóolajat tartalmaznak, amit már
A TÉNYEK az ókorban étvágygerjesztonek, az emésztés elose-
Az északi területeken táplálkozásra is alkalmas le- gítésére, valamint afrodiziákumként használtak. A
mezes zuzmót, népi orvosságként hörghurut, kö- curry mindenkori alkotórésze.
218 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 219

Hogyan használják ma? Atlétaláb kezelésére naponta kenje be a kivonatá-


Étvágytalanság, emésztési panaszok esetén kever- val a lába ujjai között. A kivonata tetu és rüh ellen
jen el 15 elporított magot fél csésze forró vízben. is alkalmazható. Naponta használja.
Adjon hozzá két evokanálnyi friss gyömbérgyöke-
ret és egy kis darab fahéjat. Lassú tuzön fozze 15 A VII; Magyar Gyógyszerkönyv a'.J:<.ertika-
percen át. Ekkor adjon hozzá fél csésze tejet és kukkfu (Thymus vulgaris L.) fásodó'félcserje
fozze további 10 percen át lassú tuzön. Tegyen
,virágzó ágvégét (Thymi vulgwis herba) hiva-.
hozzá kevés vaniliát, majd édesítse meg mézzel. talos drognak ismeri el. A virágzó, friss ágVé-
Naponta igyon meg belole 1-2 csészével. gekbol vízgozdesztillálással elQállított, fino-
mított ilIóolaj, a,kakukkfuolaj .(Aefheroleum
thymi) ugyancsak hivatalos. A növény herbá-
ja (Thymi herba) má,s'drogokkalkombináJva
fogkrém;' szájvíz, ecsetelo, gél és tabletta al-
J:<.otórészekéntvan forgalomban. A folyékony
kivonata (Thymi fluidum extractum) köhögés
elleni szirupban és cseppekben fordul elo. A";f
növény kivonata (Thymi herbae extractum) '.
KERTI KAKUKKFU köhögés elleni cseppek, 'oldat, köhögéscsilla-
(Thymus vulgaris) pító instant tea, illetve zselé egyik alkotóré~
A TÉNYEK sze. A kaknkkfu-tinktúra (Thymi tinctura)
gyulladáscsökkento és a letapadtIégúti vála:
A középkorban azt tartották a kakukkfurol, hogy
dék kiürítését elosegíto cseppek, elixir, Vala-ih
növeli a bátorságot: A nok kakukkfuvet adtak a 10-
mint az égési sebek hámosod;ísát elosegíto
vagjuknak, mielott elmentek a csatába. Culpeper kenocsd egyik alkotórésze. A' kakukkfuolaj
az írta e növényrol, hogy a "tüdot erosíti" és "bel- (Aetheroleum thymi), a Jégzést megkönnyíto
soleg alkalmazva megnyugtatja a gyomrot és ki-
inhalátum, cseppek, krém, orrkenocs, illetve
hajtja a szeleket". Az évek során a kakukkfuvet tabletta egyik alkotórésze.
köptetoként, fertotlenítoként használták és gom-
baellenes szerként is ismerték. Torokfájás esetén a
teája alkalmas gargarizálásra.
Hogyan használják ma?
Készítsen teát a megszárított növénybol. Naponta
legfeljebb 3-szor igya, vagy gargarizáljon a teával.
220 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 221

MUSTÁR (FEHÉR ÉS FEKETE) mint gyógyszernek nem minosülo gyógyhatású ter-


(Brassica hirta) méket, ideges eredetu szívpanaszok, ún. "ideges
(Brassica nigra) szívdobogás" ellen külsoleges alkalmazásra aján-
lott emulzió egyik hatóanyagát forgalmazzák.
A TÉNYEK
Mindkét mustárnövény tulajdonságai hasonlók
egymáshoz, bár a fekete mustárt erosebb hatású- ORVOSI CITROMFU
nak tartják. Culpeper a mustárt külsoleg ízületi (Melissa officinalis)
fájdalmak és derékfájás kezelésére javasolta, míg
A TÉNYEK
mézzel összekeverve szájon át szedve a köhögés
csillapítására ajánlotta. Az évek során a herbalis- Az eredetileg Távol-Keleten honos növényt arab
ták nagyrészt követték Culpeper útmutatását, ma- kereskedok juttatták el Spanyolországba. Késobb
napság azonban már csak külsoleg alkalmazzák a bencés szerzetesek vitték magukkal Németország-
mustár gyógyhatását. ba. Az Európában még mindjg népszeru orvosi cit-
romfu ma már az Egyesült Allamok egyes részein
Hogyan használják ma? is no. Mint a mentacsalád egyik tagja, illóolajokat
Alkohollal hígított mustárolajat dörzsölve a borbe, tartalmaz, amelyek kellemes citromillatúak. Az or-
fokozni lehet az ízületi gyulladás területének vérel- vosi citromfu régóta használt népi orvosság bélfel-
látását. Sohase használjon abedörzsöléshez hígítat- fúvódás és kólika ellen. A 17. század híres herbal-
lan mustárolajat, mert nagyon irritáló lehet. Gyer- istája, Culpeper, annyira hitt az orvosi citromfu
mekkoromban, valahányszor nagyon meghultem, gyógyító hatásában, hogy a következoket írta:
az édesanyám mustártapaszt tett a mellemre. Na- "Készítsenek a nedvébol cukorral szirupot... és
gyon jó nyugtató hatású volt a kimelegedést okozó minden elokelo hölgy házában legyen belole any-
mustár. A tapaszt mustárlisztbol (a mustármagok nyi, hogy jusson a szegény és beteg szomszédok
orleményébol) könnyen el lehet készíteni. Keverje gyenge gyomrának és beteg testének gyógyítására
össze a mustárlisztet hideg vízzel, hogy suru paszta is". A herbalisták még mindig rendelik ezt a gyógy-
legyen belole. Terítse szét a pasztát egy tiszta ken- füvet gyomorrontás, idegfeszültség és álmatlanság
dore és tegyen egy gézréteget a mustár fölé. Az így ellen. A melegen fogyasztott teája izzasztó hatású.
elkészített mustártapaszt helyezze a mellkasra, vagy Az izzadás lehuti a testet és csökkenti a lázat.
a gyulladásos ízületre. Tíz perc elteltével távolítsa el
Hogyan használják ma?
a tapaszt. Ha hosszabb ideig a borön hagyja, irritá-
ció léphet föl. A fehér mustár leveleit saláták ízesí- Az orvosi citromfu sokfelé tea, száraz tea és kivo-
tésre lehet használni, nagyon jó ízuek. nat alakjában kapható. Naponta legfeljebb 3-szor
Magyarországon a mustárolajat (Oleum sinapis) 1/2-1 teáskanálnyi kivonatot keverjen el folyadék-
A régi idok kedvencei • 223
222 • Earl Minde!!: Gyógyfüvek bibliája

javasolják azoknak, akik nagyon erosen izzadnak.


ban. Naponta készítsen a szárított herbából teát, Culpeper azt ajánlotta, hogy zsályateával öblöges-
vagy igyon meg 1 csészényi csomagolt teát. se a száját az, akinek az ínye fáj. A tea egyéb ként
gyomorgörcsök és felfúvódás csillapítására is al-
A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben a citromfu kalmas, valamint jót tesz az emésztésnek. A zsálya
(Melissa officinalis L.) virágzáskor gyujtött és kedvelt konyhai fuszer.
megszárított lomblevele, mint citromfulevél
(Melissae folium) hivatalos drogként szerepel. Hogyan használják ma?
A citromfulevél (Melissae folium) számos Készítsen a megszárított herbából teát. Naponta
nyugtató, görcsoldó hatású csepp, teakeverék, igyék. Naponta legalább 3-szor gargarizáljon a zsá-
epetea, gyomorcsepp, drazsé, továbbá a lyateával az ínyfájdalmak enyhítése céljából.
szájhigiénét javító fogkrém, szájvíz, valamint
kizárólag a szájon és a környékén jelentkezo A .VII. Magyar Gyógyszerkönyv az orvosi
herpes simplex kezelésére ajánlott ecsetelo és zsálya (Salvia officinalis L.) félcserje virágzás
gél egyik alkotórésze. A citromfu herbája elott és virágzás kor gyujtött megszárított le-
(Melissae herba) roboráló, nyugtató, valamint velét , mint orvosi zsályalevelet (Salviae foli-
epetea, továbbá tonilrnm egyik alkotórésze- um), hivatalos drogként ismeri el. A drog
ként is forgalomba kerül. A citromfu tinktú- görcsoldó epetea, köhögéscsillapító és köpte-
rája (Melissae tinctura), illetve a citromfu levél to tea, májra és epére ható növényi tabletta,
kivonata (Melissae folii extractum) gyomor-
valamint a svéd csepp egyik alkotórésze. Az
bántalm ak elleni cseppek, illetve nyugtató ha- orvosi zsályalevél kivonata
tású drazsé és teakeverék egyik alkotórésze.
(Salviae folii extractum) más drogokkal
kombinálva gyulladásgátló, fertotlenítO
cseppben, öblögetóoen, illetve gélben is for-
ORVOSI ZSÁLYA galomban van. A zsályalevél iIIóolaja (Aether-
(Salvia officinalis) oleum salviae) a székrekedés megszüntetésére
javasolt granulátum, a felsolégúti megbete-
A TÉNYEK gedések tüneteit csökkento cseppek, fájda-
Ennek a gyógyfunek a botanikai neve a latin sal- lomcsillapító reumatapasz, valamint ízületi
vere (= megorizni) szóból ered, ami arra utal, hogy és izomfájdalmak enyhítésére ajánlott ke-
nocs egyik alkotórésze.
a zsályáról azt tartották, hogy minden betegséget
gyÓgyít. A középkorban a zsályát használták a tu-
---
berkulózisban szenvedo betegekre annyira jellem-
zo éjszakai izzadás ellen. A herbalisták még ma is
224 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
A régi idok kedvencei • 225
ÖRVÉNYGYÖKÉR
RÉTI LEGYEZOFU
(Inuia heienium)
(Filipenduia uimaria)
A TÉNYEK A TÉNYEK
Ez a gyógyfu a légúti fertozések és az emésztési
rendellenességek hagyományos népi OIvossága. Ez a gyógynövény 1. Erzsébet angol királyno ked-
Nemcsak jó köpteto, hanem illóolaj- és nagy vence volt átható édeskés illata miatt. A meghulés,
nyáktartalma folytán védoréteget képez a légútak az influenza, a láz és az ízületi gyulladás régóta
nyálkahártyáján és ezáltal nyugtató hatást fejt ki. használt orvossága, mert az illóolajon kívül ugyan-
Culpeper meggyozodéssel állította az örvénygyö- azt a szalicint tartalmazza, ami a fehér fuzfa kérgé-
ben is megtalálható. A legyezofu teája kituno víz-
kérrol: "Ha minden más orvosság hatástalan, a hajtó is.
gyermekek szamárköhögése ellen a legjobb szer".
Valamikor az orvos társadalom nagy becsben tar- Hogyan használják ma?
totta az örvénygyökeret, ezért felvette az O.S.
Pharmacopeia, az Egyesült Allamok gyógyszer- Készítsen teát a szárított herbából. Naponta igyék
egy csészével.
könyvének jegyzékébe. Az örvénygyökér az
amenorrhoea, a menstruáció hiányának is népi
orvossága volt. (Ezt és minden olyan gyógynö- Magyarországon a réti legyezofu herbája
vényt, amely menstruáció megindulását válthatja (Filipendulae herba) mint gyógyszernek nem
ki, a terhesség ideje alatt nem szabad szedni). minosülo gyógyhatású termék, vizelethajtó
tea keverék egyik alkotórészeként van forga-
Hogyan használják ma? lomban.
Készítsen a szárított herbából teát. Naponta igyék
meg 1 csészével. Naponta legfeljebb 3-szor keverjen
el 10-30 csepp kivonatot folyadékban és igya meg. SZAGOS ROZMARING
(Rosmarinus officinalis)
Magyarországon az örvénygyökér (Inuia
helenium) gyökere (Jnulae radix) mint gyógy- A TÉNYEK
szernek nem minosülo gyógyhatású termék Culpeper szédülés ellen javasolta a rozmaringból
más drogokkal kombinálva a légútak nyál- készített teát. A herbalisták még ma is alkalmaz-
kahártyáját nyugtató cseppek egyik alkotó- zák a belso fül rend~llenessége miatt fellépo szé-
részeként van forgalomban. dülés csillapítására. Eveken át azt tartották a roz-
maringról, hogy javítja az emlékezoképességet. A
rozmaring olaját a halánték borébe dörzsölve eny-
---

226 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 227

hítheti akár a migrénes fejfájást is. Az olívaolajba


.maringolajatjj m4sdrogokkal'kombi~'ál~'a:??i'
tett rozmaringlevél, vagy hozzákevert néhány
csepp rozmaringolaj népszeru hajápolószer a kor- 'fáj<lalomcsiÍlapí tó r~umaia pasz,leum~ ..elI~;;l
pásodás ellen és egyes herbalisták úgy vélik, hogy ni fürdoolaj, krém, IÍlasszázsolaj, kenocs,,\,aZ
a haj növekedését is serkenti. A lassan, szürcsöl- .Iamint a' s?:elIemiiésnzikai .teljes~tokép~~ség~;
fokozására ajánlott',téakeverék alkotQrésie::!\i!?
getetve fogyasztott rozmaring tea jót tesz az ideg-
ként. is, forgalmazzák .. "
feszültség ellen és különösen jó, ha tenziós fejfájá- ';Ü'

sa ellen valamilyen természetes szert kíván hasz-


nálni. A rozmaring kedvelt konyhai fuszer.
TYÚKHÚR
(Stellaria media)
HAMLET A GYÓGYNÖVÉNYEKROL
A TÉNYEK
A rozmaring régi népi orvosság az emlékezoké-
Culpeper azt írta errol a gyógyfurol, hogy "sertés-
pesség javítására. Shakespeare ezeket mondatja
zsírban fozve, majd így alkalmazva segít a görcsö-

--
a Hamletben Opheliával:
kön, rángógörcsökön és bénulásokon". A népi
"Itt egy rozmannszál, az emlékezetre; gyógyászatban a tyúkhúrt köptetoként és antaci-
kérlek, édes rózsám, hogy jussak eszedbe; dumként (gyomorsav-túltengés elleni szerként)
itt meg háromszín ibolya, ez való a gondolatra". használták. Kenocs alakjában külsoleg alkalmazva
(Arany János fordítása).
jól bevált horzsolások, irritációk, ekcéma és más
borbántalmak kezelésére.

Hogyan használják ma?


Hogyan használják ma? Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen. A
A rozmaringolajat az aromaterápiában használják kenocsöt szükség szerint alkalmazza.
(lásd 314. oldalon). Készítsen a szárított herbából
teát. Naponta igyék belole.
UBORKA
(Cucumis sativus)
:A i~II:i .~ágY:rG;y~gy~z~r~gjf~b~hi a. s~agJ~\.
ii rozmat1ng :(Rosmarf,!u~pfliC'iilalis,l""')virágzó A TÉNYEK
;itfrl~siágv,égeíból v:ízgo~desztIUálással: é!Oállí-~ Az uborka levét osidok óta használják arctisztító-
.. to'it;'finomíto~to:laj,l,llOZma~ingolaj Meth~r~~ijl~, ként és a borirritációk kezelésére. Kleopatra arról
~{eum :roshuÍri1Íi)'·;·hivittá~~~ii,m.§oíilj.,g. roz':'w" volt híres, hogy uborkát használt a szép bore meg-
228 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A régi idok kedvencei • 229

orzésére. Culpeper napégés ellen javasolja az GYÓGYNÖVÉNYEK A BIBLIÁBAN


uborkát. A nyersen elfogyasztott ub orkán ak jó vi-
zelethajtó hatása van és a székrekedést is megaka-
"Azután mondá az Isten: Hajtson a föld gyenge füvet,
dályozza. A kutatók jelenleg egy uborkakivonatot maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hoz-
vizsgáInak, amely esetleg mint "koleszterinszint- zon az o neme szerint, amelyben legyen néki magva
csökkento" fog majd beválni. e földön. És úgy lon. "
Hogyan használják ma? (Ter 1,11)
Tegyen uborkaszeleteket az irritált borterületre. A Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetség-
Fogyasszon nyers uborkát. Az uborkalevet számos ben - az édenkerttol az evangéliumokig egyaránt
borápoló készítményben használják. sokszor történik említés (mai fogalmaink szerint)
gyógynövényekrol, amiket a bibliai idokben hasz-
náltak. A Teremtés bölcsoje tele volt gyümölcs-
VAD OREGONSZOLO fákkal, bokrokkal, trópusi növényzettel. Ádám-
(Mahonia aquifolium) nak kertje volt, egyik fia, Káin a földet muvelte, a
másik, Abel az állatokat pásztorolta. Elodeink -
A TÉNYEK képletesen szólva - a földbol éltek és ezért nagy
Ez az Amerikában honos növény Európában mint becsben tartották a természetet. A régi zsidók a
a vitatott "vértisztító" hatású orvosság vált népsze- természetet Isten ajándékának tekintették és ezt
ruvé. Azt tartják a vad orgeonszolorol, hogy fo- a teremtményt nagyon nagy tisztelettel övezték.
kozza a máj muködést és ezért a sárgaság, májgyul- Mózes Ill. könyvében több törvény tiltja a termé-
ladás és más májbántalom kezelésére használják. szet oktalan kizsákmányolását, a fák elpusztítását.
ló hatásúnak tartják ekcéma és pikkelysömör el- A Bibliában gyakran találkozunk gyógynövé-
nyekkel, mint például a mirhával, a tömjénnel, a
len is. Vízhajtóként is alkalmazzák. Kivonat és szá-
nárdusszal, a fahéjjal, a gránátalmával, az áloéval,
rított herba alakjában kapható.
a szegfuszeggel, illetve a sáfránynyal (például Én
Hogyan használják ma? 1,13; 3,6; 4,6.14; 5,5; 6,4.8; 7,12). Említés törté-
nik a fokhagymáról, a hagymáról is. Legalább is
Készítsen teát a szárított herbából. Naponta igyék. egy esetben egy növény fontos szerepet játszik egy
Naponta keverjen el 10-30 csepp kivonatot folya- bibliai történetben. A Teremtés könyve szerint Já-
dékban és igya meg. kob két felesége, Lea és Ráchel, állandóan ver-
sengtek Jákob kegyeiért. Lea több fiat szült Já-
kobnak, Ráchel azonban meddo volt. Lea egyik
fia, Ruben a mezon mandragóra-bogyókat talált
•••••
I

230 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

(Ter 30,14-16), amit az anyjának adott. Ráchel


kért Leától a mandragóra-bogyókból és ellenszol-
gáltatásuI megengedte, hogy Jákob Leával háljon,
aki azonnal fiat fogant. Isten végül meghallgatta
Ráchelt és "megnyitá az o méhét" és o is szült fi-
at Jákobnak. A Bibliában történik eloször említés
4. FEJEZET
egy növényrol, amit késobb a "szerelem almá" -já- GYÓGYFÜVEK A VILÁG
nak neveztek és amit ma is nagyra értékelnek fel-
tételezett nemi vágyat gerjeszto hatásáért. MINDEN TÁJÁRÓL
A régi zsidók úgy látszik nagy tisztelettel övez-
ték a gyógyító hatású növényeket. A Sirák fia
könyvében olvasható: "A gyógyszereket a földbol
adja az Úr, és az okos ember nem veti meg oket" Csaknem minden kultúra kialakította a maga sajá-
(Sir38,4). tos gyógyítási módszereit, a gyógynövények jelleg-
zetes használatát. A Föld egymástól távol eso ré-
szein élo népek esetleg ugyanazon gyógyfüvek se-
gítségével próbálják a betegeiket gyógyítani, még-
is népenként más és más lehet az a betegség, ami
ellen egy adott gyógynövényt használnak. A mo-
dern orvostudomány nyelvén megfogalmazva: a
különbözo népeknél ugyanazok gyógynövénynek
eltéro lehet az indikációja, más lehet a szer alkal-
mazási területe. Különbség fedezheto fel azonban
az egyes népek között abban a tekintetben is, hogy
ugyanazon megbetegedés ellen milyen gyógynö-
vénytol várnak gyógyulást. Ebben - értheto mó-
don - a hagyományokon kívül dönto szerepet ját-
szanak az eltéro növényföldrajzi és éghajlati viszo-
nyok. Nem szorul külön magyarázatra, hogy más
és más földrészen, éghajlati zónában, eltéro ma-
gaslati viszonyok között nagyon különbözo növé-
nyek találhatók. Arról sem szabad megfeledkezni,
hogy a különbözo népek körében leginkább elo-
forduló betegségek is eltérok lehetnek.
232 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 233

A modernizáció, a közlekedés rohamos fejlodé- különbözo borfekélyek és szemölcsök ellen össze-


se mindezeket a különbségeket lassan eltünteti. sen 283 receptet foglal magában. Kína elso gyógy-
Ennek egyik kevésbé kívánatos következménye, füves könyve, a Shen Nong Ben Cao fing mintegy
hogy az egyes betegségek gyorsabban terjednek el, 2000 éves. Több mint 5000 olyan növényt ismertet,
olyan területeken, azoknál a népeknél is fellépnek, amit gyógyításra lehet használni. A növényi drogo-
ahol, illetve akik ezeket a bajokat korábban nem kat három csoportba sorolta. Az elso csoportot a
ismerték. A hírközlés fejlodése, a kereskedelem kituno drogok alkották, vagyis azok a növények,
bovülése és nem utolsó sorban az emberek utazá- amelyekrol azt tartották, hogy nem mérgezok és
sa a világban (akár gazdasági kényszerbol, munka- ezért a belolük fozött teát naponta biztonságosan
keresés céljából, a jobb megélhetés érdekében, ihatták a jó általános eronlétük érdekében - ma
akár turisztikai céllal történik) más országokkal is úgy mondanók - tonikumként. A második cso-
megismerteti az egyes népek jellegzetes gyógy- portba az ún. közepes drogok tartoztak, amelyek-
módjait, gyógynövényeit. Ez utóbbi cél vezetett, rol úgy vélekedtek, hogy alapjában véve jóindu-
amikor az alábbi fejezetben négy olyan jellegzetes latúak, de bizonyos körülmények között mérgezok
gyógyfüves orvoslási gyakorlatot foglaltam össze, lehetnek. A harmadik csoport az ún. alsóbb rendu,
amely jelentosen befolyásolta a mai herbalisták rossz drogokból tevodött össze. Ezeket mérgezok-
muködését. Ezek: a kínai rendszer, a délamerikai nek minosítették és csak rövid ideig alkalmazták,
népi gyógyászat, India hagyományos ayuervédikus különleges bajok, problémák kezelésére. Valaho-
gyógyítási eljárásai, valamint az amerikai oslako- gyan úgy, ahogyan mi manapság az antibiotikumo-
sok gyógymódjai. kat használjuk. A Shen Nong gyógyfüves-könyvben
Megjegyzés: Azokat a gyógynövényeket, ame- felsorolt növények közül egyeseket még ma is
lyek a "Száz csúcstermék" között is szerepelnek, ugyanolyan módon alkalmaznak a kínai orvosok.
csillaggal (*) jelöltem meg. A modern kínai orvosok körülbelül 5000 növé-
nyi és állati eredetu anyagot használnak fel a gyó-
A kínai gyógynövény-hagyomány gyításra. Ezen orvosságok közül eddig alíg tucat-
nyit vizsgáltak meg komolyan.
A Nyugat az 1970-es években, az Egyesült Államok A kínai orvoslás hagyományosan egészen más
és Kína közötti diplomáciai kapcsolat rendezodése módon közelíti meg a feladatát, mint azt Nyugaton
után kezdte a kínaiak hagyományos gyógymódjait teszik. A nyugati felfogással ellentétben, Kínában
megismerni, amelyek több mint 4000 éves múltra nem a betegség megszüntetésén, kiírtásán van a
tekintenek vissza. Az elso ismert kínai orvosi köny- hangsúly, hanem az egészség megorzésén, megtar-
vet, Wu Shi Er Binge Fang (Receptek ötvenkét be- tásának elosegítésén. Kínában például sok gyógy-
tegségre) cím~n körülbelül 3000 évvel ezelott állí- növényt tonikumként, vagyis a fizikai és mentális
tották össze. Otvenkét betegség, köztük a mal ária, jólétük fokozása céljából használnak, nem pedig
234 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 235

egy adott betegség kezelésére. Nyugaton orvossá- is bekerült. Ezek használatával kapcsolatban a
got, gyógyszert csak betegnek rendelnek. "Száz csúcstermék" címu fejezet tájékoztat. Bár az
A másik nagy különbség, hogy Nyugaton a gyó- ismertebb kínai gyógynövények közül sokat meg
gyítást tisztán tudománynak tartják. Nem így van lehet a bio-élelmiszerboltokban és gyógynövény-
Keleten. A kínai orvoslás a filozófia és a gyógyítás üzletekben találni, néhány exotikusabbat azonban
érdekes ötvözete. A gyógyítónak, az orvosnak az a csak a keleti gyógynövényboltokban lehet megven-
célja, hogy helyreállítsa a szervezet egyensúlyát és ni, amelyek általában a városok kínai negyedében
harmóniáját. A hagyományos kínai orvsolás alap- találhatók. E gyógyfüvek használata speciális elo-
ját képezo filozófia nagyon összetett és lehetelen készületet, vagy elkészítést igényel. Ezért, ha ki
néhány fejezetben értékelni. Azonban a "yin és szeretne próbálni egy különösen exotikus gyógy-
yang törvénye" - ami a kínaiak számára "A nagy növényt, konzultáljon elobb egy kínai természet-
elv" -et jelenti - némi fényt deríthet a kínai gondol- gyógyásszal.
kodásmódra. A kínaiak azt vallják, hogya termé- Az ebben a fejezetben tárgyalt gyógynövények
szet két egymással szemben álló ciklusra, a yin-re közül némelyiknek - a változatos tájszólás miatt -
és a yang-ra oszlik. A yang jelenti a cselekvést, többféle kínai neve van. Nem minden gyógyfüvet
vagy az energiát fogyasztó aktivitást. A yin inkább ismernek a nyugatiak, nincs is mindegyiknek an-
szemlélodo, nyugalommal teli fázist jelent, ami gol, pláne magyar neve.
alatt pótlódik az energia. A kínaiak hite szerint a Az alábbi felsorolásban az angol elnevezésüket
yin és a yang megfelelo egyensúlyának fenntartása a:, a magyar nevüket m: jelöli.
elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó egész-
ségben maradjon. A kínai orvoslás "holisztikusan" A harminc legfontosabb kínai gyógynövény
közelíti meg, fogja föl a gyógyítást: az egészség (a magyar nevük kezdobetujének ABC-sorrend-
mind szellemi (spirituális), mind fizikai fogalom. jében)
Nyugaton mi csak most kezdjük a test és az el-
me, értelem, szellem közötti összefüggést felderí- LU HUl
teni és ebben a tekintetben fényévekkel vagyunk a (a: A loe vera*, m: áloé)
kínaiak mögött. Az elmúlt években kezdtük a kí-
nai orvoslást komolyan tanulmányozni és ez az új A TÉNYEK
gyógyszerek és kezelési módok terén igéretes A kínaiak legalább 2000 éve használják az áloét.
eredményeket hozott. Belsoleg hashajtóként szedték, valamint a gyomor,
Alábbiakban azt a 31 legnépszerubb kJnai a máj és a lép bántalmainak gyógyítására alkal-
gyógynövényt ismertetem, amit az Egyesült Alla- mazták. Külsoleg gél formájában égések kezelésé-
mokban be lehet szerezni. Ezek közül némelyik re használták. Manapság Kínában az áloé-géllel a
annyira népszeru, hogy a "Száz csúcstermék" közé sugárzás és ho által okozott égéseket, a kirepede-
236 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 237

zett, kiszáradt bort, a lábszárfekélyeket és különfé- adagja alíg 100 kalóriát tartalmaz, viszont kb. 6%
le egyéb borbántalmakat gyógyítanak. fehérje van benne.

HUANGCHI LUOLE
(a: astragalus*, m: asztragalusz) (a: basil*, m: bazsalikom)

A TÉNYEK A TÉNYEK
Jelenleg ez a növény a kínaiak kedvence, különö- A bazsalikomot hat évszázada használják a vérke-
sen a fizikailag aktív emberek körében népszeru. ringés javítására és az emésztés elosegítésére. Kül-
Tonikumként használják a szervezetnek a betegsé- soleg a szem bevérzésének enyhítésére és a méh-
gekkel szembeni ellenállásának fokozása céljából. csípés okozta fájdalom csillapítására alkalmazzák.
Altalános erosítonek tartják. Az asztragalusznak
jó vizelethajtó hatása is van és elosegíti az emész-
tést is. Ez a gyógynövény a legtöbb bio-élelmiszer- FAN JIA.
boltban és gyógynövényüzletben megtalálható. (a: hot pepper*, m: cayeni bors)
A TÉNYEK
DOU FU-TOFU Ez a gyógynövény a 16. századból származó orvos-
(a: bean curd, m: babtúró (toJu)) ság a gyomorrontás és a székrekedés ellen. Mind a.
mai napig még mindig a legjobb szer.
A TÉNYEK
A tofuból i.e. 200 óta levest foznek a meghulés ben
szenvedo betegek számára. A mi csirkelevesünk- DON SEN, vagy TANG SHEN
nek felel meg. Külsoleg alkalmazva, elosegíti a
lábszárfekélyek gyógyulását. Amióta sok élelmi- A TÉNYEK
szerboltban is árulják, a tofu mint húspótló vált Ez a növény a ginzeng enyhébb változatának szá-
népszeruvé. A tofut legfeljebb öt napig lehet a hu- mít és tonikumként és általános erosítoként hasz-
toszekrényben tárolni. Annak érdekében, hogy nálják. Jót tesz az emésztésnek is és csillapítja a
megorizze a frissességét, vízbe merítve tartsa el a gyomorégést. Rendszerint csak a kínai gyógynö-
tofut és naponta cserélje a rajta lévo vizet. A tofut vényboltokban szerezheto be.
rendszerint nyersen teszik a forró leveshez és a
többi zöldséggel együtt fogyasztható. Nagyon ke-
vés kalória van benne, de nagyon tápláló: 2,5 dl-es
238 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 239

GANCAO
akadályozását és mindkét nem esetén a szaporodó
(a: licorice*, m: édesgyökér) képesség, illetve termékenység fokozódását remé-
A TÉNYEK
lik a hatásától. Kínai kutatások szerint e növény
kivonatának daganatgátló hatása van. A kínaiak
A kínaiak több mint 5000 éve használják ezt a nö- hiszik, hogy meggátolja a vérrögök képzodését és
vényt! Csökkenti a lázat és a gyulladást, elosegíti a erosíti a szivet. Széles körben kapható kapszula és
seb gyógyulást és jót tesz a torokfájás és a köhögés kivonat alakjában a bio-élelmiszerboltokban és a
ellen. Az édesgyökér fokozza a máj epeelválasztá- gyógynövényüzletekben.
sát és enyhíti agyomorbántalmakat, különösen a
fekélyek okozta panaszokat. Ma már tudjuk, hogy
ez a növény csökkenti a vér koleszterinszintjét. RENSHEN
(a: ginseng*, m: ginzeng)
HU SUAN A TÉNYEK
(a: garlic*, m: fokhagyma) Számos könyvet írtak errol a csodálatos növényrol,
amit joggal a "tonikumok királyának" tartanak. A
A TÉNYEK
kínaiak nagy becsben tartják a ginzenget. Egy kínai
A kínaiak a 6. század kezdetétol használták a fok- herbalista a legjobbakat állította róla, amikor i.e.
hagymát antibiotikumként és gyulladáscsökkento- 200 körül azt írta, hogy "élettel tölti el az öt szervet,
ként. Még ma is rendkívül népszeru orvosságnak megnyugtatja az idegeket, megszünteti az ijdetség
számÍt egész Kínában és az amöbás dizentéria okozta szívdobogást, élessé teszi a látást, növeli az
(amöbák által okozott vérhas), élesztofertozések értelmet és tartósan használva meghosszabbítja az
és középfülgyulladások kezelésére használják. életet és az ember fiatalnak érzi magát."
Külsoleg orrvérzés, valamint kígyómarás és rovar-
csípés ellen alkalmazzák.
PUGONGYlNG
(a: dandelion *, m: gyermekláncfu)
HO SHOU WU, vagy FO-TI
A TÉNYEK
A TÉNYEK
A kínaiak a 7. század óta ismerték e virág nedvének
A ho shou wu-t Kínában a hosszú élet titkának
baktériumellenes hatását. A gyermekláncfu-tea
tartják. A kínaiak úgy vélik, hogy megfiatalító népszeru orvosság a felso légúti fertozések ellen.
gyógynövény, amellyel megorizhetik az ifjúságuk Sok bio-élelmiszerboltban és gyógynövényüzletben
életkedvét és energiáját. A haj oszülésének meg- árúsítják. Naponta igyék meg egy csésze teát.
240 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 241

GAN JIANG esetén csökkenti a magas vérnyomást és hatásosan


(a: ginger*, m: gyömbér) alkalmazzák álmatlanság ellen is. Terhesség alatt
sohasem szabad használni. A kínai angyalgyökér a
A TÉNYEK
legtöbb bio-élelmiszerboltban és gyógynövényüz-
Két évezred óta használják a kínaiak ezt a gyógy- letben beszerezheto.
növényt émelygés, hányás és szédülés ellen. Még
ma is a legjobb szer az ilyen bántalmak enyhítésé-
re. Egyes élelmiszerüzletekben lehet friss gyöm- CH'AIHU
bérgyökeret kapni. A kereskedelmi készítményeit (a: buplerum, m: kínai buvákfú)
rendszerint a bio-élelmiszerboltokban és a gyógy-
növényüzletekben lehet beszerezni. A TÉNYEK
Ezt a,növényt láz- és fájdalomcsillapításra használ-
ják. Ugy vélik, hogy a szorongás csökkentésére is
DA T'SAO alkalmas, valamint enyhíti a hányingert.
(a:jujube date, m:jujube datolya)
A TÉNYEK MA HUANG
Ez a gyógynövény nyugtató hatású a szervezetre és (a: ephedra *, m: kínai csikófark)
álmatlanság, valamint szédülés ellen használják. A
jujube datolya a kínai gyógynövényboltokban sze- A TÉNYEK
rezheto be. A kínaiak hagyományosan az asztma kezelésére
használták. Manapság már e növény hatóanyaga,
az efedrin és a pszudoefedrin számos asztma-
DONG QUAI, vagy TANG KUEI gyógyszerben megtalál ható és ilyen javallat esetén
(a: dong quai*, m: kínai angyalgyökér) e gyógyszerek vény nélkül kaphatók. A kínai csikó-
farknak hosszan tartó stimuláló hatása van, magas
A TÉNYEK
vérnyomásban szenvedo betegek ne használják.
Ezt a növényt Keleten igen nagy becsben tartják és Az amerikai ephedra, más néven mormon tea,
bár "noi ginzeng" -nek is hívják, úgy tartják, hogy vagy sivatagi tea, a kínai változaténál enyhébb ha-
mindkét nem képviseloinek jót tesz. A kínai nok tású, egyébként ugyanúgy használják. A ma huang
évszázadok óta használják nogyógyászati problé- számos, meghulés elleni természetes orvosság al-
máik orvoslására, például a menstruációs görcsök kotórésze.
csökkentésére és a premenstruációs tünetek eny-
hítésére. A kínai angyalgyökér mindkét nembeliek
242 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 243

GAYGEE és gyógynövényüzletekben kapszula és kivonat


(a: lycii*, m: kínai ördögcérna) alakjában lehet kapni. Kövesse a készítményhez
mellékelt használati útmutatást.
A TÉNYEK
Azt tartják errol a növényrol, hogy hosszú életet
biztosít és megelégedetté, vidámmá teszi az em- YEJU
bert. A kínai orvosok a magas vérnyomás, vesebe- (a: chrysanthemum, m: krizantém)
tegségek és a rák bizonyos formái ellen használják.
A kínai ördögcérnát a legtöbb kínai gyógynövény- A TÉNYEK
boltban meg lehet találni. E növény virágjából házilag készített "teáját"
kötohártyagyulladás és különféle borbántalmak
kezelésére használják. Belsoleg szedve jó vérnyo-
KÍNAI SCHIZANDRA máscsökkento.
Kínában a szárított krizantémvirág a hosszú élet
A TÉNYEK jelképe. Egy csésze tea felszínére tett virágszir-
A kínai nok nagyra értékelik: a nemi vágyak foko- mokkal kívánnak a vendégnek hosszú életet.
zójának tartják és mint fiatalító tonikumot is hasz-
nálják. Megorzi aszépséget és enyhe nyugtató ha-
tása van. A férfiak szexuális teljesítoképességét is MUXU, vagy ZIMU
növeli. Korábban nagyon ritka és aránylag drága (a: alfalfa*, m: lucerna)
volt ez a növény. A kínai császárság korában az
elokelo és gazdag emberek jutottak csak hozzá. A A TÉNYEK
schizandrát - a ginzenghez hasonlóan - az adap- A 6. századból származik az elso kinai adat a lu-
togének közé sorolják. Mint ilyen fokozza a fizikai cerna ottani gyógyászati alkalmazásáról. A kínai
állóképességet és csökkenti a fáradtságérzetet. orvosok vese kövek kezelésére, valamint a vizenyo,
Egyesek antidepresszáns hatást is tulajdonítanak a a folyadékfelhalmozódás megszüntetésére alkal-
schizandrának. Az újabb tudományos vizsgálatok mazták.
eredményei, úgy látszik, alátámasztják a schizan-
dra ezen hatásait. A Phytotherapy Research BA DAN XING REN
(Fitoterápiás kutatások) címu folyóiratban 1989- (a: almond*, m: keseru mandula)
ben megjelent közlemény szerint a lovaspóló lovai
jobb teljesítményt nyújtottak és stresszre is jobban A TÉNYEK
reagáltak, ha schizandrát kevertek az abrakukba. A kínaiak már i.e. 200 körül helyi érzéstelenítésre és
Manapság a schizandrát bio-élelmiszerboltokban izomlazításra használták a keseru mandula olaját.

L
244 • Earl Minde/!: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 245

JIEENG SOK DAY SANG DAY


(a: platycodon, m: óriási harangvirág) (a: rehmannia, m: rehmannia)
A TÉNYEK A TÉNYEK
Ezt a növényt légzoszervi betegségek, például Ezt a növényt vérszegénység, fáradtság kezelésére
asztma, köhögés, vagy hörghurut kezelésére hasz- és a csontsérülések gyógyulásának elosegítésére
nálták. Alkalmazták torok- és tüdobántalmak el-
használ~ák. Kínai gyógynövényboltokban lehet be-
len is. Az óriási harangvirágot csaknem minden kí- szereZnI.
nai gyógynövényboltban meg lehet találni.

PAl SHU MIE DIE XIANG


(a: rosema~, m: rozmaring)
A TÉNYEK
Ezt a növényt vizelethajtóként ismerik és sok kínai A TÉNYEK
gyógynövényboltban meg lehet találni. A kínaiak a 3. század óta használják ezt az illatos
növényt fej- és gyomorfájás ellen. Azt tartják róla,
FAN MU GUA
hogy megnyugtatja az idegrendszert.
(a: papaya *, m: papaja )
DANGSHEN
A TÉNYEK
(a: salvia, m: zsálya)
Ez a növény a gyomorbántalmaknak és a székre-
kedésnek a 17. századból származó orvossága. A TÉNYEK
Még ma is az egyik legjobb szer. A kínai nok a rendszeres menstruáció elosegítésé-
re alkalmazzák ezt a növényt. A kínai üzletekben
kapható.
KO KEN
(a: pueraria, m: pueraria ) LU RONG
(a: deer antier, m: szarvasagancs)
A TÉNYEK
A kínai népi gyógyászok ezt a növényt meghulés, A TÉNYEK
influenza és gyomor-bélrendszeri panaszok keze- A népi gyógyászok osidok óta gyujtik a szarvasok
lésére használják. A kínai negyedek üzleteiben le- évente elhullajtott agancsát és különféle formában
het beszerezni.
tonikumként használják föl. Azt tartják, hogy a
246 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
T
I Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 247

szarvasagancs hím nemi hormonokat tartalmaz, háztartási nevek, mások - meggyozodésem szerint
ami megmagyarázza, hogy miért az a híre, hogy a - hamarosan azokká válnak. Bár némelyik neve
nemi vágyat serkenti. A szarvasagancs szárnos kí- szerepel a "Száz csúcstermék" tagjai között, egyes,
nai népi orvosság alkotórésze. Kapszulák alakjá- eléggé bizonytalan, "sötét" dél-amerikai növénye-
ban kaphatók a kínai gyógynövényboltokban és ket az eredeti állapotukban árúsítják és a felhasz-
némelyik bio-élelmiszerboltban. Kövesse készít- nálásuk elott további elkészítést, feldolgozást igé-
ményhez mellékelt használati útmutatást. nyelnek. Mielott ilyen szokatlan, ismeretlen nö-
vényt használna, ellenoriztesse egy jól képzett
gyógynövény-szakemberrel.
ANGFENG
(a: sileris, m: szilerisz)
CAYENI-BORS*
A TÉNYEK (Capsicum annuum, vagy Capsicum frutescens)
IJ:omgörcsök oldására, enyhítésére használják.
Ujabb vélemények szerint hatásosan fokozza az A TÉNYEK
immunrendszer moködését. A kínai gyógynövény- Dél-Amerika észak-keleti partjának oslakosai i.e.
boltokban szerezheto be. 7000 (!) óta használták ezt a növényt népi orvos-
ságként.
Dél-amerikai gyógynövények
Amióta az elso európai felfedezok az Új Világ GUARANÁ
földjére tették a lábukat, Dél-Amerika a növényi (Paulina cupana)
orvosságok boséges forrása lett. A legtöbb dél-
amerikai nép ~ég ma is az osi gyógyfüvek,hatásá- A TÉNYEK
ban bízik. Az Eszak-Amerikai Egyesült Allamok E növény magvai akár 5% koffeint tartalmaznak
azon településein, ahol nagy hispán közösségek él- és jól ismert a serkento hatásuk. A guaraná fokoz-
nek, a gyógynövénybolt komoly üzleti versenytár- za a szellemi éberséget és csökkenti a fáradtság ér-
sat jelent a helyi patika száI)1ára. Sok olyan gyógy- zetét. Bra~iliában üdíto italként fogyasztják. Az
növény, amit az Egyesült Allamokban már elter- Egyesült Allamokban kapszula alakjában forgal-
jedten használnak, eredetileg Dél-Amerikából mazzák önmagában, vagy más gyógynövényekkel
származik. Ugyanakkor soJ<:más gyógynövény még kombinálva. Kövesse a készítményhez mellékelt
nem jutott el az Egyesült Allamokba. Az alábbi is- használati útmutatást, vagy konzultáljon egy
mertetés a legfontosabb dél-amerikai gyógynövé- gyógynövény szakemberrel.
nyeket foglalja magában. Egyesek már jól ismert
248 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 249

IPEKAKUÁNA mint a C-vitaminon kívül A- és B-komplex vita-


(Cephaelis ipecacuanhae) mint tartalmaz. Argentinában a matét tonikumnak
és erosítonek tekintik.Valóban annyira népszeru,
A TÉNYEK hogy az argentinok átlagosan fejenként kb. 6 kg
Ez a hánytató gyökérnek is hívott, Braziliában ho- matét fogyasztanak el évente.
nos növény hánytató hatású és ezért népszeru or-
vosság az étel- és egyéb mérg~zések ellen. Az ip~ka-
kuána-szirupot az Egyesült Allamok Nemzeti Elel- MUlRAPUAMA
miszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) gyógy- (Ptychopetalum olacoides)
szerként jóváhagyta. A növény maga nagyon mér-
gezo, csak szirup formájában hígítva használható. A A TÉNYEK
hánytató hatása miatt a bulimiában szenvedo tizen- A brazilok a muira-puama kérgét és gyökerét,
éves leányok gyakran visszaélnek ezzel a szerrel. mint serkento hatású, gyomor-erosíto és reuma-
ellenes hatású orvosságot igen nagyra értékelik.
VIGYÁZAT Egyesek szerint mint afrodiziákum is alkalmazha-
Nem minden esetben célszeru a mérgezettet meg- tó. Bár Brazi,liában nagyon népszeru ez a növény,
hánytatni. Az orvosától, vagy a toxikológiai tájé- az Egyesült Allamokban nem nagyon használják.
koztató szolgálattól kérjen telefonon tanácsot, mi-
elott bármilyen gyógyszert adna a mérgezettnek.
TABEBUIA*
(Tabebuia impetiginosa)

A TÉNYEK
Ez a taheebo, lapacho, pao d'arco, illetve ipe roxo
néven is ismert növény Braziliában gombás ferto-
zések és bizonyos daganatos megbetegedések el-
len alkalmazott népi orvosság. A vizsgálatok azt
MATÉ mutatták, hogy a növénynek valóban van. gomba-
(!lex paraguariensis) és daganat-ellenes hatása. Az Egyesült Allamok-
barn kapszula és kivonat alakjában kapható.
A TÉNYEK
Az egykor a skorbut ellen használt orvosságot ma
Argentina nemzeti italaként fogyasztják a maté le-
velébol készült fozetet. A matélevél koffeint, vala-
250 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 251

SZARSZAPARILLA évtizedben eléri a menopauzát, a brazil ginzeng és


(Smilax officinalis) más, a menopauzás panaszokat mérséklo gyógy-
növény n~pszerusége nagyon meg fog noni az
A TÉNYEK Egyesült A1lamokban.
Ez a Közép-Amerikában honos növény a század-
forduló idején az üdíto it/alok népszeru arómája
volt. Jelenleg az Egyesült A1lamokban a testépítok BUGÁSJAMSZGYÖKÉR
nemszteroid módszerként az izmaik tömegének (Diosorea mexicana, illetve Diosorea composita)
növelésére használják. Egyesek szerint mint
afrodiziákum is hatásos. A növény vegyi elemzése A TÉNYEK
azonban a tesztoszteronnak (hím nemi hormon- Mivel az oslakos nok a terhesség és az abortusz
nak) nyomát sem tudta kimutatni. megelozésére használták, orális fogamzásgátló
anyagokat próbálnak belole eloállítani. Az Egye-
sült Allamokban egyes noi herbalisták a növény ki-
STEVIA vonatát fogamzásgátIóként alkalmazzák. Nem ja-
(Stevia rebaudiana) vaslom sem ennek, sem más növénynek fogamzás-
gátló szerként való használatát.
A TÉNYEK
Ez az eredetileg Paraguay-ból származó noveny Ayurveda: a hagyományos
kétszázszor édesebb a cukornál. Japánban kalória- orvoslás Indiában
mentes édesíto anyagként használják, az Egyesült
Államokban azonban erre a célra nem engedé- Több mint 5000 éves a hagyományos, gyógynövé-
lyezték. Szárított stevia-Ievelek a gyógynövénybol- nyekkel történo, indiai orvoslás, ami valószínuleg
tokban kaphatók (Amerikában). a gyógyítás legrégebbi módja a világon. Az ayerve-
da két szanszkrit szóból ered: az ayu életet jelent,
a veda jelentése a tudás. Az indiai néphit szerint ez
BRAZIL GINZENG* a fontos és pontos tudás Brahmától a Teremtotol
(Pfaffia paniculata) származik. A gyógyítás ókori görög és római elmé-
leteihez hasonlóan, az Ayurveda a gyógynövénye-
A TÉNYEK ket öt elem: a föld, a víz, a tuz, a levego és az éter
Ez a növény Braziliában rendkívül népszeru toni- szerint csoportosítja. Ezenkívül a gyógyfüveket öt
kum. A nok a menopauzával járó kellemetlen tü- íz szerint is osztályozza: édes, savanyú, sós, csípos
neteik enyhítésére is használják. Megjósolom, és összehúzó. Akárcsak a kínai gyógynövény-ha-
hogy amint a baby-boom nemzedéke a következo gyomány, az Ayurveda is a betegség megelozésére

~I
252 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibUája Gyógyfüvek a világ minden·tájáról • 253

helyezi a hangsúlyt a fizikai, mentális és spirituális ködés normalizálására. Borbetegségek és dagana-


tok ellen is alkalmazzák.
(szellemi) egészség támogatás ával.
Az Ayurveda sok tekintetben megelozte a korát:
Nagyobb fontosságot tulajdonított az étrendnek és
ASHWAGANGHA
az életmódnak, mint a gyógyszereskezelésnek. Ezt
a filozófiát a 20. század orvosai most kezdik végre (Withania somniforal)
megérteni. A TÉNYEK
Az Ayurvedát ma is muvelik Indiában. Az Ayur-
veda üzenetét a legegyszerubben és legjobban a Ezt a növényt csonttörések gyógyulásán ak elosegí-
következo indiai mondással foglalhat juk össze: tésére alkalmazzák. A szervezetre nyugató hatást
"Mindenki legyen boldog. Mindenki legyen egész- fejt ki.
séges. Mindenki szent legyen. Ne legyen sehol so- BRAHMI
ha semmilyen diszharmónia."
Az Ayuerveda által alkalmazott gyógynövények (Hydrocotyle asiatica)
közül sok Nyugaton is népszeru, pl. a lucerna, az A TÉNYEK
álo é, az echinacea, a hidrasztisz, az édesgyökér, az
édeskömény, a lepkeszeg és a kurkuma a "Száz A brahmit a szorongás csökkentésére, valamint az
csúcstermék" között is megtalálható. Az Ayurveda epilepszia és a lepra kezelésére használják.
néhány exotikus növényt is felhasznál, amit csak
most kezdenek Nyugaton felfedezni. Alábbiakban GUDUCHI
a gyakrabban alkalmazott ayurvedikus gyógynövé-
nyeket foglaltam össze. Mivel ezeket Nyugaton (Tinosphora cordifoUa)
nem tanulmányozták, nem vizsgálták, nem aján- A TÉNYEK
lom, hogy e növényekben jártas orvos felügyelet A cujkorbaj és a fekélyek hagyományos népi or-
nélkül használja oket. vossága. (Eros hatású orvosság hírében áll, amit
orvosi felügyelet nélkül nem szabad használni).
A népszeru ayurvedikus gyógynövények

AMALAKI SHANKA PUSPI


(Phyllanthus embUca) (Convolvulus mycrophyllus)
A TÉNYEK A TÉNYEK

Négyezer éve használják ezt a növényt köhögés és Ezt a növényt a szorongás oldásásra, kezelésére
emésztési rendellenességek kezelésére, a bélmu- használják. Enyhe fájdalomcsillapító hatása is van.
254 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a világ minden tájáról • 255

VACHA lejtettünk és ma már nehezen lehet beszerezni. Tu-


(Acorus calamus) dom, hogy nem fogja a helyi gyógynövényboltok-
ban megtalálni, mégis egy jegyzékbe foglaltam az
A TÉNYEK amerikai oslakosok által a leggyakoribb betegsé-
Ez a növény nyugtató hatást fejt ki a szervezetre. gek ellen használt gyógynövényeket, hogy megmu-
Afrodiziákum hírében is áll. tassam, mennyire bonyolultan kifinomult volt va-
lójában ez az ún. primitív kultúra.
Az amerikai oslakosság gyógynövényei MEGHULÉS
Wungobe balzsam-fenyo
Amikor ~z elso. telepesek megérkeztek a mai
Nakadonup hajdina
Egyesült Allamok területére, több mint 2000 osla- Ya-Tombe kreozot bokor
kos törzs élt ott. Minden egyes törzs a saját hagyo-
Aqui he binga
mánya és tapasztalata alapján gyógyította a bete- Toza indián balzsam
geit különféle növényekkel. Ezek a módszerek sok Taba emul
tekintetben messze felülmúlták az úttörok által al- parlagi rozs
Toya bawana vadmenta
kalmazott eljárásokat, szokásokat. A telepesek vadbazsarózsa
Batipi
sokszor megcsodálták az indiánokat, akik olyan
sérülésekbol gyógyultak meg, amelyek a telepesek SZEMBÁNTALMAK
halálát okozták volna. Egy szemtanú meg is je- Apos-ipoco akác
gyezte: "Sok olyan indiánt láttam, akinek négy, So yaits
vagy öt golyó, vagy nyíl járta át a gyomrát, mégis Pah oh pimb
tökéletesen meggyógyult anélkül, hogy bármilyen Sebu mogoonobu
kellemetlensége maradt volna utána. Növények is-
merete révén, amit az atyáiktól örököltek, olyan TOROKFÁJÁS
kezet, kart, vagy lábat gyógyítottak meg, amit a mi Ax six sixie keserugyökér
legjobb sebészeink nem haboztak volna levágni." Pakitoki kettos hólyaghüvely
A jellegzetes törzsijavas ember (medicine man) Quit chemboo édesgyökér*
olyan jól fel volt szerelve minden szükséges orvos- Pooy sonib
sággal, kezdve a meghulés elleni szertol a fogam- A sat chiot sake
zásgátlóig, mint bármelyik modern gyógyszertár.
VESE- ÉS HÓLYAGBÁNTALMAK
Bár az amerikai oslakosok számos gyógynövényeit
felhasználtuk a saját gyógynövény-hagyománya- Poku erop noszirom
inkhoz - sot, némelyik a "Száz csúcs termék" kö- Kube zsálya, bimbó
zött is megtalálható - valójában nagyon sokat elte- Sammapo boróka bogyó*
256 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

HASHAJTÓK
Bossowey édes ánizs*
Ae buchoko cascarakéreg*
Kosi tsube fuzfa

REUMÁS BÁNTALMAK 5. FEJEZET


Wapi boróka*
Pennikinni üröm AZ OTTHONI
Yano vadrózsa
GYÓGYFÜVES FIÓK
FOGFÁJÁS
Poku erop noszirom
Pannonzia cickafark
Segumogoonbu csalán Évszázadokkal ezelott az elodeinknek nem voltak
. drága gyógyszerekkel teli fiókjaik. Ha a családban
FOGAMZÁSGÁTLÁS valaki beteg lett, a növényvilág szolgáltatta a gyó-
Notmisha komagvú gyöngyköles gyító orvosságot. A nok, a férfiak, a gyermekek va-
Sammapo borókabogyó* lamennyi bajára - a láztól a fáradtságig- minden-
re tudtak valamilyen szert - és közülük sok, meg-
RÁGÓGUMI lepo módon hatott is. Ebben a fejezetben a néhány
Wahanane siva tagi gummifa házi orvosságot gyujtöttem össze, amelyek nem hi-
ányozhatnak a gyógyszeres fiókból. Gyermeknek
HAJMOSÓ ne adjon semmilyen gyógynövényt, elobb konzul-
Datil or viemp jukka, pálmaliliom * táljon az orvosával.
Amole Indian szappangyökér Megjegyzés: A "Száz csúcstermék" között tár-
gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg.
Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a "Száz
Ha nem lennének a növények, mi sem lenn~nk itt. csúcstermék" bevezetojében találja meg.
Mi azt lélegezzük be, amit ok kilélegeznek. Igy tanu-
lunk tolük.
A legjobb gyógynövények a meghulés,
Keetwuah, a köhögés és az influenza ellen
egy híres cherokee javas ember
A kínai csikófark* (ma huang) tea, vagy meghulés
elleni készítmény enyhíti a légúti váladékpangást.
258 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 259

(A csikófarkban lévo hatóanyag, az efedrin és a jában kapható. A teához 1 teáskanálnyi herbát te-
pszeudoefedrin tartós hatású serkento szerek, ezért gyen 1 csésze forró vízbe. Naponta 1 csésze teát
este és magas vérnyomásban szenvedo beteg ne 19yon meg.
szedje. Ugyancsak kerülje a terhesség alatt). Köves-
se a készítményhez mellékelt használati utasítást. Az ökörfarkkóró* tea csodálatosan hat a száraz,
kínzó köhögés ellen. 1 evokanálnyi szárított herbát
1-5 csepp eukaliptusz-olajat* tegyen egy porlasz- tegyen 1 csésze forró vízbe. Naponta legfeljebb 1
tóba és az így létrehozott spray elosegíti az eldu- csésze teát igyék a tünetek enyhítése érdekében.
gult orrjáratok kitisztulását.
A legjobb gyógynövények torokfájás ellen
A cayeni* tea csökkenti a meghulés okozta kelle-
metlen közérzetet és segít a szervezetet melegen A lepkeszeg* gargarizáló folyadék kituno hatású a
tartani. Hidegrázás es etén ezt használja. A cayeni fájó, irritált torokra. 20 csepp kivonatot tegyen 1
bors száraz herba és teakészítmény alakjában kap- csésze vízbe. Naponta 3-szor gargarizáljon ezzel az
ható. A tea elkészítéséhez 1 teáskanálnyi szárított oldattal.
herbát tegyen 1 csésze forró vízbe.
A szilfakéreg* cukorka enyhíti a torokfájást.
A lepkeszeg* tea jó köpteto és enyhíti a torokfájást
is. A lepkeszeget szárított herba és kivonat alakjá- Az orvosi ziliz* gyökérbol készült tea nagyon jól
ban lehet kapni. A tea elkészítéséhez 1 teáskanál- csillapítja a torokkaparást és -viszketést. 1 teáska-
nyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. nálnyi szárított herbát tegyen 1 csésze forró vízbe.
10-20 csepp kivonatot használjon meleg vízben. Te- Naponta legfeljebb 3 csésze teát igyék.
gyen 1 evokanálnyi mézet a csillapító italhoz.
A málna * tea enyhíti a torokfájdalmakat. Málna-
A hidrasztisz* por meleg vízben elkeverve enyhíti a tea szárított herba és kereskedelmi készítmény
váladékpangást és csökkenti a nyálkahártya gyulla- alakjában szerezheto be. 1 teáskanálnyi szárított
dását. 1 teáskanálnyi hidrasztisz port tegyen 0,5 1 herbát tegyen 1 csésze forró vízbe. Naponta 1 csé-
forró vízhez, majd hagyja kihuini. Ha szükséges, sze teát igyék.
naponta legfeljebb 6-szor 1-2 teáskanálnyit vegyen
be belole. Vagy keverjen el 5-10 csepp kivonatot fo-
lyadékban és szedje be naponta legfeljebb 3-szor.

Az orvosi tüdofu* tea jó a felso légúti bántalmak


és a rekedtség ellen. A tüdofu szárított herba alak-
I
I
260 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 261

Allergia elleni gyógynövények


"ZSIDÓ PENICILLIN"? NEM ÁRTHAT A kínai csikófark* mérsékli a szénaláz okozta
12. században Maimonides, a nagy orvos és filo- nyálkahártya-duzzanatot. Naponta 1-3 kapszulát
zófus gyógynövény-fürdot és csirkelevest írt elo szedjen a tünetek enyhítésére. Ennek a növénynek
meghulés elleni orvosságként. Az anyák - leg-
tartós stimuláló hatása van. Magas vérnyomás ese-
alább is ami a csirkelevest illeti - követték a taná- tén ne használja.
csát. Több mint 800 évvel késobb a New England A csalán* enyhíteni képes az allergiás tüneteket,
Journal of Medicine (A New England-i orvosi he- pl. a könnyezést és az orrfolyást. Naponta legfel-
til ap) megerosítette, hogy Maimonidesnek igaza jebb 4-szer 1-2 tablettát szedjen, szükség szerint.
volt. A kutatók megállapították, hogy a csirkele-
Magas vérnyomás esetén kerülje ezt a növényt.
vesnek enyhe antibiotikus és pangást csökkento
hatása van. Eddig egyedül a csirkeleves az az or- Az orvosi szemvidítófubol * készült szemmosó fo-
vosság, amely meghulés ellen hatásosnak bizo-
nyult. A kínai természetgyógyászok szintén csir-
lyadék jót tesz az "allergiás" szemviszketésnek. 1
kelevessei kezelik a meghulést, de ok egy kevés evokanálnyi herbát tegyen 1 csésze forró vízbe,
ginzenget is tesznek bele. majd hagyja kihulni. Szükség szerint öblögesse ve-
le a szemét.

A láz csillapítására szolgáló gyógynövények Gyógynövények a bélgázok


és az emésztési panaszok ellen
A fehér fuzfakéreg* segít letörni a lázat. Ha szük-
séges, 3 óránként 2 kapszulát szedjen. A bazsalikom* jót tesz a gázos gyomornak. 1 evoka-
nálnyi herbát tegyen fél csésze meleg vízbe, majd ál-
Az oszi aranyvirág* régi idokbol ránk maradt orvos- lás után szurje meg. Naponta 1-2 csésze teát igyék.
ság a láz csillapítására. 1-3 kapszulát szedjen mind-
addig, amíg a testhomérseklete normalizálódik. A köménymag* a gyomorrontás olyan orvossága,
amit az ido igazolt. Naponta 3-4-szer 3-4 csepp ki-
A viaszbokor kérge elosegíti az izzadást és ezzel a vonatot kerverjen el folyadékban és igya meg.
test lehulését. Naponta llegfeljebb 3-szor 3-7 csepp
kivonatot keverjen el fél csésze vízben és igya meg. A macskamenta (gyöngymenta)* görcsoldó hatása
~~vén jól enyhíti a gyomorgörcsöket és hozzásegíti
Ont az annyira óhajtott nyugalomhoz. Naponta 1-
2-szer keverjen el fél - 1 teáskanálnyi kivonatot 1
csésze folyadékban és igya meg.
I
1

1
1-
262 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 263

A kamillatea * jót tesz a gyomorrontás ellen és Székrekedés elleni gyógynövények


megnyugtatja a szervezetet. Esténként igyon meg A cascarakéreg* kituno hashajtó. Kapszula alakjá-
egy csészével.
ban forgalmazzák. Ne lépje túl az ajánlott adagot.
A kapor* kituno a gázképzodés és a gyomorrontás Ha psyllium*-mal egészíti ki a diétáját, segít ab-
ellen. 2 teáskanálnyi kapormagot áztasson 10-15 ban, hogy rendszeres legyen a székletürítése. Na-
percen át 1 csésze meleg vízben, majd szurje le. ponta 2-3-szor 1 teáskanálnyit tegyen 1 csésze víz-
Naponta legfeljebb 3-szor igyon meg fél csészével be, vagy gyümölcslébe és igya meg. Legalább 8 po-
a szurletbol. hár vizet igyék meg a nap folyamán.

Az édeskömény* enyhítheti a gázképzodést és az


A görcsös hasmenés megszüntetésére
ezzel járó görcsöket. 10-20 csepp kivonatot kever-
szo,lgáló gyógynövények
jen ell csésze meleg vízben. Naponta 2-3 csészé-
vel igyon meg. Ha szükséges, mézzel édesítse. A reszeit, nyers alma* (a héjával együtt) jót tesz a
hasmenés ellen.
A papaja * tabletta enyhítheti a gyomorrontás tüne-
teit. Naponta legfeljebb 3-szor 1 tablettát szedjen. A macskamenta (gyöngymenta) * tea segít meg-
szüntetni a hasmenést. 1 evokanálnyi szárított her-
bát keverjen el 0,5 1 forró vízben.
Hányinger és hányás elleni növényi orvosságok
Egy csésze gyömbérgyökér* tea enyhítheti a há- A nyílgyökér jó a gyomorrontás ellen. Naponta 2-
nyingert. szer 2 teáskanálnyit tegyen 2 csésze meleg vízbe és
igya meg. Mézzel, vagy fahéjjal ízesítheti.
A borsosmenta * tea megszünteti agyomorgörcsöt
és a hányingert. Ha megeszik 3 reszeit sárgarépát, elmúlik a has-
menése.
Ha 2-5 csepp szegfuszeg* olajat fél csésze vízben
elkeverve elfogyaszt, elmúlik a hányingere. A vÍzvisszatartás és felfúvódás elleni
gyógynövények (vizelethajtók)
A fahéj kituno hatású gyomorrontás, gázképzodés
és hasmenés ellen. Néhény csepp fahéj olajat te- A lucerna* (tea, vagy tabletta) enyhe vizelethajtó
gyen meleg vízbe és igya meg, ha szükséges. hatású, amit bárki használhat.
264 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 265

A boróka* bogyója kituno vizelethajtó. Naponta Napégés elleni gyógynövények


2-3-szor 10-20 csepp kivonatot keverjen ell csésze
vízben és igya meg, ha szükséges. Gyengéden kenje be a leégett területet az alábbi
készítményekkel:

Gyógynövények fogfájás ellen Hideg kamilla * tea

2-4 csepp szegfuszeg* olajat cseppentsen a fájó te- Áloé* gél


rületre és menjen el a fogorvoshoz.
Gyurufa * kivonata
Gyógynövény-szájmosó folyadék
Kisebb égések elleni gyógynövények
A viaszbokor* -kéreg erosíti a gyenge fogínyt. Ke-
verjen el 3-7 csepp kivonatot fél csésze vízben. Na- Az áloé* gél enhyíti a fájdalmat és elosegíti a
ponta 3-szor öblögesse az ínyét. gyógyulást.

A hidrasztisz*-porból és vízbol készített szájmosó A (teájában is használt méz) különösen jó az eny-


folyadék kitunoen enyhíti a fogíny fájdalmát és hébb égésekre!
megelozi, megakadályozza az ínybetegségeket.
A reszelt gyömbérgyökér* nedve mérsékli a forró,
A mirrhát* a bibliai idok óta használják a gyulla- szúró érzést.
dásos, fertozött fogíny kezelésére. 2-5 csepp mir-
rha kivonatot keverjen el fél csésze vízben és szük-
A borirritáció elleni gyógynövények
ség szerint öblögessen vele.
Az árnika* lemosó elosegíti a sebgyógyulást. Na-
Növényi hidratálók (bomedvesitok) ponta használja, de ne tegye közvetlenül a sebes
borre.
Az áloé* gél a legjobb. Szükség szerint használja.
A körömvirág* kenocs, vagy krém elosegíti a hor-
A keseru mandula* olaj jó a druva bor ellen. Szük- zsolások, vágások és egyéb borsebek gyógyulását.
ség szerint használja. Kövesse a készítményhez mellékelt használati uta-
sítást.

A bodza * kenocs kituno kiütések ellen. Kövesse a


készítményhez mellékelt használati utasítást.
266 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 267

A gyurufa készítmények nagyon jól csökkentik a gyulladások ellen használják ki. Ha szükséges,
gyulladást. Szükség szerint használja. 3 óránként 2 kapszulát szedjen.

Gyógynövények tetvek és a viszketés ellen. Növényi fejfájás-elleni szerek


Az angyalgyökér* kivonata, közvetlenül az érin- Az oszi aranyvirág* segít a migrént megakadályoz-
tett területen alkalmazva elpusztítja a tetut és csil- ni. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
lapítja a viszketést. Naponta használja. Hónapokat vehet igénybe, amíg javulást észlel!

A fehér fuzfakéreg* az acetilszalicilsav kituno he-


Reumás panaszok, ízületi gyulladás
lyettesítoje. Tabletta és kapszula alakjában is kap-
és izomfájdalmak elleni gyógynövények
ható. Ha szükséges, 3 óránként 2 kapszulát, vagy
Az eukaliptusz* kenet nagyon jól enyhíti a fájó, tablettát szedjen.
gyulladásos ízületeket. Az érintett területen alkal-
mazza. Egy csésze borsosmenta* tea mérsékli a fejfájást.

A külsoleg alkalmazott angyalgyökér* kivonat jó a


Szédülés elleni gyógynövények
reumás fájdalmak és duzzanatok ellen.
A ginkgo* kituno hatású idult szédülés, utazási,
A kurkuma *, a curry fo alkotórésze, jól ismert tengeri betegség esetén. Naponta 3 (40 mg-os)
gyulladáscsökkento az ízületi gyulladás ellen. Na- kapszulát szedjen.
ponta legfeljebb 3-szor 1 (300 mg-os) kapszulát
szedjen. A gyömbér* tabletták, vagy kapszulák nagyon jók
szédülés (utazási, tengeri betegség) ellen. Napon-
Az örökzöld törpetölgy* kivonata belsoleg szedve, ta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
elismerten jót tesz az ízületi gyulladás esetén. Na-
ponta 3-szor 1 kapszulát szedjen.
Fülfájásellenigyógynövények
Az édeskömény* olaját rég múlt idok óta használ- Néhány csepp fokhagyma* olaj a fokhagyma kap-
ják helyi bedörzsölésre a reumás és ízületi gyulla- szulából (= fokhagyma- és más növényi olajok
dásos panaszok ellen. elegye ) a külso hallójáratban megszüntetheti a fül-
fájást. (A hígítatlan fokhagyma olaj túlságosan
A fehér fuzfakéreg* gyulladásgátló hatását az eros hatású).
izomfájdalmak és -húzódások, valamint ízületi

L
268 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Az otthoni gyógyfüves fiók • 269

A vattára cseppentett körömvirág* olaj a külso Növényi stressz-oldók


hallójáratba téve, csillapíthatja a fülfájást. A komló* jó nyugtató hatású. Fél teáskanálnyi
herbát tegyen fél csésze vízbe. Naponta igyék ilyen
Növényi leheletfrissítok teát. Szórj on komlót a párnájára.
Rágjon friss petrezselyem-levelet, vagy szárat. A golgotavirág* különösen jó akút szorongás ide-
jén. Naponta 15-60 csepp kivonatot keverjen el fo-
lyadékban és igya meg. Terhesek ne használják.
Növényi dezodoránsok
A chlorella-tabletták segítenek a testszagot eltün- A macskagyökér* a természet nyugtatója. Napon-
tetni. Naponta 3-1 tablettát szedjen. ta 1-3 kapszulát, vagy 10 cseppet (folyadékban)
szedjen.
Borkiütések elleni gyógynövények A csucsóka * a stressz egyik legrégebbi orvossága.
A fekete dió* kivonata a pikkelysömör régi idok A házilag készített teához tegyen 1 teáskanálnyi
óta használt orvossága. Naponta 2-szer kenje be a herbát 1 csésze forró vízbe. Naponta keverjen el 3-
kivonattal az érintett területeket. 12 csepp kivonatot folyadékban és igya meg. Na-
ponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedjen.
A hidrasztisz-gyökér* az ekcéma ismert népi or-
vossága. Naponta kenje be a kivonattai a száraz, Erosíto (energizáló) gyógynövények
vörös foltokat.
A cayeni borsnak* enyhe stimuláló hatása van.
Próbáljon 1 csésze cayeni teát meginni, ha fáradt-
Az alvást elosegíto gyógynövények nak, "lecsapott" -nak érzi magát.
Egy csésze kamilla * tea este elfogyasztva, nagyon
megnyugtató hatású. Ha következetesen használja, a panax, az ameri-
kai, vagy a szibériai ginzeng segíthet a fáradtságát
A szibériai ginzeng* az álmatlanságnak elismert el- megszüntetni. A ginzeng kapszula, kivonat, illetve
lenszere. A növényt kivonat és kapszula alakjában tea alakjában kapható.
forgalmazzák. Naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszu-
lát, vagy 1 csésze folyadékban 5-10 cseppet szedjen. A kínai schizandra teáról azt tartják, hogy növeli
az ember energiáját és állóképességét.
270 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

A kínai csikófark* (ma huang) tartósan stimuláló


!?:atású. Egy csésze csikófark tea "felpörgetheti"
Ont.

Az atlétaláb elleni gyógynövények 6. FEJEZET


Az almabor-ecet régi népi orvosság az atlétaláb el-
len. Naponta többször kenje be vele az érintett te-
A NOI SZERVEZET
rületet. (Eleinte kissé csíp, de bírja ki, hatásos).

Korábban a modern orvosi tevékenységet túlnyo-


mó részt férfiak végezték. Csak néhány évtizede
annak, hogy az egyetemek orvosi karára azo-
nos számarányban vesznek fel noket és férfiakat.
A sors fintora, azonban, hogy az elso gyógyítók
valószínuleg nok voltak és az általuk használt mag-
vakat, leveleket, bogyókat és fakérgeket, valamint
a táplálékul szolgáló növényeket ugyancsak nok
gyujtötték össze. Semmi meglepo nincs abban,
hogy a nok nagyobb érdeklodést tanúsítottak
és mutatnak most is a gyógyítás iránt. A noi test
biológiai muködése és hormon-ciklusa - az a
tény, hogy menstruálnak és gyermeket hoznak
a világra - fontossá teszik számukra, hogy alap-
veto ismereteik legyenek a növényekkel, füvekkel
való gyógyításról. Sajnos ezeknek az ismereteknek
nagy része elveszett és a " bölcs javasasszonyok"
gazdag hagyománya és felhalmozott tudása a múl-
té lett.
Hivatásomnál fogva sok no érdeklodik tolem a
jellegzetesen noi panaszok ellen alkalmazott
gyógyszerek természetes alternatívái felol. Alábbi-
akban néhány ilyen, nok által felvetett problémát
272 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szelVezet • 273

és az azokkal kapcsolatos gyógynövényeket foglal- Ne feledkezzék el azonban az orvost arról tájékoz-


tam össze. tatni, hogy ginzenget szed.
Megjegyzés: A "Száz csúcstermék" között tár- A kínai nok a dong quai *-t, a kínai angyalgyöke-
gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. ret használják, hogy megkönnyítsék a menopauzás
Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a "Száz átmenetet. A "noi ginzeng" -nek is nevezett nö-
csúcstermék" bevezetojében találja meg. vény gyökerének kivonata, teája a noi nemi szer-
vek jó tonikuma, csökkenti a hüvelyszárazságot, a
menopauzát kíséro másik problémát. Próbáljon
Menopauza meg naponta legfeljebb 3-szor 1 kapszulát szedni.
A barátcserje (Agnus castus) a másik, Európában
Amióta a változás korába léptem, gyakran nagyon népszeruvé váló gyógynövény a menstruációs cik-
kellemetlen hohullámok öntenek el. Az OlVosom lussal és a menopauzával kapcsolatos problémák
ösztrogén-pótló kezelést javasolt, de azt olvastam, kezelésére. A kapszula alakjában forgalmazott ba-
hogy az ösztrogén növeli a rák kialakulásának veszé- rátcserje-készítmény sok bio-élelmiszerboltban
lyét. Vannak olyan gyógynövények, amelyek segíthet- megtalálható. Legalább két héten át alkalmazva az
nének? egyes készítményeket, igyeke~.zék kipuhatolni,
hogy melyik a leghatásosabb az On számára. A na-
Az ösztrogénszint hirtelen lecsökkenése felelos gyobb gyógynövény-forgalmazó vállalatok speciá-
sok olyan kellemetlen tünetért, amit a változás ko- lis készítményeket hoznak forgalomba specifiku-
rát eléro no tapasztalni, elviselni kényszerül: a ho- san a változás korában lévo nok részére. Ezek a
hullámokat, a hangulatváltozásokat és a fejfájást. készítmények csombormentát*, poloskafüvet*, kí-
Ezek a panaszok egy-két év után elmúlnak, de nai angyalgyökeret*, macskagyökeret* és édes-
egyeseknek szörnyu tortúrát jelenthet ez az ido- gyökeret* tartalmazhatnak. Azzal a céllal fejlesz-
szak. Szerencsére van néhány gyógynövény, amely tették ki ezeket a készítményeket, hogy segítsenek
segíthet. Sok no úgy véli, hogy a ginzeng* nagy a menopauzával járó fizikai és emócionális stresszt
mértékben enyhítheti hohullámokat és az élet vál- leküzdeni. Sok no, akivel beszéltem, kituno hatá-
tozásával együttjáró többi mellékhatást. Próbáljon sukról számolt be.
meg naponta legfeljebb 3-szor 1 ginzengkapszulát
szedni, vagy mindennap egy csésze ginzengteát in- VIGYÁZAT
ni. Ritka esetben a ginzeng hüvelyi vérzést válthat Magas vérnyomásban szenvedo nok ne szedjenek
ki, ami azonban teljesen veszélytelen, de ijeszto le- édesgyökeret* tartalmazó készítményt.
het. A rendszeres menstruáció megszunése után
fellépo bármilyen hüvelyi vérzés esetleg rákra uta-
ló jel lehet, amivel azonnalorvoshoz kell fordulni.
274 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szervezet • 275

Premenstruációs tünetek lucernát*, spárgát*, gyermekláncfüvet*, zellert*,


illetve sárgarépát* fogyasztani. Ne igyék ilyenkor
A menstruációm kezdete elott körülbelüliO nappal, sok koffeint, ami csak idegessé teheti. A napot egy
rettenetesen érzem magam. Nagyon ideges vagyok, csésze nyugtató hatású kamilla * teával fejezze be.
fáj a mellem, teljesen kimerült vagyok. Segíthet vala- Tapasztalni fogja, hogy csaknem azonnal egészen
mi rajtam? másként fogja magát érezni.

Nincs egyedül. A nok mintegy 50%-a tapasztal-


ja a premenstruációs szindróma valamilyen formá- A menstruáció rendezése
ját: a szervezete rengeteg vizet tart vissza, fáj a fe-
je, ingadozik a hangulata és feszül a melle. A pre-
a fogamzásgátló tabletták
menstruációs szindróma elmúlik, amint megkez- szedésének abbahagyása után
dodik a menstruáció. Vannak nok, akiknél igen
enyhék ez~k a tünetek, alig veszik észre. Mások, Öt éven át orális fogafJ1zásgátlót szedtem és most
akár csak On is, minden hónapban egy hétig, vagy abba szeretném hagyni. Ugy tudom, hogy néhány hó-
még hosszabb idon át nagyon rosszul érzik magu- nap is eltelhet, amíg a menstruációm újra rendszeres-
kat. Ezeknek az asszonyoknak parlagi ligetszépe* sé válik. Attól félek, hogy közben teherbe eshetek anél-
olajat szoktam ajánlani. Több Londonban és Ka- kül, hogy tudnám. Um olyan gyógynövény, ami ezen
nadában gondosan elvégzett tanulmány azt igazol- átmeneti idoszak alatt elosegíthetné a menstruációt?
ta, hogy a súlyos premenstruációs szindrómában
szenvedo nok többségének jelentosen mérséklod- A noi herbalisták a kínai angyalgyökeret* (dong
tek a panaszai a ligetszépe olajjal történt kezelés quai) szokták ajánlani az orális fogamzásgátlót
hatására. A legjobb eredmény akkor érheto el, ha szedett nok normális hormonállapotának helyreál-
a premenstruációs szindróma szokásos megjelené- Iítása, illetve elosegítése céljából. (Ezt a gyógynö-
sének ideje elott 3 nappal elkezdve, naponta 3 vényt a terhesség alatt, vagy ha általában nagyon
(250 mg-os) kapszulát szed egészen a menstruáció eros a menstruációs vérzése, nem szabad szedni).
bekövetkezéséig.
Ha ligetszépe olajjal nem érné el a kívánt ered-
ményt, próbálkozzék az ugyancsak népszeru kínai Menstruációs görcsök
angyalgyökér* (dong quai), vagy barátcserje ké-
szítménnyel. Azonkívül a hónapnak azon napjain, A menstruációmat eros görcsök szokták kísérni és
amikor a szervezete leginkább visszatartja a vizet, allergiás vagyok az ibuprofenre, amit az orvosom a
lehetoleg kerülje a sós ételeket. Próbáljon termé- görcsök enyhítésére rendszerint ajánlani szokott. Tim
szetes vizelethajtó hatású gyógynövényeket, pl. valamilyen növényi alternatíva?
276 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szelVezet • 277

Szerencsére több kituno gyógynövény között vá- fertozések, köztük az é1esztofertozések ellen. Biz-
logathat. A természet nyugtatószere, a macska- tosan érdemes megpróbálni. (A hidrasztiszt ter-
gyökér* enyhíti a méhgörcsöket. Tea, kivonat, illet- hesség alatt nem szabad használni). A Vitamin
ve kapszulák alakjában forgalmazzák. Jól beválik a Biblia címu könyvemben acidophilus tab1etták,
széles körben használt kínai angyalgyökér* (dong vagy kap szulák szedését, vagy aktív acidophilus te-
guai), csombormenta* és barátcserje különbözo ké- nyészetet tartalmazó joghurt rendszeres fogyasztá-
szítménye is. A görcsök és a hozzá társuló fejfájás sát javasoltam az élesztofertozések ellen.
enyhítése céljából próbálkozzék fehér fuzfakéreg*
kapszulákkal, amely az acetilszalicilsavhoz hasonló
fájdalomcsillapító, de nem irritálja a gyomrot. Eze- "Nyugtalan láb szindróma"
ken kívül több gyógynövényforgalmazó cég kapszu-
lában kiszerelt speciális készítményeket szokott ja- Az egész alsó végtagom az orületbe kerget. Ha
vasolni a menstruáció görcsök csillapítására. A ülök, vagy fekszem, úgy érzem, mintha a combom, a
kamilla * tea a régi idok orvossága a görcsök ellen. lábszáram mélyében hangyák mászkálnának, vagy
Próbáljon ki e gyógynövények közül egye~, vagy kígyók tekeregnének. Emiatt azután állandóan mo-
többet, hogy lássa, melyik a legmegfelelobb Onnek. zogni kényszerülök. Az OlVosom "nyugtalan láb
szindrómának" nevezte az állapotomat és azt mond-
ta, hogy a nok között eléggé gyakori. Lehet ez ellen
Idült élesztofertozés valamit tenni?

Állandóan kiújuló hüvelyi éleszto(Candida)fer- A "nyugtalan láb szindrómát" a rossz vérellátás


tozésben szenvedek, ami eléggé zavar. Amikor aktíva okozza. Több európai tanulmány szerint sok no-
fertozés, az OlVosom által rendelt gyógyszer csillapít- nek a szúrós csodabogyó* - kapszulában, vagy ki-
ja a viszketést és az egyéb kellemetlen tünetet, de két vonatban forgalmazott k,észítménye - hozott meg-
három hónap elteltével ismét kiújul a fertozés. Ván nyugvást. Az Egyesült Allamokban nem nagyon,
valami ötlete? Európában széles körben használt gyógynövény.

Az élesztok (ilyen a Candida albicans is) apró


gombaszeru élolények és mivel van néhány gom- Visszértágulat és aranyeres csomók
baellenes hatású gyógynövény, úgy vélem, ezek se-
gíthetnek. Az orálisan szedett szagtalan fokhagy- A munkám során reggeltol estig állnom kell. Bár
ma* kapszulák talán ilyenek. A nok évtizedek, ta- védoharisnyát viselek, mégis visszeres a lábam. Külö-
lán évszázadok óta használják a hidrasztisz* gyö- nösen éjjel duzzadnak meg az erek. Tudna valami-
kér kivonatát hüvelyöblítésre különbözo hüvelyi lyen gyógynövényt ajánlani a csillapításukra?
278 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szervezet • 279

Az alsó végtag felületes vénáinak tágulata, az ún esetleg bekövetkezo repedéseket megakadályoz-


visszértágulat gyakrabban fordul elo noknél, mint zuk. Sok szült notol hallottam, hogy az episiotomia
férfiaknál. Az aranyeres csomók a végbélnyílás kö- utáni fájdalom hetekig, sot hónapokig tarthat. Lé-
rüli vénák tágu~ata. A visszértágulat a rossz vérke- tezik egy gyógynövény, amely esetleg segíthet. Egy
ringés jele. Az On esetében, mivel egész nap áll, ös- francia szülészeti folyóiratban 1966-ban megjelent
szegyulik, pang a lábában a vér és ez idovel a vénák közleményben arról számoltak be, hogy a centel-
kitágulásához vezet. Több, a visszértágulat ellen la*(néha gotu kolának is nevezik) kivonata elose-
régóta használt népi orvosság nagyon népszeru Eu- gítette az episiotomia utáni seb gyógyulást. A cikk
rópában. A szúrós csodabogyó*, amit az egész vér- szerint azok a nok, akik rögtön a beavatkozás után
keringés általános javítására használnak, nagy mér- centella-kivonatot használtak, kevesebb fájdalmat
tékben csökkenti a visszértágulatot és az aranyeres éreztek és a sebük hamarabb gyógyult, mint azok
csomókat. Utóbbiak kezelésére végbélkúpok alak- a társaik, akik a szokásos ellátásban részesültek. A
jában is forgalomban van. A vadgesztenye * a másik közlemény szerzoi hangsúlyozzák, hogy a jobb
növény, amely hatáso san enyhíti vénák gyulladását. eredmény érdekében a centellát minél elobb el
A vadgesztenye magj ának porát, illetve kivonatát kell kezdeni alkalmazni. A centellát nyilvánvalóan
aranyér elleni kenocsben használják. Külsoleg ülo- az orvosa közremuködésével tudja majd használni,
fürdoben alkalmazva a gyurufa kérgének fozetét ezért idoben konzultáljon vele errol.
enyhíteni lehet a visszerek és az aranyeres csomók
által okozott kellemetlen tüneteket.
Rendszertelen, elmaradó menstruáció
Episiotomia (gátmetszés ) Nagyon rendszertelen a menstruációm, néha hó-
napokon át elmarad a vél7és. Tim valamilyen gyógy-
A második gyermekemmel vagyok terhes. Az elso növény, amely segítene rendszeressé tenni?
terhességem alkalmából a vajúdás és a szülés legros-
szabb része az episiotomia volt. Ez a beavatkozás Több olyan gyógynövény van, amit a menstruáció
eléggéfájdalmas volt, igazán azonban az zavar, hogy rendezésére használnak. A benedekfu* az egyik
örökkévalóságnak tunt, amíg a seb begyógyult. Ha legrégebbi népi orvosság az amenorrhoea, a menst-
megint gátmetszésre kerül a sor, nem lehetne valami- ruáció hiányának kezelésére. Kapszula és kivonat
vel a gyógyulást meggyorsítani? alakjában kapható. A kínai angyalgyökér* (dong
quai), amit sok nogyógyászati probléma ellen alkal-
Az episiotomia a noi szeméremtesten végzett maznak, ugyancsak alkalmas lehet a menstruációs
sebészi beavatkozás, amit annak érdekében hajta- ciklus rendezésére. A csombormenta* egy másik
nak végre, hogy a szülés második szakaszában történelmi gyógynövény, amit a menstruáció elo-
280 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szervezet • 281

segítésére használtak. (Sem a kínai angyalgyökeret, kb. nyolcadik hónapjától kezdve a nap folyamán
sem a csombormentát nem szabad terhesség alatt több csésze málnalevél* teát szürcsöltek, hogy
használni. A benedekfüvet néha alkalmazzák a né- erosítsék a méhüket a vajúdásra. A vajúdás alatt
pi gyógyászok a vajúdás és a szülés alatt). csombormenta * és málnalevél * teát kortyolva se-
gítették elo a méhizomzat összehúzódásait. Bár
ezek a gyógynövények valószínuleg nem enyhítet-
Reggeli rosszullét ték a fájdalmat, de talán meggyorsították a vajú-
dást, ami már fél gyozelem. Beszéljen a szülészno-
Amióta terhes vagyok, minden reggel hányingerrel jével, hogy "gyógyfüves szülést" szeretne.
ébredek. Néha délután is felfordul a gyomrom. Nem
merek a hányinger ellen gyógyszert szedni, mert nem
akarom a babát veszélyeztetni. Jim valami ötlete? Szoptatás
Önnek klasszikus reggeli rosszullétei vannak, Szeretném szoptatni a gyermekemet, de nincs elég
mert a terhességgel járó hányinger a nap bárme- tejem. Mely gyógynövények jók a szoptató anyának?
lyik szakában fellép het, különösen ha fáradt. An-
nak érdekében, hogy megszabaduljon az émely- Évszázadok óta a kaprot* és az ánizst* használ-
géstol, hányingertol, reggel elsoként igyék egy csé- ják a szoptató anyák, hogy több legyen a tejük. Va-
sze gyömbérgyökér* teát, vagy vegyen be 1 gyöm- lóban, egy újabb vizsgálat szerint már az ánizs illa-
bér tablettát, vagy kapszulát. A nap folyamán vál- ta is fokozza a tehenek tejtermelését! A legjobb
togatva gyömbér, illetve borsosmenta* teát igyék. eredmény érdekében 2 teáskanálnyi kapormagot
Egyik gyógynövény sem árt a babának és sokkal áztasson 1 csésze meleg vízben 10-15 percen át.
jobban fogja magát érezni. Naponta 2-3-szor igyon meg belole fél csészével.
Az ánizsmagból naponta legfeljebb 3-szor tegyen 1
teáskanálnyit 1 csésze meleg vízbe és igya meg.
Vajúdás és szülés
Noi tonikum
Allandó kapcsolatban állok egy bábával és szeret-
ném elkerülni, hogy a vajúdás és a szülés alatt fájda- Jim olyan gyógynövény, amely különösen jót tesz
lomcsillapítót kapjak. Mit tettek az asszonyok régen? a noi nemi szerveknek? Afrodiziákumként is hatnak
ezek?
A régi idokben, amikor még nem voltak maga-
san muszerezett szüloszobák, az asszonyok a ma- A kínai angyalgyökér* (dong quai), amit számos
guk módján készültek a szülésre. A terhességük nogyógyászati probléma ellen használnak, áItalá-
282 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A noi szervezet • 283

nos noi tonikumként is hatásos. A damiána*, amit A taxol egy óceániai tiszafából nyert kivonat.
szexuális tonikumnak tartanak mind férfiak, mind Klinikai vizsgálatok szerint hatásosnak bizonyult a
nok számára, afrodiziákum hírében áll, bár ezt tu- petefészekrák, újabban az áttétes emlorák egyes
dományosan nem igazolták. Az emberek évszázad- olyan eseteiben, amelyek a hagyományos kezelés-
ok óta beszélnek az afrodiziákumokról, de valójá- re nem reagáltak. A vezeto gyógyszerészeti tudo-
ban nincs egyértelmu bizonyíték arra, hogy ilyen mányos folyóiratok szerint sajnos egyre kevesebb
hatás egyáltalán létezik. A népi gyógyászatban az olyan tiszafa, amelybol ez a hatóanyag eloállít-
azonban a spárgát* és az articsókát* mint mindkét ható. Környezetvédo csoportok harcolnak azért,
nem számára hatásos afrodiziákumot tisztelik. hogy megmentsék ezt a fát a teljes kipusztulástóI.

Anémia (vérszegénység) Csontritkulás


Ván olyan gyógynövény, amely meg tudja akadá- Közeledem a változás korához. Az orvosom figyel-
lyozni a vashiány okozta anémiát? meztetett, hogy jobban fenyeget a csontritkulás veszé-
lye. Mit tegyek ennek megakadályozása érdekében?
Két gyógynövény, a csalán* és a metélohagyma*
ajánlható. Mindketto C-vitaminban gazdag és sok A csontritkulás (osteoporosis) az az állapot,
vasat tartalmaz. Tökéletes kombináció: hiszen a C- amelyben a csontok vékonyabbak, törékenyebbek
vitamin elosegíti a szervezetben a vas felszívódását. lesznek és ennek következtében gyakrabban eltör-
A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek, illetve nek. Ez a potenciálisan rokkantságot okozó beteg-
azokban az oxigénszállítást végzo hemoglobin kép- ség gyakrabban fordul elo a menopauzában lévo
zodéséhez. A metélohagymát frissen, nyersen kell nok körében. Ennek alapján a kutatók úgy vélik,
enni, azonban a nyers csalán elfogyasztása veszé- hogy az ösztrogénszint lecsökkenése valamilyen
lyes lehet. Ezért csalán esetén kivonathoz, kapszu- módon felelos a csontok gyengülésért. Szintetiku-
lához, vagy szárított herbához ragaszkodjék, amely san eloállított ösztrogént szoktak adni a további
az ajánlott adagban tökéletesen biztonságos. csontvesztés megakadályozására. Sok kalciumot
tartalmazó ételek fogyasztása segíthet megvédeni a
csontritkulás ellen. A tejtermékeken kívül a brok-
Petefészekrák koli, a kelbimbó, a mandula * és a kelkáposzta kitu-
no forrása ennek az életfontosságú elemnek. J ava-
Nemrég egy taxol nevu gyógynövényrol olvastam, solni szoktam a zsúrlót* is, amely elosegíti, hogy a
amit petefészekrák kezelésére használnak. Tudna er- szervezet a kalciumot felszívja és hasznosítsa. Na-
rol többet mondani? ponta legfeljebb 3-szor 1 tablettát szedjen.
7. FEJEZET
A FÉRFI SZERVEZET

Íme néhány válasz azokra a kérdésekre, amiket fér-


fiak szoktak nekem a gyakori panaszaik ellen alkal-
mazható gyógynövényekkel kapcsolatban feltenni.
Megjegyzés: A "Száz csúcstermék" között tár-
gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg.
Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a "Száz
csúcstermék" bevezetojében találja meg.

Prosztatatúltengés
Nemrég elmentem az olVoshoz, mert nagyon sok-
szor kell vizelnem, különösen éjszaka. Az OlVOSkö-
zölte velem, hogy prosztatatúltengésem van, ami nem
nagyon súlyos. Tulajdonképpen semmilyen kezelést
nem javasolt. Ván olyan gyógynövény, ami segíthetne?

A prosztata (dulmirigy) kis mirigyek csoportja,


amely a húgycsövet fogja körül azon a helyen, ahol
a húgyhólyagból kilép. Bár nem tudjuk egészen
pontosan, hogy a prosztata mit csinál, tény, hogy
váladékot termel, amelyrol feltételezik, hogy az
ondósejtek (spermiumok) mozgását serkenti a
286 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A férfi szervezet • 287

magömlés (ejakuláció) után. Csaknem minden 45 Tartósan fennálló gombafertozés


évesnél idosebb férfinak valamilyen mértékben
megnagyobbodott a prosztatája és ez a túltengés a Amióta tomázni járok, alábamon idult gomba-
legtöbb esetben veszélytelen. Mivel a prosztata fertozés alakult ki, ami rendkívül kellemetlen. Az or-
körülöleli a húgycsövet, az eléggé megnagyobb- vosom adott valamilyen gombaellenes gyógyszert, de
dott mirigy vizelési problémát okozhat. A vizelet- attól állandóan hányingerem van. Nincs valamilyen
ürítés bármilyen megváltozására fel kell az orvosa más módja annak, hogy megszabduijak ettol az álla-
figyelmét hívni. Ha a vizelet nem ürül megfelelo- pottól?
en, nagyobb a vesefertozés, vagy a hólyaggyulladás
veszélye. A gombák mikroszkópos méretu mikroorganiz-
A megnagyobbodott prosztata más problémák, musok, amelyek eloszeretettel telepednek meg az
pl. rák jele is lehet. Ha a vizelet ürítése gátolt, embe~~ testen/testben. Egyáltalán nem meglepo,
esetleg mutéti beavatkozást is igénylo kezelésre hogy Onnél ez a probléma alakult ki, valószínuleg
van szükség. A prosztatatúltengés azo~)Jan a leg- a tussolóban, vagy a közös öltözo helyiségben
több esetben jóindulatú bántalom. Az On esete is szedte össze. Van néhány gyógynövény, amellyel
ilyen lehet, amire azt mondja az orvos, hogy vele erosítheti a szervezetét a gombafertozés ellen. A
kell élnie. Van néhány gyógynövény, amirol azt tabebuia * az egyik ilyen. A vizsgálatok azt mutat-
tartják, hogy jó prosztataproblémák ellen. Néme- ták, hogy ennek a Dél-Amerikában honos gyógy-
tországban a furészes törpepálmát* igen nagy növénynek gomba- és parazitaellenes hatása van.
becsben tartják, mint az enyhe prosztatatúltel}gés Naponta 3 kapszulát szedjen. A fokhagyma* a má-
kezelésére szolgáló orvosságot. Az Egyesült Alla- sik gyógynövény, amely megvédheti a szervezetét e
mokban, ahol kivonat alakjában van forgalomban, kórokozóval szemben. Naponta 1-3 szagtalan fok-
ilYl?nindikációban történo alkalmazását a Nemze- hagyma kapszulát szedjen. A száraz, viszketo érzés
ti Elelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem hagy- ellen a természetes fungicid hatású teacserje-ola-
ta jóvá. Naponta 30-60 csepp kivonatot keverjen el jat tartalmazó kenocsöt használja. A lábát mindig
1 csésze folyadékban és igya meg. A kezelés addig a leheto legszárazabban tartsa és cserélje gyakran
tartson, amíg az állapota nem javul. A med- a zokniját. Egyes herbalisták azt javasolják, hogy
veszolo* (uva ursi) a másik, régi idokbol ránk ma- hidrasztisz gyökér* porának és talkumnak a keve-
radt orvosság a prosztatabántalmak ellen. Napon- rékét szórja a lábára, hogy felszívja a nedvességet
ta 1-3 kapszulát szedjen belole a tünetek enyhíté- és megölje a gombát. A gombafertozések nagyon
sére. Ugyanakkor kerülje a koffeintartalmú italo- makacsok, több hetet, vagy hónapot vehetnek
kat és az alkoholt, továbbá este lefekvés elott lehe- igénybe, amíg enyhülést tapasztal.
toleg ne igyék sok folyadékot.
288 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A férfi szervezet • 289

Korai kopaszodás Évszázadok óta a johimbefa kérgének kivonatát


használják az impotencia kezelésére Afrikáb,!n.
A családom férfitagjai korán kopaszodnak. 35 A kivonat hatóanyaga, a yohimbin, az Egyesült Al-
éves vagyok és a koponyámat még sok haj borítja, azt lamokban az impotencia kezelésére engedélyezett
szeretném, hogy így is maradna! Ván olyan gyógynö- szer. A yohimbin azonban mérgezheti a májat és a
vény, amely meg tudja akadályozni a hajhullást? vérnyomás hirtelen csökkenését is okozhatja.
Ezért, ha egyáltalán az alkalmazására kerül sor, az
Mielott feladná reményt, meg kell jegyezni, hogy csak szakorvos gondos felügyelete mellett történ-
a hajhullás módja nagyrészt genetikailag meghatá- jék. Aki tartós impotenciában szenved, forduljon
rozott folyamat. Ezért a kopaszodás ellen csak na- orvoshoz. Az impotenciának nagyon sokféle oka
gyon kevés valódi, hatékony orvosságot ismerünk. lehet. Eloidézhetik fizikai, anatómiai, biológiai,
Néha a pajzsmirigy elégtelen muködése, vagy vala- hormonális rendellenességek, vagy nagy fokú
milyen más betegség váltja ki, vagy segíti elo a haj- stressz hatása, továbbá különféle pszichés ténye-
hullást. Ha ilyenkor sikerül az alapbajt megszuntet- zok. Mindegyik esetben az okok gondos elemzése
ni, ismét kino az ember haja. Néhány gyógynövény- után kezelésre van szükség. A kezelés módját a ki-
rol azt tartják, hogy meggátolja a korai öregedés je- váltó ok határozza meg. Olyan esetekben, amikor
leit, így a kopaszodást is, de ezeket az állításokat az impotencia csak átmeneti probléma, növényi
eddig tudományosan nem ellenorizték. Ennek elle- tonikumok segíthetnek. A damiánát* a nemi szer-
nére érdemes próbálkozni velük. A kínaiak esküsz- vek tonikumának tartják, amit naponta veszély te-
nek a foti*, a Távol-Kelet népszeru tonizáló gyógy- lenüllehet használni. Naponta legfeljebb 3-szor 1
növényének hatására és hiszik, hogy meggátolja a kapszulát szedjen. A schizandrától, ettol a kínai
haj oszülését. Próba szerencse: naponta legfeljebb gyógynövénytol is a férfiak nemi aktivitásának fo-
3-szor vegyen be 1 kapszulát. A herbalisták azt is kozódását remélik. Naponta legfeljebb 3-szor 1
ajánlják, hogy rozmaringkivonattai dörzsölje be a kapszulát szedjen.
fejborét, mielott hullani kezdene a haja. A kezelés
után a szokásos módon mosson hajat.
Az állóképesség fokozása

Impotencia Amikor dolgozni kezdtem, kíváncsi voltam arra,


hogy tudnám-e valamivel a teljesítményemet fokoz-
Olyan sokat hallottam az afrodiziákumokról. Vá- ni. Ismerek valakit, aki szteroidokat szed és úgy lát-
lójában van olyan gyógynövény, amely segít az impo- szik, van is hatásuk. Ugyanakkor azt is hallottam,
tencián? hogy ezek nagyon veszélyes szerek. Ván valamilyen
növényialternatívájuk?
290 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A férfi szervezet • 291

Eloször is fel szeretném Önt világosítani a szte- a szteroidoknál. A szarszaparillát kapszulák alak-
roidokról. A szintetikusan eloállított szteroidok jában lehet kapni, amelyekbol naponta legfeljebb
hatásos gyógyszerek, amelyeknek sok mellékhatá- 3-szor 1-et szedjen.
sa van, köztük esetleg a halál is. A tízenéves fiúk-
nál ezek a szerek megzavarják a normális nemi fej-
lodést. A szteroidok visszaszorítják, meggátolják Izomhúzódás
az immunrendszer muködését, ennek következté-
ben a szervezet a fertozésekkel szemben sokkal fo- Esetenként a hét végén atletizálni szoktam. Hétfon
gékonyabbá válik. Ezenkívül folyadékretenciót reggelgyakran izomfájdalmakkal ébredek. Ván vala-
(folyadékvisszatartás), magas vérnyomást és más milyen ötlete?
súlyos rendellenességet idézhetnek elo. Bizonyos
szteroidok hatására megnohet az izmok tömege, Az árnika * kenocs kituno hatással van a túlfe-
ez azonban nem jelenti az izomero arányos foko- szített, megeroltetett izmokra. Sérült borfelületek-
zódását is. Nem titok, hogy a világon több súly- re azonban ne kenje, mert nagyon irritál. Az
emelo próbálta az izmait különféle szteroidokkal eukaliptusz* kenocs szintén elosegíti a vérkerin-
gyarapítani abban a reményben, hogy ezáltal na- gést a fájó területeken és egyben meleg érzetét
gyobb ero kifejtésére is képesek lesznek. Sajnos kelti. Szükség szerint, naponta többször használja.
nem egy esetben súlyos sérülés volt a szteroidok Ezeken kívül a fehér fuzfakéreg*, az acetilszalicil-
használatának az eredménye. Egyszeruen nem ér- sav növényi helyettesítoje csökkentheti a gyulla-
demes szteroidot használni. dást és a fájdalmat. Szükség szerint 3-4 óránként 2
Szerencsére van néhány gyógynövény, amely ve- tablettát szedjen.
szélyek nélkül fokozhatja a fizikai teljesítoképes-
séget. A vizsgálatok szerint az ú.n adaptogén
gyógynövények, pl. a Kínában nagyon népszeru Borotválkozás utáni kiütések
ginzeng* és schiÚmdra segít a szervezetnek ab-
ban, hogy jobban ellenálljon a fizikai megterhelés Nagyon érzékeny a boröm. Borotválkozás után
által okozott stressznek. Ezek a gyógynövények gyakran keletkeznek az arcomon apró, vörös, nagyon
valóban csak rendszeres, naponta történo haszná- kellemetlen kiütések. Ván valamilyen gyógynövény,
latuk esetén fokozzák a teljesítményt. Mindkét ami segíthetne ezen?
gyógynövény kapszula alakjában szerezheto be.
Egyes testépítok esküsznek arra, hogy a szarsza- A gyurufa kérgének kivonata nagyon jól meg-
parillára * segít az izm ok tömegét megnövelni, bár szünteti, de legalább is enyhíti a borirritációt. Köz-
ennek nincs tudományos bizonyítéka. Kétségtele- vetlenül a borotválkozás után öblítse le vele az ar-
nül érdemes mepróbálni és sokkal biztonságosabb cát. A kerti körömvirág* krém ugyancsak kituno a
292 • Earl Minde/!: Gyógyfüvek bibliája

fájó kiütés ek ellen. Borotválkozás után használja.


Ezenkívül a naponta használt áloé* krém helyreál-
lítja a bore nedvességtartaimát és elosegíti a
gyógyulását.

8. FEJEZET
GYÓGYFÜVEK
A MEGELOZO ORVOSLÁS
SZOLGÁLATÁBAN

A növényeket és füveket alkalmazó népi gyógy-


ászok több mint 5000 éve ismerik azt az egyszeru
tényt, hogy az étrend és az életmód alapvetoen be-
folyásolja az egészséget. Egészen a közeli multig,
azokat az orvosokat, akik magukénak vallották ezt
a filozófiát, vagy radikálisoknak tartották, vagy
mint a holisztikus orvoslás képviseloit megvetették.
Csak a legutóbbi évtizedekben fogadta el az orvos-
társadalom azt, hogy összefüggés van a magas zsír-
tartalmú ételek fogyasztása és számos betegség,
köztük a rák és a szívbetegség kialakulása között.
Az sem meglepo, hogy igazán csak tíz egynéhány
éve kezdtek a vezeto rákkutatók ahhoz, hogy növé-
nye kben, gyümölcsökben található és azokból elo-
állított orvosságokkal próbáljanak daganatos bete-
geket gyógyítani. Amíg a hivatalos, tudományokon
alapuló medicina vonakodott, addig a természet-
gyógyászok a gyakorlatban alkalmazták a gyógynö-
vényeket az egészség megorzésére és elosegítésére,
valamint a betegségek megelozésére és megakadá-
lyozására. Alábbiakban néhány olyan gyógynö-
294 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a megelozo Olvoslás... • 295

vényt foglaltam össze, amelyek segíthetnek az A fokhagyma* kituno koleszterinszint-szabályozó.


egészséget és az életkedvet megorizni. Megnöveli a vérben a HDL UÓ koleszterin), csök-
Megjegyzés: A "Száz csúcs termék" között tár- kenti az LDL (rossz koleszterin) és mérsékli a
gyalt gyógynövényeket csillaggal (*) jelöltem meg. trigliceridek koncentrációját. Noknél a megemel-
Az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást a "Száz kedett (190 mgJdL) trigliceridszintet a koszorúér-
csúcstermék" bevezetojében találja meg. betegség kialakulásának fokozott veszélyeként ér-
tékelik.
A szív egészségét szolgáló gyógynövények
Vajjon aránylag miért olyan ritka a szívbetegség a
A parlagi ligetszépe* olaj csökkentheti a vér ko- Földközi tenger környékén élo népek között? Le-
leszterinszintjét. A kanadai Efamol Kutató Inté- het, hogy azért, mert ezek az emberek nagyon sok
zetben 1983-ban magas vérkoleszterin-szinttel bí- olívaolajat* fogyasztanak, sokkal többet, mint az
ró betegeken elvégzett vizsgálat szerint, azoknál, Egyesült Allamokban. Ismeretes, hogy az olívaolaj,
akik három hónapon át naponta ligetszépe-olajat amely nagyon sok egyszeresen telítetlen zsírsavat
szedtek, 30%-kal alacsonyabb lett a koleszterin tartalmaz, csökkenti a vér összes koleszterin tart al-
koncentrációja. Azt is kimutatták, hogy ez a gyógy- mát anélkül, hogy ugyanezt tenné a jótékony hatá-
növény csökkenti a magas vérnyomást. sú HDL-koleszterinnel. Más olajok helyett hintsen
mindig 1-2 evokanálnyi olívaolaj at asalátájára.
A kínai orvosok évszázadok óta használják a gin-
zenget* mint szívtonikumot. Számos tanulmány A zabkorpa * sok beta-glukánt, vízben oldódó rost-
dokumentál ta, amit a kínaiak mind tudnak, hogy anyagot tartalmaz. Naponta 4 evokanálnyi zabkor-
a ginzeng csökkenti a koleszterinszintet, csökkenti pa az alacsony zsírtartalmú étrend mellett 5-10 %-
a vércukor koncentrációját és normalizálja a vér- kal csökkenti a vér koleszterinszintjét.
nyomást.
Vizsgálatok igazolták, hogy a psyllium * (egy has-
Állatokon végzett kísérletekben a cayeni bors* hajtó hatású növény) héja mérsékelten magas ko-
csökkentette a vérben a trigliceridek és az LDL, az leszterinszinttel bíró férfiaknál csökkentheti a vér
ún. rossz koleszterin koncentrációját. A meg- koleszterin-koncentrációját. (Nok nem vettek
növekedett trigliceridszint noknél a szívbetegség részt ebben a vizsgálatban, ami nem jelenti azt,
fokozott kockázatát jelenti. hogy náluk nem hat ugyanúgy!). Vannak, akiknél
ez a növény allergiás reakciókat vált ki. Ezért
Az articsóka * csökkenti a vér koleszterinszintjét. ügyeljen az esetleges allergiás reakciókra, beleért-
Több, ilyen hatású gyógyszerkészítményt állítanak ve a légúti problémákat, illetve a borkiütéseket.
elo belole.
296 • Earl Mir:dell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a megelozo orvoslás ... • 297

Gyógynövények, amelyek esetleg segítenek (egy sárgarépában 13.500 NE található) csökkent-


a rák ellen védelmet nyújtani heti pl. a nyelocso, a gyomor, a belek és a proszta-
ta rákjának kialakulását.
Az édesgyökérben* található triterpenoidok - úgy
látszik - meg tudják akadályozni, hogy egyes A shiitake gombát* Japánban és Kínában rákelle-
prekarcinómás (rák elotti állapotban lévo) sejtek nes kezelésre használják.
kórosan elfajuljanak (kórosan fejlodjenek). A
triterpenoidoknak ezt a hatását jelenleg az Egye-
sült Allamok Nemzeti Rákkutató Intézetében A jó vérkeringést elosegíto gyógynövények
vizsgálják. A triterpenoidok inaktiválnak bizonyos Azokban az országokban, amelyekben a konyhá-
potenciálisan végzetes hatású ösztrögéneket, ame- ban rutinszeruen használnak curryt, kevesebb em-
lyek a szervezetben egyes ösztrogén-érzékeny em- bernél és I)tkábban képzodnek vérrögök, mint az
lodaganatok növekedéséért felelosek. Egyesült Allamok lakosságánál. A kurkuma *, a
fokhagyma*, a cayeni bors* - a curry szokásos al-
A new yorki Hormonkutató Intézetben végzett kotórészei - minden bizonnyal segítenek megaka-
újabb vizsgálatok szerint a káposztafélék családjába dályozni, hogy a vérlemezkék összetapadjanak és
tartozó zöldségek, pl. a brokkoli és a kelbimbó ha- veszélyes vérrögöket alkossanak, amik azután szív-
tékony rákellenes vegyületeket tartalmaznak. Ezek- infarktushoz és szélütéshez vezethetnek
ben a növényekben sok indol-származék, olyan ve-
gyület fordul elo, amely a potenciálisan rákkelto A vizsgálatok szerint a ginkgo* kivonata az egész
ösztrogéneket jóindulatú vegyületté alakítja át, szervezetben, de különösen az agyban javítja a vér-
amely már nem váltja ki az ösztrogén-érzékeny da- ellátást. 1980-ban francia kutatók mutatták ki,
ganat növekedését. A Hormonkutató Intézet tanul- hogy a ginkgo megakadályozza, hogy a vér-
mányozza egyes élelmiszerek rákellenes hatását. lemezkék összetapadjanak és veszélyes vérrögöket
képezzenek, amelyek ronthatják a vér áramlását
Azon emberek között, akik hagymafélékben (fok- és szélütést, valamint szívrohamot okozhatnak.
hagyma* és vöröshagyma*) gazdag étrenden él-
nek, jelentosen kisebb arányban fordul elo a rák,
Az öregedés ellen ható gyógynövények
mint akik nem ilyen ételeket fogyasztanak.
Az örökzöld törpetölgy* hatóanyaga megakadá-
Naponta egy nyers sárgarépa* elfogyasztása csök- lyozza a szabad gyökök képzodését, amelyek lehe-
kentheti annak az esélyét, hogy az ember egy bizo- tetlenné teszik a normális sejtmuködést és bizo-
nyos fajta rákot kapjon. A rákkutatók azt találták, nyos típusú rákok kialakulásáért, valamint a korai
hogy naponta 12.500 NE beta-karotin felvétele öregedésért felelosek.
298 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a megelozo Olvoslás... • 299

A kínaiak azt tartják, hogy a fo-ti* fiatalító Az immunrendszere erosítése érdekében kövesse
tonikum. A keleti herbalisták azt vallják, hogy a kínai konyha receptjeit. A fokhagyma*, a shi-
megakadályozza az oszülést és a korai öregedés itake gomba *és a reishi gomba * (lásd a 207. olda-
egyéb jeleit. Az újabb kínai vizsgálatok szerint ez a lon) segítik megakadályozni a daganatok növeke-
növény bizonyos típusú rákos daganatok növeke- dését és fokozzák a szervezet erejét a nemkívána-
dését, valamint vérrögök képzodését is meg tudja tos betolakodó kórokozók elleni küzdelemben.
akadályozni.
A májra ható gyógynövények
A ginkgo* kivonat, amely elosegíti az ag'jba törté-
no véráramlást, idos embereknél növelheti a men- Az oszbogáncs* elosegíti a májsejtek regeneráló-
tális éberséget. Egy újabb németországi vizsgálat- dását és a máj megtisztulását a veszélyes mérgek-
ban idos emberek egyik csoportjának ginkgo kivo- tol. Az 1970-es években Európa-szerte elvégzett
natot, a másiknak placebot adtak. Azoknál, akik nagy számú vizsgálat igazolta, hogy a részleges
ginkgo kivonatot kaptak javult a mentális reakció- májkiírtáson átesett patkányoknál az oszbogáncs
ido és sokkal éberebbek voltak, mint azok, akiket kivonata meggyorsította a máj regenerálódását
placeboval kezeitek. A legjobb mentális reakció- (újra növését).
idoket azoknál az idoseknél érték el, akiknél a
ginkgo-kezelés elott ez a legrosszabb volt 1940-ben japán kutatók fedezték föl, hogy az arti-
csóka * fokozza a májban az epe termelodését és
Az immunrendszer muködését serkento megvédhet a sárgaság és más a májjal kapcsolatos
betegség ellen. A gyermekláncfu *, ez a másik ha-
gyógynövények
gyományos orvosság a májbántalmak ellen, sok
A vizsgálatok szerint az asztragálusz*, ez a kínai lecitint tartalmaz. A lecitinról nemrég állapították
gyógynövény, fokozza a szervezet képességét, meg, hogy véd a máj cirrózis (májzsugorodás) ellen.
hogy leküzdje a rákos sejteket és a vírusokat. Je-
lenleg mint az AIDS kezelésére esetleg alkalmaz- A kurkuma* fokozza az epetermelést és csökkent-
ható szert vizsgálják. heti a máj gyulladását. 1946 óta számos európai és
indiai tanulmány erosítette meg a kurkuma májvé-
Az echinacea* (kansasi kígyógyökér), amivel az do hatását.
amerikai oslakosok ismertették meg a bevándorló-
kat, hatásosan serkenti az immunrendszer mukö- A látást javító gyógynövények
dését, erosíti a szervezetet, hogy védekezzék a be-
tolakodó fertozo kórokozókkal szemben. A fekete áfonya * a látóbíbor keletkezésének meg-
gyorsításával, fokozásával javítja az éleslátást.
300 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Gyógyfüvek a megelozo Olvoslás... • 301

NÖVÉNYI VITAMINFORRÁSOK EGYÉB NÖVÉNYI TÁPANYAGFORRÁSOK

A-vitamin: Telítetlen zsírsavak:


lucerna, gyermekláncfu, paprika, petrezselyem, A növények által eloállított telítetlen zsírsavak
tengeri hínár, vizitorma. fontosak a normális sejtmuködés számára. Kétfé-
le telítetlen zsírsavat különböztetünk meg: van-
B-komplex vitamin: nak többszörösen telítetlen és egyszeresen telítet-
alma, banán, bab, répa, káposzta, kelvirág, kuko- len zsírsavak. A többszörösen telítetlen zsírsavak
rica, grapefruit, kelbimbó, gomba, hagyma, na- közé tartozó linolensav a sejtek keletkezésében
rancs, oszibarack, földimogyoró, burgonya, ma- és az idegrendszer muködésében játszik dönto
zsola, spenót, szamóca, búza, teljes magvak, szerepet. Az egyszeresen telítetlen oleinsav a vér
éleszto. koleszterinszintjét képes csökkenteni, ha az állati
eredetu, telített zsírok helyett növényi olajokkal
C-vitamin: fozünk. Telítetlen zsírsavakban gazdag az árpa, a
Minden zöld gyümölcs, citrus-félék, csipkebogyó, kókusz, a földimogyoró, a repce mag, a lencse, a
fekete ribizli, piros ribizli, szamóca, burgonya, kukorica, a zab, az olajbogyó, a rizs, a rozs, a szó-
spenót, káposzta, vizitorma. jabab, a napraforgómag, a búza.
D-vitamin:
Bioflavonoidok:
vizitorma, búzacsíra, valamennyi olajos mag. A bioflavonoidok (P vitaminnak is nevezik)
a növényekben eloforduló biológiailag aktív ve-
E-vitamin:
gyületek egy csoportját jelentik, amelyeknek na-
Valamennyi mag, lucerna, zab, len, szezám, búza- gyon kedvezo hatásaik vannak. A flavonoidok
csíra, szójabab, zöldlevelu fozelékfélék, tengeri gyakran a C-vitaminnal együtt fejtik ki a hatásu-
hínár, vizitorma.
kat. Két flavonoid, a kvercetin és a katechin, ha-
K-vitamin: tásos antioxidáns. Olyan vegyületek, amelyek
megakadályozzák a szabad gyökök, a korai öre-
lucerna, szelid gesztenye levele.
gedésért és bizonyos típusú rákok kialakulásáért
felelos anyagok képzodését. A kvercetin daga-
natellenes hatását jól ismerik. Általában, a
flavonoidok jó hatás-sal vannak a szív-érrend-
szerre és erosítik az immunrendszert. Flavonoi-
dokban gazdag élelmiszerek: alma, répa, földi
, 302· Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

szeder, fekete ribizli, káposzta, sárgarépa, kel-


bimbó, cseresznye, gyermekláncfu, citrom, len-
cse, fejes saláta, narancs, paprika, petrezselyem,
oszibarack, szilva, burgonya, rebarbara, csipke-
bogyó, spenót, dió, vizitorma. 9. FEJEZET
A JÓ MEGJELENÉSÜNK
ÉRDEKÉBEN

A jó külso, a jó megjelenés - nok és férfiak esetén


egyaránt - együtt jár a jó közérzettel. Mielott elol-
vasná ezt a fejezetet, figyelmeztetnem kell arra,
hogy az ég világon semmi sem tudja az egészségte-
len életmód nyomait eltüntetni. Az állandó do-
hányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a kevés
mozgás, az egészségtelen étrend eredményét sem-
milyen make up alá el nem rejtheti, vagy semmifé-
le arcradírraIle nem moshatja. A vonzó megjele-
nés legfontosabb kelléke a megfelelo táplálkozás,
a boséges vitaminellátás, a rendszeres mozgás és a
kielégíto alvás. Ha helyesen él, a gyógynövényké-
szítmények hozzásegíthetik, hogy még tökélete-
sebb legyen a megjelenése.
A közkedvelt kozmetikumokat árúsító üzletek
tele vannak csodálatos növényi szépségápoló sze-
rekkel. Valóban, ma már csaknem minden növényi
bor- és hajápoló szert csomagolt alakban hoznak
forgalomba. Az viszont külön örömet szerezhet,
ha mindezt saját maga készíti el, vagy legalább is a
saját ízléséhez igazítja.
304 • Earl Minde!!: Gyógyfüvek bibliája A jó megjelenésünk érdekében • 305

Gyógynövények a haja számára kereskedésbeli hajápoló szer kapható, amely zsúr-


lófüvet tartalmaz, legjobb, ha ezeket használja. A
A SZÁRAZ HAJ KEZELÉSÉRE zsurló szájon át szedni való kapszulában is kapha-
Mindenki eros, selymes, omló hajat szeretne, a tó a gyenge hajszálak erosítésére. Naponta 3-szor
száraz haj azonban gyakran törékeny és fénytelen. 1 kapszulát szedjen.
Meleg olajos kondicionálással visszaadhatja a ha-
jának azt a természetes olajat, amit a túl sok nap- ÖBLÍTO A HAJA SZOKE CSILLOGÁSÁNAK
fény, haj szárítás és hajspray következtében elve- KIDOMBORÍT ÁSÁRA
szített. Ez egyben a korpásodásnak is kituno ellen- A római császárság kora óta használják arra a ka-
szere. Keverjen össze egy csésze szuz olívaolajat millát, hogy a világos színu hajat aranyos an csillo-
(hidegen sajtolt, könnyu olajat használjon) fél csé- góvá tegyék. Kituno öblítot készíthet erre a célra
sze szárított rozmaring levéllel. Kis lábasban mele- (amit meginni is elég jó), ha 2 evokanálnyi szárí-
gítse meg a tuzhelyen, majd hagyja kellemes meleg tott kamilla herbát tesz 0,5 1 forró vízbe. Fél óráig
homérsékletre lehulni. Fésuvel válassza szét a ha- tartó áztatás után keverjen hozzá egy kis citrom ki-
ját és egy ,:~ttacsomó segítségével kenje a száraz préselt levét. A hajmosás után hajoljon a kiönto
fejborére. Ugyeljen arra, hogy az egész hajas fej- fölé é~ öntse ezt a kamillaszuszpenziót lassan a ha-
borét bekenje. Tegyen fürdosapkát a fejére, majd jára. Ugyeljen hogy az egész hajas koponyáját be-
vastag törülközovel turbán módjára kösse be a fe- fedje vele. A lecsöpögo folyadékot fogja föl egy
jét. Várjon fél óráig, hogy az olaj beszívódjon a fej- edényben. Hagyja 1 percig a haján, ~.ajd a felfo-
borbe. Utána enyhe, növényi samponnal mosson gott folyadékot öntse ismét a hajára. (Ugyeljen ar-
alaposan fejet. Esetleg többszöri felhabosítás kell ra, hogy a folyadék ne jusson a szemébe, mert a
az olaj eltávolításához. Ne használjon további citromlé miatt csíphet). Ezután alaposan öblítse le
kondícionálót - arra nincs szükség. A haja selyme- meleg vízzeJ. Az egész muveletet hetenként ismé-
sen fénylo, könnyen alakítható lesz. telje meg. Eszre fogja venni, mennyire más lesz a
haja, külünösen napfényben.
GYORS ÖBLÍTO SZÁRAZ HAJ SZÁMÁRA
Fozzön 2 csészényi orvosi ziliz teát. Hagyja kihul- ÖBLÍTO SÖTÉT SZÍNU HAJ SZÁMÁRA
ni. A hajmosás után öblítse le vele a haját. Ha a sötét haja selyemfényét akarja kidomborítani,
próbálja ki az alábbi receptet. Készítsen 2 csésze
A ZSÍROS HAJ KEZELÉSÉRE közönséges fekete teát (használhatja a kereskedés-
A túlságosan aktív faggyú mirigyek következtében beli zacskós teát). Adjon pozzá 2 evokanálnyi szá-
ragadós és lógó lesz a haja. Zsúrlófuvellehet a túl- rított rozmaring levelet. Aztassa 30 percig. A haj-
zott faggyú termelést megakadályozni és újra életet mosás után hajoljon a kignto fölé és öntse ezt a ke-
vinni a nehezen alakítható, tapadó hajba. Számos veréket lassan a hajára. Ugyeljen hogy az egész ha-
306 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A jó megjelenésünk érdekében • 307

jas koponyáját befedje vele. A lecsöpögo folyadé- Mintegy 120 év óta az alábbi anyagok együttes fo-
kot fogja föl egy edényben. Hagyja a keveréket 1 zetérol hiszik, hogy elosegíti a hajnövést: .
percig a haján, majd a felfogott folyadékot öntse is-
mét a hajára. Ezután alaposan öblítse le meleg víz- 3 quart (kb. 3,4 1) rum
zel. Az egész muveletet hetenként ismételje meg. 1 pint (kb. 0,568 1) borszesz
1 pint (kb. 0,568 1) víz
ÖBLÍTO A HAlBÓL A SAMPONMARADÉKOK 1/2 ounce (kb. 14 g) katarida (spanyol légy)
ELTÁVOLÍTÁSÁRA kivonat
A hajmosás után ecetes öblítovellehet legjobban a 1/2 ounce (kb. 14 g) ammónium-karbonát
1 ounce(kb. 28 g) borkosavas só
sampontói megszabadulni, ami a hajat fénytelenné
teszi. Tegyen negyed csészényi szárított rozmaring
levelet és fél csészényi szárított borsosmentát egy Keverje össze egy edényben. Jól dörzsölje be vele
edénybe és tegye félre. Melegítsen meg 2 csészényi a haját, majd vízzel alaposan öblítse ki.
tiszta almaecetet, amíg majdnem eléri a forrás-
pontját. Ekkor öntse az ecetet a herbára és hagyja Szem ápolás
az egészet kihulni. Utána töltse egy muanyag pa-
lackba és naponta felrázva, hagyja egy hétig állni. A fáradt, bágyadt tekintet már a fiatalt is öregíti.
Használat elott szurje át két rétegu szurokendon Fáradtság, szennyezodés és allergia egyaránt lehet
és a szurlethez adjon néhány csepp kellemes illatú a vörös, fájó szem oka. Frissítse fel a fáradt sze-
illóolajat, hogy elfedje az ecet szagát. Hajmosás mét, helyezzen a szemhéj ára egy uborkaszeletet és
után keverjen fél csészényit ebbol a gyógynövény- feküdjön le egy sötét szobában 30 percre. Utána a
ecetbol 3-4 csészényi vízhez és végso öblítoként szeme }<.evésbéfog fájni és nem lesz annyira duz-
öntse a hajára. Hetenként alkalmazza, hogy a haja zadt. Ovakodjon a szabadon vásárolható szem-
megszabaduljon a sampon-maradéktól. cseppek túlzott használatától, mert a múló szem-
irritációból krónikus bántalmat csinálhatnak. Ha
A KORAI OSZÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA szemmosára van szüksége, próbálja meg a szemvi-
A Kínában nagyon népszeru gyógynövényrol, a fo- dítófüvet használni. Keverjen el 2 evokanálnyi
ti ról tartják azt, hogy megakadályozza a korai öre- herbát 0,5 1 forró vízben. Hagyja kihulni, majd
gedést, így az oszülést is. Nem tudom, hogy ez szurje meg. Kis csészébol öblítse le a szemét a
igaz-e. Azt azonban tapasztalom, hogy a kínai em- szurlettel, vagy a szurlettel átitatott vattacsomót
berek életük során sokkal késobben oszülnek, tegyen a szemére. (Ne használja mindkét szemére
mint a kaukázusi rasszhoz tartozók - sok kínainak ugyanazt a vattacsomót, mert így egyik szemérol a
aggastyán korában is fekete a haja. Próbálja ki és másikra viheti át fertozést).
majd meglátja!
308 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A jó megjelenésünk érdekében • 309

KörömerosÍlo gyógynövények külözhetetlen zsírsav) van. Azok, akik zsírszegény


diétát tartanak, úgy érezhetik, hogy a borük a meg-
Ha állandóan töredezik, vagy leválik a körme, vagy szokottnál szárazabb és ezért külön síkosítást igé-
fehér foltok tarkítják, több étrendi kalciumra van nyel. Ha ligetszépe-olajjal keni be a borét, az segít
a bor az elvesztett zsírtartalmát visszaszerezni.
szüksége. Egyék több brokkolit, kelkáposztát és
zsírszegény tejtermékeket. Azonkívül szedjen
zsúrló-kiegészítot, amely elosegíti a kalcium felszí- REPEDEZETI BORU KÉz
vódását a szervezetben. Sokan szenvednek attól, hogy a kezük bore berepe-
Ha száraz és repedezett a körme és a kutikula (a dezik, különösen télen. Az irritáció elkerülése ér-
hátsó körömredo elszarusodott széle) szakadozott, dekében, viseljen cérnabélésu gumikesztyut, ha
nagyon jó hatású a meleg olajos kezelés. Melegít- mosogat, vagy más házimunkát végez. Ezenkívül,
sen meg fél csészényi mandulaolajat (ne legyen túl- hogy egy kituno, régi módi kézkrémet kapjon, ami-
ságosan forró) és mártsa bele 15 percre a körmét. tol annak idején nagy anyáink keze olyan selymesen
Dörzsölje a megmaradt olajat a kutikulába, a te- lágy volt, keverjen össze fél csészényi rózsavizet fél
nyerébe és a talpába: puha, sima érzetet kelt. csészényi glicerinnel. Muanyag- vagy üvegtégely-
ben tárolja. Kenje be vele a kezét, ha szükséges.
Növényi borápoló szerek OTIHONINÖVÉNYIARCGOZÖLO
Néhány forintért készíthet magának otthoni arc-
SZÁRAZ, VISZKETO BOR KEZELÉSÉRE gozölot. Nagyon könnyu elkészíteni, jól elernyesz-
Akinek száraz a bore, kerülje a durva szappanokat ti az embert és ez az igazi módja annak, hogy mé-
és detergenseket, amelyek tovább csökkentik a lyen kitisztítsa az eltömodött pórusokat. Forraljon
bort védo természetes zsírt. Ragaszkodjék a termé- fel kb. 1 liter vizet. Keverjen bele 2 evokanálnyi
szetes alkotórészek, pl. kakaóvaj, áloé, jojoba-olaj cickafarkot, 2 evokanálnyi levendulát, 1 evokanál-
és búzacsíra-olaj felhasználásával készült, nem illa- nyi borsosmentát és 1 evokanálnyi édeskömény-
tosított, túzsíros szappanokhoz. Tussolás, vagy für- magot (fekete nadálytogyökér, kamilla és narancs-
dés után mindig használjon hidratálót (nedvesítot), virág helyettesítheti ezeket az alkotórészekeO. Te-
hogy elkerülje a szárazság érzetét. Leginkább az gye az egészet egy lapos tálban az asztalra. Alljon
áloét és jojoba-olajat tartalmazó készítményeket az asztal mellé és miközben a tál fölé hajol, törül-
érdemes választani. A hideg hónapok alatt, napon- közovel sátorszeruen borítsa be a fejét. A szemét
ta kétszer használjon hidratálót. A bor száraz, pik- tartsa csukva. Hagyja, hogy a goz átjárja az ar~a
kelyes foltjaira használjon ligetszépe-olajat. Na- borét. Mély, elernyeszto lélegzeteket vegyen. Ot
ponta 1-2-szer kenje be az érintett területeket. A li- perc elteltével szárítsa meg az arcát és használjon
getszépe-olajban sok linolensav (esszenciális, nél- hidratálót. Egészségesen fog ragyogni a bore.
310 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája A jó megjelenésünk érdekében • 311

ARCTISZTÍTÓK néhány evokanálnyi víz hozzáadásával készítsen


Bár nagyon sok különbözo típusú növényi arctisz- belole ..suru pasztát. Tisztítás céljából kenje az ar-
tító van forgalomban, alapvetoen mindegyik cára. Ugyeljen, hogy a szemébe ne kerüljön. Vár-
ugyanazt teszi: a szennyezodés, a fölösleges zsír és jon 15 percig, vagy ameddig a maszk megszárad.
az elhalt sejtek eltávolítása révén megtisztítja a Meleg mosdókesztyuvel mossa le arcáról. Az arca
bort. Mivel a legtöbb arctisztító enyhén, horzsol, ragyogóan tiszta lesz. Utána használjon hidratálót.
karcol is, irritálhatja az érzékeny bort. Altalános
szabály, hogy hetenként 2-3 alkalomnál gyakrab- GYORS ARCRADÍR
ban nem szabad használni. Ha száraz a bore, még Konyhai mixeloben készítsen friss papajából pépet
ritkábban kerüljön rá sor. Sok csodálatos hatású és tisztítás céljából kenje az arcára. Hagyja, hogy
növényi arctisztítót forgalmaznak, amelyek barac- megszáradjon. Utána meleg vízzel és mosdókesz-
kot, áloét, illetve mandulát tartalmaznak. Vannak tyuvel mossa le az arcáról.
exotikus összetételu készítmények is, ezeket is ér-
demes kipróbálni. Egy népszeru cég pl. olyan hám- KITUNO NÖVÉNYI ARCTONIK
lasztó arctisztítót árúsít, amely finomra orölt japán Gyors növényi arcfrissítot készíthet folyékony gyu-
azuki-babból készül. Magam kitunonek találtam. rufa-kivonat és kamillatea elegyébol. Ha arra van
Ha pénzt akar megtakarítani, könnyen készíthet szüksége, hogy úgy érezze magát (vagy olyannak
magának otthon arctisztítót. Ha néhány evokanál- lássék), mintha ujjászületett volna, egy kis vatta-
nyi szárított mandula lisztjét kevés vízzel elkeveri, csomó segítségével érintgesse ("tupfolja") meg az
kitunoen használható. (U gyeljen arra, hogy ne arcát ezzel a keverékkel.
kerülj on a szemébe). Az alkalmazása után jól öb-
lítse le az arcát és használjon hidratálót. RÁNCOK ELLEN TALÁN VÉDO GYÓGYNÖVÉNYEK
Az öregedésnek többféle elmélete van, amelyek
NÖVÉNYI ARCRADÍR mostanában eléggé foglalkoztatják az embereket.
Az arcradír az elhalt sejtebol álló felso réteget tá- (Elméletet említek, mert ma még nem tudjuk pon-
volítja el a borrol és segít a kitágult pórusokat is tosan, hogy mi váltja ki az öregedés folyamatát).
megszukíteni. Utána a bor simának és frissnek lát- Az egyik legérdekesebb elmélet a szabad gyökök
szik. Számos nagyon jó növényi termék van forga- képzodésévei magyarázza az öregedést. Az oxi-
lomban, de könnyen elkészítheti otthon is a ház génnek ez az egyik romboló hatású formája tönk-
körül esetleg megtalálhatÓ növényekbol. Keverjen reteszi a normális sejtmuködést és károsítja az
ell teáskanálnyi borsosmenta levelet forrásban lé- egészséges sejtet. Feltételezik, hogyaszagad
vo vízben, majd megszurve orizze meg a vizet. A gyökök a rák bizonyos alakját is eloidézhetik. Ugy
borsosmenta levelekhez keverjen 1 evokanálnyi vélik, hogy a szabad gyökök meggyorsítják az öre-
mandulalisztet és 1 evokanálnyi zablisztet, majd gedést.
312 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek


meggátolják a szabad gyököknek ezt a károsító ha-
tását. Az antioxidánsokat tartalmazó gyógynövé-
nyek esetleg közvetlenül segíthetnek az öregedés
külso jeleinek, pl. a ráncok létrejöttét megakadá-
lyozni. Ilyen gyógynövény a ginkgo és az örökzöld 10. FEJEZET
törpetölgy. Az E-vitamin is nagyon hatásos antiox-
idáns. Még nem tudjuk, hogy ezek az antioxidánsok
AROMATERÁPIA
hogyan hatnak jobban: ha szájon át veszik be, vagy
ha a borbe dörzsölik be, vagy hogy egyáltalán van-e
hatásuk a ráncok keletkezésére. En magam azon a
véleményen vagyok, hogy mindenki, akit a ráncok, Az egészséghez az vezet, ha mindennap jó illatú
vagy az öregedés egyéb megnyilvánulásai érintenek, fürdoben és illatos masszázsban van részed.
fontolja meg, hogy legalább egy ilyen antioxidáns Hippokrátesz
hatású gyógynövénnyel megpróbáikozzék.
A ráncok elkerülésének másik módja a napozás. Valahányszor megüti az orromat az eukaliptusz
Nyáron azonban gondoskodjék arról, hogy fényvé- olaj illata, emlékeimben azonnal a kanadai gyer-
do krémmel kenje be az arcát akkor is, amikor hi- mekkoromba repít vissza. Családom szeretett egy
vatalosan nem napozik. Bár ennek sincs egyértel- olyan szállodába járni, amelynek az alagsorában
mu bizonyítéka, azonban sok herbalista hiszi, hogy egy gozfürdo muködött. Apám és én itt rendsze-
az álo é gél meg tudja akadályozni a ráncokat. Ha resen "kitisztítottuk a pórusainkat" és belélegez-
figyelembe vesszük, hogy az áloé mennyi minden tük a forró vízzel teli vödrökben a víz tetején úszó
jót képes a borrel, a borért tenni, nagyon kézen- eukaliptusz levelekbol felszálló gozt. Sohasem fe-
fekvo, hogy az áloé - legalább látványában - való- lejtem el azoknak az eukaliptusz leveleknek a ha-
ban lágyabbá és fiatalosabbá teszi a bort. tását - kitisztultak az orrmelléküregeim, a gondol-
kodásom élesebb lett és felélénkülve hagytam el a
fürdot.
Sok évvel késobb, amikor az aromaterápiáról
hallottam, értettem meg azoknak a gozfürdoknek
a varázsát. Az aromaterápia alapelve az illat ereje:
az illatos(ított) olajok alkalmazása a csillapításra,
az elernyesztésre és a gyógyításra. Egyes esetek-
ben az aromaterápiát speciális betegségek kezelé-
sére is használják. Bizonyos olajok a borbe masszí-
314 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája . Aromaterápia • 315

rozva izombántalmakat és fájdalmakat enyhíthet- Az a néhány tudományos tanulmány, amit az


nek. Egyes olajoknak eros antiszeptikus, fertot- aromaterápiával kapcsolatban végeztek, csak meg-
leníto hatásuk van. Amikor az ókori Athénben erosítette az illóolajok terápiás értékét. A milánói
pestisjárvány tört ki, Hippokrátesz arra buzdította egyetem kutatói, például, eredményesen kezeItek
az embertársait, hogy illatos növényeket éges- depresszióban és szorongásban szenvedo betege-
senek az utcasarkokon, hogy így akadályozzák ket illóolaj-aeroszóllal (illóolaj-spray segítségé-
meg a pestis terjedését. A modern orvostudomány vel). Az orrba belélegzett illóolaj a szagló szervet
atyja már azokban a primitív idokben tudta vala- serkentette, amely az agynak az érzelmeket, emó-
hogyan, hogy e növényekbol kiáramló olajok eros ciókat szabályozó területeihez közvetítette az in-
antibiotikumok voltak, amelyek el tudták pu~ztíta- gereket. Az aromaterápia muveloi szerint, amikor
ni a levego útján terjedo baktériumokat. Evszá- ezeket az illóolajokat a borre kenik, a bor felszí-
zadokkal késobb, szovjet kutatók megállapították, nén lévo idegvégzodéseken váltanak ki reakciót.
hogy az eukaliptusz olaj eros természetes vírus- Ez a reakció az idegeken át az agyalapi mirigybe
ellenes szer, amit az influenza egyes törzsei ellen (hipofízis) jut el. A hipofízis viszont - egy sor ké-
fel is használtak. miai reakción keresztül - szabályozza, hogy
Ma az illóolajokat foleg külsoleg alkalmazzák. sztresszt, vagy elernyedést érzünk-e.
Inhaláihatják, bedörzsölhetik a borbe, vagy für- A különféle olajok különbözo fizikai és érzelmi
dokben használhatják oket. Hígított formában reakciókat váltanak ki. Egyesek megnyugtatnak,
belsoleg is bevehetok, de csak hozzáérto orvosi mások felizgatnak. Egyesek spirituális oldalunkat
felügyelet mellett. (A teljesen tömény illóolajat so- fokozzák, mások érzéki vágyainkat növelik.
hasem szabad belsoleg bevenni - nagyon irritáló Az illóolajokat gyógynövényboltokban és bio-
lehet!). élelmiszerboltokban lehet beszerezni. Sohase léle-
Az alternatív gyógyászat egyik leggyorsabb an gezzebe közvetlenül az üvegben lévo olaj illatát.
fejlodo ágát, az aromaterápiát osi idok óta alkal- Ehelyett 1-2 cseppet keverjen el egy fazék forró
mazzák. Az egyiptomiak a szeretkezés elott kö- vízben. Tegyen egy törülközot a feje fölé és a fazék
ménnyel dörzsölték be a testüket, hogy elosegítsék köré, hogy felfogja a gozt. Ha a fürdovízben kíván
a fogantatást. Valószínuleg fertotlenítoszerként, illóolajat használni, 5-6 cseppet tegyen a meleg
tömény olajokat használtak a halottaik bebalzsa- vízbe. Masszázs céljára 3-4 cseppet használjon a
mozáshoz és a mumifikáláshoz. Az ókori rómaiak megfelelo illatos olajból.
rózsakoszorút viseltek a fejükön a fejfájás csillapí-
tása céljából. Az amerikai oslakosok a hajnalka Az alábbi felsorolás a leggyakrabban használt illó-
olaját használták a lidércnyomásos álmok ellen és olajokat és illatosított olajokat, valamint az általuk
a délamerikai sárgafa-parfümöt a szerelem érzésé- kiváltani vélt válaszokat foglalja össze.
nek felkeltésére.
30. Jácint galmat
316 Alma
Borsosmenta
Babérlevél
Áloé
Bazsalikom
36.
Boróka
27. Kardamom
Hagyma
Benzoegyanta
Bergamott menta
26.Mindell:
• Earl Gyömbér Élesíti
Jókedvre
Fokozza aaz
Növeli
Fokozza
Elosegíti
Növeli
Elosegíti
Tisztítja
Nyugtató
Jót atudatos
tesz
Elesíti
Segít
Javítja
Növeli agyógyulást
aszerelem
ahangolja
a az energiát
az
az
aenergiát
az
nyugodt
pszichés
szerelem
békéjét
Meghosszabbítja
Gyógyfüvek Iaz
aaz
bánatot
bibliája
I
energiát
aaaz
II energiát
aatudatos
azbéke 43.
gondol-
38.
45.
élénkséget
44.
immuntevé-
32.
31.
éberséget
aahatású 40.
szexuális
spiritualitást
alvást
immun
46.
gyógyulást
tuda-
33.
aegészségnek
alvást
belso
jó 448.
7.
tudatos
szerelem
testsúly
42.
41.
alvást
energiát és Levendula
érzését
Komló
Lonc
Liliom
egészséget,
37.
gyógyulást,
28.
34.
szervezetet és
szerelmet,
emlékezoké-
szervezetet
35. és
Kakukkfu
aJázmin
Koriander
tevé-
aéletet
Aromaterápia
39.
29.az aza díszcsorba
iz-
Macskamenta
érzé- Kámfor
Kávé sze-
Illatos
Kamilla
Majoránna
Magnólia
békét
egészséget gon-
csök-
Körömvirág
Kömény
gondol-
elviselniésér-
Kapor
Konyhakömény
Izsóp • 317 I dolkodást
zését
kodást
kenését
szexetésésa az
I}yugalmat
kenységet
kenységet
pességet
zését alvást
vágyakozást
I
318 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Aromaterápia • 319

49. Mimóza Elosegíti a pszichés ál- 72. Völgyi liliom Javítja az emlékezoké-
mokat
pességet
50. Mirha Elosegíti a gyógyulást 73. Ylang ylang Fokozza a szerelmet és a
51. Muskátli Elosegíti a boldogságot szexet
52. Narancs Növeli az élvezetet és az 74. Zeller
Elosegíti a nyugodt al-
energiát vást
53. Nárcisz Fokozza a szerelem ér- 75. Zsálya Javítja az emlékezoké-
zését
pességet
54. Noszirom Fokozza a szerelem ér-
zését
55. Orgona Fokozza a szerelem ér-
zését
56. Petrezselyem Védekezés, oltalom
57. Rozmaring Meghosszabbítja az éle-
tet
58. Rózsa Fokozza a szerelem és a
béke érzését
59. Rutafu Nyugtató hatású
60. Sáfrány Fokozza az energiát
61. Sárga nárcisz Fokozza a szerelem ér-
zését
62. Seprozanót Elosegíti a nyugalmat
63. Szagos bükköny Elosegíti a boldogságot
64. Szantálfa Afrodiziákum és elose-
gíti a gyógyulást
65. Szegfu Fokozza az energiát
66. Szegfuszeg Elosegíti a gyógyulást
67. Szerecsendió Növeli az energiát
68. Tömjén Növeli a spiritualitást
69. Tulipán Tisztítja a szervezetet
70. Vanília Fokozza a szerelmet és a
szexet
71. Vizi liliom Elosegíti a békét és a bol-
dogságot
~

IRODALOM

Bigelbauer Pál: Gyógyító illatok: Aromaterápia. Bio-


energetic, Budapest, 1990
Castleman, Michael: Gyógynövény enciklopédia. Alap-
veto útmutató a természet gyógyszereihez. Esély Ki-
adó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1994
.csus Jolán (lekt.): Házi patikák, fortélyok, gyógyteák,
tinktúrák, elsosegélynyújtás. Paramédia Gmk, Plá-
num Gmk, Pécs
Erdélyi M. Róza, Nagy Kálmán: Ha már a gyógyszerek
nem segítenek .. , HungaPrint, Eger, 1990
Lipták Józse! (szerk.): Gyógytermék Vademecum '95.
Országos
Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, 1995
Mindell, Earl: Vitamin Biblia. Glória Kiadó, Budapest,
1995
Mindell, Earl: Élj sokáig és érezd jól magad a vitaminok
és ásványi anyagok segítségével. Glória Kiadó, Buda-
pest 1996
Oláh Andor: Biogyógyszerek: a gyógyító növények. Me-
zogazdasági Kiadó, Debrecen, 1985
Oláh Andor: Házipatika gyógynövényekbol. Mezogaz-
. das ági Kiadó, Debrecen, 1989
Parrot, Hanna: Gyógynövények és gyógyteák. T-REX '94
Kft. Merlin Book Agency kiadója, Budapest, 1998
322 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája

Rápóti Jeno, Romváry Vilmos: Gyógyító növények. Me-


dicina Könyvkiadó, Budapest, 1980
Riitsch, Christian: A szerelem füveskertje. Az afrodiz-
iákumok a mítoszokban, a történelemben és napja-
inkban. Terra, Budapest, 1994
Sillner Leo: Fokhagyma, a gyógyító csoda. Medicina
Könyvkiadó, Budapest, 1990
TÁRGYMUTATÓ
Then Mária: Biokozmetikumok gyógynövényei. Tudo-
mányos Ismeretterjeszto Vállalat, Budapest, 1989
Tierra, Michael: Gyógyfüveskönyv. Hunga-Print Nyom-
da és Kiadó, Budapest, 1991
A almabor-ecet 270, 306
Tisserand, Maggie: Aromaterápia noknek. CompuDrug acetilszalicilsav 83
Kémiai Kft., Szeged álo é 44, 235, 308, 316
Acorus ealamus 254 áloé-gél 264, 265
Treben Mária: Egészség Isten patikájából: tapasztalatok Aeseulus hippoeastus 195, 196 áloé-krém 292
gyógynövényekrol és tanácsok felhasználásukhoz. Aetheroleum angelieae 50 Aloe barbadense 44
HungaPrint, Pécs, 1990 Aetheroleum an isi 51 Aloe ferox 44, 46
Aetheroleum ealendulae 126 Aloes extractum 46
Jiz"Ó Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai. Növé- Aetheroleum earvi 134 altatóbors 122
nyi gyógyszerek. Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, Aetheroleum euealypti 83 Althea officinalis 163, 164
~1Zámé Petri Gizella: Farmakognózia. Medicina Könyv- Aetheroleum foenieuli 79 Altheae folium 164
kiadó, Budapest, 1982 Aetheroleum juniperi 60 Altheae radix 164
~1Zámé Petri Gizella, Nyiredyné Mikita J....1ára,Nyiredy Aetheroleum lavandulae 215 amalaki 252
Aetheroleum menthae amerikai ginzeng 47, 101, 269
Szabolcs: Gyógynövények a gyógyászatban. Medicina
piperitae 62 amerikai oslakosság
Könyvkiadó, Budapest, 1984 Aetheroleum rosmarini 226 gyógynövényei 254-246
Waniorek, Linda: Természetes kozmetika mindenkinek: Aetheroleum salviae 223 fogamzásgátlók 256
Saját készítésu természetes borápolószerek. Bevált Aetheroleum thymi 219 fogfájás ellen 256
receptek és praktikus tanácsok. Medicina Könyvki- áfonya, fekete 84, 299 hajmosó 256
áfonya, tozeg 193-194 hashajtók 256
adó, Budapest, 1990
Agnus eastus 206, 273 meghulés ellen 255
J#?iner, Michael: Gyógynövény Biblia. Glória Kiadó, Alehemilla vulgaris 135 szembántalmak ellen 255
Budapest 1993 allicin 92 rágógumi 256
alliin 92 reumás bántalm ak ellen
allináz 92 256
A szerkesztésre kijelölt bizottság: VII. Magyar Gyógyszer-
Allium eepa 198 torokfájás ellen 255
könyv. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1986 Allium sativi bulbus 94 vese- és hólyagbántalmak
Allium sativum 90 ellen 255
Allium sehoenoprasum 150 Ames, Bruce 89
állóképesség fokozása 289-290 anémia (vérszegénység) 282
alma 43, 263, 300, 302, 316 Anethum graveolens 121
324 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 325

ang feng 246 a legjobb gyógynövények B buku-tea 210


Angelica archangelica 48 allergia ellen 261 ba dan xing ren 243 burgonya 300, 302
Angelica sinensis 128 alvás elosegítésére 268 bab 300 buvákfu, kínai 241
Angelicae radix 50 atlétaláb ellen 270 babérlevél 316 búza 300, 301
Angelicae radix et rhizoma 50 bélgázok ellen 261-262 babtúró 236 búzacsíra 300
angyalgyökér 48, 266 borirritáció ellen 265 banán 300 bükköny, szagos 318
angyalgyökér, kínai 128-129, borkiütések ellen 268 Bardanae radix 155
240,273,274,275,276, bornedvesítésre barátcserje 206, 273, 274, 276 C
279, 281 (hidratálásra) 264 Barosma betutina 64 Calendula officinatis 125, 126
angyalgyökér-tea 209 dezodorálás céljára 268 bazsalikom, kerti 123, 237, Calendulae floris extractum
Anisi vulgaris fmctus 51 emésztési panaszok 261,316 126
Anisi vulgaris fmcti tinctura 51 ellen 261-262 bazsalikom-tea 209, 261 Calendulae flos 126
ánizs 50, 281 energizálás (erosítés) benedekfu 58, 279 Calendulae flos cum calicibus
ániszmag-tea 209 céljára 269-270 benzoegyanta 316 126
Apii folium 205 fejfájás ellen 267 bergamott 316 Calendulae tinctura 126, 276
Apium graveolens 204 felfúvódás ellen 263-264 bergamott menta 316 Capsicum annuum 247
aranyeres csomók 277-278 fogfájás ellen 264 beta-glukán 202 Capsicumfrutescens 66,247
aranyvirág, oszi 169-171, 267 fülfájás ellen 267 bioflavonoidok 301 Cardamoni fmetus 218
arctisztítók 310 görcsös hasmenés bodza, kanadai fekete Cardui bendecti herba 59
Aromaterápia 313-319 megszüntetésére 263 114-116,265 Cardui mariae fmcti
árpa 301 hányinger, hányás ellen bogáncs 154 extractum 59, 169
Arctium lappa 154, 155 262 bojtorján, nagy 154-155 Cardui mariae herba 169
Arctostaphylos uva ursi 149, influenza ellen 257-259 bojtorjángyökér-tea 209 Cardui mariae herbae
150 izomfájdalmak ellen 266 Borago officinatis 213 extraetum 169
Armoracia lapathifolia 192 ízületi gyulladás ellen borókabogyó 59, 264, 316 Cardus marianus 168, 169
árnika 52, 265, 291 266 borókabogyó-tea 210 Carica papaya 172
Amica montana 52 kisebb égések ellen 265 borotválkozás utáni kiütések Cariophylli flos 187
Amicae floris extractum 53 köhögés ellen 257-259 291-292 Cariophyllus aromaticus 186,
Amicae herbae extractum 53 lázcsillapításra 260 borsosmenta 61, 309, 310, 187
Amieae tinctura 53 lehetelfrissítésre 268 316 Carum earvi 133
arnicin 52 meghulés ellen 257-259 borsosmenta-tea 210, 262, Carvi fmcti extractum 134
articsóka 53, 282, 294, 299 napégés ellen 265 268,280 Carvi fmctus 134
Asclepias tuberosa 106 reumás panaszok ellen borvirág 213-214 cascara sagrada 65
ashwagangha 253 266 borvirág-tea 209,210 cascarakéreg 263
Asparagus officinalis 184 szájmosó folyadék Bouer, Frank 140 cayeni bors 66, 237, 247, 269,
Astragalus gummifer 55 céljára 264 brahmi 253 294,297
Astragalus membranaceus 55 szédülés ellen 267 Brassica hirta 220 cayeni tea 258, 269
Astragalus verus 55 stressz oldására 269 Brassica nigra 220 cédrus 316
asztragalusz 55, 236, 298 tetvek ellen 266 brazil ginzeng 63, 250 centelIa 68, 279
Avena sativa 202, 203 torokfájás ellen 259 Brekhman, I.I. 102, 187 Centella asiatica 68
ayurveda 251-254 viszketés ellen 266 brokkoli 283, 296, 308 Centraria islandica 216
Az otthoni gyógyfüves fiók vízvisszatartás ellen bugás jamszgyökér 251 Cephaelis acuminata 248
257-270 263-264 buku 64 Cephaetis ipeeacuanhae 248
326 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 327

ch'ai hu 241 cynara 54 E,É F


Chamomilla vulga/is 112 Cynarae folium 55 Echinacea angustifolia 118, fahéj 316
Chamomillae anthodium 114 Cynara scolymus 53 120 fahéj-olaj 262
Chamomillae floris extractum Echinaceae angustifoliae fahéj-tea 210
114 Cs tinctura 120 fan jia 237
Chamomillae herbae csalán 261,282 Echinacea purpurea 120 fan mu gua 244
extractum 114 csalánlevél-tea 210 Echinaceae purpureae fehér fuz 83, 260, 266, 267,
chIoreIla 268 cseresznye 302 extractum 120 276,291 .
Chrysanthemum parthenii csikófark, kínai 129-130, Echinaceae purpureae radicis fehér fuzfakéreg 260, 266,
extractum 171 257-258, 261 siccum extractum 120 267, 276, 291
Chrysanthemum parthenium csilibors 66 Echinaeceae purpureae fehér mályva 163
169,171 csillagánizs 316 tinctura 120 fehér mustár 220
cickafark 309, 316 csipkebogyó 300, 302 édesgyökér 75, 238, 273, 296 fejes saláta 302
cickafark-tea 210 csipkebogyó-tea 210 édesgyökér-tea 210 fekete áfonya 84, 299
cikória-tea 210 csípos csalán 70 édeskömény 78, 79, 262, 309, fekete áfonya-tea 210
Cimicifuga racemosa 177, 178 csombormenta 72, 273, 276, 316 fekete bodza, kanadai 114
Cimicifugae rhizoma 178 279,280,281,316 édeskömény-olaj 266 fekete bodzavirág-tea 210
Cimicifugae rhizoma et radix csontritkulás 283 édeskömény-tea 210 fekete bors 316
178 csucsóka 74, 269 efedrin 130, 241, 258 fekete dió 86, 268
ciprus 316 éleszto 300 fekete mustár 220
citrom 302, 316 D Elettaria cardamomum 217 fekete nadályto 87
citromfu, orvosi 221-222, 316 da t'sao 240 Eleutherococcus sen ticosus fekete ribiszke-tea 210
citromkóró316 damiana 75, 282, 289 101,187 fekete ribizli 300, 302
citrus-félék 300 dang shen 245 Ephedra sinica 129 fenyo 316
Cnicus benedictus 58 Daucus carota 180 Ephedrinium chloratum 131 Férfi szervezete 285-292
Commiphora myrrha 152 Daucus carotae carotinum episiotomia (gátmetszés) állóképesség fokozása
Convolvulus mycrophyllus 253 concentratum 182 278-279 289-290
Corey, Elias 99 Daucus carotae radix 182 Equiseti herba 152 borotválkozás utáni
Crataegi fructus 98 Equiseti herbae extractum 152 kiütések 291-292
dél-amerikai gyógynövények
Crataegi summitas 97 246-251 Equisetum arvense 151, 152 impotencia 288-289
Crataegi summitatis Digitalis purpurea 57 Eriodycton califomicum 111 izomhúzódás 291
extractum 98 dinnyefa 172 északi golgotavirág 80 korai kopaszodás 288
Crataegus monogyna 96, 97 dió 302 Eucalyptus globulus 81, 83 prosztatatúltengés
Crataegus oxyacantha 96, 97 dió, fekete 86 eukaliptusz 81,82,266,316 285-286
Cucumis sativus 227 Diosorea composita 251 eukaliptusz-olaj 258 tartósan fennálló
Culpeper 36, 38, 49, 76, 170, Diosorea mexicana 251 Eupatoriae herba 183 gombafertozés 287
215,218,220,221,223, Dioszkoridesz 36, 44, 170 Eupatorium peifoliatum 182 Filipendula ulmaria 225
224, 225, 227, 228 don sen 237 Euphrasia officinalis 160 Filipendulae herba 225
Curcuma longa 136 dong quai 128-129, 240, 275, Extractum humuli lupuli fodormenta 316
Curcumae longae rhizomae 274,275,276,279,281 siccum 133 fodormenta-tea 210
extractum 137 dou fu-tofu 236 Extractum medicaginis sativae Foeniculi fructi extractum 79
Curcumae rhizoma 137 foliae 142 Foeniculi fructus 79
328 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 329

Foeniculum vulgare 78, 79 Glycirrhizae glabrae sicc. a Bibliában 229-230 Hippocastani semenis fluidum
fokhagyma 90-94, 238, 276, extractum 77 dél-amerikai 246-251 extractum 196
287,295,296,297,299,316 golgotavirág, északi 80, 269 hogyan hatnak -? 23 Hippokrátesz 33, 35, 92,
fokhagyma-olaj 267 gomba 300 hogyan vegyünk -? 26 313
fo-ti 131, 238, 288, 298 gombafertozés 287 indiai 252-254 ho shou wu 238
földimogyoró 300, 301 gotu kola 68 kínai 235-246 Hoxsey 201
földi szeder 302 görögszéna 139-140 mik a -? 21 hu suan 238
francia levendula 214-215, görögszéna-tea 211 --készitmények huang chi 236
309,317 grapefruit 300 kiszerelése 28 Humulus lupulus 132, 133
Frangula alnus 138 guaraná 247 - lejárati ideje 31 Hydrastis canadensis 116
Frangulae cortex 138 guduchi253 -kel való gyógyítás Hydrocotyle asiatica 253
Frangulae coricis extractum gumós selyemkóró 106 története 35 Hyperici extractum 144
139 gyógynövényteák és Hyperici herba 144
furészes törpepálma 95, 286 Gy alkalmazásuk 208-212 Hyperici tinctura 144
fuz, fehér 83, 260, 266, 267, gyermekláncfu 107, 108, 239, gyógyteák elkészítése 209 Hypericum perforatum 142
276,291 275,299,300,302 gyors arcradír 311 Hyssopi herba 125
gyermekláncfu-tea 210 gyors öblíto száraz haj Hyssopus officinalis 124
G Gyógyfüvek a megelozo számára 304
galagonya 96 orvoslás szolgálatában gyömbér 108-110, 240, 265, 1
galagonyabogyó-tea 210 293-302 268,317 idult élesztofertozés 276
GaIenusz 36, 43 immunrendszer gyömbér-tea 211, 262, 280 Ilex paraguariensis 248
gan cao 238 muködésétserkento gyöngyajakfu 215 . illatos díszcsorba 317
gan jiang 240 gyógynövények 298 gyöngymenta 261 immunrendszer muködését
gardénia 316 jó vérkeringést elosegíto gyöngymenta-tea 211, 263 serkento gyógynövények
gay gee 242 gyógynövények 297-298 gyurufa 216, 266 298
Ganoderma lucidum 207 látást javító gyurufa-kivonat 265,291,311 impotencia 288-289
Gerard, John 36, 140 gyógynövények 299 lnula helenium 224
ginkgo 98-100, 267, 297, 298, májra ható gyógynövények H lnulae radix 224
312 299 hagyma 300, 317 lpecacuanhae radix et
Ginkgo bi/oba 98 növényi vitaminforrások Hahnemann 37 rhizoma 248
Ginkgo extractum siccum 100 300 Hamamelidis cortex 216 ipekakuána 248
ginkgofa 98 növényi tápanyagforrások Hamamelis virginiana 216 Irodalom 320-322
ginkgolid B 99 301-302 harangvirág, óriási 244 izlandi zuzmó 216
Ginseng extractum 48 106 rák ellen esetleg védo Hedeoma pulegiodes 72 Ízomhúzódás 291
ginzeng 47, 100-106,239, gyógynövények 296-297 hegyibalzsam 111 izsóp, kerti 124,317
272, 290, 294 szív egészségét szolgáló hidrasztisz, kanadai 116, 264,
ginzeng, amerikai 47, 269 gyógynövények 294-295 268,276,277,287 J
ginzeng, brazil 63, 250 Gyógyfüvek a világ minden hidrasztiszgyökér-tea 211, 258 jácint 317
ginzeng, noi 273 tájáról 231-256 Hill, John 170 jamszgyökér, bugás 251
ginzeng, szibériai 187,268, gyógynövények Hippocastani [olii extractum Jasminum officinale 111
269 amerikai oslakosságé 196 jázmin 111,317
ginzeng-tea 210 254-256 Hippocastani semenis jázmin-tea 211
Glycyrrhiza glabra 75, 77 ayuervedikus 252-254 extractum 196 jie eng 244
330 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 331

jó vérkeringést elosegíto kámfor 317 kínai ördögcérna 242 lepkeszeg gargarizáló


gyógynövények 297-298 kamilla 112-114, 305, 317 kínai schizandra 242, 269, folyadék 259
Jó megjelenésünk érdekében kamillavirág 112-114 290 lepkeszeg-tea 211, 258
303-312 kamillavirág-tea 211, 262, ko ken 244 Leung, Albert 109
arctisztítók 310 265,268,275,276 kókusz 301 levendula, francia 214-215,
gyors arcradír 311 kanadai fekete bodza 114-116 komló 132-133, 317 317
gyors öblíto száraz haj kanadai hidrasztisz 116-118 komló-tea 211, 269 Lichen islandica 216
számára 304 kansasi kígyógyökér 118-120, konyhakömény 317 ligetszépe, parlagi 174-175,
korai oszülés 298 korai kopaszodás 288 274,294,308,309
megakadályozására 306 kapcsos korpafu 21~ korai oszülés Ligusticum porteri 205
körömerosíto kapor 121,262,281,317 megakadályozására 306 liliom 317
gyógynövények 308 káposzta 300 koriander 317 lonc 317
növényi arcradír 310 kard amon 217-218, 317 korpafu, kapcsos 217 lu hui 235
növényi arctonik 311 karotin 180, 181 köménymag 261, 37 lu rong 236
növényi borápolószerek karotta 180 köröm erosíto gyógynövények lucerna 140-142, 243, 263,
308 kasvirág 118 308 275,300
otthoni növényi arcgozölo katángkóró-tea 210 körömvirág, kerti 125-126, lucerna-tea 211, 263
309 katechin 301 265,291,317 lu ole 237
öblíto samponmaradékok kava kava 122 körömvirág-olaj 268
eltávolítására 306 kávé 317 közönséges palástfu 135 Ly
öblíto sötét haj számára kelbimbó 283, 296, 300, 302 krizantém 243 lyukaslevelu orbáncfu
305 kel káposzta 283, 301, 308 kukorica 300, 301 142-144
öblíto szoke haj számára kelvirág 300 kukoricahaj-tea 211
305 kerti bazsalikom 123, 261 kurkuma 136-137,266,297, M
ráncok elleni kerti izsóp 124 . 299 ma hunag 241, 270
gyógynövények 311 kerti körömvirág 125-126, kutyabenge 138-139 macskagyökér 145-146, 269,
repedezett boru kézre 309 265,291,317 kutyabenge, kaliforniai 65 273, 276
száraz, viszketo bor keseru mandula 127 kvercetin 301 macskagyökér-tea 211
kezelésére 308 keseru mandula-olaj 243, 264 macskamenta 147,261,317
száraz haj kezelésére 304 keserufu, kínai 131 L macskamenta-tea 211, 263
szemápolás 307 kígyógyökér, kansasi lapu 154 magnólia 317
zsíros haj kezelésére 304 118-120,298 látást javító gyógynövények Mahonia aquifolium 228
jojoba-olaj 308 kínai angyalgyökér 128, 240, 299 majoránna 317
Juglandis folium 87 264,273,274,275,276, Larrea tridentata 166 májra ható gyógynövények
Juglans nigra 86 279, 281 Lavandula angustifolia 299
jujube datolya 240 kínai buvákfu 241 Lavandula officinalis 214 málnalevél148
jukka 171-172 kínai csikófark 129-130, 241, Lavandulae flos 214 málnalevél-tea 211, 259, 281
Juniperus communis 59, 60 257-258,261,270 legyezofu, réti 225 mályva, fehér 163
kínai gyógynövény- len 300 mandula 283
K hagyomány 232-235 lencse 301, 302 mandula, keseru 127, 243,
kakukkfu, kerti 218-219, 317 kínai gyógynövények Lentinus adodes 183 264
kakukkfu-tea 211 235-246 Leonorus cardiaca 215 mandula-olaj 308
kaliforniai kutyabenge 65 kínai keserufu 131 lepkeszeg 139-140 mandulaliszt 310
332 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 333

máriatövis 168-169 napraforgómag 301 o p


Marrubii herba 158 narancs 300,302,318 Ocimum basalicum 123 pai shu 244
Marrubium vulgare 157,158 narancsvirág-tea 211 Oenothera biennis 174 palástfu, közönséges 135
maté 248-249 nárcisz 318 olajbogyó 301 pálmaliliom 171-172
maté-tea 211 Nepeta cataria 147 olajfa 156-157 Panaxginseng 47,100
Matricaria chamomilla 112 noi ginzeng 273 olajos magvak 300 Panax quinquefolius 47, 101
Matricaria recuita 112, 114 Noi szervezet 271-283 Olea europea 156 papain 172
Mavligit, G. 55 anémia (vérszegénység) 282 Oleum hyperici 144 papaya (papaja) 172-174,
mazsola 300 aranyeres csomók 277-278 olívaolaj 295, 304 244,262,311
Medicago sativa 140 csontritkulás 283 orbáncfu, lyukaslevelu paprika 300, 302
medveszolo 149-150, 286 142-144 parlagi ligetszépe 174-175,
episiotomia (gátmetszés)
Melissa officinalis 221, 222 278-279 oregonszolo, vad 228 274,294,308,309
Melissae folii extractum 222 idult élesztofertozés 276 orgona 318 Passiflora incamata 80
Melissae folium 222 menopauza 272-273 óriási harangvirág 244 Passiflorae herba 81
Melissae herba 222 menstruáció rendezése orvosi citromfu 221-222 Passiflorae herba aquosum
Melissae tinctura 222 a fogamzásgátló orvosi pemetefu 157-158 sicc. extractum 81
menopauza 272-273 tabletták után 275 orvosi szárcsagyökér 158-160 Passiflorae herbae extractum
menstruáció rendezése 275 menstruációs görcsök orvosi székfuvirág 112 81
menstruációs görcsök 275-276 orvosi szemvidítófu 160-161, Pasteur, Louis 90
275-276 noi tonikum 281-282 261,307 Paulina cupana 247
Mentha piperita 61, 62 nyugtalan láb szindróma orvosi tüdofu 161-162 pemetefu, orvosi 157-158
Menthae piperitae extractum 277 orvosi tüdofu-tea 258 pemetefu-tea 211
62 petefészekrák 282-283 orvosi ziliz 163-164, 304 petefészekrák 282-283
Menthae piperitae premenstruációs tünetek orvosi ziliz-tea 259 petrezselyem 175-177; 268,
foliiextractum 62 274 orvosi zsálya 222-223 300,302,318
Menthae piperitae folium 62 reggeli rosszullét 280 osha 205-206 petrezselyem-tea 211
metélohagyma 150-151, 282 rendszertelen, elmaradó otthoni növényi arcgozölo 309 Petroselini radix 177
mezei zsurló 283 menstruáció 279 Petroselinum sativum 175
mie die xiang 245 szoptatás 281 Ö Pfaffia paniculata 63, 250
mimóza 318 vajúdás és szülés 280-281 öblíto samponmaradékok Phyllanthus emblica 252
mirha 152-154, 264, 318 visszértágulat 277-278 eltávolítására 306 Pimpinella anisum 50
mormon tea 130,241 noi tonikum 281-282 öblíto sötét haj számára 305 Piper methysticum 122
muira puama 249 noszirom 318 öblíto szoke haj számára 305 piros ribizli 300
muskátli 318 növényi arcradír 310 ökörfarkkóró 164-166 pitypang-tea 210
mustár, fehér, fekete 220 növényi arctonik 311 ökörfarkkóró-tea 259 Plantago psyllium 179
mustártapasz 220 növényi borápolószerek 308 örökzöld törpetölgy 166-167, poloskafu 177-178, 273
muxu 243 növényi vitaminforrások 300 266,297,312 Polygonum multiforme 131
Myrica cerifera 197 örvénygyökér 224 premenstruációs tünetek 274
Myrrha 154 Ny oszbogáncs 168-169,299 prosztatatúltengés 285-286
nyílgyökér 263 oszi aranyvirág 169-171, 260, Pruhus amygdalus 127
N nyugtalan láb szindróma 277 267 Pseudoephedrinium
nadályto, fekete 87 oszibarack 300, 302 sulfuricum 131
nagy bojtorján 154-155 pszeudoefedrin 131,241,258
334 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája Tárgymutató • 335

psyllium 179-180, 263, 295 sáfránygyökér 136 Sz T


Ptychopetalum olacoides 249 Salicis cortex 84 szagos bükköny 318 tabebuia 190-191, 249,,286
pu gong ying 239 Salix alba 83 szagos rozmaring 225-227, Tabebuia impetiginosa 190,
pueraria 244 Salvia officinalis 222, 223 288,305,306,318 249
Pulmonaria officinalis 161, Salviae folii extractum 223 szamóca 300 tang kuei 240
162 Salviae folium 223 szantálfa 318 tang shen 237
Pulmonariae herba 162 Sambuci flos 116 száraz haj kezelésére 304 tarackbúza-tea 212
Pyrus maius 43 Sambucua canadensis nigra száraz, viszketo bor Taraxaci herba 108
114 kezelésére 308 Taraxaci radicis cum herbae
R Sambucus nigra 116 szárcsagyökér, orvosi sicc. extractum 108
ragadvány 154 sárgarépa 180-182, 263, 275, 158-160 Taraxaci radix 108
rák ellen esetleg védo 296, 302 szárcsagyökér-tea 211 Taraxaci radix cum herba 108
gyógynövények 296-297 sárga nárcisz 318 szarszaparilla 158-160,250, Taraxacum officinale 107
ráncok elleni gyógynövények schizandra, kínai 242, 268, 290 tartósan fennálló
311 290 szarszaparilla-tea 211 gombafertozés 287
rebarbara 302 Schweitzer, Albert 91 szarvasagancs 245 taxol 282, 283
reggeli rosszullét 280 Scutellaria laterifolia 74 "Száz csúcstermék" 41-212 telítetlen zsírsavak 301
Régi idok kedvencei 213-230 sédfu 182-183 hogyan használja? 42 teljes magvak 300
rehmannia 245 selyemkóró, gumós 106 szegfu 318 tengeri hínár 300
reishi gomba 207, 299 seprozanót 318 szegfoszeg 318 Thymi fluidum extractum 219
ren shen 239 Serenoa serrulata 95 szegfuszeg-olaj 262, 264 Thymi herba 219
rendszertelen, elmaradó Serrulatae fructus 96 szelíd gesztenye-levél Thymi vulgaris herba 219
menstruáció 279 shanka puspi 253 szem ápolás 307 Thymi herbae extractum 219
répa 300, 302 Shennong gyógynövénykönyv szemvidítófu, orvosi 160-161, Thymi tinctura 219
repce mag 301 68, 76, 101, 233 261,307 Thymus vulgaris 218, 219
repedezett boru kézre 309 Shen Nong (lásd Shennong) szennalevél-tea 211 Tinosphora cordifolia 253
réti legyezofu 225 shiitake gomba 183-184,297, szerecsendió 318 tiszafa 283
Rhamnus purshiana 65 299 szezám 300 tofu 236
ribizli, fekete 300, 302 sivatagi tea 241 szibériai ginzeng 101, 187, 268 torma 192
ribizli, piros 300 Smilax officinalis 158, 250 szilerisz 246 tömjén 318
rizs 301 sok day sang day 245 szilfa 188 törpetölgy, örökzöld
Rosmarinus officinalis 225, 226 spárga 184-185,275,282 szilfakéreg-cukorka 259 166-167,297,312
rozmaring, szagos 225-227, spenót 300, 302 szilfakéreg-tea 212 törpepálma, furészes 95, 286
245,288,305,306,318 Stellaria media 227 szilva 302 tozegáfonya 193-194
rozs 301 stevia 250 szív egészségét szolgáló tozegáfonya-tea 212
rózsa 318 Stevia rebaudiana 250 gyógynövények 294-295 tulipán 318
Rubus idaeus 148 Succus liquiritiae 77 szójabab 300, 401 Tumera aphrodisiaca 75
Ruscus acluteatus 189 Symphyti folium 90 szoptatás 281 tüdofu, orvosi 161-162
rutafu 318 Symphytum officinale 87 szúrós csodabogyó 189-190, Trifolium pratense 201
Syzigium aromaticum 186, 277,278 TrigonelIa graecum 139
S 187 szúrós csodabogyó-tea 212
Sabota, Anthony 193 szuzbokor 206 lY
sáfrány 318 tyúkhúr 227
Earl Mindell, R.Ph., Ph.D. a Vitamin Biblia,
336 • Earl Mindell: Gyógyfüvek bibliája
továbbá az Élelmiszerkiegészító Biblia *, a Titkos
U D-vitamin 300 O1vosságok*, A vitalitás bibliája, A szója csodája *
uborka 227-228, 307 E-vitamin 300
Ulmus campestris 188 K-vitamin 300 és Az élelmiszer, mint gyógyszer* c. könyvek
Ulmus fulva 188 P-vitamin 301 kituno szerzoje (A *-gal jelölt muvek magyarul
Urtica dio ica 70 vizi liliom 318
Urticae folium 71, 72 vizitorma 300, 302 még nem jelentek meg). A szerzo regisztrált
Urticae herba 71 völgyi liliom 319
Urticae radix 71, 72 vöröshagyma 198-200, 296 gyógyszerész, a gyógynövényismeret magisztere
vörös lóhere 201-202
Urticae semen 71, 72 és a táplálkozástudomány professzora a Los
Uvae ursi folii extractum 150 vörös lóherevirág-tea 212
Uvae ursi folium 150 Angeles-i egyetemen. Táplálkozástudományi
W
V Withania somniforal 253 tanfolyamokat, szemináriumokat tart szerte a
Váccinium macrocarpon 193 Withering, William 56 világon. Californiában, Beverly Hills-ben lakik.
Váccinium myrtillus 84
vacha 254 y
vadgesztenye 195-196,278 ye ju 243
vad oregonszolo 228 ylang ylang 319
vajúdás és szülés 280-281 yohimbin 289
Váleriana officinalis Yucca liliaceae 171
145-146
Válerianae radix 146 Z
Válerianae radix tinctura 147 zab 300, 301
Válerianae rhizoma et radix zab korpa 295
146, 147 zab rost 202-203
vanília 318 zeller 204-205, 275, 319
verbasci jlos 166 ziliz, orvosi 163-164,304
verbascum densijlorum 165 Ziment, I. 66
verbascum phlomoides 165 zimu 243
verbascum thapsiforme 164, Zingiber officinale 108
165 Zingiberis rhizoma 110
viaszbokor 197 zöld gyümölcsök 300
viaszbokor-kéreg 260,264
vinblasztin 201 Zs
vinkrisztin,201 zsálya, orvosi 222-223, 245,
visszértágtilat 271-278 319
vitamin források, növényi 300 zsálya-tea 212
vitaminok: "zsidó penicillin" 260
A-vitamin 300 zsíros haj kezelésére 304
B-kompiex vitamin 300 zsurló, mezei 283
C-vitamin 300 zsurlófu 304
Kituno útmutató
a gyógynövényeken
alapuló új és
hagyományos
gyógymódokhoz,
valamint annak
megértéséhez, hogyan
javíthatják ezek
munkaképességünket,
ahásunkat,
közérzetünket
és általában
az egészségünket.

1790 Ft