Anda di halaman 1dari 16

SULIT 3472/2

3472/2
Additional
Mathematics Nama :
Kertas 2
Mei 2010 Tingkatan:
2 ½ jam

JABATAN PELAJARAN MELAKA

PEPERIKSAAN SELARAS PERTENGAHAN TAHUN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

ADDITIONAL MATHEMATICS
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C
Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

2. Answer all questions in Section A, four questions from Section B and two questions from Section C.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B, dan dua soalan daripada Bahagian
C.

3. Give only one answer/solution to each question.


Bagi setiap soalan, berikan satu jawapan / penyelesaian sahaja.

4. Show your working. It may help you to get marks.


Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan,

6. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in brackets
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

7. A list of formulae is provided on pages 2, 3 and 4.


Satu senarai rumus disediakan di halaman 2, 3 dan 4.

8. You may use a non-programmable scientific calculator.


Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah

3472/2 SULIT
2
SULIT 3472/2

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the
ones commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh digunakan untuk membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah
yang biasa digunakan.

ALGEBRA

1. − b ± b 2 − 4ac
x=
2a 7. log a m n = n log a m

log c b
8. log a b =
2. a m × a n = a m+n log c a

3. a m ÷ a n = a m−n 9. Tn = a + ( n −1)d

4. (a m ) n = a nm n
10. S n = [2a + (n −1)d ]
2

5. log a mn = log a m + log a n 11. Tn = ar n−1

a( r n −1) a (1 − r n )
12. S n = = , (r ≠ 1)
m r −1 1−r
6. log a = log a m − log a n
n a
13. S∞ = , r <1
1−r

CALCULUS
KALKULUS

dy dv du
1. y = uv , =u +v 4. Area under a curve
dx dx dx
(Luas di bawah lengkung)
b b

u v
du
−u
dv = ∫ y dx atau = ∫x dy
2. y = , dy ,
= dx 2 dx
a a
v
dx v 5 Volume generated
(Isipadu janaan)
dy dy du b b
3. = ×
∫πy dx or (atau) = ∫πx
2 2
dx du dx = dy
3 a a

3472/2 SULIT
3
SULIT 3472/2
STATISTICS
STATISTIK

∑ w1 I1
I=
1. x = ∑x 7.
∑ w1
N
n!
n
Pr =
2. x =
∑fx 8. ( n −r )!
∑f
n!
9.
n
Cr =
( n −r )! r!
3. σ = ∑( x − x ) 2
= ∑x 2

−x
_2

N N 10. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

11. P ( X = r ) = n
Cr p r q n −r , p + q = 1
4. σ=
∑ f ( x − x) 2

= ∑ fx 2
−x
2

∑f ∑f 12. Mean (Min) = np


1  13. σ = npq
2N−F
5. M = L+ C
 fm  x −µ
  14. z =
σ
Q1
6. I = ×100
Q0

GEOMETRY
GEOMETRI

1. Distance (Jarak) 4. Area of triangle (Luas segitiga)


= ( x1 − x 2 ) 2 + ( y1 − y 2 ) 2 1
= ( x1 y 2 + x 2 y 3 + x3 y11 ) − ( x 2 y1 + x3 y 2 + x1 y 3 )
2
2. Midpoint (Titik tengah)
 x1 + x 2 y + y2 
(x , y) =  , 1  5. r = x2 + y2
 2 2 
xi + yj
3. A point dividing a segment of a line 6. r =
x2 + y2
(Titik yang membahagi suatu
tembereng garis)
 nx 1 + mx 2 ny 1 + my 2 
( x, y) =  , 
 m +n m +n 

TRIGONOMETRY

3472/2 SULIT
4
SULIT 3472/2
TRIGONOMETRI

1. Arc length, s = r θ = 1 − 2 sin2 A


Panjang lengkok, s = j θ
8. sin (A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B
1 2 sin (A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B
2. Area of sector, A = r θ
2
1 2
Luas sektor , L = j θ 9. cos (A ± B) = cos A cos B sin A sin B
2
kos (A ± B) = kos A kos B sin A sin B

3. sin 2A + cos 2A = 1
tan A ± tan B
sin 2A + kos 2A = 1 10. tan (A ± B) =
1 tan A tan B

4. sec2 A = 1 + tan2 A 2 tan A


2 2 11. tan 2A =
sek A = 1 + tan A 1 − tan 2 A

5. cosec2 A = 1 + cot2 A a b c
12. = =
kosek2 A = 1 + kot2 A sin A sin B sin C

6. sin 2A = 2 sin A cos A 13. a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A

sin 2A = 2 sin A kos A a 2 = b 2 + c 2 − 2bc kos A

7. cos 2A = cos2 A − sin2 A 14. Area of triangle (Luas segitiga)


= 2 cos2 A − 1 1
= ab sin C
2
= 1 − 2 sin2 A

kos 2A = kos2 A − sin2 A


= 2 kos2 A − 1

Section A
Bahagian A

3472/2 SULIT
5
SULIT 3472/2
[ 40 marks ]
[ 40 markah ]

Answer all questions.


Jawab semua soalan.

1. Solve the simultaneous equation


Selesaikan persamaan serentak
x – 2y + 3 = 0
x2 + xy – 27 = 0
Give your answer correct to three decimal places. [5 marks]
Berikan jawapan anda kepada tiga tempat perpuluhan [5 markah]

2. Diagram 2 shows the curve of a quadratic function f(x) = x2 − kx + 8. The curve has a
minimum point at (2, p) and intersects the f(x)-axis at point A.
Rajah 2 menunjukkan garis lengkung kuadratik f(x) = x2−kx + 8. Garis lengkung tersebut mempunyai titik
minimum (2, p) dan bersilang dengan paksi f(x) di titik A.

Diagram 2
Rajah 2
(a) Find the coordinates of A. [1 mark]
Cari coordinate titik A . [1 markah]

(b) Find the value of k and of p [4 marks]


Cari nilai bagi k dan p. [4 markah]

(c) Determine the range values of x, if f(x) > 8. [2 marks]


Tentukan julat bagi nilai-nilai x, jika f(x) > 8. [2 markah]

dy x2
3. A curve, y = f(x) with the gradient function, = .
dx 3 x −1
dy x2
Satu lengkung, y = f(x) mempunyai fungsi kecerunan =
dx 3 x −1

3472/2 SULIT
6
SULIT 3472/2
(a) Find
Cari [2 marks]
2
d y
[2 markah]
dx 2

(b) The straight line ky = 2 x − 7 is normal to the curve y = f(x) at (2, m), find the
value of k and of m .
[5 marks]
Garis lurus ky = 2 x − 7 adalah normal kepada lengkung y = f(x) pada (2, m), cari nilai bagi k
dan m. [5 markah]

4. A set Q of 10 numbers, x1, x2, x3, …, x10 has mean 12 and a standard deviation of 4.
Suatu set Q yang terdiri daripada 10 nombor, x1, x2, x3, …, x10 mempunyai min 12 dan sisihan piawai 4.

(a) Find
Cari
(i) ∑x
(ii) ∑x 2 [3 marks]
[3 markah]

(b) When k is added to the set Q, the mean increased by 1, find


Apabila k ditambah kepada set Q, min bertambah sebanyak 1 , cari

(i) the value of k


nilai k
(ii) the variance of the set of 11 numbers [4 marks]
varians bagi 11 nombor. [4 markah]

x
5. It is given that f ( x ) = − 3 and g( x) = 2 x − 8 .
4
x
Diberi f ( x ) = −3 dan g ( x ) = 2 x − 8
4
Find
Cari
(a) fg(x) [2 marks]
[2 markah]

(b) (fg)−1(2) [2 marks]


[2 markah]

(c) the value of x, such that (fg)−1(x) = 2 – 4fg(x) [2 marks]


Nilai bagi x, supaya (fg)−1(x) = 2 – 4fg(x) [2 markah]

6. Diagram 6 shows the arrangement of the first three sectors of circle of an infinite series of
sectors. The first sector have a radius of p cm and the angle subtended at the center θ rad.
The radius and the angle subtended of each subsequent sector are half of its previous one.

3472/2 SULIT
7
SULIT 3472/2

Rajah 6 menunjukkan susunan bagi tiga sektor bulatan pertama bagi satu siri sektor-sektor bulatan tak
terhingga. Sektor bulatan yang pertama mempunyai jejari p cm dan sudut di pusat θ rad. Jejari dan sudut
di pusat bagi sektor berikutnya adalah separuh daripada sektor sebelumnya.

θ rad
p cm
Diagram 6
Rajah 6

(a) Show that the area of the sectors form a geometric progression. Hence state the
common ratio of the geometric progression. [3 marks]
Tunjukkan bahawa luas sektor−sektor tersebut membentuk satu janjang geometri . Seterusnya,
nyatakan nilai nisbah sepunya janjang geometri itu. [3 markah]

(b) If p = 8 and the sum of the first three areas of the sector is 54.75 cm2, find
Jika p = 8 cm dan jumlah luas tiga sektor yang pertama ialah 54.75 cm2, hitungkan

(i) the value of θ .


nilai θ

2
(ii) the sum to infinity of the areas, in cm , of the sectors.
2
jumlah tak terhingga bagi luas sektor−sektor, dalam cm .
[5 marks]
[5 markah]

Section B
Bahagian B

3472/2 SULIT
8
SULIT 3472/2

[ 40 marks ]
[ 40 markah ]

Answer four questions from this section.


Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

7. Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

Table 7 shows the values of two variables, x and y, obtained from an experiment.
Variables x and y are related by the equation y = ck2x, where c and k are constant.

Jadual 7 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperolehi daripada satu
eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = ck2x, dengan keadaan c dan k ialah
pemalar.

x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6


y 22.4 24.1 25.9 27.9 30.1 32.2
Table 7
Jadual 7
(a) Based on table above, construct a table for the values of log10 y. [1 mark]

Berdasarkan Jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai−nilai log10 y. [1 markah]

(b) Plot log10 y against x, using a scale 2 cm to 0.1 units on the x-axis and 2 cm to
0.02 units on the log10 y-axis. Hence, draw the line of best fit. [4 marks]

Plot log10 y melawan x, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi-x dan 2 cm
kepada 0.02 unit pada paksi log10 y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
[4 markah]
(c) Use the graph in (b) to find the value of

Gunakan graf di (b) untuk mencari nilai

(i) x when y = 25

x apabila y = 25

(ii) c

(iii) k
[5 marks]
[5 markah]

8. Diagram 8 shows the straight line y = −2 x + 9 intersects the curve y = x 2 +1 and x−axis
at point A and point B respectively.

3472/2 SULIT
9
SULIT 3472/2

Diagram 8 menunjukkan garis lurus y = −2x + 9 menyilang garis lengkung y = x² +1 dan paksi-x di
titik A dan titik B masing-masing.

Diagram 8
Rajah 8
Find,
Cari,

(a) the coordinates of point A and point B [3 marks]

koordinat bagi titik A dan B [3 markah]

(b) the area of the shaded region. [4 marks]

luas rantau yang berlorek [4 markah]

(c) the volume generated, in term of π, when the region bounded by the curve, the
y-axis, and the line that perpendicular to y-axis which passes A is revolved
through 360˚ about the y-axis. [3 marks]

isipadu yang dijana, dalam sebutan π , apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung itu,
paksi- y dan garis yang berserenjang dengan paksi-y yang melalui titik A, dikisarkan
melalui 360˚ pada paksi –y. [3 markah]

3472/2 SULIT
10
SULIT 3472/2
9. In Diagram 9, ABC is a major arc on circle with centre O and radius 14 cm. OMN is a
sector with centre O, OAB is an equilateral triangle. It is given that AB = 20 cm and
OM : MA = 4 : 3.

Dalam Rajah 9, ABC ialah lengkuk major pada bulatan berpusat O dengan jejari 14 cm. OMN ialah sektor
berpusat O , OAB ialah segitiga sama sisi. Diberi bahawa AB = 20 cm dan OM : MA = 4 : 3.
A B

M N

C
Diagram 9
Rajah 9
By using π = 3.142, calculate

Dengan menggunakan π = 3.142, hitung

(a) ∠AOB, in radian, [3 marks]

∠AOB, dalam radian, [3 markah]

(b) the perimeter, in cm, of whole diagram. [3 marks]

Perimeter, dalam cm, bagi seluruh rajah [3 markah]

(c) the area, in cm2, of the shaded region. [4 marks]

Luas, dalam cm2, bagi kawasan berlorek. [4 markah]

3472/2 SULIT
11
SULIT 3472/2

10. Solutions to this question by scale drawing will not be accepted.


Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.

Diagram 10 shows a rectangle ABCD. The equation of the straight line BC is


3 x + 2 y = 6 and point D is (−5, 4).

Rajah 10 menunjukkan sebuah segiempat tepat ABCD. Persamaan garislurus BC ialah 3x +2y = 6 dan
titik D(−5 , 4).

y
C

D(-5, 4)

x
B

Diagram 10
Rajah 10
Find
Cari

(a) the equation of the straight line CD [3 marks]

persamaan garislurus CD [3 markah]

(b) the coordinates of B and of C [3 marks]

koordinat bagi titik B dan titik C [3 markah]

(c) the area of the rectangle ABCD [2 marks]

luas segiempat tepat ABCD [2 markah]

(d) the coordinates of E if BE : EC = 2: 3 [2 marks]

koordinat titik E jika BE : EC = 2: 3 [2 markah]

3472/2 SULIT
12
SULIT 3472/2

11. (a) Solve the equation


Selesaikan persamaan

lo g 2 (3 x + 2 ) = 1 + lo g 2 4 x [3 marks]
[3 markah]

(b) Given log 3 7 = 1.771 and log 3 5 = 1.465 , find

Diberi log 3 7 = 1.771 dan log 3 5 = 1.465 , cari

(i) log 3 1.4


(ii) log 9 35 [4 marks]
[4 markah]

(c) Solve the equation 5 2 x −3 = 8 x


[3 marks]
Selesaikan persamaan 5 2 x −3 x [3 markah]
=8

3472/2 SULIT
13
SULIT 3472/2
Section C
Bahagian C

[ 20 marks ]
[ 20 markah ]

Answer two questions from this section.


Jawab dua soalan daripada bahagian ini.

12 Diagram 12 shows two triangles PQT and RST. Given that PQ = 20 cm, ST = 10 cm, ∠
QPT = 30o, PT = QT and PTS is a straight line.

Rajah 12 menunjukkan dua segi tiga PQT dan RST. Diberi bahawa PQ = 20 cm, ST = 10 cm,
∠ QPT = 30o, PT = QT dan PTS ialah suatu garis lurus.
Q

20 cm R

30° 10 cm
T
P
Diagram 12
Rajah 12

(a) Find the length, in cm, of PT. [2 marks]


Cari panjang PT. [2 markah]

(b) If the area of triangle PQT is twice the area of triangle RST, calculate
Jika luas segi tiga PQT adalah dua kali ganda luas segi tiga RST, hitungkan

(i) the length, in cm, of RT. [3 marks]


panjang RT. [3 markah]

(ii) the length, in cm, of RS. [2 marks]


panjang RS. [2 markah]

(iii) ∠RST. [2 marks]


∠ RST. [2 markah]

(c) Sketch and label the triangle RSU inside the triangle RST, such that
RU = RT and ∠RSU = ∠RST. [1 mark]
Lakar dan labelkan segi tiga RSU di dalam segi tiga RST, dengan keadaan
RU = RT dan ∠RSU = ∠RST. [1 markah]

3472/2 SULIT
14
SULIT 3472/2

13. Diagram 13 shows a triangle PRS and Q lies on line PR.


Rajah 13 menunjukkan segitiga PRS dan Q terletak atas garis PR.
S

11.9 cm
9.5 cm

41°
P Q 7.5 cm R

Diagram 13
Rajah 13
Calculate
Kirakan

(a) ∠PQS [2 marks]


[2 markah]

(b) The length, in cm of RS [3 marks]


Panjang, dalam cm, bagi RS [3 markah]

(c) The area, in cm2, of triangle PQS [3 marks]


Luas, dalam cm2, bagi segitiga PQS [3 markah]

(d) Shortest distance, in cm, from Q to PS. [2 marks]


Jarak terdekat, dalam cm, dari Q ke PS [2 markah]

3472/2 SULIT
15
SULIT 3472/2

14. Table 14 shows the prices and the price indices of five components, A, B, C, D and E,
used to produce a kind of bottle.
Diagram 14 shows a pie chart which represents the relative quantity of components used.
Jadual 14 menunjukkan harga dan indeks harga bagi lima komponen A, B, C, D dan E yang diguna untuk
menghasilkan sejenis botol.
Rajah 14 di bawah pula menunjukkan satu carta pai yang mewakili kuantiti setiap komponen yang
digunakan.

Price (RM) for the year Price index for the year 2007
Component Harga (RM) pada tahun based on the year 2006
komponen Indeks harga pada tahun 2007
2006 2007
berasaskan tahun 2006
A 1.20 1.80 150
B p 2.40 120
C 5.00 7.00 q
D 4.00 3.60 90
E 3.00 r 160
Table 14
Jadual 14

E
D
56° 122°
A
84°
C 58°

Diagram 14
Rajah 14

(a) Find the value of p, of q and of r. [3 marks]


Cari nilai bagi p, q dan r. [3 markah]

(b) Calculate the composite index for the production cost of the bottle in the year
2007 based on the year 2006. [3 marks]
Hitungkan nombor indek gubahan bagi kos pengeluaran botol itu pada tahun 2007 berasaskan
tahun 2006. [3 markah]

(c) The price of each component increases by 22% from the year 2007 to the year
2008. Given that the production cost of one bottle in the year 2008 is RM15.60,
calculate the corresponding cost in the year 2006. [4 marks]

3472/2 SULIT
16
SULIT 3472/2
Harga bagi setiap komponen telah meningkat sebanyak 22% dari tahun 2007 ke tahun 2008.
Diberi kos pengeluaran bagi satu botol pada tahun 2008 ialah RM15.60, hitungkan kos
pengeluaran pada tahun 2006. [4 markah]

15. Table 15 shows the price indices and percentage of usage of four main materials, J, K, L
and M in making a particular kind of paint in the year 2008, based on 2007.

Jadual 15 bawah menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan empat bahan J, K, L dan M, yang
menjadi komponen utama dalam penghasilan sejenis cat pada tahun 2008 berasaskan tahun 2007.

Price index for the year 2008


Material based on the year 2007 Percentage of usage (%)
Bahan Indeks harga tahun 2008 Peratus penggunaan (%)
berasaskan tahun 2007
J 125 x+y
K 105 2x
L 140 y
M 130 x
Table 15
Jadual 15
(a) Calculate
Hitungkan
(i) the price of J in the year 2007 if its price in the year 2008 is RM52.50.

harga J pada tahun 2007 jika harganya pada tahun 2008 ialah RM52.50.

(ii) the price index of M in the year 2008 based on the year 2005 if its price
index in the year 2007 based on the year 2005 is 110.

indeks harga M pada tahun 2008 berasaskan tahun 2005 jika indeks harganya pada
tahun 2007 berasaskan tahun 2005 ialah 110.
[4 marks]
[4 markah]

(b) The composite index number of the cost of the paint production for the year 2008
based on the year 2007 is 126. Calculate the value of x and of y. [6 marks]
Nombor indeks gubahan kos penghasilan cat itu pada tahun 2008 berasaskan tahun 2007 ialah
126. Hitungkan nilai x dan nilai y. [6 markah]

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

3472/2 SULIT