Anda di halaman 1dari 43

CONTOH TUGASAN

1.0 BAHAGIAN 1
1.1 Ringkasan konsep( Peta Konsep )
TAJUK

MEMULAKAN PERNIAGAAN

Cara Memulakan Perniagaan

Sendiri Ambil Alih Warisan Francais Diundang

Faktor Memulakan
Perniagaan

Modal
Lokasi
Minat dan
Pengalaman
Jenis dan Saiz
Perniagaan
Persaingan
Undang-undang dan
Peraturan
Sumber Bekalan

1
CONTOH TUGASAN

1.2 Nota ringkas mengikut aras pengetahuan (Taksonomi Bloom)

Aras
Kemahiran Nota ringkas
pengetahuan

1. Francais merupakan perniagaan yang paling


rendah risiko kegagalannya

2. Undang-undang kerajaan berkaitan hak dan


kepentingan pekerja:
a) Akta pekerja 1955 (semakan 1961)
b) Akta Keselamatan Sosial 1969
Fakta
c) Ordinan KWSP 1955

3. Akta Perniagaan yang perlu dipatuhi oleh


peniaga
a) Akta Kawalan Harga 1973
b) Akta Kawalan Bekalan 1973
c) Akta Timbang dan sukat 1972

1. Definisi/konsep Francais
Hak atau kebenaran untuk menjual barang
syarikat lain yang sudah pun terkenal dengan
menggunakan logo dan jenamanya

2. Definisi/konsep Warisan
Mewarisi sesuatu perniagaan daripada ahli
keluarga yang telah memiliki perniagaan tersebut

3. Definisi/konsep Diundang
Usahawan dipelawa atau dijemput untuk
menyertai sesebuah perniagaan sebagai rakan
kongsi atau pemegang saham
Istilah/ Konsep
4. Definisi/konsep Memulakan sendiri
Menubuhkan sesuatu perniagaan yang baru atas
usaha sendiri.

5. Definisi/konsep Mengambil alih


Membeli sesebuah perniagaan yang telah sedia
wujud dan mengambil alih pengurusannya
daripada pemilik lama.

2
CONTOH TUGASAN

Aras
Kemahiran Nota ringkas
pengetahuan

1) Cara memulakan perniagaan


a) Memulakan sendiri
b) Mengambil alih
Cara/ Kaedah
c) Warisan
d) Francais
e) Diundang

1. Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan


perniagaan
a) Minat, pengetahuan dan pengalaman
b) Modal
Kriteria c) Jenis dan milikan perniagaan
d) Undang-undang dan peraturan
e) Lokasi
f) Sumber bekalan
g) Persaingan

1) Semakin besar saiz perniagaan, semakin banyak


Teori/ prinsip modal diperlukan serta semakin sukar diurus dan
dikawal.

3
CONTOH TUGASAN

2.0 BAHAGIAN 2

2.1 Objektif Pembelajaran dan Contoh Soalan (Taksonomi Bloom)

UNIT PENGAJARAN 1

Cara Memulakan Perniagaan

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat :-


a. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil
alih, warisan, francais dan diundang (Aras Pengetahuan)

b. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil


alih, warisan, francais dan diundang berserta contoh (Aras Kefahaman)

Contoh Soalan :

1. Nyatakan 3 cara untuk memulakan perniagaan?

2. Jelaskan cara memulakan perniagaan yang berikut berserta contoh:-


a) Memulakan Sendiri
b) Warisan
c) Francais

UNIT PENGAJARAN 2
Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat :-

a. Menyenaraikan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.


(Aras Pengetahuan)
b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan
perniagaan (Aras Kefahaman)

4
CONTOH TUGASAN

Contoh Soalan

1) Nyatakan Lima faktor yang dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan.


2) Terangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan yang
berikut:-
 Modal
 Lokasi
 Minat, pengalaman dan pengetahuan
 persaingan
 Undang-undang dan peraturan
.
UNIT PENGAJARAN 3
Cara memulakan perniagaan dan Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan
perniagaan

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat:-

a. Huraikan cara-cara untuk memulakan perniagaan.(Aras Aplikasi)

b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan


perniagaan.(Aras Analisis)

Contoh Soalan

a. Puan Sri Mempunyai perniagaan yang sangat maju dan berhasrat untuk
mengembangkan lagi perniagaan dan mengurangkan persaigan di
kawasan tersebut.

Huraikancara memulakan perniagaan yang sesuai dengan penyataan di


atas.

b. Terangakan faktor-faktor yang dipertimbngkan oleh Puan Sri untuk


memulakan perniagaan perniagaan tersebut.

5
CONTOH TUGASAN

2.2 Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Cara memulakan perniagaan)

Pengetahuan & Kefahaman


Unit
Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian
Pengajaran Konsep/ Kaedah/
Fakta Teori/ Prinsip
Istilah Kemahiran

Unit
Pengajaran 1

6.1 (a) Cara Definisi Francais 1. Cara 1. Semakin


Memulakan Warisan : merupakan memulakan besar saiz
Perniagaan Mewarisi perniagaan perniagaan perniagaan,
sesuatu yang paling a) Memulakan semakin
perniagaan rendah risiko sendiri banyak
daripada ahli kegagalannya b) Mengambil modal X X X X
keluarga yang alih diperlukan
telah memiliki c) Warisan serta semakin
perniagaan d) Francais sukar diurus
tersebut e) Diundang dan dikawal

Definisi
Francais :
Hak atau
kebenaran
untuk menjual
barang
syarikat lain

6
CONTOH TUGASAN

Pengetahuan & Kefahaman


Unit
Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian
Pengajaran Konsep/ Kaedah/
Fakta Teori/ Prinsip
Istilah Kemahiran
yang sudah
pun terkenal
dengan
menggunakan
logo dan
jenamanya

Definisi
Diundang
Uashawan
dipelawa atau
dijemput
untuk
menyertai
sesebuah
perniagaan
sebagai rakan
kongsi atau
pemegang
saham

7
CONTOH TUGASAN

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan)

Pengetahuan & Kefahaman


Unit Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian
Konsep/ Fakta Kaedah/ Teori/ Prinsip
Istilah Kemahiran

Unit
Pengajaran 2

Faktor yang X Akta Perniagaan Faktor yang Semakin besar X X X Menilai faktor-
dipertimbang yang perlu dipertimbangka saiz faktor untuk
kan untuk dipatuhi oleh n untuk perniagaan, memulakan
memulakan peniaga memulakan semakin perniagaan
perniagaan  Akta perniagaan banyak modal
Kawalan  Minat, diperlukan
Harga 1973 pengetahuan serta semakin
 Akta dan sukar diurus
Kawalan pengalaman dan dikawal
Bekalan 1973  Modal
 Akta  Jenis dan
Timbang dan milikan
sukat 1972 perniagaan
 Undang-
undang dan
peraturan
 Lokasi
 Sumber
bekalan
 Persaingan

8
CONTOH TUGASAN

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Cara memulakan perniagaan dan Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan

perniagaan).

Pengetahuan & Kefahaman


Unit Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian
Konsep/ Kaedah/ Teori/
Fakta
Istilah Kemahiran Prinsip
Unit Definisi Undang-undang Menyimpan X Membuat X X X
Pengajaran Stok: Barang kerajaan berkaitan rekod pengiraan
3 yang hak dan perakaunan: akaun
disimpan kepentingan  Akaun
untuk dijual pekerja: Perdaganga Menganalisis
pada suatu d) Akta n Kunci kira-
masa akan pekerja  Akaun kira
datang 1955 Untung
(semakan Rugi Menganalisis
Definisi stok 1961)  Kunci prestasi
bergerak e) Akta Kira-kira perniagaan
pantas: Keselamata Menyimpan
Barang yang n Sosial Maklumat
laris dijual 1969 1. Pengurusan
dengan cepat f) Ordinan menggunak
dan kerap KWSP an
dibeli oleh 1955 teknologi
pelanggan maklumat

Definisi stok
gerak
perlahan:
Barang yang
jarang
dilanggan

9
CONTOH TUGASAN

Pengetahuan & Kefahaman


Unit Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian
Konsep/ Kaedah/ Teori/
Fakta
Istilah Kemahiran Prinsip
atau dibeli
dan
mengambil
masa yang
lama untuk
dijual

10
CONTOH TUGASAN

2.3 Pendekatan Pengajaran ( Rancangan Pengajaran Harian)

Unit Pengajaran 1: Cara Memulakan Perniagaan


Pendekatan PengajaranKoperatif
MATAPELAJARAN Perdagangan
TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TEMPAT Kelas 4 Perdagangan 1
TARIKH 3 Januari 2011
MASA 10.00 -10.40 (40 minit)
BIL. PELAJAR 30 orang
TEMA/TAJUK 6.0 Pemilikan Perniagaan
SUB TAJUK 6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan
Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri :
a) Memulakan sendiri
b) Mengambil alih
KANDUNGAN
c) Warisan
d) Francais
e) Diundang
Selepas pengajaran, pelajar dapat :
1. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais
dan diundang (Aras Pengetahuan)
OBJEKTIF KHAS
2. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan
diundang berserta contoh (Aras Kefahaman)
PENGETAHUAN
Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan.
LALU
ALAT BANTU Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker.

11
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

1. Guru memberi salamdan bertanya 1. Pelajar menjawab salam


Langkah 1 khabar kepada pelajar.

2. Guru bertanya kepada ketua kelas 2. Ketua kelas memaklumkan


tentang kehadiran pelajar pada hari kehadiran pelajar pada hari ini.
( 3 minit) ini.

3. Guru menunjukkan 3 sampul surat 3. Pelajar memberi sepenuh


yang berisi dengan gambar yang perhatian.
menunjukkan perniagaan yang -
ditubuhkan dengan pelbagai cara.

4. Guru meransang pelajar denga 4. Pelajar memberi respon dan 3


mengalukan 3 orang pelajar untuk orang sukarela tampil ke
datang ke hadapan bagi membuka hadapan bagi membuka sampul
sampul tersebut. surat tersebut dan
menunjukkannya kepada pelajar
lain.

5. Guru mengaitkan gambar tersebut 5. Pelajar mendapat gambaran


dengan tajuk yang akan diajar, ‘Cara mengenai tajuk yang akan diajar
Memulakan Perniagaan’. berdasarkan kepada gambar-
gambar yang ditunjukkan.

12
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
1. Guru menerangkan lima cara untuk 1. Pelajar menumpukan perhatian
Langkah 2 memulakan perniagaan beserta terhadap penerangan yang
(10 minit) contoh yang sesuai dan meminta diberikan oleh guru dan mencatat
pelajar mencatat di dalam buku butiran penting ke dalam buku
nota. nota.

2. Guru bertanya kepada pelajar 2. Beberapa pelajar mengangkat


contoh agensi lain yang terlibat tangan dan memberikan jawapan
dengan kelima-lima jenis kepada pertanyaan guru. - Soal jawab
perniagaan untuk negara Malaysia.

3. Guru bertanya sama ada pelajar 3. Pelajar menjawab pertanyaan


faham atau tidak sebelum beralih ke guru dan bersedia untuk beralih
aktiviti seterusnya. ke aktiviti seterusnya.

1. Guru mengarahkan pelajar 1. Pelajar membentuk kumpulan


Langkah 3 membentuk kumpulan yang terdiri yang terdiri daripada 4 orang.
daripada 4 orang.
(10 minit)
2. Guru meminta setiap kumpulan 2. Pelajar berbincang dalam -Perbincangan
membincangkan berkenaan kumpulan dan saling membantu
pengajaran yang telah diajar oleh ahli memahami pengajaran yang
guru pada sesi pengajaran tersebut. telah diajar.

3. Guru menekankan supaya pelajar 3. Pelajar melaksanakan arahan


saling bekerjasama guru.

13
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
bagimembolehkan setiap ahli
kumpulan menguasai topik tersebut
kerana penilaian akandilakukan
selepas wakt perbincangan.

4. Guru melakukan tinjauan di setiap 4. Pelajar berbincang dalam


kumpulan untuk melihat kumpulan.
perkembangan pelajar.

1. Guru mengagihkan soalan bertulis 1. Pelajar menjawab dengan tekun


Langkah 4 kepada para pelajar dan meminta setiap soalan yang diberikan oleh
(8 minit) pelajar menjawab dalam masa 6 guru.
minit.
- Ujian
2. Guru mengarahkan pelajar bertukar 2. Pelajar saling bertukar skrip
skrip jawapan dengan ahli kumpulan jawapan dengan rakan-rakan
(3 minit) lain. pelajar yang lain.

3. Guru memberikan jawapan yang 3. Pelajar menanda jawapan yang


betul kepada pelajar betul.

4. Guru mencampurkan markah setiap 4. Pelajar membantu guru mengira


ahli mengikut kumpulan. markah.
(3 minit)
5. Guru mengumumkan kepada pelajar 5. Pelajar memberi tindak balas
kumpulan yang mendapat markah dengan bertepuk tangan.

14
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
yang tertinggi.

1. Guru membuat kesimpulan 1. Pelajar tekun memberi tumpuan


Langkah 5 keseluruhan pengajaran pada hari
Penutup ini.
( 3 minit)
2. Guru mengucapkan tahniah kepada 2. Pelajar mengucapkan terima
kumpulan yang mendapat markah kasih kepada guru dan
tertinggi dan meminta pelajar memulangkan soalan dan skrip
memulangkan soalan dan skrip jawapan kepada guru.
jawapan pelajar.

3. Guru mengingatkan pelajar supaya 3. Pelajar mendengar peringatan


mengulangkaj pelajaran untuk topik guru
yang akan diajar pada kelas
seterusnya.

4. Guru memberi salam 4. Pelajar menjawab salam

15
CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 1: Cara Memulakan Perniagaan


Pendekatan Pengajaran Masteri
MATAPELAJARAN Perdagangan
TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TEMPAT Kelas 4 Perdagangan 1
TARIKH 3 Januari 2011
MASA 10.00 -10.40 (40 minit)
BIL. PELAJAR 30 orang
TEMA/TAJUK 6.0 Pemilikan Perniagaan
SUB TAJUK 6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan
KANDUNGAN Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri :
a) Memulakan sendiri
b) Mengambil alih
c) Warisan
d) Francais
e) Diundang
OBJEKTIF KHAS Selepas pengajaran, pelajar dapat :
3. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais
dan diundang (Aras Pengetahuan)

4. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan
diundang berserta contoh (Aras Kefahaman)
PENGETAHUAN Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan.
LALU
ALAT BANTU Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker.
MATAPELAJARAN Perdagangan

16
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam
khabar kepada pelajar
Langkah 1
2. Guru bertanya kepada ketua kelas 2. Ketua kelas memaklumka
tentang kehadiran pelajar pada hari kehadiran pelajar pada hari ini.
ini.
( 3 minit)
3. Guru menunjukkan beberapa 3. Pelajar memberi sepenuh
keratin puzzle yang membentuk perhatian.
beberapa jenis perniagaan yang
ditubuhkan dengan pelbagai cara.

4. Guru meransangpelajar dengan 4. Pelajar memberi respon dan


mengalukan seorang pelajar secara seorang pelajar sukarela tampil
sukarela bagi mencantumkan ke hadapan bagi mencantumkan
keratan gambar tersebut. keratan gambar tersebut.

5. Guru mengaitkan gambar yang


terhasil dengan topik yang akan 5. Pelajar mendengar penjelasan
dipelajari pada hari ini. guru.
1. Guru menerangkan limacara untuk 1. Pelajar menumpukan perhatian
Langkah 2 memulakan perniagaan beserta terhadap penerangan yang
(10 minit) contoh yang sesuai dan meminta diberikan oleh guru dan mencatat
pelajar mencatat di dalam buku butiran penting ke dalam buku
nota. nota.

17
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
2. Guru bertanya kepada pelajar 2. Beberapa pelajar mengangkat
contoh agensi lain yangterlibat tangan dan memberikan jawapan
dengan kelima-limajenis kepadapertanyaan guru. - Soal jawab.
perniagaan untuk negara Malaysia.

3. Guru bertanya sama ada pelajar 3. Pelajar menjawab pertanyaan


faham atau tidak sebelum beralih guru dan bersedia untuk beralih
ke aktivitiseterusnya. ke aktiviti seterusnya.

1) Guru memberikan ‘Pop Kuiz’ 1. Pelajar menyediakan diri dengan


Langkah 3 kepada pelajar bagi melihat tahap ‘Pop Kuiz’ yang akandijalankan. Pop Kuiz
kefahaman pelajarterhadap
(1 minit) pembelajaran yang telah
dijalankan tadi.
1. Guru mengagihkan soalanbertulis 1. Pelajar menjawab dengan tekun
Langkah 4 kepada para pelajar dan meminta setiap soalan yang diberikan oleh
(15 minit) pelajar menjawab dalam masa 10 guru.
minit.

Langkah 5 2. Guru mengarahkanpelajar bertukar 2. Pelajar saling bertukar skrip


(8 minit) skrip jawapan dengan rakan. jawapan dengan rakan-rakan
pelajar yang lain.

3. Guru memberikan jawapan yang 3. Pelajar menanda jawapan yang


betul sambil berbincang jawapan betul sambil berbincang dengan
dengan pelajar guru mengenai jawapan yang

18
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
telah diberikan.

4. Guru mengutip kertas jawapan 4. Pelajar memberi kerjasama.


pelajar

5. Guru menilai prestasi setiappelajar


melalui markah yang mereka
perolehi dan segera mengambil
tindakan segera bagi memperbaiki
prestasi pelajar.
1. Guru membuat kesimpulan 1. Pelajar tekun memberi tumpuan
Langkah 6 keseluruhan pengajaran pada hari
Penutup ini.
( 3 minit)
2. Guru mengucapkan tahniah kepada 2. Pelajar mengucapkan terima
pelajar yang mendapat markah kasih kepada guru dan
tertinggi dan meminta pelajar memulangkan kertas soalan
memulangkan kertas soalan. kepada guru.

3. Guru mengingatkan pelajar supaya 3. Pelajar mendengar


mengulangkajipelajaran untuk peringatanguru.
topik yang akan diajar pada kelas
seterusnya. 4. Pelajar menjawab salam

4. Guru memberi salam

19
CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 2: Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Pendekatan Pengajaran Masteri

MATA PELAJARAN Perdagangan


TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TARIKH 5 Januari 2011
BILANAGAN
30 Orang
PELAJAR
PENGETAHUAN
Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan
SEDIA ADA
TEMA/ TAJUK Pemilikan Perniagaan
SUB TAJUK Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan
Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:-
a) Minat, pengetahuan dan pengalaman
b) Modal
c) Jenis dan Milikan Perniagaan
ISI KANDUNGAN
d) Undang-undang dan peraturan
e) Lokasi
f) Sumber bekalan
g) Persaingan

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:-


a) Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.
OBJEKTIF
b) Menerangkan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk
memulakan perniagaan.

ALAT BANTU Buku teks tingkatan 4, Peta Minda, kertas manila kad dan Marker

20
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Penilaian
Kandungan)
1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam
Langkah 1 khabar kepada pelajar

(5 Minit) 2. Guru bertanya tentang kehadiran 2. Ketua memaklumkan kehadiran


pelajar pada hari tersebut. pelajar pada hari ini.

3. Guru menunjukkan beberapa 3. Pelajar memberi tumpuan dan


keping gambar mengenai jenis- melihat gambar-gambar yang
jenis perniagaan yang terdapat di ditunjukkan guru.
sekitar tempat tinggalkepada
pelajar
4. Pelajar menjawab soalan guru dan
4. Guru bertanya kepada pelajar mendengar penerangan guru
tentang gambar-gambar tersebut dengan penuh minat.
untuk dikaitkan dengan tajuk
faktor yang dipertimbangkan
untuk memulakan perniagaan
5. Pelajar memahami perkaitan
5. Guru mengaitkan gambar tersebut antara gambar dengan tajuk yang
dengan tajuk yang akan di ajar. akan diajar.

1. Guru menggantungkan peta minda 1. Pelajar melihat dengan penuh


Langkah 2 yang berbentuk bangunan yang teliti.
menggambarkan sebuah premis
(15 minit) perniagaan.

21
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Penilaian
Kandungan)

2. Guru memulakkan tajuk pelajaran 2. Pelajar memberi respon terhadap


dengan menerang secara penerangan da memberi idea
terperinci sambil berbincang dalam perbincangan tersebut.
dengan pelajar mengenai faktor-
faktor yang perlu
dipertimbangkan sebelum
memulakan perniagaan.

3. Guru memberi peluang kepada 3. Pelajar yang kurang faham akan


pelajar untuk bertanya soalan. bertanya kepada guru.

Langkah 3 1. Guru memberi penerangan kepada 1. Pelajar mendengar penerangan Kuiz Uji Minda
(15 Minit) pelajar mengenai aktiviti yang guru dengan teliti.
akan dijalankan iaitu kuiz uji
Aktiviti pengukuhan minda.

2. Guru mengedarkan lembaran kuiz 2. Pelajar membuat perbincangan


uji minda kepada setiap pelajar. sebelum memulakan aktiviti kuiz
uji minda.

3. Guru menentukan tempoh masa 3. Pelajar mencari jawapan bagi


aktiviti dijalankan selama 7 minit. aktiviti dalam tempoh masa yang
Guru memantau aktiviti pelajar. ditetapkan.

22
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Penilaian
Kandungan)

4. Guru meminta beberapa pelajar 4. Beberapa pelajar membuat


membentangkan jawapan yang pembentangan. Pelajar lain
ditemui dalam aktiviti tersebut. memberi perhatian terhadap
pembentangan tersebut.
Langkah 4 1. Guru merumuskan apa yang telah 1. Pelajar mendengar rumusan yang
di ajar. dibuat oleh guru.
(5 Minit) Gurun

Rumusan dan Penutup 2. Guru berpesan kepada pelajar 2. mendengar pesanan guru sebelum
supaya bersedia dengan topik guru meninggalkan kelas
pengajaran seterusnya iaitu
pengendalian perniagaan.

23
CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 2: Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Pendekatan Pengajaran Koperatif

MATA PELAJARAN Perdagangan


TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TARIKH 5 Januari 2011
BILANAGAN
30 Orang
PELAJAR
PENGETAHUAN
Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan
SEDIA ADA
TEMA/ TAJUK Pemilikan Perniagaan
SUB TAJUK Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan
Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:-
a) Minat, pengetahuan dan pengalaman
b) Modal
c) Jenis dan Milikan Perniagaan
ISI KANDUNGAN
d) Undang-undang dan peraturan
e) Lokasi
f) Sumber bekalan
g) Persaingan
Pada akhir pengajaran pelajar dapat:-
a) Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.
OBJEKTIF
b) Menerangkan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk
memulakan perniagaan
ALAT BANTU Buku teks perdagangan Tingkatan 4, kertas manila kad, papan putih, pen marker.

24
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Langkah 1 1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam
khabar kepada pelajar
(5 Minit) 2. Ketua memaklumkan kehadiran
2. Guru bertanya tentang kehadiran pelajar pada hari ini.
pelajar pada hari tersebut.
3. Pelajar memberi tumpuan dan
3. Guru menunjukkan beberapa melihat gambar-gambar tersebut.
keping gambar mengenai jenis
perniagaan di Malaysia kepada 4. Pelajar menjawab soalan guru
pelajar dan mendengar penerangan guru.
Dengan penuh minat.
4. Guru bertanya kepada pelajar
tentang gambar-gambar tersebut 5. Pelajar memahami perkaitan
untuk dikaitkan dengan tajuk faktor antara gambar dengan tajuk yang
yang dipertimbangkan untuk akan diajar
memulakan perniagaan

5. Guru mengaitkan gambar tersebut


dengan tajuk yang akan di ajar.

Langkah 2 1. Guru menggantungkan peta minda 1. Pelajar melihat dengan penuh


yang berbentuk bangunan yang teliti.
(10 minit) menggambarkan sebuah premis
perniagaan.

2. Guru memulakkan tajuk pelajaran 2. Pelajar memberi sepenuh


dengan menerang secara terperinci perhatian kepada pernyataan

25
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
dengan menyenaraikan faktor- yang di sampaikan guru.
faktor yang perlu dipertimbangkan
sebelum memulakan perniagaan.

3. Guru memberi peluang kepada 1. Pelajar yang kurang faham akan


pelajar untuk bertanya soalan. bertanya kepada guru.

Langkah 3 1. Guru membahagikan pelajar kepada 1. Pelajar bergerak kepada Menjawab soalan
(10 Minit) beberapa kumpulan iaitu setiap kumpulan masing-masing. pengukuhan dalam
kumpulan tiga orang pelajar. bentuk peta minda.

2. Guru memberikan arahan kepada 2. Pelajar mula merangka peta


setiap kumpulan untuk minda berdasarkan soalan yang
menyediakan peta minda diberi di atas kertas manila yang
berdasarkan soalan yang diberi telah disediakan.
berkenaan topik yang di ajar.

3. Guru mengarahkan pelajar untuk 3. Pelajar menamatkan


menghentikan perbincangan dan perbincangan dan bersedia untuk
bersiap sedia untuk pembentangan. membentangkan hasil
perbincangan.

26
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Langkah 4 1. Guru memilih kumpulan untuk 1. Kumpulan pertama membuat
(10 Minit) membuat pembentangan pembentangan.

2. Selepas kumpulan pertama 2. Kumpulan kedua dan ketiga


membuat pembentangan, guru membuat pembentanagan.
memilih dua lagi kumpulan untuk
membuat pembentangan.

Langkah 5 1. Guru merumuskan apa yang telah 1. Pelajar mendengar rumusan


di ajar. yang dibuat oleh guru.
(5 Minit)

Penutup 2. Guru berpesan kepada pelajar 2. mendengar pesanan guru


supaya bersedia dengan topik sebelum guru meninggalkan
Membuat Rumusan pengajaran seterusnya. kelas

27
CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 3: Cara memulakan Perniagaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Model Personal

MATAPELAJARAN Perdagangan
TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TEMPAT Kelas 4 Perdagangan 1
TARIKH 10 Januari 2011
MASA 10.00 -11.20 (80 minit)
BIL. PELAJAR 30 orang
TEMA/TAJUK 6.0 Pemilikan Perniagaan
6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan
SUB TAJUK
6.1(b) Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan
Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri :
a) Memulakan sendiri
b) Mengambil alih
c) Warisan
d) Francais
e) Diundang

KANDUNGAN Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:


a) Minat, pengetahuan dan pengalaman
b) Modal
c) Jenis dan milikan perniagaan
d) Undang-undang dan peraturan
e) Lokasi
f) Sumber bekalan
g) Persaingan
Selepas pengajaran, pelajar dapat :
OBJEKTIF KHAS i. Menghuraikan cara-cara untuk memulakan perniagaan.
ii. Menjelaskan secara bertulis faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.
PENGETAHUAN LALU Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan.
ALAT BANTU Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker.

28
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam


Langkah 1 khabar kepada pelajar.

2. Guru bertanya kepada ketua kelas 2. Ketua kelas memaklumkan kehadiran


tentang kehadiran pelajar pada hari pelajar pada hari ini.
( 5 minit) ini.

Model Personal- 3. Guru menunjukkan beberapa contoh 3. Pelajar memberi sepenuh perhatian.
Pembelajaran gambar perniagaan kepada pelajar.
Secara Kreatif
4. Guru mengimbas kembali pengajaran 4. Pelajar mendapat gambaran
lepas berkaitan dengan caram mengenai pembelajaran yang lepas.
memulakan perniagaan dengan
mengaitkan gambar tersebut

1. Guru menerangkan dengan lebih 1. Pelajar mengimbas kembali


Langkah 2
mendalam mengenai pembelajaran pengajaran yang lepas berdasarkan
(15 minit)
kelas yang lepas iaitu lima cara dan kepada penerangan guru.
faktor yang dipertimbangkan untuk

29
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
memulakan perniagaan beserta
contoh-contoh yang sesuai.
Menerangkan
cara dan faktor
bagi memulakan 2. Guru meminta 3 orang wakil pelajar 2. 3 orang wakil pelajar ke hadapan dan - Soal jawab.
perniagaan
di dalam kelas ke hadapan dan menjelaskan beberapa maklumat dari
menjelaskan maklumat yang segi cara dan faktor memulakan
Pembelajaran diperolehi berdasarkan kepada perniagaan.
secara kritis
gambar yang telah ditunjukkan tadi.

3. Guru menjelaskan maklumat yang 3. Pelajar memberikan perhatian


tepat berkenaan gambar yang telah sepenuhnya dan menunjukkan minat.
ditunjukkan

4. Guru bertanya kepada pelajar sama 4. Pelajar menjawab pertanyaan guru.


ada pelajar faham dengan penerangan
tersebut sebelum beralih kepada
aktiviti seterusnya.

Langkah 3 1. Guru mengedarkan sekeping kertas 1. Pelajar membantu guru mengedarkan


(5 minit) yang mengandungi 1 situasi (kes) kertas.

30
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

2. Guru meminta pelajar untuk 2. Pelajar mengikut arahan dengan


membentuk 5 kumpulan yang terdiri membentuk 5 kumpulan.
daripada 6 orang dalam keadaan
senyap.

3. Guru memberi arahan mengenai 3. Pelajar mendengar arahan guru


tugasan yang perlu dilakukan oleh dengan teliti.
pelajar berkaitan kes yang telah
diberikan serta pelajar perlu
membentangkan idea-idea mengenai
kes tersebut di dalam bentuk peta
minda.

1. Guru memberi masa 15 minit kepada 1. Pelajar berbincang di dalam


Langkah 4
pelajar untuk berbincang bagaimana kumpulan.
(15 minit)
untuk menyelesaikan masalah dengan
mengaitkan cara dan faktor
memulakan perniagaan yang telah
dipelajari berdasarkan kajian kes

31
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
yang diberikan seterusnya
memberikan sumbangsaran yang
bersesuaian.

2. Guru memantau perbincangan pelajar 2. Pelajar saling bertukar dan berkongsi


idea.

3. Guru mengarahkan pelajar berhenti 3. Pelajar berhenti berbincang dan


berbincang dan bersiap sedia untuk bersiap sedia.
pembentangan.
Langkah 5

(35 minit)
4. Guru meminta wakil bagi setiap 4. Pelajar memberi perhatian
kumpulan membuat pembentangan
dalam masa lebih kurang 5 minit
sahaja.

5. Guru memanggil kumpulan pertama 5. Kumpulan pertama membuat


untuk membuat pembentangan. pembentangan hasil perbincangan
kumpulan mereka

32
CONTOH TUGASAN

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran


Langkah Penilaian
Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
6. Selepas kumpulan pertama membuat 6. Kumpulan kedua membuat
pembentangan, guru mengarahkan pembentangan seterusnya diikuti oleh
kumpulan kedua pula kumpulan ketiga.
membentangkan hasil perbincangan
dan diikuti oleh kumpulan yang
seterusnya.

1. Guru membuat Penilaian bagi 1. Pelajar tekun memberi tumpuan


Langkah 6
kesemua kumpulan yang telah
( 3 minit)
membuat pembentangan tadi serta
memberikan pendapat dan komen
kepada pelajar.
2. Guru memuji keberanian pelajar 2. Pelajar mengucapkan terima kasih
Langkah 7
untuk tampil ke hadapan. kepada guru di atas pujian tersebut.
(2 minit) 3. Guru mengingatkan pelajar supaya 3. Pelajar mendengar peringatan guru
mengulangkaji pelajaran untuktopik
yang akan diajar pada kelas
seterusnya.
4. Guru memberi salam 4. Pelajar menjawab salam

33
CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 3: Cara memulakan Perniagaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Pendekatan Pengajaran Berasaskan Masalah

MATA PELAJARAN Perdagangan


TINGKATAN 4 Perdagangan 1
TARIKH 10 Januari 2011
BILANAGAN
30 Orang
PELAJAR
PENGETAHUAN
Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan
SEDIA ADA
TEMA/ TAJUK Pemilikan Perniagaan
SUB TAJUK Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan

Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:-


a) Minat, pengetahuan dan pengalaman
b) Modal
c) Jenis dan Milikan Perniagaan
ISI KANDUNGAN
d) Undang-undang dan peraturan
e) Lokasi
f) Sumber bekalan
g) Persaingan

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:-


OBJEKTIF a. Mengenalpasti cara untuk memulakan perniagaan.
b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.

ALAT BANTU Buku teks tingkatan 4, kertas manila, Lembaran Kajian Kes, papan putih dan pen marker

34
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Langkah 1 1. Guru memberi salam dan 1. Pelajar menjawab salam
bertanyakan khabar pelajar.
Fasa Orientasi
(5 Minit) 2. Guru berbincang dengan pelajar 2. Pelajar memberi tindak balas
mengenai perkara yang dan pendapat dalam
dipelajari dalam topik perbincangan tersebut.
memulakan perniagaan.

Langkah 2 1. Guru mengimbas semula apa 1. pelajar menumpukan


yang telah dipelajari sebelum ini perhatian kepada penerangan
Fasa Pencetusan Idea iaitu cara memulakan yang disampaikan oleh guru.
(20 Minit) perniagaan dan faktor-faktor
yang perlu dipertimbangkan
untuk memulakan perniagaan.

2. Pelajar diminta menyediakan 2. Pelajar membuat peta minda


peta minda berdasarkan cara seperti yang diarahkan oleh Pelajar melakar peta
memulakan perniagaan dan guru. minda
faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan sebelum
memulakan perniagaan.

Langkah 3 1. Mengedarkan lembaran kertas 1. Pelajar menerima lembaran


yang mengandungi kajian kes kertas yang diedarkan dengan
Penstrukturan semula idea kepada setiap kumpulan. penuh kehairanan.
(30 Minit)

35
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
a. Penjelasan dan pertukaran 2. Guru meminta pelajar 2. Pelajar duduk dalam
membentuk kumpulan dan kumpulan dan membaca serta
bekerjasama dalam memahami memahami isi kandungan
isi kandungan kajian kes yang kajian yang diberi serta saling
b. Pendedahan kepada situasi diberi. bertukar pendapat
konflik

3. Guru meminta pelajar membuat 3. Pelajar melakukan


perbincangan dalam kumpulan perbincangan dan
dengan mengkaji kajian kes mengaplikasikan perkara yang
yang diberi dan diterangkan dalam proses
c. pembinaan idea mengaplikasikan perkara yang penngajaran terhadap bahan
telah diterangkan dalam proses yang dikaji.
pengajaran.

4. Guru meminta pelajar 4. Pelajar mengaitkan kajian kes


mengaitkan cara memulakan dengan cara memulakan
perniagaan dan faktor yang perniagaan dan faktor-faktor
dipertimbangkan untuk yang dipertimbangkan untuk
memulakan perniagaan dengan memulakan perniagaan.
kajian kes yang diberi.

d. penilaian 5. Guru meminta pelajar membuat 5. Pelajar membuat Pembentangan


pembentangan hasil daripada pembentangan mengikut
perbincangan kumpulan. kumpulan.

36
CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Penilaian
Kandungan) Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Langkah 4 1. Guru meminta pelajar 1. Pelajar menghuraikansecara
menghuraikansecara bertulis bertulis cara memulakan
Penggunaan Idea cara memulakan perniagaan dan perniagaan dan faktor-faktor
(15 Minit) faktor-faktor yang yang dipertimbangkan untuk
dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.
memulakan perniagaan.

Langkah 5 1. Guru meminta pelajar membuat 1. Pelajar membuat laporan


laporan ringkas tentang hasil ringkas tentang hasil
Refleksi perbincangan tersebut. perbincangan tersebut.
(10 Minit)
2. Guru mengutip laporan yang
telah di tulis oleh pelajar. 2. Pelajar menyerahkan laporan
yang di tulis kepada guru.
3. Guru memuji pelajar terhadap
komitmen yang diberi oleh 3. Pelajar mengucapkan terima
pelajar. kasih atas pujian guru.

4. Sebelum mengakhiri kelas, guru


meminta pelajar bersedia dengan 4. Pelajar mendengar pesanan
subtopik pembelajaran yang guru dengan teliti.
seterusnya.

5. Guru memberi salam. 5. Pelajar menjawab salam.

37
CONTOH TUGASAN

2.4 Jadual Spesifikasi


Objektif / Hasil Kaedah
Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian

Unit Pengajaran 1 : Di akhir pembelajaran Lima cara untuk memulakan Kaedah 1 : - Ujian penilaian
6.1 a) Cara diharap pelajar dapat : perniagaan sendiri : - Kaedah formatif
Memulakan 1) Menyenaraikan cara 1) Memulakan sendiri: pembelajaran
Perniagaan memulakan perniagaan Definisi : Menubuhkan sesuatu koperatif
perniagaan yang baru atas usaha
iaitu memulakan sendiri,
sendiri.
ambil alih, warisan, Kaedah 2 :
francais dan diundang 2) Mengambil alih : - Kaedah
Definisi :
pembelajaran
Membeli sesebuah perniagaan yang
2) Menjelaskan cara telah sedia wujud dan mengambil masteri
memulakan perniagaan alih pengurusannya daripada
pemilik lama.
iaitu memulakan sendiri,
ambil alih, warisan, 3) Warisan :
francais dan diundang Definisi :
berserta contoh Mewarisi sesuatu perniagaan
daripada ahli keluarga yang telah
memiliki perniagaan tersebut.

38
CONTOH TUGASAN

Objektif / Hasil Kaedah


Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian
4) Francais :
Definisi francais : Hak atau
kebenaran untuk menjual barang
syarikat lain yang sudahpun terkenal
dengan menggunakan logo dan
jenamanya.

Definisi francaisi : Usahawan yang


diberi hak untuk menjual barang
syarikat.

Definisi francaisor :
Syarikat yang meberikan hak
francais kepada usahawan.

5) Diundang :
Definisi : Usahawan dipelawa atau
dijemput untuk menyertai sesebuah
perniagaan sebagai rakan kongsi
atau pemegang saham.

39
CONTOH TUGASAN

Objektif / Hasil Kaedah


Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian
Unit Pengajaran 2 : Di akhir pembelajaran Faktor yang dipertimbangkan untuk Kaedah -Ujian penilaian
diharap pelajar dapat : memulakan perniagaan: Pengajaran: formatif
6.1 b) Faktor yang Kaedah 1:
dipertimbangkan 1) Menyenaraikan faktor 1) Minat, pengetahuan dan -Kaedah
untuk memulakan yang dipertimbangkan pengalaman : Pembelajaran
perniagaan untuk memulakan - membolehkan usahawan Masteri
perniagaan. menguruskan perniagaan dengan
lebih cekap dan berkesan. Kaedah 2 :
- Kaedah
2) Modal : Pembelajaran
- usahawan perlu memastikan modal Koperatif
yang mencukupi untuk memulakan
perniagaan.

3) Jenis dan milikan perniagaan :


- Usahawan perlu memastikan
bahawa bidang perniagaan yang
ingin diceburi bersesuaian dengan
kelayakan.
- Semakin besar saiz perniagaan,

40
CONTOH TUGASAN

Objektif / Hasil Kaedah


Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian
semakin banyak modal yang
diperlukan serta semakin sukar
untuk dikawal dan diurus.

4) Undang-undang dan peraturan :


- Usahawan perlu memastikan
segala syarat dan peraturan
perundangan dipatuhi.
- Antaranya :
Mendaftar perniagaan, mendapatkan
lessen perniagaan dan mematuhi
segala akta perniagaan.

5) Lokasi :
-Lokasi yang sesuai dan strategik
-Apabila memilih sesuatu lokasi,
peniaga perlu mengambilkira faktor
lain seperti kos sewa, kadar upah,
peraturan kerajaan tempatan,
persaingan, & kuasa beli penduduk

41
CONTOH TUGASAN

Objektif / Hasil Kaedah


Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian

6) Sumber bekalan :
- Meliputi bahan mentah.

7) Persaingan :
- Seseorang peniaga atau usahawan
perlu mengenal pasti bilangan
pesaing serta menganalisis kekuatan
dan kelemahan pesaing.
.

Unit Pengajaran 3 : Di akhir pembelajaran Cara untuk memulakan Kaedah -Perbincangan


diharap pelajar dapat : perniagaan : Pengajaran: -Pembentangan
6.1 a) Cara 1) Mengenalpasti cara 1) Memulakan sendiri Kaedah 1 :
Memulakan untuk memulakan 2) Mengambil alih - Kaedah
Perniagaan pernigaan 3) Warisan pembelajaran
4) Francais berasaskan model
5) Diundang personal

42
CONTOH TUGASAN

Objektif / Hasil Kaedah


Unit Pengajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar
Pembelajaran Penilaian
6.1 b) Faktor yang 2) Menerangkan faktor- Faktor yang dipertimbangkan -Kaedah 2 :
dipertimbangkan faktor yang untuk memulakan perniagaan : - Kaedah
untuk memulakan dipertimbangkan untuk 1) Minat, pengetahuan dan pembelajaran
perniagaan memulakan perniagaan pengalaman berasaskan masalah
2) Modal
3) Jenis dan milikan perniagaan
4) Undang-undang dan peraturan
5) Lokasi
6) Sumber bekalan
7) Persaingan

43

Anda mungkin juga menyukai