P. 1
BORANG PERSETUJUAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ( BAGI WARIS DEWASA YG TIDAK HADIR PERBICARAAN)

BORANG PERSETUJUAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ( BAGI WARIS DEWASA YG TIDAK HADIR PERBICARAAN)

|Views: 619|Likes:
Dipublikasikan oleh ctaciut

More info:

Published by: ctaciut on Apr 11, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Borang DDA

(Peraturan 4A)
MALAYSIA
Negeri…………………………………………………………
Daerah………………………………………………………..
AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955
GUAMAN PEMBAHAGIAN NO. .TAHUN
Dalam Hal Harta
Pusaka………………………………………………………………………………………………………………………….......
.......................simati
Petisyen daripada………………………………………….yang beralamat
di…………………………………………………………………………….......................
SURAT PERSETU!UAN
Saya........................................
……………………………………………………………………..No.KP…………………………………………………………
……..yang beralamat
di………………………………………………………………...............................................................dengan
sesungguhnya mengaku dan berikrar bahaa simati yang tersebut di atas meninggalkan harta
pusaka seperti berikut!
Harta "ak Alih
No. Hakmilik No. #ot $ukim Daerah
( %ika ruang tidak men&ukupi' sila guna lampiran lain dan perlu ditandatangan)
Harta Alih ( &th! ang tunai' akaun bank' bon dsb.)
(%ika ruang tidak men&ukupi' sila guna lampiran lain dan perlu ditandatangan)
(. Saya adalah orang yang menuntut mempunyai kepentingan sebagai bene)isiari kepada harta
pusaka si mati yang tersebut di atas dan saya bersetu*u harta pusaka simati dibahagikan seperti
berikut!
+ ( a ) mengikut hukum syarak ()araid) (bagi muslim) +, Akta Pembahagian -./0 (Akta 122) (bagi
bukan muslim)
+ ( b ) mengikut mua)akat seperti %adual di baah
+ ( c ) menyerahkan bahagian atau kepentingan saya kepada
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
1. Saya dengan ini mengaku bahaa keterangan di atas adalah benar dan )aham sepenuhnya
akan kesan persetu*uan ini dan seterusnya menurunkan tandatangan saya disini.

……………………………………………………… Dihadapan
saya'
("andatangan orang yang membuat persetu*uan)
..............................................................................................
...........
( $a*istret' Pentadbir "anah atau Pesuruh*aya
Sumpah atau Notaris Aam )
"arikh ! ………………………………..
+ Potong mana3mana yang tidak berkenaan
!ADUAL I
MALAYSIA
Negeri…………………………..
HARTA TAK ALIH YANG AKAN DIBAHAGI"BAHAGIKAN
No. Hakmilik , #ot ,
Par&el Harta simati
$ukim , Daerah Nama 4rang 5ang $enerima 6ahagian
…………………………………………………………….. ……..
…………………………………………………………………
( "andatangan orang yang membuat persetu*uan) ( "andatangan $a*istret' Pentadbir "anah'
Persuruh*aya Sumpah atau Notaris Aam)
!ADUAL II
MALAYSIA
Negeri………………………..
HARTA ALIH YANG AKAN DIBAHAGI"BAHAGIKAN
6utir3butir Nama 4rang 5ang $enerima
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………
( "andatangan orang yang membuat persetu*uan) ( "andatangan $a*istret' Pentadbir "anah
atau Pesuruh*aya Sumpah atau Notaris
Aam)
"arikh! ………………………………………….

Persuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam) JADUAL II MALAYSIA Negeri………………………......……………………………………………………… saya. Hakmilik / Lot / Parcel Harta simati Mukim / Daerah Nama Orang Yang Menerima Bahagian ……………………………………………………………...... Dihadapan .. HARTA TAK ALIH YANG AKAN DIBAHAGI-BAHAGIKAN No.................. HARTA ALIH YANG AKAN DIBAHAGI-BAHAGIKAN Butir-butir Nama Orang Yang Menerima . ( Majistret... * Potong mana-mana yang tidak berkenaan JADUAL I MALAYSIA Negeri………………………….. Pentadbir Tanah........... (Tandatangan orang yang membuat persetujuan) . ………………………………………………………………… ( Tandatangan orang yang membuat persetujuan) ……....... ( Tandatangan Majistret............................... Pentadbir Tanah atau Pesuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam ) Tarikh : ………………………………................................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->