A8 8APMAAn ƹ MAPA ÞLnCASlP

!lka klLa membaca ?aa 8ahmaan sebanvak seraLus kallţ valLu seLlap usal menaer[akan shalaL farduŦ uenaan selzln Allah klLa akan memlllkl lnaaLan vana kuaLţ penaeLahuan vana cemerlanaţ dan Lerhlndar darl haLl vana
kerasŦ Wallaahu'alamŦ

2Ŧ A8 8APllM ƹ MAPA ÞLn?A?AnC
8aranaslapa membaca ?aa 8ahllm seraLus kall seusal shalaL subuhţ denaan selzln Allahţ seLlap orana akan bersahabaL dan balk kepadanvaŦ uan blla dlbaca Lu[uh kall maka la akan berada dalam naunaan AllahŦ
kemudlan blla seLlap usal shalaL fardu dlbaca seraLus kall maka Allah akan menaaslhlnvaŦ Wallaahu'alamŦ

3Ŧ AL MAALlk ƹ MAPA 8A!A
Þerbanvaklah membaca ?aa MaallkŦ uenaan selzln Allahţ klLa akan dlberl kekuaLanţ kekuasaanţ kebesaranţ serLa kepemlllkan aLas seaala sesuaLuŦ CranaŴorana akan memberlakukan klLa denaan balk dan penuh
hormaLŦ Wallaahu'alamŦ

4Ŧ AL CuuuuuS ƹ MAPA SuCl
8lla ?aa Cudduus dlbaca seraLus kall seLlap harlţ denaan selzln Allahţ haLl orana vana membacanva akan Lerbebas darl rasa aundah dan aellsahŦ Crana vana seLlap harl ruLln membaca zlklr lnl akan mendapaL
ke[ernlhan haLl vana sempurnaŦ Wallaahu'alamŦ

3Ŧ AS SALAAM ƹ MAPA ÞLM8L8l kLuAMAlAn
Apablla ?aa Salaam dlbaca sebanvak 160 kall unLuk orana vana saklLţ denaan selzln Allahţ orana vana saklL LersebuL akan seaera dlsembuhkan darl penvaklLnvaŦ Serlna menaucapkan bacaan lnl [uaa akan
mendaLanakan clnLa dan keselamaLan serLa keamanan darl seaala macam bencanaŦ Wallaahu'alamŦ

6Ŧ AL Mu'Mln ƹ MAPA ÞLM8L8l kLAMAnAn
8aranaslapa serlna membaca ?aa Mu'mlnţ denaan selzln Allahţ la akan Lerbebas darl seaala macam aanaauan vana munakln menahadananvaŦ Wallaahu'alamŦ

7Ŧ Al MuPAlMln ƹ MAPA MLMLLlPA8A
8arana slapa membaca ?aa Muhalmln dalam kondlsl sucl (wudhunva belum baLal)ţ denaan selzln allahţ baLlnnva bakal memancarkan cahavaŦ uan barana slapa melafalkan bacaan lnl 123 kallţ lnsva Allahţ haLlnva akan
men[adl [ernlhŦ la akan menemukan rahasla dan haklkaL darl seLlap ke[adlanŦ Wallaahu'alamŦ

8Ŧ AL 'AZllZ ƹ MAPA ÞL8kASA
Seseorana vana menaamalkan bacaan ?aa 'Azllz sebanvak empaL puluh kall seLlap usal shalaL subuh selama empaL puluh harlţ denaan selzln Allahţ dlrlnva Lldak akan beraanLuna kepada orana lalnŦ uana barana slapa
vana seLlap harl seLelah LerblLnva fa[ar melafalkan bacaan lnl 94 kallţ maka lnsva Allahţ la akan dlanuaerahl kewlbawaanŦ Wallaahu'alamŦ

9Ŧ AL !A88AA8 ƹ MAPA ÞLMAkSA
Slapa sa[a vana serlna membaca bacaan ?aa !abbaarţ denaan selzln Allahţ la Lldak akan dlpaksa oleh slapapun unLuk melakukan perbuaLan vana Lldak la lnalnkanŦ la akan Lerllnduna darl berbaaal benLuk kekerasanţ
keke[lanţ dan keke[amanŦ Wallaahu'alamŦ

10Ŧ AL Mu1AkA88l8 ƹ MAPA ÞLMlLlk SLCALA kLACunCAn
Crana Lua vana aemar membaca ?aa MuLakabblr berulana kallţ denaan selzln Allah akan dlberlkan kepadanva anakŴanak vana salehŦ Wallaahu'alamŦ

11Ŧ AL kPAALlC ƹ MAPA ÞLnClÞ1A
8aranaslapa membaca ?aa khaallq berulanaŴulana dl malam harlţ lnsva Allahţ Allah akan menclpLakan saLu malalkaL vana berLuaas melakukan amal kebalkan unLuk orana LersebuLŦ ul harl hlsabţ pahala amal kebalkan
sana malalkaL akan dlberlkan kepada orana lLuŦ Wallaahu'alamŦ

12Ŧ AL 8AA8l' ƹ MAPA MLnCAuAkAn
Þerbanvaklah membaca ?aa 8aarl' unLuk menambah amal kebalkan klLaŦ Wallaahu'alamŦ

13Ŧ AL MuSPAWWl8 ƹ MAPA ÞLM8Ln1uk
8lla seorana lbu lnaln dlkarunla anakţ hendaknva la berpuasa selama Lu[uh harlŦ Laluţ seLlap harl keLlka hendak berbuka puasaţ la membaca ?aa khaallqţ ?aa 8aarl'ţ dan ?aa Mushawwlr sebanvak 21 kallŦ SeLelah lLu
menlupkannva ke dalam seaelas alrŦ kemudlan la berbuka puasa denaan alr LersebuLŦ Maka aLas lzln Allahţ Allah SW1 akan menaanuaerahlnva anakŦ Wallaahu'alamŦ

14Ŧ AL CPAllAA8 ƹ MAPA ÞLnCAMÞun
Crana vana menaamalkan bacaan ?aa Chaffaar berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ dosa dan kesalahannva akan dlhapuskanŦ Wallaahu'alamŦ

13Ŧ AL CCPPAA8 ƹ MAPA ÞLnAkLuk
Seseorana vana membaca ?aa Cohhaar berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ la akan mendapaLkan beberapa keleblhanŦ !lwanva mampu menaklukkan hawa nafsuţ haLlnva Lldak cenderuna pada dunlaţ dan baLlnnva
akan merasa LenanaŦ 8acaan lnl [uaa blsa men[aaa seseorana darl kezallman orana lalnŦ Wallaahu'alamŦ

16Ŧ AL WAPPAA8 ƹ MAPA ÞLM8L8l
Crana vana membaca ?aa Wahhaab Lu[uh kall seLelah berdoaŦ lnsva Allahţ doanva akan LerkabulŦ 8lla mempunval kebuLuhan aLau kekuranaan maLerlţ blla membaca asma lnl 100 kall seLelah shalaL malam dalam
keadaan sucl selama Llaa harl aLau Lu[uh malamţ maka Allah SW1 akan mencukupl seluruh kebuLuhannvaŦ Wallaahu'alamŦ

17Ŧ A8 8AZZAAC ƹ MAPA ÞLM8L8l 8LZLkl
Crana vana serlna menaamalkan bacaan ?aa 8ozzaaqţ denaan selzln Allah SW1 plnLu rezeklnva akan dllapanakan oleh AllahŦ Wallaahu'alamŦ

18Ŧ AL lA11AAP ƹ MAPA ÞLM8ukA Þln1u 8APMA1
8aranaslapa lnaln haLlnva dlbuka dan memperoleh kemenanaanţ perbanvaklah melafalkan ?aa laLLaahŦ usal shalaL subuh bacalah lafal lnl Lu[uh puluh kall kemudlan leLakkan Lanaan dl aLas dadaŦ Maka keaelapan
vana ada dl haLl akan slrnaŦ 8lla dlbaca ruLlnţ lafal lnl akan bermanfaaL unLuk memudahkan semua peker[aanŦ Wallaahu'alamŦ

19Ŧ AL 'ALllM ƹ MAPA MLnCL1APul
8aranaslapa serlna membaca ?aa 'Alllmţ haLlnva akan cemerlana dan mampu menvlnakapkan cahava llahlŦ 8acaan lnl memlllkl manfaaL vana besar auna mendapaLkan llmu dan menampakkan halŴhal vana
LersembunvlŦ Melafalkan bacaan lnl sepuluh kall seLlap selesal shalaLţ lnsva Allahţ akan membuka halŴhal vana ahalbŦ Wallaahu'alamŦ

20Ŧ AL CAA8luP ƹ MAPA MLn?LMÞl1kAn
8aranaslapa menullskan ?aa Caabldh dl aLas llma puluh makanan (buahţ roLlţ dan sebaaalnva) selama empaL puluh harlŦ uenaan selzln Allahţ la Lldak akan kelaparanŦ 8ahkan la akan mendapaLkan llmpahan rezeklŦ
Wallaahu'alamŦ

21Ŧ AL 8AASl1P ƹ MAPA MLLAÞAnCkAn
8aranaslapa membaca ?aa 8aaslLh sepuluh kall dl wakLu fa[arţ seLelah shalaL subuhţ denaan Lanaan Lerbuka (Lelapak Lanaan menahadap ke aLas) lalu menausap wa[ahnva denaan LanaanŦ Makaţ denaan selzln Allahţ la
Lldak akan beraanLuna kepada orana laln serLa akan memperoleh kekavaanŦ Wallaahu'alamŦ

22Ŧ AL kPAAlluP ƹ MAPA ML8LnuAPkAn
8aranaslapa lnaln Lerbebas darl ke[ahaLan musuhţ berpuasalah selama Llaa harlŦ kemudlan pada harl keempaLnva membaca ?aa khaafldh sebanvak 70 rlbu kallŦ Crana vana menaamalkan asma lnl sebanvak Lu[uh
puluh kallţ Allah SW1 akan men[aaanva darl ke[ahaLan oranaŴorana vana zallmŦ Wallaahu'alamŦ

23Ŧ A8 8AAll' ƹ MAPA MLnlnCClkAn
8aranaslapa menaamalkan bacaan ?aa 8aafl' seraLus kall seLlap harlţ slana aLau malamţ maka Allah akan memullakan orana LersebuL serLa memberlnva kekavaan dan kebalkanŦ Wallaahu'alamŦ

24Ŧ AL Mu'lZZ ƹ MAPA MLMuLlAkAn
!lka ?aa Mu'lzz dlbaca 140 kall seLelah shalaL lsvaţ valLu pada malam senln dan [um'aLţ maka Allah akan membuaL hamba vana membacanva men[adl mulla dan LerhormaL dl maLa orana lalnŦ Crana LersebuL Lldak akan
memlllkl rasa LakuL kepada slapapunţ selaln kepada Allah SW1Ŧ Wallaahu'alamŦ

23Ŧ AL MuuZlLL ƹ MAPA MLnCPlnAkAn
8aranaslapa menaamalkan ?aa Mudzlll sebanvak 73 kallţ lnsva Allahţ dlrlnva akan Lerbebas darl aanaauan oranaŴorana vana lrl padanvaţ serLa darl orana vana bernlaL unLuk mencelakalnvaŦ la akan selalu dlllndunal
oleh Allah SW1Ŧ Wallaahu'alamŦ

26Ŧ AS SAMll' ƹ MAPA MLnuLnCA8
8aranaslapa membaca ?aa Samll' pada harl kamlsţ valLu seLelah shalaL Zuhur sebanavak 100 kallţ Lanpa berblcara denaan slapapunţ denaan selzln Allahţ kelnalnannva akan dlkabulkan AllahŦ Wallaahu'alamŦ

27Ŧ AL 8ASPll8 ƹ MAPA MLLlPA1
8aranaslapa menaamalkan ?aa 8ashllr sebanvak 100 kallţ valLu anLara shalaL [um'aL dan shalaL sunah seLelahnvaţ maka Allah akan menlnaalkan kedudukannva dl maLa orana lalnŦ Wallaahu'alamŦ

28Ŧ AL PAkAM ƹ MAPA MLnL1AÞkAn PukuM
8aranaslapa membaca ?aa Pakam berulana kall pada malam harlţ maka denaan lzlnŴnvaţ rahasla (halŴhal vana Lersembunvl) akan dlnampakkan padanvaŦ Wallaahu'alamŦ

29Ŧ AL 'AuL ƹ MAPA AulL
8lla seseorana menullskan bacaan ?aa'Adl dl aLas sekeraL roLl pada malam [um'aL lalu memakan roLl lLuţ maka denaan lzln Allahţ orana laln akan menuruLl ucapannvaŦ Wallaahu'alamŦ

30Ŧ AL LA1Plll ƹ MAPA LLM8u1
8acaan ?aa LaLhllf memlllkl beberapa faedahŦ ?alLu blsa mendekaLkan klLa pada hasllţ menahllanakan semua rasa saklLţ penvaklLţ dan semua kesullLanŦ ul saaL ada bencanaţ kesusahanţ dan kesedlhanţ melafalkannva
dapaL mendaLanakan keselamaLanţ kebahaalaanţ keamananţ dan kevaklnanŦ Wallaahu'alamŦ

31Ŧ AL kPA8ll8 ƹ MAPA MLnCL1APul
Seseorana vana memlllkl keblasaan buruk lalu la membaca ?aa khobllr berkallŴkallţ maka denaan selzln Allahţ keblasaan buruknva lLu akan seaera menahllana darl dlrlnvaŦ Wallaahu'alamŦ

32Ŧ AL PALllM ƹ MAPA SA8A8
ulan[urkan unLuk ruLln membaca ?aa Palllm 100 kall dalam seharl unLuk meredakan kemarahan dan menaeLahul halŴhal vana ahalbţ unLuk memadamkan apl kemarahan dan kebodohanţ serLa unLuk mendapaLkan
keLenanaan haLl dan Ler[aaa darl berbaaal bencanaŦ Wallaahu'alamŦ

33Ŧ AL 'AZPllM ƹ MAPA ACunC
Crana vana serlna menaamalkan bacaan ?aa 'Azhllmţ denaan selzln Allahţ akan dlhormaLl oleh orana lalnŦ Wallaahu'alamŦ

34Ŧ AL CPAluu8 ƹ MAPA ÞLnCAMÞun
Crana vana Lerserana saklL kepala dan demam lalu la membaca ?aa Chofuurţ maka denaan sllzln Allahţ la akan sembuh darl penvaklL vana dlderlLanva lLuŦ 8anvak menaulanaŴulana asma lnl [uaa dapaL menahllanakan
penvaklL wasŴwasŦ Wallaahu'alamŦ

33Ŧ AS? S?Akuu8 ƹ MAPA MLnCPA8CAl
8aranaslapa vana bersedlh lalu la membaca ?aa Svaakuur sebanvak 41 kall kemudlan menlupkannva ke dalam seaelas alr dan membasuh wa[ahnva denaan alr LersebuLŦ Maka denaan sllzln Allahţ haLlnva akan men[adl
LenLram dan LenanaŦ uan la akan dapaL mencukupl kebuLuhannvaŦ Wallaahu'alamŦ

36Ŧ AL 'ALl?? ƹ MAPA 1lnCCl
8aranaslapa kadar lmannva sedana Lurun lalu la membaca ?aa 'Allvv berkallŴkallţ maka denaan sllzln Allahţ lmannva akan kemball menlnakaL serLa perunLunaannva LerbukaŦ uan baal seseorana vana Lenaah dalam
per[alanan pulanaţ denaan selzln Allahţ la akan sampal ke kampuna halamannva denaan selamaLŦ Wallaahu'alamŦ

37Ŧ AL kA8ll8 ƹ MAPA 8LSA8
8aranaslapa lnaln mendapaLkan penahormaLan maka bacalah ?aa kabllr seraLus kall seLlap harlŦ Wallaahu'alamŦ

38Ŧ AL PAAlllZP ƹ MAPA MLMLLlPA8A
Crana vana membaca ?aa Paafllzh enam belas kall seLlap harlţ denaan sllzln Allahţ la akan Lerllnduna darl berbaaal muslbahŦ !lka dlbaca 998 kallţ la akan Lerllnduna darl seaala macam keLakuLan meskl la peral ke
LempaL berbahavaŦ la [uaa Ler[aaa darl bahava LenaaelamŦ ucapannva akan selalu Ler[aaa dan doanva akan cepaL Ler[awabŦ Wallaahu'alamŦ

39Ŧ AL MuCll1u ƹ MAPA MLn!ACA
Apablla seseorana mempunval anak denaan peranaal burukţ hendaknva la membaca ?aa MuqllL berulanaŴulana lalu dlLlupkan ke dalam seaelas alr dan memlnumkannva kepada anak LersebuLŦ Maka denaan selzln
allahţ anak LersebuL akan berperanaal balkŦ Wallaahu'alamŦ

40Ŧ AL PASll8 ƹ MAPA MLnCPl1unC
!lka seseorana LakuL dlrampokţ dldenaklţ dlaanaauţ aLau dlzallml oleh orana lalnţ hendaknva mulal harl kamls la membaca ?aa Pasllb sebanvak 70 kall slana dan malam selama Lu[uh harlŦ uan pada hlLunaan keŴ71 la
menaucapkan PasblvallaahulŴPasllbŦ lnsva Allahţ rasa LakuL vana ada dl dalam dlrlnva lLu akan lenvapŦ Wallaahu'alamŦ

41Ŧ AL !ALllL ƹ MAPA LuPu8
Þerbanvaklah membaca ?aa !allll unLuk menambah amalan pahala kebalkanŦ Wallaahu'alamŦ

42Ŧ AL kA8llM ƹ MAPA ÞLMu8AP
Crana vana menaamalkan bacaan ?aa karllmţ denaan selzln Allahţ la akan mendapaLkan kemullaan balk dl dunla maupun dl akhlraL kelakŦ Wallaahu'alamŦ

43Ŧ A8 8ACll8 ƹ MAPA MLnCAWASl
8aranaslapa membaca ?aa 8aqllb sebanvak Lu[uh kall unLuk dlrlnva sendlrlţ keluaraaţ dan kekavaannvaţ denaan selzln Allahţ semuanva lLu akan berada dl bawah perllndunaan AllahŦ !lka bacaan lnl senanLlasa
dlamalkan maka kelalalan akan slrna darl haLlŦ Wallaahu'alamŦ

44Ŧ AL Mu!ll8 ƹ MAPA MLnCA8uLkAn
Þermohonan seorana hamba vana dlserLal denaan penvebuLan ?aa Mu[llbţ lnsva Allahţ akan dlkabulkan oleh AllahŦ Wallaahu'alamŦ

43Ŧ AL WAASl' ƹ MAPA LuAS
8aranaslapa sullL mendapaLkan nafkah lalu membaca ?aa Waasl'ţ denaan selzln Allahţ la akan mendapaLkan sumber nafkah vana lavakŦ Wallaahu'alamŦ

46Ŧ AL PAkllM ƹ MAPA 8l!AkSAnA
Seseorana vana ra[ln membaca ?aa Pakllm darl wakLu ke wakLuţ denaan selzln Allahţ la Lldak akan mendapaLkan kesullLan dalam peker[aannvaŦ Wallaahu'alamŦ

47Ŧ AL WAuuuu ƹ MAPA MLnCASlPl
8lla Ler[adl persenakeLaan dl anLara dua oranaţ kemudlan salah saLunva membaca ?aa Waduud serlbu kall pada makanan aLau mlnuman lalu memlnLa orana vana bersenakeLa denaannva menakonsumsl makanan
aLau mlnuman LersebuLţ denaan selzln Allahţ persenakeLaan mereka berdua akan selesalŦ Wallaahu'alamŦ

48Ŧ AL MA!llu ƹ MAPA MuLlA
Crana vana serlna membaca ?aa Ma[lldţ denaan selzln allahţ la akan dlanuaerahl kemullaan oleh Allah SW1Ŧ Wallaahu'alamŦ

49Ŧ AL 8AA'l1S ƹ MAPA MLM8AnCkl1kAn
Membaca ?aa 8aa'lLs berulanaŴulana akan mendaLanakan rasa LakuL klLa kepada Allah SW1Ŧ Seseorana vana sebelum Lldur menausapkan Lanaannva ke dada dan melafalkan bacaan lnl seraLus kallţ Allah SW1 akan
menahldupkan haLlnva denaan cahava makrlfaLŴnvaŦ Wallaahu'alamŦ

30Ŧ AS? S?APllu ƹ MAPA MLn?AkSlkAn
CranaLua vana mempunval anak vana nakal dlan[urkan unLuk membaca ?aa Svahlld berulanaŴulana unLuk anaknva LersebuLŦ lnsva Allahţ Allah akan memberlkan kesallhan kepada anak lLuŦ Wallaahu'alamŦ

31Ŧ AL PACC ƹ MAPA 8LnA8
Apablla seseorana kehllanaan sesuaLu lalu membaca ?aa Paqq berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ la akan menemukan sesuaLu vana hllana LersebuLŦ Wallaahu'alamŦ

32Ŧ AL WAkllL ƹ MAPA MLWAklLl
Crana vana LakuL Lenaaelamţ Lerbakar aplţ aLau bahava laln vana se[enlsţ hendaknva serlna menaulanaŴulana membaca ?aa WaklllŦ uenaan selzln Allahţ la akan selalu berada dalam llndunaan Allah SW1Ŧ 8acaan lnl
[uaa memlllkl penaaruh vana luar blasa unLuk mendekaLkan klLa pada apa vana dllnalnkan dan [uaa unLuk memenuhl kebuLuhan klLaŦ Wallaahu'alamŦ

33Ŧ AL CAWl?? ƹ MAPA kuA1
Seseorana vana Lldak mampu menaalahkan musuhnva lalu menaucapkan ?aa Cowlvv denaan Lu[uan aaar Lldak dlzallmlţ denaan selzln Allahţ la akan Lerbebas darl aanaauan musuhnva lLuŦ Wallaahu'alamŦ

34Ŧ AL MA1lln ƹ MAPA kCkCP
8aranaslapa vana sedana LerLlmpa suaLu kesullLan lalu melafalkan ?aa MaLlln berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ kesullLannva akan slrnaŦ Wallaahu'alamŦ

33Ŧ AL WALl?? ƹ MAPA ÞLLlnuunC
8aranaslapa serlna menaamalkan ?aa Wallvvţ denaan selzln Allahţ la akan men[adl kekaslh aLau wall AllahŦ Wallaahu'alamŦ

36Ŧ AL PAMllu ƹ MAPA 1L8Þu!l
Crana vana serlna menaucapkan ?aa Pamlldţ denaan selzln Allahţ la akan dlclnLal dan dlhormaLl oleh orana lalnŦ Wallaahu'alamŦ

37Ŧ AL MuPSPll ƹ MAPA ÞLnCPl1unC
8lla seseorana LakuL Lldak blsa men[awab perLanvaan pada harl penaadllan dl akhlraL kelakţ hendaknva la serlna membaca ?aa Muhshll sebanvak serlbu kallŦ lnsva Allahţ la akan mendapaL kemudahanŦ Wallaahu'alamŦ

38Ŧ AL Mu8ul' ƹ MAPA MLMuLAl
Seklranva ?aa Mubdl' dlbaca berulanaŴulana lalu dlLlupkan kepada wanlLa vana hamll vana LakuL keauauranţ lnsva Allahţ la Lldak akan menaalaml muslbah lLuŦ Wallaahu'alamŦ

39Ŧ AL Mu'llu ƹ MAPA MLnCLM8ALlkAn
!lka ?aa Mu'lld dlbaca sebanvak Lu[uh puluh kall dan dlLu[ukan kepada seeorana vana [auh darl keluaraanvaţ denaan selzln Allahţ orana LersebuL akan pulana denaan selamaLŦ Wallaahu'alamŦ

60ŦAL MuP?ll ƹ MAPA ÞLM8L8l kLPluuÞAn
8lla seseorana sedana memlkul beban persoalan vana beraL lalu la menaucakan ?aa Muhvll Lu[uh kall seLlap harlţ lnsva Allahţ beban LersebuL akan Lerlepas darlnvaŦ Wallaahu'alamŦ

61Ŧ AL MuMll1 ƹ MAPA MLMA1lkAn
8acaan ?aa MumllL memlllkl manfaaL besar unLuk menahancurkan dan memaLahkan kekuaLan musuhŦ Wallaahu'alamŦ

62Ŧ AL PA?? ƹ MAPA PluuÞ
8acaan ?aa Pavv berkhaslaL meman[anakan umurŦ 8araaslapa vana ruLln membacanvaţ khususnva seLlap seLelah selesal shalaL sebanvak 18 kallţ lnsva Allahţ la akan Lerhlndar darl kemaLlan mendadak dan re[eklnva
dlluaskanŦ unLuk menaobaLl saklL maLaţ bacalah ?aa Pavv sembllan belas kallŦ lnsva Allah akan sembuhŦ Wallaahu 'alamŦ

63Ŧ AL CC??uuM ƹ MAPA 8L8ul8l SLnul8l
8aranaslapa Lldak lnaln LerLlmpa kekuranaan apapunţ hendaknva serlna membaca ?aa CovvuumŦ Wallaahu'alamŦ

64Ŧ AL WAA!lu ƹ MAPA MLnLMukAn
Seseorana vana lnaln [adl pemurah hendaknva memperbanvak mambaca ?aa Waa[ldŦ Wallaahu'alamŦ

63Ŧ AL MAA!lu ƹ MAPA MuLlA
Crana vana serlna menaamalkan ?aa Maa[ldţ denaan selzln Allahţ haLlnva akan LercerahkanŦ Wallaahu'alamŦ

66Ŧ AL WAAPlu ƹ MAPA 1unCCAL
Crana vana membaca ?aa Waahld berulanaŴulana dalam kondlsl vana menvendlrl dan dl LempaL vana Lenanaţ denaan selzln Allah dla akan Lerlepas darl rasa LakuL dan anaanŴanaanŦ 8acaan lnl [uaa berpenaaruh besar
dalam mendaLanakan kaslh savanaŦ !uaa kedekaLan serLa kemullaan dl anLara keluaraa dan sanak keluaraa dan sanak saudaraŦ Wallaahu'alamŦ

67Ŧ AL APAu ƹ MAPA LSA
Crana vana membaca ?aa Ahad serlbu kallţ denaan selzln Allahţ se[umlah rahasla LerLenLu akan dlslnakap baalnvaŦ 8aranaslapa vana Lenaah sendlrl seLelah menahan nafsu aLau memperbanvak lbadah kemudlan
menaucapkan ?aa Ahad serlbu kallţ lnsva Allahţ la akan menvakslkan malalkaL dl seklLarnvaŦ Wallaahu'alamŦ

68Ŧ ASP SPAMAu ƹ MAPA ul8u1uPkAn
8aranaslapa ra[ln membaca ?aa Shomad berulanaŴulanaţ lnsva allahţ Allah akan memenuhl kebuLuhannvaŦ Wallaahu'alamŦ

69Ŧ AL CCCul8 ƹ MAPA MAMÞu
8aranaslapa serlna menaamalkan ?aa Coodlrţ denaan selzln Allahţ semua hasraL dan kelnalnannva akan LerkabulŦ Wallaahu'alamŦ

70Ŧ AL MuC1Aul8 ƹ MAPA 8L8kuASA
Crana vana membaca ?aa MuqLadlr Lerus menerusţ denaan selzln Allahţ la akan memlllkl penaeLahuan LenLana kebenaranŦ Wallaahu'alamŦ

71Ŧ AL MuCAuulM ƹ MAPA MLMÞL8CLÞA1
Seseorana vana membaca ?aa Muqoddlm berkallŴkall dl medan peperanaan aLau dl suaLu LempaL vana menakuLkanţ lnsva Allahţ la Lldak akan Lerkena aanaauanŦ Wallaahu'alamŦ

72Ŧ AL MuAkPkPl8 ƹ MAPA MLnunuA
8aranaslapa membaca ?aa Muakhkhlr dl dalam haLl sebanvak seraLus kall seLlap harlţ lnsva Allahţ reluna haLlnva akan dlpenuhl denaan keclnLaan kepada AllahŦ 1ldak ada keclnLaan kepada selalnŴnvaŦ Wallaahu'alamŦ

73Ŧ AL AWWAL ƹ MAPA AWAL
8aranaslapa lnaln dlkarunlalseorana anakţ aLau lnaln berLemu denaan seseorana vana sedana berperalan [auh maka bacalah ?aa Awwal sebanvak serlbu kall selama empaL puluh [um'aLŦ

74Ŧ AL AAkPl8 ƹ MAPA AkPl8
Seseorana vana serlna membaca ?aa Aakhlr akan men[alanl hldup denaan balkŦ uan dl akhlr havaLnvaţ lnsva Allahţ la akan menuLup uslanva denaan balkŦ Wallaahu'alamŦ

73Ŧ AZP ZPAAPl8 ƹ MAPA n?A1A
8aranaslapa membaca ?aa Zhaahlr sebanvak llma belas kall seLelah shalaL [um'aLţ denaan selzln Allahţ cahava llahl akan masuk ke haLlnvaŦ Wallaahu'alamŦ

76Ŧ AL 8AA1Pln ƹ MAPA 1L8SLM8un?l
8aranaslapa lnaln mellhaL kebenaran dalam berbaaal halţ bacalah ?aa 8aaLhln Llaa kall seLlap harlŦ Wallaahu'alamŦ

77Ŧ AL WAALll ƹ MAPA MLML8ln1AP
8lla seseorana membaca ?aa Waalll berulanaŴulana lalu menlupkannva ke dalam rumahnvaţ maka denaan selzln Allahţ Allah akan mellndunal rumah LersebuL darl bahavaŦ Wallaahu'alamŦ

78Ŧ AL Mu1A'AALll ƹ MAPA 1lnCCl
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa MuLa'aalll berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberlnva banvak kebalkanŦ Wallaahu'alamŦ

79Ŧ AL 8A88 ƹ SuM8L8 SLCALA kL8AlkAn
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa 8arr unLuk anaknvaţ denaan selzln Allahţ anaknva akan Lerlepas darl berbaaal kemalanaanŦ Wallaahu'alamŦ

80Ŧ A1 1AWWAA8 ƹ MAPA ÞLnL8lMA 1C8A1
8lla seseoarana ra[ln membaca ?aa 1awwaab berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan menerlma LobaLnvaŦ Wallaahu'alamŦ

81Ŧ AL Mun1AClM ƹ MAPA ÞLnun1u1 8ALAS
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa MunLaqlm berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberlnva kemenanaan blla la berhadapan denaan musuhŦ

82Ŧ AL 'AluWW ƹ MAPA ÞLMAAl
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa 'Afuww berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan menaampunl dosaŴdosanvaŦ Wallaahu'alamŦ

83Ŧ A8 8A'uul ƹ MAPA 8LLAS kASlP
8lla Seseorana ra[ln membaca ?aa 8oo'uuf berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ la akan mendapaLkan keberkahan darl AllahŦ Wallaahu'alamŦ

84Ŧ MAALlkuLŴMuLk ƹ MAPA MLMlLlkl kL8A!AAn A8Aul
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa MaallkulŴMulk berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberl marLabaL dan haraa dlrl kepadanva dl maLa manuslaŦ Wallaahu'alamŦ

83Ŧ uZuuLŴ!ALAALlŴWALŴlk8CCM ƹ MAPA MLMlLlkl kL8LSA8An uAn kLMuLlAAn
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa uzulŴ!alaallŴWalŴlkroomţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberlnva kekavaanŦ Wallaahu'alamŦ

86Ŧ AL MuCSl1P ƹ MAPA AulL
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa MuqslLh berulanaŴulanaţ denaan selzln Allahţ Allah akan mellndunalnva darl aanaauan seLanŦ Wallaahu'alamŦ

87Ŧ AL !AAMl' ƹ MAPA MLnCPlMÞun
8lla seseorana kehllanaan sesuaLuţ la blsa membaca ?aa [aaml' berulanaŴulanaŦ Allah akan membanLu mempermudah pencarlan barananva vana hllana lLuŦ Wallaahu'alamŦ

88Ŧ AL CPAnl?? ƹ MAPA kA?A
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa Chanlvvţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberlnva perasaan cukup denaan apa vana dlmlllkl dan Lldak akan dl[anaklLl slfaL serakahŦ Wallaahu'alamŦ

89Ŧ AL MuCPnll ƹ MAPA ÞLM8L8l kLkA?AAn
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa Muahnll sebanvak sepuluh kall selama sepuluh [umaLţ denaan selzln Allahţ Allah akan mencukupl kebuLuhannvaŦ Wallaahu'alamŦ

90Ŧ AL MAAnl' ƹ MAPA ÞLnCLCAP
8aal orana vana sudah berumah Lanaaaţ blla ra[ln membaca ?aa Maanl'ţ denaan selzln Allahţ Allah akan memberl keLenLeraman hldup dalam rumah LanaaanvaŦ Wallaahu'alamŦ

91Ŧ AuP uPAA8 ƹ MAPA ÞLM8L8l kLSukA8An
8lla seseorana ra[ln membaca ?aa uhaar pada malam [umaLţ denaan selzln Allahţ Allah akan menaanakaL dera[aL dan kedudukannva ke LempaL vana leblh LlnaalŦ Wallaahu'alamŦ

92Ŧ An nAAll' ƹ MAPA ÞLM8L8l MAnlAA1
8lla seseorana membaca ?aa naafl' empaL harl berLuruLŴLuruLţ maka denaan selzln Allahţ la bakal Lerhlndar darl banvak aanaauanŦ Wallaahu'alamŦ

93Ŧ An nuu8 ƹ MAPA ÞLM8L8l CAPA?A
8lla Seseorana ra[ln membaca ?aa nuurţ maka denaan selzln Allahţ Allah akan memberlnva karunla cahava baLlnlahŦ uan Allah [uaa akan memberlnva penaeLahuan unLuk menaeLahul halŴhal vana LersembunvlŦ
Wallaahu'alamŦ

94Ŧ AL PAAull ƹ MAPA ÞLM8L8l ÞL1un!uk
8lla seseorana lnaln memlllkl penaeLahuan splrlLual dan makrlfaL aLau llmu menaenal Allah SW1Ŧ Maka perbanvaklah membaca ?aa PaadllŦ Wallaahu'alamŦ

93Ŧ AL 8Aull' ƹ MAPA ÞLnClÞ1A PAL 8A8u
8lla seseorana membaca ?aa 8adll'assamaawaaLl wal ardh (wahal Sana ÞenclpLa seaala sesuaLu vana Llada bandlna dl muka buml dan [aaaL alam semesLa) sebanvak Lu[uh puluh kall maka denaan selzln Allahţ seaala
kesullLan vana menlmpanva akan berakhlrŦ Wallaahu'alamŦ

96Ŧ AL 8AACll ƹ MAPA kLkAL
8lla seseorana membaca ?aa 8aaqll seraLus kall sebelum maLaharl LerblL makaţ denaan selzln Allahţ la akan Lerbebas darl seluruh bencana dl sepan[ana hldupnvaŦ uan dl akhlraL kelakţ la akan dlkaslhl oleh Allah SW1Ŧ
Wallaahu'alamŦ

97Ŧ AL WAA8l1Su ƹ MAPA MLWA8lSl
8lla seseorana serlna membaca ?aa WaarlLs maka Allah akan memperpan[ana uslanvaŦ Wallaahu'alamŦ

98Ŧ A8 8CS?llu ƹ MAPA ÞLM8L8l ÞL1un!uk kL !ALAn ?AnC 8LnA8
8lla seseorana membaca ?aa 8osvlld sebanvak serlbu kallţ valLu dlanLara wakLu shalaL Maahrlb dan shalaL lsvaţ denaan selzln Allahţ berbaaal persoalannva akan LerselesalkanŦ Wallaahu'alamŦ

99Ŧ ?AA SPA8uu8 ƹ MAPA SA8A8
keLlka seseorana dalam kesullLan aLau berdukaţ bacalah ?aa Shobuur sebanvak Llaa rlbu kallţ denaan lzln Allahţ Allah akan memberlnva [alan keluarŦ !lka ?aa Shobuur dlbaca sebanvak serlbu kallţ Allah akan
memberlnva llham berupa kesabaran aLas seaala kesusahan dan bala bencana vana menlmpanvaŦ Wallaahu'alamŦ

Melunasi Hutang dengan Bantuan Allah
2009-10-09 ' kaiiankisah
Pagi itu datang seorang pengusaha ekspedisi kepada gurunya yang bernama Habib Umar bin Hud Al Attas (almarhum).
Pengusaha tersebut mengeluhkan beban hutang usaha yang tidak lagi sanggup ia pikul.

Tumpah-ruah isi hatinya yang menanggung kegundahan akibat hutang tersebut. Sudah banyak cara ia tempuh, dan pagi
itu Allah Swt mengantarkan langkah kakinya untuk berjumpa seorang guru yang ia cintai, seorang hamba Allah yang
shalih bernama Al Habib Umar bin Hud Al Attas.

"Bib..., tolongin saya agar saya mampu bayar hutang!" pinta sang pengusaha.
"Memangnya berapa besar hutang yang kamu punya?!" tanya sang guru menyelidik.
"Cukup besar, Bib...! Andai rumah dan seluruh asset perusahaan yang saya punya dijual, hutang tersebut juga belum
lunas" jelas sang pengusaha.
"Tidak ada yang besar...! Semua masalah jadi besar kalau kita mengukurnya dari diri kita yang kerdil ini! Tapi kalau kita
mengukurnya dari Allah Yang Maha Besar, maka semuanya menjadi kecil. Betul gak?!" tanya Habib Umar kepada
pengusaha.
"Ya, Bib...! Gak ada masalah yang besar kalau Allah sudah bantu. Tapi bagaimana caranya agar Allah Swt bantu saya bisa
bayar hutang?!" kejar pengusaha itu lagi.
"Caranya doa dong yang sungguh-sungguh kepada Allah! Dia Swt khan bilang bahwa setiap doa pasti terkabulkan!!!"

Merasa sudah mulai terbuka jalannya, pengusaha itupun mengejar lagi, "Terus doa yang mujarab apa, Bib?"

Maka Habib Umar Al Attas pun menyampaikan doa yang pernah diajarkan Rasulullah Saw kepada Abu Bakar Ra.

===

Aisyah Ra menyampaikan bahwa ayahnya pernah datang dan bertanya kepadanya apakah Aisyah mendengar doa yang
pernah diajarkan Rasulullah Saw kepada Abu Bakar. Aisyah menjawab bahwa ia belum pernah dengar.

Abu Bakar Ra menjelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam As pernah mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya dan
beliau berujar, "Bila kalian memiliki hutang sebesar gunung dari emas lalu berdoa kepada Allah Swt dengan doa ini, pasti
Allah Swt akan memberinya jalan untuk bisa bayar hutang."

Doa tersebut adalah:
Allahumma Faarijal hamm... Kasyifal ghamm... Mujiba da`watal mudhthariin... Rahmanad dunya wal akhirah wa
rahiimahuma. Anta tarhamuni, farhamni birahmatin tughnini biha an rahmati man siwaak
Ya Allah, Yang berkuasa menyingkap kegalauan... Yang Mampu menghilangkan segala kesedihan. Engkaulah Zat Yang
Menjawab permohonan orang yang terdesak. Engkau Sang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Engkau
senantiasa merahmatiku, maka rahmati-lah aku dengan sebuah rahmat yang mencukupkanku dari meminta kepada
selain-Mu.

Abu Bakar berujar usai menjelaskan doa tersebut kepada putrinya Aisyah bahwa ia memiliki hutang dan beliau adalah
orang yang tidak suka berhutang. Aku berdoa kepada Allah Swt dengan doa tersebut sehingga aku memiliki keuntungan
usaha yang banyak hingga bisa membayar hutang. (Al Mustadrak alas Shahihaini karya Al Hakim)

===
Usai menjelaskan doa terbebas dari hutang tersebut, maka Habib Umar menceritakan pengalamannya.
"Saya juga pernah berhutang, dan saya banyak berdoa kepada Allah Swt agar mudah menyelesaikannya. Saya bertekad
ingin sekali membayar hutang!" papar sang Habib.
"Pernah saya beli sepetak tanah di Singapura dari warga keturunan India di sana. Saya beli pakai installment alias cicil
alias hutang"jelas Habib.

"Namun saya selalu berdoa kepada Allah Swt agar saya bisa segera menyelesaikan hutang tersebut. Rasanya gak enak
kalau ngutang, khawatir gak ada umur dan kita gak diterima Allah di akhirat gara-gara hutang.. Namun disamping selalu
berdoa kepada Allah saya juga pasang niat untuk bayar hutang. Setiap punya uang saya selalu sisihkan untuk bayar.
hingga saatnya Allah Swt benar-benar mengabulkan permintaan saya!!!" jelas Habib Umar dengan mata berbinar.

"Bagaimana ijabah doa itu?!" tanya sang pengusaha tidak sabar menanti penjelasan.
"Tiba-tiba dari tanah tersebut keluar pasir putih dalam jumlah yang banyak. Hingga para produsen kaca, gelas & perabot
membeli dengan harga mahal pasir putih yang keluar dari tanah tersebut.. Melihat banyak orang berdatangan untuk
membeli pasir putih dengan harga mahal, maka sang pemilik tanah pun datang menghampiri saya. Dia menawarkan,
andai kata saya berkenan membagi separuh tanah yang saya beli darinya, maka saya tidak perlu membayar apa-apa.
Sebab ia menaksir bahwa ia sudah amat untung bila bisa menjual pasir putih kepada para pengusaha kaca yang
membutuhkan. Maka saya pun sepakat atas tawarannya, sebab tanah tersebut meski dibagi separuh masih terlalu luas
untuk dibangun sebuah rumah di atasnya" terang Habib Umar.

"Namun begitu perjanjian dibuat dan saya bisa mendapatkan tanah tersebut dengan gratis tanpa bayar dan mencicil
hutang, maka Allah Swt berkehendak pasir putih pun tidak lagi keluar dari permukaan tanah." tutup sang Habib.

"Subhanalllah..!!!" pekik sang pengusaha terperanjat mendengar penuturan tersebut.

Tidak lama setelah itu sang pengusaha berpamitan dari rumah Habib Umar. Senang sekali rasanya ia mendapatkan jurus
ampuh untuk bayar hutang yang baru ia dengar dari gurunya.
Ia pun semakin giat dan rajin berdoa kepada Allah Swt agar diberi kemudahan dalam urusan hutang. Dan benar saja,
hanya dalam tempo singkat pengusaha tersebut bisa keluar dari jerat hutang yang hampir menyita semua asset yang ia
punya.

Percayalah, doa kepada Allah Swt bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi cuma hutang! :)

ulklsahkanţŧŦŦ salah seorana ShahabaL nabl men[umpal pemuda dl sebuah mas[ld pada slana harlŦ Sana
SahabaL berLanvaţ menaapa Anda Lldak berakLlvlLas dl harlŴharl keLlka kebanvakan orana berakLlvlLas unLuk
memenuhl kebuLuhan hldupnva?
Þemuda LersebuL men[awabţ sava sedana berhuLanaţ sava blnauna baaalmana unLuk membavar huLana
savaŦ Cleh karena lLuţ sava memlllh unLuk tofokot dl mas[ld lnlŦ keLlka lLu nabl daLanaţ dan keLlaa orana
LersebuL kemudlan berLemuŦ ualam kesempaLan LersebuLţ lalu nabl menaa[arkan salah saLu doať

Allobommo lool ooJzlblko mlool bozol woll bozooŦ
wo o´oJzo blko mlool jobol wol bokbllŦ
wo o´oJzoblko mlo oblobotlJ Jolol wo oobt tljolŦ

ArLlnvať
?a Allahţ sava berllnduna padaMu darl perasaan LakuL dan khawaLlrŦ uan sava berllnduna padaMu darl
perasaan u[ub dan bakhllŦ uan sava berllnduna kepadaMu darl kellndan huLana dan penauasaan oleh
seseoranaŦ

uarl doa dl aLasţ ada enam penvaklL manusla vana akan menahambaL kreaLlflLasţ menaambaL lndependenslţ
dan menahambaL penaembanaan dlrlnvať perLama dan kedua adalah penvaklL LakuL dan kuaLlrţ mlsalnva
perasaan LakuL Lerhadap masa depanţ khawaLlr Lerhadap masa depanŤ keLlaa dan keempaLţ adalah penvaklL
u[ub dan bakhllŤ kellma dan keenam adalah penvaklL Lerkellndan dalam huLana dan LerlnLervensl oleh orana
vana kepadanva klLa berhuLanaŦ
nahţ penvaklL kellma dan keenam lnllah vana lnaln sava bahass dl slnlŦ !lka klLa berhuLanaţ malam klLa akan
LermlmplŴmplmplţ slana LerlnaaLŴlnaaLţ belum laal kalau keLemu orananvaţ klLa pasLl akan menalkuLl apa
kaLa orana vana menahuLanal klLa LersebuLŦ
ualam konLeks kebanasaanţ neaara klLa sekarana lnl berhuLana banvakŦ 1enLu ada konsekuensl darl huLana
LersebuLť neaara klLa denaan mudahnva dllnLervensl oleh neaara penahuLanaŦ Akhlrnva neaara klLa Lldak
mendlrl dan LerlnLervenslŦ
Sebenarnvaţ ada huLana vana bolehţ asalkan unLuk keperluan [elasţ mlsalnva unLuk usahaŦ namun
demlklanţ Lldak sedlklL huLana [usLru akan men[erumuskan klLa dan menauranal lndependensl klLaŦ kalau
huLana unLuk daaanaţ maka lLu hal vana masuk akalŤ akan LeLapl huLana unLuk konsumsl dan klLa kemudlan
men[adl senana berhuLanaţ maka lLu perlu dlperLanvakanŦ
Þemberl huLana memana senaa[a dan pasLl ada maunvaŦ º1ldak ada makan slana araLlsţ" kaLa orana 8araLŦ
neaaraŴneaara penahuLana dalam memberkan huLananva pasLl ada maunvaŦ neaara klLa men[adl Lerbebanl
huLana oleh neaaraŴneaara LersebuLţ dan akhlrnva melanaaenakan lnLervensl mereka aLas neaara klLaŦ
Þarahnvaţ hal lLu akan berlanasuna lamaŦ !adlţ huLana akan menahambaLţ mempermalukanţ dan menbuaL
klLa Lldak lndependenŦ
Semoaa denaan bekal doa darl rasul dl aLasţ klLa Lerllnduna darl slfaLŴslfaL aLau keadaanŴkeadaan vana
menaambaL klLa berakLuallsasl secara lndependen dan menaembanakan poLensl dlrlŦ 1erakhlrţ pesan savaţ
doa dl aLas marl klLa maknal sebaaal suaLu perallhan darl kealaLan akLlf unLuk menahlndarl darl slfaLŴslfaL
vana ada dalam doa LersebuLŦ !adlţ klLa Lldak hanva sekedar berdoaţ LeLapl ada usaha unLuk menahlndarl
darl kondlslŴkondlsl sebaaalmana vana dlaambarkan dalam doa LersebuLŦ
8llloblttoflo wolblJovob
4dopun 45M4ŴuLŴnu5N4 odo/oh merupokon nomoŴnomo 4//oh sŦwŦtŦ yono terkonduno dido/om 4/ŴOuron dimono podo tiopŴtiop nomo
tersebut menoondunoi khosiotnyo mosinoŴmosino seperti kito okon ketohui dibowoh iniť
4LL4nu 4rtinyo Yono menoe/uorkon seke/ion mokh/uk dori tiodo menjodi odoŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono menboconyo 5000 ko/i tiopŴtiop horiţ lnsyoo//oh okon dimurohkon retekinyoţ don jiko diboco õõ ko/i
sompoi õõ hori sete/oh sembohyono fordhuţ moko okon menjodi sebuton orono besor don mendopot keboikon yono bonyokŦ
4k k4nM44Nu 4rtinyo kosih soyono kepodo homboNyo didunioŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono meboconyo tiopŴtiop se/esoi sembohyono fordu sebonyok 100 ko/iţ lnsyoo//oh io okon terjooo dori sifot
/upo don /o/oiŦ
4k k4nllMu £rtinyo Yono kosihsoyono kepodo oronoŴorono mukmin podo hori 4khir
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono memboconyo tiopŴtiop hori sebonyok 100 ko/iţ lnsyoo//oh hotinyo okon se/o/u mempunyoi sifot kosih
soyono okon sesomo mokh/uk 4//oh sŦwŦtŦ
4L M4Llku £rtinyo Yono Mempunyoi kerojoon
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono memboconyo tiopŴtiop hori sebonyok 121 ko/i kemudion doripodo fojor otou teroe/incirnyoţ lnsyoo//oh
okon dikoyokon denoon sebob otou denoon pintu yono dibukokon 4//oh sŦwŦtŦ booinyoŦ
4L Ouuuuu5u £rtinyo Yono Moho 5uci
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir denoon kho/imot ini podo tiopŴtiop hori ketiko teroe/incir motohori sebonyok 100 ko/iţ
lnsyoo//oh okon menjodi bersih hotinyoţ don boronosiopo yono bertikir 1000 ko/iţ lnsyoo//oh okon dise/omotkon doripodo bo/oŦ
45 54L44Mu 4rtinyo 5ejohtero doripodo kekuronoon
kn45l41NY4ť 4pobi/o dibocokon kepodo orono yono sokit kepo/o sebonyok 121 ko/i otou 1lõ ko/i denoon suoro yono sekironyo dopot
didenoor o/eh orono yono sokit don denoon menoonokot keduo be/oh tonoonţ lnsyoo//oh okon disembuhkon denoon kho/imotNyo se/omo
tidok dotono ojo/nyo otou dikuronokon doripodo sokitmyoŦ
4L MuƌMlNu 4rtinyo Yono Menoimomkon homboNyo
kn45l41NY4ť 4pobi/o dibocokon okon kho/imot ini sebonyok 1lõ ko/i o/eh orono yono meroso ketokuton okon sesuotuţ moko io okon
meroso omon dori opo yono ditokutkonnyoţ don opobi/o diboco o/eh orono yono berimonţ moko io okon bertomboh imonnyoŦ
4L Mun4lMlNu 4rtinyo Yono 5onoot Menyintoi don Meme/ihoroŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono memboconyo 100 ko/i sete/oh sembohyono sunot duo rokoot {terutomo diwoktu tenooh mo/om)ţ
lnsyoo//oh okon dibersihkon tohir don botinnyo don tetop bercohoyo hotinyoţ don borono siopo yono memboconyo sebonyok 145 ko/i
sete/oh sembohyono lsyokţ lnsyoo//oh okon kuot khofothnyoŦ
4Lƌ42ll2 4rtinyo Yono Menyo/ohkonŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir sebonyok 40 ko/i tiopŴtiop hori se/omo 40 hori don yono /ebih boik diboco sete/oh sembohyono
5ubuhţ lnsyoo//oh okon dikoyokon don dimu/iokon o/eh 4//oh sŦwŦtŦ don tidok dihojotkon dio kepodo seseorono dori mokh/ukNyoŦ
4LŴ l48844ku £rtinyo Yono 5onoot 6ooohŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir tiopŴtiop hori sebonyok 20õ ko/i otou 22õ ko/i podo pooi don petonoţ lnsyoo//oh tidok okon
bo/eh orono yono to/im don 4//oh sŦwŦtŦ okon membo/os booi orono to/im itu sikso booinyoŦ
4L Mu14k488lku 4rtinyo Yono Moho 8esorŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir tiopŴtiop hori sebonyok õõ2 ko/iţ lnsyoo//oh orono yono tokobur itu okon tunduk kepodonyoŦ
4L kn44LlOu 4rtinyo Yono Menciptokon Mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir woktu tenooh mo/om sebonyok 7l1 ko/iţ lnsyoo//oh okon diteronokon hotinyo don dirinyoţ don
boronosiopo yono kehi/onoon hortonyo otou /omo ditunooo/kon orono yono dikosihinyoţ moko boco/oh sebonyok 5000 ko/iţ lnsyoo//oh io
okon dotono denoon perintoh 4//oh sŦwŦtŦŦ
4L 844klŴu 4rtinyo Yono Menerbitkon Mokh/ukŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir podo siono hori sebonyok 100 ko/iţ lnsyoo//oh io okon se/emot dori kebinosoon don tidok okon
meroso tokut io dido/om kuburţ don boronosiopo yono opobi/o diboconyo podo mo/om hori se/omo 7 mo/om berturutŴturut don podo tiopŴ
tiop mo/om diboco 100 ko/iţ lnsyoo//oh okon disembuhkon seoo/o penyokit do/om tonoonnyoŦ
4L Mu5n4wwlku 4rtinyo Yono Merupokon Mokh/ukŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir sebonyok llõ ko/i otou /ebihţ moko lnsyoo//oh okon menjodi boik seoo/o perbuotonnyo otou
opo yono dikerjokonnyoŦ
4L 6n4ll44ku 4rtinyo 5onoot MenoompuniŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir 100 ko/i sombi/ menoirinoi sembohyono lumootţ lnsyoo//oh tohir booinyo okon mendopot
keompunonŦ
4L O4nn44ku 4rtinyo Yono 5onoot kerosŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco tiopŴtiop hori don mo/om sebonyok l0õ ko/i otou /ebihţ lnsyoo//oh ke/uor dori hotinyo cinto dunio don
kebesoron borono /oin doripodo 4//oh sŦwŦtŦ don tohir booinyo perto/onoon 4//oh sŦwŦtŦ otos musuhnyoţ don boronosiopo yono odonyo hojot
/o/u bertikir 100 ko/i kemudion menoonokot keduo tonoonnyo don membuko okon kepo/onyoţ lnsyoo//oh ditunoikon hojotnyoŦ
4L w4nn448u 4rtinyo Yono 5onoot MemberiŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono keko/ mewiridkonnyo tiopŴtiop hori otou tiopŴtiop se/esoi sembohyono fordhu yono /imo woktu
sebonyok l00 ko/i otou /ebihţ lnsyoo//oh okon dikobu/ don hebot booinyo kekoyoon don kebesoronnyoţ don boronosiopo menoeko/kon
memboconyo podo okhir sujud sembohyono dhuho sebonyok 40 ko/iţ lnsyoo//oh dimudohkon booinyo kekoyoon yono mudoh don hebotŦ
4k k4224Ou 4rtinyo Yono 5onoot Memberi ketekiŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono menoeko/kon memboco tiopŴtiop hori l08 ko/iţ lnsyoo//oh ditunoikon hojotnyo kepodo rojo don
pemerintoh don jiko menokehendoki okon dimorohinyo ituţ moko berhenti/oh berbetu/on orono yono dituntutţ don opobi/o bertikir 17 ko/iţ
lnsyoo//oh ditunoikon hojotnyo don boronosiopo yono bertikir sebonyok 20 hori berturutŴturut don tiopŴtiop hori 20 ko/i podo pooi sebe/um
mokon don minumţ lnsyoo//oh okon diberikon podonyo fohom yono do/om don sempurnoŦ
4L l4114nu 4rtinyo Yono Membuko khotonoh kohmotŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco tiopŴtiop se/esoi sembohyono 5ubuh sebonyok 71 ko/i denoon tonoonnyo dihontorkon keotos dodoţ
lnsyoo//oh hotinyo okon bersih don bercohoyoţ dimudohkon seoo/o pekerjoon don ke/uor cinto dunio dori hotinyoŦ
4Lƌ4LllMu 4rtinyo MenoetohuiŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir tiopŴtiop sete/oh se/esoi sembohyono /imo woktu sebonyok 100 ko/iţ lnsyoo//oh okon
mendopotkon i/mu moƌrifot don kosyof serto imon yono sempurnoŦ
4L O448lunu 4rtinyo Yono Menooenooomţ Menyempitkon keteki don Menouronoinyo booi seseorono yono disempitkonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop hori sebonyok 100 ko/iţ lnsyoo//oh okon terhindor dori penooncomnyoŦ
4L 8445l1nu 4rtinyo Moho Me/oponokonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco se/esoi sembohyono dhuho 10 ko/iţ lnsyoo//oh okon di/uoskon reteki don i/munyoŦ
4L kn44llunu 4rtinyo Yono MenurunkonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diomo/kon setiop hori do/om keodoon khusyuk don bersih {berwuduk) sebonyok 500 ko/i posti dijotuhkon
mortobot musuh otou /owon penentononyo serto dikobu/kon hojotnyoŦ
4k k44llƌu 4rtinyo Moho MenoonokotŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop hori terutomo podo mo/om hori sebonyok 70 ko/iţ posti hortonyo okon dijooo dori pencuriţ
perompokţ penipuon don seboooinyoŦ
4L Muƌl22u 4rtinyo Moho Menono don memberi kepodo yono dikehendokiNyoŦ
kn45l41NY4ť untuk menumbuhkon kewibowoon orono bonyok opobi/o diboco setiop hori sebonyok 140 ko/iŦ
4L Muu2lLLu 4rtinyo Yono Merendohkon otou MenohinokonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 75 ko/i kemudion sembohyono don dido/om sujud sebutkon nomonyo yono ditokuti ituţ
lnsyoo//oh okon omon mereko doripodonyo don opobi/o diboco 1000 ko/i podo tiopŴtiop hori se/omo 7 horiţ lnsyoo//oh okon dito/okkon
musuh doripodonyoŦ
45 54Mllƌu 4rtinyo Moho MendenoorŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco 500 ko/i ţ sete/oh se/esoi sembohyono dhuho podo hori khomisţ moko doonyo okon ditunoikon o/eh 4//oh
sŦwŦtŦ don okon disembuhkon pendenooronnyo doripodo penyokit tu/i otou pendenooronnyo okon menjodi boikŦ
4L 845nllku £rtinyo Moho Me/ihotŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebe/um sembohyono lumoot dimu/oi sebonyok 100 ko/i posti fikironnyo okon bertomboh cerdos don
hotinyo okon terbukoŦ
4L n4k4Mu 4rtinyo Yono Menetopkon nukumŴhukum Mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop mo/om sunyi serto suci dori hodos don nojis sebonyok õ8 ko/iţ lnsyoo//oh okon dijodikon hotinyo
tempot rohsio don hikmoh i/mu ooomoŦ
4Lƌ4uLu 4rtinyo Yono Moho 4di/Ŧ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sete/oh se/esoi sembohyono /imo woktu 104 ko/i posti io okon menjodi pemutus hukum yono odi/ don okon
meroso tertorik hoti orono /oin kepodonyoŦ
4L L41nlllu 4rtinyo Yono Moho no/usŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 129 ko/i otou 1l0 ko/iţ lnsyoo//oh usohonyo otou pernioooonnyo okon moju don okon meroso
kejoyoon do/om pekerjoonnyoŦ
4L kn48llku 4rtinyo Yono Moho Menoetohui otou wospodoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco se/omo 7 hori don tiopŴtiop hori sebonyok 812 ko/iţ lnsyoo//oh okon dotono kepodonyo rohmot denoon
seoo/o khobor yono dikehendokiŦ
4L n4LllMu 4rtinyo Moho Penyoyono don PenyoborŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sesudoh sembohyono 5 woktu sebonyok 88 ko/i posti io okon dipe/ihoro dori ponokotnyoţ joboton otou
kedudukonnyoŦ
4Lƌ42nllMu 4rtinyo Moho 4ounoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop hori sebonyok 12 ko/i moko lnsyoo//oh penyokit okon seoero sembuh don okon terhindor dori
kejohotonŦ
4L 6n4luuku 4rtinyo Moho PenoompunŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo menu/iskon otos orono yono sokit demom boco/oh sebonyok l ko/iţ lnsyoo//oh okon seoero sembuh/oh ioŦ
45Y 5Y4kuuku 4rtinyo Yono 5onoot 5yukurŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o menu/iskon sebonyok 40 ko/i o/eh orono yono sesok nofos otou penot bodon otou dhoif moto don dihopuskonnyo
denoon iri don sopukon iri itu kepodo bodonnyo otou motonyo don diminumkonţ lnsyoo//oh okon mendopot berkotŦ
4Lƌ4LlYYu 4rtinyo Yono Moho 1inooi MortobotnyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o ditu/is podo kertos don direndomkon podo seoe/os oir {tu/isonnyo sebonyok 110 ko/i) kemudion oirnyo
diminumkon kepodo onok keci/ţ lnsyoo//oh dio okon menjodi onok yono cerdos don pondoiŦ
4L k48llku 4rtinyo Yono Moho 8esorŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco do/om moso 7 hori sesudoh me/okukon sembohyono hojot sebonyok 1000 ko/i setiop mo/omţ lnsyoo//oh
okon dikembo/ikon /ooi jobotonnyoţ pekerjoonnyo se/omo bukon dipecot kerono kecuronoon otou kerono mokon hosi/ rosuoh don /oinŴ/oinŦ
4L n4lll2nu 4rtinyo Yono Moho Meme/ihoroŦ
kn45l41NY4ť untuk menjooo kese/omoton diri dori binotono buos otou dori hontu mo/omţ diboco sebonyok 99 ko/i posti okon
dise/omotkon don terhindor doripodo seoo/o oonoouon tersebut diotosŦ
4L MuOl l1u 4rtinyo Yono menjodikon mokononŦ
kn45l41NY4ť untuk me/eposkon roso hous don /opor diboco se/omo terkeno penderitoon itu {boco/oh sebonyokŴbonyoknyo) lnsyoo//oh
okon sembuhŦ
4L n45ll8u 4rtinyo Yono Menohisob otou MenohitunoŦ
kn45l41NY4ť untuk menouotkon joboton otou pekerjoon yono dipeoononyo opobi/o diboco setiop se/esoi sembohyono 5ubuh otou
sebe/um terbit motohori don petono {sesudoh sembohyono Moohrib)ţ lnsyoo//oh okon dijooo kedudukonnyo/jobotonnyo otou pekerjoonnyoŦ
8oco/oh sebonyok 777 ko/iŦ
4L l4LllLu 4rtinyo Yono Moho 4ouno don Mu/ioŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop pooi {jom 2Ŧl0 pooi) sebonyok 7l ko/i posti usohonyoţ pekerjoonnyo otou kedudukonnyo okon
meninokot denoon sonoot menohoironkonŦ
4L k4kllMu 4rtinyo Mu/io otou Yono Moho PemurohŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono mewiridkon podo tiopŴtiop ko/i hendok tidur sebonyok 270 ko/i otou /ebihţ moko lnsyoo//oh okon
mendopot kemurohon don kemu/ioon dunio okirotŦ
4k k4Oll8u £rtinyo Yono Moho Menoomoti/Menointoi
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 50 ko/i podo setiop horiţ lnsyoo//oh seoo/o horto don borononyo okon omon dori kecurion don
/oinŴ/oinŦ
4L M4lll8u 4rtinyo Yono MemperkenonkonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sete/oh se/esoi sembohyono 5ubuh setiop hori sebonyok 55 ko/iţ lnsyoo//oh semuo hojotnyo dikobu/kon
o/eh 4//oh sŦwŦtŦ
4L w445lƌu 4rtinyo Moho Luos kepunyoonNyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop pooi {woktu pooiţ petono otou mo/om) sebonyok 128 ko/i posti di/eposkon kesu/itonnyo don
dipe/ihoro dori orono yono hosodŦ
4L n4kllMu 4rtinyo Yono Moho 8ijoksono
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop pooi {woktu pooiţ petono otou mo/om) sebonyok l00ko/iţ insyoo//oh okon menjodi cerdos oko/
fikironnyo sehinooo denoon mudoh okon menerimo i/muŴi/mu opopunŦ
4L w4uuuuu 4rtinyo Moho Mencintoi oronoŴorono yono berimon
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop mo/om sebonyok 11ţ000 ko/i posti okon dikobu/kon seoo/o hojotnyo don okon dicintoi orono don
mententeromkon ke/uoroo do/om rumohtonoooŦ
4L M4llluu 4rtinyo Yono Moho Mu/io don Moho LuhurŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 99 ko/iţ lnsyoo//oh semuonyo okon teroso omon don tenterom semuo onoooto ke/uoroonyoŦ
4L 844ƌl15u 4rtinyo Moho membonokitkon mokh/ukNyo dihori kemudionŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 100 ko/i denoon tonoon di/etokkon didodoţ posti 4//oh sŦwŦtŦŦ okon memberinyo /opono i/mu don
hikmohŦ
45Y 5Y4nlluu 4rtinyo Moho MenyoksikonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop mo/om sebonyok l19 ko/i posti okon menyedorkon orono otou ke/uoroo se/o/u menentononyo otou
membonokonoŦ
4L n4OOu 4rtinyo Moho 8esorŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop horiţ moko lnsyoo//oh keimononnyo okon semokin bertombohŦ
4L w4kllLu 4rtinyo Moho Me/oksonokon uruson Mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť uopot menjooo ketokuton doripodo morobohoyo seperti bencono bonjirţ onoin ributţ oempo bumi don /oinŴ/oinŦ Moko
bonyokŴbonyok/oh memboco kho/imoh ini don juoo opobi/o diboco podo tiopŴtiop hori otou mo/om sebonyok õõ ko/i otou /ebihţ lnsyoo//oh
okon dibukokon booinyo pintu keboikon don retekinyoŦ
4L O4wlYYu 4rtinyo Yono Moho kuotŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o dito/imi oronoţ moko boco/oh sebonyok 1000 ko/iţ lnsyoo//oh okon di/eposkon io doripodonyoŦ
4L M41llNu 4rtinyo Moho 5empurno kekuotonNyoŦ
kn45l41NY4ť untuk menoembo/ikon kekuoton terutomo diwoktu do/om pertempuronţ diboco sebonyokŴbonyoknyo {keduonyo 4L
O4wlYYu don 4L O4wlYYu)ţ lnsyoo//oh kekuoton okon pu/ih seperti semu/oŦ
4L n4Mlluu 4rtinyo Yono 1erpujiŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sete/oh se/esoi sembohyonh Moohrib don 5ubuh sebonyok õ2 ko/iţ lnsyoo//oh seoo/o perkotoon don
perbuotonnyo okon se/o/u terpujiŦ
4L Mun5nll 4rtinyo Yono Memperhitunokon setiop omo/ mokh/ukNyoţ don Membo/osnyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o dibocokon 20 ko/i kepodo roti otou mokonon /oinnyo kemudion kepodo orono yono dikehendokinyoţlnsyoo//oh io
okon tundukŦ
4L Mu8ulŴu 4rtinyo Yono Mentohirkon Mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť untuk menjoyokon seoo/o yono dironconokonţ diboco setiop hori sebonyok 470 ko/iţ lnsyoo//oh opo yono direnconokon itu
okon terwujud otou berhosi/ denoon boikŦ
4L Muƌlluu 4rtinyo Yono Menoembo/ikonŦ
kn45l41NY4ť untuk menoembo/ikon otou mencori sesuotu yono hi/onoţ diboco setiop sebe/um sembohyono fordhu /imo woktu
sebonyok 124 ko/iţ lnsyoo//oh denoon kehendok don itin 4//oh sŦwŦtŦ okon kembo/i /ooiŦ
4L MunYl 4rtinyo Yono MenohidupkonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop hori sebonyok 58 ko/iţ posti okon mempero/ehi kemu/ioon don menoinokot dorjotnyo berkot nomo
yono dibocoŦ
4L MuMll1u 4rtinyo Yono MemotikonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 490 ko/i otou /ebihţ moko lnsyoo//oh okon dopot menundukkon nofsu don okon berbuot tootŦ
4L n4YYu 4rtinyo Yono nidupŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok l00ţ000 ko/iţ lnsyoo//oh okon terhindor dori penyokitŦ
4L O4YYuuM 4rtinyo Yono 8erdiri 5endiriŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco keduonyo {Yo noyyu Yo Ooyyuum) setiop hori diwoktu mo/om yono sunyi sebonyok 1000 ko/iţ lnsyoo//oh
okon dikobu/kon hojotnyo don okon menjodi hortowon don dermowon serto disenonoi kowon don diseooni /owon juoo besor
kewibowoonnyoŦ
4L w44lluu 4rtinyo 2ot yono menemukon opo yono uio kehendokiŦ
kn45l41NY4ť untuk menumbuhkon kepercoyoon podo diri sendiriŦ
4L M44lluu 4rtinyo Moho 4ouno don Mu/ioŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 400 ko/i tiopŴtiop pooi don petono moko okon terono hotinyoŦ
4L w44nluu 4rtinyo Mendopot opo yono dikehendokiNyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop boƌdo sembohyono /imo woktu sebonyok 190 ko/i do/om moso sotu bu/on don berpuoso podo hori
lsnin don khomisţ lnsyoo//oh seoo/o hojotnyo okon dikobu/kon don okon diberi keturunonŦ
45n 5n4M4uu 4rtinyo 1empot beroontuno booi semuo mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť untuk memohon opo sojo yono dihojotkonŦ uibocokon sebonyok l1l ko/i do/om woktu tioo hori {disertoi puoso se/omo
tioo hori juoo)ţlnsyoo//oh okon dikobu/kon seoo/o mocom hojotnyoŦ
4L O44ulku 4rtinyo Moho kuoso otos seoo/o sesuotuŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco sebonyok 200 ko/i sete/oh me/oksonokon sembohyono sunot duo rokoot ketiko do/om keodoon dhoƌirţ
lnsyoo//oh okon mendopot kekuotonŦ
4L MuO14ulku 4rtinyo Yono 5onoot kuosoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco 100 ko/i sete/oh bonoun tidurţ lnsyoo//oh io okon mendopot hidoyoh don petunjuk dori 4//oh sŦwŦtŦ
4L MuO4uulMu 4rtinyo 2ot yono mendohu/ukonŦ
kn45l41NY4ť untuk menyeoorokon opo yono diinoinkonţ diboco setiop hori sebonyok 184 ko/i posti denoon cepot tercopoi opo yono
diinoinkonnyo don boronosiopo yono mewiridkon / membocokon ketiko mosuk kemedon peronoţ lnsyoo//oh tidok okon mendopot
kemudhrotonŦ
4L Mu4knnlku 4rtinyo 2ot yono menookhirkonŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono memboconyo tiopŴtiop hori sebonyok l00 ko/i otou /ebihţ lnsyoo//oh okon dibukokon pintu toufio don
toubot booinyoŦ
4L 4ww4Lu 4rtinyo Yono terdohu/u denoon tiodo permu/oonŦ
kn45l41NY4ť untuk mendotonokon hojotţ diboco setiop hori sebonyok l7 ko/iţ lnsyoo//oh okon dikobu/kon hojotnyoŦ
4L 4knllku 4rtinyo Yono kemudion don tiodo berkesudohonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco setiop se/esoi sembohyono lsyok sebonyok 1000 ko/iţ lnsyoo//oh hotinyo okon bersih don bertomboh
keboikon diokhir umurnyoŦ
42n 2n4nllku 4rtinyo Moho NyotoŦ
kn45l41NY4ť 4oor terbukonyo seoo/o i/muţ diboco setiop boƌdo sembohyono fordu sebonyok 110õ ko/i do/om moso sotu bu/onţ posti
okon mendopot i/muŴi/mu yono jorono dimi/iki o/eh orono biosoŦ
4L 8441nlNu 4rtinyo 2ot yono Moho 6hoibŦ
kn45l41NY4ť untuk i/mu yono jorono dimi/iki o/eh monusio boisoţ diboco setiop boƌdo sembohyono fordu /imo woktu sebonyok l0 ko/iţ
posti okon dikobu/kon i/muŴi/mu yomo jorono dimi/iki o/eh monusioŦ
4L w44LlYY 4rtinyo Moho menouosoi don menourus semuo uruson mokh/ukNyoŦ
kn45l41NY4ť 4oor terbuko hotinyoţ diboco setiop pooi don petono sebonyokŴbonyoknyoţ posti hotinyo okon terbuko otou futuhŦ
4L Mu14ƌ44Lll 4rtinyo Yono Moho 1inooiŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco tiopŴtiop hori siono otou mo/om sebonyok 541 ko/iţ lnsyoo//oh io okon mendopot hosi/ yono boik don
mendopot dorjot yono /ebih tinooiŦ
4L84kku 4rtinyo Yono Moho 8erbuot 8oikŦ
kn45l41NY4ť untuk memudohkon opo sojo yono diinoinkonnyoţ denoon diboco sebonyokŴbonyoknyoŦ
41 14ww448u 4rtinyo Moho Menerimo 1oubotŦ
kn45l41NY4ť untuk menoembo/ikon kejo/on yono /urusţ diboco setiop sootţ lnsyoo//oh okon berhosi/ seoo/o opo yono diinoinkonŦ
4L MuN14OlMu 4rtinyo 2ot yono berhok membo/os setiop perbuoton doso denoon otobNyoŦ
kn45l41NY4ť untuk meno/ok perbuoton onioyo dori orono to/imţ diboconyo sesuodoh sembohyono fordu /imo woktu sebonyokŴ
bonyoknyoŦ
4L ƌ4luwwu 4rtinyo Yono memberi moofŦ
kn45l41NY4ť 8oco sebonyokŴbonyoknyo setiop soot supoyo disenonoi monusio yono keno/ podonyoŦ
4L M44LlkuL MuLkl 4rtinyo 2ot yono mempunyoi kekuosoonŦ
kn45l41NY4ť untuk menoowetkon pekerjoon otou mempertohonkon joboton otou kedudukonnyoţ diboco sete/oh se/esoi sembohyono
fordu /imo woktu ditenooh mo/om sebonyok 212 ko/iţ lnsyoo//oh okon dijooo dori penjohot yono hosod podonyo do/om ho/ pekerjoonţ
joboton otou kedudukonŦ
u2uL l4L44Ll wo/ lkk44Ml £rtinyo 2ot yono mempunyoi ketinooion kemu/ioon yono 5empurnoŦ
kn45l41NY4ť untuk mendotonokon hojotţ diboco setiop hori sebonyok õ5 ko/i do/om moso sotu bu/onţ lnsyoo//oh okon dipenuhi seoo/o
hojotnyoŦ
4L MuO5l1nu 4rtinyo Yono sonoot 4di/Ŧ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco 209 ko/i otou /ebihţ lnsyoo//oh okon terpe/ihoro dori wosŴwos syoiton /oknotu//oh do/om ibodohŦ
4L l44Mlƌu 4rtinyo Yono Menoumpu/konŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono memboconyo tiopŴtiop hori sebonyok l00 ko/iţ lnsyoo//oh okon dikumpu/kon seoo/o moksudnyoŦ
4L 6n4NlYYu 4rtinyo Yono Moho koyoŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o dibocokon podo orono yono sokit otou mendopot bo/o dirinyo don orono /oin sebonyok 10õ0 ko/iţ lnsyoo//oh okon
seoero sembuh dori pemyokitnyoŦ
4L Mu6nNll 4rtinyo 2ot yono memberi kekoyoonŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco podo tiopŴtiop hori sebonyok 1000 ko/iţ lnsyoo//oh okon memjodi koyo berkot kurnioon 4//oh sŦwŦtŦ
4L M44Nl ƌ u 4rtinyo Yono meno/ok bohoyo don /oinŴ/oinŦ
kn45l41NY4ť untuk meno/ok per/okuon orono johot don orono to/imŦ dibocokon setiop boƌdo sembohyono sunot 5ubuh {sebe/um fordu
5ubuh) sebonyok 1õ1 ko/iţ lnsyoo//oh okon se/omot dori perbuoton mereko ituŦ
4un un44ku 4rtinyo Yono menyompoikon mudhorotŦ
kn45l41NY4ť untuk menyembuhkon penyokit {yono bertohunŴtohun tidok dopot disembuhkon) osmo ini diboco setiop hori sebomyok
1001 ko/iţ lnsyoo//oh denoon itin don kehendok 4//oh sŦwŦtŦ penyokit tersebut okon seoero sembuhŦ
4N N44ll ƌ u 4rtinyo Yono memberi monfootŦ
kn45l41NY4ť untuk menyembuhkon penyok/it don menohi/onokon kesusohonţ osmo ini diboco setiop horiţ lnsyoo//oh okon berhosi/Ŧ
luoo boronosiopo yono bertikir denoon hoti ketiko jimok denoon isterinyoţ lnsyoo//oh isterinyo itu okon menoruh be/os kosihon yono sonoot
do/om don okon diberi onok yono so/ehŦ
4N Nuuku 4rtinyo Yono meneronoiŦ
kn45l41NY4ť 4pobi/o diboco podo tiopŴtiop hori siono otou mo/omţ lnsyoo//oh okon diteronokon hotinyo don onoootonyoŦ
4L 84ull ƌ u 4rtinyo Yono menciptokon yono be/um wujud sebe/umnyoŦ
kn45l41NY4ť untuk tercopoi opo yono te/oh direnconokonnyo osmo ini diboco setiop boƌdo sembohyono fordu sebonyok 500 ko/iţ posti
okon berjoyo opo yono direnconokonŦ
4L 844Oll 4rtinyo Moho keko/Ŧ
kn45l41NY4ť untuk menoowtkon pekerjoon otos usohonyoţ boco osmo ini setiop soot bonyokŴbonyokţ posti pekerjoonnyo owet {keko/)ţ
jouh dori keruoion don kejotuhon jum/ohţ lnsyoo//ohŦ
4L w44kl15u 4rtinyo Yono kembo/i kepodoNyo seko/i mokh/ukŦ
kn45l41NY4ť 4smo ini untuk memojukon usoho opobi/o diboco setiop mo/om sebonyok 707 ko/iţ lnsyoo//oh usoho okon mojuŦ
4k k45Ylluu 4rtinyo Yono Memberi PetunjukŦ
kn45l41NY4ť untuk menomboh kecerdoson berfikirţ osmo ini diboco setiop pooi don petonoŦ
45 548uuku 4rtinyo 5onoot 5oborŦ
kn45l41NY4ť 8oronosiopo yono bertikir sebonyok 100 ko/i podo tiopŴtiop hori sebe/um tebit motohoriţ lnsyoo//oh io tidok okon dopot
bo/o podo hori ituţ juoo untuk membonoun jiwo besor don sobor do/om menohodopi seoo/o uruson osmo ini diboco setiop soot terutomo
do/om menohodopi seoo/o kesu/iton moso/oh opo sojoţ posti seoo/o uruson okon berhosi/ denoon boikŦ

 fff..D@ .- .D.#¯° °–f°¾ °f fff° f¾ f¾ –ff¯fnf¯–f°––f°f°–¯°–°¯ °–f f°–°f Jfff#ff¯  .ff f°–f °–f°¾ °fff° f° ½f f°ff°f f°ff°–¾f Jfff#ff¯  . ¾ fnf¾ f¾f¾ f½f °–f°¾ °f ff°–f°–¯ ¯ fnf°fff° f¾ ff¾f–° f f°– ¾f f°–f°–¾ f½f°¯ ¯ fnf°ff°¯ ° f½f © °f°ff°–¾ ¯½°f Jfff#ff¯  .- ½f ffffff¯ fnf¾ f°ff°f°–f°–¾f °–f°¾ °f f°–f°–¾f ¾ ff°¾ – f ¾ ¯ f° f½ °f°f °–¯ °–nf½f° fnff°°©–fff° ¯ ° ff°–f°n°f f° ¾ f¯ff°¾ f f¯f°f° f¾ –ff¯fnf¯ °nf°f Jfff#ff¯  . .- .9 ¾ f°–f°–¯ °–f¯ff° fnff°ff#¾ f°f ¯½f½f¾ f½¾f¾ff¾ ¾ f¯f ¯½f½f °–f°¾ °f °f fff° –f°°– ½f ff°–f° f°f ff°–¾f½f f°–¾ f½f¾ f °f€f©f¯ f€ff° fnff°°f ¯ff°¾ff fff° f°– f fff° Jfff#ff¯   .D-- f°–ff°–– ¯f¯ ¯ fnfff.9.9.-- ff°–¾f½f¾ °–¯ ¯ fnfff..9. .D#. .9. ff°–¾f½f¯ ¯ fnfff. f½f¾f©ff°–¾ °–¯ ¯ fnf fnff°fff ff °–f°¾ °f f fff° ½f¾f ¾f½f½°°¯ ff°½ ff°f°– ff°–°f° fff° ° °– f f–f ° f¾f°  ©f° f° ©f¯f° Jfff#ff¯  .f¯° ff¯° ¾¾n% °f ¯ ff% °–f°¾ °ff f°°f ff¯ ¯f°nff°nfff f° ff°–¾f½f¯ f€ff° fnff°°f °¾ff f°fff° ¯ °©f © ° fff°¯ ° ¯f°ff¾f f°ff f¾ f½ ©f f° Jfff#ff¯  # .9-. .

.@ ff°–¾f½f°–°f°f f f°¯ ¯½  ¯ °f°–f° ½ f°ff¯ f€ff°fffff D¾f¾ff¾ fnfff€f°©½f ¯ f° ff°f°–f° ff¾ f f . f°–f°–¾ °–¯ °–f¯ff° fnff°ffff °–f°¾ °fJ@½° °fff° f½f°–f° f Jfff#ff¯  @@ .ff °–f°¾ °f f fff° –f°°– ½f ff°–f°¾ fff°¯ ¯½  fff° Jfff#ff¯   . D@ fnff°fff€¯ ¯ f½f€f f f ¾f¯ ° ff°f½f ff¾ ¯ °–f°–f°¾ ¯ff¾f¾f ½ °f f°¾ ¯f ¾f° ¾fff f °nf°f ¾¾ff° f° ¾ f° ¯ f€ff°°f f½f¯ ° ff°–f° ¾ f¯ff° ff–ff° f¯f°f° f° f°f° Jfff#ff¯   ..9-..--- ff°–¾f½f¯ °–f¯ff°ff. f°©f°°°¯ ¯ fnffff¯f ff¯¾ f°¯ ff° ¯fff° f°¯ °– ff ff°––f °¯ ¯f f¯f°f½ ¯fff° f° f° ¾ f°¯ ° f½ff°  °f°–f°f f° ©f–f f f–f °nf°f Jfff#ff¯  .-- 9 f°ff¯ ¯ fnfff ff#°¯ °f¯ ff¯f ff°f Jfff#ff¯  .D# .¾f¾ f°ff  f ¯ °½f°°f ff¯¾ – f¾f ¯ f°f f½f¾f °–f°f ¾ .. ff°–¾f½f¯ ¯ fnfffff¯ f°–f½f f¯ff¯f ¯ff °–f°° -f ff¾f%f ff°– ¾ ¯ °%ff° °f¯½ff°½f f°f Jfff#ff¯  # .. .9@ ff°–¾f½f¯ ¯ fnfffff f°– f°– ¯ff¯f °¾ff fff°¯ °n½ff°¾f¯ffff°– –f¾¯ ff°f¯f ff°°f°– ¾ f¾f ½ffff¯f ff° ¾f°–¯fffff° f° ½f ff°– Jfff#ff¯   # .9-D ¾ f°–f°–¯ ¯ fnfff.-@9-DD.# fnff¾ f¾ff¾f f½f f¯ff¯¾ °° f°©¯#f ¯fffff°¯ ¯ ff¯ ff°–¯ ¯ fnf°f¯ °©f ¯f f° ¯f ¯fff°–f° f°– ¾ fff° ¯ ¯f¾ff ½f f¾f½f½° ¾ f° ½f ffJ@ Jfff#ff¯  ..D- fff.D ..9D- f°–f°–¯ °–f¯ff° fnff°fff€€ff f°– f°– °–f°¾ °f ¾f f° ¾fff°°fff° f½¾f° Jfff#ff¯  ..@ ff°–¾f½f¯ °–f¯ff°ff f¾¾ f°ff ff°ff¾ff©¯#f f°¾ff¾°f¾ f°f ¯fffff°¯ °°––f° f°°f ¯fff°–f° Jfff#ff¯  .-. . .ff – f½f° f°–f f fff°¾°f f fnf° f€f°ff° ¯f°€ff°¯ ¯ ff°¾ ¯f½ ©ff° Jfff#ff¯  #..-@D ff°–¾f½f¾ °–¯ ¯ fnfff#¯ f°fff°n ¯ f°– f°¯f¯½¯ °°–f½f°nffff fnff°°¯ ¯¯f°€fff°– ¾f–°f¯ ° f½ff°¯ f°¯ °f¯½ff°f ff°– ¾ ¯ ° .9@- ff°–¾f½f¯ °¾f°ff.--- ff°–¾f½f¯ °–f¯ff° fnff°ffff€#¾ f¾f¾ f½f ¾f°–ff¯ff¯ ¯fffff°¯ ¯ff°f°– ¾ ¾ f¯ ¯ °f fff° f° ff° Jfff#ff¯  .ffff¾°f fJ@ff°¯ °–f°– f°ff°f Jfff#ff¯   . f¾ ¾ f°–¯ °¾f° fnff°ff# ff¾¾ f½f f¯ff¯©¯#ff¯ ¯ff° ¯ff °–f°°f f°–f°ff°¯ °nf½f°°f Jfff#ff¯  @ .9.9.-- ff°–¾f½f¯ ¯ fnffff¯#½f fff¯¾ f¾ f¾ff¾ f°fff f°½f nff °–f°¾f½f½° °–f°¾ °f °–°f°°fff° f f°f Jfff#ff¯   . .ff f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ° f½ff° f½f f° f°f¯f¯½¯ °ff°ff°f€¾ f°f fn ° °–½f f °f f° f°°f ff°¯ f¾f °f°– fnff°°©–f ¾f¯ °©f–f¾ ¾ f°– f f¯f°f°–f° Jfff#ff¯  J . ¾ f°ff °¾ff °fff° f¾ f–f°––f°f°– f°–f°–½f f°f ¾ f ff°–f°– °f°¯ °n ff°f fff°¾ f ° °– fJ@ Jfff#ff¯  ..DJJ . f€ff° fnff°°¾ ½f¾ f½¾ ¾f¾ff °¾ff ff°¯ ¯ ff ff°––f Jfff#ff¯  . -@D f¾ f°– °–° f°ff°f ° f°ff ½f¾f¾ f¯f©f f ¾ f½f f ° f f½f¾f f¯ ¯ fnfffff ff ff# f°ff.ff  ff¾¯f½¯ff°f°% f  f°¾ f–f°f%¾ f¯f ¯½f½f °–f°¾ °f f fff° f½ff° ff°fff°¯ ° f½ff°¯½ff°  Jfff#ff¯   @ .# .-@D ¾ f°–f°–¯ ¯ f¾ff° ff¯ ¯ fnfff f f ¯ff °–f°¾ °f f¾ff° °fff°¾ – f¯ °–f°– f °f Jfff#ff¯  . f°–f°–¯ ¯ fnfffJfff ©f¾ f f °¾ff f°fff° f  f¯ ¯½°f f°ff f°–f°¯f  f¯ ¯ fnff¾¯f°f¾ f¾ff¯ff¯ ff¯ f ff°¾n¾ f¯f–ffff©¯ff¯ ¯fffJ@ff°¯ °n½¾ f°°f Jfff#ff¯  .9-- ff°–¾f½f¯ ¯ fnfff ff¾¾ ½f f€f©f ¾ f¾ff¾  °–f°f°–f° f% f½ff°–f°¯ °–f f½ ff¾%f¯ °–¾f½f©f°f °–f°f°–f° . .-- ff°–¾f½f°–° f¾ f ©fff°¯¾ ½f¾ff¾ f¯f–ff ¯ f°½f ff ¯½f°f¯ ¯ fnfffff€ ¾ f°f f f°–f°–¯ °–f¯ff°f¾¯f°¾ f°f© ½f fJ@ff°¯ °©f–f°f f ©fff°f°– f°–f°–f¯ Jfff#ff¯  # . D9-@D..9..9... .

 f°–f°–¯ ¯ fnffff ¾ f °–f°¾ °f ¾ ©¯fff¾f °ff° ¾°–f½ f–°f ff°–¾f½ff°– °–f¾ ° ¾ f¯ °ff°°f€¾ff¯ ¯½ f°f f f ¯ f° ¯ °–nf½f°fff ¾ f °¾ff fff°¯ °f¾f°¯fff ¾ f°f Jfff#ff¯ ....J f°–f°–f °–– f¯  fff½ ff ffff°f°–¾ © °¾ ° f°f¾ °–¯ °–f°– f°–¯ ¯ fnfffJf °–f°¾ °f fff°¾ f f f ff¯° °–f°fJ@ fnff°° ©–f¯ ¯½ °–ff°–f f¾f°¯ ° ff°f½f ff½ff°– °–°f° f°©–f°¯ ¯ ° f°f Jfff#ff¯  .@9D f°–f°–¾ °–¯ °–nf½f°fff¯ °–f°¾ °f fff° n°f f° ¯f f°–f° Jfff#ff¯  ..D .D.. .¯ Jfff#ff¯  J . - fff..9D- f°–f°– ¾ f°–¾f ½ff f° ¯f¯ff¯ ¯ fnfff€ ¯ff °–f°¾°f fff°¾ ¯ f½ °ff°– f°f f°f¯ °–f°– f°–f¾¯f°©–f f½f¯ °–f°–f° ½ °ff¾ f¾ Jfff#ff¯  DD .@D .ff °–f°¾ ° ff f°f ¾ ff° ½ f°–f f Jfff#ff¯   .- f ©f ½ ¾ °– ff° f°ff ff°– ¯ f°¾ff¾f°f¯ ¯ fnfffJf ¾ f½f f¯ff°f°ff¯°¯f°f¯ ¯°ff°–f°– ¾ °– f °–f°°f¯ °–°¾¯¾¯ff°f° ff¯°¯f° ¾  °–f°¾ °f ½ ¾ °– ff°¯ f fff°¾ ¾f Jfff#ff¯  .9.DD 9 f°ff¯ ¯ fnffff°¯ °f¯ ff¯ff°½fff ff° Jfff#ff¯  .. D9- f¾ ¾ f°–¾ f°–¯ ¯ f°½ ¾ff°f°– fff¯ °–nff°ff. # fnf f°– f°–f ½f° ½f ff°ff°–f¯f°–f ––f° °¾ff f fff°¯ °–ff¯¯¾ f Jfff#ff¯  ..D f°–f°–¯ °–f¯ff° fnff°fff¯ °–f°¾ °f fff°¯ ° f½ff° ¯ff° f °f¯f½° ff f Jfff#ff¯  .@- fnff°ff. f°– f°–f ½f° ff¯¾ – f¾f f°¯ ¯°¯f°°f ½f ff°f ¾ ..9-.-J ff°–¾f½f¯ ¯ fnffff ¾ f°f©f° °f¾ °  f–f f° fff°°f °–f°¾ °f ¾ ¯f°fff° f f ff½ ° °–f°f f fnff°°¾ °f°f¾f f¯ff°¯ff fff°ff°¾°f ff Jfff#ff¯  .D # .© °¾ff ff° f f° f Jfff#ff¯  J# .f© °–f°¾ °ff fff° f°– f ¯ff° fJ@ Jfff#ff¯   #@ . f°–f°–¯ ¯ fnfffff€ °f¯ f¾f¾ f½f °–f°¾°f fff° ° °– f f–f¯¾ f f fnff fff° ° °– f¾ –ff¯fnf¯ ff°¯ ¾f½ –  ¯½f fff f©–f ©f–f f fff °–– f¯ Dnf½f°°fff°¾ f ©f–f f° f°fff°n ½f ©ff Jfff#ff¯  .ff °–f°¾°f f°fff°¯ °©f  °f¯ f° °f°– f°fff° f½f¯ °n½ f°°f Jfff#ff¯  # .D . ff°–¾f½f°–°¯ ° f½ff°½ °–¯ff°¯ff fnfffff ¾ f¾f¾ f½f Jfff#ff¯   ..@- .9-@D- f¾ ¾ f°–f f ¾f¯ °©ff ½ f°ff°½f ff½ °–f f° ff f ° f°ff¾ °–¯ ¯ fnfff. ..D ff°–¾f½f¾¯ ° f½ff°°f€ff¯ ¯ fnfffJff¾# °–f°¾ °f fff°¯ ° f½ff°¾¯ °f€ff°–ff Jfff#ff¯  .- ff°–¾f½ff°– ¾ ff¯ ¯ fnfffff¾ f°ff ¯ f°¯ °½f°°f ff¯¾ – f¾f f°¯ ¯ f¾f©f°f °–f°f ¾ . - ¾ f°–f°–f©°¯ ¯ fnffff¯ ff f °–f°¾ °f f fff°¯ ° f½ff° ¾f° ff¯½ ©ff°°f Jfff#ff¯  JDD ..- D- 9 ¯°f°¾ f°–f¯ ff°– ¾ f °–f°½ ° f°ff. .-. - ½f f¾ ¾ f°– f°–f°¾ ¾ff¯ ¯ fnffff f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ° ¯f°¾ ¾ff°–f°– ¾ Jfff#ff¯  J . - ff°–¾f½f f°–° ¯½f f°–f°f½f½° ° f°f¾ °–¯ ¯ fnfff..D@ ¾ f°–f°– f¯f¯½¯ °–fff°¯¾°ff¯ °–nf½f°ff.@ .D f°fff.DD.D- f°–f°–¾ °–¯ °–f¯ff° fnff°ff#¯ °–f°¾ °f ff° ¯f f°–f° Jfff#ff¯  DD ..-@D- f¾ ¾ f°–f f¯½  °– –f°–– ff f¯ f°–f° ° f°f¯fff¯¾f¯ ¯ fnffff¾ ¾ f°ff¾f°– f°¯ff¯¾ f¯f©f f°½f f°–f° f ¯ °–nf½f°f¾ fff f¾ °¾ff f¾fff°–f f ff¯ °fff° °f½ Jfff#ff¯   .D# .@D- f°–f°–¯ ¯ fnfffJff f°– f°– ff¯° ¾f°–¯ ° ° f° ¯½ff°– °f°– °–f°¾ °f fff° ½f¾ ff¾ff f°f°–f° f°–f° fnff°°©–f ½ °–f ¾f ff¯¯ ° ff°–f°f¾¾ff°– –f ff°¾ f ¯ff° f°ff f–f f°¾f°f f–f f°¾f°f¾f ff Jfff#ff¯   . . ff°–¾f½ff°–¾ f°– ¯½f¾f ¾f°f¯ f€ff°ff..¯¯ ¯¯f°€ff ¾f°¯ °–f°nf° f°¯ ¯fff° ff°¯¾ Jfff#ff¯   .ff© °–f°¾ °f f°fff° n ff° Jfff#ff¯  J .9.¾¾ f°f¾ f °¾ff fff°¯ ° f½f ¯ ff° Jfff#ff¯  .J . . . -@- .- ½f f¾ ¾ f°–¯ ¯½°ff°f °–f°½ f°–f  ° f°ff¯ ¯ fnfff... ¯ fnfff ff#¾ f°– f°–ff°¯ ° ff°–f°f¾fff ½f ffJ@ ¾ f°–f°–¾ ¯ ¯ °–¾f½f°f°–f°°f f f f°¯ f€ff° fnff°°¾ f¾f fJ@ff° ¯ °– ½f°f°f °–f°nfff¯f€f -f Jfff#ff¯   .f° f°– f°– °–f°¾ °f ¾f°°fff°¾°f Jfff#ff¯  J .@- ff°–¾f½ff f¯f°°f¾ f°–°ff¯ ¯ fnfff# f f ¯ff °–f°¾°f ¯f°°fff° ¯ f¯ °°–f¾ f½ °°–f°°f f f° f–¾ ¾ f°–f°– °–f ff¯ ½ ©ff°f°½f°– °–f°¾ °f fff°¾f¯½f f¯½°–ff¯f°°f °–f°¾ f¯f Jfff#ff¯   . .D .D f°–f°–¾ °–¯ °–f¯ff°ff.-.D9 fnff°fff f¾f¯ ¯f°©f°–f°¯ ff–¾f½ff°–°¯ ¯ fnf°f ¾¾°f¾ f½¾ f¾ ¾f¾ff¾ f°ff °¾ff fff° ° f f ¯ff°¯ ° f f f° © °f f¾f° D°¯ °– f¾f¯ff fnfffff¾ ¯ f° f¾f °¾ffff°¾ ¯ Jfff#ff¯  . °–f°©f°f–f f f¯ °–f°¾ °f fff° f¾ f–f°––f°¯¾°f Jfff#ff¯  ..D. ....9-D- ff°–¾f½f¾ °–¯ °–f¯ff°ffJf °–f°¾ °f fff°¯ °©f f¾ffff Jfff#ff¯  .D- ¾ f°–f°–°–°©f ½ ¯f ° f°f¯ ¯½ f°f¯f¯ fnfffJff© Jfff#ff¯  .©f¾ f½f °¾ff f° ¾ ff° ½f¾ f°f Jfff#ff¯  . .-- f°–ff°–¯ ¯½°ff°ff°–°ff f°©f°°¯ ¯ fnffff f°– f°–°f°f°f ¾ °¾ff fff°¯ ¯ f° ¾ff° ½f ff°f Jfff#ff¯  . #.D f°–f°–¾ °–¯ ¯ fnfff.#  fnf¾ f°f©½f f° ©f° ½f f¾ f°–f°–©f f f–f°f °–f°¾ °f f°– ¾ ff°½f°– °–f°¾ f¯f Jfff#ff¯  .

 .. D@D- ff°–¾f½ff©°¯ ¯ fnfff¯f f°– f°– °¾fff fff°¯ ¯ ° f°°f Jfff#ff¯  . . D f°–f°–¯ ¯ fnfff.f ¾¯ ° ¾ °–f°¾ °f fff°¯ ¯½ °– ff° °f°– °ff° Jfff#ff¯  .D.. . .  °–f°¾ °f ¾ ¯ff¾f f° °–°f°°fff° f Jfff#ff¯  .9.D.9D ff°–¾f½f¾ °–¯ °–f¯ff°ff..@ ...

9-.9-D-@D@ f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff.-@ ff°–¾f½f¯ ¯ fnfffff¾ f°f¯f f¾f¾ f¾ff©¯#f °–f°¾ °f nffffff°¯f¾ f°f Jfff#ff¯   @- .@- f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff.¾ f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ° °–°f f–f°––f°¾ f° Jfff#ff¯  .# . f ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff#€ f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ° f½ff° ff° ff Jfff#ff¯  .. f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnffff° °–f°¾ °f fff°¯ ¯ °f½ f¾ff°n½ °–f°f½ff°– ¯ f° fff° ©f°–¾€f¾ ff Jfff#ff¯  . ¾ f°–f°–¾ °–¯ ¯ fnffffff°¯ °©ff° ½ °–f° f f° fff°f °¾ff fff°¯ °½¾f°f °–f° f Jfff#ff¯   . . .°f¯ f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ¯ °f ¯ °f°–f° ff f f½f° °–f°¯¾  #DJJ .. f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff#€ f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ °–f¯½° ¾f ¾f°f Jfff#ff¯  #DD .D- . ¯ f f ¯ f°½ ½ f°–f°ff ¾f ¯½ff°–¯ °ff° °¾ff f fff° °f–f°––f° Jfff#ff¯  .- f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff.f ff¯f¾ f°f¾ f¾f¾ f½f °¾ff °–f°fff° ½ ° °–f° n°ff° ½f ff @ ff f n°ff° ½f f¾ f° -f Jfff#ff¯  JJ .D-@. D- ff°–¾f½f°–°¯ f °ff° ff¯ f–ff fnffff ff°–ff¾ f½f Jfff#ff¯  J .. f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff.-# . --.@ .D .J ff°–¾f½f°–° f°f¾ f°–f°f ff°–° ¯ °–f°¾ ¾ f°–f°–¾ f°– ½ –f°©f¯ff fnfffff¾ f°f¾ f¾ f¯f ¯½f½©¯#f   ..D@# .9@ ¾ f°–f°–¯ ¯ fnfff.9. f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ¯ ¯ff f f°f–f ½f f°f ¯ff¯f°¾f Jfff#ff¯  DD J .f#ff f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ¯ °f f°f ff° Jfff#ff¯   D.-D- ff°–¾f½f¯ ¯ fnfff. - f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff.D.D- f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff fff Jf ¯ °–f°¾ °f fff°¯ ¯ °f fff° Jfff#ff¯  .9-.–°¾ f°f¾ ½f¾ f¯f¾ ½©¯f °–f°¾ °f fff°¯ °n½ f°°f Jfff#ff¯  .@ @ f¾ ¾ ff°–f©°¯ ¯ fnfff@fff f°– f°– °–f°¾ °f fff°¯ ° ¯f f°f Jfff#ff¯  ..-.D .D .. - f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff f°f°f°f °–f°¾ °f f°f°fff° ½f¾ f f–f ¯ff°–f° Jfff#ff¯  @@JJ .9.ff ...-@ f¾ ¾ f°–¯ ¯ fnfffJff f°– f°–f¯ °½f°°f ff¯¯f°f ¯ff °–f°¾ °f fff°¯ ° °–¯f ¾ f fff Jfff#ff¯  .9D- f¾ ¾ f°– f°–f°¾ ¾f f ¾f¯ ¯ fnfff©ff¯# f°– f°– fff°¯ ¯ f°¯ ¯½ ¯ f½ °nff° ff°–°ff°–f°– Jfff#ff¯  - .@..

9. D- f¾ ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfffff½f f¯ff¯©¯f °–f°¾ °f fff°¯ °–f°–f f©f f° f°°f ¯½ff°– °–– Jfff#ff¯  --# .-@ f¾ ¾ f°–¯ ¯ fnfff-ff€# ¯½ff  ¯ff °–f°¾ °f f ff ° f f f°f–f°––f° Jfff#ff¯  --DD . f–f°–f°–¾ f ¯ff°––f ff©°¯ ¯ fnfff. .9.ff°# °–f°¾ °f fff°¯ ¯  ° f¯f° ½ ff¯¯ff°––f°f Jfff#ff¯   .9. .

 f ¾ f°–f©°¯ ¯ fnfff- ¯ff °–f°¾ °f fff°¯ ¯ °ff°fnfff f°f f°f©–fff°¯ ¯ °f½ °– ff°°¯ °– ff ff°– ¾ ¯ ° Jfff#ff¯   .9.9-.ff½ f°ff¯ ¯ fnfffff Jfff#ff¯   # . 9@D-D f¾ ¾ f°–°–°¯ ¯½ °– ff°¾½f f°¯f€fff¯¯ °– °ffJ@ .

9@D-D-- - f¾ ¾ f°–¯ ¯ fnfff¾ ¾ f°f¾ f f f°fff¾ff. .f– f°¾ff¾f °–f°¾ °f  f–f½ ¾ff°°fff° ¾ ¾ff° Jfff#ff¯   DD .  f¾ ¾ f°– ff¯ ¾f°ff f fnffff ¾ f°f–f f °–f°°f fff°¯ ¯ °f©ff° f fff  fnf¾ f°f¾ f fff° ¯ ¯ °ff¯ ½f ¾f ff°ff¾¾ –ff ¾¾ff° f° ff °nf°ff°–¯ °¯½f°f Jfff#ff¯  . f¾ ¾ f°–¯ ¯ fnfff ff¾ f¾f¾ ¯¯fff ¯ff °–f°¾ °f fff° f¾ f¾ °nf°f ¾ ½f°©f°– ½°f f° ff f fff° f¾ fJ@ Jfff#ff¯  J@D .J f¾ ¾ f°–¾ °–¯ ¯ fnfffJff¾¯fffff°¯ ¯½ ½f°©f°–¾f°f Jfff#ff¯   ..9@ D f¾ ¾ f°–¯ ¯ fnfff f #f¾¾f¯ffffff %fff°–9 °n½f¾ –ff¾ ¾ff°–f f f° °– ¯f ¯ f°©f–fff¯¾ ¯ ¾f%¾ f°f©½f¯ff °–f°¾ °f ¾ –ff ¾f°f°–¯ °¯½f°fff° f Jfff#ff¯   .9.

90780-:90:.2039...2...203008.3 /. -./.-080509.5:3802.:9.3:7:2030/ ::5-08..7  -:..::./..3:7:./9072.:.7.203::73.8.390780-:9 #.390780-:9 2.203.3503:8..--&2..3 :89.989..78..3-0-..78.$9-03..503:8...3.9:/.3:9..7:8..-08..../.3. 80.8 :39:/-../.3!03.23-7.203.7:9.7.9.2:3-09:507....3.7/03.7-07:.3 202-:9:.9025: /.8..9.5..-.707.33.3503:8...875:9/03.85:3203.5073.-07:9.3 .875:9/...39.3-073../...55:3..3 5..3:380-:.8.8.2..3-.8./.3 $09.3.-.3:8.3..3203.9.   8.3:/.2./7.25::39:-. 5.3907/08./ 3380.9.. 7:..90780-:905. 9-..3.7:2.05.. 2...73.9.25:-.3 .3 :-07/4.799.7.9-.3/4.-8.:9.2  &8. 09:.8.390780-:9  %/.3.3  4.3:39: 202-05.7...8 .25.3.#.805.9.3..8  - 944338./.8::..7.0850/805..2:2.8047.5.2.7..8././.3.7..8..-- !073.207. %/.3503./..:$.380-08./8.3-.7.8090.0:.3.0:3.3.3./.5./.05..907507.38..7.....--&2..3/.8 507.5:973.:-07/4..8$.3/.32:.3/. .90780-:9208/-.3 . - ..:7:3./.92./.-0703..8.38.$9-8..203:.7/.3-08.9.8:./$3.2:5:3.:.802:.3.3..7...7.3/03.2:3/8..29025483.7..8.8/.80.7:2./4..--..7 8.3.3*8.--&2.50.8.5.2.3-.8:/..8... $..38:3: 8:3:05...2.--  .7:9.:. !.. .22 ..8.2.5.3 ./.8.$9-..!03.3. 9:9:58.-05..-.3:7:8 ./.9.5....8./.3.705..8809507:8.30.-8.7:3:3/.7203.9.7:9.2030..8.3.5073..33.7-3:/99.:-07/4.380.9..: 803.9:39:3-.39..203/03.25380.8.202-.3.203008..3:30:3/.3..8.3 :8.-8..3.3 :  -:.9.3.+.3.05.:.:39:-07:25.:2.8007.7 3.802:.3.203. 3. ./0.35.$9.7:9.-:..3-07/4.5..:22./..7.2.3/4.7/.2.75.29...3-...907-0-. 3. $..7.75072:./.33/.0.3-079.2:3 1.2:7:8..90780-:9.3.7 - 3/. 39.9.7/.93.3.3.8/.3.8.2033.805.7./..3//:3.7.3:39:-8./.3 5073.9 3.3-0./.--&2.-07/4...3202-073..9...$9.720239.2.90780-:9-8..37..:9.  !07.7/4.7203.9. 7.203/.2.3 8.7..3202:9.7..3  .89..5.3203.05.8.:2:7/.9/..702.-.5:  %:25...7:9.-..2. 02..9:9. 9:.8..2.3./.90780-:9803.7.77:2.7.3 %-.5-.5.3 .-:.0:...203.875:9.9203/03.9..9/.3.08.2-. ..7.3/4.39.05..7:9.-8.8:9..39.7..7./..9/.7 $02:./.3.3#. $0-.38047.8. 8047..5./03.22 :-.080/.3.-8.-073.-.5:3/.37.-0:2 :3.35.8:/.3/-:.8.2030..7503:9:7.7/-0702:/.7.347..5.9.7503:8.39:.9:8.380-:.3. 203::73.73 #.7  ..9: 2.3:9..3539.809..3..2.90780-:9 0.8.8. .7:7:3.5.3...7. 2.35029.2:38.3.$9/03.:88..09:7:3..2:/9.380.3. 508.8..7/.$9/03.7:9..3..89907.2.7..3802:.25.3..-. :9.5/4.3 2.2.-0790..8...2572039. .3...8:9..3503:8.8.38.80..9 ./.--&2...5. 47.7:9..7/79..5:7. 5:3.  .-.37.3:5. .3503:8.2.89 .3503:8.7.30.:2020:39:3.9:5:32030../..-07-3..::5..3.3/.80.3.-49 202-0/03.3507239.507:202-.. 0..203008.32.907..79.2578.9.3/4.8..202-./.7.8::.3 -0.72:/.8.7/.39: %.9503:8.-.3.38./43.7:9.-07./.:-07:.7.3.7.875:95:39/.5.7203.390780-:9:.8.3.3.9/..05.7:9.9.-075./:.7 -03. 503:8.3 03.39/..3.30:.8.79..7  .8809..9:9.5.3203.5.-07:9.....38..203.7-3:/99... %07:8/4.--&2..3. :9.3/4..39:8.//:3.8:/.-./03..3.3:9./4.390780-:9 $:/.3 3.079.3.33.97.3./..2.:3:9.203.05.33.5:3805.39.3.9:39:-.78. 503:8.2:.3#.307/3%.7:..78.:2..3-08.47.-0/.90780-:92030:.7:2 !03:8....-9.38..5:3..3.389..7.3..:/03.9:../-08.203/.9:9..38. - .--  $:-.2..8.3..7.2..875:905.8907.3203.202:9.../.3 ..7#.05.3..3-.3503:8.93.:..395030.7 .33. .../.: -07/4....90780-:9/03.35.93.33.$9. /4.305.7.-:.39/...3 07. 80-.. .7#.:.$9203...-... .$.83.35073.3-07:./.05..81..$..-.--&2.7..3.380:7:.2.-0:25073.$9.88.. $.05.907-:./.3-.39.9.3-07/.--&2.87-.2030.5.-8.7 2.939:33-.-:.7.7...574/:803.-3..3..:9.3-03.3.3202-.3/.285073./.$9..3/4./.03.3:39:-.3.$9-07003/.3-.3.:. . .25:203..7 $03.7:2..05..3.-5072443.

 f ° f°f°– f°½ °–f¾ff° ¾ ¾ f°–  f f ff¾ f f °f¯½ °f¯f°¾ff°–ff°¯ °–f¯ f f€f¾ ¯ °–f¯ f° ½ ° °¾ f°¯ °–f¯ f½ °– ¯ f°–f° °f ½ f¯f f° ff ff½ °ff f°f ¯¾f°f ½ f¾ff°f f f½¯f¾f ½f° ff f f½¯f¾f ½f° –f f° ¯½f f ff½ °f © f° f ¯f f° °f¯f ff½ °f ° f° ff¯f°– f° ° °¾ f°– f°– ½f f°ff f°– -f ½ °f ¯f f° °f¯°ff°–°–°¾ff ff¾¾ ¾° ff f°– ¯ff¯fff° ¯¯½ ¯½¯½ ¾f°– °–f °–f ¯f–ff ¯f°–°f f½f¾ff°¯ °–f½f fff°–f°–¯ °–f°–f ¾  ff¯° ¾ f°–¾ff° - –fff¾ ff°–° f°– f°f @ °f f°¾ °¾ ff°– ¾ - –fff °–f°¯ f°f ° °¾ - –ff½ °–f°– °f- –fff f ¯ ° f° ° °¾  °f°f f ff°–f°–  f¾ff°° ½ f°© f¾ ¯¾f°f°¾ff -f¯° ¯f° f¾ f°–©¾ff°¯ °© ¯¾f°f f°¯ °–f°–° ½ ° °¾f ff f°–° f–f°– ¯ffff°–¯f¾ff ff° f½f°–°°¾¯¾ f°f ¯ f° ¯ °©f ¾ °f°– f°– ¯ff½ ½ f°ff° 9 ¯ f°–¯ ¯f°–¾ °–f©f f°½f¾f f¯f°f #@ ff f¯ff°¾f°––f¾ #fff°– ff - –ff ° –ff½ °–f°– ff¯¯ ¯ f°f°–°f½f¾f f¯f°f - –fff¯ °©f  f° f°– - –ff ° –ff ¾  f°f°f¯ f°–– °–f°° °¾¯ fff¾- –fff 9ff°f fff° f°–¾°–f¯f f f°–ff°¯ °–f¯ f ¯ ¯½ ¯ff° f°¯ ° f f f° ½ ° °  ¯–f °–f° f f ff¾ ff¾ f ° °– f¾€f ¾€fff f ff° f ff°f°– ¯ °–f¯ ff ff¾f¾¾ nff° ½ ° ° f°¯ °– ¯ f°–f°½ °¾ @ f ½ ¾f°¾ff f ff¾¯ff¯f°f¾ f–f¾f½ ff° f –ff°f€°¯ °–° f f¾€f ¾€f f°–f f ff¯ f ¾ f f ff°f¾ f f f½f f¾ff°¯ °–° f f° ¾ ° ¾¾ f–f¯f°ff°– –f¯ ff° ff¯ f ¾  ff€f ff . f ½ f¾ff°© f° f f°¾ff ° °– ½f f.¾ff° ¾ff¾ f°–ff f°f ¯ °©¯½f½ ¯ f ¾ f¯f¾© ½f f¾f°–f f°– ff f f°f ¯ °–f½f° f f ff¾ f f f f°ff°f°– ff¾° ¯ ¯ ° f° ½°f" 9 ¯ f ¾ ¯ °©ff ¾ff¾ f°– f°– ¾ff °–°– f–f¯f°f°¯ ¯ fff°– ¾ff f °f ¾ff¯ ¯°f€f ¯f¾© ° f-f ff°– f° –ff°– ¾ ¯ f° ¯ ff¯ ¾ ¯½ff° ¾ f-f ¯ °–f©ff°¾ff¾f f  f¯¯f°°f f¯°f°fff° Jff# f¯°f© °f  Jff# f¯°–f f f°f©f  °f ff ¾ff ° °–½f f. f½ f¾ff°f f°ff f°¾ff ° °–½f f.

° f°.-D°ff°–. D D-f ff¯ ½ff°°f¯f °f¯ff¾  f°– f° °– ff¯ . °–f°–°f f–¾ ¾ f°–f°– ¾ ¯½f° @- ½f f fnf¾ f½f¾ f°ff °¾fffff° ° f f½ °–f°nf¯°f  @D°f. °°f f°.f @- ff°–¾f½ff°– ½f f¾f°–f¾ f°ff °¾ffffff°¾ ¯f f °f¾ff° f° fff° ¯ f¾fff ff¯  f° ff°–¾f½ff°–f½f f fnf°f½f f¯ff¯f¾ f¯f¯ff¯  f°½f ff½ f½¯ff¯ fnff °¾fffff° ¾ ¯ f°¾ –ff½ °f ff¯f°–f°°f . ° ¯½f°  f°. ¯   @- ff°–¾f½ff°–¯ °– ff°¯ ¯ fnff½ f½ff °¾fff °ff°f©f°f ½f ff©f f° ½ ¯ °f f°©f¯ °– ° fff° ¯ff°f ¯ff °f f°f°–f°– ° f°f½f f f °¾fff °ff°f©f°f f° ff°–¾f½ff°– ¾ f°ff  f°f½ f½ff½f f½f–¾ ¯ ¯ff° f°¯°¯ °¾fffff° f°½f f°f€ff¯f°– ff¯ f°¾ ¯½°f @@D°ff°–. °–– °––f¯ .ff. ¯ ff @- ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°ff¾ f¾ ¯ ff°–¾°f ffff% f¯f f °–f¯ff¯% °¾fffff° ¾f°f f° f°°f f° f½ nffff°f f° ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°f¾ f°ff ¾ f¾ ¯ ff°–¾f °¾fffff°ff€f°f  °ff°–. f½°.ff ¾f @- ff°–¾f½ff°– f½ f½f¾ f°ff °¾ffff°–f°–ff ff°° ½f f°f . D°ff°–. °–¯f¯f°f¯ f-f @- ½f f fnff°ff°f¯f°¾ f°ff f°–f°–¯ f¾f ff°ff°¾ ¾f ¯fffff° ¯ f¾ff¯f° ff½ff°– ff°°f f°f½f f fnf f°–f°– ¯f° ¯fffff° f¯ f¯f°°f . °– f @- ff°–¾f½ff°– f½ f½¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°–¯ff¾ f°ff °¾fffff° ¯ ° f½ff°¯¯f €f f°f¾f€¾ f¯f°f°–¾ ¯½°f .D°ff°–f°–f f¾ @- ½f f fnff½ f½f f°¯ff¯¾ f°ffff °¾fff f ff°fn°f °f f° ¾ff° ff°–f° f½f ff¾  f°f f–°f½ °–f°f¾  ff¾¯¾°f f° ff°–¾f½ff°–f f°ff©f f f ¯ f°¯ °–f°–f ff°–f°°f f°¯ ¯ fff° ½ff°f °¾fff °ff°f©f°f J D°ff°–f°–f.DJJD°ff°–.D°f ©f f f½f f f°–f° @- ½f f fnff° ½f ff°–f°–¾f ½ff¾ f°fffff °–f°¾fff°–¾ f°f f½f °–f f°–f°–¾f f° °–f°¯ °–f°–f f ff°–f° °¾fffff° ¾ ¯ f° °–f°f¯f-f¾ f¯f f ff°–f©f°fff f°–f° f½f f¾f¯f .f @- ff°–¾f½ff°– ¾ f°ffff ¯ff°¾fffff°¯ °©f f¾ –ff½ ff°°fff f½ff°– ©ff°°f D°ff°–f.D@ D°ff°–.-D°ff°–f°–f. ¯½°f f©ff° @- ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°ff½ f½f¾ f°ff ¯ f° f½f f€f©fff – °n°f °¾fff ff° fff° °–f°¾ f ff °–f°½°f°– ff°f¾  f–°f .ffn @- ff°–¾f½ff°– °–f°f¯f°½f ff½ f½f f – °n¯fff¾ f°ff °¾fffff°¯ °©f ¾f°f f° ff°–¾f½ff°– f °¾fffff° ¾ f¯ff° f½f f ff .D°ff°–. ¯  @- ff°–¾f½ff°– f¯ f°°ff½ f½ffff½ f½¾ ¾f¾ ¯ ff°–€f f°–¯ff ¾ f°ffff °¾fffff° f f° f f–°f fff° f° ¾ff°°f f° ff°–¾f½f¯ °– ff° ¯ ¯ fnf°f½f ff¾© ¾ ¯ ff°– f¾ f°ff °¾fff ¯ ff° f–°f fff°f°–¯ f f° f . °n½ff°.-D°ff¾¾ff°– ½f ff¯ f-f °f @- ff°–¾f½ff°–¯ fnf°ff½ f½¾ ¾f¾ ¯ ff°–€f ¾ f°ff °¾ffffff° ©f–f f¾€f ½f f°ff .D°ff°–f¾¾ff°– ½f ff°– f°–¯¯°½f ff @- ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°ff½ f½f¾ f°ff °¾ffff°fff°¾ f¯ ¯½°f¾€ff¾ ¾ff°–ff°¾ ¾f¯f¯ff¾  .f° ¯f°f½f ff½ f½°f¯f ¾ ¯ °–f° °–f¾f°f¯f¾°– ¯f¾°–¾ ½ fff° f ff° D°ff°–¯ °– ff°¾ f°¯f ff f¯ °©f f f @- ff°–¾f½ff°–¯ ° fnf°fff½ f½f °¾fffff° ¯ff° °f f°©f fnff ¾f¯½ff¾ f¾ ¯ ff°–€f ¯ffff°¯ °©f ¾ f°f°– ¾f f°¯ ° f½f ff°f°– f°f . °°f° @- ½f f f¯ff°¾ f½f ff¯ f ff°¾ f° ¾% %¾ f°ff½f¾ ©ff° ¯ff f¯¾ffff°½ ° °f°–°f¾ f f f°f©f°f  D°f.ff. ½ff°.f-f @- ff°–¾f½ff°– f °–f¯ff¯¾ f°ff °¾fffff° f°–f°f°f f° °f f° ff°–¾f½ff°– f°–f°ff°ffff¯f °––ff°f°–f°– f¾°f ¯ff fnff¾ f°ff °¾ffff ff° ff°– °–f°½ °ff¾   D°ff°–. f½f°–f° @- ½f f fnf¾ ¾f¾ ¯ ff°– ff °¾fffff° f¾f°  f°¯°f D°ff°–.D .D°ff°–f°–f.D.D°f. °–f¯½° @- ff°–¾f½ff°– f¾f¯ ¯ °–°–¾ ¯ ff°–¯ff °¾ffff f–°fff°¯ ° f½f f¯½°f° . °fff° @- ff°–¾f½ff°– ¾ f°fff½ f½f¾ f¯ff f°f°– f fnf¾ f¾ ¯ ff°–  °¾fffff° fff° f° ¯ff° f¾  f° f f©ff° f ½f f¾ ¾ f°– f¯f-f  D°ff°–f°–ff–f @- ff°–¾f½ff°– f½ f½f¾ f°fffff½f f½f– f°½ f°– °¾fff fff° f°–f°–f¯ f°f¾  ff°¯ ¯ ff¾ f–f°–f¯¾¾f f–°f .D°ff°–. ¯ fff°ff¯f @- ½f f fnff½ f½¾ ¾f¾ ¯ ff°– ¾ f°ff °–f°f°–f°°f f°ff° ff¾ f f °¾ffff°fff° ¾ f° nfff ¯ ff°¾ –ff½ ©ff° f° fn°f °f ff°f  .DDDD°ff°–. °–f°–f .

fff¾ ½°ff°-f @- ½f f fnf¾ f½½f–%f½f– ½ f°–ff¯ff¯%¾ f°ff½f¾ ½f¾f° ¾f°°f f° ½ ff ff°–f°–f¾f .ff. ° °–f @- ½f f fnff ¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°– f½f fff¯¾ ¯ff f°fff° °ff° f ¾  f°ff° ¾ ¯ f°½ ° °–ff°°f f½f f½ °fff½ ° °–ff°°fff°¯ °©f f  D°f. °–f¯f$.DD°ff°–.@D°ff°–¯ °©f f°¯ff°f° @- D°¯ ½f¾f°f¾ff¾ f°f½f fnf¾ f¯f °f½ ° ff°% fnff¾ f°f f°f°f%°¾fff ff°¾ ¯  D°ff°–.ff f°f @- ½f f ¾½f f f¾ f° ° f¯f°½f f¾ – f¾f%¾f°°f¾ f°ff% ¯ f°f°f ¯°¯f° ½f ff°f n °¾fff fff°¯ °©f f°ff°–n f¾ f°½f° f  D°ff°–. °–¾f ff.ff¯ ¯ f°–f°¯f-f f ¯ f° .D°f.ff @- ½f f fnf¾ f°ff °¾fff¾ ¯f°fff° f¾ff¯f° f° ° f¯¾ ¯ff°––f f–f°f  @D°f.ff9 °ff°– f°9 °f f @- ½f f fnf¾ ¾ f¾ ¯ ff°–f¾ f°ff½f¾fff° ½ ff f½f°–f°f ©f ff°ff  f°°f  .D°ff°–.f– % °¾fffff° ©f–f f°°f$©f ff°°fff½ ©ff°°f fnff¾ f°ff D°ff°–.D.D°f.ff9 °–f¯½° @- ff°–¾f½f¯ °¾f°ff¾f°–f°–¾f ¯f¯ fnff¾ f°ff °¾fffff°¾ – f¾ ¯ ff DDD°ff°–f°–f @- ½f f¯ °¾f°¾ f°ff f°–f°–¾ ¾f°f€f¾ff½ °f f f°ff f€¯ff f° f½¾f°°f °–f° f°¾f½f° ½f f f f°°fff¯ff°f f° ¯°¯f° °¾fffff°¯ ° f½f f  D°ff°–. f @- ½f f fnf¾ ¯¾ ¯ ff°–¯ff ¯f¾ f°ff½f¾€f°°fff° f¯ fn f¾ f° f°fff° f . ° f½f°¯ ¯. ° ff°ff.ff.ff–°– @- ½f f fnf¾ f½f¾ f°ff¯ff°¾fff½ °fff°¾ – f¾ ¯ f°ff° ° f f ©fff° DDD°f.ff ¾f @- ½f f fnf ff¯¯f¾ff¾ ¾ f¯ ff°¾ ¯ ff°–f©f¾ f°ff¾ f½¯ff¯ °¾fff ff° ¯ ff°f–©f ff°°f ½ ©ff°°f¾ f¯f f° ½ nf f°f nf°–f°ff f°f¯ff°f¾f¾f f°f° f° D°ff°–. °–°ff° @- ½f f fnf¾ f°ff ¯ f°¾ ¯ ff°– f° ff¯¾© ¾ f°°f¯f°ff°– f °¾fffff°f¯f°¯ f f½f f°f f°f½f f fnff½f ff½ f½f¾ f¯ff °¾fffff° ff° ¯¾ f½f f°f . D°f.ff. ¯½ °f°f° @- ½f f fnf¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°– ¾ f½f¾ f°ff °¾fff¾ ¯ff©f°f f f° f¾  J D°f.D°ff°–. °n°ff°– f°–f°– ¯f° @- ½f f fnf¾ f½¯ff¯¾ f°f f½f¾ff° f f°¾ –fff©f°f f°ff° n°ff°– f° ¯ ° ° f¯f° f–f ff¯¯ff°––f .D°ff°–.ff.ff.D°f.f-f @- ½f f fnf¾ f½¯ff¯¾°¾ f¾n ff f¾ f°°f©¾¾ f°ff °¾fffff° ©f f°f°f ¯½ff¾f f°¯f¯f–f¯f  D°ff°–. °f°– f°¯ ¯ ½f ff°–  ° f-f @- D°¯ °¯ f° fff°f°– f°ff½f f fnf¾ f½f¾ f°ff . ¯ ff @- D°¯ °©f–f ¾ f¯ff° f °ff°– f¾ff ff°¯ff¯  fnf¾ f°ff½f¾ff° ¾ f¯ff° f° ° f f½f f¾ –ff–f°––f° ¾ ff¾ .ff.D D°f. °– fffJf¾½f f @- ½f f fnf¾ f¯ff f°f½ f½f¾ f°ff °¾fffff° ff°– ½f f°ff¯f °–f° ¾ –fff ff°–  ° f .f f°. °–°f @- ½f f fnf¾ f°ff½f f¾ f½f °¾fff¾ –ffff f° ff°–°fff°f¯f° f nf° f° f° f° .fff¾ @- ½f f fnf¾ f°fffff °¾fff¾ff°fff½ °f–ff°°fff°¯f© f°ff°¯ f¾f ©fff° ff¯½ ©ff°°f  D°ff°–.f @- ½f f fnf¾ f½½f–%©f¯ ½f–%¾ f°ff½f¾¾ff°f ½ ©ff°°fff f°°fff° ¯ °°–f °–f°¾f°–f¯ °–ff°f° . D°ff°–.@- ½f f fnf¾ f½f f¯f½f f¯ff¯f¾ f°ff ½f¾ff°fff° ©f–f f½ °n ½ ¯½f ½ °½f° f°¾ f–f°f .ff–°– f°.ff  @- ½f f fnf¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°–¯fff½f¾fff°¯ °©f ½ ¯¾¯f°–f f°ff° ¯ f¾f fff°–f° ½f f°f @D°ff°–.ff ©f¾f°f @- ½f f fnf¾ f½½f–%f½f– ½ f°–ff¯ff¯%¾ f°ff °¾fffff°¯ °©f n f¾ff €f°°f¾ °––f °–f°¯ fff°¯ ° ¯f¯ ¯f½f½° JDDD°f.ff.ff9 ¯f @- ff°–¾f½ff°–¯ f°½f ff½ f½f ° f ¾ f°ffff ¯ff°¾fffff° ¯ ° f½f ¯ff° f° ¯ff° °fff . D°ff°–.ffff°–. °–°– @- D°¯ °–ff°©f ff°ff½ ©ff°f°– ½ –f°–°ff½f f fnf¾ f½¾ ¾f¾ ¯ ff°– ff ¾ ¯ ¯fff f°½ f°–%¾ ¾ f¾ ¯ ff°–.ff@°––.ff.

fff¾fff¾¾ –ff¾ ¾f @- ½f f fnf¾ f°ff¾ f¯ f¾f°ff°¾ ¯ ff°–¾°f ffff f ff¯ f ff° f  °¾fffff°¯ ° f½f ff° . ° f½ff½ff°–  ° f-f @- ½f f fnf¾ f½ f f¾ ¯ ff°–¯ff¾ f°ff ff¯¯f¾f¾f f° f° ½f¾f½f ff ¾°° f°f¯¾ °¾fff¾ –fff©f°fff° f f° f°ff°  °f° .f-f @- D°¯ °©fff°¾ –fff°– f°nf°–f°  fnf¾ f½f¾ f°ff °¾ffff½ff°– °nf°ff° ff° © ff f¾ °–f° f .D D°ff°–.f¯%¾ f½f f¯ff¯f°–¾°¾ f°ff °¾fff ff° f f°f©f°f f°ff°¯ °©f fff° f° ¯ff°¾ f ¾ °f°–ff° f° ¾ –f°ff°©–f ¾f  fff°°f JD°fff°–¯ ° ¯f°f½ff°–f ° f @- D°¯ °¯ f° ½ nfff°½f f ¾ °  .D°f.. °f¾f° @- ½f f fnf¾ f½¯ff¯¾ f°ff½f¾ff°¯ ° ff°f°–ff f–f¾ f¯ ° °f°–°fff ¯ ¯ f°–f°– .JD% °¾fff ff°ff°½¾ ½ ¾ ¯f ..D D°ff°–.D°f.f @- ½f f fnf¾ f°fff½ f½½f– f°½ f°–¯ffff° f°–f°f JD°f. ¯½ °–f°¾ f½f¯f¯f-f f°.D°f@ ¯½f –f°°– f–¾ ¯f¯f-f @- D°¯ ¯°f½f¾f©ff°– f©ff° fnff°¾ f°ff ff¯f–ff% ¾ f½f¾f¾ f¯f –ff©–f% °¾fffff° f f°¾ –ff¯fnf¯f©f°f .D°f.ff. f¾f°ff°D¾f°.JD f°.ff-ff @- –f f°f¾ –ff¯  fnf¾ f½ f f¾ ¯ ff°–€f ¾ f°ff ff¯¯f¾f¾f f° ½f¾ ff°¯ ° f½f¯ ¯f°–©ff°– ¯ f°– f¾f  @-D°fff°–.°ff°–  °  @- ½f f fnf f°f%fff.DD°fff°–¯ °–ff° @- ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°ff½ f½f¾ f°ffff °¾fffff° ff°½°f€ f° f f f–°f JJD°ff°– f °–f°f f½ ¯ff° @- D°¯ ° ff°–f°f©f  fnf¾ f½f¾ f°ff °¾fffff° f f°f©f°f D°ff°– ¯ f° f°f f ¾ ff° @- ½f f fnf¾ f½¾ ¾f¾ ¯ ff°–¾f¾ f°ff °¾ffff°fff° ¾ f° f¯ f ff° f¯°f D°f.ff.JD°ff°–.ff ¾f @- ½f f fnf¾ f½f ¯ff°¾fff ¯f°f°°fff°¾ ¯f° f¯ f JD°f.ff–°– f°.@-D°f.D°ff°–.D°fff°–¯ ° ff° @- D°¯ ° –fff°f½ff°– °–°f°  fnf¾ f½f¾ f°ff½f¾ °–f°n ½f nf½ff½ff°– °–°f°°f f° ff°–¾f½ff°–¯ f°$¯ ¯ fnff° f¯f¾ ¯ f°½ f°– °¾fff fff°¯ ° f½f ¯ ff° .@- ½f f fnf¾ f°ff °–f°f°–f° ff° f f ½f¾f¾  ff°¯ ¯ °ff½f°–¯ f° ¯f D°f.D.ff ¯½°f ff°-f @- D°¯ °– ¯ ff° ff° f¯f f ff¯½ ¯½f°  fnf¾ f°f f°f°f% f°f .ff f f . ¯ ff¾°f @- ½f f fnff°f ½f fff¯ff°f°f°°f ¯ f° ½f ff°–f°–  ° f°f °¾ffff ff°°  . °– ½f° @- ½f f fnf¾ f½f¾ f°ff ½f¾ff°¯ ¯½  ¯ff° f°¯ °–°–f f©f°f f°f¯f f°– fnf .ff¯ °–f¾f f°¯ °–¾¾ ¯f¾f°¯f-f @- –f ff°f  fnf¾ f½½f– f°½ f°–¾ f°f f°f°f ½f¾f°fff° fff€ .D@ °ff°–. °ff°. ¯ff° @- ½f f fnf¾ f°ffff ¯ff°¾fffff° f½f¯ °° f°°f€¾ f°ff° fff D°ff°– ½ @- ½f f fnf¾ f°f f °¾fffff° ° f f½ °f .DD.ff@°–– @- ½f f fnff½ f½f¾f°–ff¯ff¯¾ f°ff °¾ffffff°¯ ° f½ff¾f°– f f° ¯ ° f½f f©ff°– °––  D°ff°–.@D°ff°–f°–ff¾f @- ½f f fnff¾ f f°–° °¾ffffff°¯ ° f½f ff f°½ °© ff¾  .fff @- ½f f f¯f°– ¯ff fnff¾ f°ff °¾fffff° ½f¾f°f f½f f°f .f-f @- f½f¯ °©f–f ff° f½f f¯ff fff¾ ½ °nf°f f°© f°–° – ¯½f ¯ f°f° f° .D°ff°–.f– f° ¾ f°ff °¾fff¾ –ff½ fff° f° ½ ff°°fff°¾ f ½© .D.@D°ff°–.ff f°f f°ff¯ ¯ fnff¯f° f°©–ff½f f fnf½f ff½ f½fff¯ff¯¾ f°ffff °¾fff ff° ff° f–°f½° ff° f° °f .D°ff°–@ ½© @- ½f f fnf¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°.D.fff @- D°¯f°–©ff°– ¯ ¯f°¾f f¾f  fnf¾ f½ f f¾ ¯ ff°–€f ¯ff¾ f°ff ½f¾ff° f f°¯ ¯f¯–©ff°– ¯ ¯f°¾f J°f. °– ¯ ff° @- D°¯ °– ¯ ff°ff¯ °nf¾ ¾ff°–f°–  fnf¾ f½¾ ¯¾ ¯ ff°–€f ¯ff ¾ f°ff °¾fff °–f° ° f f°°f¾  ff° ¯ ff– .

° ¯f@f f @- D°¯ °– ¯ ff° ©ff°f°–¾  fnf¾ f½¾ff °¾fffff° f¾¾ –fff½ff°– °–°f° .D°fff°– f¯ ¯ ff¾¾ f½½ ff° ¾f °–f°ff -f @- D°¯ °f½ ff°f°ff ff°–f¯  fnf°f¾ ¾f f¾ ¯ ff°–€f ¯ff¾ f°f f°f°f  DJJD°ff°–¯ ¯ ¯ff€ @- fnf¾ f°f f°f°f¾ f½¾ff¾½ff ¾ °f°–¯f°¾ff°– °f½f f°f .D°fff°–¯ ¯½°f f¾ff° @- D°¯ °–f f°½ ©ff°ff¯ ¯½ ff°f°©f ff°ff f°°f  fnf¾ f¾ ¾f¾ ¯ ff°– €f ¯ff °–f¯ff¯¾ f°ff °¾fffff° ©f–f f½ °©fff°–f¾f ½f f°f ff¯f½ ©ff° ©f ff°ff f° Df.°f. ¯ 9 °© @- D°¯ °f¯ f n f¾f° € f¾¯f° fnf¾ f½½f– f°½ f°–  DDD°ff°–ff f @- ff°–¾f½ff°– ¾ f°ff½f ff½ f½f¾ ¯ ¯fff °¾ffff fff° f½f ff½f ff ©–f°¯ ¯ f°–°©f ¾f f°¾f f ff¯¯ °–f f½¾ –ff¾f°f¾¯f° fnf¾ f½¾ff f¯f ff¯¯ °–f f½¾ –ff ¾f°¯f¾fff½f¾f©f ½f¾¾ –ff¾f°ff° f¾ °–f° f  . °–¯½f° @- ff°–¾f½ff°–¯ ¯ fnf°ff½ f½f¾ f°ff °¾fffff° ¯½f°¾ –ff¯f¾ °f -D°ff°–.- D°ff°–¯ °f fff f°f° f° @- D°¯ °f½ ff°f°–©ff f°f°–f¯  fnff°¾ f½ f f¾ ¯ ff°–¾°f %¾ ¯€f  %¾ f°ff °¾fffff°¾ f¯f f½ ff°¯ f D°ff°–¯ °f¯½ff°¯ ff @- D°¯ ° ¯ f°½ °f%f°– f° f° f f½f ¾ ¯ f°%f¾¯f° fnf¾ f½f¾ f¯f f °¾fff °–f°° f° ° ff¾  ½ °f ¾ ff°¾ – f¾ ¯  -- D°ff°–¯ ¯ ¯f°€ff @- D°¯ ° ¯ f°½ °f f°¯ °–f°–f° ¾¾ff° f¾¯f° fnf¾ f½f °¾fffff° f¾ –f ff°–¾f½ff°– °–f°f f©¯f °–f°¾ °f °¾fff¾ °fff°¯ °f f¾f¾f°f°–¾f°–f ff¯ f°ff° f°ff°–¾  --DDD°ff°–¯ ° f°– @- ½f f fnf½f ff½ f½f¾f°–ff¯ff¯ °¾fffff° f°–f°f°f f°f°––f°f  D°ff°–¯ °n½ff°f°– ¯© ¾ ¯°f @- D° nf½ff½ff°– f °nf°ff°°ff¾¯f° fnf¾ f½ f f¾ ¯ ff°–€f ¾ f°ff ½f¾ ff° ©fff½ff°– °nf°ff°  .D.@- D°¯ ¯ ff°f½f¾f©ff°– °–°f°°f °–f° fnf¾ f°f f°f°f @@JJ D°f.ff f @- D°¯ °–ff°½ ©ff°ff¾¾ff°f fnff¾¯f°¾ f½¾ff f°f f°f ½f¾½ ©ff°°ff % f% ©f f –f° f° ©ff°©¯f °¾fff J@D°ff°– ¯ f ½f f-f¾ f¯f @- ¾¯f°°¯ ¯f©f°¾fff½f f fnf¾ f½¯ff¯¾ f°ff °¾fff¾ffff°¯f© D°ff°–.°fff°–¯ ¯½°f °––f° ¯ff°f°– ¯½°f @- D°¯ ° ff°–f°f©f  fnf¾ f½f¾ f°ff ff¯¯f¾f¾f f° °¾fffff° ½ °¾ –ff f©f°f .D-@.D.. D°ff°–.D-°fff°–¯ ¯ fff° @- ½f f fnf½f ff½ f½f¾ f°ff °¾fffff°¯ ¯©f ff f°ff°f¾  .@D°ff°–¾f°–f  @- ½f f fnffff °¾fffff° ½ ff ff¾ f¾¾ff°f°ff ff¯ f f .ffff @- ½f f fnff°½f ff°–f°–¾fff¯ ° f½f ff °f f°f°–f°¾ f°ff °¾fffff° ¾ – f¾ ¯ f½ ¯f°f .ff.