SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 PEPERIKSAAN OTI 1

SEJARAH

Kertas 1

MAC 2011

I! jam

4

21/1

Satu jam lima betas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

I. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satujawapan sahoja. Hitamkanjawapan o~jekflryang disediakan.

4. Jika anda hendak menukarjawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkanjawapan yang baru.

Disediakan oleh:

AKRAM NEGERI TERENGGANU

Dibiayai oleh:

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

TERENGGANU ANJUNG ILMU

Dicetak oleh:

Percetakan Yclyasan Islam Terenggana Sdn. Bhd.

Tel: 609-666 861JI665218601 Faks: 609-666061110063

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak.

[Lihat halarnan sebelah SULIT

21/1 © 2011 Hak Cipta JPNT

SULIT

-2-

2111

1 Rajah berikut berkaitan dengan penemuan melalui k~edah arkeologi

..: Fosil

Bahan tinggalan sejarah Binaan daripada batu
-.

Tembikar Apakah langkah yang perlu diarnbil oleh ahli arkeologi untuk memastikan bah an tersebut diterima sebagai sumber sejarah?

A Merujuk orang sumber

B Membuat kajian saintifik

C Memperoleh pengesahan

D Mendapat perakuan rnuzium

2 Apakah bukti Zaman Neolitik rnerupakan zaman perkernbangan teknologi?

I Mula bercucuk tanam

n Mencipte peralatan tembikar

III Menghasilkan alat logam

IV Menjalankan upacara pengebumian

A r dan n

B r dan IV

C II dan III

D III dan IV

3 Rajah berikut merujuk bahagian pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara

x
-:

Kerajaan Srivijaya Pentadbiran ketenteraan
-.


Pentadbiran daerah 2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

-3-

2111

X ialah pentadbiran

A diraja

B pusat

C manu

D menteri

4

Keadaan bentuk muka bumi telah membantu perturnbuhan ekonomi Melaka.

Apakah bentuk muka bumi tersebut?

I Tanahnya yang subur

II Kaya dengan hasil burni

III Muara sungainya terlindung

IV Berbukit bukau

A I dan II

B I dan IV

C If dan III

D III dan IV

5 Rajah merujuk kepada peranan Bendahara dalam pernerintahan Kesultanan Melayu Melaka

Menteri utama

Bendahara

Ketua hakim

x

Apakah X?

A Pemungut hasil

B Penasihat raja

C Penguasa bandar

D Pengawal peribadi raja

2111 © 2011 Hak Cipra JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 4·

2111

6 Apakah strategi perang Tun Perak semasa mematahkan serangan Siam ke atas Melaka pada tahun 1456?

] Menggunakan perahu kecil

II Membina kubudi pantai

III Membawa ahli keluarga berpindah

IV Mengikat jamung di pokok bakau

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

7 Mengapakah peiantikan Tun Mutahir sebagai bendahara tidak disenangi pernbesar Melaka?

A Bukan orang tempatan

B Bersikap pilih kasih

C Tidak cekap dan ternan

D Tegas dalarn pentadbiran

8 Berikut adalah slogan Portugis dalam mis! penjelajahan ke Tirnur.

Gospel, Gold, and Glory ]

Mengapakah slogan tersebur digunakan?

A Mengernbangkan pendidikan

B Mernasarkan barangan industri

C Menguasai perdagangan rempah

D Menyebarkan tamadun Barat

9 Mengapakah kerajaan Johor mengerahkan Orang Laut unruk menjaiankan tugas-tugas

berikut? '

• Mengawal pelabuhan

• Mengawas perairan

• Menunjuk arah

A Menjamin keselamatan kapal dan pedagang

B Mengawal pergerakan pekerja di pelabuhan

C Memantapkan sistern pentadbiran

D Menjarnin kedaulatan negeri

2111 © 20 II Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

. -

SULIT

·5·

2111

10 Apakah tindakan pembesar Johor dalam menghadapi situasi berikut?

• Pertikaian antara orang Melayu Johor dengan Bugis

• Pentadbiran menjadi lemah

'------~~~------- .. ---.-~-----------'

A Mengurang kuasa pernbesar

B Mem inta bantuan Belanda

C Memantapkan pentadbiran

D Mengawal kuasa pernbesar

11

Kedah mengamalkan Undang-undang X dalam menguruskan pelabuhan

Apakah Undang-Undang X?

A Hukum Kanun Melaka

.B Undang-undang Pahang

C Undang-undang 99 Perak

D Undang-undang Laut Me1aka

J 2 Apakah yang dimaksudkan dengan cukai bebas kuala?

A Bayaran ke atas hasil pertanian

B Bayaran yang dipungut di sepanjang sungai

C Cukai yang dikutip di kuala sungai

D Cukai ke alas setiap individu

'13 Rajah rnerujuk sistem pendidikan dalam masyarakat Melayu rradisional

Formal

Tidak Formal

Apakah tujuan kedua-dua sistern pendidikan di atas?

A Melahirkan individu berakhlak mulia

B Memupuk perpaduan kaurn

C Menuntut pernbaharuan

D Mengatasi buta huruf .

2111 © 20'11 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

-6·

21/1

14 Senarai merujuk kegiatan ekonomi di Sarawak

• Tidak memerlukan sistem saliran

• Ditanarn di kawasan berbukit

X ialah penanaman

A B C D

padi sawah lada hitam padi hurna sagu

15

Masyarakat Kadazandusun percaya rnalapetaka akan berlaku jika mereka tidak rnematuhi undang-undang adat

Apakah malapetaka tersebut?

A Kematian

B Kejatuhan kerajaan

C Kerosakan tanaman

D Kebangk itan ternpatan

16 Dialog berikut mungkin berlaku semasa Perjanjian Burney pada Jun J 826 di Bangkok.

Rama III

: Siam juga mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai

Henry Burney: British mengiktirafketuanan Siam terhadap Kedah

Apakah pengajaran daripada dialog tersebut?

A Bermuafakat membawa berkat

B Bersatu mengekalkan keamanan

C Bertolak ansur terhadap penjajah

D Berwaspada terhadap kuasa asing

21/1© 20H Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

.,.

17 Jadual berikut merujuk kepada pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat.

"_ .. _.- Pusat Peotadbiran Negeri-Negeri Selat
1826 I 1832
Pulau Pinang 1 Singapura Mengapakah pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan?

A Kekuatan pertahanan

B Kedudukan yang strategik

C Keamanan lebih terjamin

D Kekayaan bahan mentah

21/1

Peta 1 menunjukkan kawasan Seberang Perai yang diambil oleh SHTJ pad a tahun 1800

PULAU PINANG

PROVINCE WELLESlY

I I

KEDAH i

I

i i

i I I

I

I SELJ.T MELAKA i

I

l__._~ . __

J

I

,

\

\.

\

\

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

Peta 1

SULIT

SULIT

• 8·

21/1

18 Apakah kepentingan Seberang Perai kepada SHTI?

I Kubu pertahanao

II Kawasan pertanian

III Pelabuhan persinggahan

IV Pusat pengurnpulan

A I dan II

B I dan IV

C II dan m

D III dan IV

19 Jadual berikut menunjukkan senarai Residen British di negeri-negeri Melayu

Tabun Residen Nege~ri ____
J,W.W Birch Perak
1874 J.G Davidson Selangor
P.1 Murray Sungai Ujong
1888 J.P Rodger Pahang Apakah usaha Sultan Ahmad unruk menjadikan Pahang negeri Melayu terakhir menerima Residen?

A Menggalakkan kemasukan pelabur Eropah

B Menggubal perlembagaan negeri

C Melaksanakan pentadbiran Barar

D Menubuhkan Majlis Penasihat

Pertelingkahan antara Date' Kelana Syed Abdul Rahman dengan Date' Bandar Kulop Tunggal di Sungai Ujong, telah berlaku pada 1872

20 Apakah faktor yang mencetuskan pertelingkahan rersebut?

A Pertikaian sempadan daerah

B Perebutan hak mengutip cukai

C Penguasaan kawasan pertanian

D Percanggahan undang-undang

21/1 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 9·

2111

21 Senarai berikut merujuk kepada kelemahan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu.

Kelemahan Sistern Residen

• Pentadbiran tidak seragam

• Undang-undang tidak selaras

• Tiada panduan menjaiankan tugas

Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem di atas?

A Mewuj udkan Durbar

B Mengembalikan kuasa sultan

C Menubuhkan Majlis Mesyuarar Negeri

D Membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

22 Sultan Zainal Abidin III tidak mengikriraf Perjanjian Bangkok 1909

Mengapakah baginda bertindak sedernikian?

A Mengurangkan kuasa baginda

B Tidak dibawa berunding

C Kedudukan agamalslam tergugat

D Hubungan Terengganu-Siarn terjejas

Jadual berikut merujuk Penasihat British yang dilantik di negeri-negeri Melayu

Negeri Penasihat British
Kedah George Maxwell
PerIis Kapten Meadowe Frost
Kelantan Jason.S. m 2.3 Apakah peranan mereka di negeri-negeri tersebut ?

A Memilih pembesar tempatan

B Memperkenalkan pendidikan Barat

C Mempengerusikan rnesyuarat negeri

D Menasihati sultan dalarn pentadbiran

21/1 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

-10 -

Abdullah: Hamba cukup kagum dengan Temenggung Ibrahim yang amat mengambil berat tentang sistem pertanian Johor.

Ismail

: Kita bertuah kerana pemimpin kita berpandangan jauh

24 Berdasarkan dialog di alas, apakah sumbangan Temenggung Ibrahim?

A Memperkenalkan tanaman getah

B Memperkenalkan sistem Kangcu

C Membawa masuk buruh India

D Membina sistem pengairan

21/1

Garis masa berikut merujuk peringkat pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak

1846

1842

1841

I Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka

Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke

Pangeran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Sarawak,

Pengeran Raja Muda Hashjrn memiota bantuan James Brooke untuk menamatkan penentangan di Sarawak

25 Apakah faktor kejayaan beliau?

A Kekayaan kewangan

B Kekuatan ketenteraan

C Kemahiran berdagang

D Kehebatan berdiplomasi

21/1 © 20 II Hal< Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

·11·

21/1

Jadual berikut berkaitan dasar pecah dan perintah semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak,

Kaum I Bidao2 Pe:kerjaan
Melayu i Pentadbiran
Iban Ketenteraan
Cina Perdagang<.ln 26 Apakah kesan pelaksanaan dasar tersebut?

A Meningkatkan tarafhidup

B Menjamin perpaduan rakyat

C Mengukuhkan kedudukan pemerintah

D Mempelbagaikan kemah iran penduduk

27 Apakah kesan pemberian piagam kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB)?

A Menguasai keseluruhan kawasan Brunei

B Menghalang perluasan kuasa barat lain

C Sabah menjadi negeri jajahan British

D Ekonorni Sabah berkembang

28 Apakah langkah-Iangkah yang diambil oleh SBUB untuk menggalakkan penanaman getah di Sabah?

I Memberi dividen

II Pembinaan kilang berasaskan getah

III Membawa masuk syarikat kereta

IV Pengeeualian cukai eksport

A I dan II

B I dan IV

C II dan IJI

D JII dan lV

29 Apakah langkah yang diambil oleh British bagi menghadapi kemerosotan tanaman tradisional?

A Membuka lebih banyak tanah

B Mernperkenalkan tanaman barn

C Menyediakan kemudahan

D Menggalakkanpenanaman

21/1 © 20 II Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 12·

21/1

36 Berdasarkan graf berikut, mengapakah harga getah mengalami kejatuhan?

c:: ::::I co a.

~

c:

5!~

E

to

m "0

.J::.

.;

CJI ttl

~+------.------~----r-----~-----' :r:

1930 1931

1929

1932

Tahun

Graf 6 .. 1Kedudukan harga getah antara tahun 1929 - 1933

A Kemerosotan mutu pengeluaran

B Kejatuhan pengeluaran kereta

C Kemelesetan ekonomi dunia

D Penciptaan getah timan

Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920

31 Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen di atas?

A Menilai kualiti buku sekolah

B Mengawal sekolah-sekolah Cina

C Mewajibkan pendidikan sekolah rendah

D Menetapkan bahasa pengantar sekolah

1933

Tindakan berikut dilakukan oleh Sharif Masahor untuk menentang James Brooke.

• Menyerang Mukah

• Menyerang Kanowit

• Cubaan menyerang Kuching

2111 e 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 13·

32 Apakah kesudahan perjuangan beliau?

A Dibuang ke Singapura

B Dipenjarakan di Betawi

C Dihukum gantung sarnpai mati

D Dibersarakan dan diberi pencen

Orang Murut dilarang membuka tanah baru oleh SBUB

33 Apakah kesannya ke atas rnasyarakat tersebut?

A Kekurangan bahan rnakanan

B Meninggalkan cara hidup tradisional

C Berhijrah beramai-ramai ke Kalimantan

D Terpaksa bekerja di ladang-ladang tembakau

• Menyeru orang berpegang kepada ajaran Islam sebenar

• Menyeru orang Islam bersatu menentang penjajahan barat

34 Seruan di atas merujuk kepada perjuangan

A Kaum Tua

B Sarekat Islam

C Gerakan lslah

D Gerakan Muhammadiah

Senarai berikut rnerujuk karya yang dihasilkan oleh Ishak Haji Muhamad ..

• Putera Gunung Tahan

• Anak Mat lela Gila

35 Apakah mesej yang hendak disampaikan melalui novel tersebut?

I Menghapuskan seman gat kenegerian

II Menyeru penyatuan politik Melayu III Mengkritik dasar British

IV Membela nasib bangsa

21/1

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

> •

SULIT

-14-

21/1

A JdanlI

B I dan IV

C II dan III

D HI dan IV

3>6 Maklumat merujuk peristiwa yang berlaku pada tahun 1905.

Jepun berjaya mengalahkan Rusia·

Apakah kesan peristiwa tersebut?

A Pemasaran barangan Jepun ke Rusia

B Kejayaan Jepun dalam bidang pertanian

C Pengiktirafan Jepu.n sebagai kuasa besar

D Perpindahan penduduk Jepun ke Rusia

37

• Unit polisrahsia Jepun

• Berperanan menjaga keamanan Tanah Melayu

• Arnat ditakuti kerana kezaliman dan kekejaman

Pemyataan d i atas berkaitan dengan

A Tekikan

B Kempeitai

C Gunseikan

D Kamikaze

38

Semasa pendudukan Jepun,ekonomi Tanah Melayu telah merosot

Apakah faktor yang menyebabkan situasi di atas ?

I Sekatan ekonomi kuasa barat

I I Perdagangan antarabangsa terhenti

InPenyalahgunaan kuasa dan penyelewengan

IV Jerman lewat memberikan bantuan kewangan

21/1 © 2011 Hiak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 15·

21/1

A I dan II

B I dan rv

C II dan III

D III dan IV

Koa Kunrenjo

39 Institusi di alas telah ditubuhkan semasa pemerintshan Jepun di Tanah Melayu, Tujuan penubuhannya ialah

A mengawasi pergerakan orang Melayu

B melatih orang Melayu dalam bidang ketenteraan

C melibatkan orang Melayu dalam bidang pentadbiran

D mengintip pergerakan orang Cina di Tanah Melayu

40 Senarai berikut merupakan gerakan yang ditubuhkan di Tanah Melayu pada awal tahun 1940an

• Askar Melayu Setia ( AMS )

• Malayan People's Anti Japanese Anny ( MPAJA )

Apakah persamaan gerakan tersebut?

I Menentang British

II Menyertai Kempeitai

nl Menggunakanperang gerila IV Merupakan gerakan anti-Jepun

A I dan II

B I dan Iv

C II dan m

D III dan IV

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

21/1

41

Pemerintah Jepun telah melaksanakan dasar yang berbeza mengikut kaum di negara kita

Mengapakah pemerintah Jepun berbuat demikian?

A Menjimatkan kos pentadbiran

B Mengiktiraf penduduk tempatan

C Menggalakkan penduduk bersatu padu

D Mempunyai kepentingan berbeza mengikut kaum

42 Apakah langkah Jepun ke arah pengenalan ekonomi kawalan di Tanah Melayu?

A Melarang kemasukan pelaburan asing

B Menggalakkan ekonomi sara diri

C Menambahkan import beras

D Meningkatkan kepakaran bidang pertanian

43 Leftenan Adnan telah terkorban demi rnempertahankan negara.

Apakah pengorbanan beliau kepada negara?

A Menentang tentera Jepun

B Menentang ancaman komunis

C Memperjuangkan kemerdekaan

D Menghalang gerakan konfrontasi

44 Apakah maksud tersirat slogan" Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya?"

A Memajukan industri

B Mengusai kawasan pasaran baru

C Berkongsi kepakaran ekonomi

D Mewujudkan zon ekonomi

• Lori berkuasa wap

• Bahan api daripada susu getah

• Tali daripada sabut kelapa

Industri Semasa Pendudukan Jepun di Tanab Me!layu

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

-17 -

45 Apakah iktibar daripada pernyataan di atas?

A Sikap orang Jepun perlu dicontohi

8 Negara kita kaya dengan sumber bah an mentah

C Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada

D Penduduk tempatan rnenggemari bidang reka cipta

46 Rajah berikut menunjukkan tindakan MPAJA semasa kekosongan politik di Tanah Melayu,

Menguasai balai-balai polis

Mengambil alih pejabat pentadbiran kerajaan

MPAJA

Mengapakah MPAJA bertindak sedemikian?

A Menghapuskan penjajahan British

B Mengukuhkan politik dan ekonomi

C Mengekalkan kedaulatan negeri

D Memudahkan menguasai Tanah Melayu

47 Jadual di bawah menerangkan Pentadbiran Tentera British di Tanah Melayu.

Peotadbiran Tentera British

Tempoh September 1946

Ketua Sir Ralph Hone

Apakah kejayaan yang; dicapai oleh British dalam tempoh tersebut?

I Mewujudkan keamanan

n Menegakkan undang-undang

m Menjimatkan perbelanjaan

IV Memberi latihan kepimpinan

A J dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

21/1

21/1 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2111

48 Rajah berikut merujuk kepada matlamat penubuhan Malayan Union .

r+-: ---,/ Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

Matlamat Penubuhan Memperkukuhkan pertahanan

Malayan Union ."'- ~ ~

~L....----_----I

x

Apakah X?

A Mengurangkan ketegangan kaum

B Mempertahankan budaya tempatan

C Mengembangkan pendidikan sekular

D Mengawal kuasa politik orang MeJayu

49 Rajah berikut merujuk struktur pentadbiran Malayan Union di Tanah Melayu.

Gabenor British

,. ,
sekutif Majlis Undangan I Majlis Melayu (
Melayu) Majlis Raja-raja

Majlis Ek

Apakah perkara yang dibincangkan oleh Majlis Raja-raja Melayu?

I Soal agama

II Dasar kerajaan

In Undang-undang

IV Adat istiadat Melayu

A I dan II

B I dan IV

C II dan 111

D nIdanIV

2111 © 20U Hale CiPHdPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 19·

2111

50 Situasi berikut berlaku semasa pentadbiran Malayan Union,

Pungutan zakat diletakkan di bawah kuasa Gabenor British

Apakah rurnusan yang dapat dibuat tentang keadaan di atas?

A Badan perundangan terhapus

B Raja Melayu kehilangan kuasa

C Tanah Melayu menjadi naungan British

D Orang-orang Melayu hilang hak istimewa

51 Mengapakah penduduk Tanah Melayu mernbenci pegawai British berikut?

Sir Harold MacMichael

A Menghapuskan am alan perhambaan

B Memperkenalkan pelbagai peraturan baru

C Menjadi Gabenor Malayan Union

D Memaksa dan mengugut raja-raja Melayu

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

------------

SULIT

21/1

52 Bagaimanakah orang-orang Melayu menentang Malayan U nion?

[ Menggunakan taktik perang gerila

H Bekerjasama dengan PKM

III Menyuarakan bantahan melalui akhbar

IV Mcmulaukan istiadat pelantikan gabenor

A I dan II

B 1 dan IV

C II dan III

n III dan IV

53 Keadaan berikut dapat disaksikan dalam demonstrasi orang Melayu di bandar-bandar besar di Tanah Melayu padal946.

Apakah yang cuba dipertahankan oleh mereka ketika itu?

I Taraf hidup

IT Kedaulatan negara

flI Hak istimewa

IV Bidang ekonomi

A [dan II'

B I dan IV

C Ildan III

D m dan IV

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

• 21 •

21/1

54 JaduaJ merujuk Kongres Melayu pertama,

Tarikh ] hingga 4 Mac 1946
Tempat Kelab Sultan Sulaim~n, Kampung Bam, Kuala 1
Kehadiran 41 buah persatuan Mela>-,~_.
.Penge!us:i Data' Onn Ja'afar ..~m~_j ..... =J

Apakah hasil kongres tersebut?

A Penubuhan PEKEMBAR

B Pengenalan Sistem Ahli

C Penubuhan Kesatuan Melayu

D Pengisytiharan Malayan Union

55 Apakah langkah yang diambil oleh British untuk melaksanakan dasar berikut?

I Dekolonisasi

A Melaksanakan pentadbiran Malayan Union

B Menghapuskan kuasa raja-raja Melayu

C Menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu

D Menghararnkan pentadbiran UMNO

56 Jadual berikut berkaitan penyebaran fahaman kornunis dalarn kalangan orang Melayu di Tanah Melayu,

Tarikh ] 924 ~ 1930 l

Cara .:=telaIUi Parti Komunis Indonesia

Mengapakah ideologi tersebut gagal menarik minat orang-orang Melayu?

A Bertentangan dengan agama Islam

B Tidak memperjuangkan kemerdekaan

C Matlamat perjuangan yang tidak jelas

D Memperjuangkangolongan feudal

2111 © 2011 flak Cipta JPNT

[Lihat halarnan sebelah SULIT

SULIT

• 22·

21/1

57 Senarai berikut merujuk parti-parti politik di. Tanah Melayu

• Angkatan Wanita Sedar

• Ikatan Pemuda Tanah Air Melayu

• Pemuda Radikal Melayu

Mengapakah British mengharamkan parti-parti tersebut?

A Menyokong sisrem monarki

B Menuntut kebebasan bersuara

C Memperjuangkan kemerdekaan

D Menuntut hak istimewa dikembalikan

58 Maklumat berikut merujuk kepada tindakan Parti Komunis Malaya.

Tarikb 1948
Tempat Calcutta, Ind ia
Peristiwa Persidangan Pemuda Kornunis Asia Apakah kesan peristiwa tersebut?

A Peralihan pucuk pimpinan

B Perubahan strategi perjuangan

C Perundingan damair

D Pengisytiharan perintah berkurung

59 Undang-undang berikut telah diisytiharkan di Tanah Melayu pada tahun 1948.

Undang-undang Darurat

Apakah muslihat British membuat pengisytiharan tersebut?

A Menyekat kebebasan bersuara

B Mewujudkan perpaduan kaum

C Melindungi kepentingan ekonomi

D Melambatkan kernerdekaan negara

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

60 Rajah berikut merujuk peranan Min Yuen kepada Parti Komunis Malaya.

Menyediakan makanan

PKM

x

Membekalkan ubat-ubatan

Apakah X?

A Melatih anggota baru

B Mendapatkan maklumat

C Membekalkan senjata

D Mengatur strategi perjuangan

KERTAS SOALAN TAMAT

2111 © 2011 Hak Cipta JPNT

21/1

SULIT

SEJARAH

SKE11{A JA J"'APA1V

PENILAIAN MENENGAH RENDAH T'AHUN 2011 PEPERIKSAAN OTI 1