Anda di halaman 1dari 1

c  

 
 þôÀ¡¼ þÚ¾¢ìÌû Á¡½Å÷¸û À¡¼áø

 ë ¦¾¡¨Ä§Àº¢ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø Á⡨¾î ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ÀñÒ¼ý À¢üº¢ò¾¡û
§ÀÍÅ÷. Á¢ýÉð¨¼
2.30 ± 4.00 º¢Ú ¯¨Ã¡¼ø¸¨Ç Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷.
 ºÃ¢Â¡É «Ç×, þ¨¼¦ÅÇ¢, ÅâÅÊÅõ, «¨ÁôÒ ¬¸¢ÂÅü§È¡Î ²üÈ !"
 ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ù¼ý ØÐÅ÷. ÀñÒ¼ý §À;ø
±Æ¢øÁ¢Ì 
 
§¸¡Ä¡Äõâ÷ 1. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¯¨Ã¨Â ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý ##
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸ÙìÌ ²üÀ Å¡º¢ò¾ø.
¯¨Ã¡¼ø
2. ¸¨¾Â¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ ¦ºöÔû¸Ç¢ý ¦À¡Õû Å¢Çì¸ò¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷
 Ш½Ô¼ý «È¢¾ø.
1.1(1) 3. ¸üÈ ÀƦÁ¡Æ¢ìÌ ²üÈ §ÅÚ ´Õ ¸¨¾¨Âî ¦º¡ó¾ ¿¨¼Â¢ø ÜÚ¾ø.
2.1(2) 4. Á¡½Å÷¸û ¦ºöÔ¨Çô À¢üº¢ô Òò¾¸ò¾¢ø Øоø.
3.1(1) c


$
 %&c&'(ÉР͸¡¾¡Ãõ 
 À¡¼áø

 
1.00 1.30 þôÀ¡¼ þÚ¾¢ìÌû Á¡½Å÷¸û !"
 1. Á¸¢úÅ¡É ÝÆÄ¢ø ¿ñÀ÷¸§Ç¡Î ¸ÄóШáÎÅ÷. - «ýÒ ÜÚ¾ø
 2. ÁÉ ¯½÷׸¨Ç ¦ÅǢ¢ÎÅ÷. - Òâóн÷×
4.20 5.50 
 
 1. ¾¢È¨É ´ðÊ ¿¡¼¸õ ¿Êò¾ø.
 2. ¸ðΨâý ÅƢ¡¸§Å¡ «øÄÐ Å¡úòÐ «ð¨¼Â¢ý ÅƢ¡¸§Å¡ ÁÉ
¯½÷¨Å ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.
ÉÐ ¿ÄÓõ ÌÎõÀ c
¿ÄÓõ 

)* -8?43()@A@3A<85<)@A5898B@C48A>8 :<57@9)8H858


 DE?@37<F: Kata Ganti
)+,+-./0+, 1. Bercerita mengenai tempat yang dilawat bersama keluarga. Nama Diri
2. Menyampaikan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan teks.
1.30 2.30 3. Menulis isi-isi penting yang terdapat dalam petikan teks. /C94
+37<G<7<( Pendidikan
1234567898 1. Murid dan guru berbincang tentang tajuk berekriasi bersama Moral
1.1 keluarga. 
Aras 1 2. Murid bercerita tentang tempat-tempat yang dilawati bersama I<C8<
keluarga serta aktiviti yang dilakukan Kasih Sayang
12345 3. Murid membaca dan memahami petikan teks dengan sebutan 
:89;<=>8= dan intonasi yang betul. B@98H<A8=
5.2 4. Murid dikehendaki menyenaraikan ³Kata Ganti Nama Diri´ )@A=<C8<
Aras 1 daripada petikan. -89E8H
/9;83( Interpersonal

'J&
 %&  
 À¢È ºÁÂò¾¢Éâý ÅÆ¢À¡ðΠӨȢ¨É Á¾¢ò¾ø À¡¼áø

  À¢üº¢ò¾¡û
þôÀ¡¼ þÚ¾¢ìÌû Á¡½Å÷¸û
5.20 5.50 1. Àø§ÅÚ ºÁÂò¾¢Éâý ÅÆ¢À¡ðÎ þ¼í¸¨ÇÔõ ÅÆ¢À¡ðΠӨȸ¨ÇÔõ !"
ÜÚÅ÷. þ¨ÈÅý Á£Ð
KcLc 2. þ¨ÈÅÆ¢À¡Î Á¢¸ «Åº¢Âõ É ¯½÷óÐ ÜÚÅ÷. ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø
ÍÂÅÇ÷ 
 
1. ¸Å¢»÷ þá. þÇíÌÁÃÉ¢ý À¡¼¨Äô À¡Î¾ø.
2. «ôÀ¡¼Ä¢ø þ¨ÈŨÉô ÀüȢ ¸Õòи¨Çô ÀðÊÂĢξø.
3. þ¨ÈÅÆ¢À¡ðÊý «Åº¢Âò¨¾ô ÀüÈ¢ì ¸ÄóШáξø. .
 c