Anda di halaman 1dari 29

PENDIDIKAN ISLAM

Agama Islam
MOHAMMAD NAIM BIN SIHABUDDIN E1OA
Agama Islam ialah agama yang sah dan benar

Surah al-Maidah : 3
Surah ali Imran : 19
Surah ali Imran : 85

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi dan daging haiwan yang disembelih bukan atas
(nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh,
yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula)
mengundi nasib dengan azlam (anak panah) kerana itu
suatu perbuatan fasik. Pada hari ini (haji wada’)
orang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka,
tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan
nikmatku bagimu, dan telah Aku redhai Islam sebagai
agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa kerana lapar,
bukan kerana ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Al-Maidah : 3

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah
berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali
setelah mereka memperoleh ilmu, kerana kedengkian
antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat
Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat
perhitungan-Nya.
Ali Imran : 19

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak
akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang
rugi.
Ali Imran : 85

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Pengertian Islam
oSilmun
Aman damai (fikiran dan perasaan)

Salamun
o

Selamat sejahtera diri keluarga, masyarakat dan


Negara di dunia dan di akhirat

Taslimun
o

Menyerah diri, patuh, tunduk taat setia

Suci dan tulen dari sebarang kecacatan zahir dan batin


o

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Maksud hadis,
“hai Muhammad khabarkanlah kepada aku dari hal Islam?
Maka Rasullah S.A.W. menjawab: Islam itu ialah bahawa
engkau mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan
bahawanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau
mendirikan sembahyang dan engkau mengeluarkan zakat
dan engkau puasa di bulan Ramadhan dan engkau
mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup
pergi kepadanya”

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Keistimewaan agama Islam
§ Agama Islam datang dari Allah
§ Agama Islam agama yang syumul
§ Agama Islam agama yang bersifat universal
Wujudnya hukuman di dunia & di akhirat
§ Agama Islam agama yang sederhana
Agama Islam tidak disandarkan kepada nama seseorang
§

atau kaum tertentu


§ Agama Islam membawa persamaan antara manusia
§ Agama Islam agama yang praktikal

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Agama Islam datang dari Allah

• Agama Islam bukan ciptaan manusia


• Diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril
dan memilih Muhammad sebagai Rasulnya
• Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam

Surah as-Sajadah : 2
Surah an-Najm : 3-4

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Turunnya al-Quran itu tidak ada keraguan padanya,
(iaitu) dari Tuhan seluruh alam.
As-Sajadah : 2

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Dan tidaklah yang diucapkan itu (al-Quran) mengikut
keinginannya.
Tidak lain (al-Quran itu) ialah wahyu yang
diwahyukan (kepadanya).
An-Najm : 3 - 4

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Agama Islam agama yang lengkap

• Ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan


dan perbuatan manusia
• Islam sifatnya ad-Din atau cara hidup yang
merangkumi semua bidang

Surah al-Baqarah : 85

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu
(sesamamu), dan mengusir segolongan dari kamu dari
kampung halamannya. Kamu saling membantu
(menghadapi) mereka dalam kejahatan dqan permusuhan.
Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan,
kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir
mereka. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Kitab
(Taurat) dan ingkar kepada sebahagian (yang lain)?
Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat
demikian di antara kamu selain kenistaan dalam
kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka
dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan
Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
Al-Baqarah : 85

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Agama Islam agama yang bersifat universal

•Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia di


dunia ini
•Islam sesuai sepanjang zaman hidup hingga hari

kiamat

Surah Saba’ : 27
Surah al-A’raf : 158

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Katakanlah, “Perlihatkanlah kepadaku sembahan-
sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai
sekutu-sekutu(-Nya), tidak mungkin! Sebenarnya
Dialah Allah yang Maha Berkuasa, Maha Bijaksana.
Saba’ : 27

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya
aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki
kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan
mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan
rasul-Nya, iaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada
Allah dan kepada kalimah-kalimah-Nya (kitab-kitab-
Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.
Al-A’raf : 158

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Hukuman di dunia dan balasan di akhirat

§ Pahala diberikan kapada mereka yang


mentaati Allah
§ Seksa (dosa) diberikan kepada mereka yang
sengaja melanggar perintah dan manyalahi
perintah Allah
§ Hukuman di dunia sebagai petunjuk dan
nasihat
§ Hukuman di dunia tidak dapat menghapuskan
hukuman di akhirat kecuali disertai dengan
taubat

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Agama Islam agama yang sederhana

•Islam memberikan dan menempatkan sesuatu tepat pada


tempatnya
•Seluruh ajaran Islam mampu dilaksanakan segenap

lapisan masyarakat

Surah al-Furqan : 67

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih)
orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka
tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, di antara
keduanya secara wajar
Al-Furqan : 67

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Islam tidak disandarkan pada nama atau kaum
tertentu

§Nama Islam itu menunjukkan sifat khas yang


terkandung di dalamnya makna Islam itu tersendiri
§Islam membawa prinsip persamaan antara manusia

§Islam satu agama yang membawa prinsip persamaan

antara manusia tanpa mengira perbezaan warna kulit,


bangsa, bahasa, pekerjaan, dan kekayaan kecuali dari
segi iman dan taqwa kepada Allah dan banyak beramal
kepadaNya

Surah al-Hujarat : 13

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha meneliti.
Al-Hujurat : 13

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Islam sukarela dan Islam terpaksa

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain


agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi
berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka mahupun
terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan

Surah ali-Imran : 83

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Islam terpaksa maksudnya tunduk dan patuh
kepada undang-undang atau hukum semulajadi
alam yang telah ditetapkan Allah bagi setiap
makhluknya yang disebut sunnatullah seperti
perjalanan matahari, bulan bintang, tabiat
api membakar, angin, air dan sebagainya.

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


Islam sukarela bermaksud tunduk dan mentaati
perintah Allah dengan kerelaan, ikhtiar serta
ikhlas dari hati seperti menunaikan perkara-
perkara yang wajib dan menerima perkara-perkara
yang haram iaitu khusus bagi manusia yang
dikurniakan pelbagai kelebihan.

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Kaedah mempelajari Islam

§Dikaji menerusi sumber asal yang betul iaitu al-


Quran dan sunnah
§Dipelajari dengan cara keseluruhan

§Dipelajari melalui kitab-kitab yang ditulis oleh

ulama’ Islam yang muktabar


§Hendaklah Islam itu sendiri menjadi bahan

pengajian bukan orang atau pengikut dijadikan


objek pengajian
§Dipelajari sebagai satu aqidah dan syariah yang

diyakini dan diamalkan

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
Hakikat Islam, iman dan ihsan dalam pembentukan
peribadi

Pengertian Islam

Pengertian iman

Pengertian ihsan

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
ISLAM

Islam ertinya tunduk dan patuh kepada perintah


Allah dan laranganNya tanpa membantah

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN


IMAN

Iman ialah kepercayaan yang meresap ke


dalam hati dengan penuh keyakinan tidak
bercampur syak dan ragu-ragu serta memberi
pengaruh dalam bidang fikiran, tingkah
laku dan perbuatan sehari-hari

MOHAMMAD NAIM BIN


4/14/11 SIHABUDDIN
E10A
IHSAN

Ihsan ialah beramal dan beribadah


kepada Allah dengan rapi dan cermat

4/14/11 MOHAMMAD NAIM BIN