Anda di halaman 1dari 11

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Kod Aktiviti Topik Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: 6/1/1/ 1.1 : 1.Interaksi antara hidupan

:

1.1

Memahami

sesetengah

haiwan

Hasil Pembelajaran Kaedah Radas/Bahan

sesetengahnya hidup bersendirian. : 1.1.1-1.1.7 : Perbincangan : Carta

Langkah:

hidup

1. Perhatikan gambar haiwan yang ditunjukkan.

PENILAIAN 1 dalam kumpulan dan
PENILAIAN 1
dalam
kumpulan
dan

2. Kelaskan haiwan berikut mengikut cara hidup haiwan tersebut.

helang kuda singa singa kambing tenggiling sesumpah
helang
kuda
singa singa
kambing
tenggiling
sesumpah
Rama-rama zirafah
Rama-rama
zirafah

3. Catatkan penemuan anda.

Hidup berkumpulan

Hidup berkumpulan Hidup bersendirian
Hidup berkumpulan Hidup bersendirian
Hidup berkumpulan Hidup bersendirian

Hidup bersendirian

Hidup berkumpulan Hidup bersendirian
Hidup berkumpulan Hidup bersendirian
Hidup berkumpulan Hidup bersendirian

Soalan

1. Nyatakan dua tingkah laku atau kriteria haiwan yang

a) hidup sendirian

i

ii .

SPS 4

SPS 1

C1

b) hidup berkumpulan

i
ii .

2. berikan dua bentuk interaksi antara haiwan.

i
ii .

SPS 2

C1/C2

3. Kesimpulan

Sesetengah haiwan hidup dan sesetengah haiwan hidup .

SPS 4

C2/C3

Muka surat 1

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Penilaian 2
Penilaian 2

Kod aktiviti Topik Pembelajaran

Objektif Pembelajaran : 1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara hidupan.

: 6/1/1/1.2 : 1 Interaksi antara hidupan

Hasil Pembelajaran

: 1.2.5-1.2.6

Kaedah

: Perbincangan

Radas/Bahan

: Gambar

Langkah:

1. Gambar

menunjukkan interaksi antara tumbuhan di dalam sebuah hutan yang berbeza

ketinggian.

2. Catatkan pemerhatian.

hutan yang berbeza ketinggian. 2. Catatkan pemerhatian. Soalan 1. Senaraikan tiga faktor tumbuhan bersaing untuk

Soalan

1. Senaraikan tiga faktor tumbuhan bersaing untuk terus hidup?

i.

ii

iii

SPS 2

C2/C3

SPS 4

C1/C3

2. Bagaimanakah tumbuhan mengelakkan daripada bersaing antara spesies itu?

3. Apakah yang akan terjadi kepada tumbuhan yang lemah?

.

Muka surat 2

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Penilaian 3
Penilaian 3

Kod aktiviti

Topik Pembelajaran

Objektif Pembelajaran: 1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara hidupan.

Hasil Pembelajaran Kaedah Radas/Bahan

: 6/1/1/1.2

: 1 Interaksi antara hidupan

: 1.2.5-1.2.6 : Eksperimen : Kacang hijau, 2 -pasu , kapas basah.

Langkah:

1. Letakkan beberapa kapas ke dalam dua pasu yang dilabelkan X dan Y yang sama saiz.

2. Letakkan dua biji benih kacang hijau di dalam pasu X dan tiga puluh biji benih kacang hijau di

dalam pasu Y.

3. Biarkan pasu itu selama seminggu.

4. Ukur ketinggian anak benih kacang hijau itu.

5. Rekodkan pemerhatian anda.

SPS 7

C3/C4

SPS 6

C1/C2/C3/C4

Biji benih kacang hijau
Biji benih kacang hijau

Biji benih kacang hijau

SPS 1

C1/C3

SPS 7

C6

SPS 5

C3

SMS 2

C1/C2

Pasu

Bilangan biji benih kacang hijau

Ketinggian anak benih

(cm)

X

2

 

Y

30

 

Soalan

1. Apakah bentuk persaingan yang wujud ?

Muka surat 3

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

2. Nyatakan pemboleh ubah .

i) yang berubah :

ii) yang diukur : iii) sama :

SPS 7

C2/C3/C6

SPS 7

C5

3. Nyatakan hubungan antara bilangan biji benih kacang hijau dan ketinggian

anak benih.

4. Berikan sebab berdasarkan pemerhatian anda di dalam penyiasatan ini.

Anak benih dalam pasu X tumbuh dengan sihat kerana mendapat:

i

ii
iii .

SPS 4

C1

Muka surat 4

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Penilaian 4
Penilaian 4

Kod Pembelajaran : 6/1/1/1.3

Topik Pembelajaran : 1 Interaksi antara hidupan. Objektif Pembelajaran : 1.3 Memahami tanggung jawab manusia melindungi spesies terancam. Hasil Pembelajaran : 1.3.2,1.3.4,1.3.5

Kaedah : Perbincangan Radas/ Bahan : Gambar haiwan

Langkah:

1. Rajah menunjukkan haiwan yang menghadapi ancaman kepupusan.

2. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan haiwan.

3. Cara untuk menghalang haiwan dari dari kepupusan dikenalpasti.

4. Menyatakan nama dan faktor haiwan yang pupus.

4. Menyatakan nama dan faktor haiwan yang pupus. 1 i) Nama haiwan : ii)Diburu untuk 2

1

i) Nama haiwan :

ii)Diburu untuk

faktor haiwan yang pupus. 1 i) Nama haiwan : ii)Diburu untuk 2 i) Nama haiwan :

2

i) Nama haiwan :

ii) Diburu untuk

Muka surat 5

SPS 4

C1/C2/C4

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Penilaian Kerja Amali Sains 2011 3 i) Nama haiwan : ii) Diburu untuk 4. Kenapa haiwan

3

i)

Nama haiwan :

ii) Diburu untuk

4. Kenapa haiwan menjadi pupus ? i) .

ii)

5. Cadangkan dua cara untuk menghalang haiwan daripada kepupusan? i) .

ii)

Muka surat 6

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Kod Aktiviti

: 6/2/1/1.1

Topik Pembelajaran

: Daya

Penilaian 5
Penilaian 5

Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami tolakan dan tarikan adalah daya.

Hasil Pembelajaran

: 1.1.1-1.1.2

Kaedah

: Simulasi

Keperluan

: Murid-murid

Langkah:

1. Jalankan semua aktiviti-aktiviti yang diberi berikut.

2. Kenal pasti apa akan terjadi dan apa yang dirasa kepada objek.

3. Catatkan pemerhatian di balam jadual di bawah.

1.Tandakan(/) pada aktiviti yang betul.

SPS 4

C1/C2/C3

Aktiviti

Tolak

Tarik

a. Menarik tangan antara rakan.

   

b. Menolak tangan antara rakan.

   

c. Menyepak bola.

   

d. Menaikkan bendera.

   

2. Apakah daya ?

Daya ialah

3. Berikan dua contoh lain aktiviti tolakan.

i .

ii

4. Berikan dua contoh lain aktiviti tarikan.

i .

ii

Muka surat 7

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Kod aktiviti Topik Pembelajaran

Objektif Pembelajaran : 1.2 Memahami kesan daya.

Hasil pembelajaran Kaedah Radas/Bahan

: 6/2/1/1.2 : 1 Daya

: 1.1.3 : Eksperimen : Plastisin, span, spring

Langkah :

1. Menjalankan semua aktiviti yang diberikan di bawah.

2. Lukiskan pemerhatian dalam jadual di bawahselepas daya dikenakan pada objek.

Penilaian 6
Penilaian 6

SMS 3

C1/C3/C4

 

Aktiviti

Kesan aktiviti

 

Pemerhatian

Objek menjadi

a.

Menekan

   

plastisin

Objek menjadi a. Menekan     plastisin b. Menarik spring.     c. Memerah spring.

b.

Menarik spring.

   
a. Menekan     plastisin b. Menarik spring.     c. Memerah spring.    

c.

Memerah spring.

   
a. Menekan     plastisin b. Menarik spring.     c. Memerah spring.    

Kesimpulan Daya boleh

bentuk objek.

Muka surat 8

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Kod aktiviti

Topik pembelajaran

Objektif pembelajaran : 1.2 Memahami kesan daya.

Hasil pembelajaran Kaedah Radas/Bahan

: 6/2/1/1.2

: 1.Daya

: 1.2.1-1.2.2 : Eksperimen : Bola getah/ Bola ping pong

Penilaian 7
Penilaian 7
Steps: SPS 5 1. Aktiviti dijalankan berdasarkan jadual berikut. C4 2. Rekodkan penemuan anda. Aktiviti
Steps:
SPS 5
1. Aktiviti dijalankan berdasarkan jadual berikut.
C4
2. Rekodkan penemuan anda.
Aktiviti
Keputusan
a. Menolak bola yang
pegun.
b. Menolak bola yang
sedang bergerak.
c. Menghentikan bola
yang bergerak.
SPS 4
Soalan :
C1/C2/C3
1.
Daya boleh
(i)
objek
yang pegun.

(ii) .kelajuan objek.

(iii) Membuatkan objek bergerak

atau .

2. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika objek bergerak ditolak dari arah yang bertentangan?

Muka surat 9

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Kod aktiviti

: 6/2/2.1/1

Topik Pembelajaran

: Movement

Objektif pembelajaran : 2.1 Understanding speed

Penilaian 8
Penilaian 8

Hasil Pembelajaran

: 1. Senaraikan objek yang manakah bergerak lebih pantas dan jauh dalam

Kaedah

tempoh masa yang diberi. : Eksperimen

Radas/Bahan

: jam randik, pita pengukur

Langkah :

1. Tandakan titik mula sebelum memulakan aktiviti.

2. Tanya rakan anda untuk bersedia di titik permulaan untuk memulakan perlumbaan.

3. Gunakan jam randik, catatkan masa dalam 10 saat.

4. Rekodkan jarak yang dilalui oleh setiap murid dalam jadual yang diberi dan kirakan kelajuan

setiap pelajar.

Nama murid

Masa diambil

jarak

kelajuan

(s)

(m)

(m/s)

 

10

   
 

10

   
 

10

   
 

10

   

Jawab soalan berikut.

1. Siapakah yang paling laju?

SPS 5

C1/C2/C3/

2. Berikan inferens berdasarkan pemerhatian dalam jadual di atas.

3. Nyatakan corak kelajuan murid daripada jadual di atas.

Muka surat 10

SK Permatang Tok Mahat

Penilaian Kerja Amali Sains 2011

Penilaian 9
Penilaian 9

Kod aktiviti Topik Pembelajaran

Objektif Pembelajaran: 2.1 Memahami laju

Hasil Pembelajaran

masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang diberi.

: 6/2/2.1/ 2 : Pergerakan

: 2. Senaraikan objek yang manakah bergerak dengan lebih pantas dalam

Kaedah

: Eksperimen

Radas

: Jam randik

Langkah :

1. Tandakan jarak untuk 50 meter.

2. Bertanya kepada rakan anda untuk memulakan larian mereka.

3. Gunakan jam randik, rekodkan masa yang diambil oleh setiap murid.

4. Catatkan masa yang diambil oleh murid di dalam jadual diberi dan kirakan kelajuan setiap

murid.

Nama murid

jarak

Masa diambil

kelajuan

(m)

(s)

(m/s)

 

50

   
 

50

   
 

50

   
 

50

   

Jawab soalan berikut.

1. Siapakah yang paling laju?

SPS 5

C1/C2/C3

2. Berikan inferens berdasarkan pemerhatian di dalam jadual di atas.

3. Nyatakan corak kelajuan oleh murid daripada jadual di atas.

Muka surat 11

SK Permatang Tok Mahat