Anda di halaman 1dari 16

Pe1ny·u"·. 5·· un: HA ...... R>:'R·II G.

-I~E- 8,

.. _ .' ,_ .. '-.. ~. : _ I . I J ...... ... , .'

'-

Bahan cenqan hak clp a

Penetble

C-----M-..i·-

·lI~",",:~:e!JJ_la. -=-o.~

~ -

11 Ha f. Mon i[-".i'1I,I"fi,{!!' N----·: ,..... 'i::::-7·_· .(·~;·!p~'III·.1i rl~i'l r:-J"Ii'O''li k ... rsa

~ ,[!J ,~,id.J' . n- ,y~ I, ':tY,.,~~ ,~, . Y!I! ;J: !II ",_ --~~b'~'~ ~,~ .~:: l!!l I iI_~~g~_1IJ1~ .. Ul!!l !J1Q~1!

]~;b:f.il:a S~]a tan 126.;,0

'Tdp, ('02.1) '78 88 3030.~ ,C%[, ns. 2'~ 4, 216 11:'-11 ..... -., ·(n."l]) 7'~'7' 100,0;6,

,[·3J1i •. ~'il '}J!.~ .. J I ,;t;r..' u.; .;/.' '," I J

'~~',- -,'1' "1 C ·.~k ,'k-~~;(H'_i -- I~ " ·d·:· "'-: - . 'I~'-l-;IJ_;;ma.l.. reua~_s~''C''.g-~gasmle ia. ner

Web\S:~t:le:: ·~"g.agas\.lfiJed;:n".n.~;t

EmiJLi b: pema~',J.ran@i[rnnsmedj apusraka.eom

" "

1 ,. l..ifenyle· n ... Ann isa Kurnia

Bahan dengan hak cipta

'. C- - b k [I:.., .,,, k-' dll

" IIr1I:ta yalng mern .-u~a il[ ratt krta :'.'U,an,

me rn pe rb u d a k h ati kiter d a pat me m lbelr~i berka lhi da r~i Ike-sa bel ra n nya '.

Clnta+vang adalah tuhan=akan

mempertimbangkan desaha n dan ta nlgi's sebagai dupa ya,l1g dilbakar d~i ,allltarNlyat dan la akan memberl kit a berl lpat ga nda,

Alku ,a d all a, h mata kekas i h, a nggu r j i~Walj' da In rna ka nan hati Ibaglmu,.

Allku ,a d all ah m awa t IH atl ku me m bu ka sa at f,da r deli n au ra gad ls rn e n,chJJI m ku I d a::1i1i rneletakkan a ku d~i dadanva,

IC:~nta aida I,ah kenlkrnatan ka ml, daln bulan adslah pen jaiga ka mi.

Clnta mem b unu h secara perl aha' n dan menvakitkan pada orang y","'~n- g~'

_Ig" ,I .,=, , ,,', C I ~I , , u, II ~~, I _ ,![;II _

'_ _I I_'_: I I_':.

menggenggemnva

Ci~nta juga mengh idlu pkan, ya ng mem bu ka hatinva untuk orana 'V,,'=Ii'n"s' d 'l'I'le' Jntalnva

g ,.._, ~ [~'7'0 ,:,![~, ,,',C •• _ ':.- '~,!II!,it!I : "~- -', ',' - .': ,- _. ,', .~ ,- -'J,g,

'I

Bahan dengan hak cipta

.?if.'~.~~ "il. .

.t;" •

. "

K· .,Q I' Ii'1i d "'!:I h '; ;,~ I~ cl nc ta ada ,., I a: h a:' P"-,"IB',' y'" "81 n g, ", ,'=ii ka n mil ~1:IiIi,a Irii k

' ..... ' • III (;ill ,C ~ III ... , l~a aU. , .,. . .' , "'"" ~ !!O;!!.. . .• ~. . _.. . .

. ~ ~ ~ . ~ " ~:__.::. .

J" i wa rn u. da n ,Ct ;p·'.,'BI V~,':,a n a sela I u ii n:~'i' n me rnbe rl dan

" . _ II. Ii. ,I. '. '.,.' '~" .,.:0 .. .. . .

tida lk me'I~lelrmma.

IlKetika kau bertemu kelndahan, kaurasakan b ~ 'jh. ~ t _.~ ~·'~n'· \1'~'i"iI'D' ada d'~' d elam d lrlrnu

'. ,c;h~lwa:2H~I;g,Q "1b,'!~tJ, :IU ~'I 1_,U ti.!,UI.I .. ; .. .I.

men lu I u r ke de pa n untuk rnernbawa nyal masuk

,II. ,IJ ... I. ..,.,....,.... .. _ _ . ,. .

ke l'll~' [ k h ']iri:1 . I'

.8 ~U uUi , . "a'Il.:~m Ij"

sesuatu ya.ng tega k leksana cah~iyai m ercusuar

biii ru, m en lUI n]i u kka n j a I a mil dan me m b i m bi~ ng ta n pa sJ n a r va ng ta m pa k :S esu atu ya ng d lse but ci nta M,enuntu,nku kepadamu.

IBi'la kau jatuh cinta, [angan pernah rnengira ba hwa ka ud a, pat menentu ka n j a I a n cJ nta '. Ka re na ci nta, hi I a Ita u te I a h dl pi~ I ~i h nva al ka n menentukan ke mana arab hlduprnu .

Bi:~,a kau menclnta sarnbll berkelnginan, blarkan ~i,a m,eltJ1IJ ad ~i k€~i ngii nan m u. M engal ~i r'I;3, h se pe rtj:

" lk 'I k

s u :ng,a i~ J' va 'nlig: me nya nY,ia n ; agu ka mes Ira a n

de nga n s u ka dta.

C~i nta m be rat pes u 1 a P '1'8 ng m en cl pta ka n i:m a:j ii te nta n g like' ka s i: h da la m p~i kl ra n mlUIJ, '"'I,a Inlg,

d e'I~,ga n t1iVe ka u be rbag~i sa at-sa at 'j no m 'V,a Inlg: rahasia,

Bi,la dntal melu luhlanta hkan hatirnu, lkutilah dla, dekaplah. Meski [alannva senantiasa terlal dan be rliku .

M~n'U'£II;r~hl~h' pada ke·"·dJI~liia:-·m·'~- a·' n i"'~'·n·t·~ saat savap

___ e "r'~' g; . g' ~_IID"'_' [[;I . I. ::.:. [g~: ... _ ," _111."_.:. [1I..r~;~ · ... ·lU" ~', U·.":_ >. '-'_"':':IU . ~

s e bt]l a h peda :~lg: d i b a [~i I~ s ava p-s ava p it U UI nit u k rnelukairnu,

Bahan dengan hak cipta

Da n b~i I a c~i nta b i ca ra pad a rn u, 'va ikm n la h ~ m es ki kata - kata nya mem buva rka n i m pl a n m U, ba g8i i badal rnernorak-porandakan taman hatimu, Hanva van,g pernah rnembuat clnta

be rkem arnpuan u ntu k mem beri mu ban agla.

iB~ilal kau bersembunvi dalsm hatiku, tak sullt ba,gi[lku untuk menemukanrnu, Tetapl, blla kau bersembunvl di luar dtrlmu, talk seorang pun blsa rnenem "·u·· '[I;"'8c"'n, unu.

~III~ ,~r.:.., I , "

AI~~g:i ,n Ibe'rb~s,i~ k. tal k lebl h m es ra d ~i po h on jati ya ng besar Sea kan-akan rnemerhatika n dan menlad m sa ks i" s e rta m ern be ri~ restu U ntu Ik dnta klta,

C:i nta [I[,a IIksa n a m at,a Ih a rl va: ng: m U In cu [II d a rl a wa nawa n da n sel all u m en g h a nlgaitllka n j lwa klta,

I ba rat niv,a Ia a pi a bad l, de m 'j kl a n la h lei! nta tatka I a tersul u t, i a a ka n te rba ka r teru sse I al m OJ nva, Clnta adalah sebuah tanda dari langtt, bahwa kau ,EUJ],ei di s:~ni: untuk sebuah alasan.

C" l 'to .. ··d· ,I ....·1 . b . [I· III"" b idla ".: '.. . t

Jl ,a acaia 1[11 51 rru 10 t\ea.a I,anl van.g rnsnvapu ,

r",iOi'Cl!,ea· "[II~ 'ra'''~~a' ., :w'.'·'·:a· .. · .. ktu m' iemb i I~a' ·''''i''!iI'O' ~,e·· .. m····,[~ Iii "!!II .. k·· .. ,e-·n .. ~ n"a~ III

'~'!',;:~:. ,~ , .. ;;;Ii .. "." .....,,', 1" .. " .. ,,'." .Y. ,I lib' ,,;;), "" IIJIltJ " .. , (;ill ,~(I

tie nta ng awa I d a n keta kuta n ,a ka n a khl r:

[~)e':m ii k ian I al h cl ntalJ, satu -5 at UI nva b IJ nga 'V/(j 1~lg: tumbuh dian rnekar tenpa bantuen rnuslrn. IKe'a:badialn dan kelndahan cinta a kan senantiasa mu rnl de ng~n alr m ata va; ng seii,a:1 U mernbasuhnva.

Bahan dengan hak cipta

...

i\fi Data n g,1 a h be rsa rna ku; dol n ja dl I a h d ntaku ,. K:~ital [8 ka OJ m e n ~i km artie sega la su ka cita I val ng d ~ h a,s,m lka n lo[I[[e h bu ki~t- bu kit ~ I em ba h-Iem bah ti uta no, da n

~ ~ _ ~ ~, ~, ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ,

pegunu ngan,

Kiisa h -c:~ nita tid Cli kl a h terl all u pe no ng, V:a inS, pe no ng ada la hi kits rna rn P IJ bercl nta ~ Seba b d nta a da ~[a Ih kl I au an ca h aiv,a s,e bag~I'i j all a n u ntu k men uj u keabadlan.

'~ C-' t ""';' d I h Ik dis d" k b h "

'~ 10:a sejan [8_:ct81_". xon 'ISllil mana xena I 111[ag:l,aan

ora ng la i' n ~tu ![e[bi h pie ntf ng bagi ke ba h alg:i aa In rnu, Da [~[a m d nta selati, ka u m e n.g~ ngii n ka n ke bal'i ka In orang, [~,ai~n., Dalam dnta romantis, kau mleng~ingmnltan orang laln.

B l d · k k' NI

ag I •. ~ U I~I I a, ~ 'BI U m u :ns:~ J In seseorang, ,,',',,' a m u n,

bagii seseo ra 'I1iB:t e'lng,k8lu aida I~a h d U nla '.

K:-ita ben:m nta se be b 'em nta !~,a In satu .. s atu Iny,a,

, "t' ']' I ., , " ,,' '. 'n' K'" ,t, [k . ',' Jill' , '·'lrh 'Cccil k ' " pe,[,ua. ang.anl sieja ~" ~£"u:a -'~ pen IJ m@ml .lII,IJ.,,-lL.U[p

jat u h- ka n la n d i; r'i rnu.

~a~

~_,:1

~~.. J i ka see's U atu tergena ng (),Iieh cii nta, i ell [me nJa d'i

ta n pa batas. Ci nta ta k perna h m e n C8i rl

[~es,e'l1 a nga n dl i rl, n dl m U In mern u dial h ka In ora ng: [I,aiin~

J ,811t:ilLil h [eiii nta mle nci' ptaka In. sebua [h agam 8:, mem ~i I ~ kl tu ha n, 'V[a In-g, 8J be dI i",

C:i: nta se j ati' me rl'Y,atul ka n mas a kl Iii ii denga n masa I~ lu dan mass d epan

_ ~ _ '<_'!;i! ~ ~ ~ I_! !;:!1,Ji'<;;!I'~ig __ ~

Sa (lit: d lea rl, [di nta a da I a h rasa sa kit d ~i (II nta ra tulang dan daglng, Hia:nv[a jika kau telah

me I a lui nva, rasa S,C], kiiit it u me nlelrna pe ngeta h u a n yang memperkava jiiwa.

Bahan dengan hak cipta

K@suny'ia:n dan kerahasiaan jauh [I[ebih batk bagi i a val ng sed a, ng: ~ at u h c:i nta '.

TIJI n] u kka In, ,di nta aga r me nvus u ri j all ~I n kel nda ha in 'V,a ng mel anglkah sa rnbl i: ml[e rnbusu ngka i~1 da da

di anta Ira rn as a re mala va I~,g Im,el engkingkan terom ~"P-C- et i~~'e'-":-l[~'~ hag -'I·~'~ no'

!,:Ii:;: v I ,_~: I!\ ~ Uol 11;1 II;;I~I .,

. , .

pe ras aa In ~ al r m ata da rl I a nglt pie rm en lUi nga n, d a ,11 s envu m a ,t11 del r'i perla d dl nga In, 5[Ui krn a.

i.~ IF!.a niY',a [11,a In j i'w,a kits ya ng 1te,tal p- me nyatu d a I a m

gairah clnta, hlngga sang maut berkunlung untuk m ~ ~[~ b urka n klta d :'="11 a m b -U'"=II I· a: - n t I [I 11>:,=" -n" -

, ,~h,; __ U[, , iU _ _ _ [I!.!WI . _ Coil !WI.I _ ._!WI, . ~ [II . !.ill. ,d ~

~w.~ S- aat iI'" nta m" "en\l'~ -P'~ kata [I' .. ,~*,~ r"£!!i'-m' - - k- .... ,~ la ---,

~ ,[b' :~, ~,II~III:;~ II_"'J bl.~ '0,/ _:;g[IC;I'~'~ellL.6_ ~[_I __ U _: U~l_ "_,m

.-,,"-_- bus - _- : --- - d - ':.' ,' ... h ~ b 'II b 'h ernousan napas, oan nvanvran ,'_l,l::h,j oeruoan

suny, senvap

"'~~

~~r Cinta sela lu menladl tangan 'Va ng, terbuka. Jl~ikal

ka ut utu p ta [~:ga n rn ~i da ri' ci' nta 1 ,8 ka !tJ11 ka uternul dlrlmu tercengkerarn oleh tanganmu.

C:i~ nta CJ:d a lah e ks p res i~ kesede rha na a Irl[ d a la m em csl, k[eti~ n d u a n tak te rga pa i~ 'V,a In g' m u ncu I beglt u ti ba-f ba, de nga In: ke b81 hag i aa n va n g ,a,gu [~;B:,

K,[e[a,~,a ii be n c i nta perta m a ada [Ila h kend a kta h u a n klta ba ,hw'~ 'I la tiad CI'-, rnunakln hera k,[IJ..,'-r:··_

, --.- '___''!!',;II . . ",~;r,;:Ii. _ lUI. b ~ . ~ ~,11 ..

Clnta berblcara ke'oka [Ilidah kehldupan terdtam ka ku, d a n me I i' hat nY(J sebsga j' pili I a r-pl I a r m e n a ra [C:~I h a:v[a S-~I[at kege I a pa in: m e'!~ i [n:g:kt~1 pili sega la sesuatu,

Tat ka [li,a kau te la h m end nta ka u ~I ka n s e I a I [u mle ncl nta .

Bahan dengan hak cipta

C~i nta me ng,i sva rat kan ~}e'kUl ata n v:a 1~IS:" mengang kat dlrl da n m ernpertonto ntaln

i nd ahnva sernesta d arl ba[lli k ka [but m lmpl- mlrn pi~. C"I nta s eon a nti asa be rgera k. :D"j ma 10 a !had g"a I ~i ng me nge ra' satu sa m ~I [ila Ii n berd as a rka n j' nru is i j

di mana j lw'a'=jlw,a telah me nj aid i' rnata ng oleh

Po rna haman

~l, I .' ~ ",'. A~i" I. A~;I ~ ~ llol

C i nta m e ~ 'i h at ses u atu d a rl mata J i wa: nya '. Kelndahan cl nta rnemllikl ba hasa S'U rgaw~i" [1[leb~ih mulia deri segala y,ang dltuturkan lldah-lldah den bi~ bili r -bl b~i r~

Jatuh cinta senantiasa rnembuatmu rnabuk dan berkh '~y: ,:,~, I~ C' e~,lil '~*'U, y" ::'0;]1 n "gee *;~ k p e r nc-' ~ h ,ojj~1 "3

" ~ 1Il111~" iQll ,a ,a !LIIuiL. ' a •. ' il:..i[J , ", '" u ~ i uUh:JI~

~ ~ l' - ~ - ~ ~ ~ ~ - ,: - I.' . ~ - - ,~. - - ~ - - -

Cinta a dal ah satu-satu ny,a kebe ba sa .11", dl mana; hukum- hu kum ike'ml[8 nusia a n dan ke nyait;a an [a [I[[a 1m ti da!k m a m pu me ne m u 'ta :rl, j I~~,a k:nv',a ~

~ili1

"%r~~ J I ka kege I al pa In. rne rnyelm bu I1V~ ka n 'PIe. pohon a n

a k a In menve m btl nvii ka n ci nta da rl d a, la m h ati k lta '

. ~. I.. . . .. ..,.. .. , ,7.. I.. I... .. . .. I I . ,. . .. . . J . ~

~ ~

Ke,!hle:ni ngan ma[l[ am, cahava rem bul an, bunga-

b U'·II":\Q\';ii d i,a 111 pe po ··:~IO,':, ~n' a: . n m "e: m [~[II~I,a· ... ~ kc~ ml I~ u pa ,8' rk .. "a"'" n

. ~! II b~ "II ~. . . ~ ~ ~."."., [ IU 1I.;iI. Iii. ,g . [ . . ,

sega I a, ke nyata a, n, ke cua U c:i nta.

DemJ ktanlah dengan p,a nasnva ~ maltaharii

m engh ld u pl persawa ha n, d C1I n denga n pia, n a s it u pula i al rnematikannva ~ PUi n dengan ldi nta

C- '~' n' ta a d'i '::Ii [II ~ h" ke I 0; ~m' b ~ III*'C~, ~n L. ~h' 'ijJ'~ ~n·· a ~m· ,0; ~n' ro'· ~P' ta ~l .. ,'!:i ,mte aoa ,[~[.;. ~ ,~~~,~ ),~I!J.bL·~ '~I[~iLlllj,~~:~,I): 11~:~~'~!I,[j ;J~~[1ni

ha 1r,i3!pa In- ha rapa n tal npa me'lmb~ ngu ngkan ,~i'wa" CIntal ,a dalah keeloka n '{ding m enguba h IOu mi m IE! nj ad j: SUI rga d a. n me ngu be h k[e h id u pa in. i Inl i me'I~Jaldii rnlmpl lndah,

Bahan dengan hak cipta

if' k . d . Ib-I ·'·h" -·dl. .1..- !~"'. ~ . - bs -- .. ' h ~,' -"

i_, a,_ ~ ,a,. [_1,13 yang ~e_;III __ :In,.··lillli [~e'ILI~m[~.,alng, [_I _Ian ..

h a rl 'I'a ng d ~ h tas i' dnta, Ta k ,a da ''Ira n,g' leb I h menvakttkan ketimbang malam 'Vali'1..g, PENlUh keta kuta 10 ;

CI nta ,a, ka n me nj ad m satu-sstu In[V'[(I pengh w bu rku '. Akul akan m1elrMe,guk.nya serasa a ng,gur dan

m erna kal nya s e pe rtf pal kala n,

Faj a r d nta a ka n m ern ba n,gu n ka n ku da Irii ti diu r lelap dan memba waku ke pada,lnlg: jau h hatimlll ~ Cl nta yar ng m u ncu I di[a ri I u bu k hao ya ng pall ~ ng dalarn, laksana kobaran apii y'ang: rru~llnlv[em,IbUlii darl tung ku pera pla n kernudl an h ilia n.1l rnenladl abu,

Apa a rti nya rna n II sla blla tida k perna h m e'WliVle ra Pi

d '. III '.'~ •.

(II ngg:u ran ge'. as pia .,8 C:I nta,

J ita ka u pe n dam: 'eiii nta Y-B ng i n,g i n[ ka u nyaltia kan, teria ki!,a:h se pie rtj seo ra[ ng peel nta ~ Ta pi~i' ,~ii'kal ka u tel rbe I e'n ggu n afs u, jar nga in nyata Ita n ses u atu

pa d a ci nta .

,_I -

Cinta, adalah sebuah pulau di tengah samudera

Iteslellnd i: r:j a, 11", se bu I!i[ h P u la u va, ng batu- batu lrliY,(J: a d a la h h cl ra pia n, va ng po hon-poh on nya aida la In lmptan,

~~w

f~~' C lnta abadl telsh rnenghil angkan kesepia n ~le laki

iitu dan m[enl~gabun.gka,n haiti' (1lv,a dengan han "I,:lI~[~' 1':;1,'1· n ."

·,g~IIHI .U1 .. ~I!

(~

_\~'i

' ..

. .... ,.. .. . . '''~l,,··· ..... kn ,- ,. baal ... ··iI!4,···· . .. [I..

m e nva m p:all I~a n rna nan va na Q] 1I11[e IIlIII va n a pe n u u .

.." . _ ... .., ..1[, . '0 .1. TI t), _ . [I

clnta.

Bahan dengan hak cipta

<~~

\:~ . Clnta adalab nvala api yang rnelalep han

manus!a.

~~~

~~ C i nta m e r1iV[f m bu [rlY'~' ka n ike'.s a la In ial n m a. nus i a da n

rn e rna bu kka n nya de nga -r~1 a. ng:gu r ke patu hl,a n,

In ~ [~rl"~ n' d '::II If'!! 'r~ VU':Ji n· ,', ~ Y,J: !Q!I. ~ .. ~., I!;;I ~ I!I I, ~I:t ... , ~I, ,.

C1 nta telah me nvatukan ka m '~J la lu sial pal 'V,a '~lg:

dspat rnemlsahkan?

K 'l~ tian telah menl smout ~ .. , ..... , l :1 '1 [ .. ia vans sema JSL ~ Ie ar meL J,empu,~ Kam,I.~ ,.8,,[U ssapa va, ,g

da ," p iat m :I:~ m bawa ka m ~Il .ILn~ m [b':~11 i,'I' 7

u !l;I!1~ ,~. iggQ, 11\'=.1 ~ ![;L •

Data ng lah ke pa da [kUi,~, Ci nta ku, M[ end ekat I a h ke rna rl '. Da In j a nga n, ti u pka n d iii ng::~ n '~lai ng

m :0; n Ira ra I" ~II'II e ,,~ n" tu ~ ~ II[ h" k I"t,'; ,oj;

~'I'IIL~ 'Oi[ I~~. ~" Il.)!~ .01.

IC""'~ nt ~ 'V~ [Iii! a terl ~ h I r d arl kes ~ m p" ~t'·'::11 n :lb. "l\CI'"1l 'j k ~ n al r

>" ,'lj.y j'!;.;!"II,·b ...... [,1 _l[~, JI~ "'~~" [,.~'_.;.'!'''-,~I,I, :,~I.'.U, _I U'~bU' ,._,yl_., y"I,

te na n a 'U'~ n a rn 0,[1' iO'~ rn rba n D' d a, 18, m .' III~·U IJ... ~ [1!' G~ n 1!Jr.., .11 ~U~ _.!fji J'U~ ~Ib ~ . ~~ II ~bU l l ~ Ua~ ~Ib ~ - .. _ ... ,r\. '! , - U[~ II ~b~- -~

'"11""

~r or.

~~ "

K:esetia,an tak akan memllikl makna apapun

jika tiida'k dira ngkai d a [11,j3 [ml clnta, seba b clnta itu s end 'i ri WU~[ u d kes e'tffia an 'V[a n g pall iii ng :s,el~ ati ..

'~ri~ C' b [L., k' d ~ -'vj nta yal ng me rn ~ u ka m ata ,:~it:a: I~ a, n m e ng u as t1l i

[han :ini~.;, akan memberi kese] ukan kepada

kes a, b a ra [~, kita.

C i nta ka ren al d 'j rl 1m u ad a, I a h [lke'd:d],a al n ml u val rtg m e n glu ng ka 'P ka n ta bl r h iii ngga eng ka III CI ku

[II!' hat, ba i ~ UI ntu k iii n i m a U pu n ill ntu k ltu I pu j ia i~l bu ka n I a. h bag~: ku '. B[agi m u la h pu j ia n u ntu k

s ega :~,a ir1iV[8"

C i it1Jta ka ren a d i rt ku ad all e, hi like's de ell n 'la' n;g s e n a nria sa men g i ngat m u, K[e ka s,iii h.,

~.~~

~ [[li awa [Ii percl ntaa n, perernpu an hanva rnenci ntal

ike' ka s iii h nva Se'i~,epa.s nya. La In a nval m e n ci nta i' ,ti nta ,.

Bahan dengan hak cipta

[~ .... -:1!Jo

\., Clnta adalah satu-satunva jawaban mernuaskan

da n b iJa [!{sISI nate rha d a p pe r.SI() 81 I a In e kslste ns I manusta,

C~i nta va ng be [I::u m d ewasa berkata," Alku

me nlciii ntal mu ka rena a ku me rID btl tu h ka nm u .71

C- 'i ~'" "d:'" a b k t IT Ark

mra yalrl:g • iewasa oersata, ,::,~u

membutu hkanm u karen a aku me nclnta i' rnu,"

~1Ij~ - - ~

~!;f P ~i ki ira n mern I [II U:J serl bu m ata, da In haiti' leu ku P

slat IJll m ata NI a rn U In ca ~I,ava ke In td u pia I~! paid a: m bi lila rna In a C i nta pe rgi"

f.,

~~ Tak satupun terasa begitu rnanis di,all[am hidup

wo'i kecua Ii mlmpl dnta, CahllaY81 y'ang te'rihJampar dl i rnata pe'lr€ m pu a n te I a, h me ngh enti ka n deta k [antungku.

~t., _r."'"Jo

.~. C'" t k' b - h t IN i...: d

'" mta mungkm nertanan sesaat, ,,',almunl (laJl;' a:

m engh a pu S ka n nil la i' ny,a '. Kia rein a klta terti 1~,g;ga:1 be rs a m a ik}~'n a nga n ya ng a ka I~: kit a s ~i m pa In sepanjang hidup,

(['1'[' n·· ~ '?; ~ DJ'':'!i~' k [iii ke pa d,-:C:'I,~ m I [t ,,._..;' ad '':'!:! 'oj; kan [pC;CI'r' Cj'iI'!i:~ 11>

[Il.a a'l:;; al,I,1LI . ,";::;,101 ·11::1 I Ui Ua d u t\.ll I i~""', IIIU

- ~ ~ - - [ ~ ~ - - - . - ~ ~ - - ~ ~ - - - - - - - - [~ - - - ---

mati'. Setia p hal d ta n [pal rnu la ksa n a bu ku[ ta Inli pial h a I a m ell n. Aku mend nta 'i m,UI. Aku a ka III S e I elu

men dn rtaim [1111' ~'IIIJI~i"U'1 . 'lUi,.

~,~.~!~

~,.. M:~ I·~ rn lo n tela I~ om' ,O':~I! a '. d I i fala r \J',~ n a b-e. '.":f[I;~:ii I 8,:' I -U·:

"i •.. !!O;i!I • 'iii!! _. .,UI,.., II ~ III ,I ~ IIIIJ • ~ J!!;;Ii. r ~,~ . II 1f!r.1. ,

ka rena engkau

~'? 'Tat kal ell ka u te [1:[8 h men c i nta, ka U a ka n see I all u rnencl nta, Seb a b apa 'lang: aida dal am plklranmu rnungkl n saj a pergi. Narn un apa 'Y',anlg: ad a dala m h ati m u tecta p tl' ng:ga [II u ntu k sela mea !n'V,a ,.

n

Bahan dengan hak cipta

Mere ka ",B,ng: IM,e neinta i: serl :ngkal ~i me nernukan ba hwa ke i i~lg:i na n t'e rlh ad a IP ,c~i nta a d alia h

keha mpa an yal ns: nl,er;8lmpjok kelri~aifl gan de I~i: keh i dUI pal n,

~It.._:,..._,..

~,~~

.. w IMien ci ntai blsa saja me merl ukan banva k bi~,aya.,

INl e, m un ta k men c:i nta i s e la ii u be rbiava 1~le blh

JU

' '"!J,T Per kata a n seseora ng y'al ng sed a ng j at u h em nta

membosa nkan beli i semua oreng, kecua I~i bagm Olr,al~[g: v,a ng diia[ c;~ntal.

i~

r.~¥JT. Tra ged i te rbesa r ke h ~id u [pa n terja dii bUI ka n S,(9I,at

rna III us i a b i In ~!lS,aIJ' mela ~i n ka n ke'u ka m e reka

be rh]le no: me n ci nta i~.

Clnta takkan rnenjadl clnta kecuall engkau

rn e rn be rl ka Iii nya. Cl nta bu ka ir~11 a lhi c~i nta, hi n gga s aseora n,g me n,e r'i m a nya.,"

C= '~' n ta ,Pi d '=ii k ' II!-.,~ II ta 1"','=1; se m a 1~;I·n· b I' sa rn ;t:::II III I' L.I: at N· ~ ·m· u I~ ',I! ~~ '..~ 'II. ,. U ~ ~ IU J!IIIJ..:J _ Y c, < 1.1 ~.; 1\. [] ~ ... ~ -.. ~ .~ . .'~' _ J~ ! U.'. .. Y.I ~ :_'~ 'I!I

ka r\O'IIn.~ '"18 m ~~'I~I·[k at leblh banvak ~l-a bersed ~1·11~ I snt UI·III~'

I. "'-'II ~,i;,iI! ... 1 .1["1O;".IIII['U,. ~ ',I ~,~ II ~:. Q!L,. ~ ._ ~. ~~ :. ~ .. ~ ,~ Ui~1 ~ .JIlii.

mel j' hat sedl kwt h a I s a:j a '.

C'~I nta -m· ... I, i ·n~ cul ·m~·c '::' 'n '3 k·_ ~ I!a-:-· d u· - a· .. o ·ra~ ... i"ii]D' '\i~ [;:"jj D' Ine'~I·lJI·II' ~I'

I; ~. :... . [I. I,-"! .,,-,I .. _. II IWI,,~ II[Q_ .I!l;I. .... ._' .... .. . '111~,r~ II ~,~, ~.u "

s,at U S el m a Ilia ~i n seda ~ns, lIkebiii ngu 'Ilisa n ~ K,etika s,epaS81ng kekasilh sallng rnernahaml

se pen u hnva, IMI,a ka kata-kata a ka n begltu le mbut dan k.t~[ at :~,aksa na w',ewa ng;i'an s eku ntu m ang'glr,e k,

Bahan dengan hak cipta

Ciiinta a dalah sl mlbo:11 keabadl an v'a ng menva put segala ra s (31 wa ktu, me mbu a:ng: semua ken angan tenta ~nB, awa,111 da n ke kuata n a ka n el kh ~i r~

Aka I sehat dan d nta tida k da pat berjelan

berl rl nga n.

~ ~ I k I b k ~ ~ hk

Clnta ta ksana seremnar _;a rva sent. Ba an

bagia Ifl'1[ pa I iii ng ked III pu n b i s a. sedemi k'i a n i~ n da h. C i nta a d a I tal h s e bu O[ h ke p ut usa n, bu ka '111 e'MOS i: atau perasaan. lB,ahw(l1 jlka dlbuat darl hati, iia aka n m e',i1Ig,all 01 h ka n s ega 111,a 1t1'V,a;,

l~.~

~"iv:' ! CJ nta dal a m be ntu k pal U: ng s e,fati ta Ik m e m lll k i

-b-"- he, I h" ", ',"'" 'rik~' " "b'" ""t~' ~,,.jl Ille -, _ . .a u u,a s,a '. ~ ,eI ,'~,a n 'Va ,m'e m, I '_' I~· ,I :s,e'JrIII ~ '_, u s au l!l.[~ n ua J~a n

va ng be rh 8[ ra p d a pat kU'8 J elas ka n.,

~~ IlL - ~~

'~' eiii nta ia I~'s,a n a, mata ha ri y,a ng ml[~ n CI~J I d a ri awa n-

awa :r~1 da n Ii1 eng ha In gatka In j lwa klta,

('~ Alk:u blsa saja rnenclntalrnu dan Im,eng,at,allk;a,~lnva., N a rn u n keti ka e ngka u pe rg:i ~ d an sa at ka u

ke m ba.1 1'1 ,ciii nta a de I 01 h kata ya 'ng: tie r:~ U pa ka 1tJ11,

";i 'E nlg,kJEi u ta k a :ta I~' menge na Iii ma kn a cl nta ya ng

s as U 1~:ggt~1 h ny'al sa at ka u j atu h c i nta,

J ,anlg:,an membu ang w'akt~1 sem e'Jn 'it pun untuk m e m ikl rka n mu 0 ra ng-ora Imlg: 'V,a [~Ig: ttd a k klta

cl nta I.

cl ntal a h '5 ~I~ ,II [ll,~*'11111 :~t,- "U m Q:Ii'!I'J.:'='I d "1- ·1-"" d '8' - h Ta 'n'" p ".~ d ~ rita

"-'_ '~~ __ ~_ _ _lI". n ..:1I,'!,;l!,~11!.1!,,;! ,_ ,,"~ ~ ~ 1_l~,III~ .. ~I~, ,i [II .. _ "I. I i.,. ,I_·g ,:'1;;;, I. '.' i

cinta takkan pernah rnarnpu mernbert makna,

Bahan dengan hak cipta

,Ap8 kah ka u mas i lh lngat h a rl s a at klta pe rta m a bertemu? VI1·_'·e-c··ti·'--"'[k-~ linzk -~ ran ruh rnu rn enaltarl klt ~

U .... _ _::,[..:' I. [~ '. I!i\.[ "._' ,_ .01 [," [t.? . (I. ': IIII 11.-_ I ~il- . _!]: :. 'iQl~ .' _.' ;g

da In rn ala i kat-rn a la ii kart: d nta m e'[~[aval ng d ~i ud 81 ra

bll "k I ,'", +- k ".,

s ami ·1 _ ,m enyalny:i.o n _ ,a,gu puitan JUlnl~UI __ , J lilWi ySlng

telah matt

'.1

\-~i'(_f A[pa ka h e ngka u rnasl in j ngat saat [kit:a

bercengkrama dii bawah rlndeng pepohonan, y,E)lng: menaengl dlrl klta dari kernanuslaan,

,5[12 bags ii m a na tu la Irlig IrU SOU k ml@,[lindulng:i: ra has i GIl ~i I a h ii aga r ti dla k telri[UI ka 7'

IM[ (!Is,:i h i Ing:[atl~a h e ngka u ja la n ~~i a li,a In keei [~ y.a ng

pe rna h Ikwta. I e:w[ao ,S a m brn I bergandengan tal nga n dan Cl'~:-I'I"n~' m en U'~ ndarkan kepala seakan 'teo ng "'::Ii h u,~ ~ I!I .j~:_ ~[' 1!lb, '_ ' "'", _ lui" [_~i' ,(II . , '~,= ,[gL 1 ;;;Ii.~[~ I\!i;JI,lii' _ : ~Ql

Apakah engkau terjaga di: kesunvtan malam (' \;o"~

~~~w 0 i mla na ka h engka u, b i I~it:.a ng: :~ej ora ku '?

Ka ca u Jr~iva ke h id[ lJ pal n tie I a h me mas u kka n ku like da la m dadanva, Kes[edi[han telah mengu asal d i: rl ku '" Ie'riba ng kan I tal h s e nViU rna nm U i Ii a, a ka n menghldupkanku,

~~;

~,,~~ S u nryii ada Ia [h rna [1[[61 rn, n a m lUI n data m J u ba h

kesunvlan, Mlmpl-mimpl rnernbohongl

pena nti al n, Sa ng bu la IIll berputa r d i~ atas ke pals.

M at arwa U8 n a t'aJ:~ am" men aa W" . as 'I~ [ .... ,~ rl"' h a r:l~ va n a "~ .. '~ '1IIt'~J'llj,~;.~I.J .11~';,~'J.":~':. ,Ut:u.l-'I·· .';'I:b

tela h be ria i~ u ~

B iialikan aku membawam lit ana k perem pua Inl

P·· ~ d an a kep ~ da 'p. 'iI!::II,1"" "I nta . Ir~'ol~11 ~l n ~'111 a:'D'U r'JIi; !I1O'ii:r'IIIir" .fil;il!··~·l ~o """'-' _~ g I_~"" ... [II. I r';.~ Uu . ~.l. ~t> ... '. ,M; 1~~'UII

va n:tr k lta pe ras a ka n rn ~m'" I L~ d ::':!it rn r ka n [.~'Q ri"1 n ~ u a n- .' r.

"' " •• ~ • ~ ~:l~ ~ _ ~,~ • Q ~ ~'" . ~ ~ ~. ~ . ~ . _ ~. . .". ~ I\~, ~ ... u". _. . ~

Bahan dengan hak cipta

Pe po h 0 na [n sa ~ i ng berpe I u ka n, bu Inlg;a,-,bu nga

,S,a:1 j: ng rnera ng ku I ~ S,u.ru ng:~bu ru ng be [r[i1'V[ia In-y:i tentang Ic~i nta[ mere ka, AI[aml beserta segala is iillya rn e· In g,aj' a rj' sang [lwa ~

Ak[1J1 mellhat 'w'~J"'~hlm' . u d ~~[:::Iim~' k eseola n dan " .",[ ~U ~~' ... U~,I ::,Y, y ,: ~,~ C.["~~~ ,:,.1 . .'~,~,[,,,,.: g[l!i '~lgll I'

keteras i nga n, E n,g kau ada I[a h te man ID iiwa lcJu 'V[a,ng hllang.

S·, ~d'[ k ~I tl ... , h ., h "

~ I a pal pu n v,a ng;(( a .•. ~ me ewai:.s:.a n . a,n- . 8J fll ny-a

dal ami Ipan.ggUing; mlmpi-mlm p;it dla adala h bu dark seluruh hi:dulpnya,;

[Ill'" ~L., ...." ., k ibI' b d d ,; t

li\.e'~a,s fll~ ,~i[wa:,u[ . lli\'e ,e n ara In agu 111 al 8J ". 'I 8i ,8 S

alam tidak melalul manusla le,w[at ucepan. Nam[uln, rnereka rnemlllh ke"sluny:ial'l1 ,$[eba[eai j'al[an a nta ra j :i'wa'~:~i lwa,

.~ Seperti kunturn bungs m,i8'nlgalm[bll[ 'w,ang:ii darn

,

ke htdu pan da rl debu, lal u sang j ~wa m erau IP

ke kuatan dan kebl] a ksanaan dari Ike lern aha n dan kebodohan terhadap s esuatu .

K:a re n a ma n is IilVa c i nta, ~:iita da [pat: men a h 81 n

d erlta kemlsklnan, pia h it nya[ h:se'lngsa raa n" d OJ n tersl ksa nva pie rplsa ha n '.

C i nta mlf]1iye re,t ku d ekat ke pia da mu [ka pa In. sajj[ij ~ Ketal kuta n m et1yen~tk.u m e nj:a u h,.

Ora ng-o ra 'ng; desa terl enta ng dala m ,g:u bu k.

m ereka ya Ing; dI i be ngu n d ii 8i ntara pohon -poho n ke n arl, c:i nta ku, Da n J hN"[a me reka berlom be

·mC',"C·e·~·,'nl u] 'U,' n"a·'''·',nl·''g·.·~'Q'li"n:'g,~ ·m .. I····["I~~m·'I .... ipi-m .. ·'I·'~I·lm;n[li

l,.~lll '~ , t-' . ~ltJ::,O'1i;JI .. ~ .. I ".' , , " .. "n.

Be-tapa lndah hidup i:ni., Keka.si[hku" Hiidup

baga I: ka n 'I s I: h ati sec ra:;ng pelrli'Y[a m r va ng d il pe'nu InJ ldinta dan te[l[em[butalm"

Bahan dengan hak cipta

l:iii..6~

.. ~~ :Pag~ tela h data ng, Keka s~; h ku. 1M: e nye,!ba rka n

ta ng,a n-ta nlg,a n berat h a ri d i atas ru m a In ya n g,

SOS~I~~'

~I: _" "[ul\.,r.

p agi~ ha ri te I l'al h data ,ng::r d nta ku ~ Ja rid a ri

k ,c;' .... a::-' da t"'~1 n·' te I ~ II!... m·· ,,~,n'\J'O n-- tu h··' 1m· -.' at ~ v~ 'nO' ,t-'~ ....:I!-il-; ,i',d· !, 1 r:

. ~~:_ ': ~I g .-=~[_,g ~ I ~ __ 1~~IIJ·'·~- "_ :. [ __ .... _. g ·t,g .1~O ... ,I¥' l~i~.':_:· U _!!

~-~

I~~,~} K hi i i a ku pu In, d a pat m:e'irl;y,atal kal n ba Ihwa c:i nta ku

'val ng te'[rl Z31 h i; r- da irw kese m pata n baga m ka n ,C} m r

t ens no -y'~1 ng me nza rn bana da la rn -_ .. k··'I' 1 ba n "'g'~a II"!!

_:~ <_I -bi '!'.Oi! - _! ~ I_I ~~~ ~,!6' ~ ~'_ ii;;!L ~,D [I ~ _ -. II ~y":!;' 11111.

'\Ir

"_,~c: W'alau bagalmanapun keadaarmva, aku

m end nta ii nya. ID'al n c'i nta kl~J pa d a nva ad 8.1 a h percarn pu ra n ike',sed lha n darn ke'bahag:~iaan 0,

. ~~ ~. - - - -

\·'~@f> Ali\U me n,ci; nta i~ nYSI ka rena d~)s a -dosa n,v,a tid a k

terla h 'I r da rl sebu a h ru h va, ng pl c.i Ilk} ta pi d a ri

j lwa nya ya ng I ill ngl~,a ~i d a, n p UiUI$ a s a.

Aku telah me,;nvanyan,g'imlu" M,eski dengan kasih ,t' ,·aV~1 n a 'y:;.: 'n··· Q rn em b TII't',[ili d J 'a n .it' e,·.· rb :'~ t terse I-u- b -u- n Ci'_,

~ ~ :rU~ ~,o ,.~. ~,b .. , . . .... ..;:I! lUI ... .;;Ii. ,1" D lib II ~"=,, 11111!O,.

Alpa sa j a ya ng: pern a h engka u I a, ku ka n, kata ka n, pe rl i h atka n, ata u a I ami s em ua it u u nt u Ik

me n u nlJ iLl k ka n Ike'c i ntaa [ml m ILl Ike'pad 21 kUI s e h m ngga m:embetii ku Ike'bah aglaa n.

",J Engtao harus mernblarkan semua v,ang aku

lakukan karsna (:3lku menetntalrnu dan mngi[rIJ memberi ka n kebahagla an .

• l

.:"f.'"' G €!,I 0 m ba ng sa m u de ra j a nga -r~11 al h m en] Old ~i

pe m i s a h da n j 81 ra k a nta r klta, :S e potOI~IG: I~IS i a

'1- -an~ tau hablskan bersamaku lanea n ladtkan ~ 0 - ~ - - - - .. - - .... ~ ... - - ~ ~- ~ ~ ~ J ... ~,b I . J. [I, . , ,

ke n a nga n s u [~;y~i,.

~.t.~

~. ;.<

~~~y' W? ha i' c.·.:i; nta ku. a: !II~,U.· ~ n;ac'~ll ka n F~ n- ["Il"~ n"

- ~ y - - y - . ~ ~ ~ [Ij"u .. 1o:.A" . Ii\ ,",I .t)iQ!Cli !I\i ~ 1 1 iI;;iIl J .... ,I 11110

tid u rku ka re 11,8 a ku ta kut baiva nga n kel a la la In: bersembunyl d i ba ll 'k s,e,111 i [m ut ku:.

Bahan dengan hak cipta