Anda di halaman 1dari 33

|    
 | 


O 
 

 m O 
 
 
 


O  


|m|

u _ 
  

u 

 

u 


 
 
O  


| | | |
u  

 !" !
 #_#$

m || |||


u ! !
!  #_#$
_ _
Untuk memastikan 


, 

dan


orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk  

 


(selain daripada orang-orang yang sedang bekerja).

Untuk 
yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi
orang-orang yang sedang bekerja.

Untuk   

yang
berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan
industri disamping peruntukan Akta.
mm_
6 _angungjawab memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas
mereka yang 
 tersebut !
"dan 


 tersebut !

"

6 monsep setakat yang #_$ atau


% &
mm#$$_
6 w

 atau wengurusan
_empat merja Sendiri (Self Regulation)
6 


ekerja (°ooperation) dan,
6  
(°onsultation)
_
Ú merangkumi dan melindungi 
dalam semua aktiviti ekonomi
termasuk perkhidmatan awam, badan
berkanun dan sektor swasta '
:-
Mereka yang 

 

_ 

_
u 
u  !
u 
u "#! 
u ! #
"$" # $#
u !"%& !$
u ' !(
u  $
u )"*$!$" # # 
u # ) #'!$'!
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV Seksyen 15 ( 1 )

wMemastikan, setakat yang 


 ,
keselamatan, kesihatan dan kebajikan
semasa bekerja semua pekerjanya .
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV Seksyen 15 ( 1 )
+__,)#_$-
i _
bahaya atau risiko terlibat
i 

mengenai hazad, risiko dan
cara mengawalnya.
i .
dan 

kaedah
pengawalan
i yang terlibat bagi mengawal bahaya atau
risiko tersebut
($%%$#),)&#
*$#$

v Mengada dan menyelenggara loji dan  


 

dan tanpa risiko kepada kesihatan
v Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian,
penyimpanan dan pengangkutan 


.
v Menyediakan
 
/


/ 
.

ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya
v Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan


 
 


 

.
v Menyediakan dan memelihara persekitaraan  

dan 
  '.
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV : Seksyen16

wmewajipan majikan dan orang yang bekerja


sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai
*#%, berkenaan keselamatan dan
kesihatan pekerja-pekerjanya, #)$$ dan
#$# yang sedang berkuatkuasa bagi
menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerja-
pekerjanya tentang dasar tersebut.
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV : Seksyen16
mewajipan menyediakan $$ 
ΠMenyediakan dasar yg bertulis.
ΠSemakan dari masa ke semasa dasar bertulis.
ΠMengadakan susunatur dan perkiraan di dalam
melaksanakan dasar tersebut.
ΠMemaklumkan kepada pekerja.
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV : Seksyen17
mewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri
terhadap 

 
 

 
.
Ú Memastikan setakat yang praktik mereka 
 bahaya dari tempat
kerja
Ú % 
 
tentang aspek aktiviti di
tempat kerja
($%%$#)
&#*$#$
ëah. IV : Seksyen18
mewajipan seseorang penghuni tempat kerja
terhadap 

 
 

 
.
_$*$_))#
,0102
Ú ** : tidak melebihi #%13/333433
Ú #: tidak melebihi 5

Ú atau * * ,$
($%$
ëah. VII : Organisasi meselamatan & mesihatan

Sek. 28 : 
.
Sek. 29 : 
.


Sek. 30 : 
.
renda #% 1/333433atau 6


penjara atau kedua-
duanya sekali bagi setiap seksyen.
($%$
ëah. VII : Organisasi meselamatan dan mesihatan

(_ %_$_ -
SEmSYEN 30 (1)
_iap-tiap majikan hendaklah 


.

di
tempat kerja, jika :-
u &á ! 
 &+
u 

 #m


 , 
&_$m & (_ 
%_*$_

u Menggalakkan  
danbagi meningkatkan tahap keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja.
u Menyediakan forum atau 

 
untuk menyampaikan teguran, pandangan,
maklumat dan maklumbalas mengenai isu-isu
keselamatan dan kesihatan.
u Memupuk 
dan 7
 semua pihak
dalam bidang keselamatan dan kesihatan
pekerjaan
m )$m )$ _%

u Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah


keselamatan dan kesihatan serta  u Menjalankan 

u Menjalankan 


kemalangan dan aduan

u Mengkaji semula keselamatan dan kesihatan


di tempat kerja

u Membantu menganjurkan 

dan
 

($%$
ëah VIII : emberitahuan Mengenai memalangan, mejadian
ëerbahaya, meracunan ekerjaan dan enyakit ekerjaan,
dan Siasatan

· jendaklah memberitahu pejabat Jmm terdekat


· engamal erubatan hendaklah melaporkan kepada
metua engarah Jmm
_$ % %8
rENrA : #%03/333433atau ENJARA : 0_ 
atau * * 
mesalahan berulang ± #%03334339

($%#
24 . (1) Adalah menjadi kewajipan setiap
pekerja yang sedang bekerja :-
(a) memberi 


 bagi keselamatan dan kesihatan dirinya
dan orang lain yang mungkin terjejas oleh
tindakan atau peninggalannya semasa
bekerja;
(b) memberi 


samada kepada
majikan atau orang lain dalam hal
berkaitan dengan pematuhan terhadap
OSjA 1994;
($%#
!'" %

 peralatan perlindungan diri yg dibekalkan oleh
majikan ; dan

!" %
 mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan
seperti yang dikehendaki di bawah OSjA 1994 dan
peraturan-peraturan.
($%#

24 (2). ** : _idak melebihi #%0/333433 atau


# : _idak melebihi :
atausekali.
($%#
25. Seseorang yang dengan 

/  / atau '

 
 atau apa-apa jua
yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan
keselamatan, kesihatan dan kebajikan menurut Akta ini
adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila
disabitkan, boleh didenda tidak melebihi #% 53/333433
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5

 atau kedua-duanya.
°**$#$%$$_#*#

u Majikan tidak boleh mengenakan '


9 7 ke atas
pekerja

u Majikan/mesatuan Sekerja tidak boleh


 
 (memecat, mendera atau
mengubah kedudukan)
#_ ##_ #*$&(;<

u Employers¶ Safety and jealth General olicy


Statements Exception Regulations 1995

u Control of Industrial Major Accident jazards


Regulations 1996

u Safety and jealth Committee Regulations 1996

u Classification, ackaging and Labeling of


jazardous Chemical Regulations 1997
#_ ##_ #*$&(;<

u Safety and jealth Officer Regulations 1997

u Safety and jealth Officer Order 1997

u Use and Standard Exposure of Chemical


jazardous to jealth 2000

u Notification of Accident, rangerous Occurrence,


Occupational oisoning and Occupational risease
Regulations 2004
#$);<*
#)$$
Ú $ 
 (kesepaduan) OSj di dalam sistem
pengurusan organisasi ± tiada lagi pengasingan di
antara OSj dan aspek pengurusan yang lain.

Ú OSj akan diuruskan sama seperti lain-lain fungsi


pengurusan di dalam organisasi.
$%;<*#)$$
Ú enurunan kes kemalangan, penyakit dan
keracunan di tempat kerja
Ú engurangan kadar ponteng
Ú eningkatan daya pengeluaran dan qualiti
Ú Memperbaiki perhubungan industri (Industrial
Relation)
Ú Imej korperat yang lebih baik dan mantap
Ú melebihan terhadap pesaing
Ú rata dan maklumat untuk menetapkan piawaian
_

==

Ú Ada apa-apa SOALAN..????

meel free to visit : www.tokgajah.com