Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994

- Akta 514 (OSHA 1994)

SKOP KANDUNGAN CERAMAH : Konsep OSHA 1994 Peruntukan-peruntukan Utama Akta

STRUKTUR PERUNDANGAN AKTA

Tugas & Kewajipan (Duties of Care) Organisasi Keselamatan & Kesihatan Pegawai JKKP, Notis Pembaikan & Larangan

KOD TATA AMALAN Panduan di dalam pematuhan AKTA. .STRUKTUR PERUNDANGAN PERATURAN-PERATURAN Untuk memperincikan kehendak-kehendak khusus AKTA.

kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja (selain daripada orang-orang yang sedang bekerja). Untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri disamping peruntukan Akta. Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja. .TUJUAN AKTA Untuk memastikan keselamatan.

FALSAFAH & KONSEP AKTA  Tangungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak di atas mereka yang bekerja dengan bahaya tersebut (pekerja) dan mereka yang mengujudkan bahaya tersebut (majikan)  Konsep setakat yang PRAKTIK atau MUNASABAH .

 Perundingan (Consultation) .FALSAFAH & PRINSIP AKTA  ³Peraturan Kendiri´ atau ³Pengurusan Tempat Kerja Sendiri´ (Self Regulation)  Kerjasama Pekerja (Cooperation) dan.

SKOP AKTA ‡ merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam. badan berkanun dan sektor swasta kecuali :Mereka yang bekerja di atas kapal perdagangan Angkatan Tentera .

Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun . Air dan Perkhidmatan Kebersihan Pengangkutan.SKOP AKTA Pengilangan Perlombongan dan Kuari Pembinaan Pertanian. Penyimpanan dan Komunikasi Perdagangan Borong dan Runcit Hotel dan Restoran Kewangan. Gas. Insurans. Perhutanan dan Perikanan Kemudahan Elektrik.

setakat yang praktik.KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya´. IV Seksyen 15 ( 1 ) ³Memastikan. keselamatan. .

5 Kewujudan dan Kesesuaian kaedah pengawalan 5 Kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko tersebut .KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV Seksyen 15 ( 1 ) ³SETAKAT YANG PRAKTIK´ 5 Teruknya bahaya atau risiko terlibat 5 Pengetahuan mengenai hazad. risiko dan cara mengawalnya.

 Menyediakan dan memelihara persekitaraan tempat kerja yang selamat dan dengan kelengkapan yang mencukupi. . latihan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya dan  Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan laluan keluar dan masuk yang selamat.KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG YG BEKERJA SENDIRI  Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan  Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyimpanan. arahan.  Menyediakan maklumat. pengendalian. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan.

ORGANISASI dan PERKIRAAN yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu dan memberitahu pekerjapekerjanya tentang dasar tersebut.´ .KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV : Seksyen16 ³Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan kenyataan bertulis mengenai DASAR AMNYA berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya.

 Mengadakan susunatur dan perkiraan di dalam melaksanakan dasar tersebut. IV : Seksyen16 Kewajipan menyediakan POLISI OSH  Menyediakan dasar yg bertulis.  Semakan dari masa ke semasa dasar bertulis. .  Memaklumkan kepada pekerja.KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah.

.

IV : Seksyen17 Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. ‡ Memastikan setakat yang praktik mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja ‡ Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di tempat kerja .

.KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI Bah. IV : Seksyen18 Kewajipan seseorang penghuni tempat kerja terhadap orang lain selain dari pekerja mereka.

00 ‡ PENJARA : tidak melebihi 2 tahun ‡ atau KEDUA-DUANYA SEKALI .PENALTI DI ATAS PELANGGARAN SEKSYEN 15 -18 ‡ DENDA : tidak melebihi RM 50.000.

00 atau 6 bulan penjara atau keduaduanya sekali bagi setiap seksyen.000. 29 : Pegawai Keselamatan Kesihatan bSek. 28 : Pengawasan Perubatan bSek.KEWAJIPAN MAJIKAN Bah. . 30 : Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Denda RM 5. VII : Organisasi Keselamatan & Kesihatan bSek.

jika :Terdapat 40 atau lebih orang di tempat kerja Diarah oleh Ketua Pengarah JKKP .KEWAJIPAN MAJIKAN Bah. VII : Organisasi Keselamatan dan Kesihatan JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN SEKSYEN 30 (1) Tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.

pandangan.OBJEKTIF PENUBUHAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN Menggalakkan konsep perundingan dan kerjasama bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. maklumat dan maklumbalas mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan. Menyediakan forum atau saluran komunikasi dua hala untuk menyampaikan teguran. Memupuk minat dan motivasi semua pihak dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan .

FUNGSI-FUNGSI UTAMA JKK Membantu di dalam penyediaan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat Menjalankan pemeriksaan Menjalankan siasatan kemalangan dan aduan Mengkaji semula polisi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Membantu menganjurkan program galakan dan pendidikan .

dan Siasatan 8 Hendaklah memberitahu pejabat JKKP terdekat 8 Pengamal Perubatan hendaklah melaporkan kepada Ketua Pengarah JKKP PENALTI UMUM : DENDA : RM 10. Kejadian Berbahaya.00 atau PENJARA : 1 TAHUN atau KEDUA-DUA Kesalahan berulang ± RM 1000.00/hari .000. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan.KEWAJIPAN MAJIKAN Bah VIII : Pemberitahuan Mengenai Kemalangan.

(1) Adalah menjadi kewajipan setiap pekerja yang sedang bekerja :(a) memberi perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja. (b) memberi kerjasama samada kepada majikan atau orang lain dalam hal berkaitan dengan pematuhan terhadap OSHA 1994. .KEWAJIPAN AM PEKERJA 24 .

KEWAJIPAN AM PEKERJA (c) Memakai peralatan perlindungan diri yg dibekalkan oleh majikan . dan (d) Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah OSHA 1994 dan peraturan-peraturan. .

.000. DENDA : Tidak melebihi RM 1.KEWAJIPAN AM PEKERJA 24 (2).00 atau PENJARA : Tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali.

KEWAJIPAN AM PEKERJA 25. kesihatan dan kebajikan menurut Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan. boleh didenda tidak melebihi RM 20. atau cuai menganggu atau menyalahgunakan apa-apa jua yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan. Seseorang yang dengan sengaja. apabila disabitkan.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. . melulu.000.

mendera atau mengubah kedudukan) .CAJ DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA Majikan tidak boleh mengenakan caj/levi ke atas pekerja Majikan/Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat.

Packaging and Labeling Hazardous Chemical Regulations 1997 of .PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94 Employers¶ Safety and Health General Policy Statements Exception Regulations 1995 Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1996 Safety and Health Committee Regulations 1996 Classification.

Dangerous Occurrence. Occupational Poisoning and Occupational Disease Regulations 2004 .PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 94 Safety and Health Officer Regulations 1997 Safety and Health Officer Order 1997 Use and Standard Exposure Hazardous to Health 2000 of Chemical Notification of Accident.

.RINGKASAN KESAN OSHA 94 KEPADA ORGANISASI ‡ Integrasi (kesepaduan) OSH di dalam sistem pengurusan organisasi ± tiada lagi pengasingan di antara OSH dan aspek pengurusan yang lain. ‡ OSH akan diuruskan sama seperti lain-lain fungsi pengurusan di dalam organisasi.

IMPAK OSHA 94 KEPADA ORGANISASI ‡ Penurunan kes kemalangan. penyakit dan keracunan di tempat kerja ‡ Pengurangan kadar ponteng ‡ Peningkatan daya pengeluaran dan qualiti ‡ Memperbaiki perhubungan industri (Industrial Relation) ‡ Imej korperat yang lebih baik dan mantap ‡ Kelebihan terhadap pesaing ‡ Data dan maklumat untuk menetapkan piawaian .

tokgajah.Topik tamat«« ‡ Ada apa-apa SOALAN..com .???? Feel free to visit : www.