Lutfi Bihar b. Abd.

Latif JPK SK Seri Perdana FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

6 5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.1.9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.2. 5.1.1 5.2. Latif JPK SK Seri Perdana 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.7 5.4 5.1.3 5.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .2.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.7 5.1.2.8 5.2.1. Abd.1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.1.8 5.5 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.2 PENGURUSAN 5.Lutfi Bihar b.2.2.2.2.14 Memberi kursus dalaman 5.1.1.2.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.2 5.

12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.4.1 5.1 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .4 5. Abd.5 5.3.3.4.5 5.3 5.3.3 KO-KURIKULUM 5.4.6 5.3.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.3. Latif JPK SK Seri Perdana 5.4.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.2.7 5.3 5.4.2 5.4.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.2 5.3.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.4.4 5.2.Lutfi Bihar b.4.

5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 . Latif JPK SK Seri Perdana 5.1 5.5.1 5.6.5.5.3 5.4 5.3 5.2 5. Abd.6.2 5.5.6.5.5 KO-KURIKULUM 5.Lutfi Bihar b.6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.

TUGAS-TUGAS LAIN 7 . PENGURUSAN iii. KURIKULUM ii. KO-KURIKULUM iv. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 7.Lutfi Bihar b. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.

Penolong Kanan/GKMP GKMP 3.1. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1 KURIKULUM 8. Abd.Lutfi Bihar b.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2. 8 . 4.

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .Lutfi Bihar b. Abd.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1. 6. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 .Lutfi Bihar b. 2. 4. 5. 3.

Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Abd. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 . Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2.

. Abd. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. 3. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar.1. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.Lutfi Bihar b.

Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Ketua Panitia 5. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 . Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana rekod pengajaran guru. 4.

6. 4. Latif JPK SK Seri Perdana Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3.Lutfi Bihar b. 5. Abd. Tindakan Tandakan (/) Catatan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan 14 .

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA 15 .Lutfi Bihar b.

4.1. 6.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3. Berterusan Jika ada 8. 2. Abd.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 . 240 min 20 min 1 6 5.

Mengadakan mesyuarat 4. 17 . 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1.Lutfi Bihar b.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2. Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3. 4.

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Lutfi Bihar b. Abd.Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .

2.masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3.menaip . Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 .Lutfi Bihar b. Mengadakan mesyuarat Percetakan . 4.mencetak 6. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . 3. Abd.rancangan pengajaran lepas .

7. Abd. 4. 2. 6. 20 .4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1.Lutfi Bihar b.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 3. 5.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 .

5. 4. 3. Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 .Lutfi Bihar b. Abd. 2. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 5.

Latif JPK SK Seri Perdana 23 . Abd.Lutfi Bihar b.

6. 24 . Abd. 5. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Latif JPK SK Seri Perdana BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.Lutfi Bihar b. Penolong Kanan dan Pengetua 2.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia.Lutfi Bihar b. Penolong Kanan dan Pengetua 25 .

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan

Tandakan (/)

Catatan

26

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari

27

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan / Guru Kanan

4.

5.

6. 7.

Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

8. 9.

28

Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.Bagi Tingkatan 3 . Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program .

Penolong Kanan. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. 5. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. 6. Pengkayaan Pemulihan 4. Abd. Program-program : a. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 . 8. 6. 2. b. b. Pengetua.

7. 4. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 . 6. 3. 5. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. Abd. 2.

Penolong Kanan/Guru Kanan .Lutfi Bihar b.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1. 3.Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. Abd. 4. Hebahkan senarai bahan.1. 6. Latif JPK SK Seri Perdana 8.

4. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. 2. 33 . 3. 5.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .Lutfi Bihar b.

Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. Abd. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1.Lutfi Bihar b. 10 minit 35 . Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2. 10 minit 5. 30 minit 3. 10 minit 4. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.

3. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1. 36 2.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). Latif JPK SK Seri Perdana 8. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. . 3.1. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru.Lutfi Bihar b. Abd. 3.

5 4.3.4 3. Abd.Lutfi Bihar b.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. 37 6. 5.3. Latif JPK SK Seri Perdana 3.3. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. .3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. Bemgkel diadakan seperti dirancang.3. 7. 3. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen.

Abd. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 .Lutfi Bihar b. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. 9. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. Latif JPK SK Seri Perdana 8.

Abd. 3.1 3.2 3.Lutfi Bihar b. 2. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 . 5. 7.3 3. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. 6. Latif JPK SK Seri Perdana Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.5 4.4 3.

Meminta. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 . Latif JPK SK Seri Perdana kepada guru panitia 8. tempat masa bengkel 5 minit 2. 60 minit 4. 5 minit 3. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.1 3. Abd. 5.2 3. 9.3 3. 10.Lutfi Bihar b. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS.

Abd. 9. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :……………………………………………………. 8. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 . Latif JPK SK Seri Perdana 6.Lutfi Bihar b. Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7.

1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 2. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Abd. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.1.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2. 3.Lutfi Bihar b.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Penolong Kanan Penolong Kanan .

Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. Menerima BBM yang dibeli.Lutfi Bihar b. K. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS. 6. Abd. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. Bidang dan semua guru panitia. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. 7. 4.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 . Latif JPK SK Seri Perdana 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5.

Lutfi Bihar b. 5. Abd. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 . Latif JPK SK Seri Perdana Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM.1 3. 3. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2. Menyediakan senarai 3. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada.2 4.

9. Abd.Lutfi Bihar b. 7. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 . Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7. Latif JPK SK Seri Perdana 6. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .Lutfi Bihar b.

Abd.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 .Lutfi Bihar b.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama.Lutfi Bihar b. 4. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. 5. 7. Pengetua Penolong Kanan 2. Abd. Penolong Kanan Guru Kanan 48 . Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis.

Lutfi Bihar b. Abd. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 . Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal.

Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 7. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 . 6. 2.Lutfi Bihar b. 4. 3. Abd. 5.

2.Lutfi Bihar b. 4. 6. Abd. 5. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 . 3.

MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) 52 .Lutfi Bihar b.9. Abd.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pengetua Penolong Kanan 2. 6. 4. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan b) Peperiksaan Penggal 1. 53 . 5. Abd. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. 7.Lutfi Bihar b.

Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. 9. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan. 54 . Abd.Lutfi Bihar b. 10.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan 55 .Lutfi Bihar b.

Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6. 2. 9. 5. 4. Abd. 7. 8.Lutfi Bihar b. 3. 10. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 56 .

2. 4. 5. 6. 3. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1. Abd. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 57 .Lutfi Bihar b.

Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia.Lutfi Bihar b. 7. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. 3. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan .9 2. Latif JPK SK Seri Perdana POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1.1 Guru membuat pelan bertindak 5.1. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK Guru Kanan Guru Kanan 58 . Menjalankan program pemulihan : 5. 8. Abd.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. 4.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 59 .Lutfi Bihar b.

4. 2. 3. 6. 8.Lutfi Bihar b. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Tandakan ( / ) Catatan 60 . 5. 12. 9. 7. Abd. 10. 11. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.

10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit . Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua. 4. 2. Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Guru Kanan Mata Pelajaran 14. Latif JPK SK Seri Perdana 13. 9. Abd.Lutfi Bihar b. 8. 6. 5. 7. 10 . Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 61 3 jam 2 jam 1 hari 3.

3. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2. .Lutfi Bihar b.1. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) 62 6. 5.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 4.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku 63 .

Lutfi Bihar b. 2. 3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Abd. 5. 7. 4. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 64 . 6.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru 7. Menyediakan laporan 6. Menyemak buku latihan 5. Menyediakan jadual pemeriksaan 2. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 65 .Lutfi Bihar b. Abd. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 66 . Abd.

. Pengetua dan Guru Kanan 67 2.) …………………………… (Nama: Jawatan: Disahkan oleh : .. Latif JPK SK Seri Perdana Tandatangan Penyemak : ………………………….14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1. 3. 4. Nama:………………………………………………. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan. 6. ……………………………. 5.Lutfi Bihar b. . Abd. Jawatan:…………………………………………….

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mata Pelajaran 7. Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

68

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Fail dan rekod panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Tandakan ( / ) Catatan

2.

3. 4. 5.

69

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 6. Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia

1 hari

70

Nama Guru : …………………………………………………. Kursus yang dihadiri : 71 . Latif JPK SK Seri Perdana 4.Lutfi Bihar b. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 7. 1. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Menjalankan kursus dalaman 2 jam 5. Fail dan rekod panitia 1 hari BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. Abd. 2. 3. Membuat laporan kursus dalaman 2 jam 6..

. d) ……………………………………………………………………………………… ……….. c) ……………………………………………………………………………………… ………. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat 4. b) ……………………………………………………………………………………… ……….. Berbincang dengan guru berkenaan 72 .15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong UndangUndang/ Peraturan 1. Abd.1.Lutfi Bihar b.. 8. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ……….

Abd. buku rekod. GKMP 5. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3. GKMP 4. 6. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 73 . Latif JPK SK Seri Perdana tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.Lutfi Bihar b. pengurusan kelas dan lain-lain 2. rancangan tahunan.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mencerap Perbincangan selepas pencerapan Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua YA SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 74 .

8.Lutfi Bihar b.lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan 2. 6. 3. buku rekod. pengurusan kelas dan lain. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 1. 4.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA BELAJAR 75 .1.rancangan tahunan. 5.

Abd. Pengetua Pengetua CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum 76 . 6 7. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. 4. 8. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan 3.Lutfi Bihar b. Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua 2. 5.

Latif JPK SK Seri Perdana Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 77 . Abd.Lutfi Bihar b.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2. Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5.Lutfi Bihar b. Bengkel KB (KP) 3 jam 3. Membuat laporan pelaksanaan KB 78 . Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4.

Lutfi Bihar b. Abd. 8. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua. Penolong Kanan dan GKMP 7. 4. 6. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. 2. 79 . 5. 3.

3.2 PENGURUSAN 8. Pengetua 5.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2.Lutfi Bihar b. Pengetua 4. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Abd. Pengetua 80 .2.

Guru 2. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 81 . Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. 82 . Memungut wang daripada pelajar. 3. Mendapatkan contoh buku teks. Abd. 2. 5. 6 7. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Memesan buku daripada pembekal. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 4. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4. 3. Abd. 83 . 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. 1minggu 2.

Abd. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan.Lutfi Bihar b. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua pelajaran dalam panitia. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. 10. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. 4. 9. . Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 2.2. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. 8. 84 Pengetua 3. Guru Kanan Pengetua 5. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Membuat jadual waktu pencerapan. 7. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 85 .

3. Abd. 8.Lutfi Bihar b. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2. 7. 86 . Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 4. Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 9. 5 6.

5. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 2 jam 1 hari 4.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 10. Abd. 7. Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2. 3. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 87 . 6.

Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3. Abd.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Memastikan tindakan susulan dilakukan 88 Penolong . Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.2.Lutfi Bihar b. Salinan kepada:i. Pengetua ii. PK/PK HEM iii. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan.

Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Pengetua 89 . Abd. Latif JPK SK Seri Perdana mengikut kehendak minit. Guru-guru 2. Penolong Kanan 4. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1.Lutfi Bihar b.

Latif JPK SK Seri Perdana Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 90 . Abd. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3. 2. 5. 6. 4.

Lutfi Bihar b. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Mesyuarat 2 jam 4. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3. Abd. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. Menghantar minit mesyuarat kepada 91 1 hari .

……………………………….Lutfi Bihar b... Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ………………………. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas.. ………………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:92 . 2. Latif JPK SK Seri Perdana Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6. Abd. Hari : ………………………. Tempat: ………………………. ……………………………….. Masa : ………………………. 3.. Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama…………….

............. Abd.... 3.... ………………………………………………………... Yang benar ……………………………………..... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama . ……………………………………………………….. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1........ .............. Sekian.6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan...... (Sebab) Minit Mesyuarat 93 ... 4........ ………………………………………………………... Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1... Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ................ 3........ terima kasih........ 2................5 3............... ...4 3. ……………………………………………………….....2 3.. ………………………………………………………..1........ KALI KE ………………………………..................... Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………........ Latif JPK SK Seri Perdana 3...Lutfi Bihar b.....200 Tarikh : ……………………............3 3...... ( ) Ketua Panitia ……………………........

4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .1 1. Abd. Menentukan kelas/waktu 4. Latif JPK SK Seri Perdana Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.2. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.Lutfi Bihar b.1 Perkara Tindakan 8. Menyusun jadual kelas team teaching 94 Penolong Kanan .1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.

Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Abd. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 95 . Latif JPK SK Seri Perdana Penolong Kanan 5.Lutfi Bihar b.

Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 96 Tandakan ( / ) Catatan . Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Abd. 4. 2.Lutfi Bihar b. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3.

Penolong Kanan . Abd.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Perbincangan keberkesanan 8.2. Penolong Kanan 3.Lutfi Bihar b. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 97 Penolong Kanan 2. Latif JPK SK Seri Perdana 5.

Lutfi Bihar b. 7. Latif JPK SK Seri Perdana 4. Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5. Abd. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 98 .

4. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 99 Tandakan ( / ) Catatan 2. . Latif JPK SK Seri Perdana Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. 3. Abd.

2. 6. 3. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2. Latif JPK SK Seri Perdana 5. Abd. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 100 .6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.Lutfi Bihar b. 7. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8.

8. Abd. 6. 9.Lutfi Bihar b. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 101 . 7. Latif JPK SK Seri Perdana 4. 5.

5. 2. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 102 Tindakan ( / ) Catatan . 4. Latif JPK SK Seri Perdana Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1. Abd. 3.Lutfi Bihar b.

7. Abd. Mesyuarat 1 jam 2. Penyediaan minit mesyuarat 103 1 jam . 8.Lutfi Bihar b. Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1. Latif JPK SK Seri Perdana a) b) c) d) e) f) g) h) 6.

Abd. Kursus 2 jam 4.Lutfi Bihar b. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 104 Penolong Kanan . Laporan dan penilaian 1 jam . Latif JPK SK Seri Perdana 3.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 2. 105 . 6. Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3. 4. 5. Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful