Lutfi Bihar b. Abd.

Latif JPK SK Seri Perdana FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

2.2.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.8 5.1.1 5.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.7 5.2.1.3 5. Abd.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .4 5.1. 5.1.8 5.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.1.2.2.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.6 5.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.2.2.7 5.Lutfi Bihar b.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.1.1.2 PENGURUSAN 5.2.1.5 5.1.2 5.14 Memberi kursus dalaman 5.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.1.2.1.1.2.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5. Latif JPK SK Seri Perdana 5.

Abd.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.4 5.4.3 KO-KURIKULUM 5.3 5.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.3 5.2 5.3.4.4. Latif JPK SK Seri Perdana 5.3.5 5.4.4.2.4.4 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .2 5.3.1 5.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.4.7 5.5 5.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.1 5.4.3.2.Lutfi Bihar b.3.6 5.3.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.

4 5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5.5.Lutfi Bihar b.5.2 5.5 KO-KURIKULUM 5.6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.5. Latif JPK SK Seri Perdana 5.1 5.6. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 . Abd.5.6.2 5.6.3 5.1 5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.5.3 5.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 7. TUGAS-TUGAS LAIN 7 . KURIKULUM ii. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KO-KURIKULUM iv. Abd. PENGURUSAN iii.

Lutfi Bihar b.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1.1 KURIKULUM 8. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Abd. 8 . 4.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .

3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1. Abd. 5. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 . 6.Lutfi Bihar b. 4. 2.

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 . Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.Lutfi Bihar b. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Abd.

Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.Lutfi Bihar b.1. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2. Abd. . 3.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.

Latif JPK SK Seri Perdana rekod pengajaran guru.Lutfi Bihar b. 4. Abd. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Ketua Panitia 5. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 .

Lutfi Bihar b. Tindakan Tandakan (/) Catatan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan 14 . 4. Latif JPK SK Seri Perdana Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1. Abd. 3. 6. 2. 5.

Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA 15 . Abd.Lutfi Bihar b.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1.Lutfi Bihar b. Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3. 2. 6. 240 min 20 min 1 6 5.1.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 . 4. Berterusan Jika ada 8.

1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3. Mengadakan mesyuarat 4. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3. 17 . Latif JPK SK Seri Perdana PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1. Abd. 3. 4. Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2.Lutfi Bihar b.1 Menyusun rancangan pengajaran 5.

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . Abd.Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .Lutfi Bihar b.Membawa bersama rancangan pengajaran lepas .

masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . Abd.rancangan pengajaran lepas . 2. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 .menaip . 3.mencetak 6.Lutfi Bihar b. 4. Mengadakan mesyuarat Percetakan . Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.

Abd.1.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1. 7. 3. 6. 4. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 2.Lutfi Bihar b. 5. 20 .

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 .

5.Lutfi Bihar b. 2. 5. Abd. Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 . 4. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 3.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 23 .

24 . Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. 6. Abd. Penolong Kanan dan Pengetua 2. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. 5.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia. Penolong Kanan dan Pengetua 25 .

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan

Tandakan (/)

Catatan

26

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari

27

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan / Guru Kanan

4.

5.

6. 7.

Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

8. 9.

28

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program . Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .Bagi Tingkatan 3 .Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program.Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. 2. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. b. Penolong Kanan. Abd. Pengkayaan Pemulihan 4. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 . b. 6. Pengetua. 8. Program-program : a. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. 6. 5.

Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 . Abd. 6. 7. 3. 5. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. 2. 4.

Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5. 3.Lutfi Bihar b. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. Hebahkan senarai bahan. Abd. 4. Penolong Kanan/Guru Kanan . Latif JPK SK Seri Perdana 8. 6.1.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1.

Abd. 3. 2. 33 . 4. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6.Lutfi Bihar b. 5. Latif JPK SK Seri Perdana tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. 10 minit 35 .Lutfi Bihar b. 10 minit 5. Abd. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. 30 minit 3. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2. 10 minit 4. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1.

3. 3. 3. Latif JPK SK Seri Perdana 8.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. . Abd.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1.1. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. 36 2. 3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI).Lutfi Bihar b.

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Latif JPK SK Seri Perdana 3. Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel.3.3.Lutfi Bihar b. Bemgkel diadakan seperti dirancang.5 4. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu. . 37 6.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.4 3. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. 7. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Abd. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang.3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). 3.3. 5.3. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen.

Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 . 9. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh.

5. 2.1 3. 3.2 3. 6. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 .3 3. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.Lutfi Bihar b. Abd.4 3. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh.5 4. 7. Latif JPK SK Seri Perdana Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1.

4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.2 3. Latif JPK SK Seri Perdana kepada guru panitia 8. 5. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 .1 3. tempat masa bengkel 5 minit 2.3 3. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. 10. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 9. 60 minit 4. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. Meminta. 5 minit 3. Abd.Lutfi Bihar b.

Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :……………………………………………………. Latif JPK SK Seri Perdana 6.Lutfi Bihar b. 9. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 . 8. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. Abd.

Penolong Kanan Penolong Kanan .Lutfi Bihar b.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 3. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1. Abd. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.1. 2.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2.

Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS. 4. K. Bidang dan semua guru panitia. Abd. ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. 7.Lutfi Bihar b.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 . Menerima BBM yang dibeli. 6. Latif JPK SK Seri Perdana 3. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor.

Latif JPK SK Seri Perdana Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. 3. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Menyediakan senarai 3.Lutfi Bihar b.1 3. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 .2 4. Abd. 5. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2.

Latif JPK SK Seri Perdana 6. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3.Lutfi Bihar b. Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 . 9. Abd. 7. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .

8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 . Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1.

Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan.Lutfi Bihar b. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Pengetua Penolong Kanan 2. 7. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. 4. 5. Penolong Kanan Guru Kanan 48 . Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 .

Lutfi Bihar b. Abd. 2. 6. 5. 4. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 . Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 3. 7.

2. 3. 6. 4. 5. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Abd. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 .Lutfi Bihar b.

9. Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) 52 .

Lutfi Bihar b. 6. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. 53 . 7. 4. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan b) Peperiksaan Penggal 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Abd. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. Pengetua Penolong Kanan 2. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. 5.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. 10. 9.Lutfi Bihar b. 54 . Abd. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan 55 .

2. 5. 7. 10.Lutfi Bihar b. 8. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 56 . Abd. 4. 3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6. 9.

4. Abd.Lutfi Bihar b. 5. 6. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 57 . 2. 3.

9 2. 4. Menjalankan program pemulihan : 5. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK Guru Kanan Guru Kanan 58 . Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5.Lutfi Bihar b. 3.1. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan . Abd. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru.1 Guru membuat pelan bertindak 5. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. 7. Latif JPK SK Seri Perdana POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6. 8. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 59 . Abd.

2. 11. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Tandakan ( / ) Catatan 60 . Abd. 12. 4. 9. 3. 8. 7. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 10. 6.Lutfi Bihar b. 5.

6. 8. Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 2. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 61 3 jam 2 jam 1 hari 3. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua. Guru Kanan Mata Pelajaran 14. 4. 10 . 9. 5.Lutfi Bihar b. Abd. 10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit . Latif JPK SK Seri Perdana 13. 7.

Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) 62 6. 4.Lutfi Bihar b. 3.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2. . 5.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. Abd.

Latif JPK SK Seri Perdana (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku 63 . Abd.Lutfi Bihar b.

7. 5. Abd. 3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 2.Lutfi Bihar b. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 64 . 4. 6.

Abd. Menyemak buku latihan 5. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Menyediakan jadual pemeriksaan 2.Lutfi Bihar b. Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru 7. Menyediakan laporan 6. Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 65 .

Latif JPK SK Seri Perdana BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 66 .Lutfi Bihar b. Abd.

4.Lutfi Bihar b.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1. 5. Jawatan:……………………………………………. Pengetua dan Guru Kanan 67 2. ……………………………. 6.) …………………………… (Nama: Jawatan: Disahkan oleh : . Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Tandatangan Penyemak : …………………………. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan. 3. .. Nama:………………………………………………..

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mata Pelajaran 7. Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

68

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Fail dan rekod panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Tandakan ( / ) Catatan

2.

3. 4. 5.

69

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 6. Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia

1 hari

70

Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. 3.. Nama Guru : ………………………………………………….Lutfi Bihar b. 2. Fail dan rekod panitia 1 hari BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. Menjalankan kursus dalaman 2 jam 5. 1. Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 7. Latif JPK SK Seri Perdana 4. Kursus yang dihadiri : 71 . Abd. Membuat laporan kursus dalaman 2 jam 6.

.15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong UndangUndang/ Peraturan 1.. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat 4.. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ………. Abd. 8. Berbincang dengan guru berkenaan 72 .Lutfi Bihar b. b) ……………………………………………………………………………………… ………. c) ……………………………………………………………………………………… ……….1.

Latif JPK SK Seri Perdana tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. GKMP 5. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3. pengurusan kelas dan lain-lain 2. rancangan tahunan. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 73 .Lutfi Bihar b. 6. buku rekod. GKMP 4. Abd.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mencerap Perbincangan selepas pencerapan Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua YA SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 74 .Lutfi Bihar b.

3. pengurusan kelas dan lain. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.rancangan tahunan.1. 5. 4.lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan 2. buku rekod. Latif JPK SK Seri Perdana 1. Abd. 6.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA BELAJAR 75 . 8.Lutfi Bihar b.

5. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan 3. 4. Abd.Lutfi Bihar b. 6 7. 8. Pengetua Pengetua CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum 76 . Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua 2.

Latif JPK SK Seri Perdana Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.Lutfi Bihar b. Abd. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 77 .

Lutfi Bihar b. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Abd. Membuat laporan pelaksanaan KB 78 . Bengkel KB (KP) 3 jam 3. Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6.

Penolong Kanan dan GKMP 7. 6. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. 2. Abd.Lutfi Bihar b. 79 . 4. 5. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua. 8. 3.

Latif JPK SK Seri Perdana 8. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2. Pengetua 4.2 PENGURUSAN 8.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1.2. Abd. Pengetua 80 . Pengetua 5. 3.Lutfi Bihar b.

Abd.Lutfi Bihar b. Guru 2. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 81 .

5. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. 3. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.Lutfi Bihar b. Memesan buku daripada pembekal. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. 6 7. Mendapatkan contoh buku teks. Abd. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. 4. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. 82 . Memungut wang daripada pelajar. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. 2.

83 . 3. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4. Abd. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 1minggu 2. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks.

Latif JPK SK Seri Perdana 8. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. 8. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6. 9. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Guru Kanan Pengetua 5. Abd. 4. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan.2. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 2.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil. . 7. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. 84 Pengetua 3.Lutfi Bihar b. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 10. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua pelajaran dalam panitia. Membuat jadual waktu pencerapan. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 85 .Lutfi Bihar b.

Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 4. Abd. 8.Lutfi Bihar b. 7. 9. 5 6. 86 . 3. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.

Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 2 jam 1 hari 4. 3.Lutfi Bihar b. 5. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 87 . 6. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 10. 7.

Abd.2. Memastikan tindakan susulan dilakukan 88 Penolong . Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.Lutfi Bihar b. Pengetua ii. PK/PK HEM iii. Salinan kepada:i. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Latif JPK SK Seri Perdana 8.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3.

Lutfi Bihar b. Abd. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1. Pengetua 89 . Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Guru-guru 2. Penolong Kanan 4. Latif JPK SK Seri Perdana mengikut kehendak minit.

Abd. 2. Latif JPK SK Seri Perdana Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 90 . 6.Lutfi Bihar b. 4. 5. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3.

Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Mesyuarat 2 jam 4. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3. Menghantar minit mesyuarat kepada 91 1 hari . Abd.

Tempat: ………………………. ………………………………. Masa : ………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:92 . 2.... ………………………………. Abd. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ……………………….. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas.. Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama…………….Lutfi Bihar b. ………………………………. Latif JPK SK Seri Perdana Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6. 3. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Hari : ……………………….

.. 3...... (Sebab) Minit Mesyuarat 93 ......Lutfi Bihar b.. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ................. ………………………………………………………........ Yang benar ……………………………………................2 3..... ……………………………………………………….. Latif JPK SK Seri Perdana 3... . 2...... .... terima kasih..........3 3................. Abd.200 Tarikh : ……………………...........6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan.....4 3... Sekian. ……………………………………………………….. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ......... Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN ……………………………………………............... ………………………………………………………...5 3.. ………………………………………………………... Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1.... 4........................................... 3.......... ( ) Ketua Panitia ……………………. KALI KE ……………………………….....1.

Latif JPK SK Seri Perdana Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2. Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2. Abd. Menyusun jadual kelas team teaching 94 Penolong Kanan .1 1.2. Menentukan kelas/waktu 4.Lutfi Bihar b. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .1 Perkara Tindakan 8.

Abd.Lutfi Bihar b. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 95 . Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Latif JPK SK Seri Perdana Penolong Kanan 5.

Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 96 Tandakan ( / ) Catatan . Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3. Abd. 4. 2. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b.

Penolong Kanan .5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Latif JPK SK Seri Perdana 5. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 97 Penolong Kanan 2.2. Abd. Perbincangan keberkesanan 8.Lutfi Bihar b. Penolong Kanan 3.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5. 7.Lutfi Bihar b. Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6. Latif JPK SK Seri Perdana 4. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 98 . Abd.

Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 99 Tandakan ( / ) Catatan 2. 4. .Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1. 3. Abd.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 5.2. 7.Lutfi Bihar b.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 3. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 100 . 6. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8.

9. Latif JPK SK Seri Perdana 4.Lutfi Bihar b. Abd. 5. 6. 8. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 101 . 7.

Abd. 4. Latif JPK SK Seri Perdana Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 102 Tindakan ( / ) Catatan . 3. 5. 2.

8. Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1. Latif JPK SK Seri Perdana a) b) c) d) e) f) g) h) 6. Mesyuarat 1 jam 2. Penyediaan minit mesyuarat 103 1 jam . Abd. 7.Lutfi Bihar b.

Latif JPK SK Seri Perdana 3. Laporan dan penilaian 1 jam . Kursus 2 jam 4. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 104 Penolong Kanan . Abd.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. 5. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 2. 6. 4. Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3. 105 .