Anda di halaman 1dari 50

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SUKATAN MATA PELAJARAN CTU 151


Kod Kursus : CTU 151
Nama Kursus : Pemikiran dan Tamadun Islam
Peringkat : Diploma
Unit Kursus : 02
Jam Temu : 02
Bahagian : 02
Status Kursus : Kursus Universiti
Pra Syarat : Tiada

Pensyarah : Fatimah Sulaiman


Bilik : 13B 3/2
No. Tel : 09 8400484 / 016-9863142

OBJEKTIF KURSUS:
Setelah mengikuti kursus ini pelajar dapat:
1.Membolehkan pelajar memperolehi maklumat dan pengetahuan dari persepsi
yang betul mengenai sejarah dan tamadun Islam
2. menjelaskan konsep Islam Hadhari sebagai asas pembangunan untuk
melahirkan graduan bumiputera yang progresif dan berdaya saing
3.Melahirkan pelajar bumiputera Melayu-muslim yang memiliki jati diri,
bersepadu dan berwawasan serta sentiasa peka terhadap perkembangan semasa

1.0 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN


1.1 KONSEP TAMADUN ISLAM
1.1.1 Definisi peristilahan Tamadun- Bahasa – Istilah dan
Pandangan Sarjana
1.1.2 MasyarakatYang Bertamadun Manurut Islam
1.1.3 Asas tamadun Islam
1.1.4 Sumber Tamadun Islam
1.1.5 Matlamat Tamadun Islam
1.1.6 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam
1.1.7 Faktor-faktor Keruntuhan Tamadun

1.2 KONSEP TAMADUN BARAT


1.2.1 Definisi Tamadun Barat
1.2.2 Sejarah dan Falsafah Tamadun Barat
1.2.3 Dasar Tamadun Barat
1.2.4 Perbezaan Asas Tamadun Islam dan Barat
*Kesan/ Impak Tamadun Islam dan Barat

1
1.3 NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN
1.3.1 Definisi Nilai
1.3.2 Nilai Kepercayaan
1.3.3 Nilai Keilmuan
1.3.4 Nilai Akhlak
1.3.5 Nilai Ekonomi/ Kebendaan
1.3.6 Nilai Kerja
1.3.7 Nilai Kemanusiaan
1.3.8 Nilai Keadilan
1.3.9 Nilai Kekeluargaan
1.3.10 Etika Alam Sekitar

1.4 INTERAKSI DALAM TAMADUN


1.4.1 Faktor Interaksi
1.4.2 Kesan Positif
1.4.3 Kesan Negatif

2.0 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA


2.1 PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM
2.1.1 Zaman Rasulullah saw
Period Mekah
Period Madaniyyah
2.1.2 Khulafa’ al-Rasyidin
2.1.3 Kerajaan Bani Umaiyah
2.1.4 Kerajaan Abbasiyah
2.1.5 Kerajaan Islam di Afrika

2.2 ANDALUSIA SEBAGAI ANUGERAH TAMADUN ISLAM


KEPADA KEBANGKITAN EROPAH
2.2.1 Pembukaan Andalusia
2.2.2 Faktor-faktor Perkembangan Keilmuan di Andalus
2.2.3 Cordova Sebagai Pusat Kecemerlangan Kegiatan
Keilmuan
2.2.4 Jalan Penyebaran Tamadun Islam ke Eropah
2.2.5 Peranan Andalus Kepada Kebangkitan Eropah

2.3 PENGARUH TAMADUN ISLAM DALAM PELBAGAI BIDANG


ILMU PENGETAHUAN
2.3.1 Sumber-Prinsip dan Matlamat Keilmuan Islam
2.3.2 Bagaimana Tamadun Islam Mempengaruhi Pelbagai
Ilmu
2.3.3 Disiplin Ilmu – Tokoh dan Sumbangan

3.0 ISLAM DI ALAM MELAYU


3.1 TEORI KEDATANGAN ISLAM

2
3.1.1 Dari Arab/ Parsi
3.1.2 Melalui India
3.1.3 Melalui China/ Indi China

3.2 FAKTOR PERKEMBANGAN ISLAM


3.2.1 Ajaran Islam
3.2.2 Perdagangan
3.2.3 Perkahwinan
3.2.4 Penaklukan
3.2.5 Peranan Pusat Kebudayaan di Nusantara
3.2.6 Pendakwah
3.2.7 Sokongan Pemerintah

3.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN


MALAYSIA
3.3.1 Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan
3.3.2 Islam dan Perlembagaan
3.3.3 Dasar Pendidikan Negara
3.3.4 Dasar Kebudayan Nasional
3.3.5 Bahasa Melayu
3.3.6 Jati Diri Melayu

4.0 MANHAJ ISLAM HADHARI SEBAGAI PENDEKATAN


PEMBANGUNAN UMMAH DI MALAYSIA
4.1 MANHAJ ISLAM HADHARI
4.1.1 Latar Belakang
4.1.2 Definisi Islam
4.1.3 Definisi Manhaj Islam Hadhari

4.2 PRINSIP-PRINSIP ISLAM HADHARI


4.2.1 Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Ilahi
4.2.2 Kerajaan Yang Adil dan Beramanah
4.2.3 Rakyat Yang Berjiwa Merdeka
4.2.4 Penguasaan Ilmu Pengetahuan
4.2.5 Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif
4.2.6 Kehidupan Berkualiti
4.2.7 Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita
4.2.8 Keutuhan Budaya dan Moral
4.2.9 Pemuliharaan Alam Semulajadi
4.2.10 Kekuatan Pertahanan

4.3 KONSEP KEKELUARGAAN, KEMASYARAKATAN DAN


KENEGARAAN ISLAM
4.3.1 Konsep Kekeluargaan Islam
4.3.2 Konsep Kemasyarakatan Islam
4.3.3 Konsep Kenegaraan Islam

3
5.0 ISU-ISU KONTEMPORARI DUNIA ISLAM
5.1 DUNIA ISLAM DALAM PERKEMBANGAN SEMASA
5.1.1 Realiti Dunia Islam Kini

5.2 ISU PERPADUAN DUNIA ISLAM


5.2.1 Kepentingan Perpaduan
5.2.2 Halangan
5.2.3 Strategi

5.3 CABARAN GLOBALISASI DUNIA ISLAM


5.3.1 Keagamaan
Islam Liberal
Hak Asasi dan Kebebasan Beragama
Pluralisma Agama
5.3.2 Ekonomi
5.3.3 Politik
5.3.4 Sosio- Budaya

5.4 MASA DEPAN DUNIA ISLAM

5.5 STRATEGI MEMBINA JATIDIRI UMAT ISLAM

KAEDAH PENGAJARAN
• Kuliah
• Diskusi

PENILAIAN
Penilaian semester 40%
1. Assignment( 25%)
Esei : 15%
Pembentangan : 10%
2. Ujian Bertulis : 15%
Peperiksaan Akhir 60%
Jumlah 100%

RUJUKAN UTAMA
1. Al-Qur’an al-Karim
2. Musa Ahmad ( Prof Madya, Haji ), 2005, Pembangunan Masyarakat Islam
Hadhari, Shah Alam, Pusat Pemikiran Islam (CITU ), UiTM Shah Alam
3. Hashim Hj Musa. 2004.Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi
Globalisasi Barat., Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya

4
4. Watt, Montgomery W. 1987. The Influence of Islam on Mediaeval Europe.
Edinburgh:Edinburgh University Press
5. Ibnu Khaldun.1995. Muqaddimah ( terj ). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
adan Pustaka.
6. Mohd Taib Osman.2004. Ensikledia Tamadun Melayu. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.

RUJUKAN TAMBAHAN
1. Sardar, Ziaudin.1979. The Future of Muslim Civilisation. London: Croom
Helm
2. Nasr, Syed Hossin. 1989. Science and Civilisation In Islam.Cambrigde :
Harvard University Press
3. Azam Hamzah. 1990. Islam dan Tamadun. Klang : Fontarz Enterprise.
4. Azam Hamzah. 1991. Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia.
Klang:Fontarz
5. Azam Hamzah .1989.Tamadun Islam di Andalus 711-1492M. Shah Alam:
HIZBI
6. Azam Hamzah dan Zulekha Yusoff. 1988. Tamadun Islam : Konsep dan
Pencapaiannya. Shah Alam : HIZBI
7 Siti Fatimah Abdul Rahman (ed ).The Impact of GlobalisationOn Social and
Cultural Life and Islamic Response. KL:IKIM
8. Ahmad Sarji dan Syed Othman al Hbasi. Th e Islamic World and Global
Cooperation, KL: IKIM.
9. Abdul Monir Yaacob dan Ahmad Faiz Abdul Rahman. Towards a Positive
Islamic World-View Malysian and American Perceptions, Kuala Lumpur: IKIM

5
BAB 1

1.0 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN


1.1 KONSEP TAMADUN ISLAM
Pendahuluan-pelbagai tamadun tlh wujud dlm sejarah kehidupan manusia-
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Mesir
Tamadun Indus
Tamadun China
Tamadun Yunani
Tamadun Rom
Tamadun Parsi
Tamadun Islam –satu2nya yg kekal dan akan kekal hingga ke hari kiamat

Tamadun Islam
Di Tanah Arab-muncul Tamadun Saba’ (Yaman ) (115-534 M)selepas
keruntuhannya- selama hampir 3 kurun orang Arab berada dlm kegelapan,
lahir pula Tamadun Islam-bermula dgn kebangkitan Nabi saw-17 Ramadan
610 m –Tidak sampai 100 tahun, Islam tersebar luas hingga ke Eropah-Eropah
masa itu dlm zaman Kegelapan ( Dark Age )

1 Definisi peristilahan Tamadun- Bahasa – Istilah dan Pandangan Sarjana


Bahasa-Tamadun – dr bhs Arab- maddana, kata terbitannya –tamaddun
Istilah
Kamus Dewan-Tamadun ialah keadaan masyarakat manusia yg dicirikan atau
didasarkan pd taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran
( social, budaya, politik dll) yang tinggi.( Ed 3, 1998: 1355)( Pada dasarnya –
tamadun merangkumi kebudayaan, kemajuan dan peradaban sesebuah
bangsa )
Kamus Marbawi- Tamadun ialah kelakuan dan kehalusan perangai seperti
kelakuan orang kota yg halus perangai dan kelakuannya (Al-Marbawi :248)
ini bererti kehidupan kota dianggap kehidupan yg baik dan pencapaian
kemajuan di dalam pelbagai aspek termasuk kehaluisan budi dan kebendaan. (
merujuk kpd orang Arab-Arab Bandar berbanding Arab Badwi )
Ibnu Khaldun- menggunakan 2 istilah :
1. ‘umran – popular pd abad 14m )-umran kata dasar dr amara –bermaksud:
i. Kawasan tanah @ rumah yg didiami, diduki org, tinggal
menetap dan seumpamanya
ii. Kawasan berkembang subur lagi makmur
iii. Kawasan tanah yg diperintah, ditanami dgn baik
iv. Sebuah rumah yg dlm keadaan terpelihara, suatu binaan, suatu
struktur, suatu bangunan
( tamadun bermakna suatu gambaran terhadap keadaan penempatan yg
terdiri dr rumah2, bangunan yg didiami dgn makmur di bwh satu
pemerintahan yg berjalan disitu pelbagai bentuk kegiatan ekonomi)

6
Dlm pengertian yg lebih khusus, Ibnu Khaldun merujuk kepada
masyarakat yg memiliki ciri2 berikut:
-memiliki pegangan agama yg kuat
-sistem kenegaraan yg teratur
-sistem perundanga yg tersusun rapi
-kehidupan cara Bandar iaitu menetap/tidak pindah randah
-pencapaian kaedha penulisan yg tinggi dan kepakaran dlm bidang
senilukis dan seni reka
( tambahan kpd bentuk masyarakat di atas- penghuninya berpegang
teguh dgn agama-bermakna kemajuan yg dibina diasaskan kpd agama
dan wujud kemajuan keilmuan)-berlaku kemajuan fizikal dan spiritual
( rohani dan mental )
2. hadarah – popular pd abad 20m )-bermaksud sekumpulan manusia yg
tinggal kekal di suatu tempat atau kota atau wilayah dan tanah
pertanian.Kmd disamakan hadharah dgn tamadun.
Muhammad Farid Wajdi-pd abad 20m –memperkenalkan istilah madaniyyah-
dlm bukunya:al-madaniyyah wa al-islam bg menggantikan istilah tamadun.
Syeikh Muhammad Abduh-juga menggunakan istilah al-madaniyyah dlm
risalahnya:Al-Islam Wa al-Nas Wa al-Ilm Wa al-Madaniyyah dan dlm
tafsinya ; Tafsir al-Manar
Dr Lutpi Ibrahim (1989:155) merumuskan :
i. al-hadarah merupakan pencapaian dlm bidang kerohanian dan mental/
pemikiran- yg berdasarkan akidah, syariah dan akhlak.
ii. Al-madaniyyah-pencapaian dr sg kebendaan spt tekonologi dlm
pertanian, pengeluaran,pengangkutan, seni bina dll-ia lebih merupakan
hubungan dgn alam yg bersifat kebendaan-yg juga bersumberkan
wahyu
iii. Tamadun – merangkumi kedua2 aspek di atas

Istilah2 ini merujuk kpd satu keadaan di mana wujud kehidupan yg mempunyai
kriteria2 berikut:
-Ada kota sebagai pusat pemerintahan/ pusat Pembina tamadun
-kehidupan menetap / tidak berpindah randah
-lahir dan berkembang ilmu & kemahiran
-mencapai tahap kehidupan yg tinggi (hadarah)
-kemajuan merangkumi aspek rohani dan jasmani

1.1.2 Inilah masyarakat yg bertamadun menurut pandangan Islam

1.1.3 Asas tamadun Islam


Akidah-Syariah-Akhlak-Ilmu Pengetahuan
Akidah
Keimanan 6 rukun iman yg bermula dr iman kpd Allah melahirkan kesan dlm
kehidupan – membentuk pandangan/ falasafah hidup,sikap, tindakan, matlamat, hala
tuju

7
-pengabdian diri kpd Allah yg satu mewujudkan kefahaman yg sama/ perjuangan
sama /halatuju sama
-akidah mantap membentuk system nilai murni yg menjadi asas tamadun
Syariah
-Syariah merangkumi ibadah dan muamalat – mualamat iaitu peraturan perhubungan
ssama manusia yg meliputi politik, ekonomi, social, akhlak dll.
-Syariat adalah peraturan/ jalan/ kerangka yg ditetapkan Allah yg mesti diikuti
-dlm tamadun-syariah adalah penunjuk jalan, penentu kaedah dan pelaksanaan tamadun
Islam
Akhlak
Al-Ghazali-akhlak adalah kebiasaan yg terdpt dlm diri manusia-perbuatan/tingkah laku
keluar/ berlaku dgn mudah tanpa perlu berfikir atau merancang
-hadith-sesungguhnya aku dituskan utk memperbaiki kemuliaan akhlak
-akhlak adalah mekanisme yg menggerakkan umat Islam menjadi umat yg benar2
bertamadun dgn ertikata tamadun yg sebenar –akhlak baik akan lahir tindakan yg baik-
baik dr sg niat, cara, tujuan, matlamat yg semuanya baik-tamadun Islam lahir dr
keadaan begini-lahir tamadun sebenar yg membawa faedah kepada manusia sejagat
-sejarah – lahir tamadun Islam bermula di Madinah-sebaik2 masyarakat
-nilai akhlak Islam sesuai dgn fitrah manusia- tamadun Islam sentiasa tidak bercanggah
dgn kehendak mansuia- dpt diterima oleh semua – merentasi
sempadan bangsa, masa dan tempat

Ilmu pengetahuan
Tamadun sinonim dgn ilmu pengetahuan
tanpa ilmu tidak wujud tamadun
- utk ketamadunan di dunia ini, Allah menurunkan ayat pertama –al-Alaq-ayat berkaitan
dgn ilmu supaya ilmu dijadikan asas dlm membina tamadun
- kerana ramai bijak pandai lah wujudnya tamadun Islam –baik di
Semenanjung Arab atau di BenuaAfrika, di Benua Eropah , di sebelah Timur dsb
-
1.1.2 Sumber Tamadun Islam
Al-Qur’an dan hadith (sumber primer)
Al-Qur’an –merangkumi konsep ketuhanan, system perundangan,
ilmu pengetahuan, sejarah, nilai akhlak/moral , persoalan zahir dan
peroalan ghaib
-Islam menyeru manusia melakukan kebaikan/menjauhi kejahatan/
menyuruh memakmurkan bumi/ melaksanakan
pembangunan/membentuk tamadun
Ahmad Shalaby-al-qur’an mengandungi asas2 sistem yg kukuh
/teguh bg agama dan dunia ( tamadun ). Andainya kita dpt
mentafsirkan asas2 ini dgn baik , nescaya terbentuklah suatu
system yg sempurna dan sesuai utk manusia seluruhnya pd
pelbagai zaman dan tempat
Hadith
Sumber kedua selepas al-Quran

8
-tidak mungkin boleh melihat Islam sebagai suatu agama yg
sempurna tanpa hadith
Al-Ijma’-sumber ketiga selepas al-Quran dan Hadith-mesti
dipegang sehingga hari kiamat-menafikan al-ijma’ sama spt
menafikan al-quran dan hadith
Al-Ijtihad Islam menerima pakai ijtihad selama mana ia tidak
bertentangan dgn agama

Tamadun lain
-Islam agama terbuka-menerima tamadun lain-mana2 yg tidak
bercanggah dgn Islam

1.1.3 Matlamat Tamadun Islam


-menjaga hubungan baik makhluk dgn khaliq
-menjaga hubungan baik sesama manusia
-menjaga hubungan dgn alam sekitar dan haiwan
-menjaga agama/akidah
-menjaga kewarasan akal
-menjaga diri dan nyawa
-menjaga keselamatan harta
-menjaga maruah dan keturunan ( Mahmud Zuhdi , 2002 : 127 )
Kesimpulan: tamadun Islam menepati tuntutan fitrah manusia yg
terdiri dr gabungan elemen jasad dan roh ( jasmani/rohani). Ia
bersifat symul dan sepadu.
-dari hadith rasulullah saw-maksudnya: Bukanlah kebaikan kpd
kamu org2 yg meninggalkan kepentingan duniawi utk akhirat dan
bukan pula kebaikan bg kamu org2 yg meninggalkan kepentingan
akhirat utk dunia akan tetapi yg paling baik bg kamu ialah
mengambil dari ini dan ini ( dunia dan akhirat dan kedua-duanya
secara sepadu) (HR Bukhari)

1.1.4 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam


-rabbani-tamadun yg mendasari nilai2 ketuhanan dank e agamaan

-seimbang dan sederhana-seimbang antara kerohanian dgn


kebendaan, anatar dunia dgn akhirat, antara hak Allah dgn hak
hamba, kepentingan individu dgn masyarakat. Sederhana- tidak
melampau

-universal-tidak terikat kpd bangsa2 tertentu, tempat dan tempoh


tertentu-tamadun Islam tamadun dunia

-ideal dan realistic-ideal-Islam meletak manusia di tingkat paling


tinggi dan dpt dicapai-mengawasi seluruh kegiatan manusia agar

9
tidak bercanggah dgn agama Allah. Realistik- mengambil kira
hubungan dgn alam sejagat

-tetap dan anjal. Tetap-iaitu tidak berubah pd sasaran dan


matlamat, anjal dr sg cara dan teknik pelaksanaan

-menyeluruh-tamadun melibatkan semua aspek –paduan antara


iman, syariat dan akhlak lalu lahir pada tindakan dan
amalan.Mengambi kira hubungan dgn Allah, dgn mabusia dan
alam-menajamin kepentingan semua pihak-tamadun utk semua
umat manusia

1.1.5 Keistimewaan tamadun Islam menurut Prof Dr Yusuf


Qardawi
• rabbaniyyah (bersumberkan ajaran Allah )
• akhlaqiyyah ( bercirikan nilai akhlak yg mulia )
• insaniyyah ( bercirikan nilai murni kemanusiaan )
• alamiyyah (bersifat sejagat )
• tasamuh ( saling mengerti dan memahami )
• tanawwu’ ( beranika ragam )
• wasatiyyah (sederhana)
• takamul ( saling melengkapi )

1.1.6 Faktor-faktor Keruntuhan Tamadun


-tidak berpegang teguh dgn akidah/agama
-terpengaruh dengan budaya asing yg merosakkan
-cenderung kpd dunia yg melampau
-runtuhnya akhlak
-kepimpinan yang lalai/ tidak berpegang dgn syariat sepenuhnya
-penguasaan ilmu yg tidak baik
-pengaruh ideology sesat dan peranan Yahudi

10
1.2 KONSEP TAMADUN BARAT

1.2.1 Definisi Tamadun Barat


Tamadun Barat iaitu tamadun yg tempat mula kelahirannya adalah di Barat yang
berasaskan kpd falsafah, dasar dan nilai-nilai Barat

1.2.2 Sejarah dan Falsafah Tamadun Barat


-persoalan tamadun bersifat universal-saling berkait, saling memberi dan menrima,
saling pengaruh mempengaruhi
-aliran tamadun-Islam/ tamadun selain Islam
-tamadun timur/ tamadun Barat
-tamadun kuno/ tamadun moden
-tamadun2 –masing mempunyai sifat tersendiri
-dikenali jenis tamadun dr sifat2nya-contoh dikenali tamadun Islam dr sifat2, nilai2,
dasar, konsep, falsafahnya, begitu juga Barat dll

Falsafah Tamadun Barat


a. Tamadun Barat berasaskan kpd pemikiran dan falsafah Yunani dan Romawi
-Kehidupan dan sosio budaya org Yunani berbentuk materialistic-Tuhan juga dlm
bentuk benda-dibentuk dlm pelbagai rupa
-nilai2 murni yg dipengaruhi oleh nafsu-cantik -digambar dgn patung wanita tidak
berpakaian
-pengaruh akal tanpa panduan wahyu
b.Tamadun Barat berasaskan kpd system sekularisma
-bila lahirnya krj Rom dan Byzentine dan Barat menerima Kristian-mula tumpukan kpd
kpd bidang kerohanian dan abaikan keduniaan
-Penyelewengan oleh gereja/ pederi –contoh membunuh ahli2 sains yg berkata bumi
bulat- sehingga lahir penentangan kpd gereja/ag Kristian- org barat mula beralih kpd
sains –iaitu sains yg membelakangi agama Kristian
-mula lahir fahaman memisahkan ilmu dr agama –lahir dasar secular atau dualisme-
lahir pelajaran bukan agama dan pelajaran agama-pengaruh dan roh agama tidak lagi
masuk dlm subjek2 yg dianggap bukan subjek agama-tersebar keseluruh dunia
(Pemikiran dan falsafah inilah yg membentuk kerangka kehidupan masyarakat Barat
moden sekarang )

1.2.3 Dasar Tamadun Barat


Dasar atau prinsip yg menjadi asas tamadun Barat berkait rapat dgn falsafah dan tradisi
berfikir masyarakat Barat
Prof Muhamad Kamal Hasan – pemikiran Barat melibatkan unsur2 :
• wujudnya pemisahan antara undang2 dgn akhlak (morality ) dan antara dunia dan
akhirat
• tidak ada ukuran baik dan buruk yg mutlak. Semua nilai2 agama bersifat relatif
• kelakuan bermoral (moral behavior ) mengikut keadaan-tempat, masa dan lingkungan
• hidup hanya sekali-ketika hidup/sebelum mati-perlu menikmati kemewahan dan
kemegahan dunia

11
• agama ‘menghambat’ kemajuan
• agama adalah urusan peribadi yg berkaitan dgn upacara peribadatan/ritual di tempat
dan masa tertentu utk tujuan kerohanian semata2.

1.2.4 Ciri2 pemikiran tamadun Barat


Dr Yusof al-Qardawi-ciri tamadun Barat amat berbeza dgn ciri pemikiran tamadun
Timur-ciri2nya:
• kejahilan dlm memahami konsep ketuhanan
• kecenderungan kebendaan yg keterlaluan
• fahaman sekularisma
• perbalahan dan pertelingkahan-
• perasaan berasa lebih tinggi dr orang lain

Syed Muhammad Naquib al-Attas-sifat2 asasi tamadun Barat berasaskan kpd


perkara berikut:
• tamadun Barat diikat dgn pengaruh adat2 dahulu
• berasaskan kpd falsafah dan bukan kpd agama
• bersifat humanisme –iaitu manusia sebagai penentu nilai(baik dan buruk )
• dualisme dlm kehidupan iaitu memisahkan rohani dan jasmani, antara wahyu dan
sains
• tiada konsep tauhid
Kesimpulan: bhw tamadun Barat berteraskan kpd falsafah kemanusian yg mutlak-
keterikatan kpd manusia yg mutlak melahirkan nilai kehidupan berbentuk jasmani atau
jasadiah dan nafsu semata-mata. Tiada peranan tauhid dan peranan agama dlm tamadun
Barat.

1.2.5 Perbezaan Asas Tamadun Islam dan Barat


• Tamadun Islam bersumberkan dalil naqli dan aqli – tamadun Barat bersumberkan
dalil aqal semata2. Tamadun Barat tidak dibimbing oleh nilai kebenaran mutlak-
manusia menjadi penentu nilai dlm semua perkara
• Tamadun islam-menekankan pemurnian, pemupukan dan mempertahankan nilai
akhlak yg mulia – Tamadun Islam bercirikan nilai akhlak yg mulia - seluruh kegiatan
dan budaya manusia dlm tradisi Islam harus mendokong ciri kemurniaan akhlak-
tamadun Barat-tidak mengindahkan nilai akhlak-kalau ada persoalan moral, ia
bersifat nisbi, bersifat semasa, bergantung kpd suasana, masa dan tempat dania tidak
besifat mutlak
• Tamadun Islam bersifat insaniyyah ( bercirikan nilai murni kemanusiaan ) –
mempertahankan kemulian insan – pencabulan kehormatan insan ditegah- tidak boleh
merendahkan mertabat insan. Barat melihat insan adalah makhluk yg boleh
dieksploitasi-manusia dan nilai kemanusiaan seringkali dinodai-slogan kebebasan,
persamaan hak, hak asasi dicabuli
• Tamadun Islam bersifat alamiyyah (bersifat sejagat )-ia bukan milik bangsa2
tertentu tapi milik semua umat Islam-Islam mengiktiraf kepelbagaian bangsa,
bahasa-kepelbagaian merupakan satu kekuatan, bukan masalah- Barat tidak bersifat
terbuka-bangga dgn bangsa mereka yg tebal-tidak mengakui tamaddun bangsa lain-
seringakali fakta sejarah di lenyapkan dan ditonjolkan diri mereka

12
• Tamadun Islam dibina atas asas tasamuh ( saling mengerti dan memahami )-bersedia
memberi dan menerima-mengakui bangsa lain dr Arab dan kelebihan mereka-
bersedia menerima mereka dan ilmu yg mereka miliki-tokoh penting: Salman al-
Farisi,Shuhaib al-Ruumi, Bilal bin Rabah dll-terdapat ramai bukan Islam dlm
negara umat Islam yg sama2 memberi sumbangan dlm pembangunan dan
pembinanan tamadun cthnya zaman kerajaan Abbaasiyah. Tamadun Brt tidak
dibina atas asaas ini- sifat permusuhan yg tebal-tidak boleh menerima kelebihan org
lain yg mengatasi mereka
•Tamadun Islam dibina atas asas tanawwu’ – pelbagai dlm satu – maksudnya :
penyumbang kpd tamadun Islam adalah pelbagai- wujud hasil tamadun yg beranika
ragam –krn tamadun tumbuh dr pelbagai rupa bangsa manusia. Tamadun Barat
diasaskan kpd nilai Barat-tidak dpt menerimanilai org lain-ingin memabaratkan orang
–terjelma tamadun bersifat menjajah/menakluki org lain
• Tamadun Islam tegak atas dasar kesederhanaan-tidak terlalu memuja dunia dan tidak
meremehkan nya-melihat secara adil dan sepadu dunia dan akhirat, individu dan
masyarakat-fardhu ain dan fardhu kifayah, persoalan aqli dan naqli. Dunia Barat
melihat aspek2 di atas secara terpisah2-bersifat dualisma-dunia terpisah dari
akhirat, individu/ masyarakat, aqli/naqli,roh/jasad-semuanya secara terpisah2.

• Dlm membina tamadun. Islam berpegang prinsip takamul iaitu saling lengkap
melengkapi- tamadun Islam tidak bermula dr kosong-Islam terbuka-menerima
dan memberi-menerima tamadun lain;mana2 yg tidak bercanggah dgn Islam-
amalan menghormati tetamu amalan Arab Jahiliah diperkukuhkan didalam
Islam-tokoh2 ilmuwan Islam menerima ilmu dr luar-Ibnu Sina menerima ilmu
perubatan India, Mesir dll-ditempa dgn nilai Islam-terhasillah ilmu perubatan
Islam yg mengkagumkan.)
Kesimpulan-Tamadun Barat mempunyai sejarah dan pengaruh yg tersendiri dlm
tamadun dunia-Islam perlu bersikap selektif dlm menerima& mengguna pakai
tamdun Barat agar dpt dimanfaatkan dan tidak menjejaskan nilai dan jatidiri
umat dan tamadun Islam.

*Impak Tamadun Islam dan Barat

1.3 NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN ( TAMADUN ISLAM)


.3.1 Definisi Nilai
Nilai bermaksud darjah, kualiti , mutu, taraf, sifat ketinggian
( pemikiran, agama, kemasyarakatan ) ( Kamus Dewan ). Nilai
sesuatu tamadun menggambarkan identity. Nilai dlm tamadun
Islam terbhg dua ; nilai kebendaan dan nilai kerohanian
.3.2 Nilai Kepercayaan/ Keimanan
Iman- membenarkan dgn hati, mengucap dgn lidah dan beramal
dgn anggota

13
-iman melahirkan amal-buat apa yg disuruh dan meninggalkan
apa yg dilarang Allah
-iman penentu bentuk amal- semakin tinggi iman semakin
sempurna amal-kemuncak kesempurnaan iman adalah taqwa
-amal adalah buah kpd iman –
-iman mengubah cara/corak kehidupan-contoh –keadaan sahabat
selepas Islam yg berbeza dari keadaan sebelumnya
-iman penggerak jiwa insan-sanggup berjihad, berdakwah-
berkembangnya Islam ke seluruh pelusuk dunia adalah krn iman
-iman melahirkan hati waja dan jiwa kental-sanggup merantau
krn menuntut ilmu
-iman melahirkan jiwa besar, berani-berani menegakkan
kebenaran, berani menerima teguran –
-tamadun Islam lahir dr iman-pejuang2 sanggup berjuang demi
menegakkan islam-sanggup menentang apa saja rintangan demi
Islam-lahirnya kerajaan 2 Islam krn jihad yg besar dr mereka yg
benar2 kuat iman
-tamadun Islam meninggalkan kesan / tanda iman-Batu Bersurat
.3.3 Nilai Keilmuan
-Ilmu berkait rapat dgn iman-iman membangkitkan kesedaran ttg
kepentingan ilmu krn ia disebut di dlm ajaran Islam-di dalam al-
Quran dan hadith, contoh surah al-Alaq-ilmu meningkatkan
iman-dgn pengetahuan ttg hokum halal dan haram menimbulkan
perasaan takut
-Ilmu suatu keperluan/syarat mewujudkan tamadun-manusia
sebagai khalifah bertanggungjawab mentadbir, mengurus bumi
dan mewujudkan kemakmuran hanya dgn ilmu pengetahuan-
perlu memahami betapa pentingnya ilmu. ( Maksud hadith-Dari
Abu Bakrah ra. Nabi saw bersabda; Jadilah kamu orang alim
( yang menyampaikan ilmu ), atau orang yang menuntut ilmu,
atau orang selalu mendengar pengajaran agama atau orang yang
mencintai ( terhadap 3 gol tersebut ) dam janganlah kamu
menjadi gol yang kelima yg dgnnya kamu akan binasa.) –riwayat
al-Bazzar
-ilmu adalah asas pembangunan dan kecemerlangan umat serta
pembinaan tamadun-dgn ilmu manusia dpt meneroka khazanah
alam – suatu keperluan dlm pembinaan tamadun
-ilmu membangkitkan perasaan hormat, kagum , dipercayai-
Islam pernah melalui zaman kegemilangan kerana ilmu-seorang
cndikiawan Barat menyebut “ Kita seapatutnya menganggap
orang Islam sebagai pengasas yg sebenar bg ilmu sains, kalau
tidak kerana tamadun Islam yg muncul di Andalus, sudah tentu
Eropah akan terkebelakang beberapa abad (
http://www.ikim.gov.my/cetakan media.php?key=891)

14
.3.4 Nilai Akhlak
Akhlak berkait rapat dgn iman-akhlak adalah buah kpd iman-
akhlak adalah suatu kelakuan yg lahir manifestasi dari iman.
Akhlak meliputi zahir batin, hubungan dgn Allah, sesama
manusia dan juga dgn alam dan haiwan
-Akhlak berperanan penting dlm pembentukan pembangunan dan
tamadun – tamadun yg wujud yang didasari kpd nilai akhlak
akan diredhai Allah dan membawa kebaikan kpd semua
makhluk-wujud tamadun yang seimbang dunia/ akhirat,
kepentingan individu/masyarakat, urusan zahir/batin, material
( fizikal)/ spiritual.
-apabila akhlak menjadi asas- tidak akan wujud sesuatu yg
dianggap pembangunan yg bercanggah dgn ajaran/nilai2 Islam –
spt arak, judi, hiburan yg bercanggah dgn hukum dll.
(Maksud hadith riwayat Bukhari- Sesungguhnya aku
dibangkitkan utk menyempurnakan kemuliaan akhlak )
.3.5 Nilai Ekonomi/Kebendaan
Islam agama seimbang, dunia akhirat-tidak menghalang mencari
harta-Islam menetapkan hukum jelas dlm mencari dan
membelanjakan harta
-harta suatu keperluan-untuk penerusan hidup/untuk mewujdkan
kemakmuran dan ketamadunan

- beza dgn ideologi manusia-harta-harta bukan matlamat, tapi


sebagai wasilah
-Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yg tlh dikurniakan Allah
kpdmu akan pahala dan kebahagian hari akhirat dn jgnlah
engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari
dunia (alQsas 77)
-Allah membenarkan manusia meneroka isi alam-utk
mewujudkan pembangunan dan kemakmuran
-boleh melakukan apa sahaja kegiatan ekonomi asalkan mengikut
ketentuan syarak
-Islam menghormati milik individu dan tidak melupakan
masyarakat-individu mempunyai tggjwb thdp masyarakat-
sedekah wajid (zakat ) dan sedekah sunat (amal jariah termasuk
waqaf, wasiat, hibah)
-harta adalah amanah Allah-
-sedekah amal jariah boleh diperkembangkan lagi utk masyarakat
– mendirikan masjid, sekolah, perpustakaan dll
-bebaskan diri dari bergantung kpd pihak luar
-Islam tidak menyukai kemiskinan-maksud hadith-hampirlah
kefakiran membawa kekufuran
.3.6 Nilai Kerja
a..Kerja suatu amanah – setiap org memikul amanah dan akan
ditanya terhadap amanahnya-maksud hadith: “ketahuilah setiap

15
kamu adalah pengembala/ pemimpin dan setiap kamu akan
ditanya tentang gembalaanmu/ pimpinanmu. Seorang
amir/penguasa/ atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat
akan ditanya tentang kepimpinannya. Sseorang laki-laki adalah
pemimpin atas keluarganya .Dia akan ditanya tentang
kepimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpini rumahtangga
suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang
kepimpinannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta
kekayaan tuannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan
ditanya tentang kepimpinannya. Ketahuilah setiap kamu adalah
pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan
kamu. ” hadith no 1796 hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim.
b. kerja suatu ibadah-syarat kerja dikira ibadah:
i.niat yg ikhlas – maksud hadith : sesungguhnya setiap amal
bergantung kpd niat, setiap org mengikut apa yg dia niatkan,
siapa yg hijrahnya krn Allah dan Rasul maka hijrah nya krn
Allah dan Rasul,siapa yg hijrah krn dunia dia dpt dunia dan siap
yg hijrah krn perempuan dia dpt prmpn maka hijrah itu
mengikut apa yg dia hijrah kpdnya.
ii. kerja halal dan dibenarkan syarak
iii.kerja mengikut ketentuan syariat-dari segi perlaksanaan –
ikut syariat-jujur, amanah, tidak menipu, tidak menindas
iv. Tidak meninggalkan atau lalai dr mengerjakan ibadah
khusus-solat, puasa, zakat, haji dll-solat penentu amal diterima
atau ditolak
v. Matlamat – mencari mardatillah/ keredaan Allah
vi. Kerja yg bersungguh2-maksud hadith : sesungguhnya Allah
amat menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan
dia melakukan dgn penuh ketekunan/bersungguh2 (riwayat al-
Baihaqy)
Maksud hadith : Sesungguhnya org yg berjaya ialah org yg
hari ini lebih baik dari semalam dan org yg gagal adalah org
yg hari ini lebih teruk dr semalam
Manakala org yg terpedaya/tertipu adalah org yg hari ini sama
dgn semalam. ( riwayat Bukhari dan Muslim )
.3.7 Nilai Kemanusiaan
-Keadilan- meletakkan sesuatu kena pd tempatnya-
-bertimbang rasa
-berhemah
-bertolak ansur

16
-berkasih sayang – maksud hadith : Tidak sempurna iman
seseorang dari kamu sehingga ia suka saudaranya mendapat
( kebaikan seperti ) apa yg ia sendiri suka mendapatnya.
(riwayat Bukhari Muslim )
-menjaga hubungan baik dgn org lain-maksud hadith – Seorang
Muslim (yg sempurna Islamnya) ialah orang yg terselamat org
Islam lain dari lidahnya dan tangannya.
-membela golongan yg memerlukan-gol yg dizalimi-gol yg
terlantar-
.3.8 Nilai Kekeluargaan
-keluarga asas kpd masyarakat-keluarga baik lahir masyarakat yg
baik-rosak keluarga rntuhlah masyarakat-
-nilai kekeluargaan perlu diperkukuhkan-hubungan suami isteri,
hubungan ibu/bapa dgn anak2, hubungan besan, ipar, mentua,
sanak saudara, kaum kerabat;dekat dan jauh-Islam
-isteri perlu hormat kpd suami-taat selagi tidak disuruh kpd
perkara maksiat-syurga bg isteri tertakluk kpd tahap ketaatan kpd
suami-
-islam menetapkan tg jwb semua pihak-tg jwb suami terhdp
isteri, isteri thdp suami, tg jwab ibu bapa thdp anak2 , anak2 thdp
ibu bapa dll
-sifat isteri yg baik utk menjaga keluarga-beragama-maksud
hadith-Jgn lah kamu mengahwini perempuan itu krn
kecantikannya, mungkin kecantikan membawa kerosakan kpd
dirinya sendiri dan jgn kamu mengahwini mereka krn
mengharapkan harta, mungkin dgtn harta itu menyebabkan
mereka sombong tetapi kahwinlah mereka atas dasar agama
dan sesungguhnya hamba yg hitam lebih baik asalkan dia
beragama.( riwayat Baihaqy)
Kesimpulan : Nilai2 universal dlm tamadun adalah nilai2 Islam
krn Islam itu bersifat universal, adil, sesuai dgn fitrah, ideal dsb
nya.

1.4 INTERAKSI DALAM TAMADUN


1.4.1 Maksud Interaksi – saling berhubungan/saling berhubung kait/ saling pinjam
meminjam nilai2 yang ada antara tamadun, saling berkongsi ilmu pengetahuan,
proses asimilasi budaya
-Nilai2 persamaan sikap/prinsip/dasar- memungkinkan wujud interaksi tamadun-
contoh -persamaan nilai di antara tamadun2 orang Asia-tamadun Melayu, Cina,
India,Jepun-
contoh persamaan nilai-
-dr sg dasar- kesemua Tamadun Asia atau Tamadun Timur diasaskan kpd nilai
keagamaan dan akhlak-i.e.( Tamadun Cina tidak dpt dipisahkan dr pemikiran
Konfusianisme, Taoisme, Mozisme, Budhhisme ) ( Jepun – kemajuan tamadun

17
Jepun hari ini adalah mungkin tidak berlaku tanpa sumbangan Shintoisme,
Buddhisme dan Konfusianisme)
-dr sg prinsip- prinsip hormat menghoramati/ persabahatan bukan permusushan
Budaya Islam dan Asia/Timur dlm hubungannya dgn Barat berlaku interaksi –
Cuma kurang rancak –kerana

perbezaan nilai/prinsip/ dasar-Barat melihat tamadun mereka bersifat universal-


budaya mereka adalah budaya dunia, mereka shj yg unggul/ tidak boleh ada pihak
lain mengatasi Barat-tamdun lain perlu tunduk kpd Barat-perlu dibaratkan atau
dimasukkan nilai2 barat-, perlu meninggalkan nilai2 tempatan- baru dikira
bertamadun -lahirlah Barat sebagai kuasa penjajah-penjajah dr sg politik, ekonomi,
social. Barat sebagai lawan bukan sebagai kawan
-Hubungan Tamadun Islam dgn Tamadun Asia lain-wujud interaksi yg serasi,
hubungan yg kreatif,asimilasi budaya,kaya memperkayai –hasilnya membawa
keharmonian dan hormat menhormati.
Faktor Interaksi Antara Tamadun
a.Sikap pemerintah
b.Peranan agama dan pendokong agama
c. Sikap penduduk/ rakyat
a.Sikap pemerintah
-Kepimpinan merupakan faktor penting yang mempengaruhi interaksi antara
tamadun.-Intraksi antara tamadun dapat berlaku dalam suasana aman apabila
terdapatnya seorang pemimpin yang bersikap toleran adan adil.
-Sebaliknya seorang pemerintah yang zalim dan tidak mempunyai sikap toleran
akan menyukarkan proses intraksi antara tamadun
Contoh sikap baik pemerintah
1-Nabi Muhammad saw-contoh seorang pemimpin yang mempunyai sikap toleran
yang tinggi. Beginda tidak menyekat kegiatan agama-agama Yahudi dan Kristian
(disebut sebagai ahli Zimmi) semasa pemerintahan Madinah.
-maksud hadith: Barangsiapa menyakiti ahli zimmmi seolah-olah menyakiti diri
aku sendiri’.
2-Sikap toleran juga berlaku semasa pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin, Kerajaan
Umayyah, Abasiyah, kerajaan Uthmaniyyah dan sebagainya.
3-Di India-contoh interaksi antara tamadun Islam dengan Tamadun Hindu/India,
-Kerajaan Ghaznawi, Ghori, Delhi dan Moghul bersikap toleran terhadap penganut
agama Hindu dan penganut agama-agama lain.
-Kemuncak toleren di India -sikap Akhbar Agung-Raja Moghul
-tidak melakukan diskriminasi antara penganut Islam - Hindu dll agama. --cita-cita
beliau -mahu meyatupadukan seluruh rakyat India yang terdiri dari pelbagai agama,
bangsa dan kebudayaan
-mewujudkan ikatan yang kuat dengan daerah-daerah jajahannya-
-menggalakan perkahwinan politik antara putera-putera dan kerabatnya dengan
kerabat diraja Hindu.
-Baginda sendiri telah megahwini puteri Raja Bhagwan Das
-mengahwinkan puteranya Jahanghir dgn raja Marwar

18
-ramai penganut Hindu dan agama lain yang dilantik memegang jawatan dalam
pemerintahan baginda, contohnya Todar Mal dan Man Singh.
-mengadakan majlis-majlis perdebatan agama di Ibadat Khanna (Dewan Ibadat)
yang dirikan di Fatehpur Sikri.
-akhirnya baginda mewujudkan agama baru - gabungan doktrin kesemua agama
besar di India-Islam, Zoroaster, Hindu, Jaini dan Kristian. Fahaman ini dinamakan
sebagai Din Ilahi (Kesatuan agama) yang diumumkan pada tahun 1581 Masihi.
-agama baru ini bukan sahaja ditentang oleh ulma’ Islam malah mendapat tentangan
daripada sami Hindu, dan Budha serta paderi-paderi Kristian. -Agama baru ini
ternyata tidak mendapat sambutan dan beliau akhir disisih oleh masyarakat dan
ditentang oleh Islam -Din Ilahi adalah faktor utama kejatuhan beliau.
4.Di China-Raja-Raja Dinasti Wei Utara dan Tang telah memberi peluang kepada
perkembangan 0 yang datang dari India. Semasa zaman pemerintahan Dinasti Tang
aktiviti penterjemahan kitab-kitab Budha telah berlaku secara aktif.
5. Di Jepun - peranan putera Shotoku Taishi tidak dapat diremehkan. Baginda telah
berperanan mengembangkan agama Budha di Jepun iaitu elemen penting daripada
tamadun China yang meresap masuk ke dalam Tamadun Jepun. Beliau ialah wali
pertama agama Budha di Jepun.
-Terdapat juga pemimpin yang tidak bijaksana-bersikap zalim sehingga
menimbulkan komflik dalam masyarakat. -sebahagian pemerintah China tidak
bertolak ansur dgn ag Buddha, contoh- Han Wu Ti pemerintah Dinasti Han yang
mengamalkan dasar memihak kepada penganut Konfusianisme berbanding dengan
penganut Budha.
b.Peranan agama dan pendokong agama
-Faktor kedua yang turut mempengaruhi interaksi antara tamadun ialah sikap
golongan agama seperti sami, paderi dan alim ulama’
- Lazimnya golongan ini beruasaha mewujudkan suasana hormoni dan memberi
penekanan kepada aspek kemanusiaan.
-terdapat juga golongan agama bersikap sebaliknya-mewujudkan konflik dlm
masyarakat yang berbeza tamadun. Contoh- Paus Urban II dalam perjumpaan
besar-besaran penganut Kristian di Clermont Perancis pada tahun 1905 telah
menyeru orang-orang Kristian agar berperang dengan orang-orang Islam yang
dikatakan bertindak zalim ke atas penganut-penganut Kristian. St. Bernard dari
Clairvaux dan Pope Eugene III memberi sokongan moral kepada tentera Kristian
agar terus mara dalam Perang Salib II. Interaksi antara tamadun India dengan
China- ahli-ahli falsafah Konfusianisme mempengaruhi pemerintah Dinasti Han-
telah menyebabkan ramai sami dan penganut agama Buddha ditangkap dan
dipenjarakan.

Pengamalan interaksi tamadun – contoh


1.-Interaksi tamadun Islam dgn yg lain -wujud interaksi yg sudah lama dgn tamadun
lain-sikap Islam apa2 nilai atau ilmu tamadun boleh diambil bg mana2 yg tidak
bercanggah dgn Islam atau diadaptasikan supaya sejalan dgn Islam
-menerima ilmu dr pelbagai sumber – spt dr Mesir Purba,Yunan,Romawi, Parsi,
China dan India-unsur2 asing diadaptasikan supaya sesuai dgn Islam-kata Malik
Ben Nabi-“ maka masyarakat yg melakukan peminjaman budaya tanpa disertai

19
kesungguhan, penghuraian, pemilihan dan penyusunan, maka sesungguhnya dia
telah melupakan syarat2 penting ketika melakukan peminjaman unsur2 asing yg
sesuai ( Ali al-Quraisyiy , 1996)
-sikap terbuka Islam-membawa berlakunya gerakan penterjemahan secara besar2an
pd abad ke 7, 8, 9, 10 dan 11 H. yg menjadi penyumbang kpd kecemerlangan
tamadun ilmu dlm sejarah Islam.
2.-interaksi tamadun Jepun dgn tamadun lain –contoh dgn China dan Barat-menurut
Michiko Y. Aoki –“ wpun trdpt konflik di antara nilai tempatan Jepun dgn elemen
asing, namun ia tidak membawa masyarakat Jepun mentransformasikan secara
borong nilai2 asas mereka”
Tobioka Ken “ sgt penting bg negara2 yg berkembang utk memeriksa lingkungan
alamiah mereka, warisan sejarahnya dan tradisi kebudayaannya serta menarik
drpnya sebagai suatu pusat sumber daya, dgn memilih dan membangun butir2 yg
mempunyai potensi besar pada masa hadapan ”-sikap org Jepun- mengambil unsur2
dan nilai asing secara selektif disamping membangunkan nilai2 sendiri
-bentuk interaksi- tamadun Islam dgn tamadun India –dlm bentuk adat,budaya, seni
bina, bahasa, pemakanan
3. Interaksi tamadun India dgn Islam-contoh : wujud pengaruh seni bina Islam di
India spt Taj Mahal, masjid2, lahirnya bahasa Urdu – gabungan Parsi, Arab dan
Turki, pengaruh dlm muzik spt muzik sitar iaitu adukan satu jenis muzik India
Selatan dgn satu jenis muzik Parsi
4.Interaksi tamadun China dgn Tamadun Melayu-kedtgan Laksamana Cheng Ho th
1409 di Melaka-tidak menakluki Melaka ttpi membuat hubungan persahabatan/
mengiktiraf kedaulatan Melaka-1459-perkahwina Puteri Hang Li Po dgn Sultan
Melaka
Di Melaka-lahir masyarakat baba/nyonya di Melaka.
-di Kelantan lahir masyakat China peranakan dipanggil ‘Yunan.’
Interaksi tamadun India-Melayu-sudah lama wujud-sejak zaman pra-sejarah lagi-
hubungan perdgn dan kebudayaan antara org India dgn penduduk Sumatera, Melaka
& Kedah wujud sejak awal abad 15.
-berlaku perkahwinan dan penempatan
-kesan: wujud masyarakat mamak
-contoh pengaruh tamadu India- dari segi bahasa, adat istiadat ( adat persandingan ),
system pemerintahan ( system beraja), kesusasteraan ( Hikayat Seri Rama / Hikayat
Pendawa Lima dari epik Ramayana dan Mahabrata )
Perbincangan:
*kedatangan kaum China dan India ke tanah Melayu dan hubung kait dgn interaksi
tamadun

Kesan Interaksi Antara Tamadun.


Kesan Positif
1.Perkembangan ilmu yang mudah dan cepat dan perkembangan ilmu teknologi
yang lebih pesat
1. Memperkasakan sesuatu tamadun
2. Mewujudkan hubungan yang harmoni dan toleran antara bangsa2 yg terbabit
4. Menyuburkan tamadun

20
Kesan Negatif
1. Wujud budaya rojak – tercalar nilai-nilai budaya tempatan pengaruh
2. Tidak dapat dilihat jati diri sebenar
3. Tercabar kewibawaan (pihak yg menerima )
4. Wujud budaya/nilai/unsur yg bercanggah dgn agama

2.0 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA


2.1 PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM
2.1.1 Pendahuluan
Kelahiran Islam/kemunculan Negara Islam pertama ( Negara Madinah)-titik sejarah
kemunculan satu tamadun baru-merubah dunia –pegangan sesat kpd akidah tauhid-
kehidupan jahiliah kpd kehidupan bertunjangkan akhlak dan peradaban tinggi
berpaksikan iman kpd Allah-pembuka jalan kpd pembangunan /kemajuan fizikal dan
spiritual-perintis kemajuan ilmu
-mertabat manusia diangkat
2.1.2 Zaman Rasulullah saw
Prof K Ali dlm A Study of Islamic History „Tiada siapa yg dpt mempertikaikan ttg
ketokohan Rasulullah saw sebagai ketua negara, ketua panglima perang, ketua
pentadbiran, ketua pendakwah dsbnya.Wp beliau memerintah negara Islam yg
merupakan salah satu drp ciri tamadun selama 10 tahun sahaja ( 622-632M ) tetapi
pencapaian tamadun Islam yg diasaskan Baginda dikagumi dan merupakan harta yg
amat bernilai dlm sejarah umat manusia.“
Sumbangan :
Akidah -sebelum kedtgn Nabi saw-akidah-syirik, akhlak –rosak, muamalat
berlandaskan nafsu-memabawa petunjuk dan rahmat kpd umat manusia dgn akidah yg
dtg dr Allah
Akhlak-menyempurnakan akhlak manusia -
2.1.2.1 Period Mekah
-mencelekkan mata org2 Arab jahiliah dgn agama baru
-membuka minda –menilai kebaikan dan keburukan
-mendedahkan kpd mereka corak kehidupan yg mulia-kebangkitan Nabi-merubah
akidah/ akhlak/ corak hidup org Arab Jahiliah
-mengubah spiritual ( emosi/ mental/ rohani ) org Arab Jahiliah
2.1.2.2 Period Madinah ( 1-10 H)
Politik-mengasaskan pemerintahan yg dikehendaki Allah/negara Islam-negara model
umat Islam- diteruskan oleh khulafa’al-rasyidin dan khalifah terkemudian
Negara berpaksikan iman kpd Allah-Nabi saw melantik gabenor2 bg wilayah2 –
membahagikan wilayah kpd Yaman, Oman, Najran,Bahrayan,Hadramaut
-melantik gabenor2 bg setiap wilayah
-melantik amil2 zakat membantu gabenor2
-Nabi-org pertama memperkenalkan sistem percukaian-menubuhkan badan
„“perbendaharaan negara“-memperkenalkan sistem jizyah,kharaj,(cukai tanah yg

21
dikenakan ke atas non muslim, fai (hasil dari tanah2 yg ditakluki oleh org Islam,
ghanimah (harta yg diperolehi dr peperangan/ harta yg ditinggalkan oleh musuh dlm
peperangan).
fungsi masjid –pusat menguruskan urusan dunia dan akhirat
menyatukan puak2 yg bertelagah ( Aus dan Khazraj ), Arab dgn Yahudi
-mewujudkan hubungan diplomatik/antarabangsa-mengutusi surat kpd pemimpin2
besar dunia-mengajak kpd Islam, mengajak membuat perjanjian damai
Rasululahsaw sebagai ketua perang (Rasulullah saw mengetuai perang badar, Uhud,
Hunain, pembukaan Mekah, lebih kurang 27 peperangan
Dakwah-menggerakkan dakwah di dalam dan luar negara-termasuk dakwah kpd
pemimpin negara dan pemimpin kabilah
- Syariat
-melaksanakan semua peraturan/syariat yg ditetapkan Allah –supaya menjadi ikutan
seluruh umat manusia
-memperkenalkan sistem perundangan dan kehakiman yg adil
-mengangkat mertabat puak2 yg lemah teramsuk wanita
-memperkenalkan sistem pendidikan yg kemas-menggalakkan menuntut dan
mengembangkan ilmu
Madinah menjadi pusat dakwah dan pusat pendidikan, membina sekolah2 di seluruh
Madinah, melantik pendakwah/guru2 di seluruh Sem Arab
2.1.3 Zaman Khulafa’ al-Rasyidin ( 632-661M)
Politik-melebarkan sayap pemerintahan Islam-meliputi Palestin, syria, Iraq,Parsi,
Mesir, Basrah, Kufah,Jazirah ( Mesopotamia)-zaman Sy Umar
-wujud interaksi dgn pelbagai bangsa-menyemarakkan perkembangan tamadun Islam
-mengekalkan sistem pentadbiran/pengurusan yg diasaskan oleh Rasulullah saw-sistem
syura,baiah,melantik pegawai2 sebagai pembantu khalifah( zaman Kh Abu Bakar-Sy
Umar ketua kehakiman dan cukai, Ali-menguruskan org tawanan dan harta rampasan
perang dll)
-memperkemaskan lagi fungsi Baitul mal- sebagai pusat menguruskan harta negara
Islam-diperluaskan penubuhannya kesemua wilayah2 Islam
Keselamatan-memperkenalkan sistem kepolisian-Umar memperkenalkan pasukan
kawalan malam dan rondaan
-Ali –memperkenalkan jabatan polis secara resmi
-mewujudkan sistem ketenteraan yg kemas/tersususn-menubuhkan pasukan berkuda,
pasukan berjalan kaki,pasukan perkhidmatan,pasukan peninjau dan pasukan peninjau
sayap belakang,setiap 10 tentera dilantik seotang ketua, 100 tentera diketuai seorang
leftenan,Pegawai Pemerintah (Komander) mengawasi beberapa Leftenan,Ketua Turus
Angkatan Tentera; pertama kali dilantik di zaman Khulafa’al-rasyidin
-persenjataan yg canggih-menggunakan perisai,pedang,lembing, tombak,panah, baju
besi, topi besi,pasukan berjalan kaki berseluar,khalifah Islam orang pertama
menubuhkan tentera laut-Sy Umar menerima cadangan Muawiyah
Sosial-meneruskan usaha Rasulullah saw-membenteras perhambaan
-mengangkat mertabat wanita
-menggalakkan pembelajaran/pengajaran dan dakwah -meyebarkan Islam hampir
keseluruh dunia

22
Prof K. Ali membuat kesimpulan-negara Islam berada dipuncak
keamanan,kesejahteraan dan keadilan di zaman khulafa’al-rasyidin
2.1.4 Zaman Kerajaan Bani Umaiyah (661-750m)/41-132H
(Mengamalkan kaedah pentadbiran yg berbeza dr Rasulullah saw dan khalifah al-
rasyidin-khalifah menjadi hak peribadi-diwarisi bukanhak seluruh umat Islam-cara
hidup kebendaan, mementingkan diri dr rakyat, menghapuskan sistem syura dll).
Sumbangan kpd peradaban Islam
Politik-meneruskan perluasan wilayah Islam-termasuk ke Asia Tengah-juga hingga ke
Sind ( India)
-membuat penambahbaikan terhadap urusan ketenteraan-membina khemah dgn reka
bentuk Rom, membina pusat merekrut askar yg khusus,membayar pencen kpd
askar,menerima penyertaan wanita dan kanak2, mewujudkan askar2 sukarela
-mempunyai angkatan tentera laut yg kuat-memiliki 1700 kapal perang diakhir
pemerintahan Muawiyah-tentera laut dbhgkan kpd 5 wilayah-Syria berpusat di
Lodecia,Afrika berpusat di Tunis,Mesir di Iskandariah,Nil berpusat di
Babylon,membentuk pasukan khas bg mengawal pantai utara Afrika.
Pentadbiran-memperkenalkan sistem perbandaran dan perparitan dan bekalan air yg
baik
-mula memeperkenalkan sistem merekodkan perbelanjaan negara dan menyimpan resit
-memperkenalkan sistem pos-Muawiyah org pertama memperkenalkannya-kuda dan
unta digunakan utk memungut dan menghantar surat
Sosial-keilmuan-sebagai tapak/asas kpd memuncaknya perkembangan keilmuan-
antaranya :pengajian sejarah,pengajian al-Quran dan hadith, georafi, astronomi-bermula
di zaman Bani Umaiyah- kesusasteraan/Bhs Arab-tokoh bhs Arab (Sibawaih-Al-Kitab )
-Fungsi masjid sebagai puasat pendididkan kekal di zaman Bani Umaiyah
-sekolah2 dan hospital didirikan-Muawiah menjemput Ibnu Athal seorang pakar fizik
ke istana supaya menterjemahkan buku2 perubatan asing ke dlm Bhs Arab.-kegiatan
penterjemahan mula berkembang-khalifah Khalid bin Yazid sendiri terlibat dgn
penterjemahan-beliau org pertama menterjemahkan buku2 Greek dan Qibti dlm bidang
perubatan, astrologi dll ke Bhs Arab
Di Basrah -lahir ramai ulamak agung-spt Abu Musa al-Asy’ari, Anas bin Malik,Abdul
Aswad al-Du’ali-ahli nahu,Muhammad Ibnu Seeren-ilmu kalam, tafsir, hadith, falsafah,
fiqh
Di Kufah lahir Abdullah bin Mas’ud-mengajar pengajaran al-Qur’an
-Kufah menjadi pusat keilmuan
-penyelidikan berbentuk sejarah-antaranya oleh Abid bin Syaryah,Wahb bin Munabbih,
Kaab al-Ahbar
-ilmu pidato dan syair amat berkembang-penyair: Ibnu Abu Rabiah,Jamil , Jarir,
Farazdaq, Akhtal, 0 ( mengarang Laila wa Majnun)
-seni bina dan seni khat-Menurut Prof. Manzoor Ahmad Hanifi-hampir semua khalifah
Bani Umaiyah memberi perhatian dlm seni bina-membina masjid dan
istana,bangunan2-memperkenalkan pembinanan menara di masjid2,khalifah Abdul
Malik –membina Dome of Rock di Baitul Maqdis, (th691m),anaknya Walid-
memperbaiki masjid Nabawi,membina masjid yg amat cantik di Damsyik,seorang
khalifah Umaiyah membina bandar Ramlah dgn bagunan2 yg cantik. Walid 1-membina
istana Hamra yg terkenal di dunia

23
-menukarkan bahasa resmi pertadbiran dr bhs yunani dan Pahlawi kpd bhs Arab
-menjadikan bhs Arab sebagai bhs ilmu (cth : bhs Arab digunakan dlm tafsir,hadith,
fiqh, ilmu kalam dan sejumlah kecil ilmu sains/teknologi
Ekonomi-memperkenalkan penggunaan matawang Islam-menggantikan matawang
Parsi (Bizantin ) di zaman Abdul Malik b Marwan
Zaman al-Walid II-kejatuhan kerajaan Umaiyah digantikan dgn Ker Abbasiyah
2.1.5 Zaman Kerajaan Abbasiyyah ( 750-1258m)/132-656H
Corak pemerintahan-kuasa veto-tidak boleh menyanggahi keputusan khalifah
Sumbangan:
Politik-wanita diberi peluang memberi sumabangan dlm pentadbiran negara-contoh
tokoh politik wanita: Khairuzan,Zubaidah, Buran
Sosial-kegiatan keilmuan yg amat mendapat perhatian-lahir ramai bijak pandai
termasuk wanita-contoh: Zubaidah dan Fazl –tokoh penyair wanita, pensyarah ilmu
sejarah wanita terkenal–Sikhah Shuhdah, dlm bidang undang2: Zainab Umm al-
Muwaiyid
-majlis dialog intelektual sering diadakan- terhasil banyak buku-buku2 sejarah,
sastera,falsafah, sains dll
-Prof Manzoor-zaman keemasan dan kegemilangan keilmuan adalah zaman Bani
Abbasiyah-
sistem pendidikan yg kemas-pendidikan bermula dr peringkat sekolah rendah hingga ke
Universiti dgn kurikulum yg teratur
-pensyarah/guru diberi gaji lumayan
-kemuncak keintelektualan-zaman Harun al-Rsyid-menubuhkan Baitul Hikmah sebagai
pusat penyelarasan kegiatan keilmuan-berfungsi sebagai perpustakaan-menyelaras
kegiatan penulisan dan penterjemahan
AlMa’mun –menggerakkan lagi peranan B Hikmah-menggerakkan penterjemahan
buku2 bahasa Rom dan Parsi
Khalifah mendapat kerjasama dr semua pihak dlm mengembangkan kegiatan
keintelektualan termasuk menteri2
-lahir amat ramai para ilmuan –contoh2:
-Hunain bin Ishaq-pakar perubatan, falsafah, sejarah –agama Kristian-aktif menulis
dan menterjemah buku, pernah menjadi Ketua Baitul Hikmah-menulislebih 100 buku.
-Yuhanna bin Bitriq-pakar bahasa Latin-banyak menterjemah buku Yunani-pakar
bidang falsafah dan kedoktoran
Ishaq bin Hunain –agama Kristian-penterjemah-banyak terjemah buku Yunani dan
Suryani-juga sebagai doktor dan hakim.
Yuhanna bin Musawih-Kristian-doktor/pakar mata,Harun al-Rasyid melantiknya
sebagai ketua bhg penterjemahan-bertanggung jawab secra langsung terjemahan buku2
kedoktoran Bhs Yunani ke Bhs Arab
Allan al-Syu’ubi-bangsa Parsi-pakar ilmu sejarah asal usul bangsa –ditugaskan
menterjemah buku bhs Parsi-
Sahl bin Harun-bangsa Parsi-seorang Hakim,ahli sastera,penyair dan pemidato
-aktif dlm penterjemahan-Khalifah al-Ma’mun melantiknya sebagai ketua bhg
penterjemahan
Al-Fdhl bin Naubakht-bangsa Parsi-pakar dlm pelbagai jenis ilmu-amat giat dlm
penterjemahan –berkhidmat di Batil Hikmah

24
Yahya bin al-Mansur-pakar ilmu falak,ilmu kalam, kesusasteraan.Ditugaskan oleh
Khalifah al-Ma’mun mengkaji ilmu kaji bintang-mencipta satu alat menetukan
peredaran bintang
Jibril bin Bakhtishu’—doktor peribadi Harun al-Rasyid-aktif dlm penterjehan di
Baitul Hikamah
Umar bin Farrukhan-ketua penterjemah di unit falak-aktif dlm penterjemahan di
Baitul Hikamh
Muhammad bin Musa al-Khawarizmi-pakar ilmu jasmani dan ilmu kajihayat
-banyak menghasilkan buku terjemahan
Al-Hajjaj bin Matar-ketua bhg terjemahan di Harun al-Rasyid dan al-Ma’mun-pernah
ke Rom –mencari bahan penuisan dlm bhs Yunani-menulis byk buku.
Fungsi Baitul Hikmah-merosot di zaman al-Muktasim sehingga akhirnya- sepi
Ekonomi-–kegiatan ekonomi yg berkembang luas-pembinaan, pertukangan, pertanian,
( Zubaidah-isteri Harun al-Rasyid membina empangan ain
Zubaidah ),perdagangan dll-perdagangan antara bangsa bergerak cergas
-kilang2 tumbuh bercambah-spt kilang permaidani
Dakwah-Islam tersebar hampir seluruh pelusuk

2.1.6 Kerajaan Islam di Afrika

2.2 ANDALUSIA SEBAGAI ANUGERAH TAMADUN ISLAM


KEPADA KEBANGKITAN EROPAH
2.2.1 Sejarah Ringkas Andalusia
Sebelum kehadiran Islam.
-Andalusia di kenali juga Al-Andalus-istilah yang diberikan oleh ahli geogafi Islam
abad pertengahan-merujuk kepada wilayah pemerintahan Islam di Semenanjung Iberia
-meliputi Portugal dan Sepanyol moden.Andalusia dari perkataan Vandalusia bererti
‘Tanah Vandal’ iaitu satu suku bangsa Eropah yang mendiami rantau tersebut sekitar
abad ke-5 Masihi.
-Catatan sejarah- Andalusia didiami suku kaum Eropah dan Barber sejak awal lagi.
- Orang Phonecia dicatatkan telah menubuhkan Kerajaan di Andalusia pada awal kurun
ke-10 SM. -Kurun pertama masihi Andalusia dikuasai oleh orang Romawi
-kmd dikuasai pula oleh suku kaum Visigoth (Kristian) 92H/ 711M.
Sosial-Sosial masyarakat Andalusia amat buruk sebelum kedatangan Islam.
-Visigoth mengamal kan pemerintahan kuku besi -menindas golongan bawahan. –
wujud pelbagai penyelewengan & keburukan sehingga org awam merasa tidak selamat
Terdapat 2 kelas social: kelas pertama:golongan pemerintah-mereka membentuk kelas
‘Latifundia’ (tuan tanah) yang menguasai hampir semua kekayaan negara
kelas kedua : masyarakat kelas bawahan (para petani orang-orang Yahudi dan hamba
abdi). Majoriti masyarakat awam Andalusia terdiri daripada mereka yang buta huruf.
Ekonomi-Ekonomi malap-pemerintahan gagal mewujudkan sistem ekonomi yang
baik-mengekalkan perhambaan -gol bawahan dipaksa membayar pelbagai cukai-
banyak tanah pertanian terbiar dan industri terpaksa di tutup.

25
Politik -orang Visigoth mengamalkan system politik tidak jauh beza dari orang
Romawi. -penyelewengan,penindasan, perhambaan –perkara biasa-pemerintah dibenci
rakyat.
-Kesan daripada pemerintahan yang zalim,pentdbiran yang tidak teratur timbul
perasaan tidak puas hati gol bawahan dan keadaan ekonomi yg
mengecewakan,meletakkan negara dalam keadaan porak puranda.-Andalusia melalui
zaman keruntuhan yang tidak mungkin dapat dibendung lagi oleh pemerintah Visigoth-
ini factor keruntuhan kerajaan Visigoth di Andalusia. Ker Visigoth dgn mudah di kalah
kan oleh tentera Islam yg berjumlah hanya 12,000 pada 92H/711M.
2.2.2 Pembukaan Andalusia
Julai 91H/710M-Musa Bin Nusair; Gabenor Islam Utara Afrika menghantar panglima
tentera- Abu Zur’ah Tarif bin Malik ke Sepanyol- menyeberangi Selat Gibraltal
bersama-sama 500 tentera termasuk tentera berkuda untuk mengkaji kemungkinan
pembukaan Islam di sana-misi ini dibantu oleh Count Jullian.Tarif berjaya melawan
Algeciras.
Thn 92H/711M-Musa bin Nusair mengutuskan pula Tariq bin Ziyad-pemerintah
tentera di Tangier - memimpin 7,000 tentera ke Andalusia- mendarat di suatu kawasan
pantai yang berbukit-bakau -Gibraltar (dikenali Jabal Tariq)- juga dibantu Count
Jullian.-orang Yahudi pula memberi maklumat kekuatan tentera Visigoth.Dengan
bantuan daripada pihak dalam dan kekuatan tentera 12,000 orang (termasuk tambahan
5,000 org) pada 7hb Rabiatul Awal tahun 93H Tariq berjaya mengalahkan tentera
Kristian Visigoth pimpinan Roderick berjumlah 25,000 hingga 100,000 orang di
Lembah Lakkah (Wadi Lakkah ).
-Setelah Islam bertapak di Andalusia-orang Yahudi dari Timur mencurah masuk-
Cordova menjadi tumpuan - Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik-
dalam jangka waktu yang singkat Islam telah tersebar luas –sbb tersebar luas- sikap
toleransi Islam terhadap penganut Kristian- tidak dipaksa memeluk agama Islam, hanya
perlu membayar jizyah- mengikut kemampuan.
-berlaku interaksi dan proses asimilasi-contoh: ramai orang Kristian menukar nama
mengikut nama orang Arab-meniru cara hidup lahiriah orang Islam- berkhatan,meniru
resipi masakan,bentuk pakaian dll.-penggunaan istilah Arab menjadi kebiasaan-
pengajian bahasa Arab tlh mengambil alih pengajian bahasa Latin.Kehadiran Islam
telah mengubah corak dan sistem masyarakat Andalusia sekaligus melemahkan
penguasaan bahasa Latin di kalangan masyarakat tempatan sehingga memaksa ahli
agama Kristian menterjemahkan buku2 agama Kristian ke bahasa Arab.
755-912M
- Abdurrahman I-(digelar Abdul Rahman al-Dakhil )-memasuki Sepanyol tahun
138M/755M –menubuhkan kerajaan Bani Umaiyah II di Sepanyol – Abdul Rahman
adalah keturunan Bani Umayyah yg meloloskan diri dari buruan Kr Bani Abbasiyah di
Damaskus.
-Penguasa2 Kr Umaiyah di Sepanyol -Abdurrahman al-Dakhil,Hisyam I,Hakam
I,Abdurrahman al-Ausath,Muhammad Ibn Abdurrahman,Munzir Ibn Muhammad dan
Abdullah Ibn Muhammad.
2.2.3 Cordova Sebagai Pusat Kecermelangan Kegiatan Keilmuan
Cordoba atau Cordova ialah ibu kota Andalucía,terletak di selatan Sepanyol - di
sebelah Sungai Guadalquivir -bandar raya ini telah diasaskan oleh Claudius Marcellus

26
dengan nama Corduba pada zaman Rom kuno- merupakan bandar raya yang kedua
terbesar di dunia pada abad ke-10, selepas Byzantium-hari ini masih banyak kesan
sejarah seni bina Islam. Cordova adalah ibu kota Sepanyol sebelum Islam yang
kemudian diambil alih oleh bani Umayyah. Ketika pemerintahan Islam-Kota
dibangunkan dan diperindahkan- Menurut ibn’ al Dala’i terdapat 491 masjid –berlaku
pembangunan fizikal, mental dan spiritual.
Perkembangan keilmuan-Pemerintah memberi perhatian serious dlm bidang ilmu-
Abdurrahman al-Dakhil mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota
besar Sepanyol -dibina perpustakaan dan akademi ilmu di Cordova pd th 970m-badan2
ini kmdnya muncul di Toledo dan tempat2 lainAbdurrahman al-Ausath –pemimpin yg
sgt cintakan ilmu.- Baginda mengundang ilmuwan dari negara Islam lain ke Sepanyol
--sekitar th 755-912M kegiatan keilmuwan di Sepanyol sgt rancak.-di zaman
Abdurrahman III ( bergelar An-Nasir) Sepanyol mencapai puncak kemajuan dan
kejayaan -menyaingi kejayaan daulat Abbasiyah Baghdad.Abdurrahman Al-Nashir
mendirikan universiti Cordova.Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku.-
Pemerintah sendiri memiliki perpustakaan-Hakam II penghimpun buku dan pendiri
perpustakaan.
Bidang sains di Sepanyol yang paling progresif iaitu astronomi-Ketua-ketua ahli
astronomi Sepanyol di kenali oleh orang Latin sebagai Arzachel. Di Toledo mereka
telah menyusun “Jadual Toledo” yang telah mencapai satu tahap kejituan yang tinggi.
Alpetragus adalah seorang daripada ahli astronomi yang terakhir. Beliau menggantikan
teori-teori Ptolemy dengan teori sistem planet yang sepusat
Buku al Syifa’ oleh Ibnu Sina diterjemah kan ke bahasa Latin diterbitkan di bawah
tajuk Sufficientia Physicorum -ahli fikir Barat sering membuat rujukan kpd buku ini
Al Ghazali ahli teologi dan falsafah –pengaruhnya sangat kuat-. Miguel Asin Palacios
pernah mempelajari buku Tahafut al Falasifah dan Maqasid oleh Imam al Ghazali -
buku Tahafut al Falasifah di terjemah ke Bhs Latin - diberi tajuk Logika et Philosophia
Algazales Arabic oleh Gundisalvas dan diterbit kan di Venice pada 912/1506.
Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran menjadi sebab perkembangan
bidang falsafah dalam abad ke 13. Usaha mempelajari falsafah Aristotle yang di buat
oleh orang-orang Islam dari Baghdad dan Spanyol dalam bidang-bidang
apistemologi,metafizik dan etika berasaskan pemikiran Al Farabi,Ibnu Gabirol,Ibnu
Sina,dan Ibnu Rusyd telah berlaku.

-Sarjana perubatan Islam Andalusia telah berjaya menghasilkan kemajuan yang amat
membanggakan dalam bidang ini- kejayaan mereka mengatasi pencapaian ahli-ahli
perubatan Timur. Berdasarkan teori-teori baru,ahli-ahli perubatan Islam di Andalusia
telah berjaya melakukan eksperimen yang sukar. Dengan itu Andalusia banyak
melahirkan ramai sarjana yang mempunyai kepakaran mendalam di dalam berbagai
cabang ilmu kedoktoran dan mereka telah menghasilkan karya-karya perubatan yang
dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat pembedahan. Orang Yahudi mempelajari ilmu
perubatan daripada sarjana islam Andalusia. Banyak hospital awam didirikan di
Andalusia. Di antara sarjana perubatan islam Andalusia yang terkenal ialah Abu Bakar
Al Qasim Khalaf Ibnu Zuhr,Ibnu Rusyd,Ibnu al Khatib dan ramai lagi.

27
-Islam berkuasa di Andalusia lebih kurang 780 tahun-Pemimpin yg tidak berwibawa
dan perselisihan sesama sendiri menjadi punca kejatuhan Kerajaan Islam di Andalusia
–kesilapan pemimpin-meminta bantuan asing-Abu Abdullah meminta bantuan
Ferdinand dan Isabella semata2 krn mahukan kuasa-Tahun 1238M,Cordova jatuh ke
tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh tahun 1248M,seluruh Sepanyol kecuali
Granada lepas dari kekuatan Islam. Abu Abdullah tidak berkuasa menahan serangan2
Ferdenand dan Isabella,kemudian melarikan diri ke Afrika Utara.Kekuasaan Islam di
Sepanyol berakhir tahun 1492M.Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua
pilihan,masuk Kristen atau meninggalkan Sepanyol.Pada tahun 1609M, dikatakan
tidak ada lagi umat Islam di daerah ini

2.2.4 Faktor-faktor perkembangan keilmuan di Andalusia.


Islam di Sepanyol mencatat kegemilangan gilang gemilang-satu lembaran sejarah yg
sgt besar jasanya kpd Eropah-berperanan memindahkan ilmu pengetahuan Arab dan
Yunani ke Eropah pada abad ke-12.
Faktor-faktor perkembangan ilmu di Andalusia
Faktor pertama: ajaran agama islam sendiri yangamat mementingkan ilmu
pengetahuan-menggalakan masyarakat menimba dan memperkembangkan ilmu- para
ilmuwan islam sendiri berpegang teguh kpd prinsip Islam
Faktor kedua:Sikap pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan
kebijaksanaan mereka dalam mempelopori kegiatan-kegiatan penyuburan dan
pengembangan ilmuTokoh antaranya Muhammad Ibn Abdurrahman (852-886) dan Al-
Hakam II Al-Muntashir (961-976).
Contoh langkah yg diambil
- mewajibkan rakyat bersekolah
-menyediakan pendidikan secara percuma kepada masyarakat –belajar seawal umur
empat tahun dengan pendidikan asas islam, di ikuti pendidikan ilmu fardhu kifayah di
peringkat menengah dan tinggi.
-menyediakan biasiswa khas kepada org asing seperti pelajar dariEngland,Italy,Perancis
dan Bulgaria.
-imbuhan diberikan kepada para ilmuwan yang berjaya mendapatkan manuskrip lama
daripada seluruh dunia untuk di terjemahkan.
Faktor ketiga:peranan Cordova sebagai pusat kegiatan keilmuan
i-kewujudan perpustakaan sebagai pusat kegiatan ilmu- terdapat satu katalog khusus
untuk memperoleh maklumat mengenai buku-buku dan biografi penulis- disediakan
oleh pemerintah.- Pengkelasan buku dibuat mengikut pembahagian bidang.
ii- Para ilmuan memiliki perpustakaan peribadi sebagai rujukan ketika menulis.
iii-institusi pendidikan bermula umur empat tahun -di ikuti sekolah menengah dan
universiti.Universiti mengadakan majlis konvokesyen
iv- Pusat kegiatan penterjemahan dilakukan secara dua hala - bahasa Arab ke Latin dan
bahasa lain ke bahasa Arab.Pelajar yahudi juga emberi sumangan dlm penterjemahan.
Buku2 yg diterjemah memberi impak yg besar kpd kebangkitan tamadun Eropah.
Faktor keempat : kemunculan ramai para ilmuwan islam yang
memperkembangkan bermacam2 cabang ilmu.

28
Contoh : Ibnu Sina (Avicenna)-pakar ilmu perubatan-menulis buku kitab Al-Qanun
Fi Al-Tibb (The Canon) -menjadi sumber rujukan utama selama lebih kurang dua abad
di universiti2 di Eropah
-Teori-teori baru perubatan byk ditemui- ahli perubatan islam berjaya melakukan
pelbagai eksperimen yang sukar-Para ilmuwan sgt berhati-hati dalam semua operasi
yang dilakukan khususnya di dalam bidang aetiology,patology,dan terapuitik-
menghasilkan karya-karya perubatan yang dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat
pembedahan.
Ilmu falsafah- Al-Ghazali- di anggap sebagai ahli teologi dan falsafah oleh pemikir-
pemikir barat -ilmuwan islam berjaya menghubungkaitkan ilmu falsafah yunani
dengan ilmu falsafah islam.
Ibn Rusyd (Averroes) - merupakan salah seorang ahli falsafah Islam yang terkenal
didunia barat dan menduduki tempat kedua dalam dunia falsafah selepas Aristotle-
beliau berjaya memperkenalkan karya Aristotle kpd dunia barat
- Al-Khawarijmi,Abu Al-Qasim,Ahmad bin Abdullah Al-Jafiqi,Abu Ishaq
Ibrahin Yahya,Jabir bin Aflah dan Bitruji adalah tokoh dlm bidang ilmu
astronomi
- karya Al-Khawarizmi- Algebra telah diguna pakai di England
- memperkenalkan kepada orang Latin jadual-jadual astronomi bagi garis bujur
London berdasarkan karya Al-Battani dan garis lintang pula berdasarkan karya
Al-Khawarizmi
- tempat pencerapan angkasa lepas seperti menara masjid dan Balai Cerap
Giralda dibina berhampiran Masjid Seville th 1190M- alat pengukur bumi
(Astrolab)diperkenalkan
- .Ilmu matematik -lahir sarjana islam dlm bidang algebra,trigonometri telah
seperti Ibn Sahl Al-Darir (Granada)- sering ditemui oleh orang yahudi dan
kristian dari Toledo untuk meminta nasihat
- Jabir bin Aflah- ahli astronomi yang berasal dari Seville telah mengasaskan
ilmu Algebra-beliau juga telah memperkenalkan beberapa formula dlm buku
trigonometrinya.
- Abbas bin Firnas -pakar Ilmu kimia.Penemuannya ialah penghasilan kaca
daripada kristal,guruh dan kilat di makmalnya dan merupakan orang pertama
membuat percubaan terbang di angkasa dengan sayap.
- Selain itu Jabir (Gaber) berjaya menemukan asid sulfurik,nitrik dan nitro
muriatik dan kaedah memproses kimia.
- Sarjana Islam Andalusia juga telah mencipta sejenis alat yang dipanggil
“Alambique” yang digunakan untuk mengeksploitasi pokok-pokok dalam hutan
untuk mendapatkan getahnya.
2.2.5 Peranan Dan Sumbangan Andalusia Kepada Eropah.
-Sejarah menunjukkan Andalusia memainkan peranan penting dan memberikan
sumbangan begitu besar terhadap peradaban tamadun Eropah.
-kehadiran Islam membawa satu rahmat -berpeluang mempelajari pelbagai bidang ilmu
pengetahuan yang dikembangkan oleh sarjana Islam.
William Draper,seorang sarjana Inggeris -‘Andalusia menjadi satu sumber tamadun
kepada Eropah- Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam Andalusia dalam bidang
seni ,sastera ,dan sains tidak dapat ditandingi di Eropah.

29
-sumbangan Islam meliputi sumbangan dr sg pemikiran,fizikal,dan spiritual-Islam
berjaya merubah wajah Andalusia menjadi negeri yang maju dan peradaban yg tinggi –
tamadun Islam memberikan impak yang mengagumkan kepada peradaban Eropah.
Spritual
-‘Islam tidak memaksa org Andalusia memeluk Islam-diberi kebebasan selepas diajak
kpd Islam-ada terima dan ada yg menolak Islam-ada yg kekal dalam agama Kristian
atau Yahudi-ada di klgn mereka penah menimbulkan masalah kepada pemerintahan
Islam-dengan kebijaksanaan para khalifah Islam mereka akhirnya patuh dan tunduk
kepada kerajaan Islam bahkan sama-sama membangunkan Andalusia-mereka hanya
dikenakan jizyah .Mereka mempunyai hakim sendiri -berperanan menyelesaikan
masalah yang timbul yang digelar “Qadi al Ajam”.Wp berbeza agama,namun
masyarakat Kristian dan Yahudi tetap menghormati adat istiadat orang-orang Arab
Islam dan mempunyai hubungan yang sangat erat.Ajaran Islam yang murni dan
kebaikan yang ditunjukkan oleh pemerintah dan pengantnya menyebabkan ada di
antara mereka akhirnya menerima Islam.
Ekonomi
Islam telah mengasasan satu bentuk ekonomi baru –dinamakan Ekonomi Mediteranian
-meliputi bidang2 perladangan,perindustrian dan perladangan.Orang Islam mendirikan
kedai-kedai dan gedung –gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-
barang dari seluruh pelusuk dunia.
-hubungan perdagangan dengan Eropah melalui jalan darat, dn Asia/ Afrika -melalui
jalan laut.Bandar-bandar pelabuhan di Andalusia menjadi tumpuan kapal-kapal dagang
asing-membawa kepada perkembangan ekonomi Andalusia yang pesat
-Orang-orang Islam memperkenalkan pembinaan empangan,tali air dan sistem saliran,
jambatan dan jalan raya yang lebih baik
-Sistam perairan yang sedia ada sebelum diperkemaskan
-Hasil tanaman jut(China),delima(Arab).limau (India) diusahakan demikian juga
kapas,ulat sutera,tebu,dan manisan lebah.
-buku mengenai pertanian oleh Abu al-Qasim al-Suhrawi dan Abu al-Hasan al-Qutubi
menjadi rujukan penting.
Senibina
Seni Islam mewarnai seni bina Andalusia-kawasan-kawasan dan bandarnya diperindah
dengan binaan masjid, pasar,istana,tempat-tempat mandi dan tembok-tembok yang
mempunyai pintu besar disekelilingnya.
-Binaan dan hiasan masjid dan istana diberikan tumpuan yang istimewa
-Seni hias menjadi elemen yang penting di Andalusia.Monumen –monumen peringatan
dengan bentuk dan ukiran yang cantik juga dibina-Barang-barang seperti pinggan
mangkuk,kotak barang,cincin dan jubah semuanya dihias indah.
-Seni di Andalusia mempunyai ciri keperibadiannya yang tersendiri yg dikenali sebagai
Hispano-Mauresque.
Menara-menara,gerbang arca,dan pintu yang dihias tembaga dibina pd masjid&
istana.Contohnya masjid Cordova,al-Cazan dan Giralda di Seville.
Intelektual
-Cordova kilang pengeluar para intelektual dalam pelbagai bidang-menjadi pusat
tumpuan-Cordova merupakan pusat aktiviti intelektual-tempat berhimpunnya para

30
tinyelektual-dtg dr jauh memenuhi perpustakaan dan institusi pengajian-balik ke negeri
masing2 –berkhidmat di istana2 seluruh Eropah khususnya para doktor
-ada zaman pemerintahan Hakam 11,Universiti Cordova menyamai taraf Universiti al-
Azhar di Mesir dan Nizamiyah di Baghdad.Di Universiti Cordova, sebuah perpustakaan
yang besar yang mengandungi buku-buku berharga dan manuskrip yang sukar didapati
ada di simpan.
-hmpir setiap rakyat boleh membaca dan menulis.
Kesimpulannya,penubuhan institusi keilmuan di Andalusia memainkan peranan penting
dalam proses permodenan dunia Barat dan ilmu-ilmu yang disumbangkan oleh Islam
dalam bidang-biang seperti falsafah perubatan,astronomi,matematik dan lain-lain
disiplin merupakan asas kepada permodenan tersebut.

2.3 PENGARUH TAMADUN ISLAM DALAM PELBAGAI BIDANG ILMU


PENGETAHUAN
2.3.1 Pendahuluan
-Ilmu-menurut perspektif Islam- nilai yang tidak terpisah dari akidah
-Akidah adalah penggerak atau pemacu kecemerlangan ilmu-ajaran Islam sendiri
mementingkan ilmu pengetahuan-ayat pertama turun-al-alaq-menunjukkan pembinaan
Islam atas asas ilmu
-umat islam sebagai ‘ummah wasatan’ (Al-Baqarah 143) dan sebagai khalifah -mampu
meneroka dan membangun alam hanya dengan ilmu
-Nabi Adam diturunkan ke dunia dilengkapkan dgn ilmu secukupnya sebagai
kelengkapan untuk melaksanakan tugas khalifah ( al-baqarah 31-32)
Riwayat Al- Bazzar
Dari Abu Bakrah ra, dari nabi SAW sabdanya yang bermaksud:
Jadilah dirimu orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang selalu
mendengar pelajaran agama, ataupun orang yang mencintai (tiga golongan tersebut);
dan janganlah engkau menjadi (dari) golongan yang kelima yang dengan sebabnya
engkau akan binasa.
Riwayat Ibn Majah dll
“ Menuntut ilmu adalah satu fardhu yang wajib atas tiap-tiap seorang Muslim ”
2.3.2 Definisi Tamadun Islam
-Tamadun Islam ialah tamadun yang didirikan oleh masyarakat muslim dari abad ke-
7M hingga kini. Ia merupakan tamadun yang sepadu dengan menitikberatkan
penekanan kemajuan kerohanian serta kemajuan kebendaan. Bukan itu sahaja, tamadun
Islam telah memberi sumbangan yang tidak ternilai dari segi kemanusiaan. Tamadun

31
Islamlah yang telah meletakkan manusia sesuai dengan mertabatnya. (haji Tahir Daeng
Mengari, Kota Bharu;Pustaka Aman :8)
2.3.3 Deinisi Ilmu
-Ilmu dalam pengertian yang mudah ialah system penelitian, cara berfikir yang
sistematik dan radikal, mampu merumuskan jawapan yang aktif dan cepat. (Ahmad
Muhammad Said : 59-60)
-Perkataan ilmu berasal dari kalimah Arab iaitu “Alima” yang bermaksud “telah
mengetahui”. Kata asalnya ialah “Al-Ilm” yang membawa erti “pengetahuan”.
Masyarakat kita menggunakan perkataan ini dengan merangkaikan kedua-dua makna
menjadi “ilmu pengetahuan”. Namun demikian ia masih dalam skop bermaksud yang
sama.
-Profesor Syed Mohd Naquib Al-Attas dalam bukunya “Islam and Sekularism”
mendefinisikan ilmu sebagaimana katanya:
“…….dengan merujuk kepada Allah sebagai sumber ilmu, ilmu adalah keribaan
makna kedalam diri seseorang hasil dari maklumat yang benar”
-Sehubungan dengan itu, setiap pengetahuan yang ada pada seseorang manusia perlu
disusun secara sistematik. Ia kemudiannya diuji untuk mengeluarkan kaedah-kaedah
dan hokum-hukumnya melalui jalan pendalilan sama ada akli ataupun nakli ataupun
kedua-duanya sekali. Dengan cara ini dapat membuka pintu-pintu kebenaran dan apa
yang terdiri di belakang kebenaran. (Ahmad Muhammad Said : 59-60)

2.3.4 Sumber Ilmu Islam


-Sumber-sumber ajaran Islam - wahyu Allah- bukan mengikut akal fikiran dan hawa
nafsu-salurannya adalahal-Qur’an, hadith, ijma’ ulamak, qiyas (ijtihad )- dalam masa
yang singkat ummah Islam mencapai kecermelangan dalam segala aspek kehidupan
lantaran panduan dari agama Allah
i.Qur’annul Karim sebagai sumber utama
-Al Qur’an Kalamullah mukjizat teragung Rasulullah saw-sebagai pandan hidup
manusia dan sumber segala jenis ilmu-dlm banyak ayat al-quran mengandungi perintah
menguasai ilmu dgn jalan membaca, menulis, menghitung, menyelidik, mengkaji,
menganalisa dll.
Surah al-alaq-1-5
-surah Al-Qiyamah-ayat17-18-Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah
mengumpulkannya (di dadamu) dan (membantumu pandai) membacanya. – Apabila
kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaanya itu.
-Al-Quran merupakan sumber rujukan terpenting umat Islam dan umat manusia
-Ia menerangkan semua perkara yang perlu dalam kehidupan manusia.
-Kandungannya meliputi ilmu-ilmu ketuhanan, sejarah masa lampau, gambaran masa
akan datang seperti hari akhirat, qiamat, aspek-aspek perundangan, politik, sains dan
sebagainya.
-Dalam mendidik manusia Al-Quran menggunakan berbagai bentuk pendekatan
bersesuaian dingan keperluan dan kemampuan akal manusia.
-al-Qur’an-membimbing dan memberi panduan kepada manusia untuk
memperkembangkan ilmu mereka.
ii.Al-Sunnah

32
-Al-Sunnah apa2 yang datang daripada Rasulullah SAW selain daripada Al-Quran,
meliputi perkataan, perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hokum
-Peranan al-Sunnah-a. menjelaskan perkara-perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-
Quran b.menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh al-quran samada memberi makna,
menentukan maksud sebenar ayat, menerangkan ayat yg sukar difahami, membataskan
ayat mutlak, mengkhususkan ayat yg umum , menunjukkan cara perlaksanaan seseuatu
ketentuan hokum yang wajib atau yg sunat dsbnya.
Firman Allah SWT ;
Maksudnya :
Sebagaimana kami telah mengutus kapadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu al-
Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
(Surah al-Baqarah 2:151)
-tugas setiap Rasul adalah mengajar manusia tentang kitab dan ajaran Allah spt apa yg
Allah tetapkan dgn lisan atau perbuatan/tindakan sebagai tauladan kpd manusia
-Rasul-rasul tidak meninggalkan apa-apa harta selepas kewafatan melainkan ilmu dan
agama Allah
Maksud hadith :
Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya
selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya iaitu kitab Allah SWT dan sunnah
Rasulullah SAW.

iii.Akal dan Pancaindera


-Allah menciptakan manusia dgn sebaik-baik kejadian – fizikal yg sesuai bersama
kelengkapan akal, hati, perasaan, pancaindera – Allah mengiktiraf akal sebagai sumber
ilmu/sumber ajaran Islam diterima pengambilan/penetapan hokum syarak melalui
kaedah Ijtihad, Ijmak dan Qias.
-walaubagaimanapun, akal dan pancaindera semata-mata tidak mampu menemui
kebenaran yang mutlak-akal terbatas-tidak dpt menemui jawapan tentang persoalan
metafizik tanpa panduan wahyu-
-orang yang tidak mahu menggunakan akal dan pancaindera mereka untuk mencari
ilmu kebenaran disifatkan oleh Al-Quran sebagai orang yang bodoh dan dungu. Justeru
itu mereka tidak mendapat petunjuk
iv.Fenomena Tabi’i
-Allah menciptakan alam ini sebagai satu anugerah kepada umat manusia –
alam adalah ayat2/tanda2 keagungan Allah-manusia yg menggunakan akal akan
mendapat manfaat dan dpt mencari pengiktibaran terhadap kebesaranNya
-. alam ini menjadi sumber ilmu yang penting untuk manusia-khazanah alam yang kaya
raya telah banyak melahirkan ilham kepada manusia untuk menerokai pelbagai bidang
ilmu dari masa ke semasa-contohnya ialah tentang biologi, kimia, fizik, astronomi,
matematik, sains, pertanian dan sebagainya.
-dalam Al-Quran terdapat banyak ayat menggesa manusia supaya berfikir keatas alam
ini contohnya
Maksudnya :

33
“ Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya
menjadi minuman dan sebahagiannya lagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang
mana pada tempat tumbuhnya kamu mengembala ternakanmu. Dia menumbuhkan bagi
kamu dengan air hujan, tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-
buahan ”
(Surah Al- Nahl ayat 16:10-11)
2.3.5 Prinsip Keilmuan Islam
a.budaya berfikir dipandu panduan wahyu
Ibn Khaldun - bahawa umat Islam mendapat kedudukan yang mulia dan tinggi di dunia
ini bila mereka mempunyai kemampuan yang tinggi dalam berfikir dan juga
mempunyai kemampuan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan
-budaya berfikir dalam menguasai ilmu harus dipandu oleh keimanan dan ketaqwaan
yang tinggi kepada Allah. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun menyebut-
perkambangan ilmu-ilmu dalam Islamadalah bermula dengan ilmu syar’iyyah-iaitu
Quran, Sunnah, hukum, akidah, akhlak, tasawwuf kmd diikuti pula dgn ilmu akliyyah
iaitu ilmu perubatan, ekonomi dll–hasilnya ilmu syar’iyyah dan ilmu akliah
berkembang dengan jayanya dlm sejarah tamadun Islam.
b.Ilmu untuk semua
-semua berhak menerima ilmu tanpa dilihat kepada kedudukan, pangkat, bangsa,
agama-
c.Ilmu tanpa sempadan
-ilmu pada perspektif Islam perlu disebarkan kepada semua umat manusia-tidak
terbatas kepada rakyat dalam negeri sahaja-disebarkan kepada semua umat manusia
seluruh dunia
d.Konsep memberi dan menerima
-Islam memberi ilmu miliknya dan menerima ilmu pihak lain
c.Ilmu sepadu-semua ilmu diserapkan dengan konsep tauhid-
2.3.6 Bagaimana Tamadun Islam mempengaruhi Pelbagai Ilmu
i.Mencipta Ilmu Baru
-contohnya : ilmu berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah ( ilmu naqliyyah)-spt Ilmu Ulum
Islamiyyah meliputi ilmu tauhid, ilmu fekah, ilmu tasawuf, ilmu faraid, ilmu ulum al-
Qur’an, ilmu ulum hadith, ilmu falak dll
Ilmu berasaskan ijtihad atau ilmu ijtihadi atau ilmu akliyyah spt ilmu sains tulin, sains
gunaan, sainss social dll.
ii.Memberi nafas baru kepada ilmu2 yang ada dalam tamadun sebelumnya
-spt ilmu dari Tamadun Yunani, Tamadun China, Tamadun India, Tamadun Rom,
Tamadun Indus, Tamadun Parsi dll-memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap
ilmu- ilmu diberi kpd semua ; orang atasan dan rakyat jelata-tidak spt di dalam tamadun
lain yg ilmu hanya orang orang atasan –di ajar di istana2 shj-melakukan proses
asimilasi terhadap ilmu yg diterima/disesuaikan dgn akidah Islam
iii.Kewujudan Institusi Penterjemahan
-menterjemah hasil karya Sarjana Islam ke dalam Bahasa lain spt ke Bahasa Latin,
bahasa Eropah dan Bahasa Timur contoh Bahasa Melayu-banyak buku terjemahan
orang Islam digunakan di Universiti2 Barat
iv.Penubuhan Institusi Pendidikan
– sekolah , universiti,

34
v.mengaktifkan fungsi masjid - dlm bidang penyebaran ilmu
vi.Kewujudan Institusi ulama’
vii.Penggunaan istilah Arab dlm istilah saintifik di Barat
-spt sifr/sifar ( zero), almanac dari al-munakh (cuaca), chemistry dari al-kimiya, alcohol
dari al-kuhul, alkaline dari al-qalanis, arsenic dari al-zirnikh dll
2.3.7 Matlamat Keilmuan Islam
-Sejarah telah membuktikan bahawa kecemerlangan tamadun sesuatu bangsa
bergantung erat dengan kemajuan ilmu yang ada pada bangsa itu sendiri.
- Ilmu pengetahuan mampu mengubah keadaan sesuatu bangsa-dapat mencapai darjat
kemuliaan,memiliki kekuasaan, menikmati kebahagian, digeruni, ditakuti dsbnya
-bukti:kedatangan wahyu/Islam merubah keadaan masyarakat Arab
Beberapa matlamat keilmuan Islam:
i.Mengenal Allah dgn erti kata yg sebenar
ii.Mengabdikan diri kpd Allah di mana sahaja mereka berada. -surah Az-Zariyyat ayat
56:
Tidak Aku (Allah SWT) jadikan manusia dan jin melainkan untuk menyembahKu.
-orang berilmu tahu siapa Tuhannya yg sebenar-tahu dari mana mereka datang-tahu
apakah tujuan mereka diciptakan dan tahu ke mana akhirnya mereka
-orang berilmu tahu hokum halal dan haram, tahu suruhan dan larangan dan tahu
bahawa kejayaan sebenar adalah mendapat keredhaan Allah –dgn membuat apa yg Dia
suka dan sentiasa merendah diri kpnNya

iii. Merubah masyarakat dari keadaan yang kurang baik kpd keadaan yg lebih baik-
kesesatan kpd cahaya petujuk, keadaan mundur kpd maju, miskin kpd kaya, keadaan
hina kpd mulia, dhormati, disanjung
iv.menjelaskan kepada manusia perkara ‘haq’ yang sebenar hanyalah yang datang dari
Allah
v.Meletak manusia pada mertabat mereka yg sebenar sebagai makhluk yg mulia dan
terbaik
vi.keilmuan Islam ialah menjadikan seseorang itu bernilai dalam sesuatu tindak-tanduk
atau pekerjaan mereka dari masa ke semasa; Az-Zumar, ayat 9
Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan
orang-orang yang tidak mengetahui (tidak mengetahui)? Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran.
vii.Utk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
sabda Rasulullah SAW :Sesiapa yang mahu (kebaikan hidup) di dunia, maka adalah
dengan ilmu ; dan sesiapa yang mahu (kebahagiaan hidup) di akhirat,adalah dgn ilmu
dan sesiapa yang mahu (kesenangan di dumia dan akhirat), maka juga dengan ilmu.
2.3.8 BIDANG ILMU, TOKOH SERTA SUMBANGANNYA
Bidang Matematik
-Mengikut pandangan orang-orang Islam angka pertama ialah satu, bukan kosong
sepertimana orang-orang Barat, kerana angka satu dikaitkan dengan adanya Allah dan
bersifat pula dengan Esa
Tokoh-tokoh Matematik Islam
1.Al-Bathani
-Beliau hidup dalam lingkungan 930 M merupakan pengasas ilmu trigonometri.

35
-Beliau menggunakan istilah-istilah sain, kosain, dan tangen dalam ilmu matematik.
-Penggunaan trigonometri ini berkait rapat dengan astronomi. Ia telah mengubah cara
ahli-ahli ilmu kaji bintang Yunani yang menggunakan tali kepada menggunakan
sain,juga menggunakan tangen dan kotangen. (Amir R Rahman: 120)
-Sains dalam bahasa Arab disebut jaib yang bererti garis bengkok. Dalam bahasa Latin
disebut sinus.Orang-orang Eropah menterjemahkan buku al-Batthani ini ke bahasa
latin. (Amir R Rahman: 120)
-Alat pengukur cahaya matahari pada zaman itu terkenal dengan ‘gnomon’ dan al-
Batthani membahagikan cahaya matahari kepada 12 bahagian. Tukang jam di Eropah
menggunakan teori ini dalam bentuk persamaan (Amir R Rahman: 120)
2.Al – Khawarizmi
-Beliau hidup dalam lingkungantahun 825 masihi. Beliau merupakan pengasas ilmu
algebra.
-Beliau mengarang sebuah buku yang bernama Hisab-al-Jabr wa al-muqabalah. Buku
itu telah diterjemahkan ke bahasa latin, Ilmu algebra yang telah diciptanya ini telah
digunakan selama berkurun sehingga kini. (Amir R Rahman: 120)
Bidang Astronomi-Astronomi juga dikenali sebagai Ilmu Falak. Ia
memperkatakan tentang arah dan gerak perjalanan cakerawala-cakerawala, bintang-
bintang, bulan dan matahari. Hasil daripada ilmu ini orang-orang Islam meneroka ilmu-
ilmu Al- Miqat. Untuk menentukan masa sembahyang dan menentukan arah kiblat.
(Amir R Rahman: 125)
-Al-Quran banyak memperkatakan tentang langit dan orang-orang Islam ( Arab ) sangat
cenderung bidang ini –kerana itu ilmu bintang menjadi ilmu yang mula-mula sekali
maju dalam tamadun Islam. (Amir R Rahman: 125)
Tokoh-tokoh Astronomi Islam
1.Nasiruddin al-Tuni
Beliau berjaya memperbaharui ilmu bintang dengan mencipta jadual perjalanan bintang
yang baru yang diberi nama ‘Ilkhanian’ (Amir R Rahman: 125)
2.Al-Farghani
Dalam abad pertengahan, tidak ada ahli ilmu bintang Barat yang tidak mengenali al-
Farghani, kerana mereka mempelajari ilmu astronomi daripada buku-bukunya. (Amir R
Rahman: 125)
Bidang perubatan
Sejarah Perkembangan Ilmu Kedoktoran
-Dalam tahun 756 masihi Abu Jaafar mengundang Bakhtisu ( Doktor dari Junde Sabur)
datang ke istana dan megubatinya. Selepas itu ramai doctor diundang terutama dari
Syria, Mesir dan India.
-Semenjak itulah bermulanya penterjemahan secara besar- besaran buku-buku
perubatan dari seluruh dunia khususnya Yunani, India dan Iran.
-Pada zaman ini juga didirikan hospital-hospital Islam dan yang terkenal ialah yang
didirikan oleh Khalifah Harun Arrasyid di Baghdad dan dikenali sebagai Bimaristan
Haruni.
Tokoh-tokoh Perubatan Islam.

36
1. Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi(923M)
-Beliau menulis beberapa menuskip perubatan.Antaranya ialah al-Kitab Al-Mansuri
dan Al-Hawi. (Amir R Rahman: 128)
-Al-Kitab ini mengandungi 10 jilid yang meliputi pelbagai bidang kesihatan tubuh
badan.Jilid pertama berkaitan anatomi dan fisiologi: iaitu kajian mengenai tugas-
tugas sel-sel dan urat badan manusia. Jilid kedua mengenai suhu badan manusia.
Jilid ketiga mengenai sistem makanan dan penghadaman makanan. Jilid keempat
berkaitan dengan menjaga kesihatan tubuh badan. Jilid kelima mengenai kulit.Jilid
keenam mengenai sistem pemakanan bagi pengembara-pengembara. Jilid ketujuh
berkisar kepada pembedahan. Jilid kelapan mengenai dalam tubuh badan.Jilid
kesepuluh tentang jenis-jenis penyakit demam. Kitab ini adalah bahan rujukan biasa
kepada penuntut-penuntut perubatan di Universiti Tubingan(Jerman Barat) pada
akhir abad ke-15 (Amir R Rahman: 128)
-Kitab Al-Hawi pula mengandungi 20 jilid. Kitab ini adalah ensiklopedia
termasyhur dan terbesar memaparkan bidang perubatan dan pembedahan. Kitab ini
merupakan salah satu daripada sembilan jilid pengumpulan sejarah di bidang
perubatan yang ada di semua perpustakaan falkuti perubatan di Paris dalam tahun
1395M. (Amir R Rahman: 128)
-Beliau merupakan orang pertama mengetahui penyakit campak dan juga penyakit
bintik-bintik merah meales. (Amir R Rahman: 128)
2. Ibnu Sina
-Ibnu Sina merupakan ahli falsafah dan politik -dalam usia 18 tahun beliau
menguasai ilmu kedoktoran.Sebuah buku perubatan yang terkenal dikarang oleh
Ibnu Sina ialah al-Qanun fit-Thib. Dalam buku ini membicarakan dua perkara, iaitu
perubatan spekulatif dan perubatan praktis. (Amir R Rahman: 128)
-Ibnu Sina telah mengemukakan 760 jenis pengubatan dengan penemuan
barunya.Ibnu Sina menekankan soal penayakit kulit, penyakit kelamin dan lain-lain.
(Amir R Rahman: 128)
-Penyakit lain yang turut dihuraikan ialah, sakit radang selaput dada, penyakit paru-
paru, sakit lumpuh dan sebagainya. Al-Qanun dianggap oleh sarjana perubatan
sebagai pendorong kepada ilmu perubatan dan kedoktoran. (Amir R Rahman: 128)
Bidang Fizik
-Ilmu khas yang membicarakan tentang dasar-dasar semulajadi, alam dan
cakerawala seperti kelajuan cahaya, kepanasan besi, kimia, perubatan dan ilmu
bintang. (Amir R Rahman: 130)
-Orang- orang Islam telah mengambil sebahagian daripada teori-teori fizik Yunani
seperti undang-undang tarikan, timbangan, gerak, dan kemudiannya
memajukannya. ----sumbangan Islam ini telah membuka idea kepada ahli-ahli sains
barat seperti Galileo dan Newton untuk membuat kajian dengan lebih terperinci.
(Amir R Rahman: 130)

Tokoh-tokoh Ilmu Fizik Islam


1.Ibnu al-Haitham.

37
-Beliau telah membentuk sains optic dan digelar bapa optik. Bukunya yang
terkenal dalam bidang ini ialah Al-Manazir. Beliau telah mengemukan prinsip
lintasan minimum bagi cahaya yang kemudiannya telah disempurnakan oleh
Fermet,lalu disebut sebagai namanya. (Amir R Rahman: 130)
-Beliau telah menggabungkan di dalam penyelidikannya kemahiran seorang ahli
fizik dengan kemahiran seorang doctor -dari situ beliau telah mengkaji penglihatan
manusia dengan sangat berkesan. Beliau telah menghuraikan dengan jangkaan yang
sangat tepat berbagai-bagai komponen mata, fungsi-fungsi dan saling berhubungan
antara satu sama lain. (Amir R Rahman: 130)
-Beliau telah mengemukakan toeri yang tepat mengenai mata, iaitu mata adalah
deria penerimaan cahaya yang dipancarkan oleh jasad yang berkilau oleh itu mata
boleh melihat. Mengikut teori sebelum ini, mata boleh melihat kerana mata
mengeluarkan cahaya untuk mengesani objek yang dilihat. (Amir R Rahman: 130)
Seni
-Ilmu kesenian banyak memberi sumbangan kepada Tamadun Islam sehingga hari
ini. Contohnya seni khat. Seni khat disanjung tigggi kerana digunakan untuk
menulis ayat-ayat Al- Quran. (Amir R Rahman: 139)
-Seni khat digunakan sebagai hiasan bangunan seperti maasjid, makam dan istana
dengan menggunakan susunan atau bata ukuran batu, tembikar dan bahan-bahan
lain. Dalam masakurang dari 100 tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad S.A.W
Islam telah berkembang di Barat dan China. Selaras dengan berkembangnya seni
khat sebagai alat penerangan dan penyatuan seni. (Amir R Rahman: 139)
Kesimpulan
-Sumbangan tamadun Islam kepada perkembangan umat manusia semenjak
kelahirannya hingga hari ini, tiada siapa yang dapat mempertikaikannya. Islam telah
meletakkan batu asas perkembangan dan pencapaian tamadun manusia yang paling
serasi dan sesuai dengan fitrah semulajadi manusia iaitu gabungan di antara unsur
kerohanian dan kejasmanian. Asas pembentukan tamadun Islam iaitu wahyu
daripada Allah bertanggungjawab menjadikan tamadun Islam itu paling unggul dan
sempurna yang memberikan kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dan
kemakmuran kepada manusia sejagat.
-Segala pencapaian manusia di dalam bidang sains, perubatan, pelayaran, geografi,
senibina, seni halus dan sebagainya semuanya menjadikan akidah, syariah dan
akhlak sebagai asas pembentukannya. Oleh kerana penggubal asas-asas tamadun
Islam itu ialah Allah s.w.t maka sudah sewajarnya maka undang-undang ciptaanya
dalam pembentukan tamadun itu begitu sempurna.
-Islam yang dibangkitkan adalah bersifat universal untuk semua manusia di dunia.
Pengaruhnya itu tetap terus berkekalan sejak dahulu hingga hari ini. Tamadun Islam
bertanggungjaab menjadikan kebanyakan bangsa di dunia ini sebagai bangsa-
bangsa bertamadun. Sedangkan sebelum itu mereka boleh dikelaskan di dalam
kumpulan orang-orang liar. Islam telah mengubah bangsa-bangsa yag satu masa
dahulu buta huruf menjadi bangsa-bangsa yang berilmu pengetahuan dan
bertamadun seperti di kalangan masyarakat Islam di Nusantara. Di Eropah secara
khusus, Islam telah meletakkan batu asas perkembangan sains dan teknologi

38
sehingga menjadikan mereka sebagai bangsa yang bertamadun dari segi kebendaan
sejak abad ke-17 hingga hari ini.
-Kesan tamadun Islam masih lagi terdapat di seluruh dunia. Di antara kesan yang
terpenting ialah bangunan-bangunan yang mengabdikan seni bina Islam yang tidak
ada tolok bandingannyadi dunia ini. Contoh yang paling dekat ialah bangunan
masjid di seluruh Negara Islam. Ketinggian Taj Mahal di India dari segi mutu seni
bina tiada seorang pakar yang berani menandinginya. Menjelang abad ke -20m atau
15 H tamadun Islam menyinar kembali dengan tercetusnya kebangkitan dan
kesedaran Islam di seluruh dunia ini. Rata-rata masyarakat Islam begitu gigih dan
bersungguh-sungguh untuk kembali menghayati Islam di dalam segala bidang
kehidupan mereka. Dari system pendidikan sampailah kepada bidang- bidang lain
seperti ekonomi dan sebagainya, setakat ini telah menampakkan tanda-tanda
kegemilangan tamadun Islam pada masa akan datang.

RUJUKAN

1. Al-Quran

2. Al-Hadis

3. Terjemahan oleh Haji Tahir Daeng Mengati ; Abdul Aziz al- Badri (1988);,
Islam di Antara Ulama’ dan Pemerintah; Kota Bharu; Pustaka Aman.

4. Suntingan Md Idris Jauzi, Ahmad Muhammad Said (1992); Budaya Ilmu


dalam Faham Ilmu, Pertumbuhan dan Implikasi; Kuala Lumpur; Nurin
Enterprise.

5. Prof. Dr. Osman Bakar (1993); Ilmu Dalam Konsep Islam, Epistemologi,
Klasifikasi dan Aplikasi; Kertas Kerja Seminar Islam dan Ilmu; KUSTZA.

6. Amir a. Rahman (1990); Pengantar Tamadun Islam; Dewan Bahasa dan


Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur

39
7. Wan Abdullah Bin Haji Wan Mahmood & Dra. Wista Binti Ahmad;
Tamadun Islam Dan Tamadun Alam Melayu Serta Sumbangannya Kepada
Dunia; Unit Tamadun Islam, Pusat Pendidikan Islam ITM Shah Alam.
Dicetak oleh, Global Printers Sdn. Bhd.

3.0 ISLAM DI ALAM MELAYU


-Islam tersebar ke serata dunia - ke Eropah, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia
Tenggara. Di Asia Tenggara, Islam telah sampai disebabkan oleh beberapa faktor –
paling utama- melalui perdagangan
-Tamadun awal di Kepulauan Asia Tenggara terbahagi kpd 2 iaitu kerajaan di Tanah
Melayu(Kerajaan Kedah Tua, Gangga Negara, dan Langkasuka) dan Kerajaan di
Kepulauan Indonesia(Kerajaan Srivijaya, Majapahit, Singhasari, dan Mataram)
-Sebelum kedatangan Islam , masyarakat menganut agama Hindu dan Buddha.
Kebanyakkan mereka ini menetap di bandar pelabuhan seperti Acheh, Pasai, Perlak,
Melaka, Brunei, Gerisik, Terengganu, Pattani dan Makasar.
-Melaka pernah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat perkembangan
agama Islam yang penting di Tanah Melayu, di samping negeri Kedah, Kelantan,
Terengganu, Pahang, dan Johor.
3.1 TEORI KEDATANGAN ISLAM
-Terdapat beberapa teori atau pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara
-secara umum para sejarawan mengemukakan 3 teori - dari Semenanjung Tanah Arab,
dari China dan dari India.
Teori dari Semenanjung Tanah Arab
-dikemukakan oleh John Crawford , disokong oleh intelektual tempatan -
profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas.
-John Crawford- Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi perdagangan.
Mengikut bukti catatan China yang digunakan oleh John Crawford, orang Arab dan
Parsi telah mempunyai pusat perdagangan dan petempatan di Canton atau Amoy sejak
tahun 350 Masihi. Pedagang Arab ini juga dapat menguasai perdagangan laut dari
pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. Mereka berdagang secara berterusan
di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam di Makkah pada abad ke-7 masihi.
-Pedagang Arab singgah di Melaka sebelum ke China. Mereka menetap beberapa
bulan sebelum meneruskan perjalanan – terbina kampung. Mengikut dalam catatan
China- telah wujud sebuah perkampungan Islam bernama Ta Shih di Sumatera Utara
pada tahun 650 Masihi. Ini telah membuktikan bahawa Islam telah pun bertapak di Asia
Tenggara sejak abad ke-7 masihi.
-Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas –alasannya: wujud persamaan antara bahan
penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan Semenanjung Tanah Arab.

40
-tulisan jawi dari huruf Arab- adat resam dan kebudayaan Arab byk masuk ke atas adat
resam dan budaya orang melayu - Contohnya amalan menghormati tetamu dan muzik
seperti dabus dan zapin. - kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja
di Asia Tenggara oleh syeikh2 dari Tanah Arab, misalnya- Hikayat Raja-Raja Pasai,
iaitu Merah Silu yang kemudiannya bergelar Malik al-Salih dan Raja Phaya Tu Nakpa
yang telah diislamkan oleh Syeikh Said.
Teori dari China
-Teori ke-2 ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia, seorang sarjana dari
Sepanyol dan disokong oleh S.Q.Fatimi.
-Emanuel Gadinho Eredia- Canton (Guang Zhou) telah menjadi pusat perdagangan
terkenal bagi orang-orang Islam dari keturunan Arab sejak abad ke-9 Masihi.
- Peniaga yang telah memeluk mengembangkan Islam semasa berniaga
S.Q. Fatimi bersetuju dengan pendapat yang di kemukakan oleh Emanuel Gadinho
Eredia. Mengikut Fatimi- pada tahun 876 Masihi, telah berlaku perpindahan beramai-
ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara.
-Bukti lain-penemuan Batu Bersurat di Sungai Tersat ,Kuala Berang dan unsur seni
bina pada masjid-masjid di Kelantan, Melaka, dan Pulau Jawa.
Teori dari India
-melalui wilayah Gujerat di India dan pantai Koromandel pada kurun ke-13 Masihi.
-di kemukakan oleh seorang sarjana dari Belanda yang bernama Snouck Hurgronje.
-alasan : terdapat hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia
Tenggara - Gujerat merupakan pelabuhan maju dan penting pada zaman pemerintahan
Alaudin Khilji di India.
-Penemuan batu marmar pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa
dan batu nisan Malik al-Salih di Pasai yang bercirikan buatan India.
-Masyarakat di Asia Tenggara mempunyai perkaitan yang rapat dengan India terutama
dari segi budaya.
-Terdapat banyak unsur Hindu di Asia Tenggara dlm pelbagai aspek

3.2 FAKTOR PERKEMBANGAN ISLAM


1. Ajaran Islam –kelebihan ajaran Islam sendiri menarik minat masyarakat
-sesuai dgn fitrah manusia- spt konsep tuhan –menyembah Tuhan Yg Satu- Islam
mementingkan keadilan- tiada kasta- agama amr makruf nahi munkar-sederhana-agama
yg logic-menyanjung akhlak mulia-
2. Perdagangan-Dakwah Islamiah disebarkan oleh pedagang Arab,China dan India-
wujud hubungan dagang dengan pelabuhan di Selat Melaka,Teluk Siam,Kepulauan
Rempah meliput Maluku dan Makasar
-Kemurniaan sikap dan tingkah laku mereka menjadi ikutan penduduk setempat.
-Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan agama Islam di kalangan
para pedagang
-Semangat dakwah di kalangan pedagang menarik minat masyarakat tempatan.Mereka
menjalankan kegiatan dakwah di pelabuhan dengan membawa ulama menyebarkan
Islam di bandar pelabuhan
-Sifat mahmudah menarik minat penduduk tempatan untuk memeluk Islam.
3.Perkahwinan-Islam disebar menerusi perkahwinan siasah dan biasa.

41
-Perkahwinan siasah berlaku di kalangan kerabat diraja seperti putera-puteri Sultan
Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah dikahwin dengan raja Siak,Kampar,Inderagiri
dan Jambi (Sumatera Utara),raja Pahang dan Kedah.Perkahwinan siasah menyebabkan
negeri itu dapat diislamkan.
-Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang Islam atau ulama Islam dengan penduduk
tempatan
4. Penaklukan
-Kerajaan Islam terawal di Asia Tenggara ialah Perlak,Samudera-Pasai,Melaka,Aceh,
Demak,Mataram,Sulu dan Mindanao.
-Kesemua kerajaan ini meluaskan Islam melalui penguasaan kawasan baru.
-Pada abad 15,Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal.
-Tun Perak memainkan peranan penting menyebarkan Islam,beliau berjaya menguasai
beberapa kawasan baru di pesisir pantai Sumatera Utara seperti
Aru,Rokan,Siak,Kampar dan Inderagiri.
-Ulama dihantar untuk mengajar mereka tentang Islam.
-Kerajaan Johor Riau berusaha menawan Melaka selepas penguasaan Portugis untuk
mengelakkannya menjadi pusat penyebaran agama Kristian.
-Kerajaan Demak juga menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa,Pajang dan Mataram
di Jawa.
-Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam,Acheh menjadi kuasa
yang kuat di Asia Tenggara.
-Kedatangan kuasa barat dan pengaruh agama Kristian ke Kepulauan
Melayu menyebabkan Acheh berusaha menyekat perkembangannya.Acheh menaungi
negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluki negeri di Tanah Melayu dengan tujuan
mengelakkan pengaruh kristian bertapak.
-Acheh muncul sebagai pusat perdagangan dan
digelar Serambi Makkah.Kerajaan Melayu Pattani diislamkan pada 1457(abad
15)setelah rajanya,Raja Phaya Tu Nakpa memeluk Islam dan bergelar Sultan Mahmud
Syah.
-Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah seluruh wilayah Pattani
diislamkan.Islam bertapak di Brunei kerana peranannya sebagai pusat perdagangan di
Borneo.Bukti pertapakan Islam berasaskan catatan China pada 977M mencatat
pembesar Brunei iaitu Pu Ali telah dihantar ke China.Penyebaran Islam ke Brunei
dilakukan oleh Syariff Ali Mufaqih Muqaddam atau Syariff Berkat.Pengislaman Brunei
telah menyebabkan wilayah sekitar memeluk Islam termasuk Kepulauan Sulu dan
Mindanao
-.Bukti Champa memeluk Islam ialah penemuan batu nisan bertarikh 1039M dan
prasasti bertarikh 1025M yang mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang
5. Peranan Pusat Kebudayaan di Nusantara
-Pusat kebudayaan wujud di Perlak,Samudera-Pasai,Riau dan Acheh- bertindak sebagai
pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam- terdapat institusi pendidikan dan golongan
cerdik pandai
-Zaman kerajaan Samudera-Pasai,bandar ini menjadi pusat penterjemahan di
Kepulauan Melayu.Banyak kitab Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan
Sultan Mansur Syah(Melaka) mengirimkan Kitab al-Dur al-Manzum untuk

42
diterjemahkan oleh ulama Pasai dan juga menjadi pakar rujuk kepada ulama dari
luar.Zaman kerajaan Melayu Melaka
-beberapa buku sastera dipengaruhi gaya tulisan Arab seperti Hikayat Muhammad Ali
Hanafiah,Hikayat Amir Hamzah yang memberi semangat serta kekuatan untuk
menentang musuh di medan perang.
-Di Acheh-terdapat banyak karya puisi seperti syair yang dihasilkan yang dapat
menarik perhatian pembaca seperti Bustanus Salatin yang mengisahkan keindahan
kerajaan,istana kota dan taman-taman.
-Karya pemikiran Islam dihasilkan seperti Hamzah al Fansuri,Nurudin al-
Raniri,Shamsuddin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel telah memperkayakan
pemikiran dan kebudayaan rantau Asia Tenggara.
-Pada abad 18,Kerajaan Johor-Riau berperanan sebagai pusat kebudayaan Islam telah
menghasilkan sastera seperti Tuhfat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor
6. Pendakwah
Mubaligh atau pendakwah,ulama dan ahli sufi berperanan langsung menyebarkan
Islam.
-Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad merupakan pendakwah awal di Asia Tenggara.
-Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajudiin al-Asfahani berdakwah di Pasai.
-Syeikh Abdul Aziiz,Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf berdakwah di
Melaka.Peringkat awal penyebaran Islam di Melaka,ulama mengajar perkara asas
secara tidak formal.Masjid,istana dan rumah menjadi tempat mempelajari ilmu
pengetahuan Islam,kemudian wujud pondok di Tanah Melayu , (di Jawa dan Acheh—
wujud pusat pendidikan tinggi dan rendah-.Pendidikan tertinggi ialah
pondok/pasentren.Di Acheh lahir ulama tempatan seperti Hamzah Fansuri,Syamsuddin
Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel.Di Jawa,Wali Songo(wali sembilan)berdakwah
kepada penduduk tempatan.
-Pemerintahan Kerajaan Islam Demak di Jawa telah menjadi pusat pergerakan dakwah
Islamiah dan Masjid Agung Demak dijadikan markas dakwah.
7. Sokongan Pemerintah
-Masyarakat Melayu di Asia Tenggara sangat mentaati golongan pemerintah dan
pengaruh mereka sangat kuat.
-Pemelukan Islam golongan ini menyebabkan rakyat mengikutinya.
-Contoh pengislaman Megat Iskandar Syah diikuti oleh pembesar,keluarga diraja dan
rakyat Melaka.
-Pengislaman Raja Pasai,Raja Malik al-Salih diikuti pembesar Pasai telah menjadi
sebuah kerajaan Islam yang kuat.
-Pemerintah memain peranan menyebar Islam dengan cepat

3.3 PENGARUH ISLAM DI ALAM MELAYU


1.Perubahan Dalam Aspek Kepercayaan / Akidah
-berubah dari Hindu/Buddha kepada mentauhidkan Allah s.w.t.
-.Menurut Hamka sebelum Islam kita sudah mempunyai berbagai kepercayaan &
kepercayaan bersifat syirik-
-kedtgn Islam-tidak dpt menghakisi semua pengaruh kepercayaan lama
-talbis(percampuran antara hak & batil)- semakin berkurang
2. Perubahan Dalam Politik

43
-Terdapat perubahan yang jelas bila wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang
berpunca dari gerakan dakwah Islamiah oleh mubaligh-mubaligh & ulamak-ulamak
yang datang ke rantau ini.
-Di nusantara terdapat masyarakat Islam yang dikenali sebagai “Ta-Shih”pada tahun
674m.”Ta-Shih” ialah panggilan kepada orang-orang Arab/Parsi dirantau ini yang
terdapat di pantai Barat Sumatera & juga di Jawa
Pd abad ke 8m-pengaruh Islam sudah menular ke dalam kerajaan Srivijaya-,hasil usaha
dakwah kalifah Umar Ibn Abdul Aziz- pd tahun 718m raja Srindravarman di Jambi
memeluk agama Islam
-Dengan pengislaman raja Srindravarman ini maka pernah dikatakan dialah raja Islam
yang pertama di Indonesia & kerajaannya dikenali dengan nama kerajaan Sribuza
Islam.
-Pd abad ke-9m,muncul pula kerajaan Islam yang pertama di Perak(840m).Raja
pertama ialah Sayid Maulana Abd al-Aziz Shah
-Pd 1042m,tertubuh pula kerajaan Samudera dengan raja pertama Meurah Giri yang
bergelar Mahmud Shah.
-Di semenanjung tanah melayu,lahir kerajaan Kedah Dar Aman dalam kurun ke
12m.Raja pertamanya ialah Derbar Raja II & setelah memeluk Ialam,nama baginda
ditukar kepada Sultan Muzaffar Shah.
-Pd kurun ke 13 & 14m tertubuh pula sebuah kerajaan di pattani yang terletak di selatan
Siam.
-Dalam kurun ke 15m,muncul kerajaan Melaka dgn raja pertamanya Paramesmara
dikatakan memeluk Islam pd tahun 1414
-usaha menjaga kestabilan pemerintahan-negara2 Islam menjalin hubungan diplomatik
dengan kuasa besar Islam seperti India & Turki.
-Hubungan rapat tersebut dikatakan berlaku sampai abad ke 13 & 16m.
- Aspirasi keislaman juga terjelma melalui nama-nama negeri seperti Kedah Darul
Aman,Kelantan Darul Naim & lain-lain.
3.Perubahan Dalam Pemerintahan & Pentadbiran
-Institusi kesultanan diperkenalkan & sultan sebagai ketua Negara –kuasa tidak bersifat
mutlak -sultan bukan sebagai jelmaan dewa-dewa sebagaimana di zaman sebelumnya.
-Sultan sebagai ketua negara & mufti sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama
& pentadbiran.
-Wujud pegawai & petugas seperti kadi,khatib,pemungut zakat,penyelia Baitul Mal &
penjaga harta wakaf.
-Nama raja menggunakan nama Islam seperti Sultan Mansur Syah(pemerintah yang
dibantu Allah) & Sultan Mahmud Syah(sultan terpuji).
-Dalam hukum kanun Melaka,raja Melaka digelar Khalifatul Mukminin bererti
pemimpin orang mukmin & Zillulah Fil’ Alam bermaksud bayangan Allah di dalam
alam ini.
-undang-undang syariah dilaksanakan.Contoh kes jenayah seperti kecurian &
pembunuhan,urusan pernikahan,perniagaan serta pembahagiaan harta pusaka.
-Konsep daulat(pengikat antara golongan rakyat & pemerintah) yang tidak dinyatakan
secara bertulis tetapi konsep ini dipegang sebagai sesuatu yang dipercayai
kebenarannya.

44
-Bagi mengukuhkan konsep daulat,berbagai-bagai adat istiadat telah diwujudkan -
membabitkan cara berpakaian & jenis pakaian,bahasa & pengucapan,tigkah laku &
sebagainya
4. Perubahan Dalam Perundangan
-mazhab Syafie memainkan peranan utama dalam menentukan hal-hal yang berkaitan
dengan kehidupan penduduk di Nusantara seperti hal-hal yang berkaitan dengan
perwarisan,undang-undang muamalah,perkahwinan & hukuman terhadap orang yang
bersalah.
-Pengaruh undang-undang Islam terhadap undang tempatan,contohnya di
Melaka,Hukum Kanun Melaka/ Undang-Undang Melaka(undang-undang negeri) &
Undang-undang Laut Melaka merupakan undang-undang induk di dalam negeri di
samping pengaruhnya tehadap negeri-negeri Melayu di bawah empayarnya
-Hukum Kanun Melaka adalah merangkumi undang-undang jenayah seperti hokum
qisas,hudud seperti kesalahan zina,mencuri,murtad & sebagainya.
-juga meliput soal muamalat,kekeluargaan, keterangan acara,syarat-syarat menjadi raja
yang baik serta tanggungjawab mereka & pembesar-pembesar negeri terhadap
pemerintahannya.
-Undang-undang Laut Melaka - berkaitan dengan peraturan pelayaran &
perniagaan,kesalahan jenayah perdagangan serta bidang kuasa nakhoda kapal & lain-
lain berkaitan dengannya.
-Menurut beberapa orang pengkaji Barat, seperti William R.Roff & Alfred P.Rubin-
bahawa Hukum Kanun Melaka / Undang-undang Laut Melaka pd dasarnya berasaskan
undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal & hukum adat
5. Perubahan Dalam Keilmuan
Pendemokrasian ilmu berlaku dalam masyarakat yang mana sebelum ini (zaman
Hindu-Buddha)ilmu cuma boleh dipelajari oleh golongan tertentu sahaja- berkisar di
kalangan golongan bangsawan & terkongkong di istana sahaja.
-Masyarakat di alam melayu secara umumnya telah menganggap kedudukan ilmu serta
ilmuan amat penting pd mereka
-Menurut Siddiq Fadil-kedatangan Islam telah membawa transformasi intelektual yang
cukup hebat di kalangan masyarakat melayu sehingga mampu membina masyarakat
berbudaya ilmu,saintifik & rasional.Sejajar dengan perkembangan bahasa Arab &
bahasa Melayu,maka lahirlah institusi-instiusi agama Islam yang berpusat di madrasah
& di ikuti peringkat yang lebih tinggi iaitu pondok &pasentren(satu institusi pengajian
tinggi agama Islam yang bercorak tradisi di Jawa.
-Tokoh ulama yang lahir seperti Nurudin al-Raniri,Bukhari al-Jauhari Amir Hamzah,
Syeik Daud al-Patani & lain-lain.Mereka mengembangkan Islam melalui bidang
penulisan.Misalnya Hamzah Fansuri mencipta puisi Melayu berbentuk keislaman untuk
menyampaikan ajaran tasawuf melalui susunan syair.
6.Perubahan Dalam Bahasa
-Bahasa Melayu kuno yang menggunakan huruf-huruf dari India seperti Pallava
Dewanagari,huruf Kawi & Nagari mula menggunakan huruf-huruf Arab yang disebut
huruf Jawi.
-Tulisan Jawi diperkenalkan untuk memudahkan mereka menyampaikan pembelajaran
agama Islam & juga membaca al-Quran.
-Bahasa Sanskrit sebagai bahasa ilmu telah diganti dengan bahasa melayu.

45
-Bahasa Melayu berkembang pesat & menjadi bahasa yang kaya dengan pelbagai
istilah yang telah dipinjamkan daripada perbendaharaan kata Arab & Parsi.Dengan
perkembamgan tersebut,bahasa Melayu mulai menjadi bahasa pengantar dalam
penulisan yang bercorak agama Islam & karya-karya kesusasteraan,malah bahasa
Melayu telah dijadikan bahasa pengantar dalam gerakan dakwa Islamiyah di rantau
ini.Disamping ia juga menjadi bahasa ‘lingua franca’(bahasa perhubungan) di rantau
Melayu
-Secara tidak langsung,Islam telah menyatupadukan masyarakat Melayu yang terpisah
oleh perbezaan bahasa.

7. Perubahan Dalam Sastera


-Islam telah mengubah ‘fungsi’ sastera daripada bersifat hiburan semata-mata kepada
sastera yang menjuruskan kepada pendidikan,dakwah & kritikan social.
-Tema sastera berubah dari membincangkan tema-tema ‘manusia yang luar biasa’ atau
‘Kedewaan’ kepada membincangkan manusia biasa menjadi contoh kepada umat Islam.
-Kedatangan Islam juga menyuburkan sastera dalam bentuk tulisan,disamping secara
lisan
-Gaya & tatabahasa & bentuk kesusasteraan Melayu banyak dipengaruhi oleh bentuk
sastera Islam seperti Syair,gurindam,nazam & cerita rakyat.
8.Perubahan Dalam Sosial & Kemasyarakatan
-Kedatangan Islam telah membawa konsep persamaan taraf & konsep keadilan, unsur
kekastaan semakin terhakis & diganti dengan sistem keadilan & persamaan di kalangan
insan.
-Menurut W.Wetheim,Islam telah memperkenalkan konsep sama rata atau unsur
demokrasi sebagai ganti sistem kasta Hindu yang membahagikan penduduk di
nusantara kepada beberapa susun lapis seperti di India
-Kedatangan Islam telah menghapuskan semangat kedaerahan,perkauman &
keturunan.Islam telah menyatukan umatnya dengan ikatan yang sama,di mana setiap
individu yang beriman & menerima Islam adalah dianggap bersaudara.
-Islam membentuk sistem kekeluargaan yang teratur,dapat melahirkan generasi yang
soleh,berguna kepada agama & negara.
-Melalui perkahwinan Islam telah menggariskan tanggungjawab kepada lelaki & wanita
di dalam pembentukan rumahtangga muslim.
Dr Deliar Noer “konsep Bangsa Melayu akan terus kekal selagi Islam tidak
dipisahkan,tetapi bila mana Islam dipisahkan daripadanya,akan terus hilanglah Bangsa
Melayu itu sendiri”
Dari sudut pemikiran masyarakat,kalau sebelumnya mereka dibelenggu dengan
kepercayaan karut marut & tahyul,telah ditukar kepada kepercayaan adanya Allah &
menerima prinsip-prinsip Islam yang lain seperti kepercayaan kepada unsur-unsur
metafizik-hari akhirat,qada’ & qadar,syurga & neraka.
9. Perubahan Dalam Kesenian
-Tamadun Islam telah mempengaruhi semua bidang kesenian Melayu baik dalam seni
lagu,seni tari,seni ukir,seni bina mahupun seni drama.
-Seni bina masjid,umpamanya dipengaruhi oleh reka bentuk masjid dari asia Barat.
Seni ukuran Islam dapat dilihat pada batu-batu nisan dikawasan perkuburan Islam.

46
Seni lukis bercorak benda-benda yang tidak bernyawa seperti bunga daun-daun &
geometri.
-Seni lagu & muzik Islam di Malaysia bercorak dakwah- nasyid & qasidah.
Antara alat-alat muzik dari Asia Barat yang mendapat tempat dalam muzik tempatan -
rebana,kompang,kecapi,seruling,gambus,& lain-lain.
-Seni khat dan kaligrafi merupakan kesenian yang paling rapat dengan citarasa
keislaman kerana seni ini menggunakan ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis nabi
sebagai sumber ilham bagi membuat ukiran atau tulisan-contoh kesenian Islam tertua
dipercayai pada Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M dan diukir dengan
tulisan khat yang memperlihatkan ketinggian seni tulisannya.
10.Perubahan Dalam Ekonomi
-Kedatangan Islam telah membawa kegiatan perdagangan lebih rancak dan aktif
daripada sebelumnya.
-Munculnya pasar-pasar dan kota bersfat internasional.
-Penggunaan mata wang telah digunakan dalam urusan jual beli,ini adalah disebabkan
pertambahan perdagangan asing ke Alam Melayu.
-Penggunaan mata wang lebih baik dan menyenangkan dalam urusan perdagangan.
-Penekanan diberikan terhadap konsep keuntungan dimana keuntungan yang diperolehi
adalah untuk dunia dan akhirat.
-Islam juga memperkenalkan institusi zakat,sistem
timbang,ukur,sedekah,kafarah,wakaf dan baitulmal yang merupakan fenomena baru
dalam masyarakat di Alam Melayu.
-Baitulmal berfungsi sebagai perbendaharaan negara dan hasilnya diperoleh daripada
zakat dan sedekah.Amalan riba,penindasan dan penipuan dilarang.

3.4 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN


MALAYSIA
-Tamadun Melayu sentiasa dikaitkan dengan Islam, oleh itu Tamadun Malaysia yg
diasaskan kpd Tamadun Melayu tidak terpisah dr pengaruh ajaran Islam.
Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan
-Dalam Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu ditakrifkan sebagai seorang yang
beragama Islam, lazimnya bercakap Bahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat
Melayu.
-Sultan atau Raja berperanan sebagai ketua agama Islam di Selangor, Perlis, Kedah,
Perak, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor.
-Bagi negeri2 yang tiada Sultan, Yang di Pertuan Agong adalah ketua agama Islam
iaitu bg negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan.
-Islam dijadikan landasan dalam kehidupan bangsa Melayu. Pegangan Islam bukan
hanya dari segi kepercayaan. bahkan aspek2 cara berfikir, sistem ekonomi, sistem
sosial, sistem perundangan, sistem pendidikan, dan sistem pemerintahan
Islam Dan Perlembagaan
-Dalam perlembgaan Persekutuan- bahawa Islam adalah agama rasmi di Negara ini.
Walaubagaimanapun, agama-agama lain boleh diamalkan di Negara ini selagi tidak
mengganggu ketenteraman orang lain.
-Sebarang acara keagamaan yang dibuat kerajaan sewajarnya berlandaskan agama
Islam.Contohnya bacaan doa ketika majlis rasmi kerajaan. Masyarakat lain juga tidak

47
boleh mempertikaikan peruntukan kewangan yang dibuat kerajaan dalam
mengembangkan syiar Islam.
-Dlm Perlembagaan - setiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agama
sendiri, menubuh dan menyelenggarakan yayasan yang bagi maksud agama,
memperoleh serta mempunyai harta serta memegang dan mentadbirnya mengikut
undang-undang merupakan perkara terpenting dalam Perlembagaan Persekutuan.Ini
jelas menunjukkan keistimewaan kepada agama Islam berbanding agama lain.
-Peruntukan ini membolehkan kerajaan mewajibkan pelajaran agama di sekolah.
Agama Islam wajib diajar di semua sekolah walaupun bukan sekolah kerajaan bagi
sekolah yang mempunyai pelajar beragama Islam.
Dasar Pendidikan Negara
-Reformasi pendidikan di Negara ini telah dilakukan sejak merdeka dan sentiasa
dipertingkatkan. Antara saluran yang digunakan melalui plan dasar pendidikan Negara
iaitu melalui Laporan Razak 1956, Laporan Abdul Rahman Talib 1961,Kurikulum
bersepadu Sekolah Menenah 1980 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1988.Tujuannya untuk memastikan sistem pendidikan sentiasa berdaya maju, mampu
menangani persoalan semasa dan produk yang akan dihasilkan adalah manusia yang
serba sempurna sifatnya.
-Reformasi pada 1988 adalah yang terpenting kepada sistem pendidikan Negara.Ini
kerana ianya menyentuh perkara-perkara yang asasi dalam kehidupan insan. Antara
perubahan tersebut ialah falsafah pendidikan Negara, iaitu, pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
Negara.
-Ajaran Islam ditekankan dalam dasar pendidikan Negara. Pelajaran agama Islam
diwajibkan kepada semua penuntut beragama Islam sejak merdeka. Ketika Tun Abdul
Razak menjadi Menteri Pelajaran tahun 1956,mata pelajaran agama Islam telah
diwajibkan di semua sekolah kerajaan dan swasta.
Dasar Kebudayaan Nasional
-Budaya penting sebagai alat kemajuan dan pembangunan bangsa dan Negara. Pada
tahun 1971, Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah diwujudkan dan Islam menjadi dasar
terpenting dalam pembentukan tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk,
mewujudkan dan mengekalkan identiti Negara yang unik dan menjadi saluran untuk
mengukuhkan perpaduan bangsa dan Negara. Tiga prinsip utama di bawah dasar ini
ialah kebudayaan rakyat asal rantau ini menjadi teras utama, Islam sebagai agama rasmi
menjadi unsur utama dan kebudayaan kaum lain yang sesuai juga diterapkan.
-Beberapa strategi dirangka bagi tujuan tersebut. Antaranya ialah meningkatkan taraf
mutu dan kesenian, memenuhi keperluan sosiobudaya Negara yang terdiri daripada
masyarakat majmuk, mengamalkan toleransi agama dan budaya, dan mewujudkan
komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan, dan
nasionalisme Malaysia.
Dasar Bahasa Melayu

48
-Bahasa Melayu adalah bahasa keempat terbesar dunia. Menurut statistik penggunaan
bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu berjumlah lebih kurang 200 hingga 300 juta
yang merupakan bahasa keenam dalam urutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-
bahasa di dunia.
-Di dalam dasar bahasa kebangsaan, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan
yang merupakan bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.
-Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara
termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 Fasal 1 (a), Fasal 3.
Ditambahkan lagi dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dalam seksyen 2 dan
seksyen 6.
-Tujuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah untuk mewujudkan
perpaduan di kalangan warganegara dan mempunyai fungsi yang simbolis. Dalam dasar
pendidikan Negara, sejak tahun 1981, semua peringkat sekolah menggunakan bahasa
Melayu. Pada 1983, semua kursus tahun pertama di universiti setempat disampaikan
dalam bahasa Melayu.
Jatidiri Melayu
-Jatidiri Melayu adalah satu nilai yang berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisi yang
berpaksikan kepada nilai dan kepercayaan dan keyakinan. Jatidiri Melayu juga merujuk
kepada dasar pegangan dan kepercayaan mereka iaitu Islam. Melayu dikaitkan dengan
Islam, maka jatidiri Melayu adalah berdasarkan Islam sebagai pegangan dan landasan
hidup. Antara asas pembentukan jatidiri Melayu yang menjadi asas kepada tamadun
Malaysia ialah penguasaan ilmu, keimanan yang mantap, dan ketinggian budaya.
-Penguasan ilmu adalah penting kerana ia merupakan teras nilai dan kehidupan
manusia. Sejarah tamadun Islam sendiri telah membuktikan bahawa perkembangannya
adalah berasakan ilmu pengetahuan. Tuntuan Rasulullah S.A.W yang menyatakan bagi
mereka yang hendak menguasai dunia, dan mencapai kebahagaain di akhirat mesti
menguasai ilmu yang menjadi pegangan masyarakat Islam ketika itu.
-Keimanan yang mantap bermaksud keyakinan dan kepercayaan yang teguh dalam jiwa
dan perasaan kepada Allah S.W.T yang mencipta alam sejagat. Keteguhan iman tidak
mungkin berubah sekalipun ditimpa dengan pelbagai musibah. Rasulullah S.A.W
berjaya membentuk tamadun manusia berdasarkan asas ini. Keimanan yang teguh
mampu memberi impak yang besar dalam kehidupan insan.
-Ketinggian budaya membawa maksud menjadikan gaya hidup sama ada dari aspek
hubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, dan alam berdasarkan
kepada petunjuk Allah S.W.T. Islam dijadikan asas peraturan dlm kehidupan seharian.
Tamadun Islam yang lahir sebelum ini telah membuktikan bahawa masyarakat yang
berbudaya menjadikan tamadun tersebut maju.

RUJUKAN

49
1) Al-Quran
2) Al-Attas, Syed Muhammad Naquib (1982), Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu, Kuala
Lumpur : penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
3) Zamri Talib (2005),siri Teks Referens Sejarah SPM, Selangor Darul Ehsan : Pearson Malaysia
Sdn.Bhd
4) Haji Abdullah Ishak, (1990), Islam Di Nusantara, Selangor Darul Ehsan : Al-Rahmaniah
5) Wan Abdullah bin Hj. Wan Mahmood (1997), Tamadun Islam Dan Tamadun Alam Melayu
Serta Sumbangannya Kepada Dunia, Selangor : Global Printers Sdn.Bhd.
6) Abdul Rahman Haji Abdullah (1981), Sejarah Pemikiran Islam, Selangor Darul Ehsan : Pena
Sdn.Bhd.
7) Haji Matsor bin Ismail,Zakaria b Abdullah,Mohd Fauzi b Ali dan Syarifah Afidah bt Syed
Hamid:47
8) Hassan Baharom (2000), Cita-Cita Politik Dalam Perlaksanaan Undang-undang Islm Di
Malaysia, Disertai Doktor Falsafah ,Universiti Malaysia

50