Anda di halaman 1dari 25

1

1. KONSEP TATABAHASA SECARA UMUM PENGIMBUHAN


- Proses merangkaikan imbuhan kpd kata dasar
MOROFOLOGI - Utk menerbitkan perkataan yang berlainan makna.
Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji
struktur, bentuk dan golongan ayat. JENIS-JENIS IMBUHAN
i. Awalan
MORFEM ii. Akhiran
Unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. iii. Sisipan
iv. Apitan
Contoh,
Minum – 1 morfem PEMAJMUKAN
Diminum – 2 morfem , ( di & minum ) Proses menggandingkan dua kata dasar @ lebih utk mberi
makna tertentu.
JENIS MORFEM Contoh,
Morfem bebas Morfem terikat / berimbuhan - buah tangan
- Boleh berdiri sendiri. - berbentuk imbuhan - Kerani pos
- mempunyai makna sendiri. - tdak mpunyai makna. - Setausaha dll
Contoh, - tapi mpunyai fungsi bahasa.
Minum, cuti, sekolah - boleh mengubah makna Boleh disisipkan kata lain.
sesuatu perkataan. Contoh,
- Muda mudi  muda dan mudi
JENIS MORFEM TERIKAT / IMBUHAN - Hujan renyai  hujan yang renyai
Awalan - Hitam legam  hitam dan legam
- Ditambah di bgn depan kata dasar.
Contoh, 3 CARA MENGGANDINGKAN KATA DASAR UTK MBENTUK
Membaca, menghafal MAKNA TERTENTU.
1. Umum
Akhiran 2. Istilah
- Ditambah di bgn belakang kata dasar 3. Kiasan / peribahasa

PENGGANDAAN
Sisipan Proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.
- Diselitkan antara unsur2 kata dasar
Contoh, 4 JENIS KATA NAMA GANDA
Telapak  tapak 1. Gandaan penuh
2. Gandaan separa
Apitan 3. Gandaan berentak
- Ditambah serentak di awal & akhiran kata dasar. 4. Gandaan makna
Contoh,
Permainan PENGGANDAAN PENUH
- Kata nama digandakan sepenuhnya
KONSEP PERKATAAN - Boleh terdiri dpd kata nama tunggal, kata nama
Definisi, terbitan dan kata nama majmuk
Merupakan unit ujaran yang bebas dan - Kata yang digandakan dipisahkan dengan
bermakna. menggunakan sengkang.
Penggandaan kata nama tunggal
Bentuk2 kata Alat  alat-alat
 Kata tunggal Murid  murid-murid
 Kata terbitan Makan  makan-makan
 Kata majmuk
 Kata ganda Penggandaan kata nama terbitan
Ketua  ketua-ketua
kata tunggal Makanan  makanan-makanan
- tidak menerima imbuhan Persatuan  persatuan-persatuan
- akronim yg suda diterima pakai juga dinamakan akronim.
Contoh, PENGGANDAAN BERENTAK
Mara, Petronas, Tadika & pawagam - Pengulangan kata dasar
- Bunyi konsonan & bunyi vocal tertentu di ubah.
kata terbitan - Rentak terdiri dpd pengulangan vocal @ konsonan
- kata dasar yang telah melalui proses mengimbuhan.
5 JENIS PENGGANDAAN BERENTAK
kata majmuk 1. Penggandaan suku kata awal
- terbentuk hasil gandingan dua @ lebih kata dasar. 2. Penggandaan suku kata akhir
3. Penggandaan konsonan
kata ganda 4. Penggandaan sisipan
- pengulangan kata dasar 5. Penggandaan akhiran

PROSES PEMBENTUKAN KATA Rentak pengulangan vocal @ diftong


a) Pengimbuhan Cerai  cerai-berai
b) Pemajmukan Hina  hina-dina
c) Penggandaan Sayur  sayur-mayur

2
Rentak pengulangan konsonan PENGGANDAAN MAKNA
Gunung  gunung-ganang - kata nama tertentu digandkaan dengan perkataan
Bukit  bukit-bukau yang sama maknanya.
Simpang  simpang-siur Ipar  ipar duai
Ipar  ipar lamai
PENGGANDAAN SUKU KATA AWAL Saudara  saudara mara
- suku kata awal diulang
Bukit  bukit-bukau 4 JENIS MAKNA TAMBAHAN KEPADA KATA NAMA
Warna  warna-warni 1. menunjukkan banyak
Batu  batu-batan 2. Membantuk nama haiwan
3. Membentuk nama benda menyerupai
PENGGANDAAN SUKU KATA AKHIR 4. Menunjukkan pelbagai jenis
- mengekalkan konsonan @ vocal dlm suku kata akhir Makna tambahan yang menunjukkan banyak
Sayur  sayur-mayur Buku  buku-buku
Kuih  kuih-muih Ketua  ketua-ketua
PENGGANDAAN KONSONAN Jabatan  jabatan-jabatan
- mengulang konsonan dlm kata dasar.
Makna tambahan membentuk nama haiwan
- gunung  gunung-ganang
Biri-biri
- guruh  guruh-garah
Kupu-kupu
Kunang-kunang
PENGGANDAAN SISIPAN
- mengulang seluruh kata dasar Makna tambahan membentuk nama benda menyerupai
- menerima sisipan –em- Langit  langit-langit
Tali  tali-temali Siku  siku-siku
Jari  jari-jemari Orang  orang-orang
Makna tambahan menunjukkan pelbagai jenis
PENGGANDAAN AKHIRAN Sayur  sayur-mayur
- menerima akhiran –an. Kuih  kuih-muih
Sayur sayur-sayuran Saudara  saudara-mara
Biji  biji-bijian
Barang  barang-barangan 3 JENIS GOLONGAN KATA NAMA’
1. Kata nama khas
PENGGANDAAN SEPARA 2. Kata nama am
- pengulangan sebahagaian kata dasar 3. Kata ganti nama
- penggandaan boleh berlaku pada kata tunggal @ Kata nama khas
kata terbitan
ciri jenis contoh
manusia Ali, Nani, Rosley,
4 JENIS PENGGANDAAN SEPARA
Mary, Lina, dll
1. penggandaan kata tunggal
hidup Bukan manusia Bujang Senang,
2. penggandaan kata terbitan
Si Tompok,
3. penggandaan berimbuhan kata pertama
Pak Belang
4. penggandaan berimbuhan kata kedua
Tak hidup Gunung Kinabalu,
Gua Musang,
penggandaan separa kata tunggal
Proton Saga
Kata dasar Penggandaan Penggandaan
penuh separa Kata nama am
laki Laki-laki lelaki ciri jenis contoh
langit Langit-langit lelangit Kepala,
budak Budak-budak bebudak konkrit Meja, ketua,
Kapal terbang
Penggandaan separa kata terbitan berimbuhan kata pertama Harapan,
- kata dasar diulang sepenuhnya abstrak Kemahuan,
- tetapi ada penambahan imbuhan keberanian
Kata dasar Kata terbitan Kata ganda Kata ganti nama
bual Ber+bual berbual-bual
ciri jenis contoh
cari Ter+cari Tercari-cari
gila Ter+gila Tergila-gila Ini, itu, situ,
sana
penggandaan separa kata terbitan berimbuhan kata kedua penunjuk tanya Siapa, apa,
Kata dasar Kata terbitan Kata ganda mana, bila,
anak Ber + anak Anak-beranak kenapa, dll
kejar Men + kejar Kejar-mengejar Saya, beta, aku,
Orang pertama patik, kami, kita
3 GOLONGAN KATA GANDA Awak, kamu,
1. kata nama engkau, anda,
2. kata kerja Orang kedua saudara, saudari,
3. kata adjektif diri tuan hamba
Orang ketiga Ia, dia, beliau,
mereka,
baginda, ...-nya

3
2 JENIS GOLONGAN KATA KERJA Kata seru
1. Kata kerja Tak Transitif contoh tugas
2. Kata kerja Transitif Aduh, amboi, wah, syabas, Menunjukkan seruan
Kata kerja Tak Transitif oh, cis
- tdak memerlukan objek utk menerangkan
- kadang2 memerlukan pelengkap Kata Tanya
ciri jenis contoh contoh tugas
Tidak Rumah itu sudah Mengapa, bila, berapa, Menyoal @ bertanya
memerlukan Tak berpelengkap roboh. bagaimana
pelengkap
Adik sudah makan. Kata perintah
Keadaan Halim sub contoh tugas
Memerlukan Tak transitif bertambah parah. larangan Jangan, usah
pelengkap berpelengkap silaan Sila, jemput Menimbulkan tindakbalas
Air sungai beransur Tolong,
surut. permintaan Minta, harap
Kata kerja Transitif
Kata pembenar
- menjadi initi dalam frasa adjektif
contoh tugas
- menerangka keadaan @ sifat sesuatu nama @ frasa nama
Ya, benar, betul Membenarkan sesuatu
9 GOLONGAN KATA ADJEKTIF
1. Sifat Kata pangkal ayat
2. Warna contoh tugas
3. Ukuran Maka, hatta, adapun, syahdan Menandakan kesinambungan
4. Bentuk ayat
5. Waktu
6. Jarak Kata bantu
7. Cara contoh tugas
8. Pancaindera Telah, sudah, pernah, masih, Membantu frasa2 kerja
9. Perasaan sedang, tengah, akan, belum, adjektif, dan sendi nama
hendak, mahu, ingin, harus,
3 MENGESAN TIP KATA ADJEKTIF
mesti, boleh, dapat
1. Didahului oleh kata penguat
Contoh, Kata penguat
Amat, sangat, sungguh, sekali, paling, contoh tugas
Agak, benar Amat, sangat, sekali, terlalu, Menguatkan maksud sesuatu
2. Menerangkan keadaan @ sifat sesuatu frasa nama. paling, sungguh, benar, nian adjektif
3. Adjektif perasaan diikuti oleh kata sendi nama. Kata penegas
Contoh, contoh tugas
Akan, dengan, terhadap dsbg -kah, -tah, -lah, juga, pun, Menegaskan bgn2 tertentu
Contoh ayat, hanya, memang, lagi dlm ayat
Saya sangat segan dgn awak. Kata nafi
Kakak amat sayang pada kucingnya. contoh tugas
17 GOLONGAN KATA TUGAS Bukan & tidak Menafikan sesuatu
1. Gabungan Kata pemeri
2. Hubungan contoh tugas
3. Kata seru Ialah & adalah Memerikan hal @
4. Kata Tanya merangkaikan subjek dgn
5. Kata perintah predikat
6. Kata pembenar Kata sendi nama
7. Kata pangkal ayat contoh tugas
8. Kata bantu Di, ke, dpd, antara, utk, bagi, Pelbagai tugas bagi kata atau
9. Kata penguat akan, terhadap, oleh, spt, frasa nama
10. Kata penegas umpama & bagai
11. Kata naïf
12. Kata pemeri Kata arah
13. Kata sendi nama contoh tugas
14. Kata arah Atas, bawah, sisi, depan, Menunjukkan arah @ hala.
15. Kata bilangan belakang, hadapan, dalam,
16. Kata penekan luar, samping, timur, barat
17. Kata pembeda Kata bilangan
Gabungan contoh tugas
contoh tugas * satu, dua
Dan, atau, tetapi, serta, Menghubungkan ayat @ * banyak, sedikit Menerangkan bilangan @
klausa * sekalian, segala jumlah
* sesetengah, separuh
Hubungan
* kedua-dua, bertahun
contoh tugas
Kerana, ketika, kalau Menghubungkan ayat @
klausa

4
Kata penekan SINTAKSIS
contoh tugas - cabang ilmu bahasa yg mengkaji bentuk, struktur,
...-nya Memberi penegasan bagi kata binaan & konstruksi ayat.
yg diulangi  Mengkaji pembinaan ayat & hokum penyusunan
Kata pembeda ayat.
contoh tugas AYAT
...-nya Menjadikan kata bukan nama - Terdiri dpd unit2 yg membentuk ayat.
sebagai kata nama - Pola ayat
KATA HUBUNG * FN + FK
- Menghubungkan klausa, ayat, frasa @ perkataan utk * FN + FS
mbentuk ayat majmuk. * FN + FA
* FN + FN
2 JENIS KATA HUBUNG FRASA
1. Kata hubung gabungan - Binaan @ unsur ayat yg terdiri sekurangnya dua
2. Kata hubung pancangan perkataan.
Kata hubung gabungan - Frasa tdak boleh dipecahkan kpd subjek & predikat.
- menghubungkan klausa2 yg sama tarafnya. 4 JENIS FRASA
Contoh kata Contoh ayat 1. FN
Dan, atau, serta, tetapi, Dia mengelak lantas 2. FK
malahan, sambil, tetapi, menikam. 3. FA
sementara, sebaliknya, 4. FS
seterusnya. “Belum tentu...sama ada
pergi rumah kwn atau balik 2 JENIS BINAAN FRASA
kampung,” katanya. 1. Frasa endosentrik
2. Frasa eksosentrik
3 JENIS KATA HUBUNG PANCANGAN
1. Pancangan relatif BINAAN AYAT
2. Pancangan komplemen - dibentuk oleh bgn subjek & predikat  klausa & ayat.
3. Pancangan keterangan AYAT DASAR
KATA HUBUNG PANCANGAN - Satu subjek & satu predikat
Jenis ciri contoh - Contoh,
Menghubungkan Guru Thn 6 itu Pelajar itu membaca buku
satu klausa sbg pd menyatakan bahawa
AYAT TERBITAN
klausa utama semua muridnya
- Terdapat penambahan maklumat
(pelengkap) mendapat enam A.
- Contoh,
Pelajar tingkatan enam itu membaca
Melengkapkan klausa Mereka mengetahui
buku.
Pancangan utama. bahawa Hj. Ahmad
kompleme ialah ahli perniagaan PENJENISAN AYAT
n Contoh, besar. - dibuat berdasarkan bilangan klausa didlmnya.
Bahawa & untuk 2 jenis ayat
Kerajaan membuat 1. Ayat majmuk
jambatan untuk rakyat 2. Ayat tunggal
melintas sungai.
Menghubungkan Pelajar yg Berjaya itu 2 jenis ragam ayat
klausa utama dgn diberi hadiah. 1. Ayat aktif
klausa pancangan 2. Ayat pasif
(kecil) Budak yang sedang 4 jenis tujuan ayat
Pancangan membaca itu adik 1. Ayat penyata
relatif Contoh, perempuan saya. 2. Ayat Tanya
Yang 3. Ayat perintah
Buku yang dikarang 4. Ayat seru
oleh Ahmad itu buku AYAT TUNGGAL
sejarah.
 Terbentuk dpd satu klausa
Menghubungkan Mereka tidak
 Satu predikat satu subjek
klausa keterangan dibenarkan masuk ke
 Subjek n predikat terdiri dpd
dgn klausa utama. stadium kerana tidak
- frasa nama
memiliki tiket yang sah.
- frasa kerja
Contoh,
- frasa adjektif
Kerana, agar,
- frasa sendi nama
meskipun, sekiranya,
 Contoh,
Pancangan semoga, supaya,
- ibu Negara kita Kuala Lumpur
keterangan kalau andaikata,
- Di dalam almari tali leher ayah.
kendatipun, hingga,
- Nama encik siapa?
jika, jikalau, semasa,
sementara, setelah, 2 JENIS SUSUNAN AYAT
sewaktu, sekiranya. 1. Susunan biasa
2. Susunan songsang
Susunan songsang
Ayat yg mendahulukan subjek kemudian predikat

5
Susunan biasa  Susunan bentuk bunyi ujaran @ lambang tulisan
Ayat yg mendahulukan predikat kemudian subjek. menjadi unit bahasa yg bermakna.
Pendepanan  Merujuk kpd pola suku kata:
- melibatkan frasa kerja - Kata asli BM
- frasa predikat - Kata pinjaman BM
- frasa sendi nama
Contoh, Bentuk kata
Adik-adik saya mandi lgi di sungai itu.  Rupa unit tatabahasa samada berbentuk tunggal @
 Mandi lgi adik-adik sya di sungai itu. hasil dpd proses pengimbuhan, pemajmukan &
( FK mandi lagi  di depankan) penggandaan
 Merujuk kpd:
RAGAM AYAT - kata tunggal
2 jenis kata kerja - kata terbitan
1. Kata kerja tak transitif - kata majmuk
2. Kata kerja transitif - kata ganda
2 bentuk Kata kerja tak transitif Proses pembentukan kata
1. Aktif  Merujuk kpd:
2. Pasif - pengimbuhan
AYAT AKTIF - penggandaan
subjek predikat - pemajmukan
Frasa nama Kata kerja Frasa nama
(objek) Penggolongan kata
Cikgu memotong rumput  Proses menjeniskan perkataan berdasarkan
keserupaan bentuk & fungsi.
Kereta itu melanggar tembok  Merujuk kpd:
Kucing itu meratah Ayam goreng itu - kata nama
- kata kerja
AYAT PASIF ( AYAT SONGSANG) - kata adjektif
subjek predikat - kata tugas
Frasa nama Kata kerja Frasa nama
(objek) 3 BIDANG KAJIAN SINTAKSIS
1. Bentuk
rumput dipotong oleh cikgu 2. Struktur
tembok terlanggar oleh kereta itu 3. Binaan @ konstruksi ayat

Ayam goreng itu diratah oleh kucing itu 6 ASPEK PENUMPUAN SINTAKSIS
1. Pembinaan kata frasa & klausa
TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR & KBSM
 Kurikulum BM menyediakan murid utk menguasai 2. Pembahagian subjek & predikat
kecekapan berbahasa & berkomunikasi dgn
menggunakan peraturan tatabahasa secara betul & 3. Jenis ayat ( ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah
tepat. & ayat seruan)
 Membolehkan murid menggunakan Bm secara
berkesan dlm kehidupan harian, bidang pekerjaan & 4. Ragam ayat (ayat aktif & ayat songsang)
utk pembelajaran seumur hidup.
Matlamat 5. Susunan ayat ( susunan biasa & susunan songsang)
Utk melengkapkan murid dgn ketrampilan berbahasa &
berkomunikasi utk memenuhi keperluan diri, dlm pendidikan, 6. Binaan & proses penerbitan ayat.
pekerjaan & urusan harian. - ayat dasar
Objektif - ayat tunggal
Murid sekolah rendah dpt menggunakan bahasa baku yg - ayat terbitan @ ayat majmuk
meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa & sebutan yg betul dlm
aktiviti mendengar, bertutur, membaca & menulis. 7. Aspek tanda baca
HURAIAN TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR &
KBSM
6 FOKUS P/P SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
2. Ejaan
3. Kosa kata
4. Peribahasa
5. Intonasi
6. Sebutan
2 KANDUNGAN DALAM TATABAHASA
1. Morfologi
2. Sintaksis
MORFOLOGI
 Mengkaji struktur, bentuk kata & penggolonggan
kata
Struktur kata
2

6
KONSEP KOHESI DALAM WACANA Sama ada;
KONSEP WACANA - ucapan
 Unit bahasa yg melebihi batas ayat. - ceramah
- surat rasmi @ tdak rasmi dsbg
 Mengandungi satu penyatuan bahasa yg lengkap.
 Terdiri dpd beberapa gabungan ayat TAUTAN @ KOHESI
 Menunjukkan perkembangan fikiran yg tersusun dgn  Keserasian hubungan antara unsur linguistic dlm
sempurna. sesebuah wacana.
2 JENIS WACANA DALAM UNIT BAHASA  Iaitu dri segi;
1. Wacana lisan - perkataan
2. Wacana tulisan - frasa @ ayat
wacana lisan  Dpt mewujudkan kesinambungan antara bgn teks 
 Dihasilkan secara lisan membentuk satu kesatuan.
 Melibatkan komunikasi secara langsung RUNTUTAN @ KOHEREN
 Antara penutur dgn pendengar  Kesinambungan idea  menjadi teks yg bermakna.
 Melibatkan ekspresi wajah, nada suara, gerak  Asas dlm pembinaan wacana.
badan.
Contoh, PENERIMAAN
- perbualan harian, ,  Wacana perlu mpunyai pendengar @ pembaca.
- temu ramah,  Tahap penerimaan pendengar @ pembaca tinggi jika
- ceramah dia memahami wacana yg disampaikan.
- ucapan MAKLUMAT
- khutbah, radio, tv  Maklumat baharu & maklumat lama
wacana tulisan  Maklumat lama
 Disampaikan secara bertulis = maklumat yg telah d nyatakan d awal
 Antara penulis dgn pembaca  Maklumat baharu
 Komunikasi satu arah ( secara tdak langsung) = maklumat yg baru d nyatakan.
Contoh;
KEADAAN
- rencana, akhbar, majalah
 Wacana harus sesuai dgn keadaan supaya relevan
- buku & novel
dgn situasi ujaran.
3 JENIS WACANA BERDASARKAN FUNGSI
 Melibatkan penggunaan yg tepat dris segi;
1. Berdasrkan fungsi bahasa
- pemilihan kata
2. Berdasarkan saluran komunikasi
- frasa
3. berdasarkan bilangan peserta komunikasi
- susunan ayat
5 JENIS WACANA BERDASARKAN FUNGSI BAHASA
1. Wacana ekspresif INTERTEKS
2. Wacana fatis’  Kebergantungan dgn wacana yg lain dlm sesuatu
3. Wacana informasional teks.
4. Wacana estetik &
5. Wacana direktif 6 JENIS HUBUNGAN MAKNA DALAM WACANA
6 JENIS WACANA BERDASARKAN SALURAN KOMUNIKASI 1. Hubungan sebab dan akibat
1. Wacana deskriftif 2. Hubungan sebab dan tujuan
2. Wacana ekspositoris 3. Hubungan sebab dan hasil
3. Wacana argumentative 4. Hubungan latar dan kesimpulan
4. Wacana persuasive 5. Hubungan syarat dan hasil
5. Wacana hurtatoris & 6. Hubungan perbandingan
6. Wacana prosedural Hubungan sebab dan akibat
3 JENIS WACANA BERDASARKAN BILANGAN PESERTA Ahmad tidak berlatih bersungguh-sungguh berlatih. Dia gagal
KOMUNIKASI dalam setiap pertandingan yang diseetainya.
1. Wacana monolog Hubungan sebab dan tujuan
2. Wacana dialog & Siti sangat rajin menelaah buku. Dia ingin Berjaya dlm pelajaran
3. Wacana polilog
Hubungan sebab dan hasil
4 JENIS WACANA DLM KALANGAN SARJANA BAHASA Salmah begitu rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dlm
1. Wacana narasi peperiksaan akhir.
2. Wacana eksposisi
3. Wacana deskripsi & Hubungan latar dan kesimpulan
4. Wacana argumentasi Rosmah menagis. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana
lulus peperiksaan dgn cemerlang.
CIRI2 WACANA
 Mempunyai struktur Hubungan syarat dan hasil
 Terdapat pendahuluan, isi & penutup Pelajar2 mestilah be;ajar bersungguh-sungguh. Kesungguhan
akan menghasilkan kejayaan .
KEPENTINGAN WACANA
 Utk memilih teknik penyampaian wacana Hubungan perbandingan
Sama ada secara: Tsunami yg berlaku baru2 ini sungguh dasyat. Bencana tersebut
- naratif bukan sahaja telah mengorbankan nyawa, tetapi banyak harta
- deskritif benda telah musnah.
- eksposisi
- penghujahan KONSEP KOHESI DALAM WACANA
Wacana adalah kesinambungan cerita dgn bahasa mudah yg
 Utk menentukan bentuk wacana ditunjang oleh jalinan maklumat.
DEFINISI WACANA

7
Harimurti  Merujuk pada unsur sebelum
 Wacana merupakan satuan bahasa yg lengkap. Bersua dgn Farah memang menyeronokkan kerana sikap
 Kalimat @ ayat yg membawa amanat yg lengkap. peramahnya menyebabkan seseorg itu akan merasa cepat
Anton M. Moeliono mesra dengannya. Kedua, Gadis ‘Breep, Breep’ ini cepat2
 Wacana adalah rentetan kalimat yg berkaitan menyangkal bahawa popularity telah mengubahnya, sebaliknya
membentuk makna yg serasi. memberitahu dia masih Farah yg dulu.

AYAT SISTEM  ...Farah memang menyeronokkan...


 Ayat yg dituturkan & diasingkan dri konteks wacana.  ...dia masih Farah yg dulu.
8 UNSUR PENTING DLM WACANA PERUJUKAN KATAFORIK
1. Satuan bahasa  Merujuk pada unsur selepas
2. Terlengkap Dia seorg budak berani, cergas dan cerdik.
3. Mengatasi ayat @ klausa Oleh sebab kehidupan ibu bapa Hang Tuah di Melaka susah,
4. Teratur @ tersusun rapi mereka lalu berpindah ke Pulau Bentan.
5. Berkesinambungan
6. Kohesi
 Dia seorang...
7. Lisan @ tulisan
 Oleh sebab kehidupan ibu bapa Hang Tuah...
8. Pengakhiran yg nyata
PERUJUKAN PENGANJUR
KOHESI
 Aspek formal dlm wacana
 Ayat yg disusun secara padat & tersusun
3 JENIS PENGGANTIAN
 Hubungan antara ayat dlm wacana
Pertukaran bgi sesuatu segmen kata, frasa @ klausa oleh kata
 Mengutamakan pengetahuan kohesi yg baik ganti yg lain.
 Menggunakan kaedah penyampaian maklumat lama
& maklumat baru 1. Penggantian nomina
- kaedah perujukkan 2. Penggantian verba
- kaedah penggantian 3. Penggantian klausa
- kaedah pengguguran Penggantian nomina
- kaedah konjungsi Kini kereta itu dijumpai semula oleh polis...
- kohesi leksikal Walau bagaimanapun kereta itu sudah bertukar wajah
PERUJUKAN menjadi “ besi buruk.”
 Merujuk kpd hal2 yg mpunyai perkaitan dgn situasi Penggantian verba
yg berkembang d dpn penutur. A: Liz berkata kamu minum terlalu banyak.
5 jenis perujukan B: Betul ke!
1. Perujukan eksoforik Penggantian klausa
2. Perujukan endoforik A: “Oh, saya berhutang dengan awak.”
3. Perujukan anaforik B: “Saya pun begitu”.
4. Perujukan kataforik
3 JENIS PENGGUGURAN
5. Perujukan penganjur
Bermaksud penghilangan
PERUJUKAN EKSOFORIK 1. Pengguguran nomina
 Merujuk kpd sesuatu konteks dlm sesebuah situasi. 2. Pengguguran verbal
 Merujuk kpd hal2 yg d luar dpd konteks. 3. Pengguguran klausa
3 PERKARA YG TERKANDUNG DLM PERUJUKAN EKSOFORIK Pengguguran nomina
1. Konteks segera A: “Kita ini perlu anak. Tau anak! Adanya anak akan lebih
2. Pengetahuan dikongsi bersama bererti hidup...”
3. Pengetahuan dlm satu dunia wacana B: “Kenapa diungkit-ungkit juga soal itu?”
Konteks segera Pengguguran verba
“... aku tidak mudah percaya dgn kepura-puraan ini.” Beberapa A: “Pernahkah kamu menaiki beca dan basikal?
pandangan dilemparkan kpd kami. Aku gelisah dgn pandangan B: “ya, pernah”
itu.
Pengguguran klausa
Pengetahuan dikongsi bersama Guru : Apakah kamu mahu mendapat biasiswa
Congo mengalami wabak virus pd akhir 1990 yg meragur 120 dari kerajaan?
nyawa. Pihak berkuasa kesihatan di Negara jiran, termasuk Pelajar : “ Ya, tentu”
Afrika Selatan, mengeluarkan amaran pada minggu lalu...
4 PERKARA DLM KONJUNGSI
Pengetahuan dlm satu dunia wacana 1. Kebalikan
Bukti awal suda ketara apabila lagunya Tangsian Dalam 2. Tambahan
Kerinduan kini menjadi siulan anak muda. 3. Temporal
PERUJUKAN ENDOFORIK 4. sebab
 Merujuk pd yg hanya dlm sesebuah teks Kebalikan
 Merujuka pda hal2 yg terdapat dlm wacana. Dia rajin sekali belajar, tetapi setiap peperiksaan, sealu tidak
lulus.
Tambahan
Itu nilai aku sendiri. Nilai orang aku tak kisah. Itupun buat masa
ini.

PERUJUKAN ANAFORIK Temporal

8
Rantai itu terlalu panjang. Pada mulanya rantai itu hendak
dibuangya tetapi ada sesuatu yg menarik hatinya pada rantai
itu. Lalu rantai itu dibasuhnya bersih-bersih.

Sebab
Ali kerap kali datang ke sekolah dgn tidak membawa wang
belanja, sebab ayahnya telah meninggal dunia.

2 CARA MENCAPAI KOHESI LEKSIKAL


1. reiterasi ( pernyataan semula)

3 CARA REITERASI BOLEH BERLAKU


1. sinonim
2. superordinat
3. kata2 umum

Sinonim
 mengelakkan kebosanan bgi perkataan yg sama dlm
sesebuah teks.
 Memberikan variasi dlm sesebuah teks
 Penggunaan dua kata yg berbeza dgn makna yg
sama.
...”Peperangan adalah sesuatu yg tdak boleh difahami
melainkan ia dialami,”...

Superordinat
 Penggunaan kata yg lebih khusus kpd kata yg lebih
umum.
Semua yg ada di desa spt kembing, biri-biri, kerbau lembu &
ayam, harus dibuatkan kandangnya secara teratur. Ketua
Kampung mangarahkan penduduk desa membuat kandang
ternakan masing2.

 Kambing, biri2, ayam, lembu & ayam  ternakan.

Kata2 umum
 Kata2 yg tdak tentu kelasnya.
Bagi Awang Semaun, jika ia beroleh sesuatu hasil perburuan @
berkarang, sebelum perolehan itu dibawanya balik ke
rumahnya...

Pengulangan kata
 Terdiri dpd kata isi
 Kata yg penting bgi sesuatu ayat

2 CARA MENGENALPASTI ‘KATA ISI’


1. ‘kata isi’ tdak boleh ditinggalkan dlm teks.
2. Jika ‘kata isi’ itu tdak d ulang kesatuan teks akan
terganggu.
... amaran dpd penculik2 bahawa pasukan Amerika akan cuba
membunuhnya dtg menghantuinya...

‘saya serta-merta teringatkan apa yg diberitahu oleh penculik2


itu....

...”Saya tidak banyak bercakap dgn penculik2...”

2 SUDUT UTK MELIHAT KOLOKASI


1. Sudut sintaksis
2. Sudut semantic

9
KONSEP KOHEREN DLM WACANA 7. Imbasan balik keupayaan penerima mengirimkan
PENGENALAN kembali pesanan yg telah diterima.
Kesatuan bahasa secara linguistic mpunyai urutan dri kecil   Jika maksud yg disampaikan oleh
terbesar. penerima sama dgn yg dikirimkan semula
Fonem  morfem  kata  frasa  klausa  ayat  wacana = pesanan telah diterima dgn baik.
TEORI WACANA
Harimurti kridalaksana (1982) 3 CIRI KEUTUHAN WACANA
 Wacana merupakan kesatuan bahasa terlengkap 1. Kesatuan idea
dlm hierarki gramatikal. 2. Susunan sistematik
 Wacana merupakan satuan gramatikal yg tertinggi. 3. Jalinan yg kemas
 Wacana direalisasikan dlm bentuk penulisan yg
4 CIRI YANG MENENTUKAN KOHEREN WACANA
lengkap.
1. Adanya kesinambungan konsep
 Wacana adalah satuan bahasa komunikatif
 Yg dpt difahami & relevan
 Wacana harus mpunyai pesanan yg jelas.
 Harus ada fakta dlm teks
Leman (1984)  Terdapat pertalian makna
 Wacana mpunyai ciri2 koheren @ keutuhan wacana. 2. Ada perkembangan
 Iaitu:  dri segi ayat @ klausa
- maksud pengirim  ada pertambahan unsur semantic yg
- kebolehterimaan dperbaharui.
- pemberian informasi  Susunan ayat yg tepat
- situasi pengujaran 3. Tidak ada percanggahan
- pertautan  Tdak ada pertentangan antara isi dgn semantic
DEFINISI KOHEREN  Wacana ditampilkan secara eksplisit
Jalinan hubungan yg mengetengahkan isi teks supaya dpt di  Urutan ayat mesti tepat.
fahami dgn relevan.
KONSEP KOHEREN 4. Ada identity individual
Pengajaran pembacaan teks ialah pemahaman teks yang  Berkaitan dgn konsep wacana
ditambah dgn analisis.  Antara individual & keseluruhan pemilikannya.
 Contoh,
4 PERATURAN DLM KOHEREN - semua yg terdapat dlm ruang pejabat
1. Aturan pengulangan disebut dunia pejabat.
2. Aturan perkembangan
3. Aturan hubungan & 5 HUBUNGAN ANTARA KONSEP & IDENTITI INDIVIDUAL
4. Aturan tidak bercanggah 1. Cakupan
7 UNSUR PENTING DLM KOMUNIKASI WACANA 2. Keanggotaan
1. Pengirim  menyampaikan pesanan 3. Sebahagian
 Individu 4. Keseluruhan
 Satu kelompok manusia 5. Pemilikan
 Syarikat
 Institusi 3 PERKARA YG MENENTUKAN KEUTUHAN WACANA
 pemerintah 1. Logic
2. Penerima  menerima pesanan 2. Logic bentuk
 Individu 3. Logic makna
 Khalayak ramai
 Kelompok tertentu
 Haiwan mesin
3. Acuan  sesuatu yg di acu dpd pesana yg
disampikan kpd penarima.
 Benda
 Orang
 Situasi
 Konteks
4. Pesanan  objek komunikasi, rangkaian informasi
yg hendak disampaikan.
5. Saluran komunikasi  teknik menyampaikan
pesanan.
 Penglihatan
 Tulisan
 Gambar, filem, foto dsbg
 Pendengaran (suara manusia)
 Telefon, muzik, tv
6. Kod  tanda & aturan2 kombinasi
 Berdasarkan jalinan kesatuan supaya dpt
difahami oleh penerima

10
4 PENANDA WACANA Menghubungkan fakta dengan fakta
2 RASIONAL PENGGUNAAN PENANDA WACANA 3 BAHAGIAN PENANDA WACANA
1. Pelajar tdak mahir menggunakan penanda wacana bahagian contoh
utk mewujudkan kesinambungan idea dlm Dan, selanjutnya, selain itu, di
penulisan. Memperluaskan idea samping itu, lebih-lebih lagi,
tambahan pula, begitu juga,
2. Pelajar selalu tersilap memilih penanda wacana dlm seterusnya, satu lagi, dan
penulisan, menyebabkan hasil tulisan tidak teratur. sebagainya.
DEFINISI PENANDA WACANA
Perkataan @ rangkaian perkataan yg berfungsi utk Tetapi, sebaliknya, pada masa yang
menghubungkan sesuatu idea. Menunjukkan sama, walaupun, walau
11 PENANDA WACANA DAN CONTOH pertentangan idea bagaimanapun, walaupun
PENANDA CONTOH demikian, sama ada, sebenarnya,
dan sebagainya.
Dan, serta, lagi tambahahan lagi,
tambahan tambahan pula, selanjutnya, di samping
itu. Menunjukkan hubungan Jadi, oleh sebab itu, disebabkan,
antara sebab-akibat & oleh yang demikian, untuk tujuan
Pertama, kedua, seterusnya,selepas itu,
tujuan -syarat itu, maka, berikutan itu, dengan
urutan kemudian, kemudian dpd itu, akhirnya.
demikian, kecuali, dengan syarat.
Pernyataan semula Iaitu, dengan kata lain, seperti yang
diterangkan
CONTOH PENGGUNAAN
Contohnya, seperti, ibarat, laksana,
Tetapi
contoh macam, umpama, bagai, bak kata,
 Jika terletak pada permulaan ayat
sebagai
 Mesti diikuti dgn koma (,)
Kesimpulan, akhir kata, sebagai
rumusan penyimpul kata
“ Tetapi, buku itu bukan buku saya”.
Berhampiran dengan, bersebelahan
tempat dengan, bertentangan dengan
Sebaliknya
Apabila, ketika, semasa, kemudian,
 Jika terletak dipertengahan ayat.
waktu selepas, pada mulanya, lama-kelamaan,
 Tanda koma (,) diletakkan sebelumnya.
lambat-laun, akhirnya
Sebab dan kesan Oleh itu, sebab itu, justeru, fasal,
“ Buku itu bukan buku saya, sebaliknya ia adalah
lantaran, jadi dengan itu
buku Ariff”.
Seperti juga, serupa dengan, sesuai Pangkal ayat
bandingan dengan, sama juga dengan  Hatta, arakian, sebermula & alkisah
Tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau
pertentangan bagaimanapun, namun begitu, 4 FUNGSI PENANDA WACANA
bertentangan dengan 1. Tambahan
Sebenarnya, sesungguhnya, 2. Sebaliknya
pengesahan sewajarnya, tentulah, pastilah, 3. Sebab &
sememangnya. 4. Ketika
3 JENIS PENANDA WACANA
1. Menunjukkan pertautan kronologi Penanda wacana menunjukkan maksud tambahan
2. Memperjitu organisasi penulisan  Ini bererti
3. Menghubungkan fakta dengan fakta  Sejajar dgn ini
 Poendek kata
Menunjukkan pertautan kronologi
 Justeru itu
 Memberi perkaitan persoalan waktu
 Sebagai tambahan
Lepas itu, lantas, semenjak itu, kini, mula-mula, kemudian,
sebelum, pada zaman dahulu, pada hari esoknya dsbg.
Penanda wacana utk menunjukkan maksud sebaliknya
 Tidak tanda koma (,) selepas penanda wacana di
 Sungguhpun
atas.
 Berbanding dengan
Menunjukkan organisasi penulisan  Dalam masa yang sama
 Menghubungkan bgn wacana dgn bgn wacana yg  Sebaliknya
lain.  Walau bagaimana pun
 Memberitahu pembaca apa yg didedahkan pd bgn
tertentu. Penanda wacana utk menunjukkan sebab
Sebagai kesimpulan, untuk merumuskan, contohnya, tegasnya,  Berdasarkan
dapat dinyatakan bahawa, akhir sekali, dengan kata lain, dalam  Berpegang pada
hal ini, dalam hubungan ini, untuk menjelaskan lagi  Sekiranya begitu
 Harus diberi tanda koma selepas setiap frasa.  Akibatnya &
 Kesudahannya

Penanda wacana utk menunjukkan maksud ketika


 Merujuk
 Berbalik kepada
 Akhirnya
 Sementara itu
 Sejenak kemudian

11
KETERANGAN PENANDA WACANA
Penanda wacana & contoh
keterangan
Oleh itu “Oleh itu, haruslah kamu berdua
Utk melanjutkan idea bekerjasama dalam
sebelumnya dgn idea menyelesaikan tugasan ini.”
selanjutnya.
Dengan itu “Dengan itu, tamatlah upacara
Utk melanjutkan idea kita pada pagi ini.”

Dengan demikian dengan demikian, karikutur


Penanda yg melanjutkan idea politik menjadi lebih pedas, kasar
dan keterlaluan.
Akhirnya “Akhirnya, dapat juga aku petik
Menunjukkan kesimpulan kecil bunga harum mekar malam ini.”
bagi idea dlm sesuatu
perenggan.

Sebagai kesimpulannya Sebagai kesimpulannya, Bahasa


Tanda penulis akan Melayu harus kita pertahankan.
menamatkan perbincangan

Jelaslah Jelasla, pada masa dia memang


Merupakan penegasan bgi idea tidak bersetuju untuk
dlm perenggan pertama. menandatangani boring
perjanjian itu.
Penegasan ini perlu diikuti dgn
huraian lanjutan.

Sungguhpun Sungguhpun begitu, ini tdak


Kata yg menunjukkan bermakna dia tdak mahu
pertentangan idea. menerima tawaran itu.

Maka itu Maka itu, kita tdak sepatutnya


Kesimpulan kecil bgi perenggan cepat membuat andaian negative
kedua. terhadap penunjuk perasaan itu.

12
5
WACANA BERFORMAT DLM TATABAHASA Format berita
KONSEP WACANA BERFORMAT DLM TATABAHASA MELAYU  Tanda (-) dtulis selepas nama hari @ tarikh
Penulisan berkesinambungan yang mengandungi format2  Tanda (,) ditulis selepas nama tpt / Bandar
tertentu utk menggariskan penampilan wacana tatabahasa  Nama hari @ tarikh dtulis selepas nama tempat /
secara kohesif & koheren Bandar
 Tanda (-) d tulis selepas nama hari @ tarikh
11 KOMPONEN BERSEPADU DLM WACANA BERFORMAT ( KUALA LUMPUR, Isnin)
TATABAHASA BM
1. Penggunaan kata, rangkai kata & ayat Format catatan harian
- ukt menyampaikan maklumat secara berkesan  Ada tarikh, nama hari & masa ( mengikut
2. Penentuan format penyampaian kesesuaian)
- bersesuaian utk meyampaikan maklumat Contoh,
3. Pengenalpastian gaya bahasa 8.00: .....................
- utk dgunakan dlm penulisan 9.00:.....................
4. Penganalisian gaya bahasa 14 PERATURAN APLIKASI WACANA DLM PENGAJARAN
- utk d gunakan secara koheren dlm penulisan PENULISAN BERFORMAT
5. Penyampaian isi yg bernas 1. Penulisan haruslah mempunyai 3 isi minimum yg
- dlm pembinaan kerangka penulisan dkembangkan dgn huraian & contoh.
6. Pembinaan ayat utama
2. Murid perlu matang ketika menghuraikan isi pokok.
- utk membina perenggan yg kohesif
7. Penyusunan isi 3. Murid perlu mewujudkan kesinambungan idea yg
- bersesuaian dgn penanda wacana mempunyai pertalian
- ukt menghasilkan perenggan yg kehesif & koheren 4. Murid harus menggunakan penanda wacana yg
8. Kecekapan berbahasa secara terancang betul.
- penggunaan penanda wacana yg jelas
- ketepatan berbahasa 5. Harus menggunakan bahasa yg baik & lancar.

CIRI-CIRI WACANA BERFORMAT 6. Pemerengganan penulisan harus seimbang.


Formar Surat kiriman tdak rasmi 7. Menulis lima  tujuh perenggan sahaja.
 Alamat pengirim sebelah kanan surat 8. Menggunakan tanda baca yg tepat.
 Tarikh di bawah alamat pengirim 9. Tiada kesalahan ejaan
 Alamat penerima tdak perlu tulis 10. Menggunakan struktur ayat yg betul/
 Surat trus di mulai dgn pendahuluan 11. Menggunakan kepelbagaian ragam ayat.
 Guna ganti nama diri  saudara/saudari 12. Gariskan perkara2 yg penting
 Surat diakhiri dgn ttangan & nama pengirim 13. Ikut format yg betul.
14. Gunakan peta minda sebelum menulis.
Format surat kiriman rasmi PROSES MENULIS
 Alamat pengirim sebelah kiri atas surat 1. Memilih tajuk
 Ada garisan memanjang dri kiri ke kanan surat di  Pilih tajuk yg benar2 difahami
bawah alamat pengirim  Pengetahuan tentang tajuk
 Alamat penerima di bawah garisan panjang - bentuk @ format penulisan
 Tarikh sebelah kanan, sebaris dgn alamat peneriam - isi-isi &
 Nama bulan d tulis dgn huruf besar - laras bahasa yg betul
 Ada ganti nama diri ( tuan/puan) 2. Buat peta minda @ rangka karangan
 Ada tajuk surat  Utk memastikan fakta tdak keluar tajuk
 Perenggan pertama tdak ada nombor.  Susun isi & fakta ikut susunan yg betul.
 Perenggan kedua & seterusnya dmulai dgn nombor  Hasilkan perenggan yg cemerlang
2.  Anggarkan bilangan perkataan dalam setiap isi yg
 Perenggan penutup tdak perlu nombor. dihuraikan.
 Ttangan penulis bawah kiri.  Patuhi had perkataan.
 Nama pengirim d tulis dgn huruf besar.  Elakkan pengulangan fakta.
 Nyatakan jawatan & tugas penulis.  Peta minda harus ringkas
Format dialog  Harus mengandungi
 Ada nama watak - pendahuluan  pemaparan wacana
 Titik bertindih selepas nama watak - isi utama  focus utama
- huraian  penjelasan terperinci
Format syarahan / ucapan/ perbahasan - huraian kesimpulan wacana
 Memulakan penulisan dgn kata2 @ ucapan alu-
aluan. 3. Pembinaan perenggan
 Guna ganti nama diri ( sidang hadirin yg dihormati  Setiap perenggan mestilah ada 1 isi yg lengkap,
sekalian) huraian & contoh.
 Ada penegasan tajuk syarahan.  Ada huraian, penjelasan, keterangan, maklumat
tambahan, ulasan & sokongan ttg isi .
Format laporan  Memulakan perenggan dengan;
 Ada tajuk Pernyataan isi pokokhuraian lanjut  contoh.
 Huruf awal setiap perkataan d tulis dgn huruf besar  Menggunakan penanda wacana yg sesuai
& d garis  Setiap isi mempunyai pertalian.
 Penulisan gharus mengikut urutan peristiwa.  Panjang setiap perenggan harus seimbang
 Ttangan pelapor d tulis sebelah kiri bwah laporan.
 Tarikh laporan d sebelah kanan bwah sebaris dgn
“Laporan disediakan oleh...”

13
4. Proses penyemakan 6
 Menyemak & menyunting tulisan WACANA TAK BERFORMAT DALAM TATABAHASA
 Memastikan segala aspek tulisan dipatuhi
 Semak kesalah tatabahasa, jumlah perkataan, ejaan, 7 KOMPONEN BERSEPADU DLM PENULISAN TAK
tanda baca & pemerengganan BERFORMAT
 Pastikan tdak ada isi yg tertinggal
 Tambah contoh jika tidak ada. 1. Penggunaan kata, rangkai kata & ayat yg
tepat.
2. Maklumat tersusun & kohersif.
3. Penyampaian yg betul.
4. Mengaplikasikan gaya bahasa dlm penulisan
5. Penyampaian isi yg bernas dlm kerangka
penulisan.
6. Penggunaan gaya bahasa yg menarik & sesuai.
7. Ada ayat utama & huraian yg tepat.
8. Penyusunan isi yg teratur.
9. Penanda wacana yg sesua menghasilkan
penulisan yg koheren & kohersif.
10. Guna tatabahasa yg tepat & sesuai dg isi
kandungan.

CONTOH PENULISAN WACANA TAK BERFORMAT


1. Rangsangan bergambar / rangsangan kata
2. Jenis pengalaman / cerita / gambaran &
situasi,
3. Jenis fakta / penerangan
4. Jenis perbincangan’
5. Melengkapkan cerita
6. Autobiografi / biografi
7. Peribahasa

PROSES MEMBINA PENULISAN


1. Membina pengenalan
 Memperkenalkan tajuk
 Menarik perhatian pembaca
 Ringkas & am sahaja
 Tiga @ empat ayat
 Bersih dri kesalahan ejaan @ tatabahasa.

2. Membina isi
 Mengikut kehendak topic.
 Sekurangnya empat isi
 Tersusun dan teratur
 Berkaitan antara satu dgn yg lain.
 Isi perlu dikembangkan, ada huraian & contoh.
 Pastikan tdak terkeluar dri kehendak tajuk
 Penulisan hendaklah asli
 Elakkan menulis 2 isi dlm satu perenggan.

3. Membina penutup
 Memuaskan pembaca
 Kesimpulan ringkas
 Tidak ditutup dgn mengejut.

CIRI2 WACANA TAK BERFORMAT DLM B.MELAYU

Menggunakan kaedah;
1. Penyusunan
2. Proses penulisan
3. Penyemakan’

KAEDAH PENULISAN MELALUI PERTANYAAN


1. Apa
2. Siapa
3. Bila
4. Mengapa
5. Di mana
6. Bagaimana

PENYUSUNAN RANGKA PENULISAN

14
1. Pilih kaedah yg mudah utk mencari isi.
2. Senaraikan isi penting seringkas yg mungkin.
3. Susun isi mengikut kepentingan
4. Masukkan huraian & contoh pd setiap isi dm
perenggan.
5. Jgn mengulang isi penting.

SEMASA PENULISAN
1. Mulakan dgn pendahuluan
2. Hurai setiap isi beserta contoh
3. Pemerengganan
- perenggan pendahuluan
- perenggan isi pertama
- perenggam isi kedua
- perenggam isi ketiga
- perenggan isi keempat
Perenggan penutup

Jaga kekemasan tulisan

PENYEMAKAN
1. Semak tulisan yg kurang jelas
2. Kesalahan ejaan
3. Kesilapan tanda baca
4. Penggunaan tatabahasa
5. Baca perulang kali utk pastikan ketepatan
PERUNTUKAN MASA BAGI PENULISAN

Mencari isi  5 minit


Menulis  20 minit
Penyemakan  5 minit

WACANA TAK BERFORMAT DLM PENGAJARAN PENULISAN


SEKOLAH RENDAH & MENENGAH

CONTOHNYA,
PENULISAN PERBINCANGAN / PENDAPAT

1. Tdak mpunyai format khusus


2. Murid membincangkan sesuatu topic berdasarkan
pengalaman.
3. Murid perlu ada kemahiran berhujah
4. Murid harus ada pengalaman sedia ada yg berkaitan
dgn topic.
5. Hujah harus logic
6. Murid harus bersikap rasional
7. Murid bergantung pada topic penulisan
8. Mengemukakan hujah utk 1 @ 2 pihak
 Hujah  1 pihak = bincangkan
keburukan...
 Hujah  2 pihak = bincangkan keburukan
& kebaikan....
9. Gunakan bahasa yg mudah, tepat, padat & ringkas.
10. Elakkan menggunakan bahasa yg berbunga-bunga
11. Penulisan harus mengandungi pendahuluan, isi dan
penutup

15
7 - menggunakan fakta & maklumat
WACANA ARGIMENTATIF & PERSUASIF induktif - berbentuk khusus
- membuat kesimpulan & rumusan
PENGERTIAN WACANA ARGUMENTATIF
Berdasarkan pandangan Renkema. - mengemukan pertanyaan yg umum
pandangan pendapat deduktif - dituruti oleh fakta
Perkara penting yg terdpt dlm sesebuah teks - maklumat yg khusus
1 adalah cara argumentative itu dibangunkan.
- menggunakan kiasan & perbandingan
Kesahan argumentative adalah dri permulaan - menunjukkann persamaan @
2 penyampaian  kesimpulannya. analogi perbezaan antara 2 perkara
Perkara yg paling penting dlm sesebuah teks TEKNIK MEMPERKEMBANGKAN WACANA PERSUASIF.
3 adalah keberkesanan penerima pesanan.
Teknik penerangan
Argimentatif itu trsusun dpd ruang diskusi tpt - gaya ini boleh d temui pada:
4 para peserta saling bertutur. 1. Laporan akhbar
Tujuan utama teks argumentative adalah naratif 2. Laporan aktiviti
5 untuk ajakan terhadap penerima utk 3. Minit mesyuarat
melakukan tindakan tertentu. 4. Ceramah
5. Syarahan
4 TEKNIK MBENTUK ARGUMENTATIF
1. Memberikan alasan, sebab @ penjelasan 1. menerangkan sesuatu
2. Mbuat perbandingan @ analogy 2. menggunakan pemerhatian &
3. Memberikan contoh pengamatan utk menerangkan
4. Menyebut sumber yg autoritatif sesuatu.
deskritif 3. Penulis menggambarkan peristiwa,
TUJUAN PENULISAN ARGUMENTATIF contoh , kiasan dsbg.
Utk menghapuskan ingatan pengguna terhadap nilai guna 4. Berdasarkan pengalaman, novel,
objek. drama dsbg.
4 KATEGORI IKLAN 1. Mendedahkan sesuatu isu
1. Medium 2. Sesuai utk menjelaskan konsep,
 Majalah, radio, tv, risalah eksposisi pandangan, cadangan, proses @
2. Produk sejarah.
 Produk kesihatan, kereta, mesin cuci & makanan 1. Penulis menunjukkan kebenaran
3. Teknik pendapat,.
i. - Hard sell  seruan langsung 2. Bersifat menentang @ menyokong
- soft sell  seruan tersirat @berkecuali
penghujaha 3. Kebenaran yg dtunjukkan
ii. - Reason anjuran pembelian
n berasaskan fakta, bukti yg konkrit.
- tickle  memaparkan emosi &
4. Kebenaran tdak berasaskan emosi
Suasana hati.
sahaja.
iii. Slow drip & sudden burst
 dibezakan menurut frequensi KONSEP PERSUASIF
kemunculannya. Kemahiran persuasive melibatkan ;
iv. Short copy & long copy 1. Penguasaan tatabahasa
 dibezakan mengikut jangka masa iklan @ 2. Penggunaan pelbagai ragam bahasa.
jumlah kata yg dgunakan 3. Penyampaian pemikiran secara teratur.
4. Penguasaan bentuk penulisan.
v. Penggunaan
 Menurut gaya hidup, umur, jantina & tingkat 2 ASPEK PENTING DLM PENGUNAAN PERSUASIF
ekonomi. 1. Penghasilperlu menguasai sesuatu bahasa dgn baik.
PENGERTIAN WACANA PERSUASIF 2. Penghasil wacana harus tahu tajuk yg hendak
Bahasa ucapan yg bertujuan utk menyampaikan sesuatu disampaikan.
maksud @ tujuan dgn lebih berkesan.
4 KEMAHIRAN WACANA PERSUASIF
1. Penguasaan tatabahasa
2. Penggunaan pelbagai ragam bahasa
3. Penyampaian pemikiran secara teratur & sistematik
4. Penguasaan corak & bentuk penulisan
4 CARA MEMPERKEMBANGKAN WACANA PERSUASIF
1. Naratif ( penceritaan)
2. Deskritif ( pemerian)
3. Aksposisi ( pendedahan )
4. Penghujahan

JENIS2 PERSUASIF
3 TEKNIK PENULISAN WACANA PERSUASIF

16
Jenis Ciri-ciri rasional @ intelek.
c. memastikan penerima yakin pda
a. bertujuan utk mberi gambaran visual yg
pendapat yg dikemukakan.
jelas.
d. Menganggap penerima sbg org yg sgt
b. Dilakukan secara objektif, tepat & jelas.
bijak & berkemampuan buat penilaian
c. Memerihalkan sesuatu objek
penghujaha sendiri.
sebagaimana kewujudannya.
Pemerian n e. 3 unsur penting:
d. Memberikan gambaran secara realistic.
1. Kenyataan tesis
e. Pemerian juga terdpt dlm bentuk puisi.
2. Premis
a. Dikenali sgb persuasive pengaruh 3. Khalayak @ penerima
b. Penulis @ penutur akan berusaha utk
mempengaruhi pemikiran penerima.
c. Mementingkan kehalusan berbahasa. PERBANDINGAN PENGHUJAHAN & PEMUJUKAN
d. Menyelitkan unsure psikologi. pemujukan penghujahan
e. Mbuat perbandingan antara kebaikan & Memanipulasi emosi Menggunakan bukti & alasan yg
keburukan. khalayak. kukuh.
pemujukan f. Ciri penting :
- memainkan emosi penerima Agresif. Menghendaki Memerlukan khalayak bersetuju
- memanipulasikan emosi khalayak. penerima bertindak mengikut dgn pendapat yg dikemukakan.
g. Menggunakan bahasa yg manis & kehendak penghasil wacana.
menarik.
a. Memberikan maklmuata secara Mengharapkan pendirian Menganggap khalayak sbg org
terperinci. penerima berubah mengikut yg bijak buat penilaian sendiri.
b. Bertujuan utk menyampaikan maklumat. kehendak mereka.
c. Bersifat informatik.
penerangan d. Menyampaikan mesej dgn nada yg Menggunakan bahasa yg Mgunakan bahasa yg tepat &
menarik. manis & menarik. jelas.
e. Menggunakan bahasa formal yg jelas,
tepat & bernas.
3 PENEKANAN DLM PENDEKATAN PERSUASIF
a. Penyampaian mesej melalui cerita.
1. Penulis
b. Menggunakan gaya naratif
a. Penulis harus meyakinkan pembaca supaya
c. Contoh laporan akhbar, minit mesyuarat
mengikut kehendak mereka.
@ syarahan.
b. Penulis haris mendalami beberapa persoalan:
d. Menghubungkan beberapa siri peristiwa.
- siapa penerima
penceritaan e. Ada 4 prinsip pertalian:
- apa bentuk rayuan
1. Kesatuan
- apa cara utk menarik simpati pembaca
2. Pertautan
3. Penekanan
2. Bahasa
4. Gaya bahasa
3. pembaca
a. Teknik pemakaian bahasa  penerima
memahami topic yg disampaikan. MATLAMAT PENDEKATAN PERSUASIF
b. Memindahkan idea kpd peneriam secara Meningkatkan kemampuan kea rah penyesuaian mesej pada
berkesan. nilai2 & cita rasa khalayak.
c. Idea berkaitan :
1. Definisi JENIS2 PENDEKATAN
2. Konsep 1. pendekatan epistemic
3. Istilah menekankan..............................................
4. Fakta
pendedahan 5. Falsafah 2. pendekatan formalistic
6. Masalah menekankan bahasa
7. Analisis
8. Proses 3. pendekatan referensial
9. Dasar tertentu menekankan bahasa & reality
d. Teknik penyampaian:
1. Pentakrifan 4. pendekatan persuasive
2. Pencerakinan menumpukan penulisan & bahasa
3. Penggolongan
4. contoh 5. pendekatan ekspresi
e. 3 prinsip utama : menjurus pda penulis, bahasa & realiti
1. Penghasil wacana harus pakar dlm
topic yg diperkatakan. PRINSIP2 PERSUASIF
2. Subjek yg d bicarakan tdak 1. berlandaskan teoritikal koheren.
menimbulkan kontroversi 2. Pendapat, penyusunan & gaya penyampaian adalah
3. Bersifat objektif, tepat & jelas. proses pemikiran yg penting.
Tdak memasukkan unsure emosi & 3. Setiap pendapat hendaklah saling berhubungan.
pandangan peribadi. 4. Mementingkan pemikiran yg tdak logic.
5. Mementingkan ketepatan tajuk.
a. Persuasive pengaruh 6. Mementingkan analisis sintagmatik & paragmatik.
b. Menggunakan bukti alasan yg kukuh utkj
meyakinkan.dikenali sbg pemujukan APLIKASI DLM PENGAJARAN PENULISAN

17
Persuasive dlm penulisan
Mementingkan frasa penghubung & kata rujukan.

Kata & frasa penghubung


Mementingkan sub kemahiran sintaksis utk pemyampaian idea.

Kata rujukan @ kata ganti


Kata2 ini tdak digunakan berulang kali dlm konteks yg sama.

Utk mewujudkan kesapaduan yg baik & teratur dlm penulisan.

Teknik penyampaian idea


1. Takrifan
2. Pencerakinan
3. Analogy
4. Petikan
5. Deduksi
6. Induksi

Pendekatan persuasive secara khusus


Kemampuan penulis menggarap isi & mesej bergantung pada
input2 bahasa, pengalaman, maklumat, pemikiran & kemahiran
menulis.

Penggunaan persuasive dlm penulisan secara khusus


Memerlukan latihan yg sistematik & berterusan.
Persuasive penerangan
Surat rasmi
Bahasa formal yg tepat, jelas & bernas
Persuasive penerangan, pendedahan &
penghujahan.

Digunakan dlm rencana.


rencana
Menggunakan intonasi & nada yg menarik.

Memberi pemahaman & hujah yg logic.

Laporan, minit Persuasive penerangan.


mesyuarat,
ulasan & Mberi maklumat kpd pembaca.
komentar
Bersifat informative.

Mgunakan bahasa yg jelas & tepat

Persuasive penerangan & pendedahan.

Pengumuman Menyampaikan maklumat & mesej.


& pengacaraan
Menggunakan intonasi yg menarik.

Membrikan pemahaman kpd khalayak.

18
WACANA DESKRIFTIF & WACANA LAIN 4. Membantu pengumpulan bahan2 yg diperlukan.

DEFINISI WACANA DESKRIFTIF 6 kaedah penyusunan kerangka


Linguistic 1. Menentukan tema / topic penulisan
 Kesatuan makna dlm binaan bahasa 2. Menghayati team dlm topik2 & subtema
 Pembina bahasa yg utuh 3. Mengembangkan topic  subtopic
 Terikat dgn konteks sesuatu yopik dlm penulisan 4. Mengintegrasikan beberapa subtopic
5. Menentukan pola pengembangan penulisan.
Ann (1995)
 Komunikasi kebahasaan antara penutur dgn
pendengar. 3 bentuk kerangka wacana penulisan
 Aktiviti personal 1. Disusun dlm bentuk kerangka kalimat
 Bentuknya ditentukan oleh tujuan social 2. Idea2 pokok menggarap kalimat yg lengkap
3. Menggarap kerangka topic dlem bentuk frasa &
Dk.Zunaidah Pg. Aliuddin (2002) klausa  jadi praktikal.
 Komunikasi lisan & tulisan NARASI
 Bidang dri semua pernyataan  Cerita berdasarkan urutan sesuatu kejadian @
 Kelompok pernyataan peristiwa.
 Berupa fakta, ( biografi)
Harun Aminurrashid (2002)  Boleh juga cerita khayalan ( narasi imajinatif)
 Rentetan kalimat yg berkaitan menghubungkan satu 5 UNSUR2 PENTING DLM NARASI
proposisi dgn proposisi yg lain utk mbentuk 1. Kejadian
kesatuan. 2. Tokoh
 Kesatuan bahasa yg lengkap & tertinggi 3. Konflik
 Kalimat yg berkesinambungan 4. Alur / plot
 Kalimat yg mpunyai permulaan dan kesimpulan 5. Latar
 Disampaikan secara lisan & bertulis.
6 TAHAP PENULISAN NARASI
Harimurti Kridalaksana (1982) 1. Penentuan tema cerita
 idea dibincangkan secara terbuka kpd awam utk 2. Penentuan tujuan
mberikan pemahaman  tersebar luas. 3. Pengklasifikasian topic
4. Penyusunan gagasan  kerangka penulisan
WACANA2 LAIN 5. Kkronologis @ urutan waktu
6. Pengembangan kerangka penulisan.
1. wacana ekspresif
a. bersumberkan gagasan penutur sbg saranan EKSPOSISI
ekpresi. Kejadian yg menggelikan hati
b. Contoh  pidato
5 LANGKAH PENULISAN EKSPOSISI
2. wacana fatis 1. Menentukan objek pengamatan
a. bersumberkan saluran utk melancarkan 2. Menentukan tujuan & pola eksposisi
komunikasi 3. Mengumpulkan data @ bahan
4. Menyusun kerangka penulisan
3. wacana informasi 5. Mengembangkan kerangka penulisan
a. bersumberkan pesanan @ informasi
b. contoh  berita dlm media massa. PENGEMBANGAN KERANGKAN PENULISAN EKSPOSISI
Urutan topic yg ada
4. wacana estetik  Berkaitan dgn penyebutan bgn2 sesuatu benda hal
a. bersumberkan pesanan dgn tekanan @ peristiwa tanpa mengecualikan perkara penting.
keindahan  Semua bgn dianggap bernilai sama.
b. contoh  puisi & lagu
Urutan kilmaks & anti klimaks
5. wacana direktif  Memulai persembahan dgn yg paling mudah  yang
a. diarahkan pd tindakan @ reaksi dpd penutur lebih penting.
@ pembaca
b. contoh  khutbah

2 CIRI WACANA LISAN


1. ada penutur & mitra penutur
2. ada pertukaran pertuturan
3. ada giliran berbicara

APLIKASI WACANA DESKRIFTIF & WACANA LAIN DLM P/P


PENULISAN
4 manfaat kerangka wacana penulisan
1. menjadi pedoman supaya penulisan teratur &
terarah.
2. Mbuat gambaran ttg pola susunan & kaitan antara
pemikiran pokok.
9
3. Membantu [penulis mengesan jika ada isi yg
menyimpang dri topic.

19
APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DLM 7. Penanda wacana tdak sesuai.
PENGAJARAN KEM. PENULISAN SEKOLAH RENDAH 8. Kosa kata tdak sesuai
1. Penulisan berformat 9. Struktur ayat tdak kemas
2. Penulisan tidak berformat 10. Ada kesalahan ejaan
5 PANDUAN MENGHASILKAN WACANA PENULISAN
PECAHAN MARKAH ASPEK PENULISAN CEMERLANG
Isi Markah 1. Banyakkan membaca bhn bacaan tambahan
pendahuluan 1 2. Sentiasa merujuk kamus utk cari erti perkataan &
Isi pertama 2 kosa kata baharu.
Isi kedua 2 3. Baca & semak penukisa yg suda disemak oleh guru.
Isi ketiga 2 4. Elakkan tanda Tanya dlm wacana
Isi keempat 2 5. Teliti pengajaran guru.
Penutup 1 APLIKASI KEMAHIRAN WACANA DLM PENULISAN
JUMLAH 10 Kerangka penulisan
PECAHAN MARKAH UTK ASPEK BAHASA 1. Pengenalan
Bahasa Markah  Memperkenalkan tajuk
1. Perbendaharaan kata 3  Menarik perhatian pembaca
2. Struktur ayat 3  Ringkas & am sahaja
3. Penggunaan imbuhan 3  3 @ 4 ayat sahaja
4. Tanda baca 3  Meninggalkan kesan yg positif
5. ejaan 3 2. Isi-isi
JUMLAH 15  Mengikut kehendak tajuk
 Sekurang-kurangnya 4 isi
KRITERIA PEMARKAHAN  isi disusun dgn teratur
Criteria kesalahan pemarkahan  isi utama didahulukan
Ada pengenalan, isi lebih dri 3, & Markah penuh  1 isi 1 perenggan
penutup  Penulisan hendaklah asli
- Ada aspek wacana yg mantap. Markah penuh dlm  Jgn campur adukkan isi
- Tdak ada kesalahan. aspek bahasa  Catat setiap isi sblm menulis
Pemotongan ⅟₂
3. Penutup
Kesalahan bahasa pd 35 markah
 Kesimpulan yg mberi satu kepuasan
Markah ikut budi
 Rumusan penulisan
Kesalahan bgn 1--2 bicara pemeriksa
 Elakan menamatkan penulisan secara mengejut.
Pemotongan 3 markah
Tdak ikut format dri keseluruhan TIP PENULISAN (TEKNIK MENGENALPASTI ISI)
Cuma diberi 65 Jawab perkara di bawah
Penulisan yg terpesong markah 1. Apa
2. Siapa
STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DLM 3. Bila
PENULISAN 4. Mengapa
Sebelum penulisan 5. Di mana
1. fahami kehendak soalan & format 6. Bagaimana
2. garis kata kunci dlm soalan 4 PERINGKAT PENULISAN
3. catat isi @ kerangka 1. Sebelum menulis
a. pendahuluan  isi  penutup PEMILIHAN TAJUK @ SOALAN
b. gunakan peta minda @ penomboran  Baca & fahami tajuk
Semasa penulisan  Fahami bentuk soalan berformat @ tak berformat
1. menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan.  Pilih tajuk yg benar2 dikuasai
2. Patuhi format  Fahami kata kunci @ kehendak soalan
3. Tulis pendahuluan secara ringkas. 1 @ 2 ayat. 2. Penyusunan rangka karangan
4. Isi harus ada huraian & contoh.
5. Penutup hendaklah ringkas. Kesimpulan wacana.
 Pilih kaedah mudah utk mdptkan isi
 Senaraikan semua isi penting secara ringkas
Selepas penulisan  Susun isi mengikut urutan & kepentingan
1. Buat penyemakan dri segi;  Masukkan huraian & contoh utk setiap isi
a. Format  Elakkan pengulangan isi utama
b. Isi & huraian
c. Imbuhan 3. Peringkat menulis
d. Struktur ayat  Mulakan dgn pendahuluan
e. Ejaan  1 perenggan 1 isi
f. Tanda baca BAHAGIAN PENULISAN YG IDEAL
g. Perbendaharaan kata 1. Perenggan pendahuluan
2. Buat penambahbaikan @ pembetulan 2. Perenggan isi pertama
10 KELEMAHAN MURID DLM PENULISAN 3. Perenggan isi kedua
1. Isi tdak menepati kehendak tajuk soalan 4. Perenggan isi ketiga
2. Isi tdak mencukupi 5. Perenggan isi keempat
3. Isi yg berulang-ulang 6. Perenggan penutup
4. Tdak ada huraian isi
5. Tidak mengemukakan contoh utk setiap isi. 4. Penyemakan penulisan
6. Tdak koheren. Tdak ada kesinambungan  Utk menyemak:

20
- tulisan yg kurang jelas APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA
- kesalahan ejaan
DLM PENGAJARAN KEMAHIRAN PENULISAN
- tanda baca
- penggunaan imbuhan SEKOLAH MENENGAH
- struktur ayat yg salah
- penggunaan tatabahasa
 Baca berulangkali KONSEP
Kamarudin Hj. Husin 2002
PERUNTUKAN MASA UTK MENULIS Membolehkan pelajar:
menulis isi  4 minit 1. Bercerita
Menulis  24 minit 2. Berhujah @ bersyarah tentang sesuatu tajuk
Menyemak semula  2 minit perbincangan
3. Menulis pengalaman sendiri
6 PANDUAN KHUSUS BAGI PENULISAN
1. Fahami kehendak soalan Membolehkan pelajar menulis;
2. Catat isi  susun ikut kepentingan 1. Pengalaman sendiri
3. Buat rangka penulisan berdasarkan isi 2. Cerita
4. Harus ada pendahuluan  isi  penutup 3. Penerangan @ laporan hal persekitaran sendiri
5. Harus ada 4 isi 4. Pengalaman, pendapat, fikiran & hujah
6. Gunakan bahasa yg mudah & ringkas 5. Surat kiriman formal & tdak formal

3 JENIS PENULISAN
1. Penulisan lisan
2. Penulisan biasa
3. Penulisan terkawal

PENULISAN LISAN
 Aktiviti latihan bercakap utk menulis
 Menceritakan semula cerita
 Latihan bercakap mengenai gambar
 Ucapan
 Melatih bercakap dan berfikir

PENULISAN BIASA
 Dilakukan selepas pelajar menjalani latihan praktikal
dlm bahasa lisan
 Terbahagi kepada 2 bgn;
1. Penulisan terkawal
2. Penulisan bebas
 Penulisan terkawal
- segala isi dikawal oleh guru
- pelajar dibimbing oleh guru
- utk mengurangkan kesilapan

3 JENIS PENULISAN TERKAWAL

jenis Ciri-ciri
Pelajar dibimbing & dikawal oleh guru.
Penulisan tahap pertama
Sepenuhnya terkawal –
100% Asas penulisan
Dpraktikan diperingkat bawahan.
Separuh terkawal- 75% Pelajar masih dikawal oleh guru.
Pelajar dberi peluang utk menjana idea.
Hampir terkawal – 50% Guru mengurangkan kawalan.
Utk kenalpasti kelemahan pelajar.

 Penulisan bebas
1. guru mberikan tajuk yg umum
2. perhatian adalah kpd bahan yg hendak dtulis
3. hanya boleh bila pelajar suda menguasai
bahasa dgn baik.
4. Guru hanya sbg pembimbing
5. Guru perlu pastikan murid pelajar ada
pengetahuan asas ttg tajuk

10 PERANAN GURU DLM PENULISAN BEBAS

21
1. Menekan aspek penggunaan ABM
2. Menentukan aktiviti2 pengajaran yg berkesan Kaedah Berpandukan gambar @ Pertujukan slaid
3. Mengenalpasti kemahiran pelajar dalam; bergambar carta bergambar
- Perbendaharaan kata & carta
- Keupayaan mengatur perkataan
- Pembinaan struktur ayat yg gramatis
- Menghasilkan penulisan wacana LANGKAH2 PENGAJARAN KAEDAH BERGAMBAR
tatabahasa yg berkualiti. 1. gambar yg digunakan mesti bersesuaian dgn tahap
pelajar.
5 JENIS PENULISAN DI SEKOLAH MENENGAH 2. Arahkan murid meneliti gambar
Jenis Contoh 3. Murid mencatatkan idea @ isi penting
- Gambaran suasana 4. Jalankan aktiviti sumbangsaran utk murid
Penulisan deskriftif - Peristiwa menyuarakan pendapat mereka.
- Majlis & benda 5. Adakan sesi perbincangan utk membuat rumusan isi
- Cerita penting.
Penulisan naratif - Laporan 6. Pelajar menulis berlandaskan bahan yg telah
- Rencana dibincangkan.
- Ulasan / komentar
- Cerpen TEKNIK
Penulisan imaginatif - Sajak Contoh:
Penulisan argumentatif - Perbincangan  Teknik menggunakan slaid
- Kritikan  Teknik carta aliran
- perbahasan  Teknik gambar bersiri
 Teknik bercerita, perbincangan, soaljawab,
PENDEKATAN, KAEDAH & TEKNIK PENULISAN sumbangsaran & bergambar.

4 JENIS PENDEKATAN STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DLM


JENIS CIRI CONTOH PENULISAN SEKOLAH MENENGAH
Mengisi tempat
STRATEGI PENULISAN BERFORMAT UMUM DI SEKOLAH
Guru mengawal pelajar. kosong
MENENGAH
Pendekatan Kawalan secara menyeluruh. Membina ayat
terkawal 4 perkara penting
Pelajar masih dberi kebebasan Melengkapkan simbol keterangan
memilih perbendaharaan kata frasa. TEPAT
& struktur ayat sendiri. Menggambarkan T & mengikut kehendak soalan & format.
semula kejadian ISI
Pelajar bebas menyuarakan I & huraian yg lengkap
Pendekatan idea sendiri. Sumbangsaran BAHASA
bebas Pendapat B yg dgunakan baik & tepat dri segi ejaan,
Hanya utk pelajar yg telah
menguasai bahasa dgn baik. perbincangan tanda baca, kosa kata, istilah, frasa, ayat &
dsbg.
PENGOLAHAN
Penggunaan; P Bahasa yg baik
Berkomunikasi & berinteraksi perbendaharaan
dgn org lain. kata 3 perkara penting semasa meneliti soalan
Menitikbertakan kecekapan 1. T  tema
Pendekatan frasa yg
berbahasa. 2. K  kata kunci
komunikatif berkaitan
3. F  format
Menekankan unsur laras bahasa yg
sosiolinguistik & sesuai PENULISAN PERENGGAN PENDAHULUAN
psikoilinguistik.
tatabahasa yg  Pengenalan sesebuah penulisan
sesuai.  Mengandungi ayat rangsangan & arahan
 Ayat rangsangan
= berkaitan dgn topic @ tema
KAEDAH
= 1  4 ayat
Cara @ langkah utk menyampaikan isi pengajaran mengikut
 Ayat arahan (AA)
kebolehan pelajar.
= ayat terakhir dlm pendahuluan
= ayat yg menjawab soalan penulisan
2 jenis kaedah
= menyatakan focus utama perbincangan
JENIS CIRI CONTOH = membantu pemeriksa & murid memahami
kehendak soalan
Menjelaskan tujuan setiap Sumbangsaran
latihan @ aktiviti p/p Perbincangan KANDUNGAN PERENGGAN PENGENALAN
Kaedah Mengadakan aktiviti Soaljawab Ayat 1 Ayat rangsangan 1 ( AR1 )
komunikatif perbincangan Ayat 2 Ayat rangsangan 2 ( AR2 )
Drama Ayat 3 Ayat rangsangan 3 ( AR3 )
Main peranan Ayat 4 Ayat rangsangan 4 ( AR4 )
Mempelbagaikan latihan
& aktiviti p/p Ayat 5 Ayat arahan ( AA )
PENULISAN PERENGGAN ISI
JENIS CIRI CONTOH Ayat pertama  ayat judul ( AJ ) = isi

22
Ayat huraian  ayat yg menghuraikan isi  Isi yg penting didahulukan
Ayat contoh  ayat yg mmeperkukuhkan isi & huraian  Berita yg dtulis bergantung pda masa kejadian
Ayat penegas  ayat kesimpulan kecil bgi setiap perenggan  Dtulis dlm beberapa perenggan
 Hanya 1 @ 2 ayat
Ayat 1 Ayat Judul ( AJ ) @ ayat topic ( AT )  Mudah difahami
Ayat 2 Ayat huraian 1 ( AH 1 )  Tdak perlu ungkapan @ kiasan
Ayat 3 Ayat huraian 2 ( AH 2 )
Ayat 4 Ayat huraian 3 ( AH 3 )
Ayat 5 Ayat huraian 4 ( AH 4 )
Ayat 6 Ayat contoh ( AC )
Ayat 7 Ayat penegas ( AP )

PENULISAN PERENGGAN PENUTUP


Ayat 1 Ayat kesimpulan umum
Ayat 2 Ayat pendapat
Ayat 3 Ayat komen
Ayat 4 Ayat penilaian
Ayat 5 Ayat penutup

APLIKASI KEMAHIRAN WACANA DLM PENBULISAN SEKOLAH


MENENGAH
Surat kiriman rasmi

Perbahasan
 Karangan berformat
 Tajuk berupaya menimbulkan 2 pendapat yg
bertentangan
 Pendirian mesti kekal  akhir perbahasan
 Fakta harus bernas & mempunyai bukti kukuh
 Pembangkang  perlu bijak menangkis / membidas
Surat kiriman tdak rasmi  Pencadang  perlu bijak mberikan fakta yg bernas
 Elakkan menyentuh isu2 sensitif
 Gunakan bahas yg mudah, jelas, tepat & tegas
 Boleh gunakan kiasan peribahasa @ pantun.

Laporan lawatan
LaporanLawatan Persatuan Bulan Sabit Merah Sk.Kimondou
Ranau Ke Zoo Lok Kawi Penampang, Sabah.

Pendahuluan
Isi
Penutup

28 Jun 2011 Disediakan oleh,


....................................
( SUZIE ROSLEY )
Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah
Laporan minit mesyuarat
Tarikh : 30 Ogos 2011
Hari : Isnin
Masa : 10.00 pagi
Berita Tempat: Bilik Kaunseling
 Berdasarkan peristiwa yg benar2 berlaku SyarahanAgenda Perkara Tindakan
1.0UcapanPenulisan berformat
Perkongsian Guru Besar
pengerusi.... ilmu....
23
 Kata alu-aluan mesti mengikut pangkat  Mempunyai fakta yang cukup
- yang mulia  Fakta harus ada huraian & contoh
- Yang Berhormat  Perlu menghubungkait setiap perenggan
- Yang Berbahagia dll  Sekurang-kurangnya 4 @ lima perenggan
 Ada kata2 penghadapan  Harus ada pendahuluan  isi  penutup
- Hadirin yang dihormati  Gunakan bahas yang mudah difahami, ringkas &
- Hadirin & hadiran sekalian dll tepat
 Tdak perlu bunga2 bahasa
 Mengemukakan isi yg tepat & bernas
 Menggunakan bahasa yg ringkas & mudah difahami

Peribahasa
Ucapan  Perlu memahami maksud peribahasa
 Disampaikan dlm majlis2 tertentu  Gunakan bahasa yg mudah, ringkas & padat
 Ada berbagai jenis ucapan  Terbahagi 2 jenis:
 Berformat
 Pendahuluan
- ada kata alu-aluan sbagai pembuka kata

 Isi
- bersesuaian dgn majlis
- diselang seli dgn kata penghadapan

 Penutup
- kata2 penghargaan, penegasan & kesimpulan,
ucapan terima kasih & sebagainya.

Rencana
 Menulis perkara yg logic
 Mengemukakan fakta yang tepat & benar

24
HBML3203
Tatabahasa dalam pengajaran
Bahasa Melayu

25

Anda mungkin juga menyukai