P. 1
Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

|Views: 6,554|Likes:
Dipublikasikan oleh nurfa syah

More info:

Published by: nurfa syah on Apr 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. kreatif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. berdaya fikir. inovatif. relevan. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . dan bersepadu. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. responsif. futuristik. holistik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing.

iii. Education for International Understanding (EIU). Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. • ii. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. kemahiran. aktiviti kokurikulum.i. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • Melaksanakan amalan terbaik. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. iv. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). v. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. dan Bina Insan Guru. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. nilai/disposisi. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF).

Portfolio Pembelajaran. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. latihan industri. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Penggunaan Unit Plan. kerja kursus. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. b. kajian kes.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. d. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . penyelidikan tindakan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. pentaksiran prestasi (performance assessments). penilaian tugasan terarah. c. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan tugasan. internship. bahan. f. e. praktikum. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. hasil pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi .Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.MQF). Ujian Akhir Kursus. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.

PENGENALAN. MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

psikologi. etika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. viii. vi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Sebagai prasyarat. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. dan etika profesional keguruan. budaya. kemahiran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. bahan kurikulum. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. ii. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. v. pentaksiran. iii. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. vii. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. sosial. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Memiliki dan menampilkan nilai. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iv. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Amalan Profesional. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. kemahiran generik. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Major. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.

Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Sepanjang mengikuti program. major dan elektif. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.

Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.7.Membentuk dan Membuat Binaan. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.

9. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.

Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.11. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14.13. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .15.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.

17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Islam 9 Bahasa Arab . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. Jasmani 5 Pendidikan .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .

Fractions. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .Pakej Elektif 2 Bil.

Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14.Bil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. serta pemupuk nilai yang gigih. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. dan penilaian kendiri. terarah kendiri. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. pendidik yang inovatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. mengumpul. penguasa ilmu yang mantap. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. tutorial dan amali. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. pengguna teknologi maklumat yang cekap.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

membaca. It builds further on parts of speech/word classes. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. interaction among various civilisation. Parts of Speech/Word Classes. Islam in the Malay Civilisation. konsep asas tamadun Islam. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. bengkel aktiviti penulisan mekanis. kaedah pandang dan sebut. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. bengkel aktiviti pratulisan. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. writing for different text types. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. bertutur. listening and speaking skills. dan kemahiran mendengar. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. tatabahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Reading Skills. Types of Questions. Tenses.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. writing academic papers and writing reflections. interaksi antara pelbagai tamadun. It focuses on the English Sound System. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). bengkel pembelajaran secara individu. kaedah abjad. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. jenis-jenis soalan. Islam dalam tamadun Melayu. This course focuses on the Introduction of Civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). membaca. dan menulis pelbagai penulisan. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. reading skills. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Pendidikan Seni Visual. Listening and Speaking Skills. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Sentence Types. berpasangan dan berkumpulan. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Contemporary Issues. basic concept Islamic Civilisation. jenis-jenis ayat.

basic concepts in ethnics relation. dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. workshop for sound production using digital recorder. kesedaran ruang. application and management in teaching and learning activities. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. operasi dan pengiraan. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. menjalankan aktiviti meneroka. religion and ethnic relation. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. look and seeing method. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. spatial sense. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. The topics discussed are problem solving.This course explains and applies pre-reading activities. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. knowledge and basic skills in arts in primary school. and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. operation and computation. construct and use non electronic teaching and learning materials. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. melaksanakan aktiviti mengenal irama. agama dan hubungan etnik. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. basic reading workshop : phonetic method. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pre-writing activity workshop. measurement. Visual Art Education and Physical and Health Education. pluralistic society in the Malay world. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. mechanism of writing workshop. konsep-konsep asas hubungan etnik. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . workshop for using puppets. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. alphabet method. and also data analysis and interpretation. individual. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. pengukuran.

pengurusan dan pentadbiran. perlembagaan unit beruniform. training and tactical of games.colour and space as well as senses and arts. filing system. management and administration. expressing through arts.rhythm. planning and camping. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. discipline and spiritual. management of meeting and budget. latihan dan taktik permainan. principles of first aid. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. mengetahui. penubuhan unit-unit kokurikulum. and official function. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengenalan alatan. knowing. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. structure and organization. exploring. experiencing. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pengelolaan aktiviti. marching. introduction on equipment. disiplin dan kerohanian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . dan majlis rasmi. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. court and rules and regulation of games. implementing and managing creative activities by integrating music. setup of cocurriculum unit. constitution of uniform units. pengurusan mesyuarat dan kewangan. gelanggang dan undang-undang permainan. This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on the history of uniform unit. asas pertolongan cemas. organizing of activities and competition. struktur dan organisasi. asas kawad kaki. management of court / field and team and organizing competition. pengukuhan kemahiran dalam permainan. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. games enrichment. sistem fail dan surat menyurat. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects.

Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. khidmat pendidikan kepada komuniti. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. This course is a four days camping programme. pembinaan self-esteem. This course focuses on the general knowledge. berdaya maju. basic skills. progressive and resilient. implementation and evaluation of project. guru dan hubungan dengan komuniti. building their self-esteem. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. kemahiran asas. history. guru dan akauntabiliti profesionalisme. pengurusan ukuran balapan dan padang. berdaya tahan.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. field event. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Through the activities. preparation. pengkelasan persatuan. persediaan. jenis khidmat kemasyarakatan. track events. sejarah dan undang-undang. development and importance. aktiviti kemasyarakatan. pengurusan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. history. management in measurement of track and field events. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. management. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. potensi dan citra diri seorang insan guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . organizing competition. perkembangan dan kepentingan persatuan. dan berdaya saing. classification of society. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. rules and regulation. sejarah. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. team management. This course focuses on the introduction and concept of society. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. pelaksanaan dan penilaian projek.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. moral acitivities. protocol. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Students are exposed to the skill of planning. tertib di meja makan. public speaking. managing official ceremonies and dressing code. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. table ettiquette. aktiviti kerohanian/moral. ciri-ciri kepimpinan. organising and attending workshops. infrastructure and school curriculum infostructure. Act 550 (1996). benchmark leadership characteristics. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. jenis khidmat kemasyarakatan. mandat. The course emphasises on the balanced teacher self development. pengucapan awam. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Pekeliling Perkhidmatan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. school organisation. profesional circulars. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. effective listening. service circulars. latihan dalam kumpulan. khidmat pendidikan kepada komuniti. kembara sosial. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. speaking skills. Akta 550 (1996 ). kemahiran mendengar secara efektif. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. pengurusan sekolah. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. students are exposed to teachers and law mandate. teacher relationship with community and honesty. Surat Pekeliling Ikhtisas. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. iklim sekolah. school climate. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. kesantunan berbahasa. raising the flag. interaksi dengan komuniti setempat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. lawatan benchmarking.

benchmarking visits. professional. finding. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). tema bengkel. workshops theme. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. refleksi. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interaksi profesional dengan guru cemerlang. lawatan benchmarking. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. conflict inventory. inovasi guru cemerlang. interpretasi dapatan ujian. reflection. interaction with excellent teachers. administering post inventory test of self direct search. interpretation of test.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . inventori konflik. innovation. The focus of the course is related to workshops.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

issues regarding discipline problems of students and management of special need students. prinsip-prinsip asas perkembangan. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. development of children with special needs. the underpinning theories of child development. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . models of discipline management. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. basic principles of child development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. model-model pengurusan disiplin. motivasi. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. the National Philosophy of Education. various learning theories. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. factors that influence the development of the child. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. historical development of the Malaysian education system. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelbagai teori pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. implications of individual differences. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implications on teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. nature of human beings from the religious and biological perspectives. different stages of development. Western and Eastern philosophy of education. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the child’s learning environment. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the developmental process of a child. This course consists of the development of Islamic.

etika. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. teori. leadership and roles of teachers. teacher politeness. penghasilan. multicultural relationship skills and issues. akauntabiliti dan kesantunan guru. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. theories. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. types of guidance and counseling services. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. characteristics of a teacher as a professional. needs. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. peringkat perkembangan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. ethics and accountability. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. stages of teacher development. selection. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. utilization and evaluation of educational media. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. pemilihan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. integration of information and communication technology in teaching and learning. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. peranan guru biasa sebagai pembimbing. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. practices and development of educational technology. This course discusses concepts. communications skills. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course discusses the concept of a profession. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . production. application of technical skills in using various instructional media. kepemimpinan dan peranan guru. kemahiran berkomunikasi. management of educational media and resources. pengurusan media dan sumber pendidikan. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. penggunaan dan penilaian media pengajaran. matlamat.

innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

code-cognitive. This course describes and elaborates aspect of philosophy. forum. pendekatan. grammar translation. drill. penyerapan. inquiry. kodkognitif. pengayaan. orientasi rancangan pengajaran harian. konsep dan jenis teknik : main peranan. comunity language. daily lesson plan orientation. quiz. kemahiran membaca. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. inductive and deductive approach. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. forum. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dialogue. konstruktivisme dan kontekstual. kajian masa depan dan sistem bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. added value skills and language system. drama. kemahiran mendengar dan bertutur. kewarganegaraan. kuiz. aims. penulisan langkah pengajaran. bahasa komuniti. perbahasan. kecerdasan pelbagai. dialog. reading. perbincangan. matlamat. objektif dan organisasi kandungan. tatabahasa terjemahan dan terus. natural method. content objectives and organization. kaedah ajuk hafaz. telephone conversation and report presentation. pengisian kurikulum: ilmu. “5P” concepts. lingusitic. concept and techniques : role play. inkuiri penemuan. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pendekatan eklektik dan komunikatif. bercerita. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. the writing of teaching steps. defination. konsep penggabungjalinan. peraturan sosiobudaya. kaedah dan teknik. drama. question and answer. definisi. story telling. simulation. kemahiran belajar cara belajar. audio lingual method. kaedah natural. sumbangsaran. situational. linguistik. eklektik and communicative approach. and writing. brain storming. simulasi. method and techniques. pemulihan dan penilaian (“5P”). approaches. debate. pendekatan induktif dan deduktif. situasional.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. discussion. soal jawab. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. nilai. oral-aural. latih tubi. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . kemahiran menulis. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. oral-aural.

pembelajaran masteri. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the concepts of strategy. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konstruktivisme. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teaching method for teaching Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. application of teaching language approaches. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of value added skills. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. approaches. application of Road Safety education. Teori Huraian Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. techniques. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. application of Road Safety Education. konsep-konsep: strategi. application of teaching language approaches. This course focuses on teaching component. teknik. the concepts of strategy. konsep-konsep: strategi. constructivisme. pendekatan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. constructivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. method. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. mastery. application of learning language approach. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Huraian Bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pembelajaran masteri. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. techniques. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. method. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. pendekatan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teknik. mastery. approaches. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . teaching method for Malay Language. application of learning language approach. kaedah. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kaedah.

assessment of learning experience. taksonomi dan domain. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. This course describes the use of internet. penilaian pengalaman pembelajaran. procedures. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. and measurement. taxonomy and domain. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. learning homepage. language skills assessment and language activities. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. pembinaan ujian. kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. conference and exhibition in ICT. ethics. use of writing tools. bengkel penggunaan cakera padat. table of test specifications. jadual spesifikasi ujian.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. project based language assessment and school based assessment. internet resources. types and method of language assessment. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. teknik pengajaran kemahiran membaca. learning CDs in teaching. linkages in application structure. virtual and video learning. penilaian bahasa berasaskan projek. preparation of teaching plan for reading skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . pengaplikasian struktur perpautan. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. on-line learning of language learning. reading skill. kemahiran menulis. teaching reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. animation in presentation. approaches and methods of teaching techniques of reading. mereksa cipta animasi. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. testing development. kemahiran mengarang. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. evaluation. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. application of information processing model. penggunaan alat pengarangan. writing skills. assessment of reading skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. pengujian dan penilaian. approach to teaching writing skills. pengajaran bahasa secara atas talian.

linguistic structure. struktur linguistik. fonem suprasegmental. applied linguistic. procedure of enrichment education programme. preparing the lesson plan of remedial session. language variation.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication transcription. paradigmatic rule. pronunciation and syllablication in Malay language. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. pronunciation and syllablication exercise. This course elaborates on phonetic and phonology theories. reflection : thinking in linguistic. enrichment education. faktor luaran. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. implementing of enrichment exercise. prosedur program pendidikan pengayaan. perbezaan pengelolaan dan strategi. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. artikulasi dan artikulator. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. segmental phonemes. This course elaborates on various linguistic fields. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. teaching practical session. alphabet and phonetic symbols. external factor. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. pelaksanaan aktiviti pengayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . huruf-huruf dan simbol fonetik. linguistic developement history. language characteristics. differences in organizing and strategy. refleksi : pemikiran dalam linguistik. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. specific ways in organizing the remedial session. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. penyediaan bahan bantu mengajan. and scientific Malay language. sejarah perkembangan ilmu linguistik. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. sesi latihan pengajaran. teaching of assessment. stylistic. linguistik gunaan. super segmental phonemes. lingistik kontekstual. variasi bahasa. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. sifat bahasa. and standard pronunciation. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. dan latihan mentranskripsi. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. contextual linguistic. phonemes. linguistik diakronik. dycronic linguistic. fonem : fonem segmental. peraturan paradigmatik. pendidikan pengayaan. articulation and articulators. This course elaborates on remedial education.

This course elaborates on semantic. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. ayat dasar. affixes in Malay language. single sentence. ambiguity and vague meanings. makna ayat. idiomatic meaning. the sentence in Malay language included phrase. verbs. dan ejaan. types of words. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. proof theory. clause. terminology and terminology construction schedule. isu bahasa terkini. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. peristilahan. lambang. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. Perkamusan. sumber istilah. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. complex sentence and sentence construction process. lexical and contextual meanings. verbs. dan kelas kata tugas. ayat tunggal. frasa adjektif. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. and the formation of new words. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. teori pembuktian. feature meaning. verb phrase. makna leksikal. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. dan pembentukan kata baharu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . ketaksaan dan kekaburan makna. semantic change. short forms. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. fitur makna. prepositional phrase. perubahan semantik. golongan kata. klausa. adjectives. Malay language word form. golongan kata kerja. frasa kerja. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. adjectives phrase. dan proses penerbitan ayat. makna peribahasa. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. kata adjektif. perkamusan. frasa sendi nama. istilah singkatan. adjectives. sejarah ejaan jawi. skema tatacara pembentukan istilah. kata kerja. imbuhan dalam bahasa Melayu. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. ayat majmuk. symbols and spelling. and functional word. jenis kata adjektif. bentuk perkataan bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. korpus bahasa.

tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. masyarakat. It discusses introduction to research methods in education. the future and the challenges of the Malay language. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. writing an action research report and article and ways of making action research data public. the study of the classical Malay language texts and its shift. dan ekonomi). planning and proposal. world view and Malay society cosmology. external influence in Malay society. concepts of action research and models. writing development of vocabulary of the Malay language. Malay language preindepence and past independence. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . modernisation and planning of the Malay language. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. and economic aspects). interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Malay culture (from political. Malay culture in literary and non literary resources. data collection methods. interprestasi data penyelidikan tindakan. social. language corpus. spelling. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. action research prosess. types of educational research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data analysis. analisis data. sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course elaborates on concept of culture. data collection considerations. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. kaedah-kaedah pengumpulan data. society. serta kebudayaan kebangsaan. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. the history of Jawi spelling. dictionary. current language issues. and translation techniques and method. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. and national culture. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. the flow and experts of the Malay language vocabulary. the history of the development of the romanise. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. importance. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. comparative literature. describes the teaching steps for every skill. and writing. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. tujuan. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. 2. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. sastera bandingan. sastera kanakkanak dan remaja. This course discusses on the methodology of teaching listening. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing skills.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). bertutur. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. literary teaching and learning techniques and activities. bertutur. aims. membaca dan menulis. speaking. discusses every component of the language skills including concepts. documentation and publication procedure of action research. reading. children and adolescent literature. and classification. speaking. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and primary school literary texts appreciation. membaca dan menulis. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. approaches in understanding primary school literary texts. kepentingan. organization an action research seminar.

It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. approaches. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. kata kerja tidak fleksi. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. types of phrases and sentences using nominative. the principles. kata kerja fleksi. nominal and verbal sentences. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. accusative and genitive. akusatif dan genitif. nouns and verbs approaches. mendedahkan kaedah. juga mendedahkan kaedah. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . nouns. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. teaching suitable syntax. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. struktur ayat namaan dan pembentukannya. al-Ma’ani dan al-Badi’. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. seruan. Ma’ani and Badi’. awzan sarfi (pola morfologi). penggunaan gaya bahasa. teaching techniques for primary school. kata terbitan. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. techniques and strategies to teach Arabic morphology. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. articles. gaya kecuali . rules and forms of Arabic Morphology.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. kata nama fleksi. verbs. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1.

zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. keistimewaan. aplikasi perisian. zaman Bani Umaiyah.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . Arabic multimedia terminology. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. various types of knowledge sources such as websites via internet. well-known poets. hasil-hasil karya penyair. combination of using text book. orators and writers. types of literature. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. Abbasy and Modern. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. early Islam. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Jahily. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. assessment book and teacher’s guide. software applications explains. iaitu zaman Jahiliyah. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. tema. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. zaman permulaan Islam. syllabus and text book. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. prose and poetry. syllabus contents and curriculum specifications. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Umayyad. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer.

the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. prosedur penyelidikan pendidikan. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. implement of the micro and macro teaching. This course exposes students to the terminology of assessment. proses penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. lesson planning. daily. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip-prinsip asas penilaian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. pengukuran. This course discusses the concept of micro and macro teaching. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. evaluation and examination of Arabic language. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. different skills.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . concepts of action research and models. data analysis. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. introduction to various types of educational research design. action research prosess. moneme. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. types of educational research. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. language acquisition theories. planning and proposal. second and foreign languages. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. morfem. communicative competency and psychological language. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. bahasa kedua dan bahasa asing. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. vowel and consonant. educational research procedure. interpreting the action research data. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. phoneme. sukukata dan kata. organization an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. It discusses introduction to research methods in education. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. syllable and word. monem. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analisis data.perancangan dan cadangan. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya.

Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. and idioms. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. 3. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. penjelasan konsep. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. dan peribahasa. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. penilaian kemahiran berbahasa arab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. pembinaan item. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pemulaan dan penutup pelajaran. the terminology of assessment. konsep penilaian. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. kosa kata. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teknik soal jawab. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). penilaian kendalian sekolah.

pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. frasa. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. komponen ayat. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. the roles and ethics of language teachers. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. questioning techniques. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. sentence structure. ciri-ciri. jenis-jenis ayat dan retorik. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . principles and objectives of teaching Chinese language. types of sentences and rhetoric. characteristics. serta konsep pengajaran mikro. This course discusses the concept. defining concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. writing reflections and understanding micro teaching concepts. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. genre and historical development. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. phrases.

memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. roles.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. latihan merancang. characteristics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course studies the concepts. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. characteristics. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. matlamat. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. mengenali dan menulis aksara Cina. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the teaching and learning methods of reading. This course comprises definitions. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. peranan. managing and implementing teaching and learning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course covers the methodology in learning. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. Constructivism Learning Theories.

This course covers the basic techniques in writing skills. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. principles. Shi. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Each topic will be followed by micro or macro teaching. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. Ci and Sanqu. This course comprises the basic concepts. proses pelaksanaan. iaitu Shi. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . dan Sanqu. i. prinsip dan fungsi.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. are selected as basic texts. This course comprises definitions. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. implementation.e. preparing the table of specification and analysing test results. methods. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. various characteristics and historical development of poetry. functions. Ci. Distinctive poems of three different types. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. dipilih sebagai bacaan asas. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. pentaksiran dan penilaian. pembelajaran Bahasa Tamil. This course focuses on the various genres relating to children. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. It discusses the importance of creative Tamil literature. analyzing items. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. In addition. cartoons. constructing the JSU. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. caricatures. menganalisis item. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. children’s literature. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . poetry in motion and folklores. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. ‘Aniyiyal’. puisi. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Besides looking at themes. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. sastera kanak-kanak. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. kepentingan dan peranan berita. kaedah pembinaan instrumen. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Topics include appreciating poetry. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. aniyiyal dan yaappiyal.

planning and proposal. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. data collection considerations. the authors and themes. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. teknik penghasilan cerpen dan novel. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. authors and themes and analysis of epics. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. concepts of action research and models. action research prosess. data analysis. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. introduction to various types of educational research design. Topics discussed include the history of classical poems.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. mengapresiasi keunikannya. prosedur penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. educational research procedure. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . proses penyelidikan tindakan. types of educational research. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education.novels. analisis data. data collection methods..

pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pre-independence era. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. interaction and social structure. devian dan kawalan sosial. deviant and social control. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. society and country.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kandungan pelbagai disiplin. penganjuran seminar. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. post-independence era. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. documentation and publication procedure of action research. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. zaman sebelum kemerdekaan. interaksi dan struktur sosial. socialisation. budaya. and the amendment of education policy in national development history. organization an action research seminar. dan kaum dan etnik. masyarakat dan negara. zaman selepas kemerdekaan. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. thematic strands. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. 5. sosialisasi. multi-disciplinary. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . and races and ethnics. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. culture.

PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. affective domains in instilling positive attitudes. doktrin pengasingan kuasa. education for sustainable development and education for international understanding. physical system and the relation with human beings. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. This course requires students to conduct practical activities. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. insan bermoral. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. doctrine of power separation. and inculcation of values through government policies. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. moral human being. types of governments – comparative studies. sovereignty. kedaulatan. moral dan etika. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. and politics and government in Islamic perspectives. teacher’s role in enhancing values. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. the existing of nation. moral and ethics. kuasa dan autoriti.tinjauan perbandingan. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. bentuk-bentuk kerajaan . kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. politics. peranan guru dalam pemupukan nilai. kewujudan negara. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. human interaction with the environment and natural resources. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. moral dan etika. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. power and authority. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. strategies of education on sustainability in Social Studies. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. politik.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. This course focuses on values. moral and ethics.

issues in assessment. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. which is a part of practical activities in the learning of social service. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. measurement and statistics. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. evaluation and test. validity and reliability of test.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. and the role of teachers in assessment. pengukuran dan statistik. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. planning of test. perancangan ujian. and Civics and Citizenship Education. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. penilaian dan ujian. analisis items. Students are also exposed to the citizenship project. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. items analysis. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and Civics and Citizenship Education.

This course focuses on the study of economic development. types of educational research. planning and proposal. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. kemahiran pengajaran. perancangan pengajaran. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teaching skills. interprestasi data penyelidikan tindakan. economic growth factors. interpreting the action research data. data collection methods. action research prosess. sektor ekonomi dalam pembangunan. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. educational research procedure. data analysis. data collection considerations. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . the micro and macro teaching. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. rasional dan objektif. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. teaching-learning modes and techniques. economic transformation and development. pengajaran mikro dan makro. concepts of action research and models. aspek sosial dalam pembangunan. analisis data. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. pengenalan analisis wacana. lesson planning. approaches and strategies in teaching-learning. It discusses introduction to research methods in education. social aspects in development. proses penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. faktor pertumbuhan ekonomi. transformasi dan pembangunan ekonomi. economic sectors in development. problems of poverty and eradication strategies.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. and Malaysian economy and globalisation. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. prosedur penyelidikan pendidikan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. human capital investment in knowledge-based economy.

peraturan pengharmonian. pemikiran kritikal dan analisis logik. It consists of listening to intervals. strengths and weaknesses of discourse analysis. documentation and publication procedure of action research. triad. pembentukkan kaden. critical thinking and logical analysis. irregular meter. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. melodi. Penyelidikan Tindakan II . and the solutions. and objective manner. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. and discourse and social issues. triads. melodies. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. In the sight singing section. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kord. introduction to discourse analysis. 6. kegunaan analisis wacana.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. pembahagian masa tak sekata. rational. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. discourse analysis and mass media. meter dan nilai not. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. klef-alto dan tenor. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. organization an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . This course also focuses on sight singing. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. skelnada major. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. tidak lazim. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim.massa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the use of discourse analysis. penganjuran seminar. chords and cadences. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. meters and note values.

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. Other than that ornaments in music scores will be taught. fungsi muzik dalam pendidikan. irregular time division. pergerakan pembalikan kedua. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. In this course. faktor-faktor sosiologi. major. aims and the functions of music in education. formation of cadences and the recognition of figured bass. arpegio dan kord. psikologi.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pembentukan kord dominan ketujuh. progression of six four and chord progession in fifths. alto and tenor clefs. importance of music. rules of harmony. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. philosophical implications. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. matlamat. compound and irregular time. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. minor and chromatic scales and compound intervals. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. Topics given focus here are meters in simple.

exercises in scale. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. arpeggio and chord playing. kord dan pengaplikasian teori. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. accompaniment. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. a variety of singing repertoire including two part singing. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. arpegio. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . In addition. lagu lapisan. teaching and learning of singing in the music classroom. singing. Keyboard technical skills. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. This course continues from the previous keyboard I course. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. teknik pengendalian alat iringan. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. jenis rentak iringan. preparation and arrangement of percussion scores. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. students use melodic decoration in their music composition. teknik bermain rekoder soprano. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. harmoni dalam permainan repertoire kibod.

latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. broken chord.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam permainan iringan kord blok. playing with different rhythm. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. It involves aural studies in intervals. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. cadence and rhythm. melodi. latihan aural. kaden. dan konsep muzikal. melodies. plucking and strumming style. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. reading of notes. This course caters to students without knowledge in guitar playing. play block chords. irama. playing the guitar while singing. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. triads. chords. Focus is on posture. jumping chord. petikan dan cara ‘strumming’. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. aural practices. MZP3108G Alat Muzik Utama . triad. mengimprovisasikan melodi di kibod. Memperkenalkan kord.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bes alberti. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. chords and musical concepts. bacaan not. mengenal pasti jeda. MZP3108V Alat Muzik Utama . bermain gitar sambil menyanyi. kord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bermain pelbagai rentak. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. Kemahiran pendengaran. playing a wider repertoire. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.This course exposes students to various piano technical skills. melody improvisation.

nyanyian lagu. This course focuses on continuity.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. aural. alberti bass. rentak. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sight playing and a variety in repertoire.broken chords. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. In the teaching and learning of music in the classroom. permainan alat muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. artikulasi. In addidtion.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.jumping chords and chomping chords at the keyboard. petikan dan cara ‘strumming’. dynamics and performance preparation. progressing to level two in piano playing techniques. kemahiran membuat persembahan. Carl Orff and Jaques Dalcroze. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. plucking. bimbingan. singing folk songs. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Emphasis is on style development. rhythm. MZP3112G Alat Muzik Utama . music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. Penekanan kepada perkembangan stail. MZP3112V Alat Muzik Utama . articulation. to reinforcement. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. pelbagai rentak dan kod. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. bacaan not. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dinamik. strumming style with different rhythm and chords. latihan aural.

primarily on the KBSR music education syllabus. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course exposes the students to compositional devices in music education. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. sight playing and a variety in repertoire. Students’ present their respective music composition present during this course. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. perancangan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. permainan piano dalam rentak Inang. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah.rancangan harian. ciptaan ensembel rekoder. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. mingguan. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course discusses the primary school music curriculum. This course is a continuity from course vocal 1. Zapin and walking bass rhythms.pengajaran mikro. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. It comprises of preparing. planning and writing the year plan. rancangan mingguan . Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. harian . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Zapin.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. format rancangan pelajaran tahunan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi.

artikulasi. “Popular social” ensemble music. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Music in the form of dance. rhythm. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. This course focuses on macro teaching sessions. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. analisis skor. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . langkah-langkah pengajaran makro. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Style. practice to reflect and write on the work carried out. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.MZP3115G Alat Muzik Utama . articulation. dan pengalaman praktikal salah satu genre. penekanan kepada perkembangan stail. MZP3115V Alat Muzik Utama .Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . This course is a continuity from course vocal II. rentak. planning of macro teaching sessions. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Muzik Bentuk Tarian Utama. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. dynamics and complex skills are developed as the course advances. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. perancangan sesi pengajaran makro. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. bengkel.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Muzik Ensembel Lain. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. dinamik. Muzik Ensembel Sosial Popular. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi .

This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. students are exposed to different music genres through listening activity. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. sight playing and a variety in repertoire. music genres materials are selected from traditional classic music. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. piano playing techniques. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. memimpin. workshops and practical experiences. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. On this higher level. score analisis.music and solo instrumental music. This course focuses on vocal diction techniques. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. lawatan ke program konsert / persembahan. MZP3118V Alat Muzik Utama . ensembel instrumental. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. instrumental ensemble. conducting and attending program concerts/performance. Alat Muzik Utama .Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. teknik persembahan. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . video watching or live performances.

MZP3121G Alat Muzik Utama . Classical. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. karya dan stail dengan lebih mendalam. Romantik. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. genre and compositional styles. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Baroque.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. classic. romantik.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Abad ke 20 dan Jazz. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Klasik. India. discussions are held to analyse aspects of music genre. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . romantic and the 20th century eras with different music genres. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Barok. Jepun. Romantic. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. styles and composers music scores from Renaissance. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre. 20th century and Jazz eras. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. klasik. India. Thailand and Africa. Japan.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.

perancangan dan cadangan. planning and proposal. data collection methods. documentation and publication procedure of action research. interprestasi data penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. educational research procedure. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. 7. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. action research prosess. prosedur penyelidikan pendidikan. the role of technology and music software in the production of music composition. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analisis data. It discusses introduction to research methods in education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. MUSIC ACE. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. kaedah-kaedah pengumpulan data.

appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course covers the concepts. analisis asas seni reka dalam karya.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. developmental stages of children’s art.philosophy. This course focuses on introduction to visual language. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. kreativiti. art of various cultures. India. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . and visual expression. children’s creativity and imaginations. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. China. comparative studies of basic design concept in visual arts. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. creativity. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Jepun dan Barat. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. influence and background of various cultures. analyzing basic design concept in visual art works. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. stimulus and factors that affect children’s art. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. distinguished educationist and researchers in children’s art. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. aesthetics.

Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pattern-Making and Designing. matlamat. Modelling and Constructing. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Membuat Corak dan Rekaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . konsep 5P. specifications of the syllabus. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. as well as Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. peranan guru PSV. management of outdoor and indoor activities. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. the importance of curriculum development.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. huraian sukatan pelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. subject matter. the roles of the VAE teachers. kepentingan perkembangan kurikulum. goals and objectives of the VAE curriculum. lesson planning. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. objektif kurikulum. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. content and themes in producing art works for the four areas. resource and teaching aid management. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. persediaan mengajar. bahan. that is: Drawing and Picture Making. the 5P concept. Membuat Corak dan Rekaan.

PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Mengenal Kraf Tradisional. applying creativity and artistic process in producing digital art works. pengajaran mikro dan makro. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing.Membentuk dan Membuat Binaan. approach. multimedia dalam PSV. Introduction to Tradisional Crafts. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . perancangan dan persediaan mengajar. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Practical activities cover the use of multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. pengenalan multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. micro and macro teaching. strategy. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. strategi. as well as teaching and learning resources. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course covers the learning theories. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. lesson planning. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. pendekatan.

seni oriental. oriental art. western art. mark schemes. jenis-jenis pentaksiran. pelbagai fungsi lukisan. tools and materials. types of assessments. alat dan bahan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. pendekatan dan kaedah lukisan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah pentaksiran PSV. proses penyelidikan tindakan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. approaches and methods. methods and forms of assessment. This course covers the introduction to the art history in western art. peraturan memberi markah. apresiasi karya seni barat. aims of assessment in VAE. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. This course covers the types of drawings . tujuan pentaksiran PSV. drawing techniques. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . teknik menghasilkan lukisan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. various functions of drawings from various genres and culture. interprestasi data kajian tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. seni oriental. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. analisis data. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. kaedah-kaedah pengumpulan data. bentuk pentaksiran PSV. considerations and perceptions in drawings. various approaches in the appreciation of visual art. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pertimbangan dalam pengumpulan data. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan.

documentation and publication procedure of action research. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. introduction to various types of educational research design.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. data analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . planning and proposal. types of educational research. This course covers the management and organisation of art projects. implementing art projects. Penyelidikan Tindakan II . action research prosess. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. planning art projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. data collection methods. interpreting the action research data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. data collection considerations. organization an action research seminar. concepts of action research and models. 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It discusses introduction to research methods in education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. educational research procedure. making feedback reports and taking further actions. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. penganjuran seminar. management and organisational process of art projects. the importance and fundamental knowledge of art projects.

aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. memorising and interpreting of the Quranic verses. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. This course focuses on strategy. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. application of ”tajwid” rules in reciting. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. lesson planning and practical teaching. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. the usage of text books. lesson planning and practical teaching. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.6. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. the strategies. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. approach. teachers guide book.

lesson planning and practical teaching. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.6. lesson plans and practical teaching. exposure to planning and implementing teaching strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Ibadah.6. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6. lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Akhlak. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kemahiran menulis khat. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Sirah. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kajian teks jawi klasik dan moden.

w. sebagai seorang pendidik. types and field of testing. bidang pembelajaran yang diuji. perancangan pengajaran mikro. bentuk penilaian. This course emphasizes on selection of topics. tables of specification and PAFA assessment. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. bahagian amali. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . basic skills. pembinaan item Pendidikan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. assessment and evaluation in Islamic education. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.a.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. It also discuses the teaching strategies . micro and macro teaching concepts. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. measurement. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. pembinaan bahan sumber. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. This course focuses on concepts. This course focuses on the “dakwah”.w. analysis of the Prophet Muhammad s. dan tokoh ilmuan Islam.’s special traits. item building.a. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. according to the Islamic education syllabus for primary schools. contoh dan pelaksanaan. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan.a. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia.w. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. analisis sahsiah Rasulullah s. planning and practical teaching. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.

their main topic of discussions. analysis and justification on issues related to fiqh studies.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. data collection methods. methodology in fiqh. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. It discusses introduction to research methods in education. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. concepts of action research and models. prosedur penyelidikan pendidikan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I . This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. introduction to various types of educational research design. the impact of faith in life. pertimbangan dalam pengumpulan data. penganjuran seminar. ekonomi Islam. data collection considerations. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. and issues of deviance in “aqidah”. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. animal slaughtering. Islamic economy and management of properties in Islam. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kaedah Fiqh. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . action research prosess. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. sembelihan dalam Islam. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. interprestasi data kajian tindakan. planning and proposal. educational research procedure.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. data analysis.

related fitness. organizing an action research seminar. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the acquiring of skills in the track and field event. Bunker and Thorpe Model 1982. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the component of health. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . This course includes concepts and definition of total fitness. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengelolaan permainan dan teknik permainan. training methodology for physical fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. management. model Bunker and Thorpe 1982. This course stress on rules and regulations. jadual latihan kecergasan fizikal. documentation and publication procedure of action research. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. 9. motor-related physical fitness componen. pengurusan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. permainan kanak-kanak. training schedule of physical fitness. basic movement concept. organizing games and techniques. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. konsep pergerakan asas. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. teaching and learning of basic movement. kemahiran acara padang. training principles of physical fitness. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. physical fitness and the importance of physical fitness. kemahiran acara balapan. children’s games. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the interpretation of curriculum. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pemilihan jenis-jenis ujian. pendidikan jasmani dan sukan. penganalisisan perlakuan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. the aspects of managing. selecting test. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. The course helps student to develop different type of tests. Students will be exposed to different types of research in health. This course includes the concept of test. aspek pengelolaan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. pengurusan. analysis and interpretation. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. measurement and evaluation in physical education and sports. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Emphasis given to the concepts of physical education. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pembinaan ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. analyzing performance.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing. physical education and sports. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

This course includes sports psychology and sports sociology. penetapan matlamat. pencegahan kecederaan dalam sukan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. sociology theories in sports. the definition of sports sociology. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. sports history. kaedah-kaedah pengumpulan data. kebangkitan. analisis data. child psychology development via sports. sports and children. peneguhan. prosedur penyelidikan pendidikan. mengangkat dan membawa pesakit. kecederaan kulit. teori sosial dalam sukan. types of educational research. sports and economy. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pendarahan terbuka. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . interprestasi data kajian tindakan. data collection methods. motivasi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sukan dan ekonomi. personaliti. kecederaan bahagian tangan. sukan dan kanakkanak. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. asma dan serangan jantung. sukan dan media. terdedah kepada haba yang melampau. prinsip asas pertolongan cemas. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. data collection considerations. sukan. arousal. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. interpreting the action research data. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports and media. planning and proposal. socialization in sports. educational research procedure. kaki. deviasi dalam sukan. definisi sosiologi sukan. deviation and aggression in sports. pressure and anxiety in sports. pertimbangan dalam pengumpulan data. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. action research prosess. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pendekatan rawatan kecederaan. kecederaan tisu lembut. motivation. burn out and overtraining in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. pengsan. perancangan dan cadangan. badan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. keganasan dalam sukan. reinforcement. maklumbalas. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. data analysis. perubatan sukan dan jurulatih sukan. goal. feedback. kepala dan mata. sports personality.

They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. nombor nyata dan nombor kompleks. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. documentation and publication procedure of action research. basic principles of first aid. approach in treatment of injury. faint. principles in managing fracture. legs. there is a further exploration into the sets of natural. skin injury. real and complex numbers. asthma and heart attack. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. exposure to extreme heat. irrational. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In the process. open wound. nombor bukan nisbah. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. body. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. rational. organizing an action research seminar. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. sports. In addition.This course discusses the basic concept of sports injury. 10. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . injury to the hand. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. head and eyes. penganjuran seminar. airways and cardiopulmonary resuscitation. lifting and carrying of patient. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. Pelajar didedahkan kepada makna. sports medicine and coaches of sports. nombor nisbah. soft tissue injury. prevention of injury in sports. Semasa proses pembelajaran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

heuristic algorithms and methods of sorting. In addition. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . graf. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. algoritma. It provides information about introduction to decision mathematics. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. It discusses concepts in plane geometry . analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. chi-square test. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. algorithms. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. Selain itu. 3-dimensional geometry and conic sections. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. linear programming. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. The use of ICT e.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. ujian chisquare. networks. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. analisa laluan kritikal. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. types of searches. graphs. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry.g. rangkaian. simetri dan transformasi. symmetries and transformations. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Dalam kursus ini. pemprograman linear. critical path analysis. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.tessellations. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. teselasi. jenis-jenis carian.

using relevant mathematical ideas. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Fractions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. fractions. teaching and learning aids.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Teaching of Numbers. Pecahan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. derivatives and integrals. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. In addition. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. basic understanding of limits and limit theorem. and patterns and relationships. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. teknologi dalam matematik. Selain itu. decimals and percentages. fungsi dan graf. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. mathematics facilities and management of resources. technology in mathematics. Students will be introduced to printed materials.

Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Dalam kursus ini. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. MTE 31113 Teaching of Geometry. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pengukuran dan pengendalian data. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. pecahan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. students will learn to teach the key concepts in geometry. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. perpuluhan dan peratus.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. measurement and data handling.

pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. perancangan dan cadangan. and ways of making action research data public. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. It discusses introduction to research methods in education. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. codes and cryptography. Its contents cover mathematics in every day life. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. use of mathematical modeling in biology and ecology. interpreting the action research data. kod dan kriptografi. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. introduction to various types of educational research design. interpretasi data penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan.[Penyelidikan Tindakan I . writing an action research report and article. action research process. classical codes and ciphers. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. kod klasik dan nombor rahsia. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. types of educational research. data collection methods. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. proses penyelidikan tindakan.

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. plant nutrition. Shiffrin dan Baddeley. pembiakan haiwan. Bruner’s learning theory. aromatic compounds. pendekatan konstruktivisme. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. perkumuhan tumbuhan. aldehydes and ketones. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. perkumuhan haiwan. nutrisi tumbuhan. perkembangan kanak-kanak. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. struktur sel dan fungsi. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. carboxylic acids. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . fuel. explores the nature of science. understanding children’s ideas in science. plant respiration. animal excretion. food and wellbeing. esters and amides. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. It explores the nature of life. nutrisi haiwan. animal respiration. bentuk sains dan mempelajari sains. how children learn science. teori pembelajaran Bruner. teori pembelajaran Gagne. information-processing theory-Atkins. plant excretion. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. animal nutrition. teori pembelajaran tingkah laku. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . memahami idea kanak-kanak dalam sains. alloys. assessing children’s ideas and misconceptions in science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. movement and support in animals and plant responses to stimulus. makanan dan kesihatan. respirasi haiwan. teori pemprosesan maklumat-Atkin. animal reproduction. cellular respiration in plants and animals. pembiakan tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. tumbesaran. the constructivist approaches. teori pembelajaran Ausubel. Behaviourist learning theory. the nature of science and how children learn science. Shiffrin and Baddeley’s. respirasi tumbuhan. alcohol. Gagne’s learning theory. understanding children’s development. growth. synthetic polymers and plastics. cell structure and function. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. cara kanak-kanak mempelajari sains. ores and minerals.11. ethers and amines. what do children need to help them learn through constructivism. Ausubel’s learning theory. plant reproduction. meneroka ciri-ciri sains.

bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. bijih dan galian. sebatian beraroma. electrical circuits in the house. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. pengajaran sains sekolah rendah. isu-isu dalam pendidikan sains. asid sulfur dan asid nitrik. issues in science education. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. penjanaan dan transmisi elektrik. applying Newton’s laws in everyday life. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sulphuric acid and nitric acid. litar elektrik dalam rumah. menggunakan cahaya. gerakan planet dan satelit. polimer semulajadi dan kertas. getah. bahan komposit. ester dan amid. aloi. the basic science process skills and integrated science process skills. kegunaan elektronik dan semi konduktor. using light. primary science teaching. motion. composite materials. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. bahan bakar. Malaysian primary science curriculum II. use of electronics and semi-conductors. asid karboksilik. muzik dalam fizik. alkohol. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. thermometry and thermometers. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . polimer tiruan dan plastik. perusahaan penyediaan ammonia. teaching and learning strategies for primary science. gerakan. work and machines. eter dan ammina. planetary and satellite motion. kerja dan mesin. physics and measurement in everyday life. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. electricity and magnetism at work.ammonia. aldehid dan keton. teaching science for all children and science for exceptional children. soaps and detergents. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. rubber. natural polymers and paper. the physics of music. sabun dan detergen. daya dalam cecair. generation and transmission of electricity. acquiring manipulative skills. termometeri dan termometer. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. forces in fluids. memperolehi kemahiran manipulatif. Malaysian primary science curriculum I. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

thermochemistry. pemuliharaan ex situ. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. purpose of assessment. rancangan mengajar harian. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. animal diversity. hukum pertama termodinamik. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. genetic diversity. elektrokimia. ancaman terhadap kepelbagaian. hasil-hasil pembelajaran. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. merancang pelajaran. pemuliharaan in situ. objektif pembelajaran. dan nuklear kimia. It explores about energy. planning a daily lesson plan. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . learning objectives. test design and construction. electrochemistry and nuclear chemistry. definition of terms. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. kepelbagaian biologi. It explores about ecosystem. faedah ekosistem. types of assessment. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. areas of assessment in primary school science. acoustic ecology and biodiversity collection submission. kepelbagaian tumbuhan. merancang rancangan pelajaran harian. pemahaman tentang trenda populasi. daily lesson plan. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. threats to biodiversity. microteaching skills and macro teaching. writing lesson plans. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. biodiversity. plant diversity. the first law of thermodynamics. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. ekosistem. assessment tools. sistem-sistem utama dan angkasa. origins and its major systems and space: the solar system. kepelbagaian genetik. It explains about lesson planning. sistem solar. asal usul . termokimia. tenaga. understanding population trends. ecosystem services. bumi: struktur. in-situ conservation. The earth: structure. outer space. learning outcomes. ex-situ conservation.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. menulis rancangan pelajaran. kepelbagaian haiwan. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space.

science teaching and learning resources. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. project-based learning design. Technology and Society (Sains. rekabentuk dan pembinaan ujian. rules and safety in the laboratory. pentadbiran ujian. administration of test. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengurusan makmal sains. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengawetan spesimen biologi. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . analisis skor ujian. prosedur penyelidikan pendidikan. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. teknik-teknik asas makmal. educational research procedure. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. alat-alat pentaksiran. matlamat pentaksiran. data collection methods. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. bentuk-bentuk pentaksiran. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. safe handling of scientific materials handling of chemicals. data collection considerations. action research process. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. planning and proposal. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. kaedah-kaedah pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. project-based learning for conservation.assessment. technology and society. technology and society. basic laboratory techniques. proses penyelidikan tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. concepts of action research and models. innovation and inventions. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. penskoran pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. interpreting test score and forms of examination. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. definisi istilah. SCE3114 Science. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. marking and moderation of test scripts. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. issues relating to science. analysis of test score. preservation of biological specimens. It will discuss about management of science laboratory.

12. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. isu-isu yang berkaitan dengan sains. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Technical And Vocational Education System. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Philosophy Of Technical And Vocational Education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan tentang sains. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. teknologi dan masyarakat. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. The Evolution Of Technical And Vocational Education. the career path and the future of Design and Technology. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. project-based learning for additives in food. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. project-based learning for pollution and its effect on human health. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. project-based learning for endurance of resources. pembaharuan dan penciptaan. documentation and publication procedure of action research. Proses Perancangan.energy in the biosphere. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. implement the planning and evaluation process. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Management And Administration In Technical And Vocational Education.

This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. sifat bahan mentah. bahan hiasan dalaman dan luaran. pengurusan kurikulum. planting. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. dokumentasi dan penyimpanan rekod. inovasi kurikulum. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. interior and exterior decoration. perkembangan industri pembuatan tempatan. barangan logam dan kelengkapan. planting vegetable hydroponically. perlaksanaan kurikulum. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. care of ornamental crops and landscape. penanaman sayursayuran secara hidroponik. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. selection and preparation of field for vegetable planting. handling of products. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. implementation. skills on constructions of wood and metal based project. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. evaluation. reka bentuk kandungan. penanaman. design curriculum. planting. propagation. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. asas pembinaan produk. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . curriculum management and innovation. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. documentation and record keeping. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. teori dan modelmodel kurikulum. raw materials and its characteristic. accessories. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. plant care.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. perancangan. planning. penilaian. theory and models of curriculum development. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. jenis-jenis bahan mentah. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman.

This course covers topics related to fabric studies and cloth design. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. Teaching and learning approaches. strategies. teaching method and techniques will also be introduced. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. hemlines and. seni reka pakaian. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. proses jahitan. membina robot aras teknologi rendah. design printed circuit board. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. mereka cipta stail pakaian. openings. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . asas elektronik berdigit. gathers and.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. necklines. strategi. Topics related to sewing processes include fasterners. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. computers and robotics basic component. merekabentuk PCB dan projek elektronik. motor. asas komputer dan rangkaian. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. asas penyenggaraan komputer. domestic wiring. pleats. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. pendawaian satu fasa. This course also emphasizes design of garment styles. mendawai litar pendawaian domestik. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. kajian fabrik. kaedah dan teknik pengajaran. the preparation of work records and dress making. pengujian. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pedagogical elements and assessment. sleeves.

penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. dan kerja-kerja amali masakan. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. business law. various methods of evaluation. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pest breeding. electronic commerce ( E–commerce). pembentukan dan pelaksanaan ujian. pengurusan dan penjagaan harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. item development. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. prinsip memasak dan tatasajian. perancangan pentaksiran. penyediaan makanan. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. undang-undang perniagaan. pedagogi. kewangan. basic statistic. selection and preparation of aquarium and cage. housing and equipments for pet rearing. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. teknologi dalam penyediaan makanan. marking scheme and mark analysis. interpretation as well as report writing on assessment. types of evaluation and the usage of data & interpretation.dagang ). keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. pembinaan item ujian. selection of pets and ornamental fish. analisis item ujian. preparation and keeping of documentation and records. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan dan pengendalian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. reka cipta masakan. pembiakan ikan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. test specification table. finance.dan penilaian. management and daily care of pets. Discussion on validity and reliability of evaluation format. perniagaan elektronik ( E. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish.

educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. It discusses introduction to research methods in education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. rules and regulation in workshop management. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. aplikasi lukisan 3D (wireframe. types of educational research. punca dan pencegahan kemalangan. table setting. preparation of food. workshop design. design of food preparation pedagogy and cooking practice. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. analisis data. cooking principles and. organization and management.This course covers topics on food sanitation. data collection considerations. concepts of action research and models. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. pengurusan personel. technology in food preparation. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . tempat alat tulis. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. best practices on workshop safety. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. financial management. prosedur penyelidikan pendidikan. causes and prevention of accidents. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. interprestasi data kajian tindakan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. reka bentuk bengkel. pengurusan dan pengendalian bengkel. materials and tools management. action research prosess. aplikasi lukisan 2D. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. pengurusan bahan dan alatan. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. pengurusan kewangan. planning and proposal.

prosesses and planning project. 13. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. processes and planning. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. the transition from home to nursery/preschools. This course emphasizes on product development and principle. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. proses dan perancangan projek. 3D design. documentation and publication procedure of action research. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Children’s Right. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. penganjuran seminar. 2D drawing. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. product architecture. industrial design and design for manufacturing. This course emphasizes on product design with computer aided. This course covers the introduction to early childhood education. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Act 308 and Act 550. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. views and ideas of earlier scholars of childhood education. the integration of project base learning assessment. Akta 308 dan Akta 550. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. design and managing project such as chair. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. layout of interior design and pet’s house . growth and child development.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. the history of early childhood education. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. reka bentuk industri. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. factors involve in language development. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. persekitaran. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. the National Preschool Curriculum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. language activities and also assessment in preschool education. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the environment. activities for physical development in preschools. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. methods in teaching and learning language at preschool. teaching and learning techniques in preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. children health and safety measures and also sex education in preschools. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. curriculum of language and communicative development. penjagaan kesihatan kanak-kanak. children diseases and preventive measures.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. PRA3103 Perkembangan Fizikal. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. developing confidence to face challenges in everyday life. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. This course includes understanding of the cognitive development of young children. music and movement. learning of early science and mathematics components at preschools. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course covers the introduction to creative development. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. processes of creativity and teaching approaches. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. sosiodrama. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . planning of activities and programs for science. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. merancang aktiviti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. perancangan program sains. pengurusan dan aktiviti. seni boneka dan sastera kanak-kanak. teori perkembangan moral. aspects of children’s creativity which involve visual arts. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. management and activities.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. understanding and managing children’s emotion. puppetry and children literature. socio drama. muzik dan pergerakan. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pembelajaran sains di prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. development of sosial skills and prosocial behaviors.

theories on moral development. ciri-cirinya. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. melaksanakan perekodan. objektif. The focus is on the factors due to the disability. curriculum management. data recording and compiling. This course discusses in general the children with special needs at preschool. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . importance and principals of authentic assessment in preschool education. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. data collection based on observation. merancang prasekolah.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. building and managing preschool education centers. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. the classification of special needs children. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. dan perbezaan individu. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. and spiritual and moral development activities as well its learning center. identification of Islamic education and moral curriculum. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. objectives. data analysis. penganalisisan. reports and follow up actions based on data collection. This course includes the concepts. characteristics. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penyimpanan. children’s assessment and evaluation planning. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang.

action research process. interpreting the action research data. ways on improving family. matlamat. analisis data. safety and diet management. types of educational research. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. keselamatan dan pemakanan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. kecekapan hubungan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. This course covers the theories and perspective. prosedur penyelidikan pendidikan. educational research procedure. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. values and customs. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It also includes family surrounding. proses penyelidikan tindakan.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. concepts of action research and models. health. community and education institution. kaedah-kaedah pengumpulan data. aims. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. hubungan keluarga. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. data collection considerations. konsep kepimpinan dan perwatakan. komuniti dan institusi pendidikan. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. family relationship. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. nilai dan budaya. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. pengurusan kesihatan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . interpretasi data penyelidikan tindakan. data analysis.

pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. organizing an action research seminar. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. causes.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. punca masalah. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa dan pertuturan. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course looks into communication. komponen-komponen dalam bahasa. strategies of behaviour modification and issues concerned. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. speech and language. bahasa kanak-kanak terencat akal. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. language development theory. language for children with emotional and behavioural problems. documentation and publication procedure of action research. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. language for children with sensory. education programmes provided and issues arise in educating these children. language for autism children. strategi pengurusan tingkah laku. types of problematics behaviour. teori dan model tingkah laku. penganjuran seminar. 14. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. characteristics. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. handicapped children language. component in language. proses perubahan tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. ciri-ciri.

writing skills. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. lesson plan. study of the syllabus.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir bacaan. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. reading. latihan aktiviti. This course discusses language and communication. pengajaran tatabahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. latihan pengajaran tatabahasa. kemahiran menulis. membaca dan menulis. amali: aplikasi aktiviti bahasa. social skill and behaviour assesment. This course covers the important of assessment in special education. kemahiran mendengar. writing and mathematic assesment. listening. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. speaking. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. mentaksir bahasa lisan. practical: application of language activities. kemahiran membaca. kajian sukatan pelajaran.the ability of basic learning assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. teaching of grammar. reading. approaches and language learning. reading and writing skills. bertutur. oral language assesment. production of teaching aid for language skills and micro teaching. syllabus studies. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . develop learning material. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. speaking. perancangan pengajaran harian. kemahiran lisan. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. pendekatan dan pembelajaran bahasa. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa.

assessment of Mathematics skills. play and altenative. ethics and classroom management. keusahawanan. seni visual. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. pertuturan. kemahiran memasak. types of therapy: physio. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. activities in Mathematics teaching. therapy . hidro. kemahiran pertukangan. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. music and singing. teaching aids production. pertuturan. functional Science for learning disabilities students. visual art. muzik dan nyanyian. kajian sukatan pelajaran. persediaan mengajar. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. permainan. self-protect. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. amali: terapi . pergerakan kreatif. permainan dan alternatif. permasalahan penguasaan Matematik. and micro teaching. visual art. problems of learning Mathematics. pasir dan alternatif. hidro. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. strategies in teaching Mathematics. hydro. peraturan dan keselamatan di bengkel. pergerakan kreatif. occupational. teaching aids for Mathematics. seni visual. gardening. penilaian kemahiran Matematik. teaching and learning Science.physio. strategies and activities in Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. Mathematics syllabus sudy. basic skills of Science process. cara kerja. functional Mathematics for learning disabilities. speech. kemahiran berkebun. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. teaching aids. kemahiran urus diri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 .Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. home living. pengurusan rumah tangga. keselamatan diri dan adab bertatasusila. muzik dan nyanyian. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. expression art. jenis-jenis terapi: fisio. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. expression art. kemahiran hidup untuk berdikari. teaching aids and micro teaching.fisio. lesson planning. practical: application of strategies in teaching Science. play and altenative. sewing. music and singing. penyediaan rancangan pengajaran. cara kerja. assessment of Science skills. kemahiran jahitan. hydro. syllabus study. rearing pet. cookery. speech. occupational. strategi dan aktiviti Matematik. bahan bantu mengajar Matematik.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. pendekatan bilingual-bicultural. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . bentuk program intervensi awal. types of early intervention. combination of oral and manual communication. This course covers the important of assessment in special education. reading. English Grammar. oral language assesment. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. bilingualbicultural approach. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. menjalankan sesi soal jawab. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. story reading. menjalankan sesi nyanyian. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir bacaan. khidmat sokongan. meliputi: Tatabahasa Melayu. mentaksir bahasa lisan. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. support services. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). social skill and behaviour assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. singing session. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. parents role in early intervention. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. questiona answer session. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. needs for various communication methods. writing and mathematic assesment. membaca petikan/bercerita. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. manual communication among children with hearing-impaired .kanak bermasalah pendengaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. Malay language grammar. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran.the ability of basic learning assessment. English Grammar. classification communication methods.

use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. ear anatomy and listening process. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. audiometry. program kemahiran auditori. basic language knowledge of conversation. This course focusses on speech acquisation among children. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. audiometri. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. achievement level assessment. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. assessment instrument of speech achievement. simulating teaching and learning language sessions. speech diability among children of hearing-impaired. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. penggunaan sistem FM. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. reading and writing teaching method. implan koklea.type of hearing-impaired and its effect. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. anatomi telinga dan proses pendengaran. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. listening amplication. practical: implement language tests. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. amali : melaksanakan ujian bahasa. jenis masalah pendengaran dan kesannya. kaedah pengajaran penulisan. amplikasi pendengaran.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of mastering language. kaedah pengajaran bacaan. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. auditory skill programme. perbualan asas pengetahuan bahasa. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. This course covers topics of accustic. remedial programme planning. general strategy in overcoming speech problem. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik.

amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. assessment of learning resources. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. use of FM system. prinsip dan etika kerja sosial. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . practical: developing and managing Mathematics. Science and Local Studies learning resources. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. cocklea implant. multi disciplinary services offered at the CBR. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Sains dan Kajian Tempatan. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. types of educational research. kaedahkaedah pengumpulan data. principle social work ethics. penilaian bahan sumber pembelajaran. community-based rehabilitation programme. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. types of learning resources. program pemulihan dalam komuniti. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. proses penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. basic hearing test and audiogram assessment. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. educational research procedure. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. text books and newspapers as learning resources. analisis data.maintaining individual hearing aid. It discusses introduction to research methods in education. interpretasi data penyelidikan tindakan. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah.

administration of special education programmes in Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. classroom management. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. documentation and publication procedure of action research.concepts of action research and models. keluarga dan masyarakat. organisational structure of special education in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. special education programmes in Malaysia. organizing an action research seminar. penganjuran seminar. action research process. planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. interpreting the action research data. pengurusan bilik darjah. data analysis. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. data collection considerations. role of teachers of special education. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. sebab-sebab masalah penglihatan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. 16. peranan guru Pendidikan Khas.

PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. cara mengatasi masalah penglihatan. handicapped children language. cooking skills. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pengurusan diri. kemahiran membeli dan menyimpan barang. practical :cooking. komponen-komponen dalam bahasa. teori-teori perkembangan bahasa. the role of parents and community. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. adaptasi persekitaran di dapur. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. recreation and adaptive physical education. language for autism children.blindfold. pengurusan rumah. using blindfold and implementation of activities and simulation. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. visual skills training . factors of Children with Visual Impairment. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. kemahiran penglihatan. punca-punca masalah penglihatan. bahasa dan pertuturan. development of children with visual impairment compare with the normal children. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . pelbagai pentaksiran penglihatan. skills of buying and stock keeping things. bahasa kanak-kanak terencat akal. self and house keeping management. language development theory. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. introduction of recreational activities and modify physical education. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. language for children with emotional and behavioural problems. language for children with sensory.use of other sensors. This course looks into communication. self management. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. the visual process and causes of visual impairment. various visual assessment methods and children with low vision report. This course covers important concepts in field of living skills. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. speech and language.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. bahasa kanakkanak autisme. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . component in language. adaptasi kaedah persediaan memasak. dan laporan mata.

latihan menulis pindah. social skill and behaviour assesment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir bahasa lisan. trancsribing exercise. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. practise Braille. bentuk program intervensi awal. computerized braille. Kursus ini melliputi huruf. mentaksir bacaan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. oral language assesment.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. simple upper groupsigns. latihan braille. simbol huruf.the ability of basic learning assessment. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. final groupsigns. khidmat sokongan. practical:Bahasa Melayu braille code system. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. types of early intervention. support services. and enrichment exercise. lower groupsigns. amali: sistem kod braille BM. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . peranan ibu bapa dalam intervensi awal. kaedah menulis pindah. parents role in early intervention. huruf terbitan. This course covers the important of assessment in special education. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. komputer braille. writing and mathematic assesment. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. slate and stylus. wordsigns. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. transcription of braille exercise. composite signs initial wordsigns. gabungan akhir huruf. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. lower wordsigns. reading. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children.

principal dan terminology in orientation dan mobility. Kursus ini meliputi simbol nombor. mobility techniques with guidance. community-based rehabilitation programme. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. geometry. use ICT and other appropriate special aids. mobility techniques without guidance. quantities. This course covers the planning. indices. geometri. educational needs of children with multiple handicaps. algebra. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. adatasi kurikulum. basic Mathematical operation. kuantiti. micro and macro teaching. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. adaptation of curriculum. teknik bergerak tanpa pemandu celik. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. orientation and space. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). penggunaan teknologi. This course discuses introduction of orientation and mobility. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. individu. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. multi disciplinary services offered at the CBR. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . logarithms. principle social work ethics. orientasi dan ruang.This course covers the numeral signs. program pemulihan dalam komuniti. white stick and other mobility equipment. prinsip dan etika kerja sosial. teknik bergerak dengan pemandu celik. matrices and enrichment exercises in theory and practical. operasi asas matematik. amali : kaedah pengajaran braille. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. sets. logaritham. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. and hands-on experience and to reinforce learning. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. kemahiran membiasakan diri. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. prepare teaching aids. ganda dua. pengajaran dan pembelajaran murid buta. algebra.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. It discusses introduction to research methods in education. pengurusan bilik darjah. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. concepts of action research and models. kaedahkaedah pengumpulan data. organisational structure of special education in Malaysia. analisis data. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interpreting the action research data. action research process. types of educational research. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. role of teachers of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. data analysis. peranan guru Pendidikan Khas. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. special education programmes in Malaysia. introduction to various types of educational research design.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. planning and proposal. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. administration of special education programmes in Malaysia. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. classroom management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

component in language. psikologi perkembangan murid pemulihan. speech and language. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. bahasa kanak-kanak terencat akal. studens profile. organizing an action research seminar. management of remedial education program. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with emotional and behavioural problems. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. documentation and publication procedure of action research. language development theory. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. bahasa dan pertuturan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 17. This course looks into communication. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. bahasa kanakkanak autisme. historical development of remedial education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. remedial students’ behavioral management. pengurusan program pendidikan pemulihan. language for children with sensory. handicapped children language. teori-teori perkembangan bahasa. profil murid pemulihan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. This course discusses basic remedial education. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. program pemulihan dalam dan luar negara. penubuhan kelas pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. development physchology for remedial students. sejarah perkembangan pemulihan. language for autism children.

ujian diagnostik masalah pengamatan. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. types of perceptions. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. kaedah pengajaran matematik. pengurusan program disleksia. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. diagnostic test. instruments for identifications of students.oral assessment. support services. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course focuses on introduction of perception. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. causes and strategies to overcome the problems. kaedah pengajaran bahasa. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. amali: pelaksanaan ujian. and mathematics assessment. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. perkembangan kanakkanak disleksia. strategies to overcome the problems. mentaksir bacaan. writing skill assessment.remedial education program. the basic ability assessment. individual planning education. behaviour assessment. jenis-jenis pengamatan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. forming of remedial class. practical:. mentaksir bahasa lisan. social’s skill assessment. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia.. the role and characteristics of a remedial teacher. development of dyslexia chilldren. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. method of or information process. assesment and evaluation of dyslexia children. method of teaching mathematics. practical: assesment implementation. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. management for dyslexia program. reading assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

application strategies in teaching and learning. comprehension. writng skill aids. rancangan pengajaran dan pembelajaran. reading and comprehension. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pelaksanaan kemahiran mengarang. pelakasanaan kemahiran mengeja. syallabus studies. spelling skill. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. kemahiran mengarang. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. diagnostic test instrument. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. terapi cara kerja. terapi seni visual. comprehension skill. music and singing therapy. oral skill. Pratical: construction of mathematics. terapi hidro. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. spelling skill. amali: pelaksaan kemahiran menulis. rancangan pengajaran dan pembelajaran. This course discusses the development and language skill. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. kemahiran membaca. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. ejaan dan menulis karangan. membaca dan kefahaman. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. reading and comprehension. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. assessment in mathematics skill. learnings aids. amali. practical: the implementaion of oral strategies. This course discusses the introduction of therapy . expression art therapy. hydro therapy. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. play therapy. terapi pergerakan kreatif. practical: the implementation of writing skill. teaching aids for mathematics and lesson plan. terapi pertuturan. terapi main. kemahiran lisan. assesment and evaluation in writing skill. spelling and comprehension and lesson plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . bahan bantu belajar. jenis-jenis terapi. assesment and evaluation for oral skill. terapi muzik dan nyanyian. kemahiran kefahaman. strategies in teaching remedial mathematics. amali: terapi fisio. mathematics competencies.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. types of therapy. art therapy. practical: physiotherapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. terapi pasir dan terapi alternatif. mathematics syallabus study. lesson plan. sand therapy and alternative therapies. membaca dan kefahaman. strategies in teaching remedial mathematics. kemahiran mengeja. This course discusses writing skill. speech therapy. reading and comprehension skills. development and acquisition of mathematics. syallabus studies. production of mathematics teaching aids and micro teaching.

practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pelaksanaan pengajaran. program pemulihan dalam komuniti. parents and community involvement and issues in social system . kemahiran-kemahiran dalam matematik. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. penglibatan ibu bapa dan komuniti. strategi pengajaran pemulihan matematik. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. segregation and integration. bahan bantu belajar. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. learning assessment. mengkaji sukatan pelajaran. communication and supeversion. dan pengajaran mikro. This course discusses strategies and placement of the student. multi disciplinary services offered at the CBR. teachers’ professionalism. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. rancangan pengajaran harian. penilaian kemahiran matematik. pentaksiran pembelajaran murid. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. proses penyelidikan tindakan. pelabelan. labeling. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prosedur penyelidikan pendidikan. profesionalisme guru. kaedah-kaedah pengumpulan data. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 .Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. students’ multiple competencies. analisis data. prinsip dan etika kerja sosial. kepelbagaian kompetensi murid. special classroom management.strategi pengajaran pemulihan matematik. community-based rehabilitation programme. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. teaching implementation. dan isu sistem sosial. principle social work ethics. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. pengasingan dan integrasi. pengurusan kelas pendidikan pemulihan.

concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. types of educational research. educational research procedure. penganjuran seminar. organizing an action research seminar. pengurusan bilik darjah. remedial education programs in schools. data analysis.education. organizational structure of Education Department in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. clasroom management. remedial teachers role. challenge and vision in management and administration in remedial education. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. interpreting the action research data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. action research process. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. data collection considerations. peranan guru pendidikan pemulihan.role of administrator in remedial education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . data collection methods. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lecturers and peers in a variety of situations. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. skills and teacher values in a guided and real life situation. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. preparing teaching aids and classroom management. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. BBM. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.

lecturers and peers in a real life situation. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. ketahanan diri. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. endurance. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Pelajar merancang. Student teachers are expected to plan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. jati diri.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pada peringkat ini. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengurusan. Integumentary system. pengelolaan permainan dan teknik permainan. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. nervous system. sukatan dan tafsirannya. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. cellular level and tissue level of organisation. jantung. model Bunker and Thorpe 1982. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem integumentari. criteria in choosing physical education acitivities. darah. organizing games and techniques. kepentingan. permainan kanak-kanak. Bunker and Thorpe Model 1982. respiratory system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. selular dan tisu organisma. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem rangka. konsep pergerakan asas. endocrine system. sistem otot. sistem saraf. sistem limfatik dan imuniti. the interpretation of curriculum. teaching and learning of basic movement. basic movement concept. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. skeletal system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. blood. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. sistem respirasi. Heart. children’s games. digestive system. management. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. lymphatic system and immunity. saluran dan peredaran darah. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sistem penghadaman. blood vessels and circulation. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. muscular system. the importance of physical education. nutrition and metabolism as well as urinary system.PAKEJ ELEKTIF 1 1.chemical level. sistem endokrina.

pengurusan permainan tradisional. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. This course discusses the management and administration of physical education and sports. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. administration of national and international sports agency. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. laws and administration of sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. values and ethics in sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. nilai dan etika dalam sukan. This course focuses on the introduction of strategies. sports development programme. 2. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. managing physical education and sports. program pembangunan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. issues in sports. pendekatan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. managing tradisional games.

faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. syllabus contents and its. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. 3. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course focuses on topics of assessment.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. and evaluation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. measurement. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. text book. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topic selecting. penilaian dan pentaksiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. membaca dan menulis. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. kombinasi penggunaan buku teks. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. bertutur. pengukuran. focusing on combination of using text book.

evaluation and examination of Arabic language. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. konsep penilaian. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. jenis kemahiran. describes the teaching steps for every skill. terminology of. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and writing skills. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . penilaian kendalian sekolah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. 4. mingguan dan semester. pembinaan item. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. assessment. speaking.This course discusses on the methodology of teaching listening. penilaian kemahiran berbahasa Arab. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. perkembangan aspek fizikal dan sosial. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.

positive approach in sexuality. storeage of dangerous product. the philosophy. emergency procedures. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . safety and environmental safety. stail pembelajaran.This course encompasses the knowledge about health sexuality. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. the learning style. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. introduction to health education. mouth health programme. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. 5. and micro teaching. safety services. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. pengenalan program kesihatan sekolah. supplementary food plan. objektif. program kesihatan mulut. method. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. free from prejudice and discrimination. safety of self. This course expose to the concept and principles of safety education. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. konsep. amalan kebersihan sekolah. physical and social growth. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. safety rules in schools. prosedur kecemasan. The course intends to give an understanding on concept. introduction to school health programme integrated approach. This course focusses the basic concepts in health education. strategies and approaches in teaching health education. sejarah. school health services. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. penyimpanan bahan bahaya. rancangan makanan tambahan. emphases on children’s health. objectives. school cleanliness practices. keselamatan diri. keselamatan perkhidmatan. behaviour. pendekatan bersepadu. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. kaedah. perkhidmatan kesihatan sekolah. history and the curriculum of health education. pengenalan pendidikan kesihatan. safe road user program and building safety. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. falsafah. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. peraturan keselamatan di sekolah.

nilai. application of Road Safety Education. content objectives and organization. constructivisme. assessment of learning experience.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. application of teaching language approaches. pemulihan dan penilaian (“5P”). jadual spesifikasi ujian. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konsep penggabungjalinan. konstruktivisme. This course focuses on teaching component. testing development. kewarganegaraan. objektif dan organisasi kandungan. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . evaluation. teknik. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kajian masa depan dan sistem bahasa. added value skills and language system. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran membaca. types and method of language assessment. techniques. kemahiran belajar cara belajar. taksonomi dan domain. kaedah. penilaian bahasa berasaskan projek. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. language skills assessment and language activities. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Huraian Bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. jenis dan kaedah penilaian bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. table of test specifications. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. aims. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for Malay Language. project based language assessment and school based assessment. This course describes and elaborates aspect of philosophy. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kemahiran menulis. Teori Huraian Bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. reading. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pendekatan. kemahiran mendengar dan bertutur. and writing. kaedah pengajaran bahasa Melayu. approaches. matlamat. Teori Pemerolehan Bahasa. and measurement. pengayaan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengujian dan penilaian. mastery. penyerapan. pembelajaran masteri. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konsep-konsep: strategi. the concepts of strategy. application of value added skills. pembinaan ujian. method. taxonomy and domain. penilaian pengalaman pembelajaran. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. peraturan sosiobudaya. 5P concepts.

analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. characteristics. followed by planning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. assessment of reading skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. preparation of teaching plan for reading skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course elaborates on listening and speaking skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. peranan.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. approaches and methods of teaching techniques of reading. approach to teaching writing skills. kemahiran membaca. Constructivism Learning Theories. This course studies the concepts. ciri-ciri. penilaian kemahiran membaca. kemahiran menulis. 6. teknik pengajaran kemahiran membaca. reading skill. teori pembelajaran konstruktivisme. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course covers the methodology in learning. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. writing skills. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. latihan merancang. matlamat. teaching reading skills. kemahiran mengarang. managing and implementing teaching and learning. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.

pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It exposes students’ to the theory. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. functions. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah. implementation. keperluan sukatan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course comprises the basic concepts. kaedah. Pendedahan juga diberi tentang teori. methods. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. proses pelaksanaan. prinsip dan fungsi.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . melaksanakan pengajaran mikro dan makro. preparing the table of specification and analysing test results. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. 7. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. principles.

kaedah pembinaan instrumen. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. constructing the JSU. With the exposure.This course exposes students to various theories. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai genre penulisan. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. In addition. aspek bacaan luas. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pentaksiran dan penilaian. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. they are expected to produce various creative texts of their own. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. analyzing items. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . penguasaan dan penggunaan bahasa. pembelajaran Bahasa Tamil. menganalisis item. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengurus dan melaksanakan projek. skills in teaching and learning. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. techniques and activities in teaching and learning. the methods of teaching and learning. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. lesson planning. types and methods of the preparation of resources. syllabus of the Civic and Citizenship Education. This course introduces to students to the rationale. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. domain. konsep. tujuan penggunaan sumber. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. This course details the learning theories.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. projek kewarganegaraan. objectives. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. matlamat dan objektif. aims. merancang. domain. perancangan pengajaran. the purposes of the use of resources. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. jenis dan cara menghasilkan sumber. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . concept. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Teori Pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. konsep asas nilai. religious and societal values as well as moral development theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. moral being. issues faced in assessment of Moral Education. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ethical theories. kaedah. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. pendekatan. 2. planning. implementation strategy of the citizenship projects. types of citizenship projects. managing and implementation of project. teori–teori etika. In this course. citizenship project. preparing the scheme of work. methods. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. insan bermoral. nilai-nilai agama dan masyarakat. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations.This course details the introduction of Service Learning. values. approaches. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. lesson planning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. teori-teori perkembangan moral.

definition of terms. types of assessment. analysis of test score. Malaysian primary science curriculum II. teaching science for all children and science for exceptional children. Malaysian primary science curriculum I. pengajaran sains sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. issues in science education. scoring of assessment. interpreting test score and forms of examination. This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. purpose of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. acquiring manipulative skills. test design and construction. isu-isu dalam pendidikan sains. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. areas of assessment in primary school science. assessment tools. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. primary science teaching. memperolehi kemahiran manipulatif. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. administration of test. 3.

4. basic laboratory techniques. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Pelajar didedahkan kepada makna. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It will discuss about management of science laboratory.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. bentuk-bentuk pentaksiran. In addition. analisis skor ujian. rules and safety in the laboratory. matlamat pentaksiran. pentadbiran ujian. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. rekabentuk dan pembinaan ujian. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. teknik-teknik asas makmal. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. science teaching and learning resources. pengurusan makmal sains. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. using relevant mathematical ideas. safe handling of scientific materials handling of chemicals. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . preservation of biological specimens. alat-alat pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. definisi istilah. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. penskoran pentaksiran.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. decimals and percentages. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Teaching of Numbers. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . 5. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.teaching and learning of mathematics. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pecahan. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. pecahan. Selain itu. Fractions. perpuluhan dan peratus. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.

bahan. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . persediaan mengajar. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. as well as Introduction to Tradisional Crafts. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Membuat Corak dan Rekaan. perancangan dan persediaan mengajar. pengajaran mikro dan makro. kepentingan perkembangan kurikulum. strategi. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. that is: Drawing and Picture Making. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. resource and teaching aid management. peranan guru PSV. Modelling and Constructing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. specifications of the syllabus. konsep 5P. the importance of curriculum development. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the roles of the VAE teachers. content and themes in producing art works for the four areas. approach. jenis-jenis pentaksiran. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. huraian sukatan pelajaran. pendekatan. goals and objectives of the VAE curriculum. objektif kurikulum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. kaedah pentaksiran PSV. matlamat. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. strategy. as well as practical activities for explorations of tools and materials. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. tujuan pentaksiran PSV. management of outdoor and indoor activities. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as teaching and learning resources. Pattern-Making and Designing. micro and macro teaching. lesson planning. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. the 5P concept. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. lesson planning. This course covers the learning theories. subject matter.

fungsi muzik dalam pendidikan. melody improvisation. broken chord. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. bes alberti. Carl Orff and Jaques Dalcroze. methods and forms of assessment. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan iringan kord blok. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. faktor-faktor sosiologi. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. broken chords. peraturan memberi markah. philosophical implications. singing folk songs. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. importance of music. aims of assessment in VAE. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. sociological and psychological factors that affect music education. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). mengimprovisasikan melodi di kibod. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. sing melodies in keys changes from major to minor. permainan alat muzik. 6. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mark schemes. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. matlamat.pentaksiran PSV. play block chords. alberti bass. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . psikologi. jumping chord. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. types of assessments.

identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. aural sensitivity and movement to music. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mingguan dan harian. micro and macro training sessions. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. 7. permainan alat rekoder. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. semester. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. types and characteristics of children and adult voices. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 .skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. remaja. the playing of recorder and percussion instruments.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. permainan alat perkusi. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. teaching and learning of singing in the music classroom. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.

pemulihan dan penilaian (“5P”). perbahasan. simulasi. kecerdasan pelbagai. kemahiran mendengar dan bertutur. question and answer. discussion. natural method. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. penulisan langkah pengajaran. penyerapan. pendekatan eklektik dan komunikatif. konsep dan jenis teknik : main peranan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah ajuk hafaz. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. drill. telephone conversation and report presentation. lingusitic. audio lingual method. situational. code-cognitive. latih tubi.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tatabahasa terjemahan dan terus. inductive and deductive approach. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konsep penggabungjalinan. kodkognitif. perbincangan. method and techniques. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. quiz. inkuiri penemuan. aims. teknik. content objectives and organization. kemahiran menulis. kemahiran membaca. pendekatan. konsep-konsep: strategi. Teori Huraian Bahasa. kaedah dan teknik. debate. simulation. bercerita. dialog. forum. reading. the writing of teaching steps. situasional. konstruktivisme dan kontekstual. pengisian kurikulum: ilmu. drama. kaedah. pembelajaran masteri. daily lesson plan orientation. and writing. pendekatan. added value skills and language system. orientasi rancangan pengajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . kajian masa depan dan sistem bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kuiz. defination. kewarganegaraan. forum. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. inquiry. oral-aural. pendekatan induktif dan deduktif. soal jawab. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. dialogue. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. oral-aural. concept and techniques : role play. kaedah pengajaran bahasa Melayu. matlamat. perbualan telefon dan penyampaian laporan. definisi. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. objektif dan organisasi kandungan. approaches. brain storming. eklektik and communicative approach. sumbangsaran. linguistik. kemahiran belajar cara belajar. konstruktivisme. grammar translation. pengayaan. peraturan sosiobudaya. story telling. 5P concepts. comunity language. This course describes and elaborates aspect of philosophy. drama. nilai. bahasa komuniti. kaedah natural. Teori Pemerolehan Bahasa.

taksonomi dan domain. application of Road Safety Education. assessment of reading skills. kemahiran mengarang. preparation of teaching plan for reading skills.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of learning language approach. dan bahan bantu mengajar. keselamatan bengkel. and measurement. teknik pengajaran kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. teaching method for Malay Language. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. project based language assessment and school based assessment. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pendekatan pengajaran kemahiran menulis. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. testing development. jadual spesifikasi ujian. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. constructivisme. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. assessment of learning experience. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. types and method of language assessment. 8. application of value added skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pembinaan ujian. approaches. teaching reading skills. taxonomy and domain. pengurusan peralatan dan bahan. writing skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . This course elaborates on listening and speaking skills. Teori Pemerolehan Bahasa. strategi. method. application of teaching language approaches. pengurusan kewangan. penilaian bahasa berasaskan projek. kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. mastery. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kemahiran membaca. This course focuses on teaching component. table of test specifications. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pengujian dan penilaian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. language skills assessment and language activities. techniques. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. approach to teaching writing skills. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. perancangan pengajaran KHSR. Teori Huraian Bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. the concepts of strategy. reading skill. evaluation.

This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. management and administration. portfolio. undang-undang perniagaan. electronic commerce (E-commerce). rearing ornamental fish technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law. pengenalan kepada ikan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. Topics coveres studies on fabric. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. competency and school based evaluation. financial management. technique and teaching methodology. pemeliharaan ikan hiasan. pengurusan dan penjagaan. item development. pembiakan dan penanaman. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . marking scheme and mark analysis. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penyediaan batas dan bekas menanam. various methods of evaluation. implement teaching planning and audio visual aids. penggunaan dan interpretasi data. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. strategy. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. finance. discussion on validity and reliability of evaluation format. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. peraturan pemarkahan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. and vegetable and ornamental crops production technology. analisis markah dan statistik asas. pelbagai cara penilaian.alternative evaluation skills for using rubric. proses jahitan dan membuat pakaian. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. kewangan. interpretation as well as report writing on assessment.perniagaan elektronik (E-dagang). kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pemilihan pakaian. jenis penilaian. test specification table. safety and rule regulation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. workshop safety. This course deals with three main components: home technology. tool and material management. basic statistic.

short stories. guru dalam peranan (teachers in action). tema. management and care of ornamental fish. existensialism. creative writing themes and issues. plant care. propagation and planting. tetamu dalam aksi. genre writing publishing. teater pembaca. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. reading theatre. femenisme. the ornamental fish. penerbitan karya. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. sudut pandangan. femenism. marxism. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. kritik genre dan kritikan baru. dan new critics. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. pascamoden. This course elaborates on literary critics field like. and teacher as a writer. psyco-analysis. teachers in action. rearing ornamental fish technology. poems. kekuatan karya kreatif. surelisme. genre formation process. theatre inclassroom. watak dan perwatakan. novel popular. psikoanalisis. genre critics. harvesting and use of plants produced. bercerita. popular novel. autobiography. 9. opinion angle. semiotik.clothes making processes. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. puppet. persoalan. post structuralism dan deconstruction. fenomenology and hermeneutic. proses pengeraman bahan. cerpen. pascakolonial. semiotic. post modern. simulasi dan improvisasi. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . story telling. arcitipal. novel remaja. plot. character and characterisation. resepsi dan teori tindak balas pembaca. adolescent novel. preparation of planting beds and containers. dan isu karya kreatif. boneka. tropical freshwater ornamental fish:. selection and preparation of equipments and materials. visitor in action. teater untuk kepelbagaian tujuan. post colonial. dialog and location background. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. fenomenologi. theatre for multipurpose. This course elaborates on the introduction to theatre in education. eksistensialisme. hermeneutic. simulation and improvisation. the vegetable and ornamental crops production technology. dan guru sebagai penulis. dialog dan latar tempat. teater dalam bilik darjah. short term vegetable and ornamental crops. plot. latar tempat. surelism. Marxisme. reading reception dan reflection theory. creative writing strength. puisi.

pergerakan kreatif. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. basic dramatisation. and vocalisation. asas lakonan dan vokal. pementasan. selection and script writing. types. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. sumber pengajaran dan pembelajaran. pemilihan. pengurusan produksi. cinematography. creative movement. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. jenis dan bentuk drama kanakkanak. element. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pemilihan pelakon. testing and evaluation. produksi. unsur-unsur pergerakan. performance ethics. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. teater dan teater kanak-kanak. actors selection. a performance. theatre and children theatre. muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. forming production management. and forms of children drama. jenis-jenis pergerakan. directoring. 10. etika pementasan. teaching and learning resources. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. and presenting a performance. pengujian dan penilaian. improvisasi. sejarah dan latar belakang. sinematografi dan persembahan. mengadakan sesi uji bakat. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. stage performance theory. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. implementing a screen testing. history and background. pengarahan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. production. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. dan pembinaan skrip. elemen. teori pementasan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. perancangan pengajaran dan pembelajaran. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. This course elaborates on the definition and concept of drama. music with movements elements of movement. technology in teaching and learning music in classroom.

Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. lagu-lagu patriotik. tafsir ayat aqidah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat.learning music through movements. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . takbir. isti`azah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. dan khatam al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. interpretation ayat aqidah. takbir. introduction to children’s songs. isti’azah. and khatam al-Quran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir ayat hukum. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. impromptu singing and aural. nyanyian kanak-kanak. patriotic songs. 11. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. interpretation ayat akhlak. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. children’s songs and cultural songs. basmalah. interpretation ayat hukum. basmalah. tafsir ayat akhlak. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. nyanyian semerta dan aural. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children.

burdah. hadith palsu dan implikasinya. wuslah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Muhkam dan Mutasyabih. 12. martabat. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. the degree of Hadith and rules. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. harakat. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Muhkam and Mutasyabih. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Mansukh. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. mukjizat al-Quran. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The topic Language and literature is also introduced. its mukjizat. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. arRahman. wuslah. burdah. arRahman. Nahawand. Nuh. Hadith Qudsi. Nuh. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Each tarannum will focus on tabaqat. Nasikh and Mansukh. Sikah dan Jiharkah. hukum beramal. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Jin. Nasikh. Jin. harakat. riwayat hidup perawi hadith. definitions. reading and writing. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nahawand.

remedial and enrichment activities. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. and semantics. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. peperiksaan dan penilaian. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. tatabahasa dan ejaan. and introduction to lesson planning. adaptation and simplification. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. syntax. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. 13. kemahiran mengurus bilik darjah. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. methods and techniques. komunikasi. pengajaran. an overview of teaching approaches. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. spelling and dictation. sintaks dan semantik. membaca. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran kelas cantum. the teaching of grammar. integration of language skills and language content. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of literature for primary schools. kemahiran membaca dan menulis. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. pengajaran. materials selection. the teaching and assessing of reading skills. testing and evaluation. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. the English sound system (phonology). theories of second language acquisition. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. syllabus study. communication. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. multiple classroom teaching. morfologi. general principles in the teaching of language skills. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . developing classroom skills. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. morphology.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. classroom management. the teaching and assessing of listening and speaking skills.

teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course studies the concepts. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. roles. This course covers the methodology in learning. teori pembelajaran konstruktivisme. managing and implementing teaching and learning. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. peranan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . latihan merancang. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. followed by planning. principles. proses pelaksanaan. methods. implementation. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. matlamat. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. ciri-ciri. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. prinsip dan fungsi. functions. mengenali dan menulis aksara Cina. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas.

BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bertutur. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Subject-verb agreement. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Sentence types. reading and writing. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. The topics emphasizes on listening. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. It focuses on Tense types and aspects.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

5 2. emosi dan tekanan secara berkesan. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 2.4 1. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 1.3 2. Pentaksiran. budaya. merancang. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.5 1. 3.1 3. teori pembelajaran. bahan kurikulum.3 mengurus masa.2 1. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengintegrasikan kemahiran mengajar. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 2.2 2. 2. psikologi dan etika profesional keguruan.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.6 2. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. sosial. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . 1.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.1 1. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2 3. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.6 3.

5.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. 4. 4. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 .2 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.6 5. Kaedah Saintifik.1 5. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.4 5. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Etika. etika 4. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 4.5 3. akauntabiliti integriti. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. 6.4 4. Komunikasi. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.5 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.4 3.3 5.Hasil Pembelajaran 3.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.

8.1 7. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.4 8.Hasil Pembelajaran 6. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.4 7.3 8. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 7. tenaga manusia.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 6. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.3 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.1 8. 8.5 7. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 . mengenal pasti kewangan. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.4 6. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. membuat muhasabah diri. 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . 1. 3. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Muzik • • • Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan LAM-06 .BIL. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Ambilan Januari 2009 CATATAN 11. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 .BIL. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->