P. 1
Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

|Views: 6,554|Likes:
Dipublikasikan oleh nurfa syah

More info:

Published by: nurfa syah on Apr 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

relevan. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. holistik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. futuristik. responsif. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. dan bersepadu. kreatif. inovatif. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. berdaya fikir. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii .

lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. kemahiran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. aktiviti kokurikulum. v.i. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. iii. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. nilai/disposisi. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). • ii. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. • Melaksanakan amalan terbaik. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Education for International Understanding (EIU). dan Bina Insan Guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. iv.

Penggunaan Unit Plan. kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. c. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). praktikum. pentaksiran prestasi (performance assessments). f. latihan industri. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. b. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. internship. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. bahan. e. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. kajian kes. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. d. Portfolio Pembelajaran. penilaian tugasan terarah. dan tugasan. penyelidikan tindakan.

Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. hasil pembelajaran. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.MQF).

PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.

vii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya. ii. viii. kemahiran. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. vi. dan etika profesional keguruan. v. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. bahan kurikulum. iii. Memiliki dan menampilkan nilai. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Sebagai prasyarat. etika. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. sosial. iv. pentaksiran. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. psikologi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. kemahiran generik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Major. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 1. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. dan Amalan Profesional. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. major dan elektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Sepanjang mengikuti program.

Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Kursus Major. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

11. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.13. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.15.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .

17.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Islam 9 Bahasa Arab . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Fractions.Pakej Elektif 2 Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.Bil. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. penguasa ilmu yang mantap. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. tutorial dan amali. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. mengumpul. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. pendidik yang inovatif.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. serta pemupuk nilai yang gigih. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. terarah kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. dan penilaian kendiri.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It focuses on the English Sound System. Tenses. bengkel aktiviti pratulisan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. dan menulis pelbagai penulisan. dan menulis untuk pelbagai tujuan. dan kemahiran mendengar. Parts of Speech/Word Classes. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. It builds further on parts of speech/word classes. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. reading skills. membaca. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Sentence Types. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. basic concept Islamic Civilisation. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Types of Questions. Islam dalam tamadun Melayu. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. interaksi antara pelbagai tamadun. bengkel aktiviti penulisan mekanis. bertutur. jenis-jenis ayat. membaca. writing academic papers and writing reflections. bengkel pembelajaran secara individu. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. Contemporary Issues. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. listening and speaking skills. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Islam in the Malay Civilisation. konsep asas tamadun Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. tatabahasa. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Reading Skills. interaction among various civilisation. kaedah pandang dan sebut. Listening and Speaking Skills. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. writing for different text types. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. kaedah abjad. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Pendidikan Seni Visual. bengkel pengajaran menggunakan boneka. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. jenis-jenis soalan. kemahiran mendengar dan bertutur.

application and management in teaching and learning activities. measurement. melaksanakan aktiviti mengenal irama. and the role of government and society in ethnic relation. agama dan hubungan etnik. workshop for sound production using digital recorder. The topics discussed are problem solving. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor.This course explains and applies pre-reading activities. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. alphabet method. Visual Art Education and Physical and Health Education. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. operasi dan pengiraan. operation and computation. look and seeing method. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. workshop for using puppets. masyarakat pluralistik Alam Melayu. mechanism of writing workshop. basic concepts in ethnics relation. menjalankan aktiviti meneroka. spatial sense. knowledge and basic skills in arts in primary school. basic reading workshop : phonetic method. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . konsep-konsep asas hubungan etnik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. kesedaran ruang. pre-writing activity workshop. and also data analysis and interpretation. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. religion and ethnic relation. pluralistic society in the Malay world. pengukuran. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. construct and use non electronic teaching and learning materials. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. individual.

istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. exploring. perlembagaan unit beruniform. This course focuses on cocurriculum in primary school. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. asas pertolongan cemas. structure and organization. gelanggang dan undang-undang permainan. organizing of activities and competition. management and administration. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . and official function. marching. expressing through arts. setup of cocurriculum unit. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. management of meeting and budget. pengenalan alatan. training and tactical of games. dan majlis rasmi. pengelolaan aktiviti. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. principles of first aid. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. knowing. planning and camping. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. disiplin dan kerohanian. implementing and managing creative activities by integrating music. mengetahui. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. asas kawad kaki. games enrichment. experiencing.rhythm. struktur dan organisasi. latihan dan taktik permainan. penubuhan unit-unit kokurikulum.colour and space as well as senses and arts. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. court and rules and regulation of games. pengurusan dan pentadbiran. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. This course focuses on the history of uniform unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. management of court / field and team and organizing competition. sistem fail dan surat menyurat. constitution of uniform units. introduction on equipment. discipline and spiritual. filing system. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.

pengurusan. implementation and evaluation of project. history. pengkelasan persatuan. berdaya tahan. basic skills. This course focuses on the introduction and concept of society. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. organizing competition. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Through the activities. management. team management. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. preparation. khidmat pendidikan kepada komuniti. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. sejarah. management in measurement of track and field events. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. development and importance. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. field event. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . This course is a four days camping programme. guru dan hubungan dengan komuniti. progressive and resilient. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. jenis khidmat kemasyarakatan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. rules and regulation. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. sejarah dan undang-undang. history. dan berdaya saing. building their self-esteem. persediaan. berdaya maju. This course focuses on the general knowledge. pelaksanaan dan penilaian projek. classification of society. perkembangan dan kepentingan persatuan.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. potensi dan citra diri seorang insan guru. pengurusan ukuran balapan dan padang. kemahiran asas. pembinaan self-esteem. track events. aktiviti kemasyarakatan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri.

organising and attending workshops. interaksi dengan komuniti setempat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. aktiviti kerohanian/moral. profesional circulars. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. table ettiquette. moral acitivities. effective listening. infrastructure and school curriculum infostructure. iklim sekolah. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Surat Pekeliling Ikhtisas. students are exposed to teachers and law mandate. kesantunan berbahasa. Akta 550 (1996 ). kembara sosial. mandat. Students are exposed to the skill of planning. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. teacher relationship with community and honesty. tertib di meja makan. managing official ceremonies and dressing code. pengucapan awam. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. khidmat pendidikan kepada komuniti. kemahiran mendengar secara efektif. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. benchmark leadership characteristics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. ciri-ciri kepimpinan. The course emphasises on the balanced teacher self development. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. Pekeliling Perkhidmatan. public speaking. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. jenis khidmat kemasyarakatan. speaking skills. service circulars. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. school organisation. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Act 550 (1996). lawatan benchmarking. protocol. pengurusan sekolah. school climate. kreatif dan inovatif. latihan dalam kumpulan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. raising the flag. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.

inventori konflik.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. professional. innovation. workshops theme. interaksi profesional dengan guru cemerlang. conflict inventory. interpretation of test. tema bengkel. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inovasi guru cemerlang. finding. refleksi. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretasi dapatan ujian. This course aims to upgrade continuos self professionalism. lawatan benchmarking. benchmarking visits. The focus of the course is related to workshops. interaction with excellent teachers. reflection. administering post inventory test of self direct search. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

prinsip-prinsip asas perkembangan. development of children with special needs. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . the roles of teachers in classroom management. This course encompasses the developmental process of a child. implications of individual differences. historical development of the Malaysian education system. factors that influence the development of the child. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. Western and Eastern philosophy of education. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. model-model pengurusan disiplin.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course encompasses the child’s learning environment. models of discipline management. different stages of development. implications on teaching and learning. basic principles of child development. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. various learning theories. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. the underpinning theories of child development. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. pelbagai teori pembelajaran. nature of human beings from the religious and biological perspectives. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. motivasi. This course consists of the development of Islamic.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . penghasilan. selection. peringkat perkembangan guru. ethics and accountability. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. penggunaan dan penilaian media pengajaran. teori. multicultural relationship skills and issues. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. integration of information and communication technology in teaching and learning. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. pengurusan media dan sumber pendidikan. practices and development of educational technology. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. etika. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. This course discusses the concept of a profession. kemahiran berkomunikasi. communications skills. teacher politeness. needs. This course discusses concepts. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. stages of teacher development. pemilihan. types of guidance and counseling services. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kepemimpinan dan peranan guru. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. production. utilization and evaluation of educational media. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. theories. akauntabiliti dan kesantunan guru. leadership and roles of teachers. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. peranan guru biasa sebagai pembimbing. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. management of educational media and resources. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. characteristics of a teacher as a professional. matlamat. roles of ordinary teachers as guidance teachers. application of technical skills in using various instructional media. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion.

tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges. early symptoms of emotional disturbances amongst students. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kewarganegaraan. lingusitic. the writing of teaching steps. eklektik and communicative approach. nilai. content objectives and organization. method and techniques. audio lingual method. inkuiri penemuan. konsep penggabungjalinan. situasional. grammar translation. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. peraturan sosiobudaya. and writing. dialogue. pendekatan eklektik dan komunikatif. objektif dan organisasi kandungan. pendekatan induktif dan deduktif. story telling. latih tubi. quiz. comunity language. telephone conversation and report presentation. perbincangan. pengisian kurikulum: ilmu. konsep dan jenis teknik : main peranan. oral-aural. definisi. forum. tatabahasa terjemahan dan terus. kemahiran mendengar dan bertutur. kecerdasan pelbagai. inductive and deductive approach. approaches. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. forum. soal jawab. simulation. kodkognitif. inquiry. kemahiran membaca. This course describes and elaborates on the concepts of strategy.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. defination. discussion. perbualan telefon dan penyampaian laporan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . kemahiran menulis. code-cognitive. question and answer. kajian masa depan dan sistem bahasa. linguistik. aims. bahasa komuniti. pengayaan. concept and techniques : role play. kuiz. pemulihan dan penilaian (“5P”). “5P” concepts. bercerita. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. drill. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. reading. kaedah natural. added value skills and language system. pendekatan. drama. situational. daily lesson plan orientation. kaedah ajuk hafaz. debate. kemahiran belajar cara belajar. penyerapan. orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elaborates aspect of philosophy. brain storming. dialog. kaedah dan teknik. natural method. konstruktivisme dan kontekstual. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. simulasi. drama. perbahasan. matlamat. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. oral-aural. penulisan langkah pengajaran. sumbangsaran.

Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. techniques. konstruktivisme. application of Road Safety Education. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konsep-konsep: strategi. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. mastery. teknik. the concepts of strategy. application of value added skills. application of teaching language approaches. teaching method for Malay Language. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. techniques. This course focuses on teaching component. Teori Pemerolehan Bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pembelajaran masteri. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of learning language approach. approaches. application of learning language approach. kaedah. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pendekatan. mastery. kaedah. the concepts of strategy. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. constructivisme. pembelajaran masteri. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of value added skills. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. method. Teori Pemerolehan Bahasa. konstruktivisme. teaching method for teaching Malay Language. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Huraian Bahasa. constructivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. teknik. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of Road Safety education. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa.

teknik pengajaran kemahiran membaca. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. ethics. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. approaches and methods of teaching techniques of reading. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. pengaplikasian struktur perpautan. This course elaborates on listening and speaking skills. on-line learning of language learning. learning CDs in teaching. language skills assessment and language activities. reading skill. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. learning homepage. virtual and video learning. pembinaan ujian. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. preparation of teaching plan for reading skills. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. assessment of learning experience. kemahiran menulis. kemahiran mengarang. evaluation. kemahiran membaca. mereksa cipta animasi. taxonomy and domain. linkages in application structure. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. animation in presentation. teaching reading skills. writing skills. pengujian dan penilaian.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. procedures. and measurement. conference and exhibition in ICT. taksonomi dan domain. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approach to teaching writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. penggunaan alat pengarangan. penilaian bahasa berasaskan projek. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. jadual spesifikasi ujian. table of test specifications. penilaian kemahiran membaca. penilaian pengalaman pembelajaran. pengajaran bahasa secara atas talian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . internet resources. This course describes the use of internet. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. application of information processing model. types and method of language assessment. assessment of reading skills. bengkel penggunaan cakera padat. testing development. use of writing tools. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. project based language assessment and school based assessment.

perbezaan pengelolaan dan strategi. fonem : fonem segmental. language characteristics. reflection : thinking in linguistic. linguistik gunaan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. struktur linguistik. and scientific Malay language. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. and standard pronunciation. procedure of enrichment education programme. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. linguistic structure. pendidikan pengayaan. fonem suprasegmental. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. dan latihan mentranskripsi. linguistic developement history. paradigmatic rule. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. external factor. peraturan paradigmatik. differences in organizing and strategy. pronunciation and syllablication in Malay language. applied linguistic. sesi latihan pengajaran. pronunciation and syllablication transcription. teaching practical session. segmental phonemes. alphabet and phonetic symbols. This course elaborates on phonetic and phonology theories. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. preparing the lesson plan of remedial session. sifat bahasa. teaching of assessment. This course elaborates on various linguistic fields. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. stylistic. This course elaborates on remedial education. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. faktor luaran. prosedur program pendidikan pengayaan. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistik diakronik. enrichment education. super segmental phonemes. dycronic linguistic. refleksi : pemikiran dalam linguistik. lingistik kontekstual. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. implementing of enrichment exercise. huruf-huruf dan simbol fonetik. language variation. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. specific ways in organizing the remedial session. variasi bahasa. penyediaan bahan bantu mengajan. pelaksanaan aktiviti pengayaan. articulation and articulators. phonemes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . contextual linguistic. artikulasi dan artikulator.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication exercise. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan.

aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. Perkamusan. isu bahasa terkini. verbs. symbols and spelling. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. This course elaborates on semantic. ayat dasar. frasa adjektif. and functional word. sejarah ejaan jawi. verbs. affixes in Malay language. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. sumber istilah. makna peribahasa. frasa sendi nama. the sentence in Malay language included phrase. lambang. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. dan ejaan. peristilahan. ayat tunggal. semantic change. short forms. bentuk perkataan bahasa Melayu. idiomatic meaning. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. dan pembentukan kata baharu. golongan kata kerja. and the formation of new words. kata kerja. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. golongan kata. single sentence. adjectives. dan kelas kata tugas. makna ayat. skema tatacara pembentukan istilah. dan proses penerbitan ayat. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. istilah singkatan. korpus bahasa. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. makna leksikal. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. kata adjektif. dan kaedah dan teknik terjemahan. complex sentence and sentence construction process. adjectives phrase. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. jenis kata adjektif. proof theory. frasa kerja. imbuhan dalam bahasa Melayu. prepositional phrase. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. perkamusan. teori pembuktian. verb phrase. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. lexical and contextual meanings. ayat majmuk. ketaksaan dan kekaburan makna. perubahan semantik. klausa. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. types of words. feature meaning. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. fitur makna.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. terminology and terminology construction schedule. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . ambiguity and vague meanings. clause. Malay language word form. adjectives.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dictionary. prosedur penyelidikan pendidikan. spelling. and national culture. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. serta kebudayaan kebangsaan. writing development of vocabulary of the Malay language. educational research procedure. modernisation and planning of the Malay language. language corpus. concepts of action research and models. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. action research prosess. and translation techniques and method. Malay culture in literary and non literary resources. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and economic aspects). the history of Jawi spelling. the future and the challenges of the Malay language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . This course elaborates on concept of culture. data analysis. current language issues. society. data collection methods. masyarakat. sosial. the flow and experts of the Malay language vocabulary. analisis data. introduction to various types of educational research design. dan ekonomi). perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. social.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. Malay language preindepence and past independence. Malay culture (from political. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. world view and Malay society cosmology. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. the history of the development of the romanise. external influence in Malay society. the study of the classical Malay language texts and its shift. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. interpreting the action research data. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar.

elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. comparative literature. and primary school literary texts appreciation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. speaking. aims. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and classification. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bertutur. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. discusses every component of the language skills including concepts. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. membaca dan menulis. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. sastera kanakkanak dan remaja. speaking. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. reading. importance. and writing. 2. kepentingan. describes the teaching steps for every skill. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. literary teaching and learning techniques and activities. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. tujuan. approaches in understanding primary school literary texts. membaca dan menulis. and writing skills. children and adolescent literature. bertutur. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. sastera bandingan.

kata terbitan. nouns and verbs approaches. akusatif dan genitif. accusative and genitive. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . Ma’ani and Badi’. penggunaan gaya bahasa. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. al-Ma’ani dan al-Badi’. articles. kata nama fleksi. gaya kecuali . kata kerja tidak fleksi. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. teaching suitable syntax. mendedahkan kaedah. nouns. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. rules and forms of Arabic Morphology. types of phrases and sentences using nominative. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. techniques and strategies to teach Arabic morphology. kata kerja fleksi. awzan sarfi (pola morfologi). the principles. juga mendedahkan kaedah. struktur ayat namaan dan pembentukannya. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . approaches. teaching techniques for primary school. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. nominal and verbal sentences. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. seruan.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. verbs. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif.

zaman permulaan Islam. orators and writers. tema. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. well-known poets. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. various types of knowledge sources such as websites via internet. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. software applications explains. early Islam. Arabic multimedia terminology. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Umayyad. aplikasi perisian. combination of using text book. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. syllabus contents and curriculum specifications. zaman Bani Umaiyah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. Jahily. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. prose and poetry. keistimewaan. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. types of literature. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. syllabus and text book. Abbasy and Modern. assessment book and teacher’s guide. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. iaitu zaman Jahiliyah. hasil-hasil karya penyair.

application of appropriate techniques strategies for effective teaching. lesson planning. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. implement of the micro and macro teaching. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. proses penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. prosedur penyelidikan pendidikan. different skills. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pengukuran.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course exposes students to the terminology of assessment. prinsip-prinsip asas penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. daily. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. This course discusses the concept of micro and macro teaching.

planning and proposal.perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data. documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. kaedah-kaedah pengumpulan data. language acquisition theories. vowel and consonant. second and foreign languages. morfem. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. educational research procedure. types of educational research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . syllable and word. interprestasi data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. analisis data. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. communicative competency and psychological language. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. data collection considerations. moneme. monem. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organization an action research seminar. penganjuran seminar. phoneme. action research prosess. data collection methods. bahasa kedua dan bahasa asing. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. sukukata dan kata.

and idioms. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. the terminology of assessment. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). teknik soal jawab. vocabulary. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. 3. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . types of tests and the principles in building Arabic tests items. konsep penilaian. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. penjelasan konsep. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. dan peribahasa. penilaian kemahiran berbahasa arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. pemulaan dan penutup pelajaran. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item. penilaian kendalian sekolah. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. kosa kata. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.

genre and historical development. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . The basic concept includes the theories of acquiring language skills. types of sentences and rhetoric. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course discusses the concept. the roles and ethics of language teachers. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. phrases. sentence structure. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. ciri-ciri. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. characteristics. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. frasa. principles and objectives of teaching Chinese language. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. serta konsep pengajaran mikro. questioning techniques. defining concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. komponen ayat.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

mengenali dan menulis aksara Cina. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Constructivism Learning Theories. managing and implementing teaching and learning. matlamat. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. This course covers the teaching and learning methods of reading. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. This course comprises definitions. peranan. This course covers the methodology in learning. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. characteristics. teori pembelajaran konstruktivisme. followed by planning. characteristics. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. latihan merancang. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Texts from different types of prose are selected as basic reading. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.

Ci and Sanqu. are selected as basic texts. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Distinctive poems of three different types. prinsip dan fungsi.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. dipilih sebagai bacaan asas. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . i. iaitu Shi. proses pelaksanaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Ci. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. principles. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro.e. implementation. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course comprises the basic concepts. This course covers the basic techniques in writing skills. Each topic will be followed by micro or macro teaching. dan Sanqu. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. functions. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. various characteristics and historical development of poetry. methods. This course comprises definitions.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

aniyiyal dan yaappiyal. pembelajaran Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. kepentingan dan peranan berita. ‘Aniyiyal’. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . analyzing items. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. developing the marking scheme and the administration of examinations. caricatures. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. pentaksiran dan penilaian. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. constructing the JSU. kaedah pembinaan instrumen. Topics include appreciating poetry. cartoons. Besides looking at themes. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. puisi. menganalisis item. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course focuses on the various genres relating to children. It discusses the importance of creative Tamil literature. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. children’s literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. In addition. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. poetry in motion and folklores. sastera kanak-kanak.

analisis data. the authors and themes. teknik penghasilan cerpen dan novel. mengapresiasi keunikannya. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. types of educational research. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . educational research procedure. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. interprestasi data penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. planning and proposal. data collection considerations.novels. Topics discussed include the history of classical poems.. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. data collection methods. data analysis. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. action research prosess. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. authors and themes and analysis of epics. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data.

society and country. post-independence era. devian dan kawalan sosial. organization an action research seminar. 5. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. interaksi dan struktur sosial. interaction and social structure. multi-disciplinary. dan kaum dan etnik. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. culture. zaman selepas kemerdekaan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. deviant and social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. masyarakat dan negara. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. sosialisasi. budaya. kandungan pelbagai disiplin.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and races and ethnics. pre-independence era. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. and the amendment of education policy in national development history. thematic strands. zaman sebelum kemerdekaan. socialisation. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin.

kewujudan negara. sovereignty. politik.tinjauan perbandingan. kedaulatan. bentuk-bentuk kerajaan . moral human being. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. peranan guru dalam pemupukan nilai. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. This course focuses on values. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. power and authority. types of governments – comparative studies. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kuasa dan autoriti. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. strategies of education on sustainability in Social Studies. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. doktrin pengasingan kuasa. doctrine of power separation. moral dan etika. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. teacher’s role in enhancing values. and politics and government in Islamic perspectives. the existing of nation. physical system and the relation with human beings. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. and inculcation of values through government policies. moral dan etika. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. insan bermoral. moral and ethics. politics. This course requires students to conduct practical activities. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. human interaction with the environment and natural resources. moral and ethics.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. affective domains in instilling positive attitudes.

This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. which is a part of practical activities in the learning of social service. issues in assessment. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. items analysis. and the role of teachers in assessment. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. measurement and statistics. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. perancangan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . Students are also exposed to the citizenship project. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and Civics and Citizenship Education. planning of test. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. evaluation and test. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. and Civics and Citizenship Education. analisis items. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. validity and reliability of test. penilaian dan ujian.

data analysis. approaches and strategies in teaching-learning. aspek sosial dalam pembangunan. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. perancangan pengajaran. perancangan dan cadangan. lesson planning. social aspects in development. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. prosedur penyelidikan pendidikan. transformasi dan pembangunan ekonomi. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. and Malaysian economy and globalisation. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . data collection considerations. introduction to various types of educational research design. economic transformation and development. types of educational research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . faktor pertumbuhan ekonomi. sektor ekonomi dalam pembangunan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. human capital investment in knowledge-based economy. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. the micro and macro teaching. rasional dan objektif. problems of poverty and eradication strategies. interprestasi data penyelidikan tindakan. economic growth factors. It discusses introduction to research methods in education. teaching skills. pengajaran mikro dan makro. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. data collection methods. kemahiran pengajaran. This course focuses on the study of economic development. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. educational research procedure. pengenalan analisis wacana. concepts of action research and models. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. teaching-learning modes and techniques. pertimbangan dalam pengumpulan data. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. planning and proposal. proses penyelidikan tindakan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. economic sectors in development.

penganjuran seminar. skelnada major. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pemikiran kritikal dan analisis logik. irregular meter. In the sight singing section. pembentukkan kaden. melodi. critical thinking and logical analysis. triads. pembahagian masa tak sekata.massa. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. rational. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. introduction to discourse analysis. kord. kegunaan analisis wacana. organization an action research seminar. triad. This course also focuses on sight singing. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. tidak lazim. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . kelebihan dan kelemahan analisis wacana. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. meters and note values. chords and cadences. klef-alto dan tenor. discourse analysis and mass media. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and objective manner. strengths and weaknesses of discourse analysis. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. documentation and publication procedure of action research. the use of discourse analysis. melodies. peraturan pengharmonian. 6. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. meter dan nilai not. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. and the solutions. and discourse and social issues. It consists of listening to intervals. Penyelidikan Tindakan II .

progression of six four and chord progession in fifths. psikologi. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. importance of music. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. arpegio dan kord. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. rules of harmony. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. matlamat. irregular time division. pergerakan pembalikan kedua. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. formation of cadences and the recognition of figured bass. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. faktor-faktor sosiologi. major. compound and irregular time. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. minor and chromatic scales and compound intervals. aims and the functions of music in education. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Other than that ornaments in music scores will be taught. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. pembentukan kord dominan ketujuh. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . philosophical implications. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. fungsi muzik dalam pendidikan. Topics given focus here are meters in simple. In this course. alto and tenor clefs.

Keyboard technical skills. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. kord dan pengaplikasian teori. preparation and arrangement of percussion scores. singing. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. exercises in scale. a variety of singing repertoire including two part singing. students use melodic decoration in their music composition. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. teaching and learning of singing in the music classroom. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. harmoni dalam permainan repertoire kibod. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . arpeggio and chord playing. In addition. accompaniment. teknik bermain rekoder soprano. arpegio.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. lagu lapisan. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. jenis rentak iringan. teknik pengendalian alat iringan. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. This course continues from the previous keyboard I course. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian.

cadence and rhythm. bacaan not. sing melodies in keys changes from major to minor. chords. bes alberti. broken chord. bermain gitar sambil menyanyi. Memperkenalkan kord. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course caters to students without knowledge in guitar playing.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. play block chords.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. melody improvisation. kaden. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan aural. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. latihan dalam permainan iringan kord blok.This course exposes students to various piano technical skills. plucking and strumming style. chords and musical concepts. triads. melodi. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. dan konsep muzikal. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. jumping chord. playing the guitar while singing. MZP3108G Alat Muzik Utama . reading of notes. petikan dan cara ‘strumming’. irama. melodies. bermain pelbagai rentak. It involves aural studies in intervals. playing with different rhythm. MZP3108V Alat Muzik Utama . Kemahiran pendengaran. playing a wider repertoire. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Students also develop listening skills through aural guitar playing. triad. kord. mengenal pasti jeda. aural practices. Focus is on posture.

MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. singing folk songs. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. pelbagai rentak dan kod. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. sight playing and a variety in repertoire. This course focuses on continuity. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. dynamics and performance preparation.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.broken chords. Penekanan kepada perkembangan stail. dinamik. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. to reinforcement.jumping chords and chomping chords at the keyboard. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Carl Orff and Jaques Dalcroze. artikulasi. rentak. alberti bass. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. permainan alat muzik. bacaan not. articulation. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. plucking. petikan dan cara ‘strumming’. Emphasis is on style development. progressing to level two in piano playing techniques. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112G Alat Muzik Utama . musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. nyanyian lagu. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. rhythm. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. bimbingan. In addidtion. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. kemahiran membuat persembahan. latihan aural.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. MZP3112V Alat Muzik Utama . In the teaching and learning of music in the classroom. aural.

rancangan harian. Students are guided in these 3 components throughout the course. Students’ present their respective music composition present during this course. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. This course is a continuity from course vocal 1. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. format rancangan pelajaran tahunan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. permainan piano dalam rentak Inang. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. mingguan. ciptaan ensembel rekoder. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. This course exposes the students to compositional devices in music education. This course discusses the primary school music curriculum. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. It comprises of preparing. sight playing and a variety in repertoire. Zapin. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan. planning and writing the year plan. primarily on the KBSR music education syllabus. harian . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Zapin and walking bass rhythms. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.pengajaran mikro.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. rancangan mingguan .

pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . Music in the form of dance. Muzik Ensembel Sosial Popular. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. perancangan sesi pengajaran makro. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. bengkel.MZP3115G Alat Muzik Utama . planning of macro teaching sessions. MZP3115V Alat Muzik Utama . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. analisis skor. Muzik Ensembel Lain. Style. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . This course is a continuity from course vocal II. practice to reflect and write on the work carried out. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Bentuk Tarian Utama. dan pengalaman praktikal salah satu genre. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. penekanan kepada perkembangan stail. “Popular social” ensemble music. rhythm.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. artikulasi. dynamics and complex skills are developed as the course advances. dinamik. articulation. rentak. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. langkah-langkah pengajaran makro.

pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. MZP3118V Alat Muzik Utama . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. lawatan ke program konsert / persembahan. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. video watching or live performances. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. sight playing and a variety in repertoire. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. ensembel instrumental. students are exposed to different music genres through listening activity. workshops and practical experiences. piano playing techniques. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. instrumental ensemble. Alat Muzik Utama . latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. teknik persembahan. conducting and attending program concerts/performance.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. score analisis. music genres materials are selected from traditional classic music. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on vocal diction techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. memimpin. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.music and solo instrumental music. On this higher level. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.

MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . karya dan stail dengan lebih mendalam.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. India. Barok. India. classic. 20th century and Jazz eras. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. genre and compositional styles.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Classical. Abad ke 20 dan Jazz. styles and composers music scores from Renaissance. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Thailand and Africa. Jepun. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . Japan. Baroque. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZP3121G Alat Muzik Utama . Romantic. Klasik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . discussions are held to analyse aspects of music genre. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. genre.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. klasik. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Romantik. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantic and the 20th century eras with different music genres. romantik.

organization an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. perancangan dan cadangan. educational research procedure. data analysis. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. 7. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. MUSIC ACE. the role of technology and music software in the production of music composition. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research prosess. pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. types of educational research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. documentation and publication procedure of action research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. data collection methods. analisis data. penganjuran seminar. planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. This course focuses on introduction to visual language. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. analyzing basic design concept in visual art works. comparative studies of basic design concept in visual arts. and visual expression. influence and background of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. analisis asas seni reka dalam karya. stimulus and factors that affect children’s art. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. children’s creativity and imaginations. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course covers the concepts.philosophy. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. aesthetics. kreativiti. principles of design and compositions in art works of various cultures. estetika dan ekspresi visual. distinguished educationist and researchers in children’s art. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . developmental stages of children’s art. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Jepun dan Barat. art of various cultures. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. India. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. creativity. China. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements.

resource and teaching aid management. bahan. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. the 5P concept. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. as well as Introduction to Tradisional Crafts. the importance of curriculum development. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. Modelling and Constructing. the roles of the VAE teachers. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Membuat Corak dan Rekaan. huraian sukatan pelajaran. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. lesson planning. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. konsep 5P. kepentingan perkembangan kurikulum. that is: Drawing and Picture Making. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. objektif kurikulum. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. matlamat. goals and objectives of the VAE curriculum. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. specifications of the syllabus.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. management of outdoor and indoor activities. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. peranan guru PSV. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. as well as practical activities for explorations of tools and materials. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Pattern-Making and Designing.

Membentuk dan Membuat Binaan. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. This course covers the learning theories. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. strategy. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. perancangan dan persediaan mengajar. strategi.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Mengenal Kraf Tradisional. micro and macro teaching. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. pengajaran mikro dan makro. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. pendekatan. Practical activities cover the use of multimedia. approach. pengenalan multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . application of ICT in teaching and learning VAE. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Introduction to Tradisional Crafts. multimedia dalam PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. applying creativity and artistic process in producing digital art works. as well as teaching and learning resources. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. lesson planning. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas.

proses penyelidikan tindakan. seni oriental. tools and materials. pelbagai fungsi lukisan. mark schemes. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. This course covers the types of drawings . aims of assessment in VAE. considerations and perceptions in drawings. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. apresiasi karya seni barat. bentuk pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. alat dan bahan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. teknik menghasilkan lukisan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). creativity and artistic process as well as computer aided drawings. pertimbangan dalam pengumpulan data. evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. analisis data. jenis-jenis pentaksiran. approaches and methods. seni oriental. kaedah pentaksiran PSV. This course covers the introduction to the art history in western art. western art. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. oriental art. kaedah-kaedah pengumpulan data. methods and forms of assessment. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. drawing techniques. perancangan dan cadangan. tujuan pentaksiran PSV. types of assessments. various functions of drawings from various genres and culture. interprestasi data kajian tindakan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. various approaches in the appreciation of visual art. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . oriental art. pendekatan dan kaedah lukisan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

action research prosess. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. This course covers the management and organisation of art projects. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. concepts of action research and models. making feedback reports and taking further actions.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. planning art projects. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. data collection methods. documentation and publication procedure of action research. educational research procedure. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. data collection considerations. the importance and fundamental knowledge of art projects. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . implementing art projects. data analysis. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. management and organisational process of art projects. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. organization an action research seminar. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 8. planning and proposal. Penyelidikan Tindakan II .

This course focuses on the introduction to Al-Quran education. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. the usage of text books. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. approach. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. memorising and interpreting of the Quranic verses.6. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 .This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. lesson planning and practical teaching. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. the strategies. lesson planning and practical teaching. teachers guide book. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. application of ”tajwid” rules in reciting. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. This course focuses on strategy. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an.

analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6 dan amali pengajaran Ibadah. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi.6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kemahiran menulis khat. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Sirah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans and practical teaching. exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. lesson planning and practical teaching . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . kajian teks jawi klasik dan moden. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . lesson planning and practical teaching. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Akhlak.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.

PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. bahagian amali. assessment and evaluation in Islamic education. measurement. basic skills.a. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. It also discuses the teaching strategies . educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. analysis of the Prophet Muhammad s.a. bentuk penilaian.w. micro and macro teaching concepts. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. sebagai seorang pendidik. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. contoh dan pelaksanaan.w. tables of specification and PAFA assessment. planning and practical teaching. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. perancangan pengajaran mikro.a. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. according to the Islamic education syllabus for primary schools.’s special traits. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. dan tokoh ilmuan Islam. This course focuses on concepts. item building. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. pembinaan bahan sumber. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. analisis sahsiah Rasulullah s. types and field of testing. pembinaan item Pendidikan Islam.w. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. This course emphasizes on selection of topics. bidang pembelajaran yang diuji. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on the “dakwah”. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia.

Islamic economy and management of properties in Islam. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. their main topic of discussions. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. and issues of deviance in “aqidah”. action research prosess. types of educational research.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. animal slaughtering. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. data analysis. interprestasi data kajian tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. planning and proposal. the impact of faith in life. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. penganjuran seminar. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaedah Fiqh. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . Penyelidikan Tindakan I . methodology in fiqh. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. sembelihan dalam Islam. analysis and justification on issues related to fiqh studies. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. ekonomi Islam.

documentation and publication procedure of action research. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. training principles of physical fitness. konsep pergerakan asas. motor-related physical fitness componen. the component of health.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengelolaan permainan dan teknik permainan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. organizing games and techniques. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. the acquiring of skills in the track and field event. children’s games. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training methodology for physical fitness. 9. This course includes concepts and definition of total fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. permainan kanak-kanak. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. teaching and learning of basic movement. jadual latihan kecergasan fizikal. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. model Bunker and Thorpe 1982. physical fitness and the importance of physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. organizing an action research seminar. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. kemahiran acara padang.related fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course stress on rules and regulations. pengurusan. management. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Bunker and Thorpe Model 1982. kemahiran acara balapan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. basic movement concept.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . pemilihan jenis-jenis ujian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. measurement and evaluation in physical education and sports. analysis and interpretation. analyzing performance. aspek pengelolaan. pembinaan ujian. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course includes the concept of test. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Emphasis given to the concepts of physical education. The course helps student to develop different type of tests.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. administrating and organizing. selecting test. Students will be exposed to different types of research in health. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pendidikan jasmani dan sukan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pengurusan. the interpretation of curriculum. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. physical education and sports. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the aspects of managing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. penganalisisan perlakuan.

sports history. motivasi. motivation. sports and economy. teori sosial dalam sukan. child psychology development via sports. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. badan. kaki. goal. arousal. interpreting the action research data. pencegahan kecederaan dalam sukan. perancangan dan cadangan. sports personality. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mengangkat dan membawa pesakit. kepala dan mata. socialization in sports. the definition of sports sociology. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. peneguhan. data collection methods. maklumbalas. sukan. terdedah kepada haba yang melampau. prinsip menguruskan kecederaan patah. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. personaliti. definisi sosiologi sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. data analysis. sociology theories in sports. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. concepts of action research and models. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . sukan dan media. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. sports and media. kecederaan tisu lembut. action research prosess. This course includes sports psychology and sports sociology. planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. types of educational research. sports and children. pengsan. educational research procedure. feedback. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. analisis data. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. kecederaan bahagian tangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. sukan dan ekonomi. burn out and overtraining in sports. interprestasi data kajian tindakan. kebangkitan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. reinforcement. prosedur penyelidikan pendidikan. deviasi dalam sukan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. pendekatan rawatan kecederaan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. pendarahan terbuka. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. deviation and aggression in sports. penetapan matlamat. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. kecederaan kulit.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. asma dan serangan jantung. data collection considerations. keganasan dalam sukan. prinsip asas pertolongan cemas. sukan dan kanakkanak. pressure and anxiety in sports. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

Semasa proses pembelajaran. body. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. real and complex numbers. documentation and publication procedure of action research. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. 10. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. exposure to extreme heat. open wound. prevention of injury in sports. there is a further exploration into the sets of natural.This course discusses the basic concept of sports injury. basic principles of first aid. soft tissue injury. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. penganjuran seminar. faint. rational. injury to the hand. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. sports medicine and coaches of sports. head and eyes. nombor bukan nisbah. asthma and heart attack. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. lifting and carrying of patient. sports. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . principles in managing fracture. In the process. skin injury. legs. Pelajar didedahkan kepada makna. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. irrational. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. In addition. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. nombor nisbah. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. organizing an action research seminar. nombor nyata dan nombor kompleks. approach in treatment of injury. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. airways and cardiopulmonary resuscitation.

simetri dan transformasi. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. It provides information about introduction to decision mathematics. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. Dalam kursus ini. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. graf. rangkaian. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry.g. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . algorithms. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan.tessellations. types of searches. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. critical path analysis. chi-square test.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. The use of ICT e. graphs. Selain itu. linear programming. ujian chisquare. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. 3-dimensional geometry and conic sections. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. In addition. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. heuristic algorithms and methods of sorting. jenis-jenis carian. symmetries and transformations. teselasi. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. It discusses concepts in plane geometry . algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analisa laluan kritikal. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. algoritma. pemprograman linear. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. networks. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah.

In addition. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. using relevant mathematical ideas. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. fractions. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. and patterns and relationships.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. technology in mathematics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Selain itu. derivatives and integrals. teknologi dalam matematik. Fractions. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. fungsi dan graf. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Students will be introduced to printed materials. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Pecahan. teaching and learning aids. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. decimals and percentages. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. basic understanding of limits and limit theorem. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. mathematics facilities and management of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Teaching of Numbers.

Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. measurement and data handling. MTE 31113 Teaching of Geometry. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. perpuluhan dan peratus. Dalam kursus ini. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. pengukuran dan pengendalian data. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. pecahan. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . students will learn to teach the key concepts in geometry. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.

kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. Its contents cover mathematics in every day life. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.[Penyelidikan Tindakan I . documentation and publication procedure of action research. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. penganjuran seminar. perancangan dan cadangan. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. data collection methods. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and ways of making action research data public. analisis data. writing an action research report and article. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. use of mathematical modeling in biology and ecology. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . data analysis. and some key mathematical ideas related to calculus. interpreting the action research data. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. classical codes and ciphers. proses penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. kod dan kriptografi. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. introduction to various types of educational research design. codes and cryptography. types of educational research. organization an action research seminar. action research process. planning and proposal. data collection considerations. kod klasik dan nombor rahsia. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. prosedur penyelidikan pendidikan.

movement and support in animals and plant responses to stimulus. animal excretion. teori pembelajaran tingkah laku. food and wellbeing. how children learn science. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . makanan dan kesihatan. plant reproduction. the nature of science and how children learn science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. pembiakan haiwan. what do children need to help them learn through constructivism. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. bentuk sains dan mempelajari sains. nutrisi haiwan. alloys. ethers and amines. Behaviourist learning theory. perkumuhan tumbuhan. teori pembelajaran Bruner. struktur sel dan fungsi. carboxylic acids. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Gagne’s learning theory. teori pemprosesan maklumat-Atkin. synthetic polymers and plastics. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. plant nutrition. perkembangan kanak-kanak. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. explores the nature of science. understanding children’s development. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. nutrisi tumbuhan.11. animal respiration. Shiffrin dan Baddeley. cell structure and function. the constructivist approaches. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. memahami idea kanak-kanak dalam sains. Shiffrin and Baddeley’s. meneroka ciri-ciri sains. Bruner’s learning theory. teori pembelajaran Ausubel. esters and amides. understanding children’s ideas in science. aldehydes and ketones. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. cara kanak-kanak mempelajari sains. aromatic compounds. fuel. information-processing theory-Atkins. cellular respiration in plants and animals. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pembelajaran Gagne. animal nutrition. animal reproduction. respirasi tumbuhan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. tumbesaran. pembiakan tumbuhan. plant respiration. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. growth. plant excretion. It explores the nature of life. ores and minerals. Ausubel’s learning theory. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. pendekatan konstruktivisme. respirasi haiwan. perkumuhan haiwan. alcohol.

Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. polimer tiruan dan plastik. sebatian beraroma. teaching science for all children and science for exceptional children. planetary and satellite motion. eter dan ammina. memperolehi kemahiran manipulatif. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. ester dan amid. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. alkohol. electricity and magnetism at work. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. isu-isu dalam pendidikan sains. acquiring manipulative skills. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. gerakan. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. perusahaan penyediaan ammonia. getah. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . motion. bahan bakar. pengajaran sains sekolah rendah. thermometry and thermometers. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. rubber. natural polymers and paper. gerakan planet dan satelit. termometeri dan termometer. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. issues in science education. kegunaan elektronik dan semi konduktor. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. muzik dalam fizik. menggunakan cahaya. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. composite materials. Malaysian primary science curriculum I. use of electronics and semi-conductors. soaps and detergents. sulphuric acid and nitric acid. generation and transmission of electricity. bahan komposit. asid karboksilik. using light. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. aloi. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. Malaysian primary science curriculum II. electrical circuits in the house. sabun dan detergen. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. penjanaan dan transmisi elektrik. bijih dan galian. kerja dan mesin. work and machines. daya dalam cecair.ammonia. physics and measurement in everyday life. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. asid sulfur dan asid nitrik. applying Newton’s laws in everyday life. polimer semulajadi dan kertas. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. aldehid dan keton. litar elektrik dalam rumah. the physics of music. the basic science process skills and integrated science process skills. forces in fluids. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. primary science teaching.

hukum pertama termodinamik. asal usul . SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. ex-situ conservation. bumi: struktur. rancangan mengajar harian. ekosistem. test design and construction. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. learning outcomes. kepelbagaian genetik. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. planning a daily lesson plan. pemahaman tentang trenda populasi. microteaching skills and macro teaching. kepelbagaian haiwan. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. tenaga. elektrokimia. acoustic ecology and biodiversity collection submission. outer space. assessment tools. pemuliharaan in situ. faedah ekosistem. objektif pembelajaran. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. origins and its major systems and space: the solar system. writing lesson plans. sistem solar. menulis rancangan pelajaran. biodiversity. The earth: structure. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. dan nuklear kimia.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. types of assessment. It explores about energy. merancang rancangan pelajaran harian. kepelbagaian tumbuhan. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . kepelbagaian biologi. termokimia. sistem-sistem utama dan angkasa. thermochemistry. understanding population trends. daily lesson plan. pemuliharaan ex situ. in-situ conservation. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. threats to biodiversity. It explains about lesson planning. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. the first law of thermodynamics. plant diversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. ancaman terhadap kepelbagaian. It explores about ecosystem. learning objectives. animal diversity. ecosystem services. definition of terms. merancang pelajaran. genetic diversity. hasil-hasil pembelajaran.

administration of test. It discusses introduction to research methods in education. rules and safety in the laboratory. proses penyelidikan tindakan. action research process. perancangan dan cadangan. analisis skor ujian. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. technology and society. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. bentuk-bentuk pentaksiran. teknik-teknik asas makmal. rekabentuk dan pembinaan ujian. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. safe handling of scientific materials handling of chemicals. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. planning and proposal. It will discuss about management of science laboratory. interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. basic laboratory techniques. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pentadbiran ujian. preservation of biological specimens. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. data analysis. matlamat pentaksiran. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. pengawetan spesimen biologi. alat-alat pentaksiran. innovation and inventions. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. technology and society. Technology and Society (Sains.assessment. penskoran pentaksiran. interpreting test score and forms of examination. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. definisi istilah. kaedah-kaedah pengumpulan data. science teaching and learning resources. concepts of action research and models. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. data collection considerations. marking and moderation of test scripts. educational research procedure. pengurusan makmal sains. project-based learning design. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. data collection methods. issues relating to science. SCE3114 Science. analisis data. project-based learning for conservation. analysis of test score. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. types of educational research. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . prosedur penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembaharuan dan penciptaan. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. teknologi dan masyarakat. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan tentang sains. Philosophy Of Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Function Of Technical And Vocational Education.energy in the biosphere. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. documentation and publication procedure of action research. Management And Administration In Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. Proses Perancangan. Technical And Vocational Education System. organizing an action research seminar. project-based learning for endurance of resources. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. project-based learning for additives in food. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 12. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. isu-isu yang berkaitan dengan sains. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. project-based learning for pollution and its effect on human health. The Evolution Of Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional.

reka bentuk kandungan. handling of products. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. selection and preparation of field for vegetable planting. propagation. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. evaluation. curriculum management and innovation. planning. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. bahan hiasan dalaman dan luaran. accessories. planting vegetable hydroponically. documentation and record keeping. planting. planting. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. skills on constructions of wood and metal based project. design curriculum. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. implementation. plant care. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. perkembangan industri pembuatan tempatan. barangan logam dan kelengkapan. sifat bahan mentah. teori dan modelmodel kurikulum. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. penanaman sayursayuran secara hidroponik. interior and exterior decoration. perancangan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. perlaksanaan kurikulum. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. care of ornamental crops and landscape. penanaman. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penilaian. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. dokumentasi dan penyimpanan rekod. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. raw materials and its characteristic. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. jenis-jenis bahan mentah. asas pembinaan produk. pengurusan kurikulum. theory and models of curriculum development. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. inovasi kurikulum.

pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. the preparation of work records and dress making. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. membina robot aras teknologi rendah. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. Topics related to sewing processes include fasterners. hemlines and. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. seni reka pakaian. design printed circuit board. computers and robotics basic component. asas elektronik berdigit. strategi. necklines. mendawai litar pendawaian domestik. strategies. kaedah dan teknik pengajaran. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. pleats. teaching method and techniques will also be introduced.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. motor. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pendawaian satu fasa. asas komputer dan rangkaian. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pengujian. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. openings. kajian fabrik. This course also emphasizes design of garment styles. Teaching and learning approaches. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. asas penyenggaraan komputer. gathers and. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. mereka cipta stail pakaian. proses jahitan. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. pedagogical elements and assessment. domestic wiring. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. sleeves.

interpretation as well as report writing on assessment. perancangan pentaksiran. pembinaan item ujian. pedagogi. types of evaluation and the usage of data & interpretation. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. various methods of evaluation. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. business law. pengurusan dan penjagaan harian. prinsip memasak dan tatasajian. selection of pets and ornamental fish. test specification table. preparation and keeping of documentation and records. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pest breeding. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan.dagang ). perniagaan elektronik ( E. finance. electronic commerce ( E–commerce). Discussion on validity and reliability of evaluation format. penyediaan makanan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pembentukan dan pelaksanaan ujian. management and daily care of pets. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pembiakan ikan. undang-undang perniagaan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. dan kerja-kerja amali masakan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. housing and equipments for pet rearing. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. marking scheme and mark analysis. selection and preparation of aquarium and cage. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. kewangan. analisis item ujian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. basic statistic. reka cipta masakan. item development. pembiakan dan pengendalian.dan penilaian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . teknologi dalam penyediaan makanan.

aplikasi lukisan 2D. technology in food preparation. pengurusan kewangan. rules and regulation in workshop management. preparation of food. design of food preparation pedagogy and cooking practice. punca dan pencegahan kemalangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan dan cadangan. types of educational research. interprestasi data kajian tindakan. table setting. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. data collection considerations. financial management. pengurusan dan pengendalian bengkel. kaedah-kaedah pengumpulan data. action research prosess. pertimbangan dalam pengumpulan data.This course covers topics on food sanitation. prosedur penyelidikan pendidikan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. organization and management. educational research procedure. causes and prevention of accidents. aplikasi lukisan 3D (wireframe. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. reka bentuk bengkel. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. tempat alat tulis. It discusses introduction to research methods in education. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. materials and tools management. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . analisis data. pengurusan bahan dan alatan. workshop design. interpreting the action research data. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. best practices on workshop safety. pengurusan personel. cooking principles and. data analysis. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 .dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. proses dan perancangan projek. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. documentation and publication procedure of action research. Akta 308 dan Akta 550. 3D design. Act 308 and Act 550. the integration of project base learning assessment. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. This course emphasizes on product design with computer aided. penganjuran seminar. the transition from home to nursery/preschools. reka bentuk industri. product architecture. 2D drawing. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. prosesses and planning project. processes and planning. This course covers the introduction to early childhood education. industrial design and design for manufacturing. 13. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. the history of early childhood education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. Children’s Right. layout of interior design and pet’s house . organizing an action research seminar. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. views and ideas of earlier scholars of childhood education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. design and managing project such as chair. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. growth and child development. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

teaching and learning techniques in preschools. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . factors involve in language development. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. children diseases and preventive measures. methods in teaching and learning language at preschool. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. pengelolaan aktiviti prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. PRA3103 Perkembangan Fizikal. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. language activities and also assessment in preschool education. the National Preschool Curriculum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. persekitaran. activities for physical development in preschools. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. pendekatan dalam kurikulum. the environment.

learning of early science and mathematics components at preschools. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. This course covers the introduction to creative development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. sosiodrama. perancangan program sains. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. puppetry and children literature. seni boneka dan sastera kanak-kanak. muzik dan pergerakan. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. developing confidence to face challenges in everyday life. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. music and movement. socio drama. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. understanding and managing children’s emotion. pengurusan dan aktiviti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. aspects of children’s creativity which involve visual arts. pembelajaran Matematik di prasekolah. management and activities. pembelajaran sains di prasekolah. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. planning of activities and programs for science. processes of creativity and teaching approaches. development of sosial skills and prosocial behaviors. This course includes understanding of the cognitive development of young children. teori perkembangan moral. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. merancang aktiviti.

kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. objektif. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. and spiritual and moral development activities as well its learning center. the classification of special needs children. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. This course discusses in general the children with special needs at preschool. melaksanakan perekodan. data analysis. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. objectives. curriculum management. dan perbezaan individu. merancang prasekolah. children’s assessment and evaluation planning. This course includes the concepts. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. data collection based on observation. importance and principals of authentic assessment in preschool education. The focus is on the factors due to the disability. building and managing preschool education centers.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. penyimpanan. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. ciri-cirinya. theories on moral development. reports and follow up actions based on data collection. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. identification of Islamic education and moral curriculum. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . penganalisisan. characteristics. data recording and compiling.

pertimbangan dalam pengumpulan data. values and customs. analisis data. kecekapan hubungan. efficient relationship. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. hubungan keluarga. writing an action research report and article and ways of making action research data public.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. keselamatan dan pemakanan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. aims. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. safety and diet management. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. This course covers the theories and perspective. planning and proposal. It also includes family surrounding. nilai dan budaya. konsep kepimpinan dan perwatakan. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. pengurusan kesihatan. interpretasi data penyelidikan tindakan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. interpreting the action research data. matlamat. educational research procedure. ways on improving family. action research process. kaedah-kaedah pengumpulan data. komuniti dan institusi pendidikan. data analysis. health. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. family relationship. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. perancangan dan cadangan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data collection methods. types of educational research. data collection considerations. community and education institution. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. 14. education programmes provided and issues arise in educating these children. strategies of behaviour modification and issues concerned. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. This course looks into communication. types of problematics behaviour. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. proses perubahan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. causes. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. language for children with sensory. ciri-ciri. language for children with emotional and behavioural problems. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bahasa kanak-kanak terencat akal. organizing an action research seminar. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. speech and language. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . component in language. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. strategi pengurusan tingkah laku. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. isu dan etika pengurusan tingkah laku. language for autism children. handicapped children language. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanakkanak autisme. teori dan model tingkah laku. punca masalah. language development theory. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa dan pertuturan. characteristics. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi .

mentaksir bahasa lisan.the ability of basic learning assessment. writing skills. membaca dan menulis. reading. writing and mathematic assesment. pengajaran tatabahasa. listening. social skill and behaviour assesment. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. bertutur. production of teaching aid for language skills and micro teaching. practical: application of language activities. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. kemahiran mendengar. mentaksir bacaan. oral language assesment. latihan pengajaran tatabahasa. perancangan pengajaran harian. kemahiran membaca. syllabus studies. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. kemahiran lisan. lesson plan. teaching of grammar. amali: aplikasi aktiviti bahasa. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. kemahiran menulis. reading. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. This course discusses language and communication. latihan aktiviti. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. kajian sukatan pelajaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. This course covers the important of assessment in special education. approaches and language learning. speaking. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. study of the syllabus. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . develop learning material. reading and writing skills. speaking.

play and altenative. teaching aids for Mathematics. activities in Mathematics teaching. rearing pet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . play and altenative. hidro. pengurusan rumah tangga. kemahiran urus diri. and micro teaching. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. teaching aids and micro teaching. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. self-protect. expression art. lesson planning. music and singing.fisio. cookery. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. kemahiran jahitan. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. visual art. syllabus study. practical: application of strategies in teaching Science. muzik dan nyanyian. permainan dan alternatif. music and singing. pergerakan kreatif. strategi dan aktiviti Matematik. pergerakan kreatif. penilaian kemahiran Matematik. jenis-jenis terapi: fisio. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. assessment of Science skills. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. seni visual. functional Mathematics for learning disabilities. seni visual. permainan. pertuturan. penyediaan rancangan pengajaran. basic skills of Science process.physio. kajian sukatan pelajaran. occupational. hydro. teaching aids production. Mathematics syllabus sudy. keselamatan diri dan adab bertatasusila. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. teaching aids. muzik dan nyanyian. expression art. types of therapy: physio. cara kerja. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. pertuturan. ethics and classroom management. bahan bantu mengajar Matematik. teaching and learning Science. functional Science for learning disabilities students. hydro. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. home living. strategies in teaching Mathematics. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. peraturan dan keselamatan di bengkel. hidro. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. kemahiran memasak. assessment of Mathematics skills. This course discusses the introduction to therapy. keusahawanan. permasalahan penguasaan Matematik. sewing. strategies and activities in Mathematics.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. visual art. kemahiran hidup untuk berdikari. therapy . PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. pasir dan alternatif. problems of learning Mathematics. kemahiran berkebun. persediaan mengajar. cara kerja. speech. amali: terapi . occupational. kemahiran pertukangan. speech. gardening.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

bentuk program intervensi awal. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. support services. mentaksir bahasa lisan. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . oral language assesment. singing session. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries.kanak bermasalah pendengaran. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. questiona answer session. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Malay language grammar. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. reading. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. menjalankan sesi nyanyian. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. English Grammar. manual communication among children with hearing-impaired . combination of oral and manual communication. English Grammar. pendekatan bilingual-bicultural. needs for various communication methods. mentaksir bacaan. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. menjalankan sesi soal jawab. This course covers the important of assessment in special education. writing and mathematic assesment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. meliputi: Tatabahasa Melayu. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. bilingualbicultural approach. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). types of early intervention.the ability of basic learning assessment. khidmat sokongan. parents role in early intervention. membaca petikan/bercerita. classification communication methods. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. story reading. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. social skill and behaviour assesment.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of mastering language. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amali : melaksanakan ujian bahasa.type of hearing-impaired and its effect. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. audiometry. penggunaan sistem FM. reading and writing teaching method. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. implan koklea. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. practical: implement language tests. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. basic language knowledge of conversation. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . speech diability among children of hearing-impaired. ear anatomy and listening process. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran penulisan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. auditory skill programme. jenis masalah pendengaran dan kesannya. remedial programme planning. perbualan asas pengetahuan bahasa. audiometri. amplikasi pendengaran. kaedah pengajaran bacaan. program kemahiran auditori. assessment instrument of speech achievement. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. listening amplication. simulating teaching and learning language sessions. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. achievement level assessment. general strategy in overcoming speech problem. This course covers topics of accustic. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. This course focusses on speech acquisation among children. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. anatomi telinga dan proses pendengaran.

This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. practical: developing and managing Mathematics. text books and newspapers as learning resources. introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education.maintaining individual hearing aid. kaedahkaedah pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . analisis data. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Science and Local Studies learning resources. prinsip dan etika kerja sosial. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Sains dan Kajian Tempatan. interpretasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. use of FM system. community-based rehabilitation programme. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan dalam komuniti. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. implementation of audiometric pediatric observation. cocklea implant. It discusses introduction to research methods in education. penilaian bahan sumber pembelajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. types of learning resources. multi disciplinary services offered at the CBR. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. basic hearing test and audiogram assessment. principle social work ethics. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. assessment of learning resources.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . special education programmes in Malaysia. keluarga dan masyarakat. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. classroom management. penganjuran seminar. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. 16. administration of special education programmes in Malaysia. action research process. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. data collection considerations. organisational structure of special education in Malaysia. data analysis.concepts of action research and models. interpreting the action research data. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. peranan guru Pendidikan Khas. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. role of teachers of special education. planning and proposal. This course discusses the introduction to management and administration of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. sebab-sebab masalah penglihatan.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . dan laporan mata. handicapped children language. component in language. teori-teori perkembangan bahasa. the role of parents and community. various visual assessment methods and children with low vision report. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. cara mengatasi masalah penglihatan. komponen-komponen dalam bahasa. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . amali : latihan memasak menggunakan blindfold. kemahiran membeli dan menyimpan barang. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. self and house keeping management. visual skills training . skills of buying and stock keeping things. self management. introduction of recreational activities and modify physical education. the visual process and causes of visual impairment. bahasa kanak-kanak terencat akal. speech and language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. bahasa kanakkanak autisme. recreation and adaptive physical education. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. This course looks into communication. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. pengurusan diri. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa dan pertuturan. practical :cooking.blindfold. pelbagai pentaksiran penglihatan. language development theory. language for children with sensory. This course covers important concepts in field of living skills. development of children with visual impairment compare with the normal children. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. pengurusan rumah. language for children with emotional and behavioural problems. adaptasi persekitaran di dapur. factors of Children with Visual Impairment.use of other sensors. using blindfold and implementation of activities and simulation. kemahiran penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. punca-punca masalah penglihatan. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. adaptasi kaedah persediaan memasak. cooking skills.

writing and mathematic assesment. gabungan akhir huruf.the ability of basic learning assessment. support services. practise Braille. social skill and behaviour assesment. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. trancsribing exercise. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. types of early intervention. lower wordsigns. komputer braille. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. huruf terbitan. composite signs initial wordsigns. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. final groupsigns. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kaedah menulis pindah. parents role in early intervention. reading. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. and enrichment exercise. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. Kursus ini melliputi huruf. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. slate and stylus. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. latihan braille. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. khidmat sokongan. computerized braille. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. simbol huruf. lower groupsigns. wordsigns. This course covers the important of assessment in special education. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. transcription of braille exercise. practical:Bahasa Melayu braille code system. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. oral language assesment. simple upper groupsigns. mentaksir bacaan. bentuk program intervensi awal. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. mentaksir bahasa lisan. latihan menulis pindah. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 .with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. amali: sistem kod braille BM.

quantities. pengajaran dan pembelajaran murid buta. geometry. program pemulihan dalam komuniti. Kursus ini meliputi simbol nombor. principle social work ethics. orientasi dan ruang. teknik bergerak dengan pemandu celik. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. mobility techniques with guidance. amali : kaedah pengajaran braille. indices.This course covers the numeral signs. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. kuantiti. basic Mathematical operation. individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . white stick and other mobility equipment. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. algebra. adaptation of curriculum. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penggunaan teknologi. micro and macro teaching. logaritham. prepare teaching aids. use ICT and other appropriate special aids. mobility techniques without guidance. geometri. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. multi disciplinary services offered at the CBR. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. matrices and enrichment exercises in theory and practical. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. kemahiran membiasakan diri. teknik bergerak tanpa pemandu celik. algebra. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. logarithms. and hands-on experience and to reinforce learning. ganda dua. This course discuses introduction of orientation and mobility. orientation and space. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. principal dan terminology in orientation dan mobility. This course covers the planning. prinsip dan etika kerja sosial. community-based rehabilitation programme. adatasi kurikulum. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. operasi asas matematik. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. sets. educational needs of children with multiple handicaps.

This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. data collection methods. analisis data. role of teachers of special education. action research process. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur penyelidikan pendidikan. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan guru Pendidikan Khas. penganjuran seminar. educational research procedure. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. data analysis. data collection considerations. pengurusan bilik darjah. concepts of action research and models. special education programmes in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. introduction to various types of educational research design. proses penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. interpretasi data penyelidikan tindakan.

pengurusan tingkah laku murid pemulihan. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. language for autism children. bahasa dan pertuturan. language development theory. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. This course discusses basic remedial education. component in language. pengurusan program pendidikan pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak terencat akal. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. program pemulihan dalam dan luar negara. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. development physchology for remedial students. bahasa kanakkanak autisme. studens profile. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. language for children with sensory. strategy of implementation remedial program and education for remedial students.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . 17. historical development of remedial education. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. remedial students’ behavioral management. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. profil murid pemulihan. This course looks into communication. psikologi perkembangan murid pemulihan. speech and language. sejarah perkembangan pemulihan. management of remedial education program. penubuhan kelas pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. handicapped children language. remedial programs in Malaysia and other countries.

ujian diagnostik masalah pengamatan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. instruments for identifications of students. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. practical: assesment implementation. strategies to overcome the problems. forming of remedial class. diagnostic test. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. reading assessment.. This course discusses the introduction to dyslexia. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. development of dyslexia chilldren. kaedah pengajaran bahasa. and mathematics assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. support services. management for dyslexia program. behaviour assessment. writing skill assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. pengurusan program disleksia. This course focuses on introduction of perception. kaedah pengajaran matematik. individual planning education. mentaksir bahasa lisan. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. mentaksir bacaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. the role and characteristics of a remedial teacher. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. perkembangan kanakkanak disleksia. the basic ability assessment. jenis-jenis pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. causes and strategies to overcome the problems. social’s skill assessment. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. practical:. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. method of teaching mathematics. method of or information process. This course covers the importance and use of assessment in remedial education.oral assessment. amali: pelaksanaan ujian. types of perceptions.remedial education program.

learnings aids. reading and comprehension skills. terapi pertuturan. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pelaksanaan kemahiran mengarang. art therapy. kemahiran kefahaman. spelling and comprehension and lesson plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . application strategies in teaching and learning. This course discusses the introduction of therapy . pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. types of therapy. spelling skill. music and singing therapy. practical: the implementation of writing skill. syallabus studies. kemahiran mengarang. amali: pelaksaan kemahiran menulis.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. terapi muzik dan nyanyian. strategies in teaching remedial mathematics. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. bahan bantu belajar. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. reading and comprehension. practical: the implementaion of oral strategies. terapi pasir dan terapi alternatif. jenis-jenis terapi. rancangan pengajaran dan pembelajaran. production of mathematics teaching aids and micro teaching. terapi main. reading and comprehension. teaching aids for mathematics and lesson plan. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. comprehension skill. kemahiran lisan. expression art therapy. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. ejaan dan menulis karangan. comprehension. mathematics syallabus study. diagnostic test instrument. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi hidro. Pratical: construction of mathematics. terapi cara kerja. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. terapi seni visual. writng skill aids. amali: terapi fisio. kemahiran mengeja. oral skill. speech therapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. spelling skill. hydro therapy. membaca dan kefahaman. mathematics competencies. amali. strategies in teaching remedial mathematics. rancangan pengajaran dan pembelajaran. assesment and evaluation for oral skill. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. development and acquisition of mathematics. membaca dan kefahaman. practical: physiotherapy. pelakasanaan kemahiran mengeja. This course discusses writing skill. This course discusses the development and language skill. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. assesment and evaluation in writing skill. syallabus studies. play therapy. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. assessment in mathematics skill. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi pergerakan kreatif. lesson plan. kemahiran membaca. sand therapy and alternative therapies.

pengawasan penyeliaan dan komunikasi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. strategi pengajaran pemulihan matematik. kaedah-kaedah pengumpulan data. communication and supeversion. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. proses penyelidikan tindakan. segregation and integration. teaching implementation. learning assessment. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). community-based rehabilitation programme. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. penilaian kemahiran matematik. pengasingan dan integrasi. program pemulihan dalam komuniti. bahan bantu belajar. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. teachers’ professionalism. dan isu sistem sosial. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . dan pengajaran mikro.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pelabelan. parents and community involvement and issues in social system . pentaksiran pembelajaran murid. profesionalisme guru. perancangan dan cadangan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). labeling. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. special classroom management.strategi pengajaran pemulihan matematik. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. rancangan pengajaran harian. students’ multiple competencies. This course discusses strategies and placement of the student. principle social work ethics. pertimbangan dalam pengumpulan data. pelaksanaan pengajaran. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. prinsip dan etika kerja sosial. mengkaji sukatan pelajaran. kepelbagaian kompetensi murid. multi disciplinary services offered at the CBR.

documentation and publication procedure of action research. pengurusan bilik darjah. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. educational research procedure. types of educational research. data analysis. remedial teachers role. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. penganjuran seminar. data collection methods. action research process. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. interpreting the action research data. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. peranan guru pendidikan pemulihan. concepts of action research and models. organizational structure of Education Department in Malaysia. introduction to various types of educational research design. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. challenge and vision in management and administration in remedial education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. remedial education programs in schools. clasroom management. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal. organizing an action research seminar. data collection considerations.role of administrator in remedial education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 .education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BBM. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. lecturers and peers in a variety of situations. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. preparing teaching aids and classroom management. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. skills and teacher values in a guided and real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.

Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. endurance. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Student teachers are expected to plan. Pelajar merancang. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. jati diri. lecturers and peers in a real life situation. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. ketahanan diri. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Pada peringkat ini. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

selular dan tisu organisma. sistem respirasi. sistem limfatik dan imuniti. konsep pergerakan asas. criteria in choosing physical education acitivities. blood vessels and circulation. model Bunker and Thorpe 1982. Heart. sistem otot. saluran dan peredaran darah. sistem integumentari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. children’s games. jantung. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. skeletal system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . management. sistem saraf. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. permainan kanak-kanak. sistem rangka. basic movement concept. teaching and learning of basic movement. lymphatic system and immunity. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. respiratory system.PAKEJ ELEKTIF 1 1. blood. Bunker and Thorpe Model 1982. endocrine system. the importance of physical education. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. digestive system. nervous system. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sukatan dan tafsirannya. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. cellular level and tissue level of organisation. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. darah. pengelolaan permainan dan teknik permainan. sistem endokrina. Integumentary system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.chemical level. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. muscular system. kepentingan. pengurusan. nutrition and metabolism as well as urinary system. organizing games and techniques. sistem penghadaman. the interpretation of curriculum.

This course discusses the management and administration of physical education and sports. This course focuses on the introduction of strategies. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. administration of national and international sports agency. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. sports development programme. issues in sports. undang-undang dan pentadbiran sukan. values and ethics in sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. managing tradisional games. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. program pembangunan sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. laws and administration of sports. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing physical education and sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. 2. pendekatan.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. membaca dan menulis. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. kombinasi penggunaan buku teks. 3. pengukuran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. focusing on combination of using text book. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. bertutur. penilaian dan pentaksiran. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course focuses on topic selecting.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. syllabus contents and its. and evaluation. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. text book. measurement. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 .

how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. jenis kemahiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. terminology of. reading. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. and writing skills. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. evaluation and examination of Arabic language. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. describes the teaching steps for every skill. perkembangan aspek fizikal dan sosial. 4. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. speaking. assessment. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab. konsep penilaian. penilaian kendalian sekolah. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab.This course discusses on the methodology of teaching listening. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. mingguan dan semester. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .

safety services. history and the curriculum of health education. safety rules in schools. supplementary food plan. stail pembelajaran. emphases on children’s health. peraturan keselamatan di sekolah. keselamatan diri. school cleanliness practices. storeage of dangerous product. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. perkhidmatan kesihatan sekolah. physical and social growth. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pengenalan program kesihatan sekolah. sejarah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safe road user program and building safety. objectives. mouth health programme. keselamatan perkhidmatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. This course expose to the concept and principles of safety education. the learning style. introduction to school health programme integrated approach. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . introduction to health education. strategies and approaches in teaching health education. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. falsafah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. emergency procedures. prosedur kecemasan. safety and environmental safety. positive approach in sexuality. program kesihatan mulut. rancangan makanan tambahan. objektif. This course focusses the basic concepts in health education. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. school health services. kaedah. pengenalan pendidikan kesihatan. and micro teaching. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. free from prejudice and discrimination. The course intends to give an understanding on concept. pendekatan bersepadu. the philosophy. 5. method. safety of self. amalan kebersihan sekolah. behaviour. konsep. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. penyimpanan bahan bahaya.

table of test specifications.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Teori Huraian Bahasa. and measurement. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. project based language assessment and school based assessment. Teori Huraian Bahasa. method. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran menulis. language skills assessment and language activities. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. penilaian bahasa berasaskan projek. 5P concepts. kajian masa depan dan sistem bahasa. application of teaching language approaches. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. taksonomi dan domain. evaluation. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for Malay Language. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. peraturan sosiobudaya. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. This course focuses on teaching component. techniques. konstruktivisme. the implementation of teaching and learning activities through contextual. constructivisme. objektif dan organisasi kandungan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pembelajaran masteri. added value skills and language system. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of value added skills. kemahiran membaca. konstruktivisme dan kontekstual. matlamat. assessment of learning experience. kemahiran belajar cara belajar. pendekatan. the concepts of strategy. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. taxonomy and domain. kaedah. mastery. application of learning language approach. types and method of language assessment. application of Road Safety Education. content objectives and organization. pengayaan. aims. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. reading. kecerdasan pelbagai. approaches. pembinaan ujian. testing development. pengujian dan penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Pemerolehan Bahasa. jadual spesifikasi ujian. kewarganegaraan. konsep penggabungjalinan. penilaian pengalaman pembelajaran. nilai. teknik. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. penyerapan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. and writing. kemahiran mendengar dan bertutur.

pendekatan pengajaran kemahiran menulis. latihan merancang. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. teknik pengajaran kemahiran membaca. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. This course studies the concepts. writing skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. penilaian kemahiran membaca. assessment of reading skills. Constructivism Learning Theories. roles. characteristics. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. followed by planning. teori pembelajaran konstruktivisme. approaches and methods of teaching techniques of reading. ciri-ciri. reading skill. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. matlamat. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. preparation of teaching plan for reading skills. This course covers the methodology in learning. kemahiran mengarang. This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran membaca. managing and implementing teaching and learning. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . teaching reading skills. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 6. kemahiran menulis. peranan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. approach to teaching writing skills.

approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Pendedahan juga diberi tentang teori. proses pelaksanaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. prinsip dan fungsi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. kaedah. This course comprises the basic concepts. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. 7. preparing the table of specification and analysing test results. principles. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . kaedah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. functions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. It exposes students’ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. implementation. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. keperluan sukatan. methods. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.

constructing the JSU. aspek bacaan luas. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. they are expected to produce various creative texts of their own. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. penguasaan dan penggunaan bahasa. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. pelbagai genre penulisan. kaedah pembinaan instrumen. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. menganalisis item. pentaksiran dan penilaian. In addition. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pembelajaran Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. analyzing items. With the exposure. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) .This course exposes students to various theories.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course details the learning theories. konsep. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. the purposes of the use of resources. This course introduces to students to the rationale. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. jenis dan cara menghasilkan sumber. mengurus dan melaksanakan projek. bentuk projek kewarganegaraan. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. tujuan penggunaan sumber. types and methods of the preparation of resources. Teori Pembelajaran. matlamat dan objektif. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. domain. domain. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. perancangan pengajaran. lesson planning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. skills in teaching and learning. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. syllabus of the Civic and Citizenship Education. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. kaedah pengajaran dan pembelajaran. objectives. aims. merancang. projek kewarganegaraan. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. concept. the methods of teaching and learning. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. techniques and activities in teaching and learning. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran.

planning. moral being. approaches. teori-teori perkembangan moral. konsep asas nilai. managing and implementation of project. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. nilai-nilai agama dan masyarakat. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. methods. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ethical theories. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. values. types of citizenship projects. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. lesson planning. implementation strategy of the citizenship projects. teori–teori etika. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . citizenship project. religious and societal values as well as moral development theories.This course details the introduction of Service Learning. kaedah. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. pendekatan. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. issues faced in assessment of Moral Education. insan bermoral. 2. In this course. preparing the scheme of work.

sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. the basic science process skills and integrated science process skills. 3. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. This course focuses on moral problems faced in schools. teaching and learning strategies for primary science. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. test design and construction. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. teaching science for all children and science for exceptional children. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. scoring of assessment. types of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. isu-isu dalam pendidikan sains. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. primary science teaching. areas of assessment in primary school science. analysis of test score. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. assessment tools. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. issues in science education. pengajaran sains sekolah rendah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Malaysian primary science curriculum II. interpreting test score and forms of examination. administration of test. marking and moderation of test scripts.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. acquiring manipulative skills. purpose of assessment. Malaysian primary science curriculum I. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. definition of terms. memperolehi kemahiran manipulatif.

Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. analisis skor ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. peraturan dan keselamatan dalam makmal. definisi istilah. rules and safety in the laboratory. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. It will discuss about management of science laboratory. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. alat-alat pentaksiran. pengurusan makmal sains. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. matlamat pentaksiran. bentuk-bentuk pentaksiran. In addition. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . using relevant mathematical ideas. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. penskoran pentaksiran. science teaching and learning resources. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. safe handling of scientific materials handling of chemicals. pentadbiran ujian. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. basic laboratory techniques. teknik-teknik asas makmal. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. rekabentuk dan pembinaan ujian. preservation of biological specimens. Pelajar didedahkan kepada makna. pengawetan spesimen biologi. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. 4.

fractions. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. decimals and percentages. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. pecahan. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Selain itu. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . 5. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions.teaching and learning of mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Fractions. Teaching of Numbers. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. perpuluhan dan peratus. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik.

pendekatan. as well as Introduction to Tradisional Crafts. as well as practical activities for explorations of tools and materials. persediaan mengajar. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. lesson planning. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategy. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. goals and objectives of the VAE curriculum. matlamat. huraian sukatan pelajaran. that is: Drawing and Picture Making. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. tujuan pentaksiran PSV. resource and teaching aid management. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the importance of curriculum development. Pattern-Making and Designing. pengajaran mikro dan makro. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . the roles of the VAE teachers. kaedah pentaksiran PSV. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the 5P concept. perancangan dan persediaan mengajar. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE).Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. peranan guru PSV. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. konsep 5P. as well as teaching and learning resources. jenis-jenis pentaksiran. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. strategi. micro and macro teaching. management of outdoor and indoor activities. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. lesson planning. kepentingan perkembangan kurikulum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. content and themes in producing art works for the four areas. Modelling and Constructing. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. approach. This course covers the learning theories. bahan.

mark schemes. faktor-faktor sosiologi. singing folk songs. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. Carl Orff and Jaques Dalcroze. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. permainan alat muzik. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. melody improvisation. alberti bass. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. psikologi. mengimprovisasikan melodi di kibod. fungsi muzik dalam pendidikan. latihan dalam permainan iringan kord blok. broken chords. bes alberti. philosophical implications. methods and forms of assessment. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. importance of music. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE).pentaksiran PSV. jumping chord. types of assessments. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. peraturan memberi markah. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that affect music education. aims of assessment in VAE. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . evaluation of art works and evaluation of portfolios. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. 6. matlamat. play block chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. sing melodies in keys changes from major to minor. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. broken chord. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.

mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mingguan dan harian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. types and characteristics of children and adult voices. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. micro and macro training sessions. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. the playing of recorder and percussion instruments. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. 7. aural sensitivity and movement to music. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. remaja. teaching and learning of singing in the music classroom. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. semester. permainan alat rekoder. permainan alat perkusi. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran.

This course describes and elaborates on the concepts of strategy. perbualan telefon dan penyampaian laporan.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. orientasi rancangan pengajaran harian. objektif dan organisasi kandungan. drama. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. simulasi. brain storming. eklektik and communicative approach. sumbangsaran. konstruktivisme dan kontekstual. telephone conversation and report presentation. drama. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kemahiran mendengar dan bertutur. Teori Huraian Bahasa. approaches. penyerapan. oral-aural. aims. drill. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pemulihan dan penilaian (“5P”). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . forum. pendekatan induktif dan deduktif. dialog. linguistik. perbahasan. teknik. quiz. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. inquiry. kaedah ajuk hafaz. daily lesson plan orientation. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran membaca. story telling. comunity language. oral-aural. definisi. and writing. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konsep dan jenis teknik : main peranan. situational. defination. kajian masa depan dan sistem bahasa. pembelajaran masteri. situasional. kaedah. kemahiran menulis. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. konsep penggabungjalinan. kecerdasan pelbagai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. simulation. pendekatan. kemahiran belajar cara belajar. nilai. content objectives and organization. kaedah natural. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. debate. dialogue. bercerita. penulisan langkah pengajaran. discussion. latih tubi. pengisian kurikulum: ilmu. perbincangan. method and techniques. kodkognitif. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kewarganegaraan. question and answer. konsep-konsep: strategi. kuiz. pendekatan. peraturan sosiobudaya. soal jawab. the writing of teaching steps. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kaedah dan teknik. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. concept and techniques : role play. 5P concepts. inductive and deductive approach. added value skills and language system. tatabahasa terjemahan dan terus. grammar translation. forum. pendekatan eklektik dan komunikatif. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. reading. bahasa komuniti. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. code-cognitive. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. natural method. konstruktivisme. lingusitic. inkuiri penemuan. matlamat. pengayaan. audio lingual method.

writing skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. penilaian kemahiran membaca. kemahiran menulis. application of teaching language approaches. kemahiran mengarang. table of test specifications. constructivisme. pembinaan ujian. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. teaching reading skills. This course focuses on teaching component. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. and measurement. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengujian dan penilaian. assessment of learning experience. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. preparation of teaching plan for reading skills. project based language assessment and school based assessment. reading skill. approaches.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. perancangan pengajaran KHSR. 8. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). assessment of reading skills. types and method of language assessment. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. evaluation. techniques. Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education. mastery. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . taksonomi dan domain. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. penilaian bahasa berasaskan projek. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. language skills assessment and language activities. application of learning language approach. This course elaborates on listening and speaking skills. the concepts of strategy. taxonomy and domain. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengurusan peralatan dan bahan. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. strategi. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. approach to teaching writing skills. pengurusan kewangan. dan bahan bantu mengajar. Teori Pemerolehan Bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. testing development. teaching method for Malay Language. jadual spesifikasi ujian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. keselamatan bengkel. approaches and methods of teaching techniques of reading. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. method. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. application of value added skills. kemahiran membaca.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. peraturan pemarkahan. and vegetable and ornamental crops production technology. implement teaching planning and audio visual aids. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 .alternative evaluation skills for using rubric. test specification table. pemeliharaan ikan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian. safety and rule regulation. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pemilihan pakaian. various methods of evaluation. strategy. pengurusan dan penjagaan. interpretation as well as report writing on assessment. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. undang-undang perniagaan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. electronic commerce (E-commerce).perniagaan elektronik (E-dagang). pengenalan kepada ikan hiasan. analisis markah dan statistik asas. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. tool and material management. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. finance. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. jenis penilaian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. rearing ornamental fish technology. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. business law. Topics coveres studies on fabric. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. portfolio. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. kewangan. basic statistic. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. penggunaan dan interpretasi data. financial management. This course deals with three main components: home technology. marking scheme and mark analysis. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pembiakan dan penanaman. competency and school based evaluation. membina Jadual Spesifikasi Ujian. penyediaan batas dan bekas menanam. workshop safety. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. technique and teaching methodology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. discussion on validity and reliability of evaluation format. management and administration. item development. pelbagai cara penilaian. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.

latar tempat. post modern. arcitipal. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. femenism. resepsi dan teori tindak balas pembaca. the vegetable and ornamental crops production technology. harvesting and use of plants produced. dialog and location background. marxism. puppet. teater untuk kepelbagaian tujuan. poems.clothes making processes. plot. semiotik. This course elaborates on the introduction to theatre in education. opinion angle. genre critics. existensialism. fenomenology and hermeneutic. genre formation process. tropical freshwater ornamental fish:. novel popular. pascamoden. puisi. plot. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. semiotic. selection and preparation of equipments and materials. theatre for multipurpose. 9. tema. creative writing strength. This course elaborates on literary critics field like. guru dalam peranan (teachers in action). surelism. dan isu karya kreatif. tetamu dalam aksi. fenomenologi. simulation and improvisation. rearing ornamental fish technology. femenisme. autobiography. boneka. simulasi dan improvisasi. post colonial. management and care of ornamental fish. bercerita. Marxisme. the ornamental fish. post structuralism dan deconstruction. hermeneutic. cerpen. persoalan. character and characterisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . reading theatre. adolescent novel. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. proses pengeraman bahan. creative writing themes and issues. psyco-analysis. psikoanalisis. genre writing publishing. short term vegetable and ornamental crops. visitor in action. popular novel. sudut pandangan. plant care. dialog dan latar tempat. preparation of planting beds and containers. kritik genre dan kritikan baru. and teacher as a writer. reading reception dan reflection theory. propagation and planting. dan guru sebagai penulis. penerbitan karya. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. dan new critics. theatre inclassroom. novel remaja. surelisme. pascakolonial. teater dalam bilik darjah. teachers in action. story telling. teater pembaca. eksistensialisme. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. kekuatan karya kreatif. short stories. watak dan perwatakan.

asas lakonan dan vokal. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. pengarahan. directoring. pementasan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pergerakan kreatif. actors selection. types. performance ethics. pengujian dan penilaian. forming production management. sejarah dan latar belakang. pemilihan pelakon. mengadakan sesi uji bakat. elemen. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. etika pementasan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pemilihan. produksi. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. theatre and children theatre. technology in teaching and learning music in classroom. muzik dengan pergerakan. and presenting a performance. perancangan pengajaran dan pembelajaran. element. teori pementasan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. creative movement. sumber pengajaran dan pembelajaran. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. and vocalisation. stage performance theory. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. improvisasi. teaching and learning resources. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. dan pembinaan skrip. history and background. pengurusan produksi. production. implementing a screen testing. music with movements elements of movement. jenis-jenis pergerakan. cinematography. 10. selection and script writing. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. unsur-unsur pergerakan. This course elaborates on the definition and concept of drama. and forms of children drama. basic dramatisation. teater dan teater kanak-kanak. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. jenis dan bentuk drama kanakkanak. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. sinematografi dan persembahan.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. a performance. testing and evaluation. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik.

tafsir ayat aqidah. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. interpretation ayat hukum. lagu-lagu patriotik. nyanyian semerta dan aural. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. interpretation ayat aqidah. interpretation ayat akhlak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. basmalah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. tafsir ayat hukum. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. takbir. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. introduction to children’s songs. tafsir ayat akhlak. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. isti’azah. isti`azah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. basmalah. impromptu singing and aural. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. 11. and khatam al-Quran. patriotic songs. children’s songs and cultural songs. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. takbir. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. dan khatam al-Quran.learning music through movements. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. nyanyian kanak-kanak.

ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Nasikh. Each tarannum will focus on tabaqat. Nahawand. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. wuslah. harakat. hukum beramal. harakat. its mukjizat. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. reading and writing. riwayat hidup perawi hadith. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Mansukh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 .PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. martabat. wuslah. definitions. mukjizat al-Quran. burdah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. The topic Language and literature is also introduced. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. arRahman. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Nahawand. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Hadith Qudsi. the degree of Hadith and rules. Muhkam and Mutasyabih. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. burdah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Muhkam dan Mutasyabih. Jin. Nuh. Nasikh and Mansukh. Sikah dan Jiharkah. 12. hadith palsu dan implikasinya. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Nuh. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. arRahman. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman.

morfologi. pengajaran. classroom management. the teaching and assessing of listening and speaking skills. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. syntax. morphology. pengajaran kelas cantum. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. pengajaran. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. syllabus study. materials selection. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . theories of second language acquisition. adaptation and simplification. the teaching and assessing of reading skills. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. and semantics. tatabahasa dan ejaan. peperiksaan dan penilaian. kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. communication. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. the English sound system (phonology). the teaching and assessing of vocabulary. 13. kemahiran mengurus bilik darjah. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. multiple classroom teaching. developing classroom skills. remedial and enrichment activities. methods and techniques. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of writing skills. spelling and dictation. komunikasi. sintaks dan semantik. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. membaca. integration of language skills and language content. general principles in the teaching of language skills. the teaching and assessing of literature for primary schools. and introduction to lesson planning. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. an overview of teaching approaches.

analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. methods. proses pelaksanaan. principles. teori pembelajaran konstruktivisme. ciri-ciri. implementation. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts. managing and implementing teaching and learning.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. latihan merancang. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. matlamat. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . This course comprises the basic concepts. Constructivism Learning Theories. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. peranan. followed by planning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. functions. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. prinsip dan fungsi. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. mengenali dan menulis aksara Cina. This course covers the methodology in learning.

membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. bertutur. Subject-verb agreement. and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. The topics emphasizes on listening. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). reading and writing. Sentence types. It focuses on Tense types and aspects. speaking. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1. emosi dan tekanan secara berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. mengintegrasikan kemahiran mengajar. 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 3. sosial.3 mengurus masa. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. psikologi dan etika profesional keguruan.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.6 3. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. merancang.1 3. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 1. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 1.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. bahan kurikulum.4 2.2 1. budaya.1 1.6 2.5 2. 2.2 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.5 1. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pentaksiran.3 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. teori pembelajaran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.2 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.

mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Kaedah Saintifik.6 5. etika 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. Etika. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 5.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. 4. akauntabiliti integriti.2 5.4 5.Hasil Pembelajaran 3.1 5. Komunikasi. 6. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.5 4. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.4 3. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. 4. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 4.3 5.4 4.5 3. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 .

3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. tenaga manusia. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.4 6.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 . membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.1 8.5 7. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. membuat muhasabah diri.1 7. 8.3 7. 8. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.4 8. 6.5 menggunakan kemahiran akses kendiri.Hasil Pembelajaran 6. mengenal pasti kewangan.4 7. 7. 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. 1. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 .BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Muzik • • • Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN unit. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan LAM-06 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Ambilan Januari 2009 CATATAN 11. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.

Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->