P. 1
Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

|Views: 6,554|Likes:
Dipublikasikan oleh nurfa syah

More info:

Published by: nurfa syah on Apr 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. relevan. holistik. futuristik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. inovatif. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . berdaya fikir. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. responsif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. kreatif. dan bersepadu. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik.

• Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. v. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Education for International Understanding (EIU). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. iv. dan Bina Insan Guru. iii.i. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. nilai/disposisi. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. • Melaksanakan amalan terbaik. • ii. aktiviti kokurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. kemahiran.

Penggunaan Unit Plan. Portfolio Pembelajaran. penyelidikan tindakan. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. b. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. latihan industri. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. f.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. d. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. pentaksiran prestasi (performance assessments). kajian kes. c. kerja kursus. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). internship. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. e. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. penilaian tugasan terarah. praktikum. bahan. dan tugasan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v .

Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Ujian Akhir Kursus. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Sebagai prasyarat. viii. v. pentaksiran. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. vii. psikologi. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. vi. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan etika profesional keguruan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. bahan kurikulum. budaya. etika. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. ii. iii. Memiliki dan menampilkan nilai. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. kemahiran. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. iv. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. sosial.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .

Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Major. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. kemahiran generik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.

IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. major dan elektif.

Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .

Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.7.Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM.11.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .13.

15.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Jasmani 5 Pendidikan . Islam 9 Bahasa Arab . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .Pakej Elektif 2 Bil. Fractions. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.

Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.Bil.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.

Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pendidik yang inovatif. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. dan penilaian kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. penguasa ilmu yang mantap. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. mengumpul. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. serta pemupuk nilai yang gigih. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. terarah kendiri. tutorial dan amali.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Islam in the Malay Civilisation. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sentence Types. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. writing for different text types. Types of Questions. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel pembelajaran secara individu. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Tenses. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). This course focuses on the Introduction of Civilisation. Pendidikan Seni Visual. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Listening and Speaking Skills. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. interaction among various civilisation. interaksi antara pelbagai tamadun. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. jenis-jenis ayat. kaedah abjad. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. dan menulis untuk pelbagai tujuan. membaca. Contemporary Issues. bertutur. writing academic papers and writing reflections. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). kaedah pandang dan sebut. tatabahasa. reading skills. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Parts of Speech/Word Classes. Islam dalam tamadun Melayu. berpasangan dan berkumpulan. bengkel aktiviti penulisan mekanis. kemahiran mendengar dan bertutur. membaca. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. dan menulis pelbagai penulisan. It builds further on parts of speech/word classes. bengkel aktiviti pratulisan. Reading Skills. dan kemahiran mendengar. basic concept Islamic Civilisation. jenis-jenis soalan. konsep asas tamadun Islam. listening and speaking skills. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia.

pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. workshop for sound production using digital recorder. operation and computation. application and management in teaching and learning activities. mechanism of writing workshop. pluralistic society in the Malay world. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. look and seeing method. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. individual. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. pengukuran. agama dan hubungan etnik. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. alphabet method.This course explains and applies pre-reading activities. basic reading workshop : phonetic method. workshop for using puppets. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. and the role of government and society in ethnic relation. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. warna dan ruang serta deria dan seni. kesedaran ruang. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. religion and ethnic relation. melaksanakan aktiviti mengenal irama. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. measurement. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. operasi dan pengiraan. basic concepts in ethnics relation. menjalankan aktiviti meneroka. The topics discussed are problem solving. spatial sense. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan juga analisis data dan interpretasi. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. and also data analysis and interpretation. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. pre-writing activity workshop. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. konsep-konsep asas hubungan etnik. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . construct and use non electronic teaching and learning materials. seminar and exhibition of Malay language remedial materials.

constitution of uniform units. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. management of meeting and budget.rhythm. organizing of activities and competition. mengetahui. setup of cocurriculum unit. management and administration. gelanggang dan undang-undang permainan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. marching. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengukuhan kemahiran dalam permainan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan mesyuarat dan kewangan. training and tactical of games. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. dan majlis rasmi. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengelolaan aktiviti. principles of first aid. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. perlembagaan unit beruniform. sistem fail dan surat menyurat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . asas pertolongan cemas. and official function. struktur dan organisasi. knowing. pengurusan dan pentadbiran. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. implementing and managing creative activities by integrating music. This course focuses on the history of uniform unit. structure and organization. discipline and spiritual.colour and space as well as senses and arts. expressing through arts. asas kawad kaki. exploring. court and rules and regulation of games. experiencing. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. management of court / field and team and organizing competition. games enrichment. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on cocurriculum in primary school. pengenalan alatan. latihan dan taktik permainan. introduction on equipment. filing system. penubuhan unit-unit kokurikulum. planning and camping. disiplin dan kerohanian.

aktiviti kemasyarakatan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. khidmat pendidikan kepada komuniti. potensi dan citra diri seorang insan guru. This course focuses on the general knowledge. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. guru dan hubungan dengan komuniti. sejarah dan undang-undang. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. classification of society. building their self-esteem. pengkelasan persatuan. dan berdaya saing. pembinaan self-esteem. development and importance. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. pengurusan ukuran balapan dan padang. jenis khidmat kemasyarakatan. team management. progressive and resilient.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. organizing competition. history. persediaan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. This course is a four days camping programme. pelaksanaan dan penilaian projek. track events. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Through the activities. This course focuses on the introduction and concept of society. basic skills. berdaya maju. history. preparation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . guru dan akauntabiliti profesionalisme. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. management in measurement of track and field events. perkembangan dan kepentingan persatuan. management. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. kemahiran asas. pengurusan. sejarah. implementation and evaluation of project. rules and regulation. berdaya tahan. field event.

effective listening. jenis khidmat kemasyarakatan. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Pekeliling Perkhidmatan. lawatan benchmarking. table ettiquette. Act 550 (1996). moral acitivities. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. service circulars. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. school climate. managing official ceremonies and dressing code. Students are exposed to the skill of planning. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. iklim sekolah. The course emphasises on the balanced teacher self development. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. teacher relationship with community and honesty. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. organising and attending workshops. ciri-ciri kepimpinan. kembara sosial. profesional circulars. school organisation. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kemahiran mendengar secara efektif. raising the flag. pengucapan awam.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. kesantunan berbahasa. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . pengurusan sekolah. students are exposed to teachers and law mandate. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. public speaking. Surat Pekeliling Ikhtisas. infrastructure and school curriculum infostructure. interaksi dengan komuniti setempat. speaking skills. kreatif dan inovatif. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. benchmark leadership characteristics. Akta 550 (1996 ). aktiviti kerohanian/moral. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. tertib di meja makan. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. protocol. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. khidmat pendidikan kepada komuniti. mandat.

interpretation of test. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. inovasi guru cemerlang. administering post inventory test of self direct search. tema bengkel. The focus of the course is related to workshops.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. refleksi. inventori konflik. finding. This course aims to upgrade continuos self professionalism. workshops theme. professionasme commitment reports and reflective evaluation. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interaksi profesional dengan guru cemerlang. innovation. conflict inventory. reflection. lawatan benchmarking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . interaction with excellent teachers. benchmarking visits. professional. interpretasi dapatan ujian. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

implications on teaching and learning. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. This course consists of the development of Islamic. This course encompasses the child’s learning environment. various learning theories. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . peranan guru dalam mengurus bilik darjah. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. motivasi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. historical development of the Malaysian education system. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. factors that influence the development of the child.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. implications of individual differences. the underpinning theories of child development. model-model pengurusan disiplin. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. basic principles of child development. prinsip-prinsip asas perkembangan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implikasi faktor perbezaan individu. development of children with special needs. the National Philosophy of Education. This course encompasses the developmental process of a child. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. nature of human beings from the religious and biological perspectives. models of discipline management. the roles of teachers in classroom management. pelbagai teori pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Western and Eastern philosophy of education. different stages of development.

etika. needs. stages of teacher development. types of guidance and counseling services. ethics and accountability. production. leadership and roles of teachers. utilization and evaluation of educational media. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. selection. multicultural relationship skills and issues. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. management of educational media and resources. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. This course discusses concepts. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. application of technical skills in using various instructional media. penghasilan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. This course discusses the concept of a profession. pemilihan. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. peringkat perkembangan guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . characteristics of a teacher as a professional. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. roles of ordinary teachers as guidance teachers. matlamat. teacher politeness. theories. kemahiran berkomunikasi. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. practices and development of educational technology. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. akauntabiliti dan kesantunan guru. peranan guru biasa sebagai pembimbing. integration of information and communication technology in teaching and learning.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. learning styles based on different multicultural aspects. teori. communications skills. kepemimpinan dan peranan guru. pengurusan media dan sumber pendidikan. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.

EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . innovation and managing educational changes. This course discusses educational issues and current challenges. early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . kodkognitif. dialog. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. comunity language. dialogue. drama. defination. kaedah ajuk hafaz. telephone conversation and report presentation. aims. definisi. bahasa komuniti. quiz. kemahiran membaca. kaedah natural. pengisian kurikulum: ilmu. method and techniques. forum. simulasi. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. inductive and deductive approach. “5P” concepts. matlamat. oral-aural. orientasi rancangan pengajaran harian. discussion. approaches. latih tubi. debate. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. forum. perbahasan. linguistik. kuiz. situational. pendekatan induktif dan deduktif. konstruktivisme dan kontekstual. konsep dan jenis teknik : main peranan. eklektik and communicative approach. grammar translation. brain storming. bercerita. kaedah dan teknik. perbualan telefon dan penyampaian laporan. kemahiran menulis. inquiry. sumbangsaran. reading. penyerapan. content objectives and organization. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. daily lesson plan orientation. drama. situasional. kemahiran mendengar dan bertutur. pemulihan dan penilaian (“5P”). and writing. question and answer. the writing of teaching steps. lingusitic. soal jawab. penulisan langkah pengajaran. audio lingual method. pendekatan eklektik dan komunikatif. added value skills and language system. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. konsep penggabungjalinan. objektif dan organisasi kandungan. story telling. pendekatan. concept and techniques : role play. kecerdasan pelbagai. This course describes and elaborates aspect of philosophy. tatabahasa terjemahan dan terus. oral-aural. inkuiri penemuan. kewarganegaraan. nilai. simulation. pengayaan. kemahiran belajar cara belajar. peraturan sosiobudaya.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. natural method. code-cognitive. drill. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan dan sistem bahasa. perbincangan.

pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. konstruktivisme. mastery. application of value added skills. teknik. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . kaedah. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teaching method for Malay Language. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pembelajaran masteri. Teori Huraian Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the concepts of strategy. application of Road Safety Education. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. application of teaching language approaches. pendekatan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. techniques. approaches. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. This course focuses on teaching component. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. kaedah. Teori Huraian Bahasa. method. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of Road Safety education. konstruktivisme. approaches. constructivisme. techniques. method. the concepts of strategy. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. teknik. konsep-konsep: strategi. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pendekatan. konsep-konsep: strategi. constructivisme. pembelajaran masteri.

teknik pengajaran kemahiran membaca. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. mereksa cipta animasi. approach to teaching writing skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penilaian kemahiran membaca. penilaian bahasa berasaskan projek. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. This course elaborates on listening and speaking skills. table of test specifications. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pembinaan ujian. assessment of reading skills. procedures. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. types and method of language assessment. ethics. testing development. learning CDs in teaching.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. project based language assessment and school based assessment. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. and measurement. jenis dan kaedah penilaian bahasa. virtual and video learning. pengaplikasian struktur perpautan. preparation of teaching plan for reading skills. application of information processing model. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. taxonomy and domain. writing skills. penggunaan alat pengarangan. learning homepage. on-line learning of language learning. assessment of learning experience. animation in presentation. This course describes the use of internet. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. approaches and methods of teaching techniques of reading. internet resources. taksonomi dan domain. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. linkages in application structure. kemahiran menulis. pengujian dan penilaian. penilaian pengalaman pembelajaran. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. language skills assessment and language activities. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. bengkel penggunaan cakera padat. pengajaran bahasa secara atas talian. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. kemahiran membaca. reading skill. kemahiran mengarang. evaluation. conference and exhibition in ICT. jadual spesifikasi ujian. use of writing tools. teaching reading skills.

linguistik diakronik. This course elaborates on various linguistic fields. dan latihan mentranskripsi. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. dycronic linguistic. reflection : thinking in linguistic. artikulasi dan artikulator. procedure of enrichment education programme. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. pronunciation and syllablication in Malay language. peraturan paradigmatik. articulation and articulators. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. huruf-huruf dan simbol fonetik. linguistik gunaan. teaching of assessment. phonemes. perbezaan pengelolaan dan strategi. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. paradigmatic rule. pelaksanaan aktiviti pengayaan. specific ways in organizing the remedial session. This course elaborates on remedial education. struktur linguistik. pendidikan pengayaan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. pronunciation and syllablication exercise. segmental phonemes. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. alphabet and phonetic symbols. contextual linguistic. fonem : fonem segmental. language characteristics. linguistic developement history. teaching practical session. This course elaborates on phonetic and phonology theories. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. faktor luaran. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. stylistic. applied linguistic. lingistik kontekstual.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session. language variation. prosedur program pendidikan pengayaan. variasi bahasa. and scientific Malay language. super segmental phonemes. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. and standard pronunciation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. pronunciation and syllablication transcription. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. implementing of enrichment exercise. differences in organizing and strategy. sifat bahasa. external factor. enrichment education. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. refleksi : pemikiran dalam linguistik. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. penyediaan bahan bantu mengajan. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. fonem suprasegmental. linguistic structure. sesi latihan pengajaran.

korpus bahasa. kata kerja. short forms. makna ayat. makna leksikal. jenis kata adjektif. skema tatacara pembentukan istilah. lexical and contextual meanings. complex sentence and sentence construction process. ayat majmuk. feature meaning. idiomatic meaning. perkamusan. dan kelas kata tugas. ambiguity and vague meanings.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. verbs. bentuk perkataan bahasa Melayu. istilah singkatan. Perkamusan. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. sumber istilah. symbols and spelling. prepositional phrase. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. This course elaborates on semantic. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. and the formation of new words. kata adjektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . sejarah dan perkembangan ejaan rumi. adjectives. the sentence in Malay language included phrase. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. proof theory. frasa adjektif. klausa. frasa sendi nama. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. lambang. golongan kata. types of words. perubahan semantik. imbuhan dalam bahasa Melayu. adjectives. semantic change. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. ketaksaan dan kekaburan makna. clause. verb phrase. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. isu bahasa terkini. ayat tunggal. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. dan ejaan. Malay language word form. dan proses penerbitan ayat. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. ayat dasar. verbs. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. peristilahan. golongan kata kerja. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. fitur makna. sejarah ejaan jawi. teori pembuktian. terminology and terminology construction schedule. frasa kerja. single sentence. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. dan pembentukan kata baharu. and functional word. makna peribahasa. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. adjectives phrase. affixes in Malay language.

modernisation and planning of the Malay language. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. and economic aspects). This course elaborates on concept of culture. writing development of vocabulary of the Malay language. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. the flow and experts of the Malay language vocabulary. planning and proposal. concepts of action research and models. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. the future and the challenges of the Malay language. language corpus. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. serta kebudayaan kebangsaan. Malay culture (from political. interprestasi data penyelidikan tindakan. action research prosess. current language issues.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. world view and Malay society cosmology. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . kebudayaan Melayu (dari sudut politik. external influence in Malay society. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Malay language preindepence and past independence. proses penyelidikan tindakan. society. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Malay culture in literary and non literary resources. the history of Jawi spelling. social. data collection methods. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. dictionary. sosial. the history of the development of the romanise. and national culture. spelling. penganjuran seminar. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. masyarakat. introduction to various types of educational research design. dan ekonomi). pertimbangan dalam pengumpulan data.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. data analysis. and translation techniques and method. interpreting the action research data.

reading. membaca dan menulis. reading. tujuan. documentation and publication procedure of action research. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and writing. sastera kanakkanak dan remaja. and classification. bertutur. speaking. describes the teaching steps for every skill. aims. speaking. and primary school literary texts appreciation. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. approaches in understanding primary school literary texts. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. organization an action research seminar. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and writing skills. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. literary teaching and learning techniques and activities. This course discusses on the methodology of teaching listening. bertutur. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. comparative literature. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. children and adolescent literature. sastera bandingan. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kepentingan. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. 2. discusses every component of the language skills including concepts. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. dan pengklasan bagi setiap kemahiran.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). importance.

Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. mendedahkan kaedah. approaches. verbs. kata kerja tidak fleksi. teaching suitable syntax. gaya kecuali . BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. kata kerja fleksi. al-Ma’ani dan al-Badi’. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. seruan. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. kata terbitan. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. nominal and verbal sentences. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. techniques and strategies to teach Arabic morphology. accusative and genitive. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. akusatif dan genitif. awzan sarfi (pola morfologi). struktur ayat namaan dan pembentukannya. penggunaan gaya bahasa. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. articles. teaching techniques for primary school. nouns and verbs approaches. nouns. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. types of phrases and sentences using nominative. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . rules and forms of Arabic Morphology. kata nama fleksi.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Ma’ani and Badi’. the principles. juga mendedahkan kaedah.

types of literature. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. prose and poetry. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . hasil-hasil karya penyair. Umayyad. zaman permulaan Islam. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aplikasi perisian. keistimewaan. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. various types of knowledge sources such as websites via internet. combination of using text book. syllabus and text book. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. software applications explains. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. well-known poets. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. early Islam. syllabus contents and curriculum specifications. Abbasy and Modern. Arabic multimedia terminology. iaitu zaman Jahiliyah. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. orators and writers. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. assessment book and teacher’s guide. Jahily. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. zaman Bani Umaiyah. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. tema. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama .

menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course exposes students to the terminology of assessment. evaluation and examination of Arabic language. prinsip-prinsip asas penilaian. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course discusses the concept of micro and macro teaching. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. pengukuran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . lesson planning. implement of the micro and macro teaching. different skills. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . daily. prosedur penyelidikan pendidikan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. proses penyelidikan tindakan. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua.

prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data collection considerations. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. language acquisition theories. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. monem. interprestasi data penyelidikan tindakan. data analysis. interpreting the action research data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. types of educational research. planning and proposal. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. phoneme. documentation and publication procedure of action research. morfem. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. syllable and word. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection methods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. second and foreign languages. vowel and consonant. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda.perancangan dan cadangan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. pertimbangan dalam pengumpulan data. moneme. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. communicative competency and psychological language. writing an action research report and article and ways of making action research data public. action research prosess. penganjuran seminar. analisis data. organization an action research seminar. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. It discusses introduction to research methods in education. bahasa kedua dan bahasa asing. sukukata dan kata.

evaluation and examination of Arabic language. 3. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. konsep penilaian. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. pemulaan dan penutup pelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. kosa kata. dan peribahasa. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). vocabulary. penilaian kemahiran berbahasa arab. penilaian kendalian sekolah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pembinaan item.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and idioms. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penjelasan konsep. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. teknik soal jawab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. the terminology of assessment. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.

induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. This course discusses the concept. characteristics. sentence structure. jenis-jenis ayat dan retorik. writing reflections and understanding micro teaching concepts. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . genre and historical development. types of sentences and rhetoric. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. frasa. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. ciri-ciri. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. serta konsep pengajaran mikro. komponen ayat. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. defining concepts. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. phrases. questioning techniques. the roles and ethics of language teachers. principles and objectives of teaching Chinese language.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi.

This course covers the teaching and learning methods of reading. peranan. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. and historical development of prose. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course studies the concepts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course comprises definitions. Constructivism Learning Theories. roles. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. teori pembelajaran konstruktivisme. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. matlamat. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . managing and implementing teaching and learning. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. characteristics. latihan merancang. This course covers the methodology in learning. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. characteristics.

dan Sanqu. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . This course comprises definitions. i. This course comprises the basic concepts. principles. methods. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. prinsip dan fungsi. Ci and Sanqu. iaitu Shi. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. proses pelaksanaan. Shi. Each topic will be followed by micro or macro teaching. This course covers the basic techniques in writing skills.e. are selected as basic texts. implementation. dipilih sebagai bacaan asas. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. functions. Distinctive poems of three different types. Ci. various characteristics and historical development of poetry. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. ‘Aniyiyal’. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. poetry in motion and folklores. developing the marking scheme and the administration of examinations. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. menganalisis item. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . analyzing items. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. constructing the JSU. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. Topics include appreciating poetry. cartoons. kaedah pembinaan instrumen. pentaksiran dan penilaian. sastera kanak-kanak. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. It discusses the importance of creative Tamil literature. aniyiyal dan yaappiyal. children’s literature. puisi. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pembelajaran Bahasa Tamil. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. In addition. kepentingan dan peranan berita. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. caricatures. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. This course focuses on the various genres relating to children. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan.

prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . kaedah-kaedah pengumpulan data. types of educational research. action research prosess. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.novels. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. It discusses introduction to research methods in education. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. the authors and themes. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. teknik penghasilan cerpen dan novel. data collection methods. interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. pertimbangan dalam pengumpulan data. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. perancangan dan cadangan. educational research procedure. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. data analysis. authors and themes and analysis of epics. Topics discussed include the history of classical poems.. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . mengapresiasi keunikannya. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations.

masyarakat dan negara. and races and ethnics. and the amendment of education policy in national development history. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. thematic strands. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. 5. society and country. post-independence era. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. socialisation. interaksi dan struktur sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. pre-independence era. documentation and publication procedure of action research. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kandungan pelbagai disiplin. zaman sebelum kemerdekaan. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. interaction and social structure. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. dan kaum dan etnik. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. sosialisasi. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. deviant and social control. organization an action research seminar. multi-disciplinary. zaman selepas kemerdekaan. culture. penganjuran seminar. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. devian dan kawalan sosial. budaya. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. This course gives an exposure of Sociology as a discipline.

This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. moral and ethics. strategies of education on sustainability in Social Studies. the existing of nation. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. teacher’s role in enhancing values. human interaction with the environment and natural resources. moral and ethics. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam.tinjauan perbandingan. types of governments – comparative studies. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. bentuk-bentuk kerajaan . doktrin pengasingan kuasa. and politics and government in Islamic perspectives. This course focuses on values. moral human being. physical system and the relation with human beings. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. education for sustainable development and education for international understanding. power and authority. insan bermoral. sovereignty. kewujudan negara. This course requires students to conduct practical activities. politics. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . moral dan etika. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. politik. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral dan etika. kedaulatan. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. affective domains in instilling positive attitudes. and inculcation of values through government policies. peranan guru dalam pemupukan nilai. doctrine of power separation. kuasa dan autoriti. domain afektif dalam pembentukan sikap positif.

This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. validity and reliability of test. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Students are also exposed to the citizenship project. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. evaluation and test. analisis items. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. measurement and statistics. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. issues in assessment. penilaian dan ujian. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. and Civics and Citizenship Education. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. items analysis. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. and Civics and Citizenship Education. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. planning of test. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. perancangan ujian. pengukuran dan statistik.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. and the role of teachers in assessment.

the micro and macro teaching. data collection methods. data analysis. approaches and strategies in teaching-learning. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. lesson planning. kaedah-kaedah pengumpulan data. human capital investment in knowledge-based economy. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. rasional dan objektif. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. problems of poverty and eradication strategies. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. economic growth factors. economic transformation and development. This course focuses on the study of economic development. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. educational research procedure. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. and Malaysian economy and globalisation. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. interprestasi data penyelidikan tindakan. perancangan pengajaran. perancangan dan cadangan. teaching skills. planning and proposal. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . interpreting the action research data. social aspects in development. aspek sosial dalam pembangunan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan analisis wacana. introduction to various types of educational research design.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. teaching-learning modes and techniques. transformasi dan pembangunan ekonomi. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection considerations. kemahiran pengajaran. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. concepts of action research and models.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. pengajaran mikro dan makro. faktor pertumbuhan ekonomi. sektor ekonomi dalam pembangunan. economic sectors in development.

MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. chords and cadences. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. rational. skelnada major. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. strengths and weaknesses of discourse analysis. introduction to discourse analysis. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. Penyelidikan Tindakan II . pembahagian masa tak sekata. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. peraturan pengharmonian. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kegunaan analisis wacana. organization an action research seminar. tidak lazim. and objective manner. pembentukkan kaden. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. In the sight singing section. discourse analysis and mass media. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. meters and note values. klef-alto dan tenor. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. melodies. the use of discourse analysis. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. melodi. kord. This course also focuses on sight singing. documentation and publication procedure of action research. triad. 6. It consists of listening to intervals. triads.massa. pemikiran kritikal dan analisis logik. and the solutions. critical thinking and logical analysis. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . irregular meter. and discourse and social issues. meter dan nilai not. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda.

pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. major. sociological and psychological factors that affect music education. matlamat. compound and irregular time. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. rules of harmony. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . Topics given focus here are meters in simple. pembentukan kord dominan ketujuh. progression of six four and chord progession in fifths. irregular time division. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. minor and chromatic scales and compound intervals. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. faktor-faktor sosiologi. psikologi. alto and tenor clefs. importance of music. Other than that ornaments in music scores will be taught. pergerakan pembalikan kedua. formation of cadences and the recognition of figured bass. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. In this course. arpegio dan kord. aims and the functions of music in education.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.

In addition. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. jenis rentak iringan. arpegio. harmoni dalam permainan repertoire kibod. latihan bermain dalam pelbagai repertoire.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. preparation and arrangement of percussion scores. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. kord dan pengaplikasian teori. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. teknik bermain rekoder soprano. accompaniment. students use melodic decoration in their music composition. teknik pengendalian alat iringan. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. arpeggio and chord playing. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. lagu lapisan. This course continues from the previous keyboard I course. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. teaching and learning of singing in the music classroom. exercises in scale. singing. a variety of singing repertoire including two part singing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Keyboard technical skills.

This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. mengenal pasti jeda. melody improvisation. playing with different rhythm. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. playing a wider repertoire. MZP3108V Alat Muzik Utama . petikan dan cara ‘strumming’. bermain gitar sambil menyanyi.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan.This course exposes students to various piano technical skills. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. plucking and strumming style. bermain pelbagai rentak. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. It involves aural studies in intervals. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZP3108G Alat Muzik Utama .Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. chords. kord. playing the guitar while singing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bacaan not. chords and musical concepts. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Focus is on posture. broken chord. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . Memperkenalkan kord. bes alberti. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. melodi. melodies. latihan aural. triads. play block chords. dan konsep muzikal. aural practices. latihan dalam permainan iringan kord blok. Kemahiran pendengaran. jumping chord. triad. cadence and rhythm. sing melodies in keys changes from major to minor. reading of notes. kaden. mengimprovisasikan melodi di kibod. irama. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal.

Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . singing folk songs. articulation. rentak. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. This course focuses on continuity. permainan alat muzik. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Emphasis is on style development. aural. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. petikan dan cara ‘strumming’. sight playing and a variety in repertoire. In addidtion. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. latihan aural. bacaan not. Carl Orff and Jaques Dalcroze. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.jumping chords and chomping chords at the keyboard. to reinforcement. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. kemahiran membuat persembahan. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. rhythm. strumming style with different rhythm and chords. bimbingan. alberti bass. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. dynamics and performance preparation.broken chords. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. MZP3112G Alat Muzik Utama . progressing to level two in piano playing techniques. plucking. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. artikulasi. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Penekanan kepada perkembangan stail. nyanyian lagu.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In the teaching and learning of music in the classroom. MZP3112V Alat Muzik Utama . pelbagai rentak dan kod. dinamik.

This course is a continuity towards level III in piano playing technics. permainan piano dalam rentak Inang. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. This course discusses the primary school music curriculum. planning and writing the year plan. Students’ present their respective music composition present during this course. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . rancangan mingguan . primarily on the KBSR music education syllabus. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. mingguan.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course is a continuity from course vocal 1. Students are guided in these 3 components throughout the course. Zapin. ciptaan ensembel rekoder. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. This course exposes the students to compositional devices in music education. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. format rancangan pelajaran tahunan. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. perancangan. harian .pengajaran mikro. Zapin and walking bass rhythms. sight playing and a variety in repertoire. It comprises of preparing.rancangan harian. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

langkah-langkah pengajaran makro. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Muzik Ensembel Lain. rentak. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. penekanan kepada perkembangan stail. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. MZP3115V Alat Muzik Utama . planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects.MZP3115G Alat Muzik Utama . Music in the form of dance. Muzik Bentuk Tarian Utama. This course is a continuity from course vocal II. dan pengalaman praktikal salah satu genre. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. articulation. perancangan sesi pengajaran makro.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Style. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. “Popular social” ensemble music. artikulasi. rhythm. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. dinamik. Muzik Ensembel Sosial Popular. analisis skor. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. practice to reflect and write on the work carried out. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. planning of macro teaching sessions. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. This course focuses on macro teaching sessions.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. dynamics and complex skills are developed as the course advances. bengkel. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro.

MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. students are exposed to different music genres through listening activity. teknik persembahan. instrumental ensemble. video watching or live performances. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. piano playing techniques. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. workshops and practical experiences. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. conducting and attending program concerts/performance. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. sight playing and a variety in repertoire. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. score analisis. music genres materials are selected from traditional classic music. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Alat Muzik Utama . memimpin. This course focuses on vocal diction techniques. lawatan ke program konsert / persembahan. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. On this higher level.music and solo instrumental music. ensembel instrumental.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZP3118V Alat Muzik Utama .Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player.

Baroque. genre. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. genre and compositional styles. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Japan. Barok.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Abad ke 20 dan Jazz. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . styles and composers music scores from Renaissance.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. 20th century and Jazz eras. Thailand and Africa. tempo and phrasing and singing in various rhythm. India. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Romantic. romantik. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. MZP3121G Alat Muzik Utama . ekspresi dalam pelbagai dinamik. Jepun.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. karya dan stail dengan lebih mendalam. discussions are held to analyse aspects of music genre. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. India. Romantik. Classical. romantic and the 20th century eras with different music genres. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Klasik. klasik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.

types of educational research. interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. educational research procedure. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . penganjuran seminar. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan dan cadangan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. MUSIC ACE. data collection methods. the role of technology and music software in the production of music composition. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. 7. action research prosess. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data analysis. documentation and publication procedure of action research. proses penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. kaedah-kaedah pengumpulan data.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. organization an action research seminar. data collection considerations. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. prosedur penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. analisis data.

PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. India. principles of design and compositions in art works of various cultures. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. stimulus and factors that affect children’s art. creativity. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. kreativiti. estetika dan ekspresi visual. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. art of various cultures. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. developmental stages of children’s art. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. comparative studies of basic design concept in visual arts. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. distinguished educationist and researchers in children’s art. This course focuses on introduction to visual language. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.philosophy. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. children’s creativity and imaginations. analisis asas seni reka dalam karya. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. This course covers the concepts. and visual expression. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. Jepun dan Barat. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. China. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . aesthetics. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. influence and background of various cultures. analyzing basic design concept in visual art works.

This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. objektif kurikulum. the importance of curriculum development. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan. persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. subject matter. Modelling and Constructing. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. management of outdoor and indoor activities. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. as well as practical activities for explorations of tools and materials. as well as Introduction to Tradisional Crafts. kepentingan perkembangan kurikulum.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. matlamat. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. bahan. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Pattern-Making and Designing. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). peranan guru PSV. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. the 5P concept. konsep 5P. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. resource and teaching aid management. lesson planning. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. specifications of the syllabus. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. the roles of the VAE teachers. goals and objectives of the VAE curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

pengajaran mikro dan makro. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. Mengenal Kraf Tradisional. approach. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Introduction to Tradisional Crafts. lesson planning. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. strategi. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. perancangan dan persediaan mengajar. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing.Membentuk dan Membuat Binaan. strategy. micro and macro teaching. applying creativity and artistic process in producing digital art works. as well as teaching and learning resources. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course covers the learning theories. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Practical activities cover the use of multimedia. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). multimedia dalam PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). membuat persembahan dan pameran karya multimedia.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. pendekatan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. application of ICT in teaching and learning VAE. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. pengenalan multimedia. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .

kaedah-kaedah pengumpulan data. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. teknik menghasilkan lukisan. analisis data. drawing techniques. pendekatan dan kaedah lukisan. methods and forms of assessment. peraturan memberi markah. This course covers the types of drawings . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of assessments. seni oriental. considerations and perceptions in drawings. tujuan pentaksiran PSV. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. mark schemes. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). pelbagai fungsi lukisan. This course covers the introduction to the art history in western art. various approaches in the appreciation of visual art.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. proses penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. pertimbangan dalam pengumpulan data. tools and materials. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. bentuk pentaksiran PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. interprestasi data kajian tindakan. seni oriental. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. aims of assessment in VAE. perancangan dan cadangan. oriental art. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. alat dan bahan. various functions of drawings from various genres and culture. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. apresiasi karya seni barat. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. approaches and methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. jenis-jenis pentaksiran. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. oriental art. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. kaedah pentaksiran PSV. western art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios.

planning and proposal. This course covers the management and organisation of art projects. It discusses introduction to research methods in education. data collection considerations. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. types of educational research. educational research procedure. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. 8. the importance and fundamental knowledge of art projects. action research prosess. concepts of action research and models. penganjuran seminar. organization an action research seminar. introduction to various types of educational research design. Penyelidikan Tindakan II . planning art projects. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data analysis. management and organisational process of art projects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. making feedback reports and taking further actions. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. documentation and publication procedure of action research. data collection methods.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. implementing art projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.

penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. teachers guide book. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. This course focuses on strategy. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. lesson planning and practical teaching. memorising and interpreting of the Quranic verses. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the strategies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. lesson planning and practical teaching. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. the usage of text books.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. approach. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. application of ”tajwid” rules in reciting. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education.6. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.

penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6 dan amali pengajaran Ibadah. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. lesson planning and practical teaching . penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . lesson plans and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6.6 dan amali pengajaran Akhlak. lesson planning and practical teaching. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Sirah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. kemahiran menulis khat. exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to planning and implementing teaching strategies.6.

tables of specification and PAFA assessment. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.w. It also discuses the teaching strategies . Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. dan tokoh ilmuan Islam.w. perancangan pengajaran mikro. This course emphasizes on selection of topics. This course focuses on concepts. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . pembinaan bahan sumber. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. assessment and evaluation in Islamic education.w. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. analysis of the Prophet Muhammad s. types and field of testing. according to the Islamic education syllabus for primary schools. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.’s special traits. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. bahagian amali. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. sebagai seorang pendidik. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. bentuk penilaian. micro and macro teaching concepts. basic skills.a. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. planning and practical teaching. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah.a. bidang pembelajaran yang diuji. measurement. pembinaan item Pendidikan Islam. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. item building. analisis sahsiah Rasulullah s.a. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. contoh dan pelaksanaan. This course focuses on the “dakwah”.

perbincangan mazhab Ilmu Kalam. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Penyelidikan Tindakan I . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah Fiqh. methodology in fiqh. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. penganjuran seminar.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. action research prosess. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. types of educational research. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. interpreting the action research data. data collection methods.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. It discusses introduction to research methods in education. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . concepts of action research and models. the impact of faith in life. ekonomi Islam. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. animal slaughtering. interprestasi data kajian tindakan. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. data analysis. introduction to various types of educational research design. and issues of deviance in “aqidah”. Islamic economy and management of properties in Islam. their main topic of discussions.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. planning and proposal. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah.

organizing games and techniques. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. training principles of physical fitness. documentation and publication procedure of action research. model Bunker and Thorpe 1982. This course includes concepts and definition of total fitness. teaching and learning of basic movement. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. basic movement concept. konsep pergerakan asas. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. physical fitness and the importance of physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Bunker and Thorpe Model 1982. the component of health. kemahiran acara balapan. kemahiran acara padang. This course stress on rules and regulations. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. the acquiring of skills in the track and field event. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. management. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. pengurusan. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. 9. organizing an action research seminar. jadual latihan kecergasan fizikal.related fitness. motor-related physical fitness componen. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training methodology for physical fitness. training schedule of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. children’s games. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. permainan kanak-kanak. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

criteria in choosing adapted physical education acitivities. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. The course helps student to develop different type of tests. This course includes the concept of test. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. Emphasis given to the concepts of physical education. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. selecting test. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. penganalisisan perlakuan. pembinaan ujian. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. analyzing performance. measurement and evaluation in physical education and sports. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Students will be exposed to different types of research in health. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analysis and interpretation. the aspects of managing. physical education and sports. aspek pengelolaan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pendidikan jasmani dan sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. pemilihan jenis-jenis ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the interpretation of curriculum.

action research prosess. sukan dan media. interprestasi data kajian tindakan. kecederaan kulit. sports and economy. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kecederaan bahagian tangan. introduction to various types of educational research design.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. proses penyelidikan tindakan. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. personaliti. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. the definition of sports sociology. pendekatan rawatan kecederaan. keganasan dalam sukan. kepala dan mata. pressure and anxiety in sports. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prinsip menguruskan kecederaan patah. deviation and aggression in sports. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. It discusses introduction to research methods in education. kecederaan tisu lembut. sociology theories in sports. kaki. kebangkitan. motivation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . types of educational research. asma dan serangan jantung. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. sukan dan ekonomi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. pengsan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. peneguhan. motivasi. sports personality. goal. interpreting the action research data. sukan. prosedur penyelidikan pendidikan. pencegahan kecederaan dalam sukan. perancangan dan cadangan. mengangkat dan membawa pesakit. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prinsip asas pertolongan cemas. concepts of action research and models. badan. maklumbalas. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. kaedah-kaedah pengumpulan data. penetapan matlamat. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. deviasi dalam sukan. definisi sosiologi sukan. planning and proposal. sports and media. educational research procedure. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. reinforcement. feedback. arousal. terdedah kepada haba yang melampau. burn out and overtraining in sports. sports and children. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. child psychology development via sports. data analysis. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. pertimbangan dalam pengumpulan data. socialization in sports. sukan dan kanakkanak. This course includes sports psychology and sports sociology. pendarahan terbuka. teori sosial dalam sukan. sports history.

basic principles of first aid. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Semasa proses pembelajaran. sports medicine and coaches of sports. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. lifting and carrying of patient. nombor bukan nisbah. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. irrational. body. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. 10. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. principles in managing fracture. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. asthma and heart attack. legs. injury to the hand. real and complex numbers. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum.This course discusses the basic concept of sports injury. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. open wound. Pelajar didedahkan kepada makna. exposure to extreme heat. In the process. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. In addition. organizing an action research seminar. approach in treatment of injury. nombor nyata dan nombor kompleks. skin injury. faint. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. penganjuran seminar. sports. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. airways and cardiopulmonary resuscitation. there is a further exploration into the sets of natural. nombor nisbah. prevention of injury in sports. head and eyes. rational. soft tissue injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development.

Selain itu. Dalam kursus ini. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. networks. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. heuristic algorithms and methods of sorting. In addition. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . types of searches. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. It provides information about introduction to decision mathematics.g. chi-square test. teselasi. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. jenis-jenis carian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. pemprograman linear. It discusses concepts in plane geometry . pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. The use of ICT e. simetri dan transformasi. graphs. symmetries and transformations. graf. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. 3-dimensional geometry and conic sections. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. rangkaian. algorithms. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. algoritma. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. analisa laluan kritikal. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. ujian chisquare. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. linear programming. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. critical path analysis. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted.tessellations. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.

derivatives and integrals. technology in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. decimals and percentages. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. teaching and learning aids. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. fractions. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Pecahan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. basic understanding of limits and limit theorem. In addition. using relevant mathematical ideas. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students will be introduced to printed materials. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Fractions. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Teaching of Numbers. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. teknologi dalam matematik. fungsi dan graf. and patterns and relationships. mathematics facilities and management of resources. Selain itu.

Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. perpuluhan dan peratus.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. pengukuran dan pengendalian data. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. students will learn to teach the key concepts in geometry. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. MTE 31113 Teaching of Geometry. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. measurement and data handling. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. pecahan. Dalam kursus ini. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. analisis data. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. interpretasi data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . types of educational research. concepts of action research and models. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. introduction to various types of educational research design. codes and cryptography. kod dan kriptografi. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. and some key mathematical ideas related to calculus. prosedur penyelidikan pendidikan.[Penyelidikan Tindakan I . penganjuran seminar. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. organization an action research seminar. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. educational research procedure. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. and ways of making action research data public. Its contents cover mathematics in every day life. action research process. data analysis. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. use of mathematical modeling in biology and ecology. data collection methods. writing an action research report and article. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kod klasik dan nombor rahsia. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. classical codes and ciphers. planning and proposal. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. It discusses introduction to research methods in education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

food and wellbeing. Bruner’s learning theory. perkumuhan haiwan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. plant reproduction. ores and minerals. what do children need to help them learn through constructivism. animal nutrition. memahami idea kanak-kanak dalam sains. teori pembelajaran Gagne. alloys. It explores the nature of life. synthetic polymers and plastics. esters and amides. plant excretion. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains .11. cell structure and function. Shiffrin dan Baddeley. perkembangan kanak-kanak. carboxylic acids. teori pembelajaran tingkah laku. makanan dan kesihatan. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . teori pembelajaran Bruner. animal excretion. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. bentuk sains dan mempelajari sains. struktur sel dan fungsi. animal reproduction. aldehydes and ketones. the nature of science and how children learn science. alcohol. nutrisi haiwan. meneroka ciri-ciri sains. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Shiffrin and Baddeley’s. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. pendekatan konstruktivisme. Ausubel’s learning theory. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. the constructivist approaches. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. teori pemprosesan maklumat-Atkin. nutrisi tumbuhan. information-processing theory-Atkins. plant nutrition. respirasi tumbuhan. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. respirasi haiwan. animal respiration. explores the nature of science. Behaviourist learning theory. fuel. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. understanding children’s ideas in science. pembiakan haiwan. teori pembelajaran Ausubel. how children learn science. cellular respiration in plants and animals. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. tumbesaran. plant respiration. understanding children’s development. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. growth. perkumuhan tumbuhan. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. ethers and amines. movement and support in animals and plant responses to stimulus. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. pembiakan tumbuhan. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Gagne’s learning theory. aromatic compounds. cara kanak-kanak mempelajari sains.

strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. electrical circuits in the house. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Malaysian primary science curriculum I. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. using light. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. natural polymers and paper. soaps and detergents.ammonia. bahan komposit. aloi. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. asid sulfur dan asid nitrik. memperolehi kemahiran manipulatif. sebatian beraroma. use of electronics and semi-conductors. daya dalam cecair. the physics of music. thermometry and thermometers. pengajaran sains sekolah rendah. alkohol. Malaysian primary science curriculum II. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. planetary and satellite motion. applying Newton’s laws in everyday life. litar elektrik dalam rumah. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. composite materials. motion. acquiring manipulative skills. asid karboksilik. eter dan ammina. electricity and magnetism at work. bahan bakar. generation and transmission of electricity. teaching and learning strategies for primary science. isu-isu dalam pendidikan sains. gerakan planet dan satelit. aldehid dan keton. menggunakan cahaya. sabun dan detergen. primary science teaching. ester dan amid. forces in fluids. gerakan. the basic science process skills and integrated science process skills. kegunaan elektronik dan semi konduktor. perusahaan penyediaan ammonia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kerja dan mesin. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. sulphuric acid and nitric acid. penjanaan dan transmisi elektrik. physics and measurement in everyday life. polimer semulajadi dan kertas. rubber. teaching science for all children and science for exceptional children. getah. muzik dalam fizik. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. issues in science education. polimer tiruan dan plastik. bijih dan galian. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. work and machines. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. termometeri dan termometer. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 .

ancaman terhadap kepelbagaian. objektif pembelajaran. The earth: structure. merancang pelajaran. sistem solar. plant diversity. ekosistem. genetic diversity. areas of assessment in primary school science. It explores about ecosystem. understanding population trends. tenaga. kepelbagaian genetik. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . hukum pertama termodinamik.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. biodiversity. merancang rancangan pelajaran harian. dan nuklear kimia. pemuliharaan in situ. kepelbagaian tumbuhan. pemahaman tentang trenda populasi. assessment tools. pemuliharaan ex situ. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. ex-situ conservation. It explores about energy. bumi: struktur. electrochemistry and nuclear chemistry. daily lesson plan. purpose of assessment. learning outcomes. definition of terms. test design and construction. types of assessment. menulis rancangan pelajaran. faedah ekosistem. learning objectives. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. termokimia. kepelbagaian haiwan. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. It explains about lesson planning. the first law of thermodynamics. planning a daily lesson plan. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. microteaching skills and macro teaching. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. animal diversity. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. sistem-sistem utama dan angkasa. acoustic ecology and biodiversity collection submission. origins and its major systems and space: the solar system. in-situ conservation. ecosystem services. rancangan mengajar harian. threats to biodiversity. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. writing lesson plans. thermochemistry. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. asal usul . elektrokimia. outer space. hasil-hasil pembelajaran. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. kepelbagaian biologi.

concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. matlamat pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It will discuss about management of science laboratory. preparation and improvisation of selected resources and presentation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. technology and society. Technology and Society (Sains. perancangan dan cadangan. interpreting the action research data. science teaching and learning resources. types of educational research. basic laboratory techniques. penskoran pentaksiran. project-based learning design. innovation and inventions. rules and safety in the laboratory. preservation of biological specimens.assessment. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . analisis data. SCE3114 Science. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. technology and society. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. project-based learning for conservation. administration of test. proses penyelidikan tindakan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. action research process. interpreting test score and forms of examination. It discusses introduction to research methods in education. alat-alat pentaksiran. analysis of test score. kaedah-kaedah pengumpulan data. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. analisis skor ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals. issues relating to science. data collection considerations. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. planning and proposal. educational research procedure. teknik-teknik asas makmal. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengawetan spesimen biologi. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. interpretasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. bentuk-bentuk pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. definisi istilah. pengurusan makmal sains. marking and moderation of test scripts. pentadbiran ujian. introduction to various types of educational research design. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber.

Function Of Technical And Vocational Education. Proses Perancangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . teknologi dan masyarakat. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Technical And Vocational Education System. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 12. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. implement the planning and evaluation process. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. penganjuran seminar. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional.energy in the biosphere. Philosophy Of Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknologi dan masyarakat. project-based learning for additives in food. The Evolution Of Technical And Vocational Education. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the career path and the future of Design and Technology. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembaharuan dan penciptaan. Kursus ini membincangkan tentang sains. project-based learning for endurance of resources. organizing an action research seminar. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education.

the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. design curriculum. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. barangan logam dan kelengkapan. bahan hiasan dalaman dan luaran. evaluation. planning. documentation and record keeping. inovasi kurikulum. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. plant care. penilaian. care of ornamental crops and landscape. curriculum management and innovation. propagation. theory and models of curriculum development. accessories. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . asas pembinaan produk. implementation. pengurusan kurikulum. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. raw materials and its characteristic. jenis-jenis bahan mentah. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. penanaman sayursayuran secara hidroponik. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. interior and exterior decoration. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. perkembangan industri pembuatan tempatan. reka bentuk kandungan. planting. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. teori dan modelmodel kurikulum. perlaksanaan kurikulum. perancangan. sifat bahan mentah. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. penanaman. handling of products. planting vegetable hydroponically. skills on constructions of wood and metal based project. selection and preparation of field for vegetable planting. planting. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia.

strategi. This course also emphasizes design of garment styles. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. merekabentuk PCB dan projek elektronik. hemlines and. asas penyenggaraan komputer. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. domestic wiring. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. necklines. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. the preparation of work records and dress making. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. kaedah dan teknik pengajaran. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. computers and robotics basic component. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. mereka cipta stail pakaian. Teaching and learning approaches. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. motor. teaching method and techniques will also be introduced. Topics related to sewing processes include fasterners. asas elektronik berdigit. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. sleeves. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. membina robot aras teknologi rendah. pengujian. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . pendawaian satu fasa. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. strategies. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. openings. design printed circuit board. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. proses jahitan. kajian fabrik. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. mendawai litar pendawaian domestik. pedagogical elements and assessment. seni reka pakaian. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. gathers and. pleats. asas komputer dan rangkaian.

kewangan. pembiakan dan pengendalian. interpretation as well as report writing on assessment. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. marking scheme and mark analysis. prinsip memasak dan tatasajian. teknologi dalam penyediaan makanan. finance. selection and preparation of aquarium and cage. pembinaan item ujian. electronic commerce ( E–commerce). penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pengurusan dan penjagaan harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . preparation and keeping of documentation and records. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. business law. perniagaan elektronik ( E. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. basic statistic. test specification table. item development. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. pest breeding. analisis item ujian. perancangan pentaksiran. penyediaan makanan.dan penilaian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pedagogi. management and daily care of pets.dagang ). Discussion on validity and reliability of evaluation format. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. undang-undang perniagaan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. various methods of evaluation. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembiakan ikan. housing and equipments for pet rearing. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. selection of pets and ornamental fish. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. dan kerja-kerja amali masakan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pembentukan dan pelaksanaan ujian. reka cipta masakan.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengurusan kewangan. educational research procedure. pengurusan personel. rules and regulation in workshop management. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. technology in food preparation. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. workshop design. materials and tools management.This course covers topics on food sanitation. tempat alat tulis. pengurusan bahan dan alatan. cooking principles and. pengurusan dan pengendalian bengkel. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. concepts of action research and models. preparation of food. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data kajian tindakan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. causes and prevention of accidents. organization and management. aplikasi lukisan 2D. It discusses introduction to research methods in education. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. reka bentuk bengkel. best practices on workshop safety. perancangan dan cadangan. financial management. action research prosess. table setting. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods. types of educational research. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. punca dan pencegahan kemalangan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. aplikasi lukisan 3D (wireframe. data analysis.

processes and planning. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. proses dan perancangan projek. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . product architecture. layout of interior design and pet’s house . prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. 13. organizing an action research seminar. views and ideas of earlier scholars of childhood education. the history of early childhood education. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. the transition from home to nursery/preschools. design and managing project such as chair. reka bentuk industri. Act 308 and Act 550. 3D design. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 2D drawing. This course covers the introduction to early childhood education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. industrial design and design for manufacturing. Children’s Right. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course emphasizes on product design with computer aided.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Akta 308 dan Akta 550. growth and child development. documentation and publication procedure of action research. prosesses and planning project. the integration of project base learning assessment.

kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the environment. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. methods in teaching and learning language at preschool. teaching and learning techniques in preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. pengelolaan aktiviti prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. factors involve in language development. PRA3103 Perkembangan Fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. the National Preschool Curriculum. children health and safety measures and also sex education in preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . penjagaan kesihatan kanak-kanak. language activities and also assessment in preschool education. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. children diseases and preventive measures. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. persekitaran. activities for physical development in preschools. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development.

planning of activities and programs for science. development of sosial skills and prosocial behaviors. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. music and movement. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. sosiodrama. pembelajaran sains di prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. puppetry and children literature. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. aspects of children’s creativity which involve visual arts. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. management and activities. understanding and managing children’s emotion. socio drama. teori perkembangan moral. This course covers the introduction to creative development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course includes understanding of the cognitive development of young children. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. pengurusan dan aktiviti. pembelajaran Matematik di prasekolah. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. seni boneka dan sastera kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. processes of creativity and teaching approaches. muzik dan pergerakan. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. developing confidence to face challenges in everyday life. merancang aktiviti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. perancangan program sains.

curriculum management. characteristics. and spiritual and moral development activities as well its learning center. penyimpanan. This course includes the concepts. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. the classification of special needs children. building and managing preschool education centers. data collection based on observation. data recording and compiling. identification of Islamic education and moral curriculum. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. The focus is on the factors due to the disability. ciri-cirinya. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. melaksanakan perekodan. merancang prasekolah. data analysis. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. importance and principals of authentic assessment in preschool education. reports and follow up actions based on data collection. penganalisisan. objectives. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. dan perbezaan individu. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. theories on moral development. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. objektif. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. children’s assessment and evaluation planning. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. This course discusses in general the children with special needs at preschool. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 .

ways on improving family. keselamatan dan pemakanan. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. data collection considerations.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. safety and diet management. perancangan dan cadangan. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. proses penyelidikan tindakan. action research process. This course covers the theories and perspective. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. family relationship. kecekapan hubungan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. aims. hubungan keluarga. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep kepimpinan dan perwatakan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. It also includes family surrounding. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. community and education institution. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. data analysis. komuniti dan institusi pendidikan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. values and customs. planning and proposal. educational research procedure. nilai dan budaya. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . This course provides knowledge about action research method in childhood Education. types of educational research. health. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. pengurusan kesihatan. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. efficient relationship. matlamat. data collection methods.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. 14. language for children with sensory. language for children with emotional and behavioural problems. causes. teori-teori perkembangan bahasa. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. punca masalah. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. characteristics. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 .Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. strategi pengurusan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . language development theory. organizing an action research seminar. handicapped children language. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. ciri-ciri. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. education programmes provided and issues arise in educating these children. proses perubahan tingkah laku. types of problematics behaviour. komponen-komponen dalam bahasa. This course looks into communication. component in language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. penganjuran seminar. bahasa kanakkanak autisme. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. language for autism children. speech and language. documentation and publication procedure of action research. teori dan model tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. strategies of behaviour modification and issues concerned.

kemahiran lisan. perancangan pengajaran harian. writing skills. develop learning material. pendekatan dan pembelajaran bahasa. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. study of the syllabus. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. latihan pengajaran tatabahasa. mentaksir bahasa lisan. production of teaching aid for language skills and micro teaching. membaca dan menulis. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. listening. pembinaan bahan bantu belajar bahasa.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. reading and writing skills.the ability of basic learning assessment. kemahiran mendengar. kajian sukatan pelajaran. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. bertutur. This course covers the important of assessment in special education. syllabus studies. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. writing and mathematic assesment. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. reading. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. practical: application of language activities. speaking. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . latihan aktiviti. kemahiran menulis. approaches and language learning. reading. lesson plan. social skill and behaviour assesment. amali: aplikasi aktiviti bahasa. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. teaching of grammar. This course discusses language and communication. kemahiran membaca. pengajaran tatabahasa. oral language assesment. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. mentaksir bacaan. speaking. kajian dan huraian sukatan pelajaran.

pergerakan kreatif. kemahiran berkebun. jenis-jenis terapi: fisio. Mathematics syllabus sudy. muzik dan nyanyian. functional Mathematics for learning disabilities. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. expression art. types of therapy: physio. visual art. pertuturan. kajian sukatan pelajaran. teaching aids. teaching aids and micro teaching. penilaian kemahiran Matematik. sewing. cara kerja. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. keselamatan diri dan adab bertatasusila. seni visual. activities in Mathematics teaching. kemahiran jahitan. cookery. strategies in teaching Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. pengurusan rumah tangga. music and singing. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. hydro. occupational. penyediaan rancangan pengajaran. pertuturan.physio. gardening. self-protect. occupational. problems of learning Mathematics. visual art. pergerakan kreatif. play and altenative. rearing pet. This course discusses the introduction to therapy. functional Science for learning disabilities students. teaching aids production. kemahiran pertukangan. peraturan dan keselamatan di bengkel. hidro. teaching and learning Science. practical: application of strategies in teaching Science. basic skills of Science process.fisio. cara kerja. speech. hydro. therapy . This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. keusahawanan. persediaan mengajar. syllabus study. speech. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. ethics and classroom management. amali: terapi . kemahiran urus diri. permasalahan penguasaan Matematik. permainan. teaching aids for Mathematics. seni visual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . hidro. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. strategies and activities in Mathematics. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. music and singing. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. permainan dan alternatif. lesson planning. assessment of Mathematics skills. play and altenative. kemahiran hidup untuk berdikari. bahan bantu mengajar Matematik. strategi dan aktiviti Matematik. and micro teaching. kemahiran memasak.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. pasir dan alternatif. assessment of Science skills. muzik dan nyanyian. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. expression art. home living.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

Malay language grammar. menjalankan sesi nyanyian. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. writing and mathematic assesment. English Grammar. types of early intervention. meliputi: Tatabahasa Melayu. pendekatan bilingual-bicultural. English Grammar. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. support services. manual communication among children with hearing-impaired . kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. story reading. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. reading.kanak bermasalah pendengaran. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. membaca petikan/bercerita. parents role in early intervention. classification communication methods. questiona answer session. bilingualbicultural approach. oral language assesment. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.the ability of basic learning assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. khidmat sokongan. bentuk program intervensi awal. This course covers the important of assessment in special education. menjalankan sesi soal jawab. social skill and behaviour assesment. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . combination of oral and manual communication. singing session. needs for various communication methods. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. mentaksir bacaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bahasa lisan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.

perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. audiometry. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. general strategy in overcoming speech problem. This course provides students with a knowledge of mastering language. reading and writing teaching method. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. speech diability among children of hearing-impaired. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik.type of hearing-impaired and its effect. penggunaan sistem FM. This course focusses on speech acquisation among children. kaedah pengajaran penulisan. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. listening amplication. assessment instrument of speech achievement.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran bacaan. anatomi telinga dan proses pendengaran. jenis masalah pendengaran dan kesannya. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. achievement level assessment. audiometri. amplikasi pendengaran. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. basic language knowledge of conversation. This course covers topics of accustic. amali : melaksanakan ujian bahasa. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. auditory skill programme. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. program kemahiran auditori. ear anatomy and listening process. practical: implement language tests. remedial programme planning. implan koklea. perbualan asas pengetahuan bahasa.

program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Science and Local Studies learning resources. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. program pemulihan dalam komuniti. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Sains dan Kajian Tempatan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. text books and newspapers as learning resources. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. use of FM system. interpretasi data penyelidikan tindakan. analisis data. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. multi disciplinary services offered at the CBR. assessment of learning resources. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. implementation of audiometric pediatric observation. principle social work ethics. basic hearing test and audiogram assessment. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. educational research procedure.maintaining individual hearing aid. prinsip dan etika kerja sosial. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. perancangan dan cadangan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedahkaedah pengumpulan data. cocklea implant. pertimbangan dalam pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. community-based rehabilitation programme. types of learning resources. practical: developing and managing Mathematics. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. penilaian bahan sumber pembelajaran. prosedur penyelidikan pendidikan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 .

programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. sebab-sebab masalah penglihatan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. organizing an action research seminar. data collection methods. peranan guru Pendidikan Khas. pengurusan bilik darjah. 16. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. administration of special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. action research process. This course discusses the introduction to management and administration of special education. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . role of teachers of special education. data analysis. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. keluarga dan masyarakat. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. organisational structure of special education in Malaysia. data collection considerations. interpreting the action research data. special education programmes in Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. classroom management.concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal.

latihan mengurus diri menggunakann blindfold. adaptasi kaedah persediaan memasak. introduction of recreational activities and modify physical education.blindfold. adaptasi persekitaran di dapur. self and house keeping management. teori-teori perkembangan bahasa. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. pelbagai pentaksiran penglihatan. using blindfold and implementation of activities and simulation. practical :cooking. cara mengatasi masalah penglihatan. development of children with visual impairment compare with the normal children. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. language for children with emotional and behavioural problems. various visual assessment methods and children with low vision report. visual skills training . This course covers important concepts in field of living skills. komponen-komponen dalam bahasa. handicapped children language. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pengurusan rumah. component in language. bahasa kanak-kanak terencat akal. cooking skills. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. factors of Children with Visual Impairment. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. the role of parents and community. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. language for children with sensory. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. recreation and adaptive physical education. the visual process and causes of visual impairment.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. punca-punca masalah penglihatan. self management. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.use of other sensors. pengurusan diri. bahasa dan pertuturan. language development theory. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . implication and effect of visual impairment on the early stage and education. kemahiran penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanakkanak autisme. dan laporan mata. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . amali : latihan memasak menggunakan blindfold. speech and language. skills of buying and stock keeping things. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup.

komputer braille. wordsigns. social skill and behaviour assesment. writing and mathematic assesment. kaedah menulis pindah. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. final groupsigns. gabungan akhir huruf. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. reading. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet.the ability of basic learning assessment. practise Braille. lower groupsigns. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. simbol huruf. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bahasa lisan. transcription of braille exercise. computerized braille. mentaksir bacaan. oral language assesment. latihan menulis pindah. latihan braille. trancsribing exercise. bentuk program intervensi awal. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. support services. amali: sistem kod braille BM. khidmat sokongan. Kursus ini melliputi huruf. lower wordsigns. types of early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. practical:Bahasa Melayu braille code system. huruf terbitan. simple upper groupsigns. slate and stylus. composite signs initial wordsigns. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. This course covers the important of assessment in special education. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. parents role in early intervention. and enrichment exercise.

mobility techniques with guidance.This course covers the numeral signs. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. and hands-on experience and to reinforce learning. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. geometri. algebra. kuantiti. Kursus ini meliputi simbol nombor. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. orientation and space. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. individu. micro and macro teaching. This course discuses introduction of orientation and mobility. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . teknik bergerak dengan pemandu celik. prepare teaching aids. basic Mathematical operation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. operasi asas matematik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. orientasi dan ruang. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. educational needs of children with multiple handicaps. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. adaptation of curriculum. logaritham. logarithms. multi disciplinary services offered at the CBR. principal dan terminology in orientation dan mobility. quantities. mobility techniques without guidance. white stick and other mobility equipment. principle social work ethics. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. community-based rehabilitation programme. program pemulihan dalam komuniti. use ICT and other appropriate special aids. kemahiran membiasakan diri. amali : kaedah pengajaran braille. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. penggunaan teknologi. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. teknik bergerak tanpa pemandu celik. ganda dua. geometry. indices. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. sets. algebra. This course covers the planning. matrices and enrichment exercises in theory and practical. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. prinsip dan etika kerja sosial. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. adatasi kurikulum. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. pengajaran dan pembelajaran murid buta.

organisational structure of special education in Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. It discusses introduction to research methods in education. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . role of teachers of special education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data collection methods. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. concepts of action research and models. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. pengurusan bilik darjah.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. data analysis. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. data collection considerations. special education programmes in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. administration of special education programmes in Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. action research process. analisis data. interpreting the action research data. educational research procedure. peranan guru Pendidikan Khas. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

remedial students’ behavioral management. bahasa dan pertuturan. speech and language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. profil murid pemulihan. pengurusan program pendidikan pemulihan. 17. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. penubuhan kelas pemulihan. language for children with sensory. sejarah perkembangan pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. language development theory. This course looks into communication.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. organizing an action research seminar. language for autism children. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. handicapped children language. studens profile. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. This course emphasises on the theories and models of classroom management. psikologi perkembangan murid pemulihan. program pemulihan dalam dan luar negara. documentation and publication procedure of action research. This course discusses basic remedial education. remedial programs in Malaysia and other countries. komponen-komponen dalam bahasa. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa kanak-kanak terencat akal. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. management of remedial education program. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. historical development of remedial education. component in language. bahasa kanakkanak autisme. language for children with emotional and behavioural problems. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. development physchology for remedial students. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan.

. mentaksir bahasa lisan. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. writing skill assessment.remedial education program. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. practical: assesment implementation. the basic ability assessment. diagnostic test. behaviour assessment. management for dyslexia program. forming of remedial class. amali: pelaksanaan ujian. jenis-jenis pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. instruments for identifications of students. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. mentaksir bacaan. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. method of or information process.oral assessment. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. This course discusses the introduction to dyslexia. support services. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. kaedah pengajaran bahasa. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. perkembangan kanakkanak disleksia. the role and characteristics of a remedial teacher. types of perceptions. pengurusan program disleksia. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. method of teaching mathematics. social’s skill assessment. This course focuses on introduction of perception. ujian diagnostik masalah pengamatan. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. reading assessment. causes and strategies to overcome the problems. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . mentaksir kebolehan pembelajaran asas. assesment and evaluation of dyslexia children. and mathematics assessment. practical:. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. development of dyslexia chilldren. kaedah pengajaran matematik. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. individual planning education. strategies to overcome the problems.

ejaan dan menulis karangan. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. music and singing therapy. Pratical: construction of mathematics. application strategies in teaching and learning. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. comprehension. diagnostic test instrument. assesment and evaluation for oral skill. reading and comprehension skills. reading and comprehension. lesson plan. This course discusses the introduction of therapy . hydro therapy. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. terapi muzik dan nyanyian. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. syallabus studies. kemahiran membaca. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. terapi main. membaca dan kefahaman. teaching aids for mathematics and lesson plan. terapi seni visual. pelaksanaan kemahiran mengarang. reading and comprehension. kemahiran lisan. comprehension skill. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran mengeja. membaca dan kefahaman. production of mathematics teaching aids and micro teaching. terapi cara kerja. spelling skill. rancangan pengajaran dan pembelajaran. spelling skill. amali: pelaksaan kemahiran menulis. assesment and evaluation in writing skill. amali. kemahiran kefahaman. practical: the implementaion of oral strategies. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. production of perceptual diagnostic test and micro teaching.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. bahan bantu belajar. pelakasanaan kemahiran mengeja. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. terapi pertuturan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. types of therapy. amali: terapi fisio. mathematics syallabus study. strategies in teaching remedial mathematics. strategies in teaching remedial mathematics. assessment in mathematics skill. practical: the implementation of writing skill. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. spelling and comprehension and lesson plan. mathematics competencies. art therapy. development and acquisition of mathematics. terapi pasir dan terapi alternatif. oral skill. This course discusses the development and language skill. terapi hidro. jenis-jenis terapi. speech therapy. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. practical: physiotherapy. terapi pergerakan kreatif. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. writng skill aids. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. play therapy. syallabus studies. learnings aids. expression art therapy. rancangan pengajaran dan pembelajaran. sand therapy and alternative therapies. kemahiran mengarang. This course discusses writing skill.

pentaksiran pembelajaran murid. interpretasi data penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pelabelan. pelaksanaan pengajaran.strategi pengajaran pemulihan matematik. penilaian kemahiran matematik. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. community-based rehabilitation programme. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. students’ multiple competencies. profesionalisme guru. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. communication and supeversion. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). bahan bantu belajar. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengawasan penyeliaan dan komunikasi. kepelbagaian kompetensi murid. prinsip dan etika kerja sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. strategi pengajaran pemulihan matematik. rancangan pengajaran harian. multi disciplinary services offered at the CBR. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. This course discusses strategies and placement of the student. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. principle social work ethics. teachers’ professionalism. segregation and integration. penglibatan ibu bapa dan komuniti. pengasingan dan integrasi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan isu sistem sosial. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. labeling. mengkaji sukatan pelajaran. learning assessment. analisis data. teaching implementation. prosedur penyelidikan pendidikan. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. dan pengajaran mikro. parents and community involvement and issues in social system . special classroom management. program pemulihan dalam komuniti. proses penyelidikan tindakan. kemahiran-kemahiran dalam matematik.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik.

data collection methods. peranan guru pendidikan pemulihan. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. action research process. types of educational research. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. introduction to various types of educational research design. clasroom management. data collection considerations. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. documentation and publication procedure of action research. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. remedial education programs in schools. remedial teachers role. interpreting the action research data. data analysis. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . concepts of action research and models. penganjuran seminar. pengurusan bilik darjah.education.role of administrator in remedial education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. educational research procedure. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organizing an action research seminar. challenge and vision in management and administration in remedial education. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. planning and proposal. organizational structure of Education Department in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

skills and teacher values in a guided and real life situation. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. preparing teaching aids and classroom management. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. BBM. lecturers and peers in a variety of situations. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge.

lecturers and peers in a real life situation. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Pada peringkat ini. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. ketahanan diri.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Student teachers are expected to plan. Pelajar merancang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. endurance. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. jati diri. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. children’s games. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. criteria in choosing physical education acitivities. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. management.PAKEJ ELEKTIF 1 1. Integumentary system. selular dan tisu organisma. pengelolaan permainan dan teknik permainan. sistem integumentari. sukatan dan tafsirannya. sistem saraf. sistem penghadaman. teaching and learning of basic movement. blood. the interpretation of curriculum. darah. sistem limfatik dan imuniti. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. konsep pergerakan asas. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. model Bunker and Thorpe 1982. sistem otot. Bunker and Thorpe Model 1982. basic movement concept. pengurusan. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem endokrina. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. organizing games and techniques. nutrition and metabolism as well as urinary system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. respiratory system.chemical level. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. digestive system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. permainan kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . cellular level and tissue level of organisation. kepentingan. blood vessels and circulation. sistem rangka. Heart. muscular system. sistem respirasi. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. nervous system. skeletal system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the importance of physical education. saluran dan peredaran darah. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. lymphatic system and immunity. jantung. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. endocrine system.

approaches. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. laws and administration of sports. isu-isu dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. 2. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. issues in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . This course focuses on the introduction of strategies. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. administration of national and international sports agency. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. sports development programme. managing physical education and sports. values and ethics in sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pendekatan. managing tradisional games. pengurusan permainan tradisional. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.

It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). penilaian dan pentaksiran.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. 3. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. text book. It also discusses topic for micro and macro in teaching. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course focuses on topic selecting. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. measurement. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. pengukuran. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. and evaluation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. kombinasi penggunaan buku teks. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. syllabus contents and its.

kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. assessment. jenis kemahiran. terminology of. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. konsep penilaian.This course discusses on the methodology of teaching listening. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. 4. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. speaking. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. mingguan dan semester. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. and writing skills. pembinaan item. evaluation and examination of Arabic language.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. describes the teaching steps for every skill. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. reading.

This course expose to the concept and principles of safety education. introduction to health education. rancangan makanan tambahan. This course focusses the basic concepts in health education. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. school cleanliness practices. emergency procedures. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. the learning style. pendekatan bersepadu. keselamatan perkhidmatan. introduction to school health programme integrated approach. strategies and approaches in teaching health education. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. safety rules in schools. safe road user program and building safety. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. penyimpanan bahan bahaya. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. perkhidmatan kesihatan sekolah. keselamatan diri. school health services. positive approach in sexuality. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. and micro teaching. mouth health programme. konsep. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. falsafah. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. supplementary food plan. prosedur kecemasan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety and environmental safety. stail pembelajaran. the philosophy. sejarah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. objektif. The course intends to give an understanding on concept. emphases on children’s health. pengenalan program kesihatan sekolah. physical and social growth. 5. free from prejudice and discrimination. peraturan keselamatan di sekolah. method. kaedah. safety services. safety of self. history and the curriculum of health education. program kesihatan mulut. pengenalan pendidikan kesihatan. objectives. behaviour. amalan kebersihan sekolah. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. storeage of dangerous product.

objektif dan organisasi kandungan. language skills assessment and language activities. This course focuses on teaching component. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. reading. project based language assessment and school based assessment. application of Road Safety Education. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. Teori Huraian Bahasa. konsep penggabungjalinan. and measurement. table of test specifications. penyerapan. kemahiran menulis. nilai. taxonomy and domain. techniques. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengayaan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. application of teaching language approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. peraturan sosiobudaya. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengisian kurikulum: ilmu. konstruktivisme dan kontekstual. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kemahiran membaca. the implementation of teaching and learning activities through contextual. jadual spesifikasi ujian. kewarganegaraan. the concepts of strategy. constructivisme. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. penilaian bahasa berasaskan projek. kemahiran mendengar dan bertutur. penilaian pengalaman pembelajaran. method. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kemahiran belajar cara belajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kecerdasan pelbagai. approaches. konsep-konsep: strategi. application of learning language approach. teaching method for Malay Language. konstruktivisme. content objectives and organization. kaedah. testing development. added value skills and language system. pembinaan ujian. types and method of language assessment. pembelajaran masteri. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. evaluation. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pendekatan. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. assessment of learning experience. Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. taksonomi dan domain. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengujian dan penilaian. and writing.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. mastery. aims. application of value added skills. kajian masa depan dan sistem bahasa. matlamat. 5P concepts. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing.

managing and implementing teaching and learning. 6. teaching reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kemahiran mengarang. writing skills. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. assessment of reading skills. teori pembelajaran konstruktivisme. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran membaca. ciri-ciri. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. approach to teaching writing skills. reading skill. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. teknik pengajaran kemahiran membaca. followed by planning. penilaian kemahiran membaca. characteristics. latihan merancang. matlamat. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. This course covers the methodology in learning. mengenali dan menulis aksara Cina. roles. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course studies the concepts.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran menulis. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. Constructivism Learning Theories. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . approaches and methods of teaching techniques of reading.

strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah. principles. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. proses pelaksanaan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. methods. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. 7. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . This course comprises the basic concepts. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. prinsip dan fungsi. It exposes students’ to the theory. preparing the table of specification and analysing test results. functions. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. implementation. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan juga diberi tentang teori. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. keperluan sukatan.

analyzing items. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. developing the marking scheme and the administration of examinations. penguasaan dan penggunaan bahasa. constructing the JSU. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . With the exposure. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.This course exposes students to various theories. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. menganalisis item. pelbagai genre penulisan. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. In addition. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. aspek bacaan luas. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pentaksiran dan penilaian. they are expected to produce various creative texts of their own. kaedah pembinaan instrumen. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pembelajaran Bahasa Tamil.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the purposes of the use of resources. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. konsep. aims. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. syllabus of the Civic and Citizenship Education. lesson planning. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . Teori Pembelajaran. concept. skills in teaching and learning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. techniques and activities in teaching and learning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. This course introduces to students to the rationale. mengurus dan melaksanakan projek. projek kewarganegaraan. This course details the learning theories. kaedah pengajaran dan pembelajaran. domain. matlamat dan objektif. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. tujuan penggunaan sumber. objectives. merancang. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. jenis dan cara menghasilkan sumber. types and methods of the preparation of resources. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. perancangan pengajaran. domain. the methods of teaching and learning.

konsep asas nilai. teori–teori etika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . implementation strategy of the citizenship projects. managing and implementation of project. moral being. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. methods. 2. kaedah. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. preparing the scheme of work. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. citizenship project. teori-teori perkembangan moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. types of citizenship projects. planning. pendekatan. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. In this course. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. nilai-nilai agama dan masyarakat. insan bermoral. issues faced in assessment of Moral Education. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. lesson planning. religious and societal values as well as moral development theories. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. values. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ethical theories.This course details the introduction of Service Learning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. approaches.

local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. definition of terms. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . acquiring manipulative skills. scoring of assessment. issues in science education. analysis of test score. Malaysian primary science curriculum I. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. memperolehi kemahiran manipulatif. types of assessment. isu-isu dalam pendidikan sains. primary science teaching. test design and construction. assessment tools. Malaysian primary science curriculum II. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. This course focuses on moral problems faced in schools. 3. administration of test. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment. teaching science for all children and science for exceptional children. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. interpreting test score and forms of examination. areas of assessment in primary school science. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah.

sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. teknik-teknik asas makmal. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. alat-alat pentaksiran. pentadbiran ujian. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. pengawetan spesimen biologi. matlamat pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. definisi istilah. basic laboratory techniques. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. peraturan dan keselamatan dalam makmal. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. preparation and improvisation of selected resources and presentation. bentuk-bentuk pentaksiran. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. using relevant mathematical ideas. Pelajar didedahkan kepada makna. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. pengurusan makmal sains. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. analisis skor ujian. preservation of biological specimens. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It will discuss about management of science laboratory.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. 4. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . penskoran pentaksiran. In addition. rules and safety in the laboratory. rekabentuk dan pembinaan ujian. science teaching and learning resources.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Selain itu. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. 5. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. pecahan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. perpuluhan dan peratus. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Fractions. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Pecahan. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Teaching of Numbers. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. decimals and percentages. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. fractions.teaching and learning of mathematics.

perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. matlamat. strategy. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. subject matter. kepentingan perkembangan kurikulum. Pattern-Making and Designing. goals and objectives of the VAE curriculum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. peranan guru PSV. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. objektif kurikulum. This course covers the learning theories. content and themes in producing art works for the four areas. as well as practical activities for explorations of tools and materials. tujuan pentaksiran PSV. specifications of the syllabus. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. as well as Introduction to Tradisional Crafts. the roles of the VAE teachers. Modelling and Constructing. lesson planning. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. strategi. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan persediaan mengajar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. resource and teaching aid management. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. the 5P concept. Membuat Corak dan Rekaan. management of outdoor and indoor activities. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. konsep 5P. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). approach. bahan. micro and macro teaching. huraian sukatan pelajaran.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. persediaan mengajar. lesson planning. kaedah pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. pengajaran mikro dan makro. that is: Drawing and Picture Making. the importance of curriculum development. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pendekatan. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . as well as teaching and learning resources. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2.

latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. play block chords. bes alberti. sociological and psychological factors that affect music education. Carl Orff and Jaques Dalcroze. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. matlamat. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . peraturan memberi markah. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. methods and forms of assessment. aims of assessment in VAE. melody improvisation. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). permainan alat muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. 6. broken chords. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. mark schemes. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. philosophical implications. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.pentaksiran PSV. aims and the functions of music in education. sing melodies in keys changes from major to minor. evaluation of art works and evaluation of portfolios. fungsi muzik dalam pendidikan. broken chord. faktor-faktor sosiologi. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. latihan dalam permainan iringan kord blok. importance of music. singing folk songs. psikologi. types of assessments. mengimprovisasikan melodi di kibod. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chord. alberti bass.

integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. types and characteristics of children and adult voices. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. permainan alat perkusi. 7. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. remaja. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. micro and macro training sessions. mingguan dan harian. teaching and learning of singing in the music classroom. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. aural sensitivity and movement to music. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. the playing of recorder and percussion instruments. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. permainan alat rekoder. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.

kemahiran belajar cara belajar. lingusitic. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. peraturan sosiobudaya. simulation. perbahasan. pengisian kurikulum: ilmu. tatabahasa terjemahan dan terus. oral-aural. Teori Pemerolehan Bahasa. quiz. telephone conversation and report presentation. drill. This course describes and elaborates aspect of philosophy. latih tubi. konsep-konsep: strategi. objektif dan organisasi kandungan. audio lingual method. simulasi. pemulihan dan penilaian (“5P”). penulisan langkah pengajaran. kaedah. and writing. defination. orientasi rancangan pengajaran harian. method and techniques. pendekatan. konsep dan jenis teknik : main peranan. discussion. sumbangsaran. penyerapan. perbualan telefon dan penyampaian laporan. soal jawab. question and answer. code-cognitive. konstruktivisme dan kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. concept and techniques : role play. pengayaan. approaches. inductive and deductive approach. kodkognitif. kaedah pengajaran bahasa Melayu.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. aims. content objectives and organization. inquiry. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kuiz. 5P concepts. reading. inkuiri penemuan. konsep penggabungjalinan. brain storming. linguistik. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan eklektik dan komunikatif. pembelajaran masteri. drama. perbincangan. situational. drama. teknik. debate. definisi. dialog. kemahiran mendengar dan bertutur. forum. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. nilai. matlamat. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. Teori Huraian Bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. story telling. kemahiran membaca. pendekatan induktif dan deduktif. added value skills and language system. kecerdasan pelbagai. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . This course describes and elaborates on the concepts of strategy. bahasa komuniti. natural method. grammar translation. eklektik and communicative approach. situasional. kaedah natural. oral-aural. pendekatan. kaedah ajuk hafaz. kewarganegaraan. konstruktivisme. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kajian masa depan dan sistem bahasa. the writing of teaching steps. dialogue. daily lesson plan orientation. kemahiran menulis. comunity language. bercerita. kaedah dan teknik. forum.

preparation of teaching plan for reading skills. constructivisme. pengujian dan penilaian. assessment of learning experience. assessment of reading skills. pengurusan kewangan. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. and measurement. application of value added skills. perancangan pengajaran KHSR. Teori Huraian Bahasa. language skills assessment and language activities. strategi. approaches and methods of teaching techniques of reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . teaching reading skills. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. 8. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. table of test specifications. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. teaching method for Malay Language. This course focuses on teaching component. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pengurusan peralatan dan bahan. project based language assessment and school based assessment. testing development. the concepts of strategy. approaches. evaluation. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. Teori Pemerolehan Bahasa. method. penilaian kemahiran membaca. teknik pengajaran kemahiran membaca. approach to teaching writing skills. penilaian bahasa berasaskan projek. keselamatan bengkel. reading skill. taksonomi dan domain. application of teaching language approaches. application of Road Safety Education. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pembinaan ujian. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). application of learning language approach. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. dan bahan bantu mengajar. writing skills. taxonomy and domain. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. kemahiran mengarang. kemahiran membaca. types and method of language assessment. mastery. penilaian pengalaman pembelajaran. kemahiran menulis. techniques. jadual spesifikasi ujian. the implementation of teaching and learning activities through contextual.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

portfolio. penggunaan dan interpretasi data. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. electronic commerce (E-commerce). business law. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pemilihan pakaian. various methods of evaluation. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. financial management. jenis penilaian. tool and material management. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 .alternative evaluation skills for using rubric. pengenalan kepada ikan hiasan. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. workshop safety. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. kewangan. Topics coveres studies on fabric. and vegetable and ornamental crops production technology. test specification table. interpretation as well as report writing on assessment. analisis markah dan statistik asas. finance. rearing ornamental fish technology. membina Jadual Spesifikasi Ujian. safety and rule regulation. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. undang-undang perniagaan. competency and school based evaluation. pelbagai cara penilaian. strategy. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. pemeliharaan ikan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. management and administration. technique and teaching methodology. pengurusan dan penjagaan. discussion on validity and reliability of evaluation format. item development. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. basic statistic. pembiakan dan penanaman. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course deals with three main components: home technology. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. implement teaching planning and audio visual aids. proses jahitan dan membuat pakaian. peraturan pemarkahan.perniagaan elektronik (E-dagang). tanaman sayur-sayuran dan hiasan. marking scheme and mark analysis.

theatre for multipurpose. resepsi dan teori tindak balas pembaca. teater pembaca. harvesting and use of plants produced. teachers in action. post structuralism dan deconstruction. character and characterisation. post modern. puisi. kritik genre dan kritikan baru. rearing ornamental fish technology. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . genre critics. reading theatre. tema. plant care. dan isu karya kreatif. fenomenology and hermeneutic. and teacher as a writer. penerbitan karya. tetamu dalam aksi. the ornamental fish. surelism. eksistensialisme. marxism. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. 9. fenomenologi. surelisme. persoalan. novel popular. autobiography. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. dialog and location background. boneka. teater dalam bilik darjah. management and care of ornamental fish. novel remaja. sudut pandangan. propagation and planting. creative writing strength. femenism. psikoanalisis. proses pengeraman bahan. reading reception dan reflection theory. hermeneutic. pascakolonial. cerpen. short stories. semiotic. dan new critics. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. latar tempat. plot.clothes making processes. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. creative writing themes and issues. genre writing publishing. puppet. story telling. short term vegetable and ornamental crops. opinion angle. pascamoden. tropical freshwater ornamental fish:. Marxisme. kekuatan karya kreatif. selection and preparation of equipments and materials. adolescent novel. teater untuk kepelbagaian tujuan. bercerita. preparation of planting beds and containers. dan guru sebagai penulis. simulasi dan improvisasi. theatre inclassroom. the vegetable and ornamental crops production technology. femenisme. popular novel. watak dan perwatakan. genre formation process. psyco-analysis. This course elaborates on literary critics field like. poems. dialog dan latar tempat. existensialism. This course elaborates on the introduction to theatre in education. post colonial. visitor in action. guru dalam peranan (teachers in action). plot. semiotik. arcitipal. simulation and improvisation.

teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pemilihan. basic dramatisation. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. implementing a screen testing. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. jenis-jenis pergerakan. jenis dan bentuk drama kanakkanak. technology in teaching and learning music in classroom. actors selection. a performance. theatre and children theatre. stage performance theory. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. element. elemen. testing and evaluation. history and background. selection and script writing. types. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. This course elaborates on the definition and concept of drama. muzik dengan pergerakan. produksi. performance ethics. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengurusan produksi. pergerakan kreatif. directoring. improvisasi. teater dan teater kanak-kanak. teori pementasan.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. and forms of children drama. pementasan. and presenting a performance. 10. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. pemilihan pelakon. dan pembinaan skrip. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. creative movement. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. cinematography. forming production management. unsur-unsur pergerakan. music with movements elements of movement. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. mengadakan sesi uji bakat. asas lakonan dan vokal. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. and vocalisation. pengarahan. production. sumber pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. sinematografi dan persembahan. sejarah dan latar belakang. etika pementasan.

traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. interpretation ayat akhlak. takbir. dan khatam al-Quran.learning music through movements. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. isti’azah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. nyanyian kanak-kanak. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. tafsir ayat akhlak. nyanyian semerta dan aural. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. impromptu singing and aural. takbir. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. children’s songs and cultural songs. tafsir ayat hukum. and khatam al-Quran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. isti`azah. patriotic songs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. interpretation ayat aqidah. introduction to children’s songs. lagu-lagu patriotik. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. 11. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. basmalah. interpretation ayat hukum. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. basmalah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. tafsir ayat aqidah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. penubuhan ensemble alat muzik perkusi.

wuslah. harakat. hukum beramal. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. wuslah. mukjizat al-Quran. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. reading and writing. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. arRahman. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. 12. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . arRahman. its mukjizat. Muhkam and Mutasyabih. the degree of Hadith and rules. Nahawand. definitions. riwayat hidup perawi hadith. Sikah dan Jiharkah. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Nuh. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. burdah. Each tarannum will focus on tabaqat. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Nahawand. Jin. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Hadith Qudsi. The topic Language and literature is also introduced. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nasikh. martabat. hadith palsu dan implikasinya. Muhkam dan Mutasyabih. Nasikh and Mansukh. Mansukh. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. burdah. Jin. Nuh. harakat.

theories of second language acquisition. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. peperiksaan dan penilaian. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. general principles in the teaching of language skills. the teaching of grammar. the English sound system (phonology). sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. pengajaran. syntax. developing classroom skills. integration of language skills and language content. pengajaran. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. and introduction to lesson planning. an overview of teaching approaches. the teaching and assessing of reading skills. syllabus study. adaptation and simplification.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of vocabulary. and semantics. multiple classroom teaching. membaca. materials selection. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. 13. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of literature for primary schools. communication. classroom management. testing and evaluation. pengajaran kelas cantum. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. morphology. komunikasi. the teaching and assessing of writing skills. kemahiran membaca dan menulis. kemahiran mengurus bilik darjah. methods and techniques. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . remedial and enrichment activities. the teaching and assessing of listening and speaking skills. morfologi. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. tatabahasa dan ejaan. spelling and dictation. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. sintaks dan semantik.

kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Constructivism Learning Theories. ciri-ciri. principles. implementation. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. matlamat. teori pembelajaran konstruktivisme. latihan merancang. roles. This course studies the concepts. mengenali dan menulis aksara Cina. managing and implementing teaching and learning. characteristics. methods. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. functions. proses pelaksanaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . This course comprises the basic concepts. peranan. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. followed by planning. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. prinsip dan fungsi. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Subject-verb agreement. speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . and Cohesive devices in spoken and written language. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. The topics emphasizes on listening. Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. reading and writing. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. bertutur. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

teori pembelajaran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial. budaya. bahan kurikulum.4 2.6 3. mengintegrasikan kemahiran mengajar. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. psikologi dan etika profesional keguruan. 1. merancang. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 .5 1. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.1 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.3 2. 2. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 1. Pentaksiran.2 1.4 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2.2 2.1 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.3 mengurus masa. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 3. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 2. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.5 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 3. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. emosi dan tekanan secara berkesan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.

5 4.6 5. Etika. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. akauntabiliti integriti. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.4 3. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 4. Kaedah Saintifik. 4. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.4 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.1 5. etika 4.Hasil Pembelajaran 3.4 5. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.2 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Komunikasi.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 6. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 3. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. 4. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.3 5.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.

6. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.3 7.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 . Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.3 8. 7. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. membuat muhasabah diri.4 7.5 7.1 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. tenaga manusia. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.4 6. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.Hasil Pembelajaran 6.4 8. 8. mengenal pasti kewangan.1 7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 2.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. 3. 1. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9.BIL. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Muzik • • • Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN unit. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan LAM-06 .BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Ambilan Januari 2009 CATATAN 11. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan.BIL. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->