2.2 Analisis nisbah 2.2.

1 Nisbah kecairan Kecairan merujuk kepada betapa cepat dan cekap (dikira dari segi kos urus niaga yang rendah) aset dapat ditukarkan kepada tunai. Nisbah kecairan mengukur kecairan syarikat, iaitu keupayaannya memenuhi tanggungjawab atau tuntutan liabiliti semasa. Kemampuan syarikat menunaikan tanggungjawab kewangan jangka pendek ini dapat dilihat dengan merujuk kepada butiran-butiran dalam aset semasa dan liabiliti semas. Nisbah-nisbah kecairan yang lazim digunkan ialah nisbah semasa, nisbah cepat dan nisbah tunai. (i) Nisbah semasa nisbah semasa = aset semasa liabiliti semasa = 728,419,000 391,171,000 = 1.86 kali 1.86 : RM 1 Nisbah semasa bagi Petronas Gas Berhad ialah 1.86 kali, ini bermakna setiap hutang jangka pendek disandarkan dengan 1.86 sen aset semasa. Syarikat ini tidak mempunyai tahap kecairan yang memuaskan.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

1

(ii) Nisbah cepat nisbah cepat = aset semasa - inventori liabiliti semasa = 728419000-124424000 391171000 = 1.54 kali 1.54 : RM 1 Nisbah cepat 1.54 kali mengesahkan syarikat mempunyai tahap lecairan yang tidak berapa memuaskan. Jika inventori tidak mampu dijual maka yang mampu dibayar oleh syarikat kepada pemiutang jangka pendek ialah 1.54 sen bagi setiap hutang. (iii) Nisbah tunai nisbah tunai = tunai + sekuriti boleh pasar liabiliti semasa = 394,450,000 + 0 391,171,000 = 1.01 kali 1.01 : RM 1 Berdasarkan nisbah tunai, aset syarikat adalah cair iaitu syarikat mempunyai aset yang mana boleh membayar sebanyak 1.01 sen untuk setiap ringgit.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

2

2 Nisbah Pengurusan Aset Pengurusan aset (asset management) mengukur kecekapan dan keberkesanan syarikat dalam menguruskan aset.72 kali 75. inventori dan aset tetap. (i) Pusing ganti akaun belum terima pusing ganti akaun belum terima = jualan kredit1 akaun belum terima = 2.2.235. 1 Jualan kredit @ Jualan KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 3 . Dengan ini syarikat kurang cekap untuk membuat pusingan modal.000 = 75.72 hari untuk menerima semula bayaran daripada penghutang.72 : RM 1 Syarikat mengambil masa yang lama iaitu 75. Kumpulan nisbah pengurusan aset bergantung rapat dengan suasana persekitaran ekonomi dan keupayaan pengurusan syarikat. Seterusnya ia bertanggungjawab untuk menggunakan aset-aset itu dengan berkesan.2.684.527. Syarikat perlu membuat keputusan asas tentang jumlah pelaburan yang akan dibuat dalam akaun belum terima.000 29.

tempoh ini adalah baik kerana syarikat ini mengambil masa yang singkat untuk mendapatkan wangnya kembali.82 hari ATAU Tempoh kutipan purata = akaun belum terima jualan kredit sehari = 29527000 235684000 / 365 = 4.82 hari untuk memungut akaun belum terimanya.82 hari untuk membayar hutang mereka.(ii) Tempoh kutipan purata Tempoh kutipan purata = 365 Pusing ganti belum terima = 365 75.82 : RM 1 Syarikat Petronas mengambil masa selama 4.72 = 4.82 hari 4. Pelanggan-pelanggan syarikat ini memerlukan 4. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 4 .

97 = 20.97 kali (iv) Tempoh purata jualan inventori tempoh purata jualan inventori = 365 pusing ganti inventori = 365 17.(iii) Pusing ganti inventori pusing ganti inventori = kos barang dijual inventori = 2235684000 124424000 = 17.13 hari KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 5 .

24 hasil jualan.24 kali bermaksud bagi setiap ringgit aset tetap dapat menghasilkan sebanyak 0.24 : RM 1 Pusing ganti aset tetap bagi syarikat adalah sebanyak 0.ATAU tempoh purata jualan inventori = inventori kos barang dijual sehari = 124424000 2235684000 / 365 = 20.26 kali 0.31 hari (v) Pusing ganti aset tetap pusing ganti aset tetap = jualan Aset tetap bersih2 = 2235684000 9208361000 – 615146000 = 2235684000 8593215000 = 0. Pusing ganti aset tetap adalah rendah kerana syarikat dapat menghasilkan pulangan yang rendah daripada penggunaan aset tetap 2 Aset tetap bersih = aset tetap – susut nilai KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 6 .

23 kali 0. 3 Jumlah aset = aset tetap + aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 7 .23 kali.(vi) Pusing ganti jumlah aset pusing ganti jumlah aset = jualan Jumlah aset3 = 2235684000 9208361000 + 728419000 = 2235684000 9936780000 = 0.23 sen. Syarikat ini kurang cekap dalam penggunaan asetnya kerana dihasilkan adalah sebanyak 0.23 : RM 1 Pusing ganti jumlah asset bagi syarikat menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan ke atas aset telah menghasilkan jualan sebanyak 0.

(i) Nisbah hutang nisbah hutang = jumlah hutang4 jumlah aset5 = 391171000 + 3362973000 9208361000 + 728419000 = 3754144000 9936780000 = 0. Oleh itu.8 peratus daripada aset syarikat dengan menggunakan hutang. nisbah hutang ekuiti. lebih rendah perlindungan yang diterima oleh pemiutang jika berlaku pembuburan syarikat. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap.8 peratus menunjukkan syarikat telah membiayai 37. Nisbah-nisbah leveraj yang akan dibincangkan adalah nisbah hutang. Nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengguna dan menguruskan modal pinjaman. Nisbah penggunaan hutang oleh syarikat adalah tinggi berbanding nisbah penggunaan aset syarikat.378 @ 37. pengganda ekuiti.2.8 % 37. (ii) 4 5 Nisbah hutang ekuiti Jumlah hutang = current liabilities + long term liabilities Jumlah aset = Aset tetap + Aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 8 .2.3 Nisbah leveraj Nisbah leveraj (leverage ratio) menunjukkan keupayaan syarikat dalam memenuhi tanggungjawab atau obligasi kepada pemiutang.

(iii) Pengganda ekuiti pengganda ekuiti = jumlah aset ekuiti pemegang saham = 9936780000 6182636000 = 1.nisbah hutang ekuiti = jumlah hutang Ekuiti pemegang saham6 = 3754144000 6182636000 = 0.61 sen hutang dalam struktur kewangan syarikat.61 kali 0.61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat Petronas terdapat 0.61 : RM 1 6 Ekuiti pemegang saham @ shareholders equity KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 9 . Syarikat ini menunjukkan nisbah yang terendah dalam membiayai hutang kepada pemegang saham.61 kali 1.61 : RM 1 Nisbah hutang ekuiti 0.

61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham kepada syarikat Petronas terdapat 1.09 kali menerangkan bahawa perolehan sebelum faedah dan cukai dihasilkan oleh syarikat Petronas gas berhad mampu untuk membayar faedah kepada hutang (belanja-belanja faedah) sebanyak 8.09 kali 8.09 :RM 1 Nisbah perlindungan faedah 8.09 kali. (v) Nisbah perlindungan caj tetap nisbah perlindungan caj tetap = pendapatan sebelum feadah dan cukai + bayaran sewa belanja feadah + bayaran sewa = 779088000 + 6069000 96302000 + 5069000 = 784157000 7 Untung sebelum faedah dan cukai diperolehi daripada profit before tax KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 10 . (iv) Nisbah perlindungan feadah nisbah perlindungan feadah = untung sebelum faedah dan cukai7 belanja faedah = 779088000 96302000 = 8.61 sen aset dalam struktur kewangan.Nisbah pengganda ekuiti 1.

4 Nisbah Keberuntungan Nisbah keberuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan dalam menjanakan keuntungan.3485 @ 34. Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan: margin keuntungan (profit margins) yang mengukur pencapaian berbanding dengan jualan.101371000 = 7.2.85 peratus menunjukkan bagi setiap ringgit jualan yang dihasilkan oleh syrikat Petronas Gas Berhad ialah 34.85 sen yang diperolehi untuk menampung kos operasi.85 : 1 Margin untung kasar sebanyak 34. 8 Untung kasar = jualan – kos barang dijual KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 11 . risiko dan kesan leveraj. dan nisbah-nisbah pulangan (return rations) yang mengukur pencapaian berbanding saiz pelaburan.85% 34. Nisbah-nisbah keberuntungan menggambarkan pencapaian operasi.7 kali 2. (i) Margin untung kasar margin untung kasar = untung kasar8 jualan = 779088000 2235684000 = 0.

margin untung bersihnya adalah agak rendah iaitu 29.45%. Nisbah ini menunjukkan bahawa setiap ringgit jualan yang telah dihasilkan.45 : RM 1 Margin untung bersih syarikat ialah 29. ► Prestasi syarikat Petronas Gas Berhad dari segi keuntungan margin adalah tidak begitu menggalakkan.2945 @ 29. ini bermakna setiap ringgit jualan yang dijanakan RM 29. hanya 29.(ii) Margin untung bersih margin untung bersih = untung bersih jualan = 656801000 2230206000 = 0. namun.85%. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 12 .45% 29. iaitu sebanyak 34.54%. Walaupun margin untung kasarnya agak tinggi.45 sen merupakan untung bersih syarikat.45 sen sahaja yang tinggal setelah kos-kos lain di bayar.

698 @ 6.98 % 6.98 peratus menunjukkan bahawa untung bersih yang dapat dihasilkan ialah 6.62 peratus iaitu setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 10.98 sen bagi setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.1062 @ 10.62 : RM 1 Pulangan atas ekuiti bagi pemegang saham ialah 10.(iii) Pulangan atas aset pulangan atas aset = untung bersih jumlah aset = 656801000 9414204000 = 0.62 % 10. (iv) Pulangan atas ekuiti Pulangan atas ekuiti = untung untuk pemilik saham biasa jumlah ekuiti biasa = 656801000 6182636000 = 0.62 sen. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 13 .98 : RM 1 Pulangan aset syarikat ialah 6.

84 peratus.(v) Kuasa perolehan kuasa perolehan = untung sebelum feadah dan cukai jumlah aset = 779088000 9936780000 = 0. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 14 .0784 @ 7. Ini menunjukkan bagi setiap yang dilaburkan dalam aset. terdapat RM 7.84 sen untung sebelum faedah dan cukai akan diperolehi.84% 7.84 : RM 1 Kuasa perolehan bagi syarikat Petronas ialah 7.

884.208.000 0 0 0 599.978.000 0 0 0 391.000 8.686.062.000 0 6.000 1.195.000 9.000 2.424.953.589.000 0 766.186.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 15 .1.000 6.476.000 0 0 0 599.204.000 6.285.000 .030.600.008.000 0 766.000 1.000 .000 0 147.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 511.1.390.000 592.746.419.KL Balance Sheet Items LONG TERM ASSETS Fixed Asset Subsidiary Companies Associated Companies Investments Intangible Assets Other Long Term Assets CURRENT ASSETS Stocks/Inventories Trade Debtors Cash and Bank Balances Short Term Investments Other Debtors.000 121.485.450.752.000 169.000.000 48.705.433.LAMPIRAN PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.000.000 1.6.000 312.000 0 766.527.230.000 118.000 9.568.732.732.962.555.858.000 1.333.295.636.186.000 0 766.000 .000 9.000 1.000 6.1.2.884.000 34.472.616.295.000 66.089.000 0 0 933.000 191.000 . Deposit and Prepayment Government Securities Loans and Advances Trading Account Securities CURRENT LIABILITIES Trade Creditors Short Term Loans Amount Due To Related Parties Other Current Liabilities Minority Interest LONG TERM LIABILITIES Long Term Loans Insurance Funds Other Long Term Liabilities Deposits From Customers Deposits & Balances of Banks & Agents SHAREHOLDERS' EQUITY Ordinary Share Capital Preference Share Capital Reserves A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 .361.000 632.000 9.381.000 0 11.000 8.000 1.000 1.000 0 0 0 0 .000 0 0 1.752.410.000 275.000 124.947.472.158.268.883.171.000 29.978.499.000 0 115.472.000 3.295.953.986.767.129.408.596.055.208.437.707.000 2.000 1.978.000 .887.018.000 9.8.186.057.000 1.174.973.8.000 2.361.174.472.295.732.015.000 394.000 143.732.678.000 995.000 0 0 0 0 0 0 0 0 728.878.000 379.000 3.978.186.041.174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 530.000 0 180.099.182.641.610.000 862.362.556.000 0 185.000 0 0 0 20.079.568.295.

000 3.216.000 -284.743.216.017.938.000 0 0 476.385.698.000 0 476.100.Retained Profits Contra Items .000 0 641.000 0 0 823.520.000 3.000 0 0 0 0 0 592.3.743.000 55.000 -368.000 0 0 656.000 2.226.000 3.278.000 96.385.000 3.785.000 0 0 0 586.000 0 586.3.798.949.619.801.000 3. Investment / Interest Income Exceptional Items Profit Before Tax Taxation Profit After Tax Minority Interest Pre-acquisition Profit Profit After MI and Pre-acquisition Profit Extraordinary Items Profit Attributable to Shareholders Preference Dividends Profit Attributable to Ordinary Shareholders Transfer from Reserves Unappropriated Profits B/F Profits Available for Appropriation Dividends Transfer to Reserves Capitalization for Bonus Issue Others Appropriation Share of Associated Co.432.698.925.774.000 2.000 .000 641.000 3.000 0 0 0 0 0 0 628.226.000 3.888.024.000 0 0 0 0 0 615.226.801.879.684.700.017.323.000 309.000 0 641.084.082.000 .000 0 656.698.000 -110.146.000 3.743.000 0 476.000 -593.000 0 0 0 0 PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.489.226.065.000 656.415.308.000 3.000 -70.969.000 0 .287.925.879.2.625.342.930.385.000 343.3.432.088.000 151.357.065.000 0 0 0 740.000 0 740. Unappropriated Profits C/F After Charging :Depreciation Interest Expense Directors' Remuneration A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 893.000 0 823.930.017.000 .501.432.698.044.000 476.000 0 0 0 0 0 634.000 0 0 0 893.763.230.798.000 3.743.000 3.432.520.065.801.000 * - -98.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 16 .000 1.308.000 3.307.000 .930.000 0 656.017.000 2.302.801.575.000 0 779.973.362.000 3.216.695.520.3.000 3.000 0 0 641.000 0 0 0 779.659.088.000 -122.235.000 313.000 823.930.000 -340.065.949.925.KL Profit and Loss Items Revenue / Turnover Operating Profit Share of Profits of Associated Co.206.3.000 0 823.000 80.

000 6.000 216.000 479.000 0 69.000 0 7.000 134.027.000 0 0 0 0 0 16.000 0 114.200 0 0 0 5.000 0 8.795.000 0 1.000 0 28.093.141.000 0 6.289.000 5.000 138.000 695.000 0 0 0 0 0 15.680.000 0 0 2.000 0 121.126.000 0 122.000 0 0 0 0 0.200 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 17 .000 5.000 0 136.206.000 0 0 0 0.041.000 0 0 0 0 0 5.734.942.000 5.000 4.580.859.990.461.000 42.963.000 0 14.200 0 0 0 4.069.000 0 0 0 0 0 0.741.000 0 32.000 0 0 0 0 0.636.000 0 1.916.000 0 1.002.Bad and Doubtful Debts Provision for Doubtful Debts Amortization Rental of Land and Buildings Hire of Equipment and Machinery Auditors' Remuneration Deferred Expenditure Written Off Fixed Asset Written Off Replanting Expenditure Other Provisions Loss on Foreign Exchange Loss on Sale of Fixed Assets Loss on Sale of Investments Others After Crediting :Interest Income Dividend Income Rental Income Gain on Sale of Fixed Assets Gain on Foreign Exchange Gain on Sale of Investments Bad Debts Recovered Others Gross Dividend Per Share * * - 0 0 0 4.173.300 0 0 0 5.

773.646.000 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.000 0 479.427.000 0 42.Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.310.481.486.630.422.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 18 .241.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.764.000 0 308.417.KL Cash Flow Statement Items Source of Funds Profit Before Tax Adjust for Items Not Involving Movement of Funds Depreciation Retirement Benefits Exchange Differences on Foreign Currencies Release of Deferred Income Loss / (Profit) on Disposal of Fixed Assets Loss / (Profit) on Sale of Investment Loss / (Profit) on Sale of Associate / Subsidiary Company Intangible Assets Written Off Fixed Assets Written Off Others Funds Generated From Operations Proceeds from Issue of Shares Proceeds from Disposal of Fixed Assets Sale of Shares of Associate / Subsidiary Company Redemption of Investment / Sale of Investment Deferred Income Received Customer Deposit Received Term Loans Issue of Shares Lease & Hire Purchase Facilities Amount Owing By Related Company Amount Owing By Holding Company Dividends Received A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 0 0 0 0 - * 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.000 1.

957.820.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 19 .619.513.060.692.000 1.044.000 441.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.901.000 0 55.000 0 0 225.252.000 1.342.447.000 368.000 0 0 -105.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 822.000 .000 0 0 0 0 0 0 681.430.178.694.000 -203.000 5.751.342.702.762.435.000 267.035.2.000 -203.000 3.000 1.315. Deposit & Prepayment Government Security Loans & Advances Development Properties Others Decrease / (Increase) in Current Liabilities Creditors Short-term Loans Amts Due To Related Parties Others * 0 605.000 312.000 0 0 0 0 0 0 468.112.400.866.435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.000 0 0 -105.633.960.000 4.000 0 7.674.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1.000 441.000 0 0 225.074.000 0 208.768.000 0 225.000 6.168.000 0 106.074.060.588.000 0 0 0 0 196.692.598.000 0 22.000 1.000 1.363.000 0 38.624.810.000 1.195.000 340.259.692.000.836.587.577.000 593.000 0 -105.606.435.1.394.000 340.060.000 .658.722.Extraordinary Items Others Total Fund Applied / Source of Fund Application of Funds Acquisition of Investments Acquisition of Fixed Assets Repayment of Term Loans Taxation Paid Dividends Paid Retirement Benefits Paid Repayment of Lease and Hire Purchase Expenses of Shares Listing Intangible Assets Increase in Land & Development Expenses Amount Owing By Related Companies Amount Owing By Holding Company Others Total Application of Funds Net Inflow / (Outflow) of Funds Represented By :Changes in Components of Working Capital Increase / (Decrease) in Current Assets Stock Trade Debtors Cash & Bank Balances Short-term Investment Other Debtors.519.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.000 41.632.074.

544 18.525 N/A 9.944 88.264 32.968 1.778 0.090 0.242 28.985 16.485 6.848 29.243 0.693 9.999 0.211 0.260 2.456 0.217 0.193 0.680 0.208 3.781 34.208 0.270 0.565 0.556 N/A 16.358 118.451 0.862 N/A 8.607 MAR-2002 30.578 33.961 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 20 .075 3.482 1.204 0.203 4.225 N/A 17.651 3.013 0.783 0.874 9.780 12.811 0.034 0.854 0.220 28.035 28.141 37.877 100.473 0.KL Item Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) Ratio Analysis MAR-2005 MAR-2004 38.099 24.000 33.237 N/A 15.173 -0.251 0.243 N/A 19.717 35.378 0.003 29.PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.002 -2.813 31.300 36.570 MAR-2003 34.069 0.389 57.147 37.

KL Ratio Analysis .Formula Indicator Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) (Debtors/Turnover)*365 (Creditors/Turnover)*365 (Total Liabilities/Total Assets)*100 (Current Liabilities/Shareholders Fund)*100 (Total Liabilities/Shareholders Fund)*100 ((Current Year Revenue-Last Year Revenue)*100)/Last Year Revenue ((Current Year Profit-Last Year Profit)*100)/Last Year Profit Current Assets/Current Liabilities (Current Assets-Stock)/Current Liabilities Profit Before Tax/Interest Charge (Profit Before Tax/Turnover)*100 (Profit After Tax/Turnover)*100 Profit After Tax/Total Shareholders Funds Revenue/Current Assets Revenue/Fixed Assets Revenue/Total Assets Revenue/Issued Shares Revenue/Inventory Formula KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 21 .PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.

O.M) Bhd. Kemungkinan Syarikat Petronas Berhad menyimpan amaun tunai yang tinggi berbanding Shell Refining Company (F. Ini kerana jika dilihat daripada pusing ganti akaun belum terima.M) Bhd dan pihak pengurusan Shell Refining Company (F.HURAIAN PRESTASI Tahap kecairan bagi Syarikat Petronas Gas berhad lebih memuaskan berbanding Shell Refining Company (F.O.M) Bhd.M) Bhd.M) Bhd agak ketinggalan berbanding syarikat Pertonas Berhad.O. Dari segi pusing ganti inventori pula. Pengurusan aset Petronas Gas Berhad adalah jauh lebih baik berbanding Shell Refining Company (F. Shell Refining Company (F.O.M) Bhd boleh menghasilkan tahap kecaiaran yang lebih memuaskan atau yang lebih setara dengan Syarikat Petronas Gas Berhad. Ini bermakna tempoh purata KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 22 .O. Secara tidak langsung ia memberi kesan ke atas tempoh kutipan purata bagi kedua-dua syarikat di mana syarikat Pertonas Gas Berhad mempunyai tempoh kutipan purata yang teramat singkat berbanding Shell Refining Company (F. Nisbah semasa. nisbah cepat dan nisbah tunai bagi Syarikat Petronas Gas Berhad adalah lebih baik daripada Shell Refining Company (F.O.O.O.M) Bhd.O. syarikat Pertonas Gas Berhad adalah lebih tinggi berbanding Shell Refining Company (F.M) Bhd perlu mengatasi masalah ini supaya Shell Refining Company (F.M) Bhd.M) Bhd. Secara keseluruhannya peras kecairan adalah rendah bagi Shell Refining Company (F.O.

Oleh itu.M) Bhd lebih tinggi berbanding Pertonas Gas Berhad kesan daripada pusing ganti inventori Shell Refining Company (F. Peningkatan ini memberi gambaran kepada pemegang saham bahawa tahap kecekapan syarikat untuk menjana keuntungan yang lebih baik kepada pemegang saham Syarikat Petronas Gas Berhad. Kedua-dua syarikat ini bijak mengunakan aset bagi menjana keuntungan untuk mengukuhkan kedudukan syarikat masing-masing. ianya seolah-olah sama walaupun terdapat perningkatan dalam nisbah pulangan atas aset bagi Shell Refining Company (F.O.M) Bhd menunjukkan peningkatan ketara daripada Syarikat Petronas Gas Berhad.M) Bhd.O.M) Bhd. Di bawah nisbah keberuntungan.O. Bagi nisbah pulangan ekuiti Shell Refining Company (F.O. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap bagi Syarikat Shell Refining Company (F.O.O.jualan inventori Shell Refining Company (F.M) Bhd. Nisbah hutang bagi Syarikat Petronas Gas Berhad lebih memberangsangkan daripada Shell Refining Company (F. pihak pengurusan Syarikat Petronas Gas Berhad perlu mengkaji semula tentang penggunaan hutang sebagai sumber kewangan. Nisbah pulangan atas aset bagi kedua-dua syarikat menunjukkan perbezaan yang tidak ketara. bagi pengganda ekuiti. akan tetapi.M) Bhd jauh lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad. Bagi nisbah hutang ekuiti. prestasi Syarikat Petronas Gas Berhad dari segi margin untung kasar dan margin untung bersih begitu memberangsangkan berbanding Shell Refining Company (F.O. Walaupun Syarikat Petronas Gas KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 23 .M) Bhd. Syarikat Petronas Gas Berhad agak memuaskan berbanding Syarikat Shell Refining Company (F.M) Bhd yang jauh ketinggalan daripada syarikat Petronas Berhad.O.. ini kerana nisbah hutang yang rendah menunjukkan lebih besar perlindungan yang diterima oleh pemuitang sekiranya berlaku pembubaran syarikat.

O.M) Bhd KESIMPULAN Penilaian keseluruhan Syarikat Petronas Gas Berhad menunjukkan bahawa syarikat ini mampunyai kelemahan dari segi tahap leveraj dimana pengganda ekuiti.O. Penilaian secara keseluruhan bagi Shell Refining Company (F. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 24 . Keuntungan yang dijanakan jauh lebih baik daripada pencapaian Shell Refining Company (F. Kekuatannya ialah dari segi tahap kecairan dan juga pengurusan aset.M) Bhd.M) Bhd pula ialah terdapat kelemahan dalam tahap kecairan dan pengurusan aset kerana ia memiliki tahap kecairan dan pengurusan aset yang rendah.M) Bhd pula ialah nisbah leveraj dimana pengganda ekuiti. Kekuatan bagi Shell Refining Company (F. Kekuatan lain bagi syarikat ini ialah nisbah keberuntungan iaitu pulangan atas aset. nisbah perlindungan faedah dan juga nisbah perlindungan caj tetap.O.O. Selain itu juga. ia mempunyai tahap leveraj yang rendah.Berhad mempunyai margin keuntungan yang tinggi tetapi kuasa perolehannya adalah lebih rendah berbanding Shell Refining Company (F. ia mempunyai kelemahan dalam pulangan atas aset dan kuasa perolehan. Ini kerana. pulangan atas ekuiti dan kuasa perolehan jauh lebih baik daripada Syarikat Petronas Gas Berhad. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap adalah lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful