2.2 Analisis nisbah 2.2.

1 Nisbah kecairan Kecairan merujuk kepada betapa cepat dan cekap (dikira dari segi kos urus niaga yang rendah) aset dapat ditukarkan kepada tunai. Nisbah kecairan mengukur kecairan syarikat, iaitu keupayaannya memenuhi tanggungjawab atau tuntutan liabiliti semasa. Kemampuan syarikat menunaikan tanggungjawab kewangan jangka pendek ini dapat dilihat dengan merujuk kepada butiran-butiran dalam aset semasa dan liabiliti semas. Nisbah-nisbah kecairan yang lazim digunkan ialah nisbah semasa, nisbah cepat dan nisbah tunai. (i) Nisbah semasa nisbah semasa = aset semasa liabiliti semasa = 728,419,000 391,171,000 = 1.86 kali 1.86 : RM 1 Nisbah semasa bagi Petronas Gas Berhad ialah 1.86 kali, ini bermakna setiap hutang jangka pendek disandarkan dengan 1.86 sen aset semasa. Syarikat ini tidak mempunyai tahap kecairan yang memuaskan.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

1

(ii) Nisbah cepat nisbah cepat = aset semasa - inventori liabiliti semasa = 728419000-124424000 391171000 = 1.54 kali 1.54 : RM 1 Nisbah cepat 1.54 kali mengesahkan syarikat mempunyai tahap lecairan yang tidak berapa memuaskan. Jika inventori tidak mampu dijual maka yang mampu dibayar oleh syarikat kepada pemiutang jangka pendek ialah 1.54 sen bagi setiap hutang. (iii) Nisbah tunai nisbah tunai = tunai + sekuriti boleh pasar liabiliti semasa = 394,450,000 + 0 391,171,000 = 1.01 kali 1.01 : RM 1 Berdasarkan nisbah tunai, aset syarikat adalah cair iaitu syarikat mempunyai aset yang mana boleh membayar sebanyak 1.01 sen untuk setiap ringgit.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

2

2.684.72 kali 75.72 hari untuk menerima semula bayaran daripada penghutang. Seterusnya ia bertanggungjawab untuk menggunakan aset-aset itu dengan berkesan. Kumpulan nisbah pengurusan aset bergantung rapat dengan suasana persekitaran ekonomi dan keupayaan pengurusan syarikat.2. Dengan ini syarikat kurang cekap untuk membuat pusingan modal.000 29. Syarikat perlu membuat keputusan asas tentang jumlah pelaburan yang akan dibuat dalam akaun belum terima.2 Nisbah Pengurusan Aset Pengurusan aset (asset management) mengukur kecekapan dan keberkesanan syarikat dalam menguruskan aset.527.72 : RM 1 Syarikat mengambil masa yang lama iaitu 75.235. 1 Jualan kredit @ Jualan KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 3 . inventori dan aset tetap.000 = 75. (i) Pusing ganti akaun belum terima pusing ganti akaun belum terima = jualan kredit1 akaun belum terima = 2.

(ii) Tempoh kutipan purata Tempoh kutipan purata = 365 Pusing ganti belum terima = 365 75.82 hari ATAU Tempoh kutipan purata = akaun belum terima jualan kredit sehari = 29527000 235684000 / 365 = 4. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 4 .82 hari 4. Pelanggan-pelanggan syarikat ini memerlukan 4.82 hari untuk membayar hutang mereka.72 = 4.82 : RM 1 Syarikat Petronas mengambil masa selama 4.82 hari untuk memungut akaun belum terimanya. tempoh ini adalah baik kerana syarikat ini mengambil masa yang singkat untuk mendapatkan wangnya kembali.

97 kali (iv) Tempoh purata jualan inventori tempoh purata jualan inventori = 365 pusing ganti inventori = 365 17.97 = 20.13 hari KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 5 .(iii) Pusing ganti inventori pusing ganti inventori = kos barang dijual inventori = 2235684000 124424000 = 17.

26 kali 0. Pusing ganti aset tetap adalah rendah kerana syarikat dapat menghasilkan pulangan yang rendah daripada penggunaan aset tetap 2 Aset tetap bersih = aset tetap – susut nilai KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 6 .24 kali bermaksud bagi setiap ringgit aset tetap dapat menghasilkan sebanyak 0.24 hasil jualan.ATAU tempoh purata jualan inventori = inventori kos barang dijual sehari = 124424000 2235684000 / 365 = 20.24 : RM 1 Pusing ganti aset tetap bagi syarikat adalah sebanyak 0.31 hari (v) Pusing ganti aset tetap pusing ganti aset tetap = jualan Aset tetap bersih2 = 2235684000 9208361000 – 615146000 = 2235684000 8593215000 = 0.

23 kali 0.23 sen. Syarikat ini kurang cekap dalam penggunaan asetnya kerana dihasilkan adalah sebanyak 0.(vi) Pusing ganti jumlah aset pusing ganti jumlah aset = jualan Jumlah aset3 = 2235684000 9208361000 + 728419000 = 2235684000 9936780000 = 0.23 : RM 1 Pusing ganti jumlah asset bagi syarikat menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan ke atas aset telah menghasilkan jualan sebanyak 0.23 kali. 3 Jumlah aset = aset tetap + aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 7 .

Nisbah-nisbah leveraj yang akan dibincangkan adalah nisbah hutang. nisbah hutang ekuiti.2. Nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengguna dan menguruskan modal pinjaman.378 @ 37. pengganda ekuiti. Nisbah penggunaan hutang oleh syarikat adalah tinggi berbanding nisbah penggunaan aset syarikat.8 peratus menunjukkan syarikat telah membiayai 37.3 Nisbah leveraj Nisbah leveraj (leverage ratio) menunjukkan keupayaan syarikat dalam memenuhi tanggungjawab atau obligasi kepada pemiutang. (i) Nisbah hutang nisbah hutang = jumlah hutang4 jumlah aset5 = 391171000 + 3362973000 9208361000 + 728419000 = 3754144000 9936780000 = 0. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap. lebih rendah perlindungan yang diterima oleh pemiutang jika berlaku pembuburan syarikat.8 % 37.2. (ii) 4 5 Nisbah hutang ekuiti Jumlah hutang = current liabilities + long term liabilities Jumlah aset = Aset tetap + Aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 8 . Oleh itu.8 peratus daripada aset syarikat dengan menggunakan hutang.

61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat Petronas terdapat 0. Syarikat ini menunjukkan nisbah yang terendah dalam membiayai hutang kepada pemegang saham.61 : RM 1 Nisbah hutang ekuiti 0.nisbah hutang ekuiti = jumlah hutang Ekuiti pemegang saham6 = 3754144000 6182636000 = 0.61 kali 1.61 kali 0. (iii) Pengganda ekuiti pengganda ekuiti = jumlah aset ekuiti pemegang saham = 9936780000 6182636000 = 1.61 : RM 1 6 Ekuiti pemegang saham @ shareholders equity KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 9 .61 sen hutang dalam struktur kewangan syarikat.

Nisbah pengganda ekuiti 1. (iv) Nisbah perlindungan feadah nisbah perlindungan feadah = untung sebelum faedah dan cukai7 belanja faedah = 779088000 96302000 = 8. (v) Nisbah perlindungan caj tetap nisbah perlindungan caj tetap = pendapatan sebelum feadah dan cukai + bayaran sewa belanja feadah + bayaran sewa = 779088000 + 6069000 96302000 + 5069000 = 784157000 7 Untung sebelum faedah dan cukai diperolehi daripada profit before tax KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 10 .61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham kepada syarikat Petronas terdapat 1.09 kali 8.61 sen aset dalam struktur kewangan.09 kali menerangkan bahawa perolehan sebelum faedah dan cukai dihasilkan oleh syarikat Petronas gas berhad mampu untuk membayar faedah kepada hutang (belanja-belanja faedah) sebanyak 8.09 kali.09 :RM 1 Nisbah perlindungan faedah 8.

85 sen yang diperolehi untuk menampung kos operasi. Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan: margin keuntungan (profit margins) yang mengukur pencapaian berbanding dengan jualan.3485 @ 34.85 peratus menunjukkan bagi setiap ringgit jualan yang dihasilkan oleh syrikat Petronas Gas Berhad ialah 34.85% 34.85 : 1 Margin untung kasar sebanyak 34. 8 Untung kasar = jualan – kos barang dijual KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 11 . dan nisbah-nisbah pulangan (return rations) yang mengukur pencapaian berbanding saiz pelaburan.7 kali 2.4 Nisbah Keberuntungan Nisbah keberuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan dalam menjanakan keuntungan. (i) Margin untung kasar margin untung kasar = untung kasar8 jualan = 779088000 2235684000 = 0.2.101371000 = 7. Nisbah-nisbah keberuntungan menggambarkan pencapaian operasi. risiko dan kesan leveraj.

45%.45 sen sahaja yang tinggal setelah kos-kos lain di bayar. iaitu sebanyak 34. hanya 29.85%.45% 29.2945 @ 29.(ii) Margin untung bersih margin untung bersih = untung bersih jualan = 656801000 2230206000 = 0.45 sen merupakan untung bersih syarikat. ► Prestasi syarikat Petronas Gas Berhad dari segi keuntungan margin adalah tidak begitu menggalakkan. Walaupun margin untung kasarnya agak tinggi. Nisbah ini menunjukkan bahawa setiap ringgit jualan yang telah dihasilkan. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 12 . ini bermakna setiap ringgit jualan yang dijanakan RM 29.45 : RM 1 Margin untung bersih syarikat ialah 29. namun.54%. margin untung bersihnya adalah agak rendah iaitu 29.

98 : RM 1 Pulangan aset syarikat ialah 6. (iv) Pulangan atas ekuiti Pulangan atas ekuiti = untung untuk pemilik saham biasa jumlah ekuiti biasa = 656801000 6182636000 = 0. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 13 .62 : RM 1 Pulangan atas ekuiti bagi pemegang saham ialah 10.62 sen.98 % 6.98 sen bagi setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.698 @ 6.62 % 10.62 peratus iaitu setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 10.98 peratus menunjukkan bahawa untung bersih yang dapat dihasilkan ialah 6.1062 @ 10.(iii) Pulangan atas aset pulangan atas aset = untung bersih jumlah aset = 656801000 9414204000 = 0.

84 peratus.84 sen untung sebelum faedah dan cukai akan diperolehi.84 : RM 1 Kuasa perolehan bagi syarikat Petronas ialah 7.0784 @ 7. terdapat RM 7.(v) Kuasa perolehan kuasa perolehan = untung sebelum feadah dan cukai jumlah aset = 779088000 9936780000 = 0. Ini menunjukkan bagi setiap yang dilaburkan dalam aset. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 14 .84% 7.

000 275.000 0 766.527.000.878.589. Deposit and Prepayment Government Securities Loans and Advances Trading Account Securities CURRENT LIABILITIES Trade Creditors Short Term Loans Amount Due To Related Parties Other Current Liabilities Minority Interest LONG TERM LIABILITIES Long Term Loans Insurance Funds Other Long Term Liabilities Deposits From Customers Deposits & Balances of Banks & Agents SHAREHOLDERS' EQUITY Ordinary Share Capital Preference Share Capital Reserves A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 .000 8.000 0 0 933.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 530.000 592.099.000 .000 1.636.8.041.424.000 6.000 2.000 9.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 15 .057.732.1.LAMPIRAN PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.000 1.195.641.000 995.285.000 312.986.887.000 0 766.000 1.616.208.089.000 394.410.732.000 0 6.361.000 0 185.568.476.2.000 0 0 0 0 0 13.000.556.884.978.295.000 632.000 0 0 0 599.000 0 766.884.062.000 124.000 121.381.450.472.000 0 180.333.295.686.295.000 0 0 0 391.000 66.158.437.000 1.000 1.408.295.171.499.767.174.978.419.000 143.000 .018.978.208.485.361.015.000 6.000 9.055.000 1.678.129.472.030.000 2.079.204.186.000 34.433.000 6.746.268.390.000 9.000 191.732.000 379.555.858.362.000 0 0 1.174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 728.953.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 511.947.174.186.000 0 0 0 0 .472.000 1.000 0 0 0 20.000 0 11.707.182.978.295.000 1.000 0 115.568.008.000 9.953.000 3.883.000 1.752.000 48.752.000 3.KL Balance Sheet Items LONG TERM ASSETS Fixed Asset Subsidiary Companies Associated Companies Investments Intangible Assets Other Long Term Assets CURRENT ASSETS Stocks/Inventories Trade Debtors Cash and Bank Balances Short Term Investments Other Debtors.000 .000 0 0 0 599.962.000 29.000 0 147.000 0 766.732.596.973.000 .1.472.000 2.000 862.000 118.8.186.186.6.1.600.230.705.000 9.000 .000 169.

000 823.000 -593.763.938.088.743.2.307.000 . Investment / Interest Income Exceptional Items Profit Before Tax Taxation Profit After Tax Minority Interest Pre-acquisition Profit Profit After MI and Pre-acquisition Profit Extraordinary Items Profit Attributable to Shareholders Preference Dividends Profit Attributable to Ordinary Shareholders Transfer from Reserves Unappropriated Profits B/F Profits Available for Appropriation Dividends Transfer to Reserves Capitalization for Bonus Issue Others Appropriation Share of Associated Co.357.930.684.342.000 3.000 .000 0 0 0 0 0 634.785.308.235.798.3.743.925.000 0 476.801.000 0 0 0 586.024.698.000 0 0 0 0 0 615.000 0 740.700.000 1.3.3.100.520.230.302.000 0 476.084.930.925.000 3.000 0 641.146.226.695.000 55.801.017.879.432.000 3.000 -368.065.206.216.930.949.017.308.000 -340.000 -110.000 3.000 * - -98.000 0 0 0 893.000 3.000 3.000 3.000 0 823.000 0 641.017.000 656.698.082.000 0 586.088.000 80.000 3.000 0 656.000 0 0 823.000 2.000 -70.000 0 .000 2.000 3.385.226.888.065.801.432.000 0 0 0 0 0 0 628.226.000 0 0 0 779.278.625.000 151.000 0 823.801.000 0 0 0 0 PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.000 343.520.925.3.017.216.698.044.000 0 0 656.287.659.520.000 0 779.000 641.000 .000 3.065.000 3.501.879.000 476.000 -284.000 313.385.Retained Profits Contra Items .698.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 16 .000 0 0 641.415.949.619.774.3.226.KL Profit and Loss Items Revenue / Turnover Operating Profit Share of Profits of Associated Co.000 309.489.000 3.362.743.000 3.000 96.000 2.000 -122.798.432.000 0 0 0 740.743.432.575.000 0 0 0 0 0 592.000 .000 3.385.930.973.000 0 0 476.065.323.216.969. Unappropriated Profits C/F After Charging :Depreciation Interest Expense Directors' Remuneration A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 893.000 0 656.

069.000 0 69.000 0 14.000 695.680.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1.859.200 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 17 .795.126.000 0 7.000 479.000 138.916.000 0 122.002.741.200 0 0 0 5.041.734.000 42.636.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 16.200 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0.461.580.206.963.000 5.289.000 0 0 0 0 0.000 0 114.000 0 1.000 0 121.000 0 0 0 0 0 5.027.000 0 6.Bad and Doubtful Debts Provision for Doubtful Debts Amortization Rental of Land and Buildings Hire of Equipment and Machinery Auditors' Remuneration Deferred Expenditure Written Off Fixed Asset Written Off Replanting Expenditure Other Provisions Loss on Foreign Exchange Loss on Sale of Fixed Assets Loss on Sale of Investments Others After Crediting :Interest Income Dividend Income Rental Income Gain on Sale of Fixed Assets Gain on Foreign Exchange Gain on Sale of Investments Bad Debts Recovered Others Gross Dividend Per Share * * - 0 0 0 4.000 5.000 0 0 0 0 0 15.000 4.000 0 32.300 0 0 0 5.173.000 0 8.000 216.000 5.942.000 134.000 0 28.990.093.000 0 0 0 0.000 0 1.000 6.141.000 0 136.

000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 18 .486.000 0 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.422.000 0 479.764.241.417.000 0 42.Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.310.KL Cash Flow Statement Items Source of Funds Profit Before Tax Adjust for Items Not Involving Movement of Funds Depreciation Retirement Benefits Exchange Differences on Foreign Currencies Release of Deferred Income Loss / (Profit) on Disposal of Fixed Assets Loss / (Profit) on Sale of Investment Loss / (Profit) on Sale of Associate / Subsidiary Company Intangible Assets Written Off Fixed Assets Written Off Others Funds Generated From Operations Proceeds from Issue of Shares Proceeds from Disposal of Fixed Assets Sale of Shares of Associate / Subsidiary Company Redemption of Investment / Sale of Investment Deferred Income Received Customer Deposit Received Term Loans Issue of Shares Lease & Hire Purchase Facilities Amount Owing By Related Company Amount Owing By Holding Company Dividends Received A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 0 0 0 0 - * 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.000 1.773.000 0 412.086.646.481.427.

112.000 0 0 0 0 0 0 468.000 368.044.000 0 225.060.692.000 0 0 0 0 0 0 822.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.000 340.060.000 0 208.692.519.960.000 .000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.000 312.658.000 -203.1.000 1.000 0 55.598. Deposit & Prepayment Government Security Loans & Advances Development Properties Others Decrease / (Increase) in Current Liabilities Creditors Short-term Loans Amts Due To Related Parties Others * 0 605.000 1.435.000 4.836.000 0 0 225.606.633.000 0 0 -105.394.694.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.000 41.000 0 0 225.252.820.810.315.195.2.000 1.957.722.000 441.259.000 593.587.000 441.000 0 38.000 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 681.000 1.513.000 0 0 0 0 196.000 0 22.074.074.000 0 106.430.000 6.000 0 -105.035.000.702.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 19 .768.751.074.000 267.588.342.447.400.Extraordinary Items Others Total Fund Applied / Source of Fund Application of Funds Acquisition of Investments Acquisition of Fixed Assets Repayment of Term Loans Taxation Paid Dividends Paid Retirement Benefits Paid Repayment of Lease and Hire Purchase Expenses of Shares Listing Intangible Assets Increase in Land & Development Expenses Amount Owing By Related Companies Amount Owing By Holding Company Others Total Application of Funds Net Inflow / (Outflow) of Funds Represented By :Changes in Components of Working Capital Increase / (Decrease) in Current Assets Stock Trade Debtors Cash & Bank Balances Short-term Investment Other Debtors.000 340.000 -203.000 3.000 -203.060.000 .435.692.000 1.762.000 5.178.866.619.901.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1.000 0 7.342.435.624.363.632.577.168.

300 36.099 24.854 0.193 0.944 88.456 0.570 MAR-2003 34.035 28.003 29.485 6.985 16.874 9.451 0.260 2.242 28.251 0.013 0.378 0.999 0.780 12.090 0.220 28.717 35.PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL Item Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) Ratio Analysis MAR-2005 MAR-2004 38.778 0.243 0.848 29.000 33.607 MAR-2002 30.069 0.075 3.243 N/A 19.578 33.473 0.482 1.002 -2.147 37.813 31.211 0.961 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 20 .781 34.203 4.968 1.556 N/A 16.565 0.389 57.680 0.270 0.217 0.693 9.651 3.862 N/A 8.208 0.358 118.264 32.783 0.811 0.141 37.034 0.225 N/A 17.877 100.173 -0.525 N/A 9.237 N/A 15.204 0.208 3.544 18.

KL Ratio Analysis .PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.Formula Indicator Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) (Debtors/Turnover)*365 (Creditors/Turnover)*365 (Total Liabilities/Total Assets)*100 (Current Liabilities/Shareholders Fund)*100 (Total Liabilities/Shareholders Fund)*100 ((Current Year Revenue-Last Year Revenue)*100)/Last Year Revenue ((Current Year Profit-Last Year Profit)*100)/Last Year Profit Current Assets/Current Liabilities (Current Assets-Stock)/Current Liabilities Profit Before Tax/Interest Charge (Profit Before Tax/Turnover)*100 (Profit After Tax/Turnover)*100 Profit After Tax/Total Shareholders Funds Revenue/Current Assets Revenue/Fixed Assets Revenue/Total Assets Revenue/Issued Shares Revenue/Inventory Formula KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 21 .

O. Secara keseluruhannya peras kecairan adalah rendah bagi Shell Refining Company (F. Dari segi pusing ganti inventori pula. Secara tidak langsung ia memberi kesan ke atas tempoh kutipan purata bagi kedua-dua syarikat di mana syarikat Pertonas Gas Berhad mempunyai tempoh kutipan purata yang teramat singkat berbanding Shell Refining Company (F.O.O.O.M) Bhd.M) Bhd.M) Bhd boleh menghasilkan tahap kecaiaran yang lebih memuaskan atau yang lebih setara dengan Syarikat Petronas Gas Berhad.HURAIAN PRESTASI Tahap kecairan bagi Syarikat Petronas Gas berhad lebih memuaskan berbanding Shell Refining Company (F.O.M) Bhd.M) Bhd perlu mengatasi masalah ini supaya Shell Refining Company (F.O.O. nisbah cepat dan nisbah tunai bagi Syarikat Petronas Gas Berhad adalah lebih baik daripada Shell Refining Company (F.M) Bhd dan pihak pengurusan Shell Refining Company (F. Nisbah semasa.M) Bhd.O. Pengurusan aset Petronas Gas Berhad adalah jauh lebih baik berbanding Shell Refining Company (F.O. Kemungkinan Syarikat Petronas Berhad menyimpan amaun tunai yang tinggi berbanding Shell Refining Company (F.O. Ini bermakna tempoh purata KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 22 .M) Bhd agak ketinggalan berbanding syarikat Pertonas Berhad.M) Bhd. Shell Refining Company (F. Ini kerana jika dilihat daripada pusing ganti akaun belum terima.M) Bhd. syarikat Pertonas Gas Berhad adalah lebih tinggi berbanding Shell Refining Company (F.

Syarikat Petronas Gas Berhad agak memuaskan berbanding Syarikat Shell Refining Company (F.M) Bhd.. prestasi Syarikat Petronas Gas Berhad dari segi margin untung kasar dan margin untung bersih begitu memberangsangkan berbanding Shell Refining Company (F. Peningkatan ini memberi gambaran kepada pemegang saham bahawa tahap kecekapan syarikat untuk menjana keuntungan yang lebih baik kepada pemegang saham Syarikat Petronas Gas Berhad.M) Bhd.M) Bhd yang jauh ketinggalan daripada syarikat Petronas Berhad.M) Bhd.O. Di bawah nisbah keberuntungan. Bagi nisbah hutang ekuiti. Kedua-dua syarikat ini bijak mengunakan aset bagi menjana keuntungan untuk mengukuhkan kedudukan syarikat masing-masing.O.O.M) Bhd lebih tinggi berbanding Pertonas Gas Berhad kesan daripada pusing ganti inventori Shell Refining Company (F. akan tetapi.O.O.M) Bhd. Walaupun Syarikat Petronas Gas KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 23 . Oleh itu.O.M) Bhd jauh lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad. Nisbah hutang bagi Syarikat Petronas Gas Berhad lebih memberangsangkan daripada Shell Refining Company (F.O. ianya seolah-olah sama walaupun terdapat perningkatan dalam nisbah pulangan atas aset bagi Shell Refining Company (F. bagi pengganda ekuiti. pihak pengurusan Syarikat Petronas Gas Berhad perlu mengkaji semula tentang penggunaan hutang sebagai sumber kewangan. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap bagi Syarikat Shell Refining Company (F. Bagi nisbah pulangan ekuiti Shell Refining Company (F. Nisbah pulangan atas aset bagi kedua-dua syarikat menunjukkan perbezaan yang tidak ketara.M) Bhd menunjukkan peningkatan ketara daripada Syarikat Petronas Gas Berhad. ini kerana nisbah hutang yang rendah menunjukkan lebih besar perlindungan yang diterima oleh pemuitang sekiranya berlaku pembubaran syarikat.jualan inventori Shell Refining Company (F.O.

M) Bhd pula ialah nisbah leveraj dimana pengganda ekuiti. Kekuatannya ialah dari segi tahap kecairan dan juga pengurusan aset. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 24 . Keuntungan yang dijanakan jauh lebih baik daripada pencapaian Shell Refining Company (F. pulangan atas ekuiti dan kuasa perolehan jauh lebih baik daripada Syarikat Petronas Gas Berhad. Kekuatan lain bagi syarikat ini ialah nisbah keberuntungan iaitu pulangan atas aset.M) Bhd. Kekuatan bagi Shell Refining Company (F. ia mempunyai kelemahan dalam pulangan atas aset dan kuasa perolehan. Ini kerana.O.O.M) Bhd KESIMPULAN Penilaian keseluruhan Syarikat Petronas Gas Berhad menunjukkan bahawa syarikat ini mampunyai kelemahan dari segi tahap leveraj dimana pengganda ekuiti. nisbah perlindungan faedah dan juga nisbah perlindungan caj tetap. Selain itu juga. ia mempunyai tahap leveraj yang rendah. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap adalah lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad.O.M) Bhd pula ialah terdapat kelemahan dalam tahap kecairan dan pengurusan aset kerana ia memiliki tahap kecairan dan pengurusan aset yang rendah.Berhad mempunyai margin keuntungan yang tinggi tetapi kuasa perolehannya adalah lebih rendah berbanding Shell Refining Company (F. Penilaian secara keseluruhan bagi Shell Refining Company (F.O.