2.2 Analisis nisbah 2.2.

1 Nisbah kecairan Kecairan merujuk kepada betapa cepat dan cekap (dikira dari segi kos urus niaga yang rendah) aset dapat ditukarkan kepada tunai. Nisbah kecairan mengukur kecairan syarikat, iaitu keupayaannya memenuhi tanggungjawab atau tuntutan liabiliti semasa. Kemampuan syarikat menunaikan tanggungjawab kewangan jangka pendek ini dapat dilihat dengan merujuk kepada butiran-butiran dalam aset semasa dan liabiliti semas. Nisbah-nisbah kecairan yang lazim digunkan ialah nisbah semasa, nisbah cepat dan nisbah tunai. (i) Nisbah semasa nisbah semasa = aset semasa liabiliti semasa = 728,419,000 391,171,000 = 1.86 kali 1.86 : RM 1 Nisbah semasa bagi Petronas Gas Berhad ialah 1.86 kali, ini bermakna setiap hutang jangka pendek disandarkan dengan 1.86 sen aset semasa. Syarikat ini tidak mempunyai tahap kecairan yang memuaskan.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

1

(ii) Nisbah cepat nisbah cepat = aset semasa - inventori liabiliti semasa = 728419000-124424000 391171000 = 1.54 kali 1.54 : RM 1 Nisbah cepat 1.54 kali mengesahkan syarikat mempunyai tahap lecairan yang tidak berapa memuaskan. Jika inventori tidak mampu dijual maka yang mampu dibayar oleh syarikat kepada pemiutang jangka pendek ialah 1.54 sen bagi setiap hutang. (iii) Nisbah tunai nisbah tunai = tunai + sekuriti boleh pasar liabiliti semasa = 394,450,000 + 0 391,171,000 = 1.01 kali 1.01 : RM 1 Berdasarkan nisbah tunai, aset syarikat adalah cair iaitu syarikat mempunyai aset yang mana boleh membayar sebanyak 1.01 sen untuk setiap ringgit.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB )

2

Syarikat perlu membuat keputusan asas tentang jumlah pelaburan yang akan dibuat dalam akaun belum terima.235.2.72 : RM 1 Syarikat mengambil masa yang lama iaitu 75. Dengan ini syarikat kurang cekap untuk membuat pusingan modal.72 hari untuk menerima semula bayaran daripada penghutang.72 kali 75. inventori dan aset tetap. Kumpulan nisbah pengurusan aset bergantung rapat dengan suasana persekitaran ekonomi dan keupayaan pengurusan syarikat. (i) Pusing ganti akaun belum terima pusing ganti akaun belum terima = jualan kredit1 akaun belum terima = 2. 1 Jualan kredit @ Jualan KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 3 .2 Nisbah Pengurusan Aset Pengurusan aset (asset management) mengukur kecekapan dan keberkesanan syarikat dalam menguruskan aset.2.000 29. Seterusnya ia bertanggungjawab untuk menggunakan aset-aset itu dengan berkesan.684.000 = 75.527.

72 = 4.82 hari untuk memungut akaun belum terimanya. tempoh ini adalah baik kerana syarikat ini mengambil masa yang singkat untuk mendapatkan wangnya kembali. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 4 .82 : RM 1 Syarikat Petronas mengambil masa selama 4. Pelanggan-pelanggan syarikat ini memerlukan 4.82 hari untuk membayar hutang mereka.82 hari ATAU Tempoh kutipan purata = akaun belum terima jualan kredit sehari = 29527000 235684000 / 365 = 4.(ii) Tempoh kutipan purata Tempoh kutipan purata = 365 Pusing ganti belum terima = 365 75.82 hari 4.

13 hari KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 5 .97 = 20.97 kali (iv) Tempoh purata jualan inventori tempoh purata jualan inventori = 365 pusing ganti inventori = 365 17.(iii) Pusing ganti inventori pusing ganti inventori = kos barang dijual inventori = 2235684000 124424000 = 17.

26 kali 0. Pusing ganti aset tetap adalah rendah kerana syarikat dapat menghasilkan pulangan yang rendah daripada penggunaan aset tetap 2 Aset tetap bersih = aset tetap – susut nilai KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 6 .ATAU tempoh purata jualan inventori = inventori kos barang dijual sehari = 124424000 2235684000 / 365 = 20.24 kali bermaksud bagi setiap ringgit aset tetap dapat menghasilkan sebanyak 0.31 hari (v) Pusing ganti aset tetap pusing ganti aset tetap = jualan Aset tetap bersih2 = 2235684000 9208361000 – 615146000 = 2235684000 8593215000 = 0.24 hasil jualan.24 : RM 1 Pusing ganti aset tetap bagi syarikat adalah sebanyak 0.

23 kali 0. 3 Jumlah aset = aset tetap + aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 7 .23 : RM 1 Pusing ganti jumlah asset bagi syarikat menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan ke atas aset telah menghasilkan jualan sebanyak 0.23 sen.(vi) Pusing ganti jumlah aset pusing ganti jumlah aset = jualan Jumlah aset3 = 2235684000 9208361000 + 728419000 = 2235684000 9936780000 = 0. Syarikat ini kurang cekap dalam penggunaan asetnya kerana dihasilkan adalah sebanyak 0.23 kali.

2.8 peratus daripada aset syarikat dengan menggunakan hutang. Nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengguna dan menguruskan modal pinjaman. Nisbah-nisbah leveraj yang akan dibincangkan adalah nisbah hutang. nisbah hutang ekuiti. lebih rendah perlindungan yang diterima oleh pemiutang jika berlaku pembuburan syarikat. (i) Nisbah hutang nisbah hutang = jumlah hutang4 jumlah aset5 = 391171000 + 3362973000 9208361000 + 728419000 = 3754144000 9936780000 = 0.378 @ 37.8 peratus menunjukkan syarikat telah membiayai 37.3 Nisbah leveraj Nisbah leveraj (leverage ratio) menunjukkan keupayaan syarikat dalam memenuhi tanggungjawab atau obligasi kepada pemiutang. (ii) 4 5 Nisbah hutang ekuiti Jumlah hutang = current liabilities + long term liabilities Jumlah aset = Aset tetap + Aset semasa KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 8 . pengganda ekuiti. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap. Nisbah penggunaan hutang oleh syarikat adalah tinggi berbanding nisbah penggunaan aset syarikat. Oleh itu.2.8 % 37.

nisbah hutang ekuiti = jumlah hutang Ekuiti pemegang saham6 = 3754144000 6182636000 = 0. (iii) Pengganda ekuiti pengganda ekuiti = jumlah aset ekuiti pemegang saham = 9936780000 6182636000 = 1.61 kali 0.61 kali 1.61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat Petronas terdapat 0.61 : RM 1 6 Ekuiti pemegang saham @ shareholders equity KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 9 .61 : RM 1 Nisbah hutang ekuiti 0.61 sen hutang dalam struktur kewangan syarikat. Syarikat ini menunjukkan nisbah yang terendah dalam membiayai hutang kepada pemegang saham.

09 kali menerangkan bahawa perolehan sebelum faedah dan cukai dihasilkan oleh syarikat Petronas gas berhad mampu untuk membayar faedah kepada hutang (belanja-belanja faedah) sebanyak 8.61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham kepada syarikat Petronas terdapat 1.Nisbah pengganda ekuiti 1.09 kali 8.09 :RM 1 Nisbah perlindungan faedah 8. (v) Nisbah perlindungan caj tetap nisbah perlindungan caj tetap = pendapatan sebelum feadah dan cukai + bayaran sewa belanja feadah + bayaran sewa = 779088000 + 6069000 96302000 + 5069000 = 784157000 7 Untung sebelum faedah dan cukai diperolehi daripada profit before tax KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 10 .61 sen aset dalam struktur kewangan.09 kali. (iv) Nisbah perlindungan feadah nisbah perlindungan feadah = untung sebelum faedah dan cukai7 belanja faedah = 779088000 96302000 = 8.

3485 @ 34.4 Nisbah Keberuntungan Nisbah keberuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan dalam menjanakan keuntungan.7 kali 2.85 peratus menunjukkan bagi setiap ringgit jualan yang dihasilkan oleh syrikat Petronas Gas Berhad ialah 34.85% 34. (i) Margin untung kasar margin untung kasar = untung kasar8 jualan = 779088000 2235684000 = 0. dan nisbah-nisbah pulangan (return rations) yang mengukur pencapaian berbanding saiz pelaburan. Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan: margin keuntungan (profit margins) yang mengukur pencapaian berbanding dengan jualan.2. Nisbah-nisbah keberuntungan menggambarkan pencapaian operasi.101371000 = 7.85 sen yang diperolehi untuk menampung kos operasi.85 : 1 Margin untung kasar sebanyak 34. risiko dan kesan leveraj. 8 Untung kasar = jualan – kos barang dijual KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 11 .

45% 29.45 : RM 1 Margin untung bersih syarikat ialah 29.85%.45%. ► Prestasi syarikat Petronas Gas Berhad dari segi keuntungan margin adalah tidak begitu menggalakkan. namun.45 sen sahaja yang tinggal setelah kos-kos lain di bayar. iaitu sebanyak 34.54%.(ii) Margin untung bersih margin untung bersih = untung bersih jualan = 656801000 2230206000 = 0. ini bermakna setiap ringgit jualan yang dijanakan RM 29. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 12 .2945 @ 29.45 sen merupakan untung bersih syarikat. Walaupun margin untung kasarnya agak tinggi. Nisbah ini menunjukkan bahawa setiap ringgit jualan yang telah dihasilkan. margin untung bersihnya adalah agak rendah iaitu 29. hanya 29.

698 @ 6.1062 @ 10.62 sen.62 : RM 1 Pulangan atas ekuiti bagi pemegang saham ialah 10.98 peratus menunjukkan bahawa untung bersih yang dapat dihasilkan ialah 6.62 peratus iaitu setiap ringgit yang disumbangkan oleh pemegang saham syarikat menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 10.(iii) Pulangan atas aset pulangan atas aset = untung bersih jumlah aset = 656801000 9414204000 = 0.98 sen bagi setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 13 .98 : RM 1 Pulangan aset syarikat ialah 6. (iv) Pulangan atas ekuiti Pulangan atas ekuiti = untung untuk pemilik saham biasa jumlah ekuiti biasa = 656801000 6182636000 = 0.98 % 6.62 % 10.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 14 . Ini menunjukkan bagi setiap yang dilaburkan dalam aset. terdapat RM 7.84 : RM 1 Kuasa perolehan bagi syarikat Petronas ialah 7.0784 @ 7.(v) Kuasa perolehan kuasa perolehan = untung sebelum feadah dan cukai jumlah aset = 779088000 9936780000 = 0.84 peratus.84% 7.84 sen untung sebelum faedah dan cukai akan diperolehi.

333.472.884.000 169.752. Deposit and Prepayment Government Securities Loans and Advances Trading Account Securities CURRENT LIABILITIES Trade Creditors Short Term Loans Amount Due To Related Parties Other Current Liabilities Minority Interest LONG TERM LIABILITIES Long Term Loans Insurance Funds Other Long Term Liabilities Deposits From Customers Deposits & Balances of Banks & Agents SHAREHOLDERS' EQUITY Ordinary Share Capital Preference Share Capital Reserves A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 .947.000 394.295.000 1.419.000 9.390.978.732.000 6.000 0 6.616.686.295.171.732.568.767.089.527.000 0 766.000 3.000 6.000 1.000 2.962.746.361.000 1.182.000 0 0 0 0 0 13.986.000 1.000 0 115.000 632.000.000 1.000 118.2.000 8.186.000 .000 29.000 0 0 1.000 0 766.568.472.000 121.158.641.953.000.195.079.268.062.000 275.000 995.000 9.000 .887.000 9.978.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 15 .437.000 191.000 379.600.433.973.230.129.410.1.858.8.295.408.000 0 11.041.705.204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 530.000 143.472.000 0 0 0 0 .678.186.589.000 0 0 0 20.485.953.186.000 0 0 0 391.099.000 124.978.362.285.000 3.361.000 0 0 933.884.596.878.000 862.030.000 .186.000 0 766.000 2.450.015.000 9.424.000 312.000 1.174.295.000 9.000 0 0 0 599.295.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 511.556.883.000 1.707.732.000 6.174.000 66.381.000 1.636.000 34.000 592.752.476.555.1.KL Balance Sheet Items LONG TERM ASSETS Fixed Asset Subsidiary Companies Associated Companies Investments Intangible Assets Other Long Term Assets CURRENT ASSETS Stocks/Inventories Trade Debtors Cash and Bank Balances Short Term Investments Other Debtors.008.174.978.1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 728.000 0 180.LAMPIRAN PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.000 .732.055.000 1.000 2.499.000 0 147.208.000 0 0 0 599.208.000 8.000 0 766.8.6.472.610.000 .018.000 0 185.057.

235.698. Investment / Interest Income Exceptional Items Profit Before Tax Taxation Profit After Tax Minority Interest Pre-acquisition Profit Profit After MI and Pre-acquisition Profit Extraordinary Items Profit Attributable to Shareholders Preference Dividends Profit Attributable to Ordinary Shareholders Transfer from Reserves Unappropriated Profits B/F Profits Available for Appropriation Dividends Transfer to Reserves Capitalization for Bonus Issue Others Appropriation Share of Associated Co.879.743.930.065.342.000 3.2.000 0 0 0 0 0 615.930.226.000 3.287.017.000 0 476.000 343.000 -593.969.785.743.879.801.385.017.925.684.308.065.000 0 740.489.017.625.3.000 3.000 .000 309.743.000 0 823.000 2.798.000 3.000 .000 3.801.695.000 0 0 0 0 PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.Retained Profits Contra Items .501.226.000 656.000 2.432.000 3.000 0 0 656.973.698.798.3.000 -340.000 .888.000 0 0 0 0 0 0 628.925.000 3.000 0 .432.432.362.000 0 0 0 0 0 634.000 96.017.000 476.000 3.000 823.000 0 0 823.302.206.801.146.619.216.774.216.024.659.000 0 823.000 0 586.000 313.226.065.226.700.230.065.801.3.000 641.044.698.KL Profit and Loss Items Revenue / Turnover Operating Profit Share of Profits of Associated Co.000 -70.000 151.385.308.000 0 0 0 893.000 2.000 -368.000 * - -98.000 3.000 3.082.698.000 0 0 0 586.000 0 656.000 -110.930.357.000 3.000 -122.000 55.415.000 3.763.000 0 656.000 0 0 0 740.385.949.575.100.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 16 .3.000 0 641.000 0 641.000 3.3.278.084.930.000 1. Unappropriated Profits C/F After Charging :Depreciation Interest Expense Directors' Remuneration A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 893.520.307.938.000 3.000 -284.000 0 0 0 0 0 592.323.743.000 0 779.000 0 0 0 779.000 0 476.088.925.949.520.000 0 0 476.432.000 0 0 641.000 80.088.520.216.000 .

734.300 0 0 0 5.000 695.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 14.206.963.000 0 0 0 0 0.000 0 6.000 4.916.942.000 0 0 2.000 138.000 0 32.000 216.173.093.000 0 8.000 479.000 0 1.461.000 0 114.990.000 0 0 0 0 0 5.000 0 7.000 0 136.580.680.289.000 42.200 0 0 0 5.000 0 1.000 0 28.041.636.000 0 121.200 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 17 .027.002.000 5.000 0 0 0 0 0 15.126.000 0 0 0 0 0 16.000 5.859.Bad and Doubtful Debts Provision for Doubtful Debts Amortization Rental of Land and Buildings Hire of Equipment and Machinery Auditors' Remuneration Deferred Expenditure Written Off Fixed Asset Written Off Replanting Expenditure Other Provisions Loss on Foreign Exchange Loss on Sale of Fixed Assets Loss on Sale of Investments Others After Crediting :Interest Income Dividend Income Rental Income Gain on Sale of Fixed Assets Gain on Foreign Exchange Gain on Sale of Investments Bad Debts Recovered Others Gross Dividend Per Share * * - 0 0 0 4.000 0 69.069.000 0 0 0 0.141.741.000 0 122.000 134.000 5.200 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0.795.000 6.

000 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.417.646.Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.764.630.000 0 42.773.KL Cash Flow Statement Items Source of Funds Profit Before Tax Adjust for Items Not Involving Movement of Funds Depreciation Retirement Benefits Exchange Differences on Foreign Currencies Release of Deferred Income Loss / (Profit) on Disposal of Fixed Assets Loss / (Profit) on Sale of Investment Loss / (Profit) on Sale of Associate / Subsidiary Company Intangible Assets Written Off Fixed Assets Written Off Others Funds Generated From Operations Proceeds from Issue of Shares Proceeds from Disposal of Fixed Assets Sale of Shares of Associate / Subsidiary Company Redemption of Investment / Sale of Investment Deferred Income Received Customer Deposit Received Term Loans Issue of Shares Lease & Hire Purchase Facilities Amount Owing By Related Company Amount Owing By Holding Company Dividends Received A/C Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002 0 0 0 0 - * 1.427.486.000 0 479.310.481.000 1.422.086.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 18 .000 1.000 0 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.

060.252.000 340.000 0 0 -105. Deposit & Prepayment Government Security Loans & Advances Development Properties Others Decrease / (Increase) in Current Liabilities Creditors Short-term Loans Amts Due To Related Parties Others * 0 605.588.000 0 -105.000 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 19 .000 41.000 0 55.000 1.692.000 1.000 0 0 0 0 0 0 681.2.000 0 0 0 0 0 0 822.000.000 312.060.000 1.000 368.044.836.000 1.000 -203.633.1.762.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.000 441.694.259.000 3.000 0 106.342.577.435.632.000 0 22.000 0 0 0 0 196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.692.751.178.447.000 6.074.168.000 0 0 0 0 0 0 468.363.619.000 593.000 -203.Extraordinary Items Others Total Fund Applied / Source of Fund Application of Funds Acquisition of Investments Acquisition of Fixed Assets Repayment of Term Loans Taxation Paid Dividends Paid Retirement Benefits Paid Repayment of Lease and Hire Purchase Expenses of Shares Listing Intangible Assets Increase in Land & Development Expenses Amount Owing By Related Companies Amount Owing By Holding Company Others Total Application of Funds Net Inflow / (Outflow) of Funds Represented By :Changes in Components of Working Capital Increase / (Decrease) in Current Assets Stock Trade Debtors Cash & Bank Balances Short-term Investment Other Debtors.074.866.000 0 0 225.000 267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1.692.035.000 .000 1.000 0 225.342.394.074.112.722.000 0 38.820.000 0 7.000 5.195.435.060.658.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.513.000 0 208.598.519.000 .957.000 1.315.000 1.000 441.624.702.960.000 -203.000 0 0 -105.000 4.768.435.674.810.587.000 0 0 225.000 340.400.901.606.

220 28.778 0.204 0.813 31.203 4.961 KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 20 .607 MAR-2002 30.544 18.211 0.208 0.002 -2.225 N/A 17.358 118.485 6.217 0.783 0.862 N/A 8.854 0.013 0.985 16.147 37.556 N/A 16.874 9.717 35.243 N/A 19.578 33.999 0.173 -0.378 0.PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.264 32.260 2.090 0.680 0.693 9.451 0.035 28.944 88.242 28.877 100.099 24.KL Item Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) Ratio Analysis MAR-2005 MAR-2004 38.069 0.781 34.193 0.570 MAR-2003 34.243 0.780 12.565 0.208 3.456 0.848 29.141 37.473 0.270 0.389 57.525 N/A 9.651 3.811 0.003 29.251 0.968 1.000 33.237 N/A 15.300 36.034 0.482 1.075 3.

Formula Indicator Performance Ratio Gross Profit Margin Net Profit Margin Return on Shareholders Equity Current Assets Turnover Fixed Assets Turnover Total Assets Turnover Revenue Per Share Inventory Turnover Liquidity Ratio Current Ratio Acid Test Ratio Interest Coverage Growth Ratio Annual Revenue Growth Rate(%) Annual Profit Growth Rate (%) Debt Ratio Debtors Turnover (Days) Creditors Turnover (Days) Debt Ratio (%) Current Debt To Equity Ratio (%) Total Debt To Equity Ratio (%) (Debtors/Turnover)*365 (Creditors/Turnover)*365 (Total Liabilities/Total Assets)*100 (Current Liabilities/Shareholders Fund)*100 (Total Liabilities/Shareholders Fund)*100 ((Current Year Revenue-Last Year Revenue)*100)/Last Year Revenue ((Current Year Profit-Last Year Profit)*100)/Last Year Profit Current Assets/Current Liabilities (Current Assets-Stock)/Current Liabilities Profit Before Tax/Interest Charge (Profit Before Tax/Turnover)*100 (Profit After Tax/Turnover)*100 Profit After Tax/Total Shareholders Funds Revenue/Current Assets Revenue/Fixed Assets Revenue/Total Assets Revenue/Issued Shares Revenue/Inventory Formula KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 21 .KL Ratio Analysis .PETRONAS GAS BERHAD Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.

HURAIAN PRESTASI Tahap kecairan bagi Syarikat Petronas Gas berhad lebih memuaskan berbanding Shell Refining Company (F.M) Bhd.O.M) Bhd dan pihak pengurusan Shell Refining Company (F. Nisbah semasa.M) Bhd.O.M) Bhd agak ketinggalan berbanding syarikat Pertonas Berhad.M) Bhd. syarikat Pertonas Gas Berhad adalah lebih tinggi berbanding Shell Refining Company (F. Secara keseluruhannya peras kecairan adalah rendah bagi Shell Refining Company (F.M) Bhd.O.O.O. Ini kerana jika dilihat daripada pusing ganti akaun belum terima. Ini bermakna tempoh purata KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 22 . Pengurusan aset Petronas Gas Berhad adalah jauh lebih baik berbanding Shell Refining Company (F.O. Shell Refining Company (F.M) Bhd boleh menghasilkan tahap kecaiaran yang lebih memuaskan atau yang lebih setara dengan Syarikat Petronas Gas Berhad.O. Dari segi pusing ganti inventori pula.M) Bhd. Secara tidak langsung ia memberi kesan ke atas tempoh kutipan purata bagi kedua-dua syarikat di mana syarikat Pertonas Gas Berhad mempunyai tempoh kutipan purata yang teramat singkat berbanding Shell Refining Company (F.O.M) Bhd perlu mengatasi masalah ini supaya Shell Refining Company (F. Kemungkinan Syarikat Petronas Berhad menyimpan amaun tunai yang tinggi berbanding Shell Refining Company (F.O.O.M) Bhd. nisbah cepat dan nisbah tunai bagi Syarikat Petronas Gas Berhad adalah lebih baik daripada Shell Refining Company (F.

O.M) Bhd.jualan inventori Shell Refining Company (F. pihak pengurusan Syarikat Petronas Gas Berhad perlu mengkaji semula tentang penggunaan hutang sebagai sumber kewangan. Nisbah hutang bagi Syarikat Petronas Gas Berhad lebih memberangsangkan daripada Shell Refining Company (F.O. prestasi Syarikat Petronas Gas Berhad dari segi margin untung kasar dan margin untung bersih begitu memberangsangkan berbanding Shell Refining Company (F. Di bawah nisbah keberuntungan.O.O.M) Bhd yang jauh ketinggalan daripada syarikat Petronas Berhad. Bagi nisbah pulangan ekuiti Shell Refining Company (F.O. bagi pengganda ekuiti. akan tetapi.M) Bhd lebih tinggi berbanding Pertonas Gas Berhad kesan daripada pusing ganti inventori Shell Refining Company (F.O. ini kerana nisbah hutang yang rendah menunjukkan lebih besar perlindungan yang diterima oleh pemuitang sekiranya berlaku pembubaran syarikat. Kedua-dua syarikat ini bijak mengunakan aset bagi menjana keuntungan untuk mengukuhkan kedudukan syarikat masing-masing.M) Bhd menunjukkan peningkatan ketara daripada Syarikat Petronas Gas Berhad. Syarikat Petronas Gas Berhad agak memuaskan berbanding Syarikat Shell Refining Company (F. Walaupun Syarikat Petronas Gas KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 23 .M) Bhd. ianya seolah-olah sama walaupun terdapat perningkatan dalam nisbah pulangan atas aset bagi Shell Refining Company (F.O. Oleh itu.M) Bhd.O. Nisbah pulangan atas aset bagi kedua-dua syarikat menunjukkan perbezaan yang tidak ketara.M) Bhd. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap bagi Syarikat Shell Refining Company (F. Bagi nisbah hutang ekuiti. Peningkatan ini memberi gambaran kepada pemegang saham bahawa tahap kecekapan syarikat untuk menjana keuntungan yang lebih baik kepada pemegang saham Syarikat Petronas Gas Berhad..M) Bhd jauh lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad.

pulangan atas ekuiti dan kuasa perolehan jauh lebih baik daripada Syarikat Petronas Gas Berhad. ia mempunyai tahap leveraj yang rendah. nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap adalah lebih baik berbanding Syarikat Petronas Gas Berhad. Kekuatannya ialah dari segi tahap kecairan dan juga pengurusan aset. Kekuatan lain bagi syarikat ini ialah nisbah keberuntungan iaitu pulangan atas aset.M) Bhd. KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 24 . Penilaian secara keseluruhan bagi Shell Refining Company (F.O. Ini kerana.M) Bhd KESIMPULAN Penilaian keseluruhan Syarikat Petronas Gas Berhad menunjukkan bahawa syarikat ini mampunyai kelemahan dari segi tahap leveraj dimana pengganda ekuiti.M) Bhd pula ialah terdapat kelemahan dalam tahap kecairan dan pengurusan aset kerana ia memiliki tahap kecairan dan pengurusan aset yang rendah.M) Bhd pula ialah nisbah leveraj dimana pengganda ekuiti. ia mempunyai kelemahan dalam pulangan atas aset dan kuasa perolehan. Selain itu juga. nisbah perlindungan faedah dan juga nisbah perlindungan caj tetap. Keuntungan yang dijanakan jauh lebih baik daripada pencapaian Shell Refining Company (F.O. Kekuatan bagi Shell Refining Company (F.Berhad mempunyai margin keuntungan yang tinggi tetapi kuasa perolehannya adalah lebih rendah berbanding Shell Refining Company (F.O.O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful