Anda di halaman 1dari 24

2.

2 Analisis nisbah

2.2.1 Nisbah kecairan

Kecairan merujuk kepada betapa cepat dan cekap (dikira dari segi kos urus niaga yang
rendah) aset dapat ditukarkan kepada tunai. Nisbah kecairan mengukur kecairan syarikat,
iaitu keupayaannya memenuhi tanggungjawab atau tuntutan liabiliti semasa.
Kemampuan syarikat menunaikan tanggungjawab kewangan jangka pendek ini dapat
dilihat dengan merujuk kepada butiran-butiran dalam aset semasa dan liabiliti semas.
Nisbah-nisbah kecairan yang lazim digunkan ialah nisbah semasa, nisbah cepat dan
nisbah tunai.

(i) Nisbah semasa


nisbah semasa = aset semasa
liabiliti semasa

= 728,419,000
391,171,000

= 1.86 kali

1.86 : RM 1
Nisbah semasa bagi Petronas Gas Berhad ialah 1.86 kali, ini bermakna setiap hutang
jangka pendek disandarkan dengan 1.86 sen aset semasa. Syarikat ini tidak mempunyai
tahap kecairan yang memuaskan.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 1


(ii) Nisbah cepat
nisbah cepat = aset semasa - inventori
liabiliti semasa
= 728419000-124424000
391171000

= 1.54 kali

1.54 : RM 1
Nisbah cepat 1.54 kali mengesahkan syarikat mempunyai tahap lecairan yang tidak
berapa memuaskan. Jika inventori tidak mampu dijual maka yang mampu dibayar oleh
syarikat kepada pemiutang jangka pendek ialah 1.54 sen bagi setiap hutang.

(iii) Nisbah tunai


nisbah tunai = tunai + sekuriti boleh pasar
liabiliti semasa

= 394,450,000 + 0
391,171,000

= 1.01 kali

1.01 : RM 1
Berdasarkan nisbah tunai, aset syarikat adalah cair iaitu syarikat mempunyai aset yang
mana boleh membayar sebanyak 1.01 sen untuk setiap ringgit.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 2


2.2.2 Nisbah Pengurusan Aset

Pengurusan aset (asset management) mengukur kecekapan dan keberkesanan syarikat


dalam menguruskan aset. Syarikat perlu membuat keputusan asas tentang jumlah
pelaburan yang akan dibuat dalam akaun belum terima, inventori dan aset tetap.
Seterusnya ia bertanggungjawab untuk menggunakan aset-aset itu dengan berkesan.
Kumpulan nisbah pengurusan aset bergantung rapat dengan suasana persekitaran
ekonomi dan keupayaan pengurusan syarikat.

(i) Pusing ganti akaun belum terima

pusing ganti akaun belum terima = jualan kredit1


akaun belum terima

= 2,235,684,000
29,527,000

= 75.72 kali

75.72 : RM 1
Syarikat mengambil masa yang lama iaitu 75.72 hari untuk menerima semula bayaran
daripada penghutang. Dengan ini syarikat kurang cekap untuk membuat pusingan modal.

1
Jualan kredit @ Jualan

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 3


(ii) Tempoh kutipan purata

Tempoh kutipan purata = 365


Pusing ganti belum terima

= 365
75.72

= 4.82 hari

ATAU

Tempoh kutipan purata = akaun belum terima


jualan kredit sehari

= 29527000
235684000 / 365

= 4.82 hari

4.82 : RM 1
Syarikat Petronas mengambil masa selama 4.82 hari untuk memungut akaun belum
terimanya. Pelanggan-pelanggan syarikat ini memerlukan 4.82 hari untuk membayar
hutang mereka, tempoh ini adalah baik kerana syarikat ini mengambil masa yang singkat
untuk mendapatkan wangnya kembali.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 4


(iii) Pusing ganti inventori

pusing ganti inventori = kos barang dijual


inventori

= 2235684000
124424000

= 17.97 kali

(iv) Tempoh purata jualan inventori

tempoh purata jualan inventori = 365


pusing ganti inventori

= 365
17.97

= 20.13 hari

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 5


ATAU

tempoh purata jualan inventori = inventori


kos barang dijual sehari

= 124424000
2235684000 / 365

= 20.31 hari

(v) Pusing ganti aset tetap

pusing ganti aset tetap = jualan


Aset tetap bersih2

= 2235684000
9208361000 – 615146000

= 2235684000
8593215000

= 0.26 kali

0.24 : RM 1
Pusing ganti aset tetap bagi syarikat adalah sebanyak 0.24 kali bermaksud bagi setiap
ringgit aset tetap dapat menghasilkan sebanyak 0.24 hasil jualan. Pusing ganti aset tetap
adalah rendah kerana syarikat dapat menghasilkan pulangan yang rendah daripada
penggunaan aset tetap

2
Aset tetap bersih = aset tetap – susut nilai

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 6


(vi) Pusing ganti jumlah aset

pusing ganti jumlah aset = jualan


Jumlah aset3

= 2235684000
9208361000 + 728419000

= 2235684000
9936780000

= 0.23 kali

0.23 : RM 1
Pusing ganti jumlah asset bagi syarikat menunjukkan bahawa setiap ringgit yang
dilaburkan ke atas aset telah menghasilkan jualan sebanyak 0.23 sen. Syarikat ini kurang
cekap dalam penggunaan asetnya kerana dihasilkan adalah sebanyak 0.23 kali.

3
Jumlah aset = aset tetap + aset semasa

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 7


2.2.3 Nisbah leveraj

Nisbah leveraj (leverage ratio) menunjukkan keupayaan syarikat dalam memenuhi


tanggungjawab atau obligasi kepada pemiutang. Nisbah ini juga mengukur keberkesanan
pihak pengurusan mengguna dan menguruskan modal pinjaman. Nisbah-nisbah leveraj
yang akan dibincangkan adalah nisbah hutang, nisbah hutang ekuiti, pengganda ekuiti,
nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap.

(i) Nisbah hutang

nisbah hutang = jumlah hutang4


jumlah aset5

= 391171000 + 3362973000
9208361000 + 728419000

= 3754144000
9936780000

= 0.378 @ 37.8 %

37.8 peratus menunjukkan syarikat telah membiayai 37.8 peratus daripada aset syarikat
dengan menggunakan hutang. Nisbah penggunaan hutang oleh syarikat adalah tinggi
berbanding nisbah penggunaan aset syarikat. Oleh itu, lebih rendah perlindungan yang
diterima oleh pemiutang jika berlaku pembuburan syarikat.

(ii) Nisbah hutang ekuiti

4
Jumlah hutang = current liabilities + long term liabilities
5
Jumlah aset = Aset tetap + Aset semasa

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 8


nisbah hutang ekuiti = jumlah hutang
Ekuiti pemegang saham6

= 3754144000
6182636000

= 0.61 kali

0.61 : RM 1
Nisbah hutang ekuiti 0.61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang disumbangkan
oleh pemegang saham syarikat Petronas terdapat 0.61 sen hutang dalam struktur
kewangan syarikat. Syarikat ini menunjukkan nisbah yang terendah dalam membiayai
hutang kepada pemegang saham.

(iii) Pengganda ekuiti

pengganda ekuiti = jumlah aset


ekuiti pemegang saham

= 9936780000
6182636000

= 1.61 kali

1.61 : RM 1

6
Ekuiti pemegang saham @ shareholders equity

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 9


Nisbah pengganda ekuiti 1.61 kali menunjukkan bahawa setiap ringgit yang
disumbangkan oleh pemegang saham kepada syarikat Petronas terdapat 1.61 sen aset
dalam struktur kewangan.
(iv) Nisbah perlindungan feadah

nisbah perlindungan feadah = untung sebelum faedah dan cukai7


belanja faedah

= 779088000
96302000

= 8.09 kali

8.09 :RM 1
Nisbah perlindungan faedah 8.09 kali menerangkan bahawa perolehan sebelum faedah
dan cukai dihasilkan oleh syarikat Petronas gas berhad mampu untuk membayar faedah
kepada hutang (belanja-belanja faedah) sebanyak 8.09 kali.

(v) Nisbah perlindungan caj tetap

nisbah perlindungan caj tetap = pendapatan sebelum feadah dan


cukai + bayaran sewa
belanja feadah + bayaran sewa

= 779088000 + 6069000
96302000 + 5069000

= 784157000

7
Untung sebelum faedah dan cukai diperolehi daripada profit before tax

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 10


101371000

= 7.7 kali

2.2.4 Nisbah Keberuntungan

Nisbah keberuntungan menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan


dalam menjanakan keuntungan. Nisbah-nisbah keberuntungan menggambarkan
pencapaian operasi, risiko dan kesan leveraj. Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan:
margin keuntungan (profit margins) yang mengukur pencapaian berbanding dengan
jualan, dan nisbah-nisbah pulangan (return rations) yang mengukur pencapaian
berbanding saiz pelaburan.

(i) Margin untung kasar

margin untung kasar = untung kasar8


jualan

= 779088000
2235684000

= 0.3485 @ 34.85%
34.85 : 1
Margin untung kasar sebanyak 34.85 peratus menunjukkan bagi setiap ringgit jualan yang
dihasilkan oleh syrikat Petronas Gas Berhad ialah 34.85 sen yang diperolehi untuk
menampung kos operasi.

8
Untung kasar = jualan – kos barang dijual

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 11


(ii) Margin untung bersih

margin untung bersih = untung bersih


jualan

= 656801000
2230206000

= 0.2945 @ 29.45%

29.45 : RM 1
Margin untung bersih syarikat ialah 29.54%, ini bermakna setiap ringgit jualan yang
dijanakan RM 29.45 sen merupakan untung bersih syarikat.

► Prestasi syarikat Petronas Gas Berhad dari segi keuntungan margin adalah tidak
begitu menggalakkan. Walaupun margin untung kasarnya agak tinggi, iaitu sebanyak
34.85%, namun, margin untung bersihnya adalah agak rendah iaitu 29.45%. Nisbah ini
menunjukkan bahawa setiap ringgit jualan yang telah dihasilkan, hanya 29.45 sen sahaja
yang tinggal setelah kos-kos lain di bayar.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 12


(iii) Pulangan atas aset

pulangan atas aset = untung bersih


jumlah aset

= 656801000
9414204000

= 0.698 @ 6.98 %

6.98 : RM 1
Pulangan aset syarikat ialah 6.98 peratus menunjukkan bahawa untung bersih yang dapat
dihasilkan ialah 6.98 sen bagi setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.

(iv) Pulangan atas ekuiti

Pulangan atas ekuiti = untung untuk pemilik saham biasa


jumlah ekuiti biasa

= 656801000
6182636000

= 0.1062 @ 10.62 %

10.62 : RM 1

Pulangan atas ekuiti bagi pemegang saham ialah 10.62 peratus iaitu setiap ringgit yang
disumbangkan oleh pemegang saham syarikat menghasilkan keuntungan bersih sebanyak
10.62 sen.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 13


(v) Kuasa perolehan

kuasa perolehan = untung sebelum feadah dan cukai


jumlah aset

= 779088000
9936780000

= 0.0784 @ 7.84%

7.84 : RM 1

Kuasa perolehan bagi syarikat Petronas ialah 7.84 peratus. Ini menunjukkan bagi setiap
yang dilaburkan dalam aset, terdapat RM 7.84 sen untung sebelum faedah dan cukai akan
diperolehi.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 14


LAMPIRAN

PETRONAS GAS BERHAD


Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL
Balance Sheet
A/C
Items Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002
LONG TERM ASSETS - 8,556,752,000 8,884,174,000 9,208,361,000 9,568,953,000
Fixed Asset - 8,555,752,000 8,884,174,000 9,208,361,000 9,568,953,000
Subsidiary Companies - 0 0 0 0
Associated Companies - 0 0 0 0
Investments - 1,000,000 0 0 0
Intangible Assets - 0 0 0 0
Other Long Term Assets - 0 0 0 0
CURRENT ASSETS - 933,055,000 530,030,000 728,419,000 511,499,000
Stocks/Inventories - 118,433,000 143,285,000 124,424,000 121,746,000
Trade Debtors - 66,858,000 48,089,000 29,527,000 34,485,000
Cash and Bank Balances - 632,707,000 191,015,000 394,450,000 169,390,000
Short Term Investments - 0 0 0 0
Other Debtors, Deposit and Prepayment - 115,057,000 147,641,000 180,018,000 185,878,000
Government Securities - 0 0 0 0
Loans and Advances - 0 0 0 0
Trading Account Securities - 0 0 0 0
CURRENT LIABILITIES - 599,616,000 1,008,962,000 391,171,000 599,158,000
Trade Creditors - 20,000 0 862,000 1,600,000
Short Term Loans - 0 0 0 312,195,000
Amount Due To Related Parties - 6,986,000 13,883,000 11,268,000 9,887,000
Other Current Liabilities - 592,610,000 995,079,000 379,041,000 275,476,000
Minority Interest - 0 0 0 0
LONG TERM LIABILITIES - 2,204,062,000 2,174,295,000 3,362,973,000 3,099,705,000
Long Term Loans - 766,295,000 766,295,000 766,295,000 766,295,000
Insurance Funds - 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities - 1,437,767,000 1,408,000,000 2,596,678,000 2,333,410,000
Deposits From Customers - 0 0 0 0
Deposits & Balances of Banks & Agents - 0 0 0 0
SHAREHOLDERS' EQUITY - 6,686,129,000 6,230,947,000 6,182,636,000 6,381,589,000
Ordinary Share Capital - 1,978,732,000 1,978,732,000 1,978,732,000 1,978,732,000
Preference Share Capital - 0 0 0 0
Reserves - 1,186,472,000 1,186,472,000 1,186,472,000 1,186,472,000

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 15


Retained Profits - 3,520,925,000 3,065,743,000 3,017,432,000 3,216,385,000
Contra Items - 0 0 0 0

PETRONAS GAS BERHAD


Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL
Profit and Loss
A/C
Items Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002
Revenue / Turnover - 2,307,278,000 2,230,206,000 2,235,684,000 1,949,575,000
Operating Profit * 893,308,000 740,879,000 779,088,000 586,798,000
Share of Profits of Associated Co. - 0 0 0 0
Investment / Interest Income - 0 0 0 0
Exceptional Items - 0 0 0 0
Profit Before Tax - 893,308,000 740,879,000 779,088,000 586,798,000
Taxation - -70,082,000 -98,949,000 -122,287,000 -110,100,000
Profit After Tax - 823,226,000 641,930,000 656,801,000 476,698,000
Minority Interest - 0 0 0 0
Pre-acquisition Profit - 0 0 0 0
Profit After MI and Pre-acquisition
- 823,226,000 641,930,000 656,801,000 476,698,000
Profit
Extraordinary Items - 0 0 0 0
Profit Attributable to Shareholders - 823,226,000 641,930,000 656,801,000 476,698,000
Preference Dividends - 0 0 0 0
Profit Attributable to Ordinary
- 823,226,000 641,930,000 656,801,000 476,698,000
Shareholders
Transfer from Reserves - 0 0 0 0
Unappropriated Profits B/F - 3,065,743,000 3,017,432,000 2,700,973,000 3,024,625,000
Profits Available for Appropriation - 3,888,969,000 3,659,362,000 3,357,774,000 3,501,323,000
Dividends - -368,044,000 -593,619,000 -340,342,000 -284,938,000
Transfer to Reserves - 0 0 0 0
Capitalization for Bonus Issue - 0 0 0 0
Others - 0 0 0 0
Appropriation - 3,520,925,000 3,065,743,000 3,017,432,000 3,216,385,000
Share of Associated Co. - 0 0 0 0
Unappropriated Profits C/F - 3,520,925,000 3,065,743,000 3,017,432,000 3,216,385,000
After Charging :- - 0 0 0 0
Depreciation - 634,785,000 628,695,000 615,146,000 592,415,000
Interest Expense - 55,084,000 80,763,000 96,302,000 151,489,000
Directors' Remuneration - 0 343,000 313,000 309,000

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 16


Bad and Doubtful Debts - 0 0 0 0
Provision for Doubtful Debts - 0 0 0 0
Amortization - 0 0 0 0
Rental of Land and Buildings - 4,963,000 4,990,000 5,069,000 5,002,000
Hire of Equipment and Machinery - 5,289,000 5,027,000 6,141,000 4,916,000
Auditors' Remuneration - 5,206,000 138,000 134,000 0
Deferred Expenditure Written Off - 0 0 0 0
Fixed Asset Written Off - 1,795,000 1,859,000 1,942,000 2,093,000
Replanting Expenditure - 0 0 0 0
Other Provisions * 0 0 0 32,580,000
Loss on Foreign Exchange - 0 0 0 0
Loss on Sale of Fixed Assets - 0 0 0 28,000
Loss on Sale of Investments - 0 0 0 0
Others * 16,680,000 15,741,000 5,461,000 14,126,000
After Crediting :- - 0 0 0 0
Interest Income - 69,041,000 6,734,000 7,173,000 8,636,000
Dividend Income - 0 0 0 0
Rental Income - 114,000 122,000 121,000 136,000
Gain on Sale of Fixed Assets - 42,000 216,000 479,000 0
Gain on Foreign Exchange - 695,000 0 0 0
Gain on Sale of Investments - 0 0 0 0
Bad Debts Recovered - 0 0 0 0
Others - 0 0 0 0
Gross Dividend Per Share - 0.200 0.200 0.300 0.200

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 17


Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL
Cash Flow Statement
A/C
Items Note MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002

Source of Funds - 0 0 0 0
Profit Before Tax * 1,646,630,000 1,422,773,000 1,481,417,000 1,310,427,000
Adjust for Items Not Involving
- 0 0 0 0
Movement of Funds
Depreciation - 0 0 0 0
Retirement Benefits - 0 0 0 0
Exchange Differences on Foreign
- 0 0 0 0
Currencies
Release of Deferred Income - 0 0 0 0
Loss / (Profit) on Disposal of Fixed Assets - 0 0 0 0
Loss / (Profit) on Sale of Investment - 0 0 0 0
Loss / (Profit) on Sale of Associate /
- 0 0 0 0
Subsidiary Company
Intangible Assets Written Off - 0 0 0 0
Fixed Assets Written Off - 0 0 0 0
Others - 0 0 0 0
Funds Generated From Operations - 605,764,000 7,486,000 107,241,000 209,086,000
Proceeds from Issue of Shares - 0 0 0 0
Proceeds from Disposal of Fixed Assets - 42,000 308,000 479,000 412,000
Sale of Shares of Associate / Subsidiary
- 0 0 0 0
Company
Redemption of Investment / Sale of
- 0 0 0 0
Investment
Deferred Income Received - 0 0 0 0
Customer Deposit Received - 0 0 0 0
Term Loans - 0 0 0 0
Issue of Shares - 0 0 0 0
Lease & Hire Purchase Facilities - 0 0 0 0
Amount Owing By Related Company - 0 0 0 0
Amount Owing By Holding Company - 0 0 0 0
Dividends Received - 0 0 0 0

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 18


Extraordinary Items - 0 0 0 0
Others * 605,722,000 7,178,000 106,762,000 208,674,000
Total Fund Applied / Source of Fund - 2,252,394,000 1,430,259,000 1,588,658,000 1,519,513,000
Application of Funds - 1,810,702,000 1,633,694,000 1,363,598,000 1,624,587,000
Acquisition of Investments - 1,000,000 0 0 0
Acquisition of Fixed Assets - 267,768,000 313,901,000 196,751,000 434,957,000
Repayment of Term Loans - 0 0 312,195,000 0
Taxation Paid - 55,866,000 38,400,000 41,315,000 22,836,000
Dividends Paid - 368,044,000 593,619,000 340,342,000 340,342,000
Retirement Benefits Paid - 5,577,000 6,168,000 4,960,000 3,820,000
Repayment of Lease and Hire Purchase - 0 0 0 0
Expenses of Shares Listing - 0 0 0 0
Intangible Assets - 0 0 0 0
Increase in Land & Development
- 0 0 0 0
Expenses
Amount Owing By Related Companies - 0 0 0 0
Amount Owing By Holding Company - 0 0 0 0
Others * 1,112,447,000 681,606,000 468,035,000 822,632,000
Total Application of Funds - 0 0 0 0
Net Inflow / (Outflow) of Funds - 441,692,000 -203,435,000 225,060,000 -105,074,000
Represented By :- - 0 0 0 0
Changes in Components of Working
- 0 0 0 0
Capital
Increase / (Decrease) in Current Assets - 441,692,000 -203,435,000 225,060,000 -105,074,000
Stock - 0 0 0 0
Trade Debtors - 0 0 0 0
Cash & Bank Balances - 441,692,000 -203,435,000 225,060,000 -105,074,000
Short-term Investment - 0 0 0 0
Other Debtors, Deposit & Prepayment - 0 0 0 0
Government Security - 0 0 0 0
Loans & Advances - 0 0 0 0
Development Properties - 0 0 0 0
Others - 0 0 0 0
Decrease / (Increase) in Current
- 0 0 0 0
Liabilities
Creditors - 0 0 0 0
Short-term Loans - 0 0 0 0
Amts Due To Related Parties - 0 0 0 0
Others - 0 0 0 0

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 19


PETRONAS GAS BERHAD
Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL
Ratio Analysis
Item MAR-2005 MAR-2004 MAR-2003 MAR-2002
Performance Ratio
Gross Profit Margin 38.717 33.220 34.848 30.099
Net Profit Margin 35.680 28.783 29.378 24.451
Return on Shareholders Equity 0.260 0.203 0.208 0.075
Current Assets Turnover 2.473 4.208 3.069 3.811
Fixed Assets Turnover 0.270 0.251 0.243 0.204
Total Assets Turnover 0.243 0.237 0.225 0.193
Revenue Per Share N/A N/A N/A 0.985
Inventory Turnover 19.482 15.565 17.968 16.013
Liquidity Ratio
Current Ratio 1.556 0.525 1.862 0.854
Acid Test Ratio N/A N/A N/A 0.651
Interest Coverage 16.217 9.173 8.090 3.874
Growth Ratio
Annual Revenue Growth Rate(%) 0.035 -0.002 0.147 9.999
Annual Profit Growth Rate (%) 28.242 -2.264 37.781 0.485
Debt Ratio
Debtors Turnover (Days) 28.778 32.034 34.211 6.456
Creditors Turnover (Days) 0.003 0.000 0.141 0.300
Debt Ratio (%) 29.544 33.813 37.780 36.693
Current Debt To Equity Ratio (%) 18.944 31.877 12.358 9.389
Total Debt To Equity Ratio (%) 88.578 100.570 118.607 57.961

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 20


PETRONAS GAS BERHAD
Counter Code:6033 Short Name:PETGAS Reuters Code:PGAS.KL
Ratio Analysis - Formula
Indicator Formula
Performance Ratio
Gross Profit Margin (Profit Before Tax/Turnover)*100
Net Profit Margin (Profit After Tax/Turnover)*100
Return on Shareholders Equity Profit After Tax/Total Shareholders Funds
Current Assets Turnover Revenue/Current Assets
Fixed Assets Turnover Revenue/Fixed Assets
Total Assets Turnover Revenue/Total Assets
Revenue Per Share Revenue/Issued Shares
Inventory Turnover Revenue/Inventory
Liquidity Ratio
Current Ratio Current Assets/Current Liabilities
Acid Test Ratio (Current Assets-Stock)/Current Liabilities
Interest Coverage Profit Before Tax/Interest Charge
Growth Ratio
((Current Year Revenue-Last Year Revenue)*100)/Last Year
Annual Revenue Growth Rate(%)
Revenue
Annual Profit Growth Rate (%) ((Current Year Profit-Last Year Profit)*100)/Last Year Profit
Debt Ratio
Debtors Turnover (Days) (Debtors/Turnover)*365
Creditors Turnover (Days) (Creditors/Turnover)*365
Debt Ratio (%) (Total Liabilities/Total Assets)*100
Current Debt To Equity Ratio (%) (Current Liabilities/Shareholders Fund)*100
Total Debt To Equity Ratio (%) (Total Liabilities/Shareholders Fund)*100

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 21


HURAIAN PRESTASI

Tahap kecairan bagi Syarikat Petronas Gas berhad lebih memuaskan berbanding Shell
Refining Company (F.O.M) Bhd. Nisbah semasa, nisbah cepat dan nisbah tunai bagi
Syarikat Petronas Gas Berhad adalah lebih baik daripada Shell Refining Company
(F.O.M) Bhd. Kemungkinan Syarikat Petronas Berhad menyimpan amaun tunai yang
tinggi berbanding Shell Refining Company (F.O.M) Bhd. Secara keseluruhannya peras
kecairan adalah rendah bagi Shell Refining Company (F.O.M) Bhd dan pihak pengurusan
Shell Refining Company (F.O.M) Bhd perlu mengatasi masalah ini supaya Shell Refining
Company (F.O.M) Bhd boleh menghasilkan tahap kecaiaran yang lebih memuaskan atau
yang lebih setara dengan Syarikat Petronas Gas Berhad.

Pengurusan aset Petronas Gas Berhad adalah jauh lebih baik berbanding Shell Refining
Company (F.O.M) Bhd. Ini kerana jika dilihat daripada pusing ganti akaun belum
terima, syarikat Pertonas Gas Berhad adalah lebih tinggi berbanding Shell Refining
Company (F.O.M) Bhd. Secara tidak langsung ia memberi kesan ke atas tempoh kutipan
purata bagi kedua-dua syarikat di mana syarikat Pertonas Gas Berhad mempunyai
tempoh kutipan purata yang teramat singkat berbanding Shell Refining Company
(F.O.M) Bhd. Dari segi pusing ganti inventori pula, Shell Refining Company (F.O.M)
Bhd agak ketinggalan berbanding syarikat Pertonas Berhad. Ini bermakna tempoh purata

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 22


jualan inventori Shell Refining Company (F.O.M) Bhd lebih tinggi berbanding Pertonas
Gas Berhad kesan daripada pusing ganti inventori Shell Refining Company (F.O.M) Bhd
yang jauh ketinggalan daripada syarikat Petronas Berhad.

Nisbah hutang bagi Syarikat Petronas Gas Berhad lebih memberangsangkan daripada
Shell Refining Company (F.O.M) Bhd, ini kerana nisbah hutang yang rendah
menunjukkan lebih besar perlindungan yang diterima oleh pemuitang sekiranya berlaku
pembubaran syarikat. Bagi nisbah hutang ekuiti, Syarikat Petronas Gas Berhad agak
memuaskan berbanding Syarikat Shell Refining Company (F.O.M) Bhd, akan tetapi, bagi
pengganda ekuiti, nisbah perlindungan faedah dan nisbah perlindungan caj tetap bagi
Syarikat Shell Refining Company (F.O.M) Bhd jauh lebih baik berbanding Syarikat
Petronas Gas Berhad. Oleh itu, pihak pengurusan Syarikat Petronas Gas Berhad perlu
mengkaji semula tentang penggunaan hutang sebagai sumber kewangan.

Di bawah nisbah keberuntungan, prestasi Syarikat Petronas Gas Berhad dari segi margin
untung kasar dan margin untung bersih begitu memberangsangkan berbanding Shell
Refining Company (F.O.M) Bhd. Nisbah pulangan atas aset bagi kedua-dua syarikat
menunjukkan perbezaan yang tidak ketara, ianya seolah-olah sama walaupun terdapat
perningkatan dalam nisbah pulangan atas aset bagi Shell Refining Company (F.O.M)
Bhd. Kedua-dua syarikat ini bijak mengunakan aset bagi menjana keuntungan untuk
mengukuhkan kedudukan syarikat masing-masing. Bagi nisbah pulangan ekuiti Shell
Refining Company (F.O.M) Bhd menunjukkan peningkatan ketara daripada Syarikat
Petronas Gas Berhad.. Peningkatan ini memberi gambaran kepada pemegang saham
bahawa tahap kecekapan syarikat untuk menjana keuntungan yang lebih baik kepada
pemegang saham Syarikat Petronas Gas Berhad. Walaupun Syarikat Petronas Gas

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 23


Berhad mempunyai margin keuntungan yang tinggi tetapi kuasa perolehannya adalah
lebih rendah berbanding Shell Refining Company (F.O.M) Bhd

KESIMPULAN

Penilaian keseluruhan Syarikat Petronas Gas Berhad menunjukkan bahawa syarikat ini
mampunyai kelemahan dari segi tahap leveraj dimana pengganda ekuiti, nisbah
perlindungan faedah dan juga nisbah perlindungan caj tetap. Ini kerana, ia mempunyai
tahap leveraj yang rendah. Selain itu juga, ia mempunyai kelemahan dalam pulangan
atas aset dan kuasa perolehan. Kekuatannya ialah dari segi tahap kecairan dan juga
pengurusan aset. Keuntungan yang dijanakan jauh lebih baik daripada pencapaian Shell
Refining Company (F.O.M) Bhd.

Penilaian secara keseluruhan bagi Shell Refining Company (F.O.M) Bhd pula ialah
terdapat kelemahan dalam tahap kecairan dan pengurusan aset kerana ia memiliki tahap
kecairan dan pengurusan aset yang rendah. Kekuatan bagi Shell Refining Company
(F.O.M) Bhd pula ialah nisbah leveraj dimana pengganda ekuiti, nisbah perlindungan
faedah dan nisbah perlindungan caj tetap adalah lebih baik berbanding Syarikat Petronas
Gas Berhad. Kekuatan lain bagi syarikat ini ialah nisbah keberuntungan iaitu pulangan
atas aset, pulangan atas ekuiti dan kuasa perolehan jauh lebih baik daripada Syarikat
Petronas Gas Berhad.

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI ( KTB ) 24