LARAS BAHASA

PENGENALAN
Definisi: Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Gaya merujuk kepada pelisanan dan penulisan. Penggunaan merujuk kepada bagaiamana sesuatu bahasa itu digunakan dengan cara yang berbeza.

Situasi Luaran
‡ maksudnya ialah latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa.

Situasi persekitaran
‡Cara penyampaian ‡Perhubungan sosial dan perbadi ‡Fungsi sosial

JENIS-JENIS LARAS BAHASA
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Laras Bahasa Biasa Laras Bahasa Iklan / Perniagaan Laras Bahasa Sains Laras Bahasa Media Massa Laras Bahasa Rencana Larasa Bahasa Undang-Undang Laras Bahasa Agama

‡ ‡ ‡ ‡

Laras Bahasa Sukan Laras Bahasa Sastera / Kreatif Laras Bahasa Ekonomi Laras Bahasa Akademik

‡ Cth: ³Hai yang gi mana tu?´

‡ Ada kesempurnaan bahasa (kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan keindahan) ‡ Mengutamakan pemaparan, perbincangan dan penghuraian ‡ Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan ayat majmuk ‡ Ada format seperti nota kaki, bibliografi dan indeks

Bibliografi Abdullah Hassan, 1984. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Campbell. W.G., 1976. Form And Style In Thesis Writing. Boston. Houghton Mifflis Company. Mohd. Senu Awang, 1994. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Kuala Lumpur. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Nik Safiah karim, et. All. 1993. Tatabahasa Dewan, jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Soosai Ganesh, 1981. Kamus Ungkapan Lengkap. Kuala Lumpur. Penerbitan Geetha. Tan Ching Kwang, 1985. Malay Proverbs. Kuala Lumpur. Graham Brash. Teo Kok Seong, 1997. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis, dlm. Jurnal Dewan Bahasa. 41 : 3 Mac, hlm. 243-251. Razak A. Majid, 2002. Bahasa untuk Masyarakat Madani, dlm. Berita Harian. September, hlm 12. http://www.dbp.gov.my/ http://www.bharian.com.my http://ww.utusan.com.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan, 1999. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Laras Bahasa Sastera / Kreatif
‡ Laras bahasa terhasil daripada cetusan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ imaginasi dan pengalaman Ada istilah khusus tentang sastera Bersifat figuratif (penyimpangan makna daripada bahasa biasa) Mementingkan pemilihan diksi berkesan, bahasa tersirat Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi dan hiperbola Bernada puitis dan bersifat komunikatif

Contoh:
Personifikasi matahari pagibangkit daripada selimut gunung,

Laras Bahasa Agama
‡ ‡ ‡ ‡ Membincangkan isu agama Ada istilah pinjaman Terdapat petikan Terdapat tamsil ibarat atau kias ibarat untuk pengajaran

Laras Bahasa Sukan
y Menyampaikan maklumat kegiatan sukan y Bahasa adalah ringkas, bersahaja dan jelas y Ada istilah aktiviti sukan y Kosa kata mudah difahami y Contoh:-««..

Laras Bahasa Sains
y Laras ilmiah y Mempunyai sifat intelektual, saintifik, formal dan y y y y

objektif berdasarkan kajian dan fakta Istilah sains dan teknikal Ada istilah pinjaman subbidang - laras fizik, biologi, kimia dan teknologi Contoh :- rembesan , kelenjar«..

Laras Bahasa Iklan / Perniagaan
y Untuk menyampaikan maklumat perniagaan @ y y y y

produk Pemberitahuan fakta yang jelas amat dipentingkan Ayat ringkas dan pendek (banyak guna kata sifat) Sifat bahasa adalah imaginatif dan kreatif Tidak mementingkan tatabahasa

Laras Bahasa Media Massa
y melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa

yang paling mudah diterima pendengar dan pembaca y Laras media massa tidak mementingkan tatabahasa, seperti imbuhan dan kata hubung y Tiada istilah teknikal dan khusus y Contoh Perak menjuarai kejohanan bola sepak dengan«..

Laras Bahasa Undang-undang
1. Tidak mengandungi gambar, gambar rajah, graf, jadual, dan sebagainya.

2. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang, diikuti oleh syarat, dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 3. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain.

y Contoh y Defenden membantah, saksi-saksi, perbicaraan«.

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURANPERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987)

Laras bahasa ekonomi.
y Berbentuk ilmiah- isu ekonomi. y Istilah teknikal y Tidak mengutamakan struktur ayat, gaya bahasa

formal. cth: jika permintaan meningkat«.

Kesimpulan.
y Penggunaan bahasa yang berbeza-beza ± faktor

sosial, (keadaan dan tempat)- laras sosial.
y Faktor geografi atau daerah- dialek daerah. y Guru memberi pertimbangan- latar belakang, kaum,

dan agama murid.

y http://www.tutor.com.my/stpm/SukatanSTPM/suk

atan_pelajaran_bahasa_melayu_.htm

y DISEDIAKAN OLEH,  TILAGAVATHY TAMILARASU  THANALETCHUMY