Anda di halaman 1dari 1

e { tt nlanr<.an}.

PaH4Qraru
Aspek-aspekyang dinilai:
l. Mon;awab tugasan F
2. Ayai :
3. Kata ( Imbuhan i Kafa Ganda / Kata Majmuk )
4. Kosakata
5. Ejaan dan Tanda Bacf,

PBRINGKAT MARI(AH KRTTERIA

Cemerlang 9 -1 & - i. Menggunakanayat yang lengkapdan menepati


bahan grafik / tugasan.
( 5 ayat) ii. Setiapayat ada subjek dan predikat sertamempunyai
penerangdan keteranganyang meluas.
iii.Penggunaankosa kata / kata yang luas dan sesuai
denganbairan grafik / tugasan.
iv. Penggunaanejaan dan tanda baca yang betul.

Hanya lima aya(yang lengkap dan


tanpo spa-$pa kesulahan sohaja layak diberi I0 markah

Railc 7 *B i. Menggunakanayat yang lengkapdan menepatibahan


grafik / tugasan.
( 4 aya t) ii. Setiapayat ada subjek dan predikat sertamempunyai
penerangdan keterangan.
iii.Penggunaankosa kata /kata yang masih luas dan
sesuaidenganbahangrafik / tugasan.
iv.Terdapatbanyakkesalahandalamtanda baca dan ejaan
yang menjejaskanayat.
( Tttak melebihi 6 kesalahan )

Memuaskan 4 -6 i. Menggunakanayat tunggal danvnenepati bahan


grafik / tugasan.
( 2- 3 a ya t) ii. Penggunaan kata yang terhadtetapi masih sesuai
denganbahan grafik / tugasan.
iii.Terdapatbanyak kesalahandalam tandabaca dan ejaan
yang menjejaskanayat.

i. Ayat masih sesuaiI ayat dan kata tidak sesuaiatau


Pencapaian 1 -3 tidak berkaitan dengan bahan grafik / tugasan.
Tahap ii. Penggunaankata yang tidak sesuaidenganbahan
Minimum grafik / tugasan.
( 1a y* tJ iii"Tidak rnenguasaikemahirantandabaca dan ejaan.

34