Anda di halaman 1dari 1

ft-A.

GIA\ B ( 30 I\44&E4g_)
r;,.r.

'1-::.n:-3spekyang dinilai :
fugasan/ mencPati idea
-iau'ab
, ---rGt

: Kata ( Imbr:han / Kata Ganda i Kata l4ajmuk )


i. Jdea- l,f.br:=1 L,=d$-*_
-(. Pengolahan
6. Eiaan dan Tanda Baca

PERINGI{-47 1\{ARKAI{ KRITERIA

Cemerlang ? 4 -3 0 i. Penggunaanayat yang gramatisbertepatan


denganjenis tugasan.
(2 8 -3 0 ) ii. Penggunaankata dzurkosa kata yang meluas
sertaseslraidenganjenis tuga-san.
(2 4 -2 7 ) iii.Pengolahan idea sangatbaik dan penyampaian
yangjelas sertatersusun.
iv. Itenggruraan ejaandan tandabacayang betul.

Bn i[< l 7 -2 3 i. Penggunazur ayat yang masih gramatis


bertepatandcngantugasan.
(2 0 -j 2 3 ) ii- Penggunaan kata dan kosa kafa yang sederhana
sertasesuaidenganjenis tugasan.
(1 7 -l e ) iii.Pengolahan ideayang baik dengan
penyarnpaian yangjelas dan menarik.
iv.Terdapatbeberapakesalahanejaandan tanda
bacatetapitidalcrnenjejaskankarangan.

'' t1l-16 i. Penggunaan ayat kurang gramatisatau


It{emuaskan
menggunakanayat tunggai berkaitan
(1 4 -1 6 ) dengantugasan.
ii. Penggunaan kata dzurkosd kata yang terhad.
( r 1 - 1 3) iii.Pengolahan idea yang mudahdan ringkas
denganpenyampaianyang kurang menarik.
ir'. Penggunaan ejaandan tanda baca yang
terhadsefia terdapatbanvak kesalatran.

Pencapaian 0 1 *1 0 i^ Penggunaan ayat tunggaltetapitidak gramatis/


Tah a p tidak bertepatandenganjenis tugapan.
M i nim u m (0 6 -1 0 ) ii. Penggunaan kata dan kosa kata yang
sangatterhad. , ,.'
(0r-0s) iii.Pengolahan idea yang tidak jelas / tidak tepat/
tidak berkaitandenganjdfiis tugasan.
Penyampaian yBngti dak'nrenarik.
iv. Penggunaan ejaandan tandabacapada
tahapminimum/ tidak menguasai.

I
35