Anda di halaman 1dari 1

\';

i+ r ' l
a'{.r,ti,',
{".,,}'"h i r & I

. , .t;* **fo -t 1-t-i l "q,^t l \. a..r*


't . . a 'r - '

BA,IIAGIAN:C ( 2o MARI{AH } I r*t-''


t
f
Aspek-aspekyang dinilai:
1. tugasani Nilai / Fengajaran
h,lenjarvab
2. Ayat
3. I KataGanda/ KataMajmuk)
Kata ( Imo-uhan A l- * I
L,{
4. Pengolahan
5. EjaandanTnndaBeca

PITRINGKAT MARI(AII KRITERIA

i. Menggunakanayat yang gramatis


Cr:me.rlang 18- 20 berdasarkanbahan rBngsangan/ tugasan.
ii. Penggunaankata dan kosa kata yang luas serta
5 iden sesuaidenganbahanrangsangan/ tugasan.
iii.Penggunaanejaandan tanda bacayang betul
iv. Pengolahanideamenepati tugasan-

",
Baik 1 2*L 7 **nrnunakan ayat yang gramatisberdasarkan
bahan rangsalgar / tugAsan.
4 idea (1 5 -1 7 ) +i ii. Penggunaankata dan kosa kata yang sederhana
tetapi rnasihsesuaidenganbahan rangsanganl
(1 2 -1 4 ) a lugasan.
iii.Terdapatbeberapakesalahanejaandan tandabaca.
iv. Pengolahanideamasih menepatitugBsan.
\-,

{
i. N{enggunakanayat mudah sertaringkas
Mernuaskan ffi1 berdasarkanbahanrangsangan/ tugasan.
ii. Penggunaankata dan kosa klta-Xgngterhad
2ide*. (0e-1I) dan terdapatyang kurang sesuaidLngan
bahan rangsangan1 tugasan"
(06-08) iii.Terdapatbanyakkesalahanejaandan tanda baca.
iv. Pengolahan ideakurang menepatitugasan.

Penc*pnian 01-0s i. Penggunaanayat yang tidak grarnatis berdasarkan


'f nhap bahanrangsangax/ tugasan.
Minimum ii. Penggunaankata dan kosa kata yang terhad/ tidak
sesuaidenganbahanrangsanganI fugasan.
I idea iii.Tidak menguasaiejaandan tandabaca.
iv. Pengolahanidea kurang i tidak menepati tugasan.

36