Anda di halaman 1dari 24

_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

SUBJEK: SME

TAJUK: KREN HIDRAULIK

PELAJAR:
MUSA AYOB 850226-10-5595 SX070791MMJ04

PENSYARAH: P.M YAHAYA RAMLI

ISI KANDUNGAN

____________________________________________________________________
1
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

1.Tajuk……………………………………………………………………………….

2.Pengenalan……………………………………………………………………..

3.Objektif………………………………………………………………………..

4.Teori………………………………………………………………………………
Litar asas hidraulik………………………………………………………..
Carta alir sistem hidraulik………………………………………………..
Silinder hidraulik…………………………………………………………
Kuasa penghantaran………………………………………………………

5.Gambarajah Kren…………………………………………………………….

6.Litar Skematik kren……………………………………………………………

7.Spesifikasi bagi kren…………………………………………………………


piping spesifikasi…………………………………………………….
Pump Spesifikasi………………………………………………………
Valve spesifikasi……………………………………………………..
Filter Spesifikasi……………………………………………………
Resevoir?tangki spesifikasi…………………………………………..
Hoist spesifikasi…………………………………………………….

8.Analisa………………………………………………………………………….
Pump analisa………………………………………………………….
Analisa tangki…………………………………………………………

9.Perbincangan……………………………………………………………………

10.Kesimpulan………………………………………………………………….

11.Rujukan………………………………………………………………………….

____________________________________________________________________
2
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

“KREN HIDRAULIK “

____________________________________________________________________
3
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

1.0 PENGENALAN

Kren pengangkut adalah salah satu aplikasi yang menggunakan sistem hidraulik.
Dengan adanya pelbagai jenis kren pengangkut, proses pengangkutan dan penghantaran
barang-barang dari suatu tempat ke suatu tempat telah dapat memaksimumkan
penggunaan tenaga manusia. Kebanyakkan sistem kren ini digunakan di kawasan
pelabuhan dan juga di atas kapal. Pemindahan barang atau bekalan dari kapal ke jeti,
kapal ke kapal atau jeti ke kapal memerlukan kuasa yang banyak bagi menampung beban
yang hendak diangkat. Terutamanya dalam kes ini, kami teiah mengkaji masalah
pemindahan barang dari kapai ke atas jeti memang sangat memerlukan satu tenaga yang
tidak mampu dilakukan oleh manusia. Masalah seperti barang jatuh ke dalam laut ,atau
sungai mungkin selalu terjadi jika tenaga manusia masih digunakan untuk melakukan
kerja-kerja mengangkat di pelabuhan atau kerja-kerja marin. Oleh itu pelbagai jenis kren
yang mengunakan sistem hidraulik atau motor elektrik telah direka khas. Kebiasaannya
sistem hidraulik lebih logik untuk digunakan dalam kejuruteraan marin dan maritim.
Pemindahan barang atau bekalan dari kapal ke jeti,kapal ke kapal atau dari jeti ke kapal
memerlukan kuasa yang kuat bagi menampung beban yang hendak diangkat. Seperti
yang diketahui ketumpatan cecair hanya berubah sedikit sahaja pada perubahan suhu dan
haba maka sistem hidraulik dapat memberikan tenaga yang maksimium dalam membuat
sesuatu kerja. Penggunaan kuasa hidraulik merangkumi dari bicu kereta ke katil
hospital,dari penekan yang mengenakan daya beribu-ribu tan ke robot dengan kejituan
yang terukur dalam mikrometer.
'Kren Hidraulik' adalah berasaskan sistem elektro hidraulik di mana sistem
kawalan menggunakan litar elektrik manakala aktuator menggunakan silinder hidraulik
dan motor hidraulik. Kren akan dapat bergerak ke atas dan ke bawah, berputar sehingga
360°, dan penggulungan kabel menggunakan motor hidraulik. Terdapat butang kawalan
untuk menggerakkan lengan kren, memanjangkan tangan kren, menggulung dan
mengeluarkan kabel untuk boom dan kawalan motor elektrik untuk memutarkan badan
kren sehingga 360°. Pengawalan butang tersebut adalah secara manual iaitu memerlukan
pengawalan manusia. Penggunaan kren dalam marin adalah untuk memudahkan proses

____________________________________________________________________
4
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

pemindahan barang ccntohnya seperti dalam skop kapal perang, kren digunakan untuk
mengangkat atau mcnurunkan hot penyelamat atau hot combat dari kapal induk ke laut
atau dari laut ke atas kapal induk. Kren juga digunakan untuk mengangkat bekalan
makanan untuk anak kapal atau barangan kcperluan harian anak kapal.

Kren hidraulik yang digunakan di pelantar minyak


Dalam skop operasi atau peperangan pula kren boleh juga menjadi mekanisma
untuk memindahkan peluru-peluru, bom-bom dan persenjataan lain dari depot bekalan
senjata ke atas kapal. Di sini keselamatan amat dititikberatkan maka penggunaan kuasa
hidraulik amat di perlukan bagi menjamin kerja yang dilakukan serta keselamatannya.
Dengan itu, model kren hidraulik ini dapat menunjukkan bagaimana pengaplikasian kren
hidrauhk dalam penggunaan marin dan maritim khususnya pada kapal-kapal dan bot-bot.
Banyak contoh-contoh kren yang menjadi rujukan kami seperti kren MORRINI,SCHAT,
MTU, BLOKM AND VOSS. Dll. Kesemua kren ini kebvanyakkan menggunakan sistem
yang sama,perbezaannya hanya dari segi rekabentuk dan struktur badan kren.

Kren hidraulik yang digunakan untuk mengangkut barang

____________________________________________________________________
5
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Kren pada kapal perang


2.0 OBJEKTIF

Tujuan menjalankan tugasan ini adalah untuk memahami satu konsep model kren
hidraulik seperti kren hidraulik yang sebenar dalam kejuruteraan marin dan maritim.
Model ini akan menunjukkan bagaimana aktuator menggunakan silinder hidraulik dan
motor hidraulik diaplikasikan dalam sistem kren hidraulik dan rekabentuk kren tersebut.
Tugasan ini juga dapat menunjukkan bagaimana penggunaan kren hidraulik sebenar di
atas kapal-kapal atau bot-bot. Untuk kapal perang kren dapat digunakan untuk
mengangkat atau memindankan barang seperti senjata-senjata, bekalan-bekalan makanan
dan keperluan harian dan bot-bot penyelamat atau combat. Untuk kapal industri
perikanan'pula,kren dapat digunakan untuk memindahkan hasil tangkapan dari kapal ke
pelabuhan atau digunakan untuk mengangkat pukat dari dalam laut. Untuk kapal-kapal
penyelidikan atau pengukuran ridrografi laut pula, kren digunakan untuk menaikkan atau
menurunkan alat-alat pengukuran atau kapal selam kecil untuk kajian.
Selain itu, objektif projek ini ialah untuk mengaplikasi dan menganalisa
spesifikasi yang terdapat dalam sistem hidraulik yang digunakan oleh kren. Model ini
juga bertujuan untuk menjadi bahan pembelajaran atau rujukan kepada sistem kren yang
sebenar digunakan di atas kapal-kapal dimana teori yang digunakan adalah sama sperti
kren yang terdapat di dalam industri- industri terutamanya industri marin. Kren hidraulik
juga merupakan salah satu silibus di dalam kejuruteraan marin dimana ia dikategorikan
didalam 'Deck Machinery'.

____________________________________________________________________
6
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Di samping itu, objektif kami memilih kren hidraulik sebagai rujukan kepada
tugasan kami ialah:
 Memahami dengan lebih jelas fungsi-fungsi setiap komponen sistem
hidraulik.
 Mengetahui tempat sebenar komponen-komponen hidraulik diaplikasikan.
 Memahami kaedah-kaedah sebenar penggunaan sistem kren hidraulik
dalam kejuruteraan marin.
 Mendedahkan pelajar-pelajar dengan skop penggunaan sistem hidraulik di
dalam industri.
 Membuat analisa dari segi spesifikasi seperti motor hidrauli, penggerak ,
tanki dan sebaigainya di mana ianya benar-benar mengikut spesifikasi
yang diberi.

Model Kren Hidraulik


3.0TEORI

Penggunaan penghantaran dan pengawalan kuasa dengan menggunakan bendalir

bertekanan tinggi telah berkembang luas dalam semua bidang industri. Pneumatik

berkenaan dengan penggunaan udara manakala kuasa hidraulik menggunakan minyak

atau cecair lain. Konsep hidraulik adalah mudah iaitu pemindahan daya dari satu titik ke

satu titik yang lain melalui bendalir. Kebanyakan mesin hidraulik menggunakan bendalir

yang mempunyai ketumpatan maksimum supaya ia tidak mudah dimampatkan.

____________________________________________________________________
7
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Kuasa hidraulik dapat diterangkan melalui hukum pascal dimana,

• Tekanan adalah sama di mana jua dalam bendalir pegun asalkan kesan berat

benda diabaikan.

• Tekanan statik ini bertindak sama rata dalam semua arah pada waktu yang sama.

• Tekanan sentiasa bertindak pada sudut tepat ke sebarang permukaan yang

bersentuh dengan bendalir.

Dalam sistem hidraulik diatas menunjukkan beban W diimbangi oleh daya F pada omboh

pengepam.

Tekanan yang disebabkan oleh beban W

Tekanan = Beban / Luas = W/A

Tekanan yang disebabkan daya F

Tekanan = Daya/Luas = F/A

Bagi sistem untuk berada dalam keseimbangan tekanan mestilah sama dalam pelantak

besar dan kecil iaitu

____________________________________________________________________
8
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

W/A = F/A

Untuk mengangkat beban W sistem hidraulik mesti mengalirkan bendalir dari pelantak

kecil ke pelantak besar. Aliran ini terjadi kerana adanya perbezaan tekanan merentasi

paip yang menyambungkan kedua-dua pelantak tersebut. Oleh itu, untuk mengangkat

beban W dayaF mestilah ditambah dengan sedikit penambahan daya sebesar F.

Untuk mengangkat beban W sejarak L, bendalir mestilah dialirkan dari pelantak

kecil ke pelantak besar sebanyak

Isipadu teralih V = A x L = a x l

Kerja dilakukan adalah bersamaan dengan perkalian daya dengan jarak yang ditempuhi,

dalam kes ini perkalian berat dengan ketinggian yang diangkat.

Kerja yang dilakukan pada beban = W x L tetapi

Tekanan P = W/A oleh itu W=PxA

Maka daya yang dilakukan pada beban ialah

PxAxL

Merupakan perkalian tekanan dengan isipadu.

Kerja yang dilakukan oleh suatu daya ditakrifkan sebagai:

Kerja yang dilakukan = Daya x Jarak yang ditempuh

Katakan luas omboh silinder hidraulik ialah A, tekanan berkesan yang bertindak pada

omboh adalah P dan lejang omboh adalah L, maka:

Daya pada omboh = Tekanan x Luas = P x A

Maka kerja yang dilakukan adalah P x A x L

Ax L adalah isipadu V bendalir yang mengalir masuk ke silinder untuk memacu

omboh ke hadapan, maka :

____________________________________________________________________
9
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Kerja yang dilakukan = PxV

= Tekanan x Isipadu

Jika tekanan diukur dalam pascal (N/m2) dan isipadu dalam meter padu (m3) maka

Kerja yang dilakukan = P x V (N/m2 x m3)

= P x V (Nm)

Maka,kerja yang dilakukan adalah dalam Newton meter (Nm).

Kuasa adalah kadar kerja yang dilakukan, iaitu kerja yang dilakukan dalam seunit waktu

atau P x V seunit waktu adalah kadar alir Q.

Maka ;

Kuasa hidraulik = P x Q (N/m2 x m3/s)

= P x Q (Nm/s)

= P x Q (watt)

Nota: 1 Nm/s = 1 watt.

Biasanya, dinyatakan kadar alir dalam liter / min dan tekanan dalam bar. Untuk

mengira kuasa hidraulik dalam unit ini,penukaran hendaklah digunakan. Maka:

Q (l/min) = Q / 60 (l/s)

= Q / 60 x 103(m3/s)

Dan

P (bar) = P x 105 (N/m2)

Kuasa hidraulik adalah

Q (l/min) x P (bar) x 1 x 10-5 (m3/s x N/m2)


60 x 103

____________________________________________________________________
10
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

= Q x P x 10-5 /600 (Nm/s)

= Q x P x 10-5 / 600 (watt)

= Q x P / 600 (kW)

Maka kuasa hidraulik (kW) adalah

Aliran (l/min) x tekanan (bar)


600

Litar asas Hidraulik

____________________________________________________________________
11
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Carta alir sistem hidraulik

• Tangki
Sumber tenaga • Penapis
• Pam

• Injap kawalan
Kawalan tenaga terus
• Injap kawalan
pelega
• Injap periksa
• Injap kawalan
airan

Aktuator • Silinder

• Motor
Hidraulik

Silinder hidraulik

Silinder hidraulik boleh dibahagi kepada tiga kumpulan iaitu :

• Anjakan (Displacement)

• Tindakan Tunggal (Single Acting)

• Tindakan Kembar (Double Acting)

Dalam projek ini silinder tindakan kembar (Double Acting) digunakan.

Silinder jenis ini digerakkan secara hidraulik dalam kedua-dua arah dengan mengenakan

tekanan bendalir ke bahagian tertentu omboh. Silinder terdiri daripada laras atau tiub

terlelas yang hujung tertutup secara kimpal skru atau dipegang oleh rod pengikat.

____________________________________________________________________
12
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Sekurang-kurangnya sebuah tukup hujung akan mengandungi galas, kedapan dan cincin

pengelap untuk menyesuaikan rod omboh.

Kelajuan silinder tidakan kembar

Anggapkan

D =garis pusat omboh

d =garis pusat rod

A = luas omboh

a = luas rod omboh

Q = kadar alir masuk ke dalam hujung gerek silinder semasa keluar

q = kadar alir dari hujung anulus silinder semasa keluar

V = halaju keluar silinder

v = halaju kembali silinder

P1 = tekanan di hujung gerek

P2 = tekanan di hujung gerek

Luas gerek A = π D2/4

Luas Anulus (A-a) = (π/4) (D2 – d2)

____________________________________________________________________
13
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Apabila rod omboh keluar

Halaju omboh, V = Q / A = q / (A-a)

Dan oleh itu

Q = Q (A-a) / A

Maka semasa rod omboh keluar, kadar alir bendalir meninggalkan silinder adalah kurang

daripada kadar alir masuk.

Katakan q sebagai aliran ke dalam hujung anulus silinder dan Q kini sebagai aliran dari

hujung silinder.

Maka ;

Halaju omboh, V = q / (A - a)

____________________________________________________________________
14
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

=Q/A

Atau

Q = q x A / (A – a)

Maka apabila rod omboh kembali kadar alir bendalir yang meninggalkan silinder adalah

lebih besar daripada kadar alir bendalir yang masuk

Kuasa Penghantaran

Rod besi dan tiub mempunyai keratan rentas berbentuk bulatan yang digunakan untuk

memindahkan kuasa daripada mesin. Kaedah ini merujuk kepada tork yang bergantung

kepada kuasa yang dihasilkan mesin dan kelajuan pusingan rod besi. Kuasa terhasil

daripada kerja yang dilakukan per unit masa. Kerja yang dipindahkan melalui pusingan

rod besi bersamaan dengan tork yang dihasilkan mengikut darjah pusingan. Kuasa boleh

di kira melalui rumus :

P = Tω

Dimana, P = kuasa (Nm/s)

T = tork (Nm)

ω = kelajuan sudut (rad/s)

Untuk pemesinan, frekuensi untuk pusingan rod ialah ƒ, itu merupakan ukuran revolusi

atau psingan rod per saat dan ditunjukkan dalam hertz (1 Hz = 1/T), dimana 1 pusingan =

2 πrad, kemudian ω = 2 πƒ dan persamaan di atas diubah kepada:

____________________________________________________________________
15
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

P = 2 πƒT

Apabila pemindahan kuasa terjadi melalui rod dan nilai frekuensi telah diketahui,

persamaan di atas boleh digunakan tetapi untuk nilai T dan tegasan ricih, τ allow yang

diberi untuk sesuatu bahan, nilai keratin rentas boleh diperolehi melalui formula kilasan.

Persamaan tersebut ialah:

J=T
c τ allow

____________________________________________________________________
16
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

4.0 GAMBARAJAH KREN DAN GAMBARAJAH LITAR

Boom (Silinder 2) Note:-


Silinder terdapat di dalam struktur
boom.

Lengan (Silinder 1)

Winch (Motor Hidraulik)

5.0 LITAR SKEMATIK

____________________________________________________________________
17
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Litar Hidraulik

Bahagian yang
dianalisa (hoist)

6.0 SPESIFIKASI

____________________________________________________________________
18
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

6.1 PIPING SPESIFIKASI

6.2 PUMP SPESIFIKASI

6.3 VALVE SPESIFIKASI

____________________________________________________________________
19
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

6.4 FILTER SPESIFIKASI

6.5 RESEVOIR / TANGKI SPESIFIKASI

6.6 HOIST SPESIFIKASI

6.7 BOOM SPESIFIKASI

7.0 ANALISA / PENGIRAAN

____________________________________________________________________
20
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

1.PUMP ANALISIS:

MAX PRESSURE = 2500PSI

ANGGAP, η η
= 0.85, M = 0.90, DMAKS = 40m, DIAMETER DRUM = 0.5m , LOAD MAX =
V

175KG / 1.7kN, Qa= 626 liter/min

OLEH ITU LOAD TORQUE , T = 1.7KN x 0.25m


= 0.425 KNm.

Motor displacement , Dm = (2π x T) / (P x η M )


= 1.19m

2.ANALISA TANGKI:-

Qa= 626 liter/min

____________________________________________________________________
21
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

Oleh itu Qt = 626/0.85 = 736.47liter/min


Bedasarkan nilai Qt = 736.47liter/min
1)isipadu tangki, V ialah 736.47 liter/min x 2min = 1472.94Liter
2) isipadu tangki, V ialah 736.47 liter/min x(3-4min) = 2209.41liter
2945.88liter

____________________________________________________________________
22
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

8.0 PERBINCANGAN
Daripada analisa yang telah diperolehi,
Isipadu tangki tidak sama dengan spesifikasi yang diperolehi iaitu
1472.94Liter untuk 2min manakala nilai spesifikasi merupakan 632liter.Ini
mungkin kerana pengeluar ingin mengecilkan saiz tangki mengikut saiz kren yang
ingin dikeluarkan/dipasarkan.
Manakala limit pergerakan motor untuk menggerakkan hoist adalah
sebanyak 1.19meter dan beban kilasan(load torque) adalah sebanyak 0.425 KNm.
Antara kebaikan yang terdapat dalam sistem kren hidraulik ini ialah:-
(i) Mampu melakukan kerja berat.
(ii) Pergerakan beban adalah berterusan dan lancar
penukaran arah gerakan beban mudah dikawal.
(iii) Sistem kren hidraulik ini menggunakan “open
circuit” dimana litar seperti ini kurang sensitiviti
berbanding sistem yang menggunakan “close circuit”.

10.0 KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, objektif projek ini tercapai iaitu kren hidraulik untuk
penggunaan marin, di mana kami dapat menunjukkan bagaimana system kren hidraulik
yang sebenar berfungsi. Kami juga berjaya mengaplikasikan dan membuat analisa sistem
hidraulik dan mengenalpasti litar skematik sistem hidraulik yang telah kami pelajari
daripada sepanjang pengajian. Projek ini juga dapat menunjukkan bagaimana penggunaan
kren hidraulik sebenar di ats kapal-kapal atau bot-bot. Untuk kapal industri perikanan
pula, kren dapat digunakan untuk memindahkan hasil tangkapan dari kapal ke pelabuhan
atau digunakan untuk mengangkat pukat dari dalam laut. Untuk kapal-kapal
peneyelidikan atau pengukuran hidrografi laut pula, kren digunakan untukmenaikkan atau
menurunkan alat-alat pengukuran atau kapal selam kecil untuk kajian.

____________________________________________________________________
23
_
_______________________________________________________ KREN HIDRAULIK

11.0 RUJUKAN
1.Werner Gotz (1998). “Hydraulics. Theory and Applications”. Bosch Rexroth
AG. Ditzingen, Germany.
2. W. Backé, Hydraulic drives with high efficiency,Fluid Power Systems and
Technology ASME 1995,FPST-Vol. 2, 45-73.
3.Prof. Madya Yahaya b. Ramli.”siri nota kuliah dan modul sistem hidraulik dan
pneumatik”.Universiti Teknologi Malaysia,Skudai.

____________________________________________________________________
24
_